11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Musluman Tıırk evımn temel dın kıtabı Hz I: Dini Kur'an Dili Merhum Elmalılı Hamdı Yazır'ın 9 cıltlık turkçe tefsırı »ine 9 cılt olarak j enıden. basılmaktadır. 5 inci cildi de çıktı. Ko} u neftı renkte beher cildi (50) lıraaır Kıtapçılardan ısteyınız Ödemeli gonderılır Naşıri MUHTAR YAZIR Aşırefendi car'aesı Elkâtıp Han No 8 Istanbul. Telefon: 27 22 21 umhurİYet KURÜCUSU: YUSVS NADI EDEBİYATIMIZDA İSÎMLFR SÖ7LÜĞÜ Çapa Eğıtım Enstıtusü edebıyat öğretmerı şaır Behçet NecaUgıTın hazırladığj bu yen, kıtapta başlangıcından bugvıne Tu»k edebıyatına emeklen geçmış 280 şaır ve yazarın havat ve eserlen uzerınde alfabetjk sırava konulmuş pn doğru bılgileri bulacaksımz 200 savfa 5 lıra Varlık Ya ııvvı Kunıcıı Meclis Diin nci i ı nöft 1.J.UOO N o Telgraf ve mektup adresi Cumfaurıyet fstanbui Posta Kutusır tstanbui Telefonlar 22 42 »O 12 42 96 22 42 87 22 42 98 22 42 99 2 48 Cıırarlesi 7 Ocgk 1 6İ C Toplantısını Yaplı natkanu okarken (sagda) ••••* •••••• • • • •••••••• • • • • • « • • • • * • • « • B V V V H • • • ^ ^ • • • P ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı n ı p ı ı ı 1 1 f ||| | | f | || |•• | | f | f f | |f f | Dunkıi tarihi toplantının 3 ânı: Eıı yaşlı uje Ten^ırgek kursude (solda), Kurucu Mechs ujelerı Meclis bınası onunde toplu halde (ortada), öıdılek, Gursel'ın * " " * « • • • * * * * • • • ' * " " • * * • * • • • • • • • « « I h Tarih ı oıayın neyecanı il e 147lerin dönmesi ile ilgili tasarı, M. B. K. dolu temsilciler and ıçiiier gündeminden çıkorıldı A Doktorlan müsaade etmedigi için Cemal Gürsel toplantıya katıiamadı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü'ye büyük çapta tezahürat yapıldı ı ı ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlMlllllllllflllllllllllllllllllMllllllllllllllliMMIIIIIIIE Öıdilek, mazideki gibi çarpık sesler duyul j Devlet Başkaninil) maması temennisi ile ilk oturunu kapattı| MeCİİSİ OÇIŞ HUtku Ş ~ E ~ ŞJ ZZ S = S 3 Ankaıa 6 (Cumhunvet Teleks) Fahrı özdılek'ın bugun Devlet ve Hukumet Baskanı Orgeneral Cemal Gursel adına okudugu açış nutkunun tam metnını bıldm>oruz «Kurucu Mechsın savın u>elerı, Mıllî Bırlık Komıtesının kabul ettığı 157 ve 158 savilı Ka Evvelki gece sabaha karşı verilen karar, red i mahiyetinde telâkki ediliyor; a(fedilen ögreti» üyelerinin I Üniversiteye avdetleri imkânı hesen henen kalmadı Ankar a 6 (Cumhuriyet Teleks) Ünıversıteden affedılen 147 profesorun yenıden unıversıteje donebılme ımkâmnı veren kanu n tasarısı dun gece sabaha karşı saat 2 de 15 saat Mıllı Bırlık Komıte sınde goru>ulmuş ve netıcede tasa rının gündeminden çıkarılmasına karar verılmıştır Bu karar red mahnetınde telakkı edılmektedır Bu kanun tasarısı 114 savılı ka nunun 5 ıncı maddesının kaldırılarak unıversıteden affed'len proha 5 Su. 4 te İ nunlar uvarınca teşekkul eden Kurucu Meclısı a7iz mılletımıze bujuk hızmetler vapaca,, ınancı ıle açıvorum Sızlerı «a gı ıle selâmlarım Savın u>eler, Turk mılletı bır buc.uk a»rı vakın zamandan berı, ıçınde bu lundugu karanlıktan kurtuı Arkası Sa. 5 Su 4 te riııııııııımııııtmınımıııımıımıııımmııınııııııııııiMHiıımııııııiMiiiT Ankarada yapılan muhtesem merasim İkinci Cumhuriyetin Kurucu Meclisinin açılışı, bütün yurtta da heyecanh şenlik ve törenlerle kutlandı. Geyikli olayları duruşmasına devam olundu Çanakkale, lskele ve 31 Kılomet re olavlarının dunku duruşmasında Başkan Başol, Menderes e «A daletten bu kadar ayrıldınız mı iste boyle olur Bırıne sevahat ettırme, oburune davul zurna ıle adam topla Bovle olur ıste » demıstır Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Beledıve tahsildarı Ali Canver Kahveci Mustafa Kırka Ataturk'un hâtırasına hunnetao yaptlan ifatıranı vakfesi sonunda Inonu'nıın de bulunduğu bır Ankar», 8 (Cumhuriyet T«Saat 13 50 de ilk olarak ışıklar lek») T«msılcıler Mechsının « yakılarak salon kısmen loşluktan mflnasebetıyle bugun yeni kurtarıldı Bu sırada sağ taraftaMecİM bınasının ıçınde ve dışında kı locaya Mıllı Bırlık Komıtesı fevkalâd» tedbırler ahndı Bılhas u>elerımn, Bakanların aılelerı gır j» protokol kaıdelerine İzamı de mıye başladılar Saat 13 40 da berec«d« rıayet edıldı Delegelenn, raberınde yâverlen ve bazı subay dınl«yıcılenn ye basının yerlennı lar olduğu halde salona gıren yeAnkara • (Cumhuıryet Teleks) glrnaeınd» an ufak bır ak«Kİığa nı Mıllî Savunma Bakanı Orgeneral Muzaffer Alankuş Bakanlar Ankara'da bulunan jabancı rastlanmadı Saat 12 den itibaren M«clı«« gı Kuruluna aıt olan kısımdakı ken nıemleketler bujuk elçılerı bugtta recek olanlar yenı Meclıs bınası dı yermı gordu ve salondan avrıl açılan Kurucu Meclis munasebetıjle ıhtısaslarıaı gazet^mıze bılnın gırış kapılarmda toplandılar dı ve muntazara sıralar halınde elleKurucu Mechsın çalıçacağı salo dırmişlerdır Bu konuda torumuzv nndeki kartlara gore kendılerıne nun sagındakı locada kursu\e va cevaplandıran bu>uk elçıler junaynlan verlere geçtıler Vrkası Sa. 5. Siı. 7 de ları sovelmıslerdnl«vıçr« Buyuk Elçısı Ekselan* Kessler: Arkssı Sa. I, Sü. I da Büyük Elçilerin ihtisasları Ankaıa 6, (Cumhunv et Teleks) Saat 10 Sabahın eıken aaatınde Kurucu Mechsın venı T B M M gençler \e halk, >enı Meclis bınande açılması munasebetıv le bına sına geldıler Orada bulunan en kuşe dısında \apı'an torene aıt notları genç temsılcı Alev Co=;kun guzel saat \e dakıkaları ıle bıldırnoruz: Arkası Sa. 5, Su. 3 te Yeni Bakanlar dün sabah vazifelerine başladılar Sabah noımaî saatte makamiauna gelen yeni Bakaniar memuılaıla tanıştıîaı Ankara 6 (Cumhunvet Teleks) Turkıve Cumhumetının ilk koalısyon kabınesı bugun vazıfesıne baslamış bu'unmaktadır Kabme bu saoah <;aat 9 ıîe 9 25 a rasında Basbakanhkta kendı arala rında kısa bır lanısma toplant M \apmıslardır Daha sonra bakan lar bakanhklarına gıderek muste<;ar, mudur ve memurla'la tanı^ mışlardır ''Atatürke uzanan eller kırılacak, diller koparılacak,, Eskişehir'li gençler ve işçiler, Buyuk Kurtarıcının büstüne tecavuz eden uşaklan tel'iııe devam ettiler Eskışehır 6 (Telefonla) Ata turk bustune vapılan tecavuzun uyandırdığı ınfıal devam etmektedır. Bu cumleden olarak şehrımızde bulunan ve ışçı topluluğunu temsıl eden uç federasyon ıle 11 sendıka temsılcılen tecavuz olayı ıle ılgılı olarak vaptıkları toplantı sonunda şu mu»terek teblığı vayınlamışlardır c27 Mayıs ınkılabımn memlekete getırdığı hurrıyet havasını bozma ğa yeltenen bu uşaklara Turk ışçısı olarak ıhtar edıyor ve ha> kı pıyoruz Emellennızde muvaffak ola Tiıjacaksınız Ataturk e uzanan ellennız kırılacak, dıllerınız koparılacaktır Kotu emellerı ta^ı yan kafalarınız her teşhıs edıldığı Arkası Sa. 5, Su. 2 de Aıtkara notları (Ecvet Guresin yazıyor) Ankara 6 (Cumhunvet Telek») Ikıncı Cumhurnetın temelı bugun atıldı «6 Ocak» bır ıntıkal ve ınsa devresınm mebdeıdır Aia\asanın kabulu ıle Cumhumet ıdaresının butun mue^eselerı kurulacak ve ilk genel seçıml»rden sonra Ikincı Cumhumet de*n fıılen başlamı? olacaktır Bu bakımdan Kurucu Mechs melerım bız Ikmcı Cumhurnetın kurulusunca bızzat emeğı geçecek ve her bırı bu kuruluja bu nsa\a bırer kı\met ilave edecek ışçıler olarak gorılyor ve »lâamhvoruz •*• İ. R « ş « Aksal yemin ederken Yeni Mechse «aat 14 ten bıraz evel geldım «alon bombo'itu ve sadece, tesrıfatta vazıfe alanlar kur Ankara 6 (Telefonla) Sumer duklan duzenı son defa gozdan bankın vunlu mamulleımde °o 9 geçırmekteydıler Genıs ferah ve ıla °o 25 nıspetınde bır ındırme tek kelimeyle muâzzam bır salon vapılnmtır Bu ındırme vakında Boş sıralan seyr»derken .geçmısı , . VEDÂ ZIYARRTİ IsUnbul'un eskı Beledıve Başkanı ıken tatbık edılecektır duşunujorura Bınncı Cumhurı hastalanan ve bılalıare N A l o Daımî Temsılcıhğımızdekı Askeri MısYapılan ındırme Sumerbankın Arkası Sa. 5, Su. 5 te •\on Şefhğıne tav ın edıl°n Tığeeneral Şefık Erens ı dun Vılâvettekı "î çeşıt vunlu mamulunde tatbık makamında Valı \e Beledı 5 e Eaşkan vekılı Tuıngeneral Refık Tul edılecektır Bu ındırme 5 ıla 38 Ankaranın dün vasadıÇı ga'yı zıyaretle vedâ etmıstır Ş mdı tamamen ıvılesrm; olan Erensu hra arasındadır Avrıca luks kataribî gnne aıt dı»er (solda) onumuzd>kı gunlerde >enı gorevıne ba^lanak uzere Parıs e dın kumaslanndakı ındırım °o 20 resimleri 6 ntı sahirede bulacaksınız hareket edecektır. uvarındddtr Sümerbank yünlülerinde tenzilât yapıldı (Ata mn bır hevkehne daha tecavuz edıldı Gazeteler) NE DERSİN? İÇİNDE HEYKEL Mİ VAR ACEP?...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle