14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKİ Asrımızın tanınoldukları için müYAZAN: mış romancılarıncadelede çabuk dan bi/ri, iki tip yıpranırlar. Siyaşatranç oyuncusu setin kalitesiz bır tasavvur etmiştir. platformda cereMuharririn yarat ^ ^ • M ^ * ^ * yan etmesı, hayal 5 O tığı tiplerden bırincisi, tahsilsiz | ler âsabi muvazenesini bozar. sukutuna uğramalatına sebebiyet Bmniyet Ikinci Şube Müdürlüğü ve görgüsüzdür. Daha önce tanı' Ro.Tianda, biri istidatlı fakat yon verir. Hâdiseler kendilerinı tarafıada.ı şehrin âsayişinin temi yanların hiç bir işe yaramıyacaği tulmamış, diğeri kültürlü lâkin ni yolunda yeni hamleler ve hazır nı sandıklan biri.. Bütün merakı, sinirleri bozuk iki kuvvetli oyun meğe veya lüzumsuz asabiyete ka pılmağa sevkeder. Realizm icapialıklar yapılmaktadır Bu cümleden şatranç onıyanlan »eyretmekten p ğ a h olarak da yeniden Içisıeri Bakan ibaret imiş. Bir gün ağırlaşmış bir cunun birbirleriyle mücadele etl r mdan uzak kalmaları ve tahamlığından telsizli beş polis otomo hastaya acele çağırılan köy papa teşkil etmektedir. meleri hayli enteresan bir sahne' mül kabiliyetinden mahrum bu1 bilj istenilmiş, ayrıca îkinci Şuzı oyunu yarıda bırakmca, onun |[ Üçüncü bir tip, genç yaşta dün lunmaları, onlardan lâyıkiyle fay I benin persor.el bakımından da yerine partiyi tamamlamasma mü ya şampiyonluğunu kazanan Mi dalanılmasını güçleştirir. takvıyesi yolu.ıa gidilmiştir. Yni Michael Tal'in şampiyonluk müsaade ederler. Hayret... Meğer şat chael Tal'dir. Michael Tal. 1948 otomobiller gelince ekip sayısı ranea büyük istidadı varmış. Bu de büyük »atranç üstadı Botvinnik cadelesinde olduğu kazanabılmeleri gibi, siyaset hayatında başarı da arttırılacaktır. Îkinci Şube Müilk oyundan sonra karşısına kim in Rigaya geldiğini duyar. Takı ancak fırsat verilmesine baglı budürlüiünce ayrıca hırsızlik takibi, çıkarsa kolaylıkla vener. Kısa zaolomobil hırsı/hkları ve kaçakçılık konularında motorlu ekipler manda tekniğini ılerleterek şam mını koltuğunun altına sıkıştırıp lunan şahsiyetler de eksık doğru meşhur oyuncunun yerleş dir. Bunlar parlamento kürsüsünihdas edilmiştir. piyonluk mertebesine yükselir. tiği otele gider. Büyük üstatla ae veya icra mevkiinde daınıa takİkinci tip, genış kültürlü ve oynamaya geldiğini söyleyince, o dir toplıyacak hizmetler görebılirfazla hassas bir insandır. Mfc.ınle teün kapıs.nı yüzüne kapatırlar. ler. Sıyasi toplantılarda söz alabiketinin dîvalarına candan alaka Aradan yıllar geçer. Michael Tal lirlerse, dâvalan yepyenı zaviyelerden akisler uyandıracak tarzda besliyen ve fikir hayatında rol filoloji tahjil eder ve gazeteciliğe işliyebilirler. Meclis kürsülerinde oynıyan tanınmı? bir çahsiyet... başlar. Bu arada şatrancı da bırak Şiflid* tkamet eden tC yasın Bulunduğu diyarın diktatörü BU maz ve Avrupanın 1 Ko. h oyuztc veya komisyonlarında, yapıcı ve dakl Ahraet Tokdil adında bir »a halifleri tasfiyeye tâbi tuttuju va IU olur. Botvinnik, 1990 şampiyo verimli faaliyet gösterebilirler. İchıs •vtade kıracı bulunan Mah kit, onu da hapsettirir. Okumaga na»ında, bu yeni namzedin üstüste ra mevki'ni işgal ederlerse, kördüğüm haline gelmiş meseleleri çözemut Aydın ile münakaşa ve kav«Halk» ın koll«k»iyonunu yapan çıkardığı fevkalâde partilerde Iga etmistir Kavga sırasında eli va çahşmağa alışmıs bir kimsenin deta perişan olur. Şatranç âlemi bilecek kabiliyettedirler Fakat yegenç yanıbajındaki bir mahkumrine ve zamanına ^öre liderin kapn» bir bıçak geçiren 80 yaşındaki hapishane hücresinde tek bafina nin tanınmı; şöhretlerini bir silin risleri. kulislerin kıskanclığı veya la alçak sesle bir münakasaya tuAhmet, kiracısı Mahmutu üç ye kalması ve hareketsiz bir halde dır gibi ezip geçen bu gence oyna scçmenlerin hatâsı en faydalı olatuşmuş gibi idi, Bomba da onlara rinden tehlikeli şekilde varalamıs zaman öldürmeğe mecbur tutulkulak vermişti. Birden, Beybaba, dığı ea güzel partinin hangisi ol bilecek elemanlara vazife yollarını tır. Yaralı tedavi altına alınmış mau feci bir şey.. Sorguya götüdedi, bundan başka fnahkemelerirülüp getirilirken her nasılsa mu duğunu sorarlar. Michael Tal, der tıkayabilir. Hizmetlerinc memlekeve sanık ihtiyar yakalanarak hak tin şiddetle ihtiyaç duyduğu e!eniı de varmıs öyle mi? £h mahkehafızlardan birinin kitabını asır hal şu ccvabı verir: «Hayatıcnın manlar uzun müddet bo? vere köşe kında takibata geçilmiştir. melik bir kaç işiroiz daha kaldı, en güzel maçı, on iki yıl önce çok mağa muvaffak olur Yalnızhğını v# bucakta bekletilebilirler. Şayet dedim. Yakalanan hırsızlar gıdeif / k bir arkadaş bulmuççası arzuladığım halde oynamağa muSâbıkah hırsızlardan Hakkı Ez na sevmir. Ama bu ne bir roman vaffak olamadığım o parti olablir bir inkılâp veya seçim neticesinde Hemen sualler birbirini kovalab«r, Hüseyin Güzel ve Orhan öz« ve ne de bir ciddî esermi?. Elde di. Eğer fırsat verilse idi, aynı ne hedeflerine erişseler bile, imkân dı. Birkaç cümle içinde meraklabırakılmış olsaydı aynı başarılı hiz rin otomobillerde hırsızlik yaptık ettiği ganimet, bir şatranç kitabı ticeyi o vakit de alabilirdim.» r.nı gidermiye çahstım. Alasehir meti yıllarca evvıl çok daha mülan tkinci Şube memurlarınca tes imiş. Ekmeğin yumuşak kısımlande Cumhurbaşkanına hakar«tten, Siyaset hayatı, bazan bir şatranç sait şartlarla yapabileceklerini dübit edilmi? ve çaldıkları eşyalar nı sekillendirerek yaptığı derme Adanada d«vlet radyosuna yalan ^5 berduş! şünmekten kendilerinı alamazlar. B u oyununu andırabilir. Parti ve parc.hk itnad etraekten, Köylü gazeSaltanat devri yüzbaşısı utdıtgo la birlikte yakalanmışlar ve Ad çatma bir takımla oyunu tetkike lâmento mücadelelerinde, siyah Hayat bir bakıma oyundan farktesi başyazarına neşren hakaretten , nu söyler.. Şeytana külâhı terı giy liyeye »evkedilmişlerdir. koyulur. Zekâsım ve muhakemesiAyrıca dün gece Bakırköyde Fa ni satranca vererek kendi kendi ve beyaz takımlann çarpışmasin sızdır. Öyle bir oyun ki, yerine göaskıda daha üç muhakeme.Ti var j dirir mi? Orasını bilaaeM ammt*, dı o günlerde.. | sattıgı an çalıp, oalları termi zilet Akbaba'nın evine hırsızlar ne bir hayli şey öğrenir. O da müt dan pek farklı olmıyan oıanzara re kafa ve bilgiye dayanır, verine tnşaliah bu dâvalardan beraet. n« çakarak tekrar ahmna «ok girmiş iki bilezik ve onaltı adet hiç bir oyuncu olur ama, karşısm lar görülebilir. Tek bir dimağm göre netice talihin zarına bağlıdır. kumandasiyle harekete geçen pi Yahut briçte olduğu gibi, sans ve ederdim ya, ama Allah esirgesin, tuğn için solnfu Paşakapısınd» de Reşat altını çalmışlardır. Sanyer. Bakırköy v« Zeytinbur da bir rakip bulunduğunu hayal yadeler, rakip tarafı çaprazlama meharetin işbirligi puvanları tâya mahkuHi oluverirmem cezam ne altmştır. Eski bir Paçazade oldnguederek oynadığı tek kişilik parti tehdit eden filler. taşların üstün yin eder. Cüzdanlan dolu olanlar, olabilirdi?.. Şıpşak bir parmak he M f*rt yerini balraus gayılabilir... j nurda da beş hırsızlik olayı vuku den «ekip gaçen atlar, feda edilen bir rulet veya bakara masasında, •abı, bir iki ıslık, bir vay »nası dutlanıyordu. Dijer kenarı merdi bulmuş bunlardan üçünün taiukları yakalannuştır. aletler ve esir düşürülen vezirler. fişlerini sürmek hakkma daima sanı!.. Birden itibanmın arttığını vtn< karşıs» kısraen atelyelerin dule şatranç tahtası zekâ, bilgi ve hiptirler. Fakat en kudretli şatranç 3 esrarcı yakalandı hisseder gibi oldum. Buraya dü v , r ) ı kısmcn açıktı. Ancak bahar ihtirasın çarpıştığı bir muharebe oyuncusu dahi. dilediği vakit şamKaçakçılık Masası memutları şenlerin itibarı, bir bakıma, ce çiçekleriyle donanmış cılız fıdanV E FAT meydanı addedilebilir. öyle bir piyonluk mevkiindeki büyük üstad lar tarafındaki kenara yemeıthane tarafından dün üç esrarcı yakazanın sürcsine göre artıyor veya Rize eşrafından merhum Emin mücadele sahnesi ki oradaki kale lann karşısına oturamaz. Michael ltnmiftır. den çıkartılan iki uıun sıra konTal, belki hakikateu on iki sene önAhmet oğlu Mahmut «fcndi zeveksiliyordu. lerin ergeç zaptedilmesi, şanslı ce hayatınuı en güzel maçını çıkarmuf ve iddialı roaçın hatırl» seyirMemurlar Kasımpaşada dolaşırce8İ, merhum Hordolos ogtu Çaylar gelmiş, yudumlamıya piyadelerin ilerliyerek vezir çık tabilecek durumda iken bugüne kacüerı burada yer almıştı. Stadyum k«n «srardan sâbıkalı Tezcan ile Hafız Mustafa efendi Kerimesi, başlaonıtık. Tepemizden biri geç la mukayese edersek burası »eref ması ve şahların mat edilmesi dar beklemeğe mecbur kalmıştır. kansı Vahide'ye rastlamışlar ve Tahsln, Muhsin ve Dz. Yollan miî olsun Beybaba! diye sesleni tribünü. yan cephedeki merdiven mukadderdir. Süvarilerinden Ihsan Tansu, üzerlerini aramak istemlşlerdir. Hayatta on iki yıldan fazla bekleyordu. Başlar yukarı kalktı. Yük basamakları ise açık tribün sayılaOrman Mühendisi Irfan TanBu sırada Vahide çantasındaki es Siyaset adamlarının kariyerleri, tilenler veya kazanacakları büyük sek, sıvasız taş duvarların arasın bilirdi. Hakem, oyuncular kümesu'nun Mvflli anneleri Rukiye. rar paketini e sırada yanlarından az çok şatranç oyuncularınınki gi maçı hiçbir vakit oynayamıvacak da «eni» fasılalarla bir »ra kü lendi. Sahanın hangi tarafım evSabire Kurtuluş'un ablalan geçen, komşusu Pakiıe'ye vermlş bidir. Içlerinde roman cnuharriri clanlar da vardır. N'azmiye, Mükerrem. Sabahat çük peacere vardı. Zeminden be? »elâ hangi takım alacak, oyuaa fakat her ikisi d« yakalanmıştır. ve Nevber Tansu'nun kayınvalinin tasavvur ettiği şampiyon tipin mette kadar yukarıdakl bu delik hangi taraf başlayacaktıî Bunu* Ka«m«k isteyen Tezcan da ele ge deleri. Sevil, Mahmut Nevtn'in den farksız haşin ve kaba insanlerdan fciriain demir »armakhk münakaşası yapılıyordu. Nihayet babaannelert, Nadire. Orhan, Hçirilmiştir. Saruklar hakkvad» talar vardır. Bunlar ocaklardan başları ardmda bir kaç baş görünü havaya kırmızı bir fi? atıldı. Üçü, met. Ekrem, Cahrt, Güner ve kibata geçilmiştir lıyarak parlâmentoya kadar etra yordu. Bunlardan biri el sallıyor be?» bırden yere kapanıp neticeyi Güler KurtulUî'un halaları. Yangınlar fı kırıp geçirerek kendilerine yol ve tekrar ediyordu. Geçmis olsun anladılar. Etrafta gardiyan olmadıZiya. Muhain, tbsan. MOçerref Eminönü ve Kadıköyd* İki yanaçmağa uğraşırlar. Tesadüfen live Sevlm Kurtulnç'un. GUndüz Beybabal.. Bu da kim? der gibi ğını »öyle bir kakısta tesbit •ttikAtina'da, Selânik'te, Kemal Errtze ve Şadan Kurt'un der mevkiine geçerlerse, profesyoBombanm yüzüne baktım; gülüm ten sonra oyunculardan biri hake gın olmuştur. teyzeleri, Zeki, Mebu«e. MürEminönünde çanta imalâtçısı YalRodos'ta nel birer oyuncu olarak, enerjileîbrahim min ayucuna bir avuç marka saydı. \^t ve Melahafin yengeleri. sedi vt Garasız, dedi, baktım; rini münhasıran rakip tarafı ezBunu dijjer tarai oyuncularmdan çın Koçarın dükkâmnda tutkal ısı! Tekrar yukan VC gvırÎBlıu n # günü gününe sa satılmaktadır. G Ulırken g u ocagı patbyarak bir 'mefiV küllanırîar. ÎJemokfat Parti U biByükleıt Eyvallah, dedim, sana da geçmis biri takip etti. Açıktan bahse gi yangın çıkmıştır. Itfaiye tarafından \ Tevziat merkezi : ıktidan, her seyi ^ahsî ve siyasî an'flan)' ' . olsm», AU»h kurtarsın!. Sag ol renler de eksik değildi. ateş ancak bitişikteki üç terükçi menfaatlere göre şekillendirmeğe Patission. 14 ATÎNA Beybaba, ıen tağ ol! Ben koyuyor on lira, siı var dükkânı da hasar gördüktcn sonra ZEKİYE TANSU alışmıç böyle adamlardan bir hay Yanıbasımdaki bir sigara uzat efendim? diyordu, kırmıaı suratlı, söndürülebilmiştir. Ayrıca KadıTelefen: 621.203 Hanunefendi li yetiştirmiştir. tı, onu ateşlerken, 20 yıl cezası kahn enseli, sağlam yapılı, Moskof köyde Şerafettin Durmuşun evinde vefat etmiş olup 6.1.1961 cuma var, ikinci cinayeti; diye tbrahim tipinde biri. Sonradan Viyanalı ve gece yanmakta olan mumdan bir Siyaset arenasında. ikinci tipin günil Beykor'dak ebedl istiraGamsız hakkında malumat v«rdi. Leh kırması oldufunu öj&renclığim yangın çıkmışsa da itfaiye tarafınde benzerlerine rastlanabilir. Bun hatgfihına defnedilmiştfr. Mevlâ Şimdi bir yılhk hücre eezasını ya bu döviz kaçakçısı, Beyoğltt barla dan ateş geBi.şlemeden söndürullar talih ve tesadüfün siyaset girrahmet eyliye. tıyor. Daha altı ayı var.. Hücre rından birinin barmeni, si» ister müştür. dabına düşürdüğü kıymetlerdir. Tansu ve Kurtulu? ailekri cezası da ne demek? mâna»na yu yirmi olsun inek efendi, si* Uter tdealist, hassas ve mukavemetsiz Nüshası 25 Kuruş Yalan ihharda bulunmu; züne baktıra. Anlamıştı, hemen şu deve beraber.. Ne ister »iz? YalTurklyr Barlel Polise yapılan ihbar. enteresan Lira Ki Lira Ki cevap verdi: 15 yıldan fazla ağır nız bir lira? diy« dudak büküyor. bir hâdisenin aydınlanmasına yarSenelik 75.00 15O0O hapis cezasına çarpılanlar, hu karş:sındakıni küçümsüyor, tahrik dım etmiştir. 6 ayllk 4000 8000 küm giydikleri »man, yanı mah ediyordu. Abdullah Tufanbilir adlı şahıs 3 aylık 22 00 44 «O PANGALTI, ESKİ kemenin karan Temyizden taadık Ba.«an ve Yayan Ulan, deve! dedi öteki, çık dün sabah 2. Şubeye ihbarda buluTAN SİNEMASINDA edilince hüereye ahnırlar ve bır defteri; en papel, senin dodigin ol narak, tvvelki gece Eminönünde C u m h u n y e t Mathaacılık ve yıl müddetle tek başlanna orada sun, nah, işte benim defter, kime kendisinin ma&keli şahıslar tarafm Gasetecilik Türls Anontna Şirketl Cağaloglu Halkevı Sokak No SS41 kahrlardı. Hücrede gazete okun istersen verelim... i dan bir otomobile zorla çokularak maz, diğer mahkümlarla temas eBarmen Oldu, tamam, oldu dövüldüğünü, bilâhare de Üsküdar' da bir samanlıkta silâhlı şahıslar'.n dilmez, diger mahkumlar gibi zi j NÂZIME NADİ inek efendi! d»di. tehdidi altında beşbin lirasının ayaret günlerinde zıyaretçüerle gu \ Yazı ışlerın) tıııen ıdar> »den Yer yer, beç markaya, on marka hndığını iddia etmiştir. rüştürülmezlerdi. Kısacası hapıs i W«ul Müdüı Yapılan tahkikatta Abdullahın hane içinde hapishane idi bu hüc ya, iddiaya giriliyor, markalar ŞAHİN PERESE «yedi emin» e teslim ediliyordu. bundan iki ay kadar evvel yaaında re denilen yer!. Gazetcmızt gonderılfn evrak ve Cezaevinde kumar oynanmasın, çalıştığı Hamit Oyulmazın üç bin yazılaı neşr^düsın edilmeeln tadt 18 ay geçinciye kadar elbet hücedilmez tlanlardan mH«uliyet resini, zindarunı, her kıyısını, kö mahkumlar arasında alış veriş ol lırasını alarak kaçtığı anlaşılmış. fcahu] f>dilm*z şesini görecek, âdâp ve erkânını masın diye para yasaktı. Her m»h kakkmda takibata geçilmiştir. Ab11 ocak çarşambo saat 18 den ıtibaren * kuma günde on markadan, vani bir dullah hakkında hırsızlik ve zabıöğrenecektim bu menhus yerin!. Abone ve tlln ı»len İçin. tarfın . taya yalan ihbardan muaraele yaliralıktan fazla fiş verilmezdi. jstünr rAlrnne» veya «tlân SfrviBiv *** üaydının kımması lâzımdır Fakat kantin defterleri eld«n ele pılmaktadır. Sait Bayraktar, hani 17 nci koğuşta tanıştığım ağzı lâi yapan dolaşır, mahkumlar birbirinin defBt' GAZETt. ^A^ mahkum, etralımı saran çember terinden alış veri? eder, erbabının j OCAK 7 RECEP 19 JVTASASINA UYMAY1 TAAHHÜT (A TASTE OF HONEY) den kurtarmak ister bır görünüşle cebinde de avuç dolusu fis bulutTMlSTtR nurdu. bana yaklasto. Beyefendi, iddialı LALE ORALOĞLU FİKKET HAKAN MAHİB ÖZERDEM bir voleybol maçımız var, »eyretf Biri direğe tırmanmış füayi biraz TOLGA TİĞİN EEOL KESKİN mek istemez misinız, dedi. Ayak daha germeğe uğraşırken bir baş O I £ GALA ve DİĞEF GÜNLER İÇİN BİLET SATIŞINA landık. Bomba Şakır hemen porta kası, yeter ulan, diye bağınyor, tif iskemleye el attı Bahçenin bır etraftan, hâkim, çal şu düdüğü be! V. | 7.26,12.19114.43 16.36ı 18.3ÎJ 5.4« EAŞLANMIŞTIR. yanı voleybol sahası idi. Sahanın diye haykırıyorlardı. Burada hakoGise Saatleri: 10 21 Jch 4S 07 40 bir kenarı yeraeklıane pencereleri me hâkim deniyordu. B. J !,31' T.»' ».«7'iro» 1.3»•ÎZ.44 boyunca hapishane duvarı ile hu(Arkan var) Yandaki karaıladı, eaki hapishıj ntler olsa ne olurmuı yani? Eskı! hapishaneleri sen şamdanla ara. . Hey gidi günler hey!... Ciğeri iki metelik etmezler dile geldi şimdi. Vaktiyle hapishanecılikte haddinı I bilmek vardı, haddini! Ağa ağahğını bilirdi Adembabalar da A dembabalığu! Alimallah Bey| baba gibilerini baş tacı eder, bır dedigini iki etmezlerdi o devir' de.. Şimdi ne edep kaldı, ne crj kân; ne büyük bilen var, ne küçuk! Şu hale bakın be! Hiç mi adut gör.nedıniı ömrü hayatinızda ulant Neredeys» ağzına gireceksiniz.. Birden hırçmlaştı, ıslık gibi bir sesle: çekilin lennn! Çekilin de nefes alsın şunun lurasında.. Ulan amma da ham ervahlar «rasında kaldık be!... Ali... Ulan Ali!... Çay getir lenn!.. Dur hele, dur! Davar gibi yüzümt bakma... Bajını aoldan lağa çevirirken bir yandan da aşağı yukarı salhyarak dudaklarını kapırdatarak ıımarlıyacağı çayların ıay:sını hesaphyordu... Sekiz, dokuz... Dokus tane olsun... On, oa olsun Ali... Biri Beybabanın, anladın de ğil mi ulan? Hadi, hâlâ davar gibi yüzüme bakıyor inck.. hadi dedik lenn, volta!... Sehlr= Hiicre cezası da ne demek? =haberlerj 1 CUMHURÎYET •tll=t lllll tlIJIIllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIİIİIliIltlIllIIIlltllllllllIIIIIIII1IIII11MI1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIII=1111 7 Ocak 1961 ıııı=ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınuıuııııımııııııııııııııi!iımıııııııııınıııııiıııııııııııııııııııı=tııı 1 SİYASET I HEM ethiyenin bir kbyfinde öğretmenlik eden bir çençten yftrekler acısı bir mektup aldım. Kısa olan mektnbnn tamamını beraberce okuyalım. «Şehırden çok uzak bir köyde öğretmenicn. Severek seçtığım bu meslekte, hele köy de çahşmak sarıyor beni. Ama tstanbulda çıkan bir gazeteyi enaz bir hafta sonra okuyabiliyorum. Bazan on beş gazete birikiyor, bucak merkezinde. Yurttaşhk derslerimizde öçrencilerimize: cKöyleri dolaşan atlı postacılar vardır» diyoruz Ama bizim köylerimızde yok. En büyük derdimiz okumak Gazete, kitap, dergi günlerce bucak merkezinde kalırsa, varın sız zevk alın o bayat haberlerden. Şicndilik gazeteyi, mektubu. kitap ve dergiyi tesadüfen ali yoruz postadan. Arasıra bir köylü şehre inecek ve aklına geliıse bucaktaki postahaneye uğrayıp mektup v.s. yi alacak... Yazdıklarım benim değil. bütün köy öğretmenlerinin derdidir kanımca. Köye posta, köye kitap, köye gazete zamanında ulaşmalı. Köy öğretmenini Robensonluktan kurtaracak ancak oostacıdır.» Beyefendiler, beyler, vatandMİar, b« höy Sgretmenl dedifi miz adam knrek mahkumu değildir. Kendisini köye «ekilip her türlii mahrumiyetlrr içinde vaşamıy» zorlasak bile onan mektup çibi, gaıete gibi. dergi gibi asgarinin »sRarisi bir takım medeni ihtiysçlannı temin etmeye meebunnı. Banlar onnn eemiyet ile, hatti havat ile baflarını idame edeeek ilk ve en iptidai v» sıtalardır. Köylöyü »kntmamı şu Onun kaiası k5y hnd«tları içinde kalmıya belki şimdilik katlanabilir. Ama toplamnm»»o ve dünyayı anlatıp tanıttı^ımız köv öfretmeninl buna lorlamak kelimenin t»m mânssiyle zolfim olur. Hskkımızda kitapl»ra yazdıtımız bir ç«k scyleri hayatt» ve hakikatte bulamadıfımız malum am» ba voklok k6y postMisına kadar uzanmamalı. Acıyalım bu çençltr»!^ Cevat Fehmi BAŞKTJT Polis'iıt yeni ıtıotorlu ekipleri Şatranç oyuncuları F Dr. Feridun Ergin # Köy öğretmeninin (eryadı î bir ihtiyar kifac:$mı yaraladı TEŞEKKÜR Sevgili annemiz âni vefatı münasebetiyle bizleri ziyaret etmek, telgraf. telefon veya meVtupla aramak, annemizin cenaze mera8imine tzmir'de veya tstanbul'da iştirak etmek veya çelenk göndermek suretiyle büyük acımıza iştirak eden yakınlanmız ve dostlarunıza hütün aile namına ayn ayrı teşekkür ederiz. Cocuklan MEVLİT Anl ufultt ile sonsuz kedcrter içimie kaldığımız varlığımıı Sümerbank U. Müd Muhasebe hesap uzmanı NAHİDE BÜKTAŞ ın HADt SAĞIRLI'nm ruhuna ithaf edilmek ttzere vefatının 40 ıncı gününe raüiadif 8.1.9*1 pazar günü öğle namazını mütaakıp Laleli Camiinde Duahan Yahya Eski^ehirli ve rüfekaFi taraflanndan Mevlidi Nebevi ve Hatim duası kıraat olunacagından akraba. dnstlanmızla arzu buyuran din kardeslerimizin teçrifleri rica olurtur. Eşl: R&oa Sağırll MEVLIT Çok sevgill ısira ve k.ırdeşlm ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 8 ocak 1961 pazar günü öğle namazını mütaakıp saat 13 te Şişli Camiinde nıhuna ithaf edilecek Mevlidi Şerifi arzu edenlerin teşrtflerini rica ederiz Eşl: Afroditi Hikây Kardeşi: Güzüı Izzettin •£ ŞEKİB HtKÂY'ın O L U M Samsun Çarşamba eşrafından merhum Osman Nuri Şensoy'un refikası, tüccardan Cemil Şensoy, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Naci Şensoy, merhume Rapbe ile Sakıbe Akyel'in anneleri, Devlet Şuraeı Başkanun ftozcüsfl Kcmal Galip Balkar ve Ceiâl Balkar"ın ablalan, Mülgân Şensoy. Leman Şensoy, Kimyager Eczacı Kemal Akyel'in kayınvalideleri, Gündüz, Cevd*t Bümeyra, Ferban, Ragıb» ve Vildan'ın W»yükannel*rt »alihatı nisvandan irtihal eylemiştir. Cenazesi 7 ocak cumartesi günü Fatih Camiinden öğle namaxını mü* taakıp *4a edUecelc cenaze namazından m n Şehlttiktekt medfeni mahsusuna tevdi edilecektir. Cenabı Hak Taiunet pylive. 8AZETEMİZ Yanya eşrafından a>erhum Halil Petan'ın kerimeFİ, merhum lh&an Hamdj Postacı'nın ««i, Hediye Borhı'nun DOrriye Tuna'nın. Vehbiye Tuna'nın, Kâniye Eraydın'ın anneleri, Tevfık Borlu'nun, Münir Tunanın. Kanan Tuna'pı» n ,tzt*ttin Eraydın'ın kaytmtalidrtcrl. Ajlan Tuna'nın, Ertan Kâhyaoğlu'nun ve Nilgün Eraydının anneanneleri «1.1M1 cuma günu rahmeti Râhmana kavuşmuştur. Cenazeai 7.1.1961 (Bufttn) cumarte»i Beyazıt Camiinde kıhnacak ogle namazını mütaakıp Topkapıdaki Kozlu aile mezarlıgina defnedilecektir. Cenabı Hak ganı gani rahmet eylesin. Çelenk gönderilnoemesi rica ohınur. VEFAT MEVHİBE ŞENSOY REFİA POSTACI CÜMHURIYET PANSİYON Harbiye'de iyi bir Alman ailesi yanında yemeklı veya ' yemeksiz. ort» yaşiı bir crkek pansiyoner olarak kabul «dilecektir. «P»Btiv«acn rumuıu ile P.K. 246 ya müracaat. ALTI TİYATROSU EVLILIK DOLABI (Son Dört Gün) *** Coursponurncr 3nsututt MUHABEREYLE ÖĞRETİM EKSTITÛSÜ Metodu ile sizde kendi kendinıze iatcdigmiz yabaoo dılı ögrencbilirsinia uahlı broşürftaı6zfl iste ıvı BİR PARMAK BAL İNGILİZCE FRANSIZCAALMANCA FOHO = CUMHURlYKTin edebi tefnkası: SON SI6IMAK REŞAT XURI GÜKTEKİN i'aha, oyun gibi yaptı ama, hoca korktu, Vallahi! diyortar. Onda utanacak sıırat var mı? Kırdığı kozları söylıyeceğim diye korktu... Aman yapmayın Reis Bey! Vapar mıyım, canım? Maksat Iâtife. O kadarcık bir ürküteyim. dedim, ima tadında bırakmıvor ki... Bu sırada yine bana rausallat oluyor Bey kardeşim, müsaade ederseniz, sizi Kaymakam Beyle tanıştırayım! Şimdi hepimiz Kaymakanıın yanındayız. Azmi, yine Zekazik kampıııdan bahsediyor. Bir arkadaştvle beraber baçmağa savaşırlarken n^sü yakalandıklarıııı ve kazılmış bir cukurun irinde lıiîilizler tarafından üç eüıı nasıl oturtulduklannı anlatıyor. «tsmailin ayaçındaki aksaklık benim diliır.deki tu tukluk onun vadirândır.» di yor. Hocanın o zaman earip hir söz sarlettiîini «Vatanın için de başka. dışında başka Nereye taemalı, Târa'ıbi!» dediSini işitivorum. Bu sözlere Kirr.se dikkat etmiyor; fakat nen, a andan ftibarfıi hocaya r) kkatle bakmağa baslı.vorum. Azmi anlatıvor: Ba Zekazik kampında bir tiyatre kurmuştok. Elhnizde piyes olmadığı için ezbere yazar. dekorlar vapardık. mev hurdur o kamn! diyordn. Tivatro bahsi açılınca Servet Beyin dertleri tepmisti. Sandalvesinden kalkarak yanıma ftli yor ve anlatıvor. Ba defa aüze boca da karışıyor. Mazi. bütün kokusayla, hattâ o vaşlarda beklenmiş seylerle aranurdadır. Kendimi alamı yorum. Hoeanın kulaima demin ki heni dtt^ünriüren «rİ7iine cevap sibi: «l'mduğMmuzdan çok ıı/nUlara ka'tık!» divorum. "^ıı sefer. o da hana bakıvor. Gözlerinde derin bir rikkat var Rilmedigimi» bır içkinîn sarhoşu gibiyiz... l/an vıllarm olavları bir sinema seridi gibi eözlerimizin önünden çeçip e rivor. Bütün hnnların yanında en heklenilmez bir sey olnyor: Ho ca ile Servet Bey orta oyu.nu oynamağa karar veriyorlar. Btı karar, sobanın ustüne'dökülmüş knmların üzerinde eriyen peynirli simitlerle yeniden demlendirilmekte olan çayın koknsa içinde veriliyor. Elhasıl, ba gece, bir daha dönmicek secclerden biridir. Herkes. sade, herkeı ç*enktnr. Çabucak bir tertip yapılıyor. \kşam programıııda bir vata'i piyesi oynamış olan Halkevi temsil kolunun ofak tffek esyası araaından yeaiçeri kavokla rı, cübbeler nydurulnyor Bu hazırlığın co«ıt»rdn}» insanlar dan biri de Vlakbuledir. Bu defa o, tam bir cocuktur «Ben de. ben de oynıyaea|ım deçil mi?> derken «'una alııımamaktan korkan biı çocuk gibidir! Fişekâr rotüne çıkacak azametli Servet Bejle Kavuklnya Vikacak hocaya bir cübhe ve kavuk uydıtruvorlar. Halkevi araatörlerinden »ır kaçını da sereken kılıktata sokuvorlar Zurnanın yerir>e bir klârinet bularak «Kanlı NMşâr» a başlıyorlar. Daba başlarken ikisinin de a şağı yukarı bu heves için hayat larını feda etmiş insanlar olm>larının hikmeti anlaşılıyar. Servet Bev. (r) leri (y) gibi telâffuı ediyorda. Bütiin te kerlemeleri biliyardu. Haca da öyleydi t'stelik büyük bir takiit kabiliveti ve fantezisi vardı. Hayattan nzak, tstsız. tuzsuı hir adam olan Servet Bey, bir bön tdarn. honhOBinıe idi. Hoca, Servet Beyin (r) leri (y) telâffaı etmesinin alayını cıkarıv»r. Meselâ onun (rakı) ya (yakı). (sarı) va (sayı) demesivle aiay ediyordu. Hoca, etrafa da catıyordn. Meselâ beyaz çömlekli zurnacısını çağirarak sandalyeye çıkar dı, sonra elinde hazırlamış oldu*u hir gazetevi. giz'ire arkas;na iliştirdi. Halkevi Bas";anına da çattı ve oa« oturduSu verden baâırarak oyuna müdahileve merbar etti. Asıl inanılamıyacak Makbule idi. Arkasmdakıler vaşmakla rivle 4«nfyorUr a bütSn rol leri ınanılmaz bir anlıvışla cıvnuyordu. Taşmağının içinde kâk bir genç kız taklidi vaparken bir genç çacuk oluyor. kâh bir acuze kıhŞtııa firip zamparalan birer bırer eve aldıkçi: «Kızlar, çeviriıı kapı demirv ni!» diye bagırıvordtt. O kadar ^ülüvorduk k başının üstünde ki bir çörünme* sincâi yere dü sürmektto korknyor gibi dim dik duraa general bile çiamelerine \wrarak kahkahaUr atmaktitı kendini alamıyard». Bir aralik lıoca. vine «alıne den seyirpitrre şüvıe hitap et ti: Arkadaşlar, simdi sizlere e«k orijiBal taklitler vafaca tua; bakaJun heğeneeek misi nij? Fakat Ba^kaam pek c*v difi ayı ve öküz taklitlerini de |il... Bazı eski oyuncuların tak litlerini... tstanbulla misafirle rimbİD ••şlaaacaklaruıı uma rım. H*ca, pcrdeyi kapayıp açtık tan sonra Minakyan kumpanyas> aktörlerinin taklitlerini yapıiıaia başlıyor. Ba, benim hiç bir verde görmeditim bir taklit. Minakyan, Helas, Binemeciyanlar, haaılı, Osmanlı dram kumpanyaunın kadınlı, erkekli bütân »yuncuları. çoeuklağumıın en canlı hâtıralarını canlandıran (Balmumucalar), (Ladam Okamelya'lar), (Paris tmkaraları) içinde kendi sesleri ve çehrcteriyle haykırıştp a^laşjyorlardı. Bir ara. S«rv«t Beyle »6z g» ze şeliyaras. Onun faşkınlıktan âdeta çchresi defifmiştir. Bana «Beyefendi, ba, DC hal? Ru kadarı da olamaz. kakikaten olur sey de^il!..» diy»r. Fakat çok germeden daha ol m r/ını da «örüyoruz. Hoca. bu defa Kel Hasao rolündcdir.. Bolündc defil, tâ keadisi takta çibi kuru ve ince vücudüyle kahv« telvesînden çektifi iki kas ve bıvıs» ile karşımııda yorjun bir tavırla ajır a|ır sabnenin önöne geliyer. tnce ve gevrek »esiyle: Arkan var ilk imkânlarıııız... 110.000 200.000 TL. 1 kişiye lüks APARTMAN dairesi IG«ıtop« Bağdat Cact, Plij yote mevkiinda) 310.000 liralık ikramiyeler 16 ooağa kadar lıe^ap açıııız.. i!ir Lirahk çeşitli para ikramiyeleri luımıınıııımıııiHiııııııııııııııııııımııııııııııııııımıııııııııııınııııııııım^ V«lel! h«r 100 liıray». ««desiz her 200 lir*v* bir kur a numaras.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle