14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ocak 19G1 CUMHURİYET BEŞ Ankara'da yapılan muhteşem merasim Baştarafı 1 iaei Sahifed» bir konuşma yaptı. Millî Birlik Komitesi adına Kur. Alb. Baha Vefa Karatay gençlere teşekkür etti. Saat 13. Meclisin önündeki meydan, resmi dairelerin tatil edilmesi üzerine tıklım tıkhm dolmaya başladı Çeşitli yollardan marşlar çalarak gelen askerî bandolar, sü variler, tanklar ve izciler yerlerini aidılar. Saat 1330. Temsilciler, jrup grup tkinci Çumhuriyetin Anayasasının hazırlanacağı binaya gelmeye başiadılar Saat 13,45. Askeri erkân, Bakanlar, Üniversite üyeleri ağır adım larla yeni Meclis binasının (A) kapısından içeri girdiler. Saat 14. Devlet Reisi Cemal Gürsel'in oğlu, annesinin koluna girmis olarak yâverlerin maiyetinde Meclise girerlerken şiddetle al kışlandılar. Saat 14.05. Bugünkü törende Dev let Başkanı adına açış konuşması nı okuyan Fahri özdilek, frak giymiş olarak T. B. M. M. ne girerken jetlerin sesi, gökleri urmalı yordu. Diğer taraftan bu kutsal binanın giriş kısmında Cumhurbaşkanlığı Flârmoni Orkestrası törene bir ulvi hava vermekteydi. Dışanda ise askeri bandolann çaldığı marşlar, arasında «Plevne Marşı. heyecanla dinlenıyordu. Saat 14.10. MilH Birlik Komitesi üyelerınden bazıları vazifelerini yapmış insanların huzuru içinde ağır ağır merdivenlerden çıkarak içeriye girdiler. Saat 14,13. Yeni T. B. M. M. tıin (A) kapısı önündeki merdivenler... M. B. K. üyeleri, Bakanlar ve tem silciler yavaş yavaş yerlerini al • dılar Önde, bugünün hazırlayıcı • ları M. B. K. üyeleri, Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun eösterdiğî ıray» göre dizildiler. Hemen arkalannda Bakanlar Kurulu üyeleri. onları da teıasilciler takiben yerlerini aldılar. iJiıııııııııııııııiMiıııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııırıımmıiMiııımııııııı^ | Devlet Başkanının I Meclisi açış nutku = Bastarafı I mci tabife4e mak için, müspet ilim, hak, adalet ve hürriyet yollarını aramış ve bu esaslara müstenit müstakar bir idare kurmak için büyük gayretler sarfetmiştir. Fakat özlediğine bir türlü kavuşamamıştır. Her gelen iktidarın kendine göre icraatı ve keyfî tasarrufları yüzünden bir ileri bir geri hareketlerle âdeta yerinde saymış. arzu ettiği hedefe ulaşmak şöyle dursun, ileriye doğru ciddi bir adım ata mamıştır. Bu gayretler sırasında Türk milletinin uğradığı felâketler çok feci ve hazindir. Hattâ bir ara, kendi hayatı dahi tehlikeye düşmüş, bereket versin Atatürk gibi büyük bir deha, tam zamanında yetişerek, milletinin varlığını kurtarmış ve ona gideceği yolu göstermil tir. Bundan sonra, Türkiye'nin hayatında hamleler ve inkılâplar devri başlamış. araya giren 2. Dünya Harbinin zorluklarına rağmen akıllı bir idare memleketi tehlikelerden korumasını ve hayatiyetini artırmasını bilmiştir. DEMOKRASİ TECSCBESİ Büyük Elçileriı ihtısasları Baştarafı 1 inei sahifede «Salonun muhteşem ve canlı ha vası bende müspet bir tesir yarattı. General Özdilek'in konuşmasını zevkle takip ettim.» îtalyan Büyük Elçisi Ekselâns Magistrati: «Uzun zamandır, böyle bir toplantı, Türkiye'de yapılmıyordu. Bu olay Türk demokrasisi için muhteşem bir olaydır. Ciddî ve vakur bir toplantı idi. Çok mütehassis oldum.» Hint Büyük Elçisi Ekselâns Atal: «Kurucu Meclis gerçekten mü kemmel bir manzaraydı. Gerçek demokrasi olayı idi. Gelecek icin Büyük Türk milletine daha iyi günler dilerim. Çok vakurdu. Çok memcıunum.» Batı Almanya Büyük Elçisi BroichOppert: «Sorunuza büyük zevkle cevap verivorum. Seramoni muhte«eTi ve tesirli idi. Özdilek'in nutkımu büyük zevkle takip ettim. Toplantı gerçek demokrasinin tesisi için ilk adımdır. Çok memnununı.» Amerika Birlesik Devletleri Müs teşarı Ekselâns Cowels: «Türk d»mokrasisi icin haiz olduŞu ehemmiyet bakımından. toplantı beoim için heyecan ve memnuniyet verici bir hâdise oldu.» Sovyet Rusya Büyük Elçisi Ekselâns Rijov adına Müsteşar V Likagev: «Bugün Ankara'da ve Türkiyede muazzam bir tören günü idi. Bu tören Türkiye halkına ait olan muazzam bir binada cerevan etmiştir. Bu binada Türkive halkını temsil ed°n Kurucu Meclis âzaları topla.idılar. Isteriz ki bu Kurucu Meclis Türkiyenin millî menfaatlerine uygun ve faydalı olan kararlar alsm ve Türkive memleket olarak ve Türk halkı da büyük bir refaha kavuşsun. Isteriz ki Türk halkının bütün istekleri yerine getirilsin. Ekonomi. sanavi. tarım, kültür ve ilim bakımından başanlar dileriz. E.ı büyük temennimiz Sovyet Rusya ile Türkive halkı arasındaki münasebetler bakımından da inkisaf etsin.» Kurucu Meclis dün ilk toplantısım yaptı Bastarafı 1 inei Mhifede kın kısma sinema operatörleri, fo toğrafçılar, sol taraftaki locada ise kordiplomatik için yer ayrılmıştı. Saat 14.10 da ilk olarak salona dîvetlilerden Avukat Âsım Rüçhan girdi, o da samıine ayrılan ye ri şöyle bir tetkik ettikten sonra geri çekildi. Bugüne münhasır olarak salonun kürsüden geriye doğru 11 sırası. Temsilciler Meclisi üyelenne. gerisi de Bakanhklar ileri gelenlerine tahsis edilmişti. Gfirselin rşi ve oğlo da hazırdı Saat 14.15 te beraberinde Cumhurbaşkanlığı Yâverleri olduğu halde Devlet ve Hükümet Başkanının eşi bayan Gürsel ve oğlu şe ref locasma girdiler. birkaç dakika sonra da Mevhibe Inönü kendisine ayrılan vere geldi. Bayan Gürsel ile bayan Inönü selâmlaştılar. Adalet ve ahlâk esaslarına bağlılıktan ve yeni Anayasayı demokratik ve lâik Cumhuriyet esasları na göre, en kısa zamanda hazırla mak ve iktidan yeni Meclise devretmek ülküsünden ayrılmıyacağım. Bunun için şerefim, nâmusum ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.» Bu merasim sırasmda gerek Temsilciler ve gerekse davetliler yemin edenleri şiddetle alkışladılar Bilhassa Inönü yemin ederken alkışlar tezahürat halini almıstı. tsim yapmış C H. P liler, Osman Bölükbaşı ve ilim adamlan en fazla alkış tophyanlar arasında idil»r. G. Saray Tatra ile 14 te karşılaşıyor \ Irak takımı j açıklandı G. .Saıay futbul takımı bugun mızılı takımır, uzun zamanadnoeri saat 14 te Dolmabahçede Çek Tat ca Cr. Saray camıasının arzuladığı bır çıkması karşılaştakımı ile karsılacaktır. Ayhan ve tertipte sahaya Cenab'ın da yer alacağı Sarıkır manın ilk e.iteresan tarafı olaeak bu tertip bugün Dolmabahçede ilk c'ıidî ımtihanı verecektir Çek liginde iyi bır durumda olan Tatra takımı modern futbolu çok iyi bilmekte ve anlaşmış bir ekip manzarası göstermektedir. Maçm zevk li pececeği muhakkaktır. G. Saray (Genç) Mecidiyekoy Çek maçından evvel Dolmabahçede seyirciler güzel bir maç daAnkara, 6 < Cumhuriyet feleks) ha göreceklerdir. Metin ve Misafir Irak Ordu takımı prog mil'in bırükte hazırladıkları Sarıram gereğince sabahleyin Anıt kırmızılı genç takım saat 12 dc Kabre giderek Ata'nın kabrine ee Mecidiyekoy ile hususi bir karşılenk koymuşlardır. Öğleden sonra laşma yaprcaktır. 19 Mayıs iç sahasında antrenman ys.pmışlar ve bu antrenmaıu Ordu takımımızın idareci ve futoolcuları tâkip etmişlerdir. Bilâhare saat 4 te Orduevinde tertiplenen çaya, her iki taraf idareci ve futbolcuları gelmişler, tanış mışlardır. Diğer taraftan Irak takımı bellı Voleybol liginde bugün saat 17.45 clmuştur. t. Teknik Üniversite salonunda Takım: «Kâzım Kerim. Celil Cr. Saray ile Fenerbahçe karşılaAdison, Cemil, Şamil Abbas, Am sacaklardır. Her bakımdan rakimo, Yura, Adil. Kasıra» şeklind'" bine nispetl" üstün olan G. Saray sahayda yer alacaktır. T">rın fdvorisidir. G. Saray F. Bahçe voleybol maçı bugün ovnanıyor ~ S S jŞ 5 3 = Ş 5 3 = E 5 Ş = S 2 S = ÎE S S E E E Ş S E ~ ~ E milletimizi her bakımdan hara : biye sürüklemekten başka bir ; işe yaramamıştır. i PARTİZAN tDARE ! İlim hiçe sayılmıs, ilim yuva '• ları taarruzlara uğramış, mille : tin sözü ve özü olan matbuai ; •usturularak her bakımdan tah ; ribe çalışılmif, ordu, kötü ve < zorba polıtikanın âleti yapılmak : istenilmiş, milleti, kanlı bir ih ; tilâfa ve kardeş kavgasma götü; recek Vatan Cepheleri kurul İ muş, partizan idarenın korkunç i kâbusu bütün memlekette hak j lan ve hürriyetleri ayaklar al • tına alarak hayatı tahammü! : edilmez bir hale getirmiştir. Bir ] taraftan da milleti 19 milyar | borca sürükliyen kalkınma ede j biyatı ile bu feci olaylar giz : lenmek istenmıştir. i 27 MATIS i Işte, muhterem üyeler. 27 Ma • yıs hareketi, memleketin istik '. bâlini karanlıklara sürükliyen : bu ahval içinde ve bu sebep • lerden ötürü vuku bulmuştur. '• Şimdiye kadar olanlar sizlerce : malumdur. Bugün, Ihtilâl Hü : kümetinin tek gayesı teminath • bir demokratik nizam içinde, '• hakka, adalete, hürriyete, eşit j liğe ve fazilete dayanan 2. Cum • huriyeti kurmaktır. Bu maksat • la bu büyük Kurucu Meclis va j zifeye çağırılmış bulunuyor. ; Sizlerin bu milli ve şerefli va j zifeyi mükemmelen yapacağını j za eminim. '• Içinizde muhtelif partilere • mensup olanlar ve tarafsızlar • vardır. Fakat sizlerin 2. Cum j huriyeti kurma gayretleriniz sı • rasında, meseleleri, partileriniz • bakımından değıl, millî menfa ! atler yönünden tetkik edeceği : niz süphesizdir. Ve böyle olma • lıdır. Kurucu Meclisin çalışma | ları, en ciddi mevzularda bile, : başka başka düşünenlerin, na ; sıl bir müsamaha ve anlayış • içinde çalışabileceklerine gü j zel ömekler verecek ve 2. Cum | huriyetin, siyasi faaliyetlerine • ve partiler münasebetlerine ; ışık tutacaktır ve yine umuyo J rum ki, Yüksek Meclisinizin ha : reketlerinde, o kadar samımî, ; asil ve kardeşçe davranışlar o • lacaktır ki, yıkılan idarenin | vatandaşlar arasına soktuğu düş : manlık his ve fikirlerinin baht ; sızlığına uğnyanlan, bunun u ; tandırıcı bir aldanıs olduğuna : inandıracak ve milletimiz ara ; sındaki kardeş düşmanlığımn • ortadan kalkmasına yardım e : decektir. \ Dörtlü turnuvada Altay ile Beşiktaş oynuyorlar tzmir 6 (Telefonla) Romen gelmiş olan Rapid takımı daha Rapid, Beşiktaş, Altay ve Altın şanshdır. ordu"nun iştıraki il« yapılan dörttkinci maçta Beşiktaş Altay ile Bu karşılaşmada lü tumuvanm ük maçları yann karşılaşacaktır (bugün) şehrimizde yapacaktır. siyah beyazlılar daha şanshdırlar. Böyleükle tzmirli sporseverler de yabancı bir takımı seyretmek imkânını bulacaklardır. Ş*hrimizde günün ılk maçını Rapid ile Altınordu yapacaklardır. Milli ligde pek başarılı oyunlar çıkaramıyan Altınordu karşısında memleketimize daha evvelce Breziiya'mn Sao Polo takiMi gelmek istiyor Brüksel'de yapılan Noel turnuvasında basarı göstrerek takdir toplayan Sarıkırmızılı basketbolruların muvaffakıyetlerinin akisleri devam etmektedir. Brezilya ligind» hugün ilk 3 takımdan birisi clan ve Brüksel'de G. Saraya yenilen SaoPolo basketbol takımı bu maçın rövansı olmak üzere Türkiye'de Galatasarayla oynamak itedigini kulübe gönderdiği bir yazıyl» ifade etmiş bulunmaktadır. SaoPolo îstanbul'a 1530 ocak avasi'.ida gelmek istemekte, ancîk bu tarihleri G. Sarayh idarecüer kendileri için gayri müsait bulıraktadırlar. Durum incelenip mukabil teklif en kısa zamaida bildirilecektir. Diğer taraftan G. Saray'ın Brüksel'deki muvaffakıyeti ve Belçika basınınıa sitayişkâr yazılan, takımın centilmenilği için Türk elcül&isin duydufu mem.iuniyet dün G. Saray kulübüne bir yazıyla elçilik tarafından iletilmistir. Bulgar Levski takımı düıı akşam geldi Balkan Jkincileri Turnuvasınm ilk marını yann Dolmabahçe stadında Fenerbahçe ile oynıyacak olan Bulgar Levski takımı dün akşam »aat 17.40 ta treale »ehrimi, ze gelmistir. 22 kişilik bir kafile halindc sehrimize gelen Bulgar Levski takımında 16 futbolcu bulurunaktadır. Kafile başkanı Kurkunov, takımın yorgun olmasına rağmen iyi bir netice almak için çalışacağını söylemiştir. Kafilede şu futbolcular vardır: Bujilov, Aleksandrov, Vasil»v, Filipov, Stoyanov, Vutzov, Donçev< Arsov, Prodanov, Asperukov, Abaciev, Yordanov, Sokoloy, Gayd«cıov, Georgiyev, Perev. Levski takımı bugün saat 10.00 da Fenerbahçe stadmda bir antren man yapacaktır. Moda Darüşşaf aka maçı bu gece oynanıyor Bir ay aradan sonra bugün basketbol lig maçlanna başlanaeaktır. Günün ilk karşılaşması saat 17,30 da Beykoz ile B.J.K. arasındadır. 19 da, İ.T.Ü. Fenerbahçe, saat 20 de Daruşşafaka Moda maçı o.vna nacaktır. B U L M A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 «Atatürk'e uzanan eller kırılacak, diller kopanlacak» Bastarafı I tnci sahrfert* yerde Türk i?çisinin çetikten yumruğu ile ezilecektir. Maksatlarınıza hiç bir zaman nail olamıyacaksınız.» Diğer taraftan şehrimiz yüksek tahsil gençliği de bir bildiri ile olayı tel'in etmiştir. Vilâyet önündeki tunçtan Atatürk büstünün etrafında izciler nöbet tutmaktadırlar. SOLDAN SAGA: 1 Sene iptidası (mürekkep kelime). 2 Bir harfin okunuşu, bir ciilin konuşulus tarzının yarısı. 3 Bitki üsaresi, etrafı su ile çevrili toprak parçası, bir cins kokulu otun yarısı. 4 «âahip» in tersi. bir din saliklerinin kutsal saycüklan şekillerden bir harfin okunuşu. 5 S«slfnn» esatlarından, bir sıfat takısının tersi. 6 Oç zamandan birinin yann, bir harfin okunuşu. 7 Bir eroir, devlet işlerinde hizmetini bitirip istirahate çekilmis kimserün iki başı. 8 Bir zaman parçasımn tersi. bir sonı edatı. 9 Kaba hareketli ve kalb tancı huylu insanlara mahsus şekitde. TVKARIDAK AŞAĞIYA: 1 Hayvan sürülermin önünde jürüyüp yol gösteren rehber. 2 Ak üstüne karalar döken (iki kelime). 3 Tek göılerde birer harf. 4 Dertlinin ferjatlarndan, onun sahibi olup içine kirmi? ailelere ne mutlu!. 5 Bir 1 5 i edat ( «Orman şenlikelrinin tohumunu eken H CraQKÜ~S veya fidanını top raga yerlşetiren» karşıhğı iki kelime. 7 Tek gözlerde birer harf. 8 «ZiyaDünkü hulmacanın sı kötö» fcarşıhhalledilraiş şekli gı iki keiime. 9 Dürtüşturüp kanştırma hareketlerinden. Türk Devrim Ocaklan müteşebbisleri de buğün kendileriyle görüşen gazetecilere şunları söylemislerdir: « Bu bozguncu hareket. îkinci Cumhuriyetimizin ilân edildiği bü yük bayram gününü ve bundan milletçe duyduğumuz sevinci asla gölgeleyeenîyecektir. Gaflllerin ruhlann» bozguncıv luk sinmiş kuyruklardan olusu ve bu olayı Kuruen Meclis Bayramının arifesinde kasitli olarak terteplemeleri düşünce, idrak ve vata n sevgisinden ne derece nzak olduklannı göstermesi yönürıden ilgi çekicidir. Bozgunculann adaletin pençesinde olması teselli nok tamızdır.» îlgililer tahkikatı derinlestirmekte ve araştırmalar yapmaktadırlar. Istanbolda Eskişehir Yukwk Tahsil Derneği idarecileri dnn Cerrahpaşadaki yurtlarmda bir basın toplantısı tertipleyerek Atatürk büstüne yapılan tecavüzü protesto etmişlerdir. Bir dakikalık ihtiram duru.şundan sonra E.skişehir Yüksek Tahsil Derneği Kültür Kolu Başkanı Ekrem Sayer, bir konusma yaparak Arkadaşlannın Atatürk'e olan bağhlığını şöyle ifade etmiştir: « Atatürk'ün büstünü kırabilirler, res.nini yırtabilirler Fakat ruhumuzda taht kuran o büyük kuvveti asla kîramazlar Atatürk bir flkir '"e idealdir. Türk gençliği ve Eskişehir gençliği olarak dün oldu&u gibi bugün de Atatürk inkılâplanna ve millî varlıklarımıza kutsî bağlarla bağ lıvız.» t SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA SELDiYET ( PCftHİZ TUZU ) TU2SUZ YEMEK YÎYEN H , * S T A L A ^ A ZARARSIZ TUZ TAOt VEREN SELDİYET Yeii ambaıajla^piyaıaya arzedilmi$tir. Kururu Meclis üyelerini bir Sıra kız izciler çevirmişti ve kordonun dışında sağ tarafta kordiplomatik ile sol tarafta ataşeler, deniz ve hav» izcileri arasında yapılacak tören duruşuna geçtiler. Saat 14.30. Hava bandosu şefi elini kaldırdı ve merasim kıtalarına gür bir asker sesi «Hazır ol» emrini verdi. tstiklâl marşı, huşu içinde dinlendi. Saat 14.33. Temsilciler (Al) salonunda yerlerini almak için aceleci ve heyecanlı adımlarla salona girdiler. Saat 14.35. Kurucu Meclisin, ulusumuz için hayırlı olması diltği ile kurban kesildi. Muhterem üyeler, bir ilim ; Saat 14.37. Milli Birlik Komitesi heyetine hazırlatılan Anayasa • üyeleri ve kabine üyeleri salona Tasarısı, yüksek tetkikınıza su ; girerken, heyecan son haddinde, nulacaktır. Bu tasannın, yuka • alkışlardan salon inliyor. rıda arzettiğim gibi, milli men • Saat 14.40. İsmet tnönü geldi. faatler çerçevesi içinde tetkikı : Tarihî salon, alkıs içinde... ve memleketimizin gerçekleri • istanbml'dAki beyeeaa ne uygun bir Seçim Kanunu • Türk tarihinin yeni bir devresi hazırlamanın ilk plânda ele a ] nin başlangıcı olan Îkinci Çumhulınması lâzım gelen işlerimiz : riyetin Kurucu Meclisinin açılışı den olduğunu ifade ederim. • münasebetiyle dün İstanbul yine Memleketin, bir an evvel, seçi ; heyecanlı ve sayılı bir gün yaşame hazır bir hale getirilmesinin.Ş mıştır. her bakımdan faydalı olacağı : îstanbul, dün Kurucu Meclisin kanaatındeyim. Çaiısmalarıru ; açılışını büyük bir heyecan ve ilzın, milletimiz için, hayırlı ve • gi içinde takip etmiştir. Sabahtan başarılı olmasını yürekten di Z itibaren her taraf, bütün resmî daler, sizleri saygı ile selâmla • ireler, okullar, hususi müesseseler, rım. • evler ve dükkânlar bayraklarla do Orgeneral • natılmış bulunnyordu. İstanbul, Cemal Gürsel» sessiz bir sevinç içinde geleceğe güvenle bakmanın hazzını tadıyor =imııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııımıııııııııımııııııir; du. Saat 12 de bütün resmî daireler ve iktisadi devlet teşekkülleri iie okullar tatile girdiler. Pakat okul Bastarafı I inci sahifede larda öğretmenler, öğleden soura yetin kuruluşunu ve daha evveli tertiplenen konferanslarda genç öğrencilere yine 27 mayısı arlatıni... yorlar, yine ölmeı Atatürk'ten bah Bastarafı 1 inci sahifede Kimbilir, ilk Büyük Millet Mecsediyorlardı. Saat 15 e doğru büfesörlere senatolara müracaat hak lisinin daracık locasından toplantı tün îstanbullular, radyolannın bakını ve senatolarca durumlarının salonunu seyreden şazeteciler, o şına geçmişler, 27 Mayıs sabahının zaman nasıl bir hevecao içinde gözleri yaşartan heyecanı içinde incelenerek yeniden üniversiteye idiler ve kimbilir, Birinci Cumhudönme imkânını vermekteydi. tekrar Orgeneral Cemal Gürsel'in riyet kurulurken istikbale nasıl bu sefer Îkinci Cumhunyetin KuKanun tasarısının gündemden bir güven ve huzur ile bakıyorlirrucu Meclis kürsüsünden vatana çıkanlmasiyle üniversiteden affe dı? yayılan mesajını dinliyorlardı. Ce dilen 147 öğretim üyesinin tekrar 40 yıl sonra bir muazzam çatının mal Gürsel'in verilen sözü tutan üniversiteye dönmeleri imkinı insanların emniyet ve gururu için kalmamış gibidir. Bu problemin altında. Ikiaci Çumhuriyetin kurulmak üzer» olduğunu düsünürde yükselen sözleri, milyonlarca Kurucu Mecliste görüşüleceği de ken aynı heyecan, aynı güven ve Türkün ve tstanbullunun kalbleribelli değildir. Zira bilindiği gibi huzuru duvuyor gibiyim. Sanki ni bir kere daha fethediyordu. Kurucu Meclise kanun teklifinde Atatürk şu veya bu kapıdin gireIstanbullular, gece de bu mutlu bulunmak bir takım formalitelere cek, kürsüye çıkacak ve «Efendigün için çeşitli yerlerde eğlenceler tâbidir. ler» diye nutkuna başlıyacak gibi tertiplemişler, gençler ise konfe geliyor bana. Üniversitelerde hayret ve ranslar vererek, Kurucu Meclisin Temsilciler yavas yavas geliyorüzüntü mânasını ve Îkinci Çumhuriyetin Iar kimisi yaşlı, kimisi genç. Atagayesini belirtmişlerdir. Millî Birlik Komitesinin 147 le türk yok aralannda ama, hepsi rin üniversiteye dönmelerini müun O'nun çocukları, ve hepsi O"aun «Acımıyacaiıa bn adamlar» öte yandan tstanbul Üniversite kün kılacak kanun tasansını ev çizdiği yolda yürümeğe azimli... si Fen Fakültesi konferans salonun velki gece gündeminderı çıkannaÎkinci Cumhuriyet h»r zerresindaki toplantıya bandonun çaldı?ı sı haberi üniversite çevrelerinde de Atatürk kokan bu salonda kuİstiklâl Marşı ile başlanmıştır. 66. üzüntü ile kjrşi'a.r.ı»ıı**ıı. Kendi rulacak. Tümen Kumandanı Tuğgeneral Fa siyle görüştüğümüz ve hâlen i • ruk Güventürk, öğretim üyeleri, tirahatli bulunan İstanbul ÜniverC. H. P. liler, C. K. M. P. liler öğrenciler ve dâvetlilerin hazır sitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Sı bağımsızların temsilciler olarak bulunduğu toplantıyı, bir dakika dık Sami Onar: «Biz salâhiyetli kuruluşun tamamlanmasmda iki lık ihtiram duruşundan sonra Rek organlara müracaate devam ede nnemli çörevi var: Anayasa ve tör vekili ve Orman Fakültesi Deceğiz. Tabiî bu iş bizi üzdü.» de Seçim Kanunu... kanı Prof. Dr. Selâhattin Inal kısa Sayın Gürsel'in dediği gibi ilk miştir. «Bu kanun teklifinin müsbir konuçma fle açmış ve, «Kuruplânda bunlar bitirüecek ve memcu Meclisin bundan sonraki çalıs pet olarak çıkmasmdan bahsedilleket bir a.ı evvel seçime hazır malarında Türk yurdu, Türk mil mişti, nasıl oldu?» sorusuna Onar: «Ben de hayret ettim, hepimiz de hale getiril°cektir Gerek Anayasa leti, Türk üniversiteleri için hayırve serekse Seçim Kanunlannın ha lı Te semereli olmasmı candan te hayret ettik» diye cevap verrniştir. Onar. nereye ve nasıl bir mü zırlanması »ırasında partilerin memenni ederim.» demiştir. seleleri kendi açılanndan görmpînaldan gonra Edebiyat Faiül racaat için henüz bir karar ver leri pek tsbiidir. Zira partiler gümediğini, istirahat müddeti bitmetesi Dekan vekili Prof. Tayyip Gök rültüler içinde geçen su 10 yıl bilgin, yakın tarihimizi ve 27 Ma den arkadaşlariyle görüşerek bir zarfında hayli te<rüb°ler edinmişyıs inkılâp hareketini tahlil eden karar alacağını ve ona göre hare ler. Anav?sa ve Seçim mevzuatı uzun bir konuşma yaparak özetle. ket edece&ini büdir.niştir. f'.rafında en uygu.ı ;"ollann r.eler düsük iktidar devrinde, partizan o!abilece*ini kendi anlayışlarma bir idare kurulduğunu. hukuk devpöre tesbit etmişlerdir. Ancak, letinin ortadan kaldmldığını, Anapartiler ve partililer şu noktayı, yasanın çiğnendiğini, Türkiyenin 'ersitesi bahçesirdeki Atatürk abilhassa unutmamahdırlar ki, en bir rejim buhranma girdiğini ifa nıtma bırakılmıştır. ehvenişer sistem olarak kabul *diîzrairdeki şenlik ve kutlamalar de etmiştir. len demokrasinin bu defa da tartr Gökbilgin, konuşmasının sonunIzmir 6 (Telefonla) Kurucu l?rı hazırl.'nmaz ve Îkinci Cumhuda: «Kurucu Meclis teşekküliyle Mcelisin açılması münasebetiyle riyet, saş!am temeller üzerine M3.K. nin ilk günlerde millete bugün Izmirde de sabahtan itibaoturtulmazsa. netice her halde verdiği sözlerini yerine getirdiğini •n çeşitli şenlikler ve kutlamae yeni bir 27 Mayıs ve yeni bir 6 görüyoruz. M B.K. keyfî ve parti lar tertip edilmiştir. Bayraklarla Ocak olmıvacaktır . zan idare yerine hukuk devletine donanan şehrin muhtelif meydangitti.» demiştir. Ecvet GÜRESİN larında toplantılar yapılmış, banDaha sonra, Hukuk Fakültesi A do refakatinde Atatürk Heykelinayasa kürsüsü doçenti Dr. Selçuk le gidilerek: çeşitli teşekküller Özçelik, Kurucu Meclisin teşekkül dma çelenkler konmuştur. Otarzını. salâhivet ve mesuliyetini Adana 6. (Telefonla) Kadirli:ul!arda da günün mânasını beizah eden bir konuşma yapmıştır. de dün gece yarısından sonra 1 irten konuşmalar tertiplenmiştir. kulüp. 1 otel ve 4 dükkânın yanOnu. İstanbul Üniversitesi Ta!eKut'tamalara gece de devam edil masiyle neticelenen bir yangın çık be Birlîği Başkanı Ayhan Toraman" miştir. mıştır. ın konuşması takip etmiştir. Dicer taraftan NATO GüneydoSaat 0,30 sıralannia kulüp binaDâvet üzerine kürsüye gelen Tuğ ğu Kara Kuvvetleri Kumandanı sından çıkan ve rlfıhal büyüyen general Güventürk, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasmda, kuy Korgeneral Harry P. Storke *bu yangın, bu binaya bitSik o'.an otel rukların, acıma hi«lerini taiırik et gün Devlet Reisi Cemal Gürsel'e i'e 4 dükkânın da tutMsrnasma sebep oluuştur. Ceyhan. Kozan ve tiklerini ve bundan faydalanmaya iu mesajı gnndermiştir: «Kurucu "*o:isin iifc toplantısı Adana itfaiyeleriıı Izn vardım i;ten çalıştıklarını belirterek. »Arkadaş; nı yaptı»' n siz ve bütün miş, bir taraftan da halkın gavrelar, acımıyacağız bu adamlara» detemsilcÜK > eşiğinde bulunu tiyle yangın güçlükle bdstırılabümiştir. •orsunuz ^ bütün gayretle mistir. Salonu dolduran binlerce kişinin inizin âciı şarılarla süslenmebir ağızdan gençlik andını tekrarElektrik kontağından çıktığı sa i yolunda en samimi temennileri nılan yaneınm maddî zaran tesbit lamasından sonra toolantıya wn verilmiş ve çelenkler İstanbul Üni mi arzederim.» edilmektedir. pit • Son olarak giriştiğimiz de• mokrasi tecrübesi, zanneder: sem, şartları tam hazırlanmadı• ğı için, fena neticeler vermiş, j memleket, bırtakım maceracı • ve tecrübesiz ellerde, maddeten : ve mânen perişanlığa doğru sü• rüklenmıştir. Millet bir kere ; daha geriye döndürülmüş, varlı • ğımızm teminatı olan Atatürk ; inkılâplan birer birer hiçe sa• yılarak gerici zümrelerin çoğal• masına, doymak bilmiyen ah: lâksız maddecilerin millet za: rarına süratle milyonlar kazan; masına âdeta yardım edilmiş• tir. Böylece, memlekette, ilmin | ışığı yerine, taassubun kara gö: rüşleri, ahlâk. namus ve dürüst • çalışma yerine de süratle zen; gin olmak için her türlü ahlâki i kayıtlan hiçe sayan bir zihni: yetin aşağıhk ruhu hâkim ol• maya başlamıştır... İdarecüer, | milleti her istedikleri tarafa sü: rükliyebilecekleri bir kalaba; lık, devleti zorbahk ve kaba | kuvvetle yürütülen bir makine \ telâkki etmişlerdir. ! Muhterem arkadaşlar, : Sizlerin benden daha iyi bili diğiniz gibi, bu, çok eskilere '• ait bir anlayıştır. Bu asırda bu I zihniyetle bir milleti idare et: meğe imkân yoktur ve buna kimsenin de hakkı yoktur. Bugün, milleti, sahip olduğu bak : ve hürriyetlerin dinamik ve yapıcı gayretleriyle kemâle doğru yükselen asil bir varlık, devleti ise, bu tekâmül yollanna : ışık tutan ilim, ahlâk ve faziletle mücehhez âdil bir kudret olarak anlamak lâzımdır. Fert için de cemiyet için de tekâmülün ilk şartı hürriyet olduğu gibi. kemâle giden yollan aydınlatan kudretin de ilim olduğunda süphe edilemez. Çok karışık ve nazik mevzular haline gelmiş olan toplumun sosyal ve iktisadi meselele rini çözmek için, ilme, hesaba ve plâna lüzum olduğunu anlıyamıyarak, klise meydan nutuklariyle, bir dâhi edasına bürünerek söz kalabalığı yapmak Geyikli olaylan duruş' masına devam olundu Baş tarafı 1. sahifede İlk olarak huzura tanık olarak, gazetemiz adına Çanakkale olayl». rını takip eden muharririmiz Mazhar Kunt ahnmıştır. Gelibolu'dan bazı D.P. lilerin vapura binerek milletvekillerine sataştıklarını, iskelede dışarıya bırakılmamaları için Vali ve sanık Nuri Togay'm gayretlerini, iskelede toplanmış bttlunan kimselerin bağırışlannı, sabahm erken saatlerinde iki C.H.P. milletvekilinin Çanakkaleye çıktık larını anlatan Kunt, «Çarşamba günü Cemal Göktan askerî bir uçakla geldi. Önemli bir iş olacağını anlamıştık. Zira aynı şahıs Uşak'a da gelmişti.» demiştir. Tanık, Vali ile arasında geçen konusmayı anlattıktan sonra, Valinin teminat verdiğini, bunu iki C.H.P. milletvekiline söylediklerini ifade etmiştir. Bu arada Başkan Basol ile Menderes arasında karşıhklı su konuşma geçmiştir : Başkan Bu suretle halk birbirine düsürülmüs olmuyor DU? Şim di meseleyi basite irca edersek iki milletvekili Çanakkaleye gidiyor. Bu büyük mesele yapılıyor. Karaya çıkanlmıyor, falan filân.. Ne olur yani.. Masum halkı birbirine düşürüyorsunuz.. Menderes Bu, günün mücadele şartları içiade cereyan eden bir hâdise.. Başkan bundan sonra D.P. lilerin iki CJJ.P. milletvekiline mâni olmajının Geyikli olaylarındaki suçluluklanndan ileri geldiğini ifade etmiştir. Başkan bilâhare Menderes'e söyle demiştir : « Namık Gedık, mebus olmadan önce ne iş yapardı?.» Menderes Doktordu.. Galiba Muğla'da Memleket Hastahanesi Baştabibi idi. Başkan Demek ki, devlet işlerini yürütmeye kifayetli değil. Sizin seyahatlerinizde, milletvekillerinizin seyahatlerinde törenler yapılır, kurbanlar kesilir. O zaman develer bile kurban ediliyordu. Menderes'in kifayetsiz cevabı üzerine söz alan Başsavcı Egesel : « Yalnız kuzu koyun, devenin değil, çocuk bile kurban edilmeğe kalkışılmıştı..» mukabelesinde bulunmuştur. Mütaakıben Dünya Gazetesi muhabiri Orhan Peksayar, Kim Dergisinden Müfit Duru dinlenmistir. Her iki tanık da Mazhar Kunt gibi olaylan nakletmişlerdir. Duru ayrıca, fotoğraf makinesinin elinden alınarak kırıldığını ve kaçtığını söylemiştir. Aziz Şengül adındaki emekli iandarma subayı, olaylar sırasında Gelibolu C 3 . P . 2. Başkanı bulunduğunu, 31. kilometreye gelindiği «ırada hücuma uğradıklarını, bir ara otomobüin kapısından dışarıya çekiidığını, DJ 1 . lilerin tecavüzü karşısında hem kendisini koruyup D.P. lileri korkutmak, hem de jandarraalan ikaz etmek için bir el havaya ateş ettiğını söylemiştir. Şengül, kafatasının çatlaması üzerine uzun nıüddet tedavi gördüğünü sözlenn* eklemişür. Daha sonra Çanakkale C^.P. ll Başkanı Izzet Dilmaç, C.H.P. idarecilerinden Rıfat Gökhan ve Çanakkale Sanat Enstıtüsü son sınıf öğrencisi Hilmi Aksoy ifade vermiş. sanıkların ve bu arada bilhassa Xuri Togay ile Servet Sezgin'in faaliyetlerini teferruatlı bir şekilde anlatmışlardır. Başkan Başol, saat 12,35 de, Kurucu Meclisin çalışmalanna başiaması dolayısiyle öğleden sonra duruşma yapılmıyacağını, çağnlmış bulunan diğer tanıkların gelecek oturumda dinleneceklerıni bildirmiş ve duruşmayı 10 1.1961 salı günü saat 13.30 a bırakmıstır. 147 lerin dönmesi ile ilgili tasarı, M. B. K. gündeminden çıkanldı Aikara Notları 19.50 de and içme meraslminin sona ermesini mütaakıp başkanb^a verilen takrirlerin okuamasına geçildi. Bu takrirlerde Devlet ve Hıi met Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e Temsilciler Meclisinin Kordiplomatik'e ayrılan balko sağlık dileklerinin ve teşekkürlerina ilk olarak Vatikan temsilcisi nin iletilmesi için bir heyet göngirdi, daha sonra, temsilciler gel derilmesi teklif edilmekteydi. Ayve miye başladılar İlk olarak salona rıca MilH Birlik Komitesine giren yeni Bakanlardan Ahmet Türk Silâhlı Kuvvetlerine TemsilMeclisİMİn bağlılıklarının Tahtakıhç ise Bakanlara ayrılan ciler yere oturmayıp temsilciler sırala ulaştınlması isteniyordu. Başkan rından birini tercih etti. 14.33 te Tengirşek bu ötvrgeleri oya vazetti Amerikan askerî ataşeleri. 1435 ve bu vazifeleri Başkanlık Divaittifakla kabul te fotoğrafçılar. 14 36 da Millî Bir nının yapması lik Komitesi üyeleri salona girer edildi. ken şiddetle alkışlandılar Bu sıDaha sonra söz alacı Behçet Kerada kendilerini alkışlayanlara dö mal Çağlar andın topluca tekrarnen Kurmay Albay Ekrem Acu lanmasını talep etti, bu talep de ner askerce mukabelede bulundu. oya vazedildi ve fakat kabul edilSaat 14^7 de sağ taraftaki kapı medi. dan Bakanlardan hemen sonra Saat 20 de Başkan Tengirşek C.H.P. liler salona girerken sağ ta pazartesi günü saat 15 te toplan raftaki kapıdan da yanında bir kı mak üzere Temsilciler Meclisinin sım C.H.P liler olduğu halde ts ilk tarihî celsesini kapadı. met Inönü göründü Inönü'nün sa lona girmesi üzerine kısmen aya İlk toplantı 4 saat SS dakika sirdü ğa kalkan dâvetliler ve TemsilciAnkara 6. (Cumhuriyet Teler Genel Başkanı uzun uzun al leks) Bugünkü ilk tarihî topkışladılar. Bu sırada kapıya ya lantı dört saat ellisekiz dakika kın bir sıraya oturmak üzere idi sürdü. ki, yanına yaklaşan Milli Birlik Temsilciler Meclisinin bugünkü Komitesi basın sözcüsü Kurmay ilk toplantısında mazeretleri dola Albay Baha Vefa Karatay, Inönüyısiyle Avni Başman ve Tevfik yü sağ tarafta ve kürsüye çok yaKâmii Koperler ile hariçte bulun kın bir yere götürerek oturmanduklan için Bahir Ersoy, Hüseyin nı temin etti. Foto muhabirleri Onur and içemediler. derhal tnönü'nün oturduğu yere Diğert araftan seçimleri Yüksek koşarak muhtelif pozlarını tesbit ettiler. Bu sırada CKJHP Genel Seçim Kurulu tarafından bozulan Başkanı Osman Bölükbaşı berabe Mehmet Şişman, Şinasi Koç, ve rinde C.K M P liler olduğu halde Dursun Kut ise bugün and içmişlerdir. salona girivordu. Temsilcielr Meclisi pazartesi güEn yaşlı nye nü saat 15 te toplanarak Başkan Saat 14.40 da Meclisin en yaşlı Başkan Vekilleri ile kâtipleri ve üyesi Profesör Yuıuf Kemal Ten Komisyon üyelerini seçecektir. girşek salona girdi. Tengirşek frak giymişti. Elinde silindir şap Meclis heyeti Gürseli liyaret etti kası vardı. Artık salon tamamen Ankara 6 (a.a.) Mes'ut Inkıdolmuş bulunuyordu. Saat 15. te sol taraftaki merdivenlerden sır lâbımızın yeni ve büyük bir hamtında frak olduğu halde Emekli lesi olan Kurucu Meclisin bu açıMeclisi Orgeneral Fahri özdil»k kürsüye lış gününde Temsilciler çıktı. Bir dakika kadar ayakta divanına verilen takrirlerle ilgili durduktan sonra şu kısa konuşma olarak kahraman Türk ordusuna, asil Türk gençliğine ve büyük yı yaptı: « Mes'ut Inkılâbımız müna Türk milletine bütün Temsilciler sebetiyle Kurucu Meclisin açılışı Meclisi üyelerinin şükranlarımn nı İstiklâl Marşı ile tes'id ediyo arzına ittifakla karar verilmiş bulunmaktadır. ruz.» Bu konuşma üzerine salonun Temsilciler Meclisinfn bu şüksağ tarafında yer almış bulunan ran duygulannın iblâğına Anadoaskerî bando İstiklâl Marşını çal lu Ajansı memur edilmiştir. di ve marşımız ayakta dinlendi. Temsilciler Meclisi geçici Gürsel'e doktorlar izin vermemişti Başkanı Y. Kemal Tingirşek» Fahri Özdilek müUakıben Kuru cu Meclisin açılışını yapması bek Gürselin mesajı letıen Başkan Gürsel'in rahatsızAnkara « (a^.) Mülî Birük i sebebiyle müdavî tabiblerinin açılışta bulunmasına müsaade et Komitesi Basın Bürosundan bildimediklerini bildirdı ve kendisi rümiştir «Tem.si!ciler Meclisinin bugün nin bu açılışı yapmakla vazifelen dirildiğini söyliyerek Başkan adı yaptışı ilk oturum ıcnunda geçina tafsilâtını diğer sütunlarımız ci Başkanlık Divanına verilmiş oda bulacağınız konusmayı yaptı. lan beş takrirle ilgili olarak ittiCemal Gürsel adına okunan ko fakla alman karar gereğince, Tem nuşma 12 dakika sürdü. Müteakı silciler Meclisi geçici Başkanı Yuben Özdilek, temsilcileri şu söz suf Kemal Tengirşek ile Meclisin lerle Atatürk için iki dakikalık en genç iki üyesi Şeyki Alsan ve Alev Coşkun. Devlet ve Hükümet saygı duruşuna çağırdı: « Sizleri Türk istiklâlinin ku Başkanı ve Silâhlı Kuvvetler Başrucusu, Türk devletinin yaratıcısı kumandanı Cemal Gürsel'e Mec.e Birinci Cumhuriyetin Kurucu lisin teşekkürlerini ve âcil şifa te su Atatürk için saygı duruşuna mennilerini sunmakla vazifeli kılınmışlardır. dâvet ediyorum.» Heyet, Devlet Başkanımızı saat 21 de ziyaretle bu vazifeyi yerine getirmiş ve bu kadirşinas karardan ziyadesiyle mütehassis olan Devlet Başkanımız da. heyetten şu mesajlanm Temsilciler Meclisine ulaştırmalarını rica etmişlerdir: «Temsilciler Meclisinin sayın üyeleri, Kadirli'de yangın Saygı duruşundan sonra özdilek şu sözleri söyleyip kürsüden ayrıldı: « Atatürk'ün Ankarasına lâyık, bu binayı duvarlarmın hiç bir çarpık sesle kirlenip zedelenmeden tertemiz olarak sizlere ema net ediyorum.» Özdilek ayrıca ilk oturumu kapatırken 15.25 de oturumun en ,aşlı üyesi tarafmdan yeniden açı lacağını bildirdi ve M B K. üyele ri salono terkettiler. Ara tâtili Oturumun tâtile girmesi sırasında ayağa kalkan Bakanlar dışarı çıkarlarken kabineye yeni gi ren Bakanlarla üyeler el sıkışıyor lardı. Saat 15.25 te silindir şapkası ba şında olduğu halde en yaşlı üye Yusuf Kemal Tengirşek ağır ağır Başkanlık kürsüsünün merdivenlerini çıktı. Yerine geçtiği sırada sağmda ve solunda iki genç tem silci kâtiplik vazifesini almışlardı. Salonda sadece Temsilciler Meclisi üyeleri kalmıştı. Divanın teşekkülünden sonra Tengirşek şu konusmayı vaparak oturuma açtı: « Kunıcıılar Meclisi Kanununun 12. maddesine uyarak en yaş !ı üye sıfatiyle kendiliğinden top lanmış olan Temsilciler Meclisini Tanrı adı ile açıyorum. Arkadaşlar, evvelâ sizlfri hiirmetle selâmlarım. Uzun bir müd det içtimaî müesseselerimiz zaman zaman fena idare rienilen bir has talığa tutuluyor Milîetimiz acılar duvuyor. Milletimiz büyük zarar lara uğruyor Koyacağınız sağlam müeyyıdelere bağlı kanunlar la, tavsiye edeceğiniz ceht ile seciyeyi değiştirir, bu hastahğın bir daha gelmemesini temin ederseniz, isimleriniz altın harflerle tarihi* KÂMRAN ŞENEL mize vazılacaktır. ' Oahiliye nâtehassısı Gelecek nesiüer sizi hürmet ve * Beyoglu, Ağacamı Sakuağacı A minnetle anacaklardır. Türk milf Cad. No. 23 Saat 1518 A letini ileri milletlerden biri olaf Telefon : 44 55 14 A rak görmek istiyen Atatürk'ün *^««>'^^»^ ruhu şad oîacaktır. Tann yardımcınız olsun.» Saat 15^8 de Yusuf Kemal Ten r<eK konusma«ını tamamladı ve daha sonra yoklama ile birlikte and içme merssimi başladı. Diş jğnlannı derhal keser An,J şöyle idi: Ağız kokularını giderir • Yurdun bağımsızhğı ve bü tünlügü, miHetin egemenliği ve < E»ınizda mutiaka bulundurunuz mntlulufu, hukuk devleti, demok rasi ve insan hakları ilkeleri uğrunda bütün gücumle çalit>rcağım. Tarihimizin sayılı saadet ve başan günlerinden biri olarak ebedileşecek bu mutlu günde aranızda bulunamayışımdan duyduğunuz üzüntüyü, şahsıma, Millî Birlik Komitesi üyelerine, Türk Silâhlı Kuvvetlerine beslediğiniz sağlam ve içten duyguları böyle bir heetle ifade etmek suretiyle göster miş bulunduğunuz asil kadirşinas liftrt pek müteşekkirim. Çalışmala rınızın aziz milletimize hayırlı olmasını tekrarlıyarak hepinize büyük başarılar dilerim. Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel» Seçim Kurulu 3 itirazı daha kabul etti Ankara 6 (Cumhuriyet Teleks) Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazlardan üçü kabul edilmiştir. Bunlardan biri, iki itirazcı tarafından meslekî ve teknik öğrerimden seçilen Dursun Kut hakkındadır. Kurul, Dursun Kut'un bu öğretimle ilgisi olmadığmdan serimi.i hiikümsüz sayılmasına ve durumun M. B. K. eliyle TemsiciIer Meclisi Baskanlığına bildirilmesine oy birliği il e karar vermistir. İlk öğretimden seçilen Şînasi Koc hakkmda yapılan itirazı da Kurul kabul ederek, ismi geçen şahsın hâlen Milli Eğitim Bakanlıeı kadrosunda hultınmasına rağmen ilk öğretim meseleleriyle eylemü olarak ilgili olmadığı ve bu durumun kanunun amacına aykın kanısiyle seçimi hükümsüz say mıştır. Diğer itiraz da Maras ili temsil risi Mhmet Şişman hakkıadadır. Tüksek Seçim Kurulu, Şişmanm gerekli oyu toplayamadığı noktasmdan seçimi bozmuştur. Bu seçimde Mehmet Şişman 63 oy alması gerekirken 62 oy almıştı. 5 DOKTOR DIŞINOL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle