12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKT Kestmlı Kunıao 276 l *tn;ngh> opero mundı Rouff CUMHURtYLT BA5.KASININ L. U N A H I Cızeo : YVL8 SAVOL Cemren : Mazbaı KUN'I LLMHtiUlEr'ın edebı tetnkuı. 44 7 Ocak 1961 10.KOY FAKIK BAYKURT se >oK Hdktı W KipıUdiı gıııvorum, hemen a^aia kalktı • Ooooo, sen mısın 7 Nerelerden geldm 7 Han gl oluzgeıler a t t ı ' Sarmastı benımlen Elını toka ettı Otev sefer gelmıtsın göremedım burda degıldım tsdambol'a mal almaîa fittım Gelelı uç gun oluvor Bu sefer ısler çok çok çok çok e i ı Pnasa vusevecek 1 Sonra rieriı kı E e e n « var ne vok' Dedım Val laha saSola«ıni Dedı H*le a n ' i t ' Dedım Evılık eozellık' Dedı kı Yahu hele anlat' O ramana kadar dedım kı Baba madpm ı=Mvorsun hal kevfıvet sudur f)"retmen de\e bır deiuı h^ımna zebun ettınız Ne dol oktıtuior ne bır şev' Dollerı <ebek eıM a aac'ari' başına çıkartıvm K 1 n h°r ışıne de burnunu sokuvor M 1 Durana hpvbeden bır bohça cı letın ara«mi bozuvor Yetıskın e z kaıdı <Cv bunu • riedı G"k Sul ları okııla vazıvorum Hevp bızle re takaze edıvor Namaz nıvaz bıl atn d Ahalı 7aracız bundan 1 Gnk '•ultan boh(,av ı ı,ozup ko mıvor öteygun de koınsular çevırıp hıoa^ının mııne kov du Gıttım haktım D ıidnd «Bak1» dedı 'Bu pazen r?7 ı«la»mıslar «and' Bu nlaca I ı h t n a r a Şu go\ her vanı moıarmıs A? daha nlnneklıkle s.ıpka damadım Sakır e vnrmus Dçdım kendı kendıme kı Sıı nıtP' I V gi7> ıı Zııifte Bu rn gıdıp bunian Yonıs Beve bır an ıaplar A s n e v e Bu sapka bu gov lataiım Anlatavım kı sepetle«ın nel lıV tbıram a alın çevının » bunu Korkanm bır cınavete se thtıvar . v p ı e para /arfettın bebıvat verecek Knvutı batmı na Bu gavavla janına ne nu/umu varıdı''» dedı «Çılbak ra vakacak senııı nıı kaldıvdık 7 Dursan da harman kadar geldım Tabıı oteı bıleceğın ıs Bız «enı umum reMz sonu slavdın ' » seçıp Yonıs Bev yaptık kı bu ıs Gok Sultan bohçadakılerı bır len bılesın Bunun bızım kov de bır eld°n geçırdı Sonra thtn ar ın tek duTdcası vok Canımıza da 1 \u Rik sıi7el sevler tak dedı Kovluvu bılmez dc£ 1 avol'» HPHI «Fmme çerçpkten nu sın sahreoVr eder de, bır gun ede /ı "îıı v t <*ıdı • mez Kaıd'rır olmaz \ anına bır D'irana k'vıflı «Bır \a«tık ve vurur Vık^r sorava' Hanı Mısnr>t c.*!,c<ıı ıiTına"im' t h t n a r lı'nm cgretmenıne vaptıklan çı tpn d» cık belımı cıSne' Fazla bı kovur ba^ı arava gıder Yonıdıngırdamnv ın' Yamalı mı geze Bev Bovle dedım Elını masava 711 11 1 «ır>i7' K^nd' 1 kov'ıınııi ka bı vurdu valla cam kırıldı san"> 1 rısıvnan S'vas t u t m a n n Onlar dım Dedı Deral bır çare«ıne rıa bo'T/larına bulanrııvorlar kı sırt kıvorum' O takıke tılafonu al larına aUınlar' Benım ev ım var dı Aln alo karda<!im Orhan Bev ' ev ı' Oldu da vemedın mı oldu da Haa Orhan Bev benı dınle 1 Yav u jMvmedın mı gunah' Sakır de e kardasım bu sızın enısdost mezun \<"t bugun a^ndır emme benım ları nedır mılletın bunlardan cek oglumur Zınet de eızımdır On tıgı' H^r gun bır sıkat kardasım' l?r Q da almdm sartt r SIZP alıp Evet Evı emme bu kadarı da da on'ira almazsam avıp 1 Bahu fazla canım Ha ben bak 1 Danıı sus kı Şakır benım sae kolum lı'da var birı Sana da mı w>vl<Bu sefer katı gozump gırı Yıgıt dıler 7 On gun kadar once m ı ' Ta 1 o»tan' BdHa kavmakla beslen=e mam canım Kafadan kontağın bı "pıektır Haaa esas meselevı sor rı heralda' Mıllete takaze edeı nuıvorsunU7 Bu kovun ocak re mış vavu' Gızlar mızlar hanı ıria • o'duni a ' r a * ' a ' ' Rnndan ke'lı » 1 re edılecektı' Bana bak burri 1 kılıcımın önu de ke«er ardı da 1 bır vatandas d n o r kı kovluvu bı Kovluve u\arak aksılık çıkarta rıbırıne dusurdu cınavet çıkacak lım deme\ ın evın ırınrle Yonıs Arkası var Bev dedı kı senı ocak revızı v aptım' Ocak revızı ne demek'' Bılu mum Damalı nın partı dalgasma ben hakicağım Ov lerme zama tstanbul Belcdivesi nı elını ı^hvecek Dedım Okuma SEHTR TİYATROLARI 1 vazma bılmem Yonıç Bev Dedı TEPEBASI Ne nu7umıı var vavu' Bılmıve ka TIY ATROSU lırsa h°n de bılnıem' Evet bılmez b^Ht 18 rlp emme \nkara'\ld dd çatır çatır MERTEP konusur Acar tılafonu Alo1 OgARKADASI lum postıne' Ankaravı bağla' AA"' ıa' T Hev Al > T^\ Pev ' S»n mısın' Ne var ne vok* Bıı Melek Satılık Değıl Temml gunlfrı ("^zdrtpsı Sallt Burada bı sev vok Bır varamazlık Carsamha Cumj Pazar vok sagol Bovle dedım çıktım Çıktım, hana geldım Atın başından torbayı aldım, bel kavı>sını 'îktım, bınıp bu tarafa «•urdum Haa sıze onu sovleem Hanı hastavdı va' Yalan' Domuzluğundan yatıyordu Ortakov'den berı geçınce, derenın ıcmde onumden gelmesın m ı ' Deıısı vuzulesı durzu' Dedım ıçımden ev Allah' Sıına bır b»>lâ ver de olusu ılçede kalsın Ko\e drne meMn Bıktım bdsını \ere eğmıs gıdıp gıder Ne ben ona *ela~n verdım ne o bana' Sankı a\nı kovden değılız Sankı bınbırımi7l bılmıvoruz Atın ustunde kursun vernıs dnmuz gıbı van \ap duru^nI^^ıı Suıatında mevmenet vogı Hı în'ır ^uratınH^n suratı v ocı dı • Cıdnen sızı anhvamadım Benden ne bek h\orsunuz' Ne japmanı ıstıyor^unuz' Istedığım şu Matmazel Mourıllon'un serbest bırakılma<ı jçın hatekete geçmemzı bekhyorum Şımdı anla1 dını» degıl m ' Gavet ba.it Henı bara reı L t \abı u r m ° t € cur et edecej,ınuı sanmıyorum Bu sozlerı w j l n e r Kjnt hıı»la \eıındcn kalktı \e kadına vaklatı O ana kadaı kadının rafızasındakı hatıralar uıvandrm cıhet valnız Kontun sesı olmuştu Fakat onu bırden avaKta ve vanında gorunce d"rhdt tanıdı Bu adam uzun ca boju ıle sıvah gozlukleııne ragmen gorunen gozlerının bakısıvle Kontun ta kendısıvaı Gjzıeıı bu<uven Madam Joromıe nazarlarım Kontun vuzjnden a\ ıramn ordu Derın kırısıklala ve bev a/ «açlara rafmen onundekı Gaston u ı t kendiMvriı Fakat k^cıın heve..anını c b u k \e leıea soj le duşundu «Bereket kı gozlerı bozuk benı t..nı\ jrr;,ıdı Tamsavdı ımk»n vok bcllı e derdı Madam Joramıe da bu sefer avaga kalkarak • \ ıkrk'er alnaga basladı . Mos\o bu soylecMklennızden bır sev anlamıvorum Hem konu»nıa tarzınız hosa gıdecek gıbı degıl Sızı buraja 1 dbul ettışıme ade a pısrran oldum Uıkkat tdın Madam bahsett'gım genç k ?ı kımı kaçırauını bıhvorum O kadın sızsınız (Arkasi \ar) OKUYUCULARLA Migros'tan şikâyetler Kadıkokdeıı M m e m Ba^sğla van\or. Gdzetelerde Mıgros Sırketnın ( r m j v ^ ı n ı 40 mılvon lıraya çık ı r m j ' a karar verdıgını okudu n ' ar pes'nde koşmıvacdŞını sade'e 1 zmet etmek gavesı ıle kurulduıınj 1I.111 eden bu «.ırket devdnlı larak hukumetın ve belednenın ı r d ı m H ' m gordu hımave edıl iı 1 ıkat Un>elırı saâlamlastırın 1 m ea\e vr dıi">unce>:ınden avrılv K'K hım^velerle ucuza depo ett gı madd leıı pn asadan \uks^jv f atlar! 1 s^<maJa basladı Et \« bılık Kıımmu ı c n de avnı sev 1 jvlnebı'ırı? Bıına mısal olarık \ ıta (d;ın. gostprebılırız Zıra | ır dukkarlarda 570 kurusa kadır, c'abıldıgımi' acık VıH vağını, bu1 1 ıdın 3IT kuruea almaktavız l'«ıtta Yettu* }«kelesınde S05 kuıııs tnn ^'dıjımı? " kıloluk \ ı t ı U r ı da i nır'rta wne 545 tpn almaktavu' cııkkatnı ma topladıgı 400 lıra ıle kov mej da ıına dıkılebılecek bır bust « labılecegını hıç Sdnmıvoruz Guzel Sanatlar Akad»mısının, va da bu ı«le ugra«an bır baska muessesenın bu eenç oğretmene \ardım elını u/atacdsını kuvvetle ınanıvoru/ 1 Canyoldaşlar Cemiyeti 10 12 1960 tarıhh gazetemızın «O kuvucularla Ba^ba«a? sutununda çıkan «Caııvoldaşları Cemıvetı» 1 le ı'gılı v azı uzerıne bu Cemıvetın adre«ını <;oran bır çok mektuD lar aldık Okurları TI zın ısteğını \ertne getırmıs olmak ıç n bu Cemıvetın adrevinı a^agıva vazıvoruz Canvoldajldr Ctmıvetı \ı 1 Han No 7 Sııkecı ^eh r Tel ">" 68 58 M«v Britt ve kocan (solda), aanesinin ayakkabılarını jrlvip babasının vanına Relen kızı \t Keııned\ (ortada) (7113 ve 0 < ( u J ı Gttzel kokıı (parfÜBII) âdeta bir musiliidh* Şairce soylenivermi? bir söz sanmayınız bunu. 2,000 gulden jalnız bir datnlacığı süzülebilen parfumleri yaratan uzmanlann masası tıpkı iri, çok iri bir org. Yüzlerce esans şişesi, bu urgun tuşları. Tatlıhk ori]inalhk ıncelık, tazelık uçup gıtmemek . Parfum guzet kokularda neler aranmaj Ama onun bır guzellığı daha var kı bunların tumunu golgede bırakıt Çok, çok az bulunabılışı Gerçekten parfum kımve\î esansların rn kıt ele geçırılenıdır Dusunu nu? 1 W kılo portakal çıçegınden <O ancak bır kılo e«ans çıkarılabılı vor 2 00(1 gulden bır damlacık Ve butun «Mavı kmlar» n lımonların dan çıkabılen esans bır lıtre bıle degıl Üstelık bn de bu kokula rın bırbırıne ınraası, bırbırı ıle oranları \e ınsanların zev kınl ok ^ıvan olçuden jaşnamaM gerek Fransa nın yılda 2 700 saat gunes goren «Grass» sehrı vasemın leıı mımozalart nergızlerı oka lıptuslerı menekşeltrı çamları servılerı ıle bır guzel koku vur dudur Bu veryuzu cennetıne «bu hurdan» dıvoılar Buram buram koku «ayyor 20 000 zıraatçı çıçek kokulu bıtkıler vetıştmvor bu bolgede Sonra Çın den mısk Ha beşıstan ddn grı anber Gıne den hmon esans gelıvor Hep ».uzuiup guzel kokular katıUin dıve Bır 1 ka^ damla parfum ugruna haıca nan emek akı'lar durdvııucu Çe tın uzun bır ış bu tadından ke^feden u/manldi gıtı guzel kokulan dd enınde sonundd ınsan burnu değerlenJımor • Burun» hıç \anı'mdz Koku ha fıza«ı butun tahhllejden daha e mındır Kımva parfumun \a|jı 1 şındakı hdtjsı \anilmadan mej dana kojat .Buıun îse kokunun «ruı •unu ^dıDt»der Şuphe^u sı nııhdıı bu B r «^u'el koku nun nelerden \c ne o'cjleıle mejdana g^ldıgını Umamı tamimıra 'o' lı \etıer Her parfumun ıcınde^ı ko ku "<a\i'ı de,ısır Kımi"de 15 20 Esanslar bın çaba ıle elde ei\\ koku \aıdır K mınde 100 Ama dıkten sonıa Cdlısmıldrın ^anat hele koku basd'lamıs olsun Bu tarafı başlıvor \ e ıse «bu nu hemen farkeder «burun» ' run* karışıvor Tıpkı ^aıaplarmj Urman «Burui» bır koku%u mu vıhnı terkıbmı m s 1 vapıldıgını a\ene edeceğı vakıt kaŞıttan çu , bjkları ona daldınp kok'ar Te'< mıl koklama ıkı burun d°hgı ıle bırden ve dgzi kıpa\aak \apılır Burunları ıle %oku^orlar 1 uört bir yandan ymkıht Guid nın \enı bıı d^Ka nıı tutul du sjphes.m zaman bır bulut gıbı rıağıttı Ev lılıklerımn 12 cı v lınla kdn knca .her zaTiandan daha mesut oldukları» nı suvluyorlar Guzel aıtıstın resımlerıne bakaren zaten başka seje ınanamıyor nsah M«ı> Brıtte aııne alacakmif Mav B 1 . / KI kuıaM ıle pek nesuıiııu^ 1961 ın kendılenne >enı bır saadet getırpte' 1 ını sovluormuş Bu saadetın bır bebek 0 lacagını sojhvenler «Mav Brıtte» ın b r kaç av spnra anne olacağ m ırHM pif.nipr ç o k lster anne, ister değıl Maj Bntte'ın bır zencı ıle ev fenmesını Hollvwood ho? harsılamadı >: Baskaıı Kcnn'dv koııferaıiMinn ortjsuuU duruverdı • Gel de goı dinemın îskaıpın le 1 ıle na^ıl vuru\orum> Geçen hjfta Palm Beath't" bu tun Amerıkin gazetecılerı top'an m «lardı Yenı ba^kan Kennedv g 1 m"mlel etleıe vdidını hakkın 1 rit hn kjnfcıan veıecektı Kon fı rans Kennedv lerın luk^ mdlı kanelennde veulıvordu Telev 7 \ n 1 dvo hopsı hnzırHı Bırden bır kdhkahadır koptu Başkanın 3 \d 1 dakı kızı Carol ne penbe pı 1 lama rı dvdklarııdd koca nan okçeh k a d n ıskarp nlerı ıle «alond dalmıstır Yalpahva valpal va mık ofonun ve prDiektor ısık'arı nın altına sokulmuştuı «Babamı ıstnorum demı«tır Ve baskan babasının «ozunu kesmıştır Marasta sıra gozetilmivor mu? ^ımüinıııııuıınnıınıııııııııııımııııuımıııni'iııınıııııııınnnıniiıııu Miîzikal piyes hazırlanıyor| Haldun Dormen Tıjatro toplulugu nemleketı m zde uzun za mandan berı < a =nat çe\re'ennde h^sjetı çe^ılen »Muzıkal Pı \es» tarzını 'ajık oldugu «e\ t\ede gerçekleştırmek ıçın ha rekete geçmıştır Gerek <eçılen e^er gerek^e orıjınal muzısı \e o%nantş tarzı, ;ım dı\e kadar Turknede derme (.atrna \e\a operet re\u bozn a q o^un!ardan farklı olaıak cıddnet \e tıtızlıkle ele dl nmaktadır O\nanacak muı \d\ pneMn adı «SOKAK KIZI IRMA» dır Fransız pıP>I •Irma la douce» un çe\ı 1 bi olan bu o\unun jazarı A l°xandre Bretffort bestecısı Marguerıte Monot dur Sah n" e Haldun Dormen kovmaktadır «Irma» rolunu Gulız Surun o\nıjacaktır Guli' S ııurı nın çok kuçuk j aş tan berı ılk Turk muzıklı onla ında gostermış olduğu ıı kobılnet hatırlandCıik olar^a gelecektekı o\unun hasarısi hakkında beslenen umıtlerın boşa çıkmıyaca|ı anlajilmaktadır 1 Mayısta ^tlas sıneması sahnesınde •emsıllerıne bs^lanacağı be iirtılen bu yenı muzıkal pı % esın muzığı ıçın kuçuk bır orkestra angaje edılmışür tıtanbol Opera Binası Çok uzun bır muddetten be n tamamlanamıyan Taksım dekı Opera Bınası ınşaalı hakkında Bayındırhk Bakan lığı yetkılılerının geçenlerde belırttığıne gore son duru 1 1 kısaca şudur 75 mılyon lıraya malolacag. anlaşılan Operan<n 1961 yılın da butun kaba ınjaatı tamam lanacaktır Genel tesısat sah ne tesısatı, 1500 kıçıhk Opera salonu 1962 yılı tıyatro mev sımınde gerı kalanı 1964 jılı sonunda bıtmış olacaktır O pera, tı\atro, senfonık kon er, re\u operet ve mıllet ierarası kongrelerın yapılabı iecegı 1500 kışılık salondan başka, 780 kışılık bır oda mu zığı salonu, 350 şer kışılık ıkı oda çocuk tıvatrosu lokanta \e sanat galerısı bulunacak tır Selmi ANDAK Koıler parma a n ıle okurlaı Koku u/maniarı da burunları ıle Denemenın \dnılmaması ıçın koKU mutehdssiMnın akıl Tiuvazene " ı ve fızık «aelıcı verınde olmal • dır Çalıştıgı salon ılık olmalıdır Hava cerevauı to? yabanci b 1 koku \a da bır duman bulunm . malıdır Uzman hıç bır kokuv u uzun uzun kokla>amaz Koklar^d u>utucu bır etkı altında kalır Bıı beş on yuz koklama jetmez He sefer 1000 kere kokla>acak, hep G»l bak annemın ıskaıpınlerı «ınde not alacak, sonra hukmunu ı'p ras vunı orum » Sonra da \erecektır cıddı cıddı salondan çıkmıs >at mıva gıtmı» buvuklerı kendı Koku dedıgımız şev ılım adanı problp nlerı ı'p ba'ba'sa bırakmış ıçın hâla bır sır Klmısı «tıtrc şım» kımısı «molekul» teorısını savunuyor «Koku molekullerı> bıtkılerın çeşıtlı verlermdedır vaprağında çıçegınde vemışınde sapında, 0 zunde Ha\a bu molekullerı al r goturur Çıçek bahçesını uzaktan' bılırız Ruzgara karşı uçan erkek kelebek dışı kelebeğm vaydığı ko kuvu 5 kı'ometre uzaktan alır ' Bır çama^ır \ıkama muessesesınd» çalısan bır kor muşterı kendı ça Tna<urlarını kokusundan tanımaktadır Carole» buı lan bırbırıne kata rak venı venı koku ahenklen va ratır Tıpkı muzık gıbı Onun se«len koku'ardır E111 >ıldır vara tıyor bojle Kımbılır kaç guzel kokunun baba 1 Savısını kendı de bılmıvor Garole a goıe re^sam zamanla ahştığ renk tonlanndan kola\ kola\ avrılama? Muzıs\en benım «edığı «eslerden Yazar da ovle dır Kendı 1 naj \e dızışlerımn Koku uzmanlarınmkı daha bas dunvasından çıkamaz t«te onlar ka Bunlar kımvager değıllerdır gıbı «Burum da ah=tığı esanslar «Yaratıcı» dırlar, «sanatçı» dırlar dap drşarı çıkmak ıçm bır çaba Dunjanın e n meşhur «burun» la harcamalıdır Fen adamı olmak rından M Carole tıpkı bır orgçu tan çok «anatçı olmalıdır gıbı calışır Çalışma masası 1 1 1 Yıne Carole a bakar«anız par çok m bır orga benzer Üstunde fum varatmak guç bır ış değıl A kı dızı dızı esans şı»esı bu koku sıl guc'uk onu begendıriD «atabü orgunun tuşlarıd r Hepsı guzel mektedır l^terse admı «Brıgıt*e« dolu 400 şışe Uzman kovur F ı l l l l l l U l l i l l f l l l l l l l l l l l l M H H I I I I I I I I I I I I I I I I I I İ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l i n kokularla . •ııııııııı i'iıiMiiMiııııııııııııııiMiıııııııııııııııııtııım, •• • • • • • • • • • • • I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I I I I I I I K l l l l i ı l l l l l l l l l ı ı l l l ı l l l i m Maras'lı bır nknvucomuz va/ı vor M<ır?~<ı heı gelen vuksek me v ur ki7i, nemen ogretmen v»^ılı ' l a r a k \azıfe «labı ıvor Acaba hu ıs u ı n nıı ?< t etmıs Mards lı •*Jerkez Gokkovdcıı l rol gpptier vok nvıdur'' Bu t u ı n l e t v s' or O ıetmenlık vaomdktd oldugjm s ı n \ ı uvulcdk vanılıv ırsa daha \az av'drında dılekc*. verenlerın Pa'ıkes'rıı meıke^ Gokk J\ mev hnmıvor da gelelı c)nına Manın bu^tuTu verlestır î'teeı dıkkatr p "k ıcın tesebbuse pertım Bu\uk bıı av o l r ı j s kımselprı 1 dıle' rel^ıı 7 Bu durum l ıı 7evkl» basNduım bu ısde ko\ nedpn kabul e d ı l n o r lu benı c ıpı \ıır»ktpn de«tek!edı I/17 Maralı geıçl=rı rnk uzuvor Ama t n n l j u n 4 ) lıra ı!e Mİ VP Bu ıs va sırava uvularak va ku 0 ' M v dnı'ma'ıd'r tımde bıı«t temın pdpmpdım *îü r ı v a bdsvı ruld dk cnda Ata nın bıiitu'iu temın ed" Avnı va^ıf'a olanları avırt etmek memenn k v'uve karsı vazıffnı 1 ın ın^tıh i u s u l u r e de ba^vurıi > ipamamanın ıı/nntu^u ıcındevnı l a h ı h r l''anpınd>n kn^veve cıkamıvan b r ı ? retrrpnp v ol eo«»ermenirı rı< < ı t^tanbıı' ^ıbı Ankdin gıbı bu Hadd Bızım otekı ıslerı mı sopdece'"' ı n' B'ı ıma'ith>'p .»riıorı yuk vı'avet merk»7İen ıde bıle bu ruıorsunu?' Onlar heç canım' Onv r m e k l e vj7 <p bu bdvırlı î'.e or IF hem de u/un \ ılldrdjnberı ) ldi uf k 1^' Bastan baslıvalım I ı r Imns n'?raksınır ' > «ıkı bır sıra ı;sulu coz7"tılerrk P ırd n çıktım Vardım karıkola h b'r şıkvete v er ver'lmeJen CF.V \BIMIZ: Fu onh H v e r n gclmıs Baktım Herke^ın her'P«I Bır mpc/un Ataturk un hevkelını % apıİTia^tsdır benı tan ınariı Dedım landarma > l dıncimıt'' r îen bır sapık (O) nnn tanıdığı Maras gıbı ve^İTde i"«. lrrın /abıt tuttuBu Duran Gok ıcın «ın rr^ınilprın! vırtTkpn genc bıı \ dpdıkotluv a onl»mek pava b»n Dedı Oîretmenı nıçun t ıtıi''Tiı onrpt^pn de h m j n i ' le usuhı ic d ıhd «ıkı bajilanımk b'i ' do^dun"1 Senı nezarete atarını' De kendı ın'sıv atıfıv le ve knvlunun ıtte hıç bır ıstnna t^Timamak la | dım Ne dogmesı 7 Ne nezaretı' r ından vaıdımıvle Ata nuzın bus /ımdır Mara Valısı ıle Maras 1 Maaııf Mucurunun onemle dıkkn | Sen kenriıno gPl 1 Onlar muhtarın t ı n u kov mevdanma dı'cmek ı^' duzmelerı Dıkkat et benı nezaıe1 voı Bu N ıcın p a ı ı topluvoı \ 1 n 1 çekeıv f atar»an burjlar sana dar gelır Sakm ha kı bovle yanıs bır ıse tesebbu> etme' Dedı Gurul, hak kına zabıt tutmustur suphe altın dd=m Dedım HepM duzme' Ben Mmdı ılçeve ener duzeltırım Varır Yonıs Beve anldtırım Yonıs Bev ANKAR\ ISTANBUL s kı ehbabtmdır Dedım K^ndını 6 il ^ı.ılıs ve gunun pıt gıam 7 27 ^(.ılıs ve progı ım 7 Mİ Ikt 7 35 Sabah jımnastıgı ları 7 00 Turkuler ve ovun ha tanı kı bana Damalı'dan D u n n a 7 45 Kar'^ık sabah mu7it,ı 8 00 vaları 7 30 Haberıeı 74> Gu derler ÎİPede Yonıs Bey burda esıt sor Haberler 8 15 Ovun havalan nun getırdıkleıı 7% Gunun da ben' Esıtmedınse ogıcn 3 30 Plak dolabından ^ 9 00 Sabah saglığı 8 00 Sanatkarlar geçı konserı < 20 13kıiar ' 40 Dar ) Haaa c,ıktım karakoldan Ata dı 8 30 Sevılen melodıler 9 00 muzıcı 10 U Kapanıs U ıl(,e>e Kapanış 1157 Açıhs ve pıog bındım '•uıdum Vardım 1157 ^çılıs ve program 12 00 ramlaı 12 00 Necdet Tokatlıog Kıratı bagladım Ferat ın hana Ikı maıs 12 05 Yemek muzıgı lu dar aıkılar 12.25 Sızın ıçın Haa daha ılceve varmadan Orta12 30 Sarkılar (Sabıte Tur Guler 12 30 Öğle konseıı 13 00 Ka kov un deıesınde kımı gor^em e v ı ' man) 13 00 Çeşıtll seslerden ^a' dın'ar toplulugundan saıkılar Bi7im < atal buynuzu gordum gesonlar 13 la Haberler 13 10 Mkb?"=lı Muhtarı A'm u^tunde ka 13 30 Haberler Turk basınından o Sarkılaı (Recep Bırgıt) 14 00 P> zetıeı 13 4D Gumhurbaskanlıgı zık gıhı kanıılmıs bu tarafa doğpuler eserleı 1^00 Şaıkılar v • » mı aımonı mızıkası 14 10 Kavıp mek ru gehvordu Ben bılmedım turkuler 15 30 Operalardan sah tupları 14 15 Sanıve Gan dan nerden geldiAinı' O hala eskı çak neler (G \ erdı «Falstaff OpeiPM.ı Sanıvoı turkuler 14 30 Çesıth rruzık tıgım verlerde otluyor 16 00 Amerıkddan venı caz plak 14 45 Sızın ıçın 15 00 Unıversıte kı osle olmakla ovle olacak Hal ları 16 30 Yurttan sesler 17 0 1 * buvsam he; bır şey olmuvacaktır Melodıden nelodıve 17 30 Radvo konserı 16 00 Kapanış 16.57 Açılış \e program 17 00 Bılmez kı Bovle vaparagına geFasıl Hevetı 18 00 Bır varmıs hır 1 vokmuş 18 \t Sarkılar (Saıme Çocuk saatı 18 00 Ahmet Melık lıp bana dese kı ıs bundan ıbaret Fahrıye Caner, Mustafa Seyran Ben ona her sevı oğretırım Her Sınan) 18 4ı Haber'er 19 00 Damalı nın Çesıth «tudvolaıdan 19 30 Olav dan sarkılar 18 30 Sızın ıçın kolavlıgı belletırım kakacağma lar \e jankılau 19 45 Vıvoloniit 19 00 Haberler 19 15 Yasadığı ovunu obur tarafd ve Takı Bev tarafına kureseydl, haDarvas 20 00 Yassıada saatı mız gunler 19 30 Olaylar 1 turku lımız bovle mı olurdu şımdıye" 20 30 Sarkılar 20 50 Hafta sonu vankılar 19 45 Beraber ıer 20 00 Yassıada saatı 2100 Emme gıne ne oldu' Kım zıvan konusması 21 00 tlnan Gençerle 1 tatıl gecesı 21 30 Sarkılar (Rıza Hafta sonu konserı 21 30 Dergı ettı Kımın sozu oldu" Yonıs Be Rıt) 22 00 Çes'th studv olardan Ier arasında 2140 Behıve <Vksov 5in 22 30 Cumartesı gecesı ıçm mu dan sarkılar 22 10 Bu gecenın Haaaa vardım ıl^eye' Kıratı zık 23 00 Haberler 23 15 Tatıl sıneması 2230 Haberler 22 45 bagladım Ferat ın hana Yorudum gecesı melodılerı 23 5o Program Cumartesı gecesının muzığı 24 00 Yonıs Bevm \azaneve Baktım Kapanış 24 00 Kapanıs sandallede oturuvor Yanmda kım Bu oğretmene yardım edelim! (OPERA) iMADAM^BUTTERFLY ltmsıl günlerl Prrs^mbe v« Cumartecl Tel 44 7 ! 57 YENİTÎYATRO baat 18 dı BAS Sah B EY BA B \ Saat .21 nı SAYFA gUnİPti tem=ıl »olrtu» Tel 44 04 ( » * ÂM® BUGUNKU PR06RAM KADIKÖY TIY ATROSU MUTI.U GÜNLER S<H1 5ni ıa i < < 21 <1P Perşembp gvlnlpri tem«ı) voktur. Tplpfnn 3« Oi 82 f BIIVAK SEVGİI t GOi <! buarp 21 1 5 Çarsamhd cumartpsı matın»' \h IS TPI 21 40 "2 T1valrot.ii S\hALU GFLtV F eı dkşam 2! cte C ar^düibd tenzılâtlı matmc Cumarte«ı Pazsı IR"0 da Tel « "•• "fi 4 BUYÜK CINAR KUCUK SAHNE İKİNCI B^SKl Cuma 17 dP TPİ 44 05 1F hnniKlı i perrip badt 21 ÛP Cunartesı Pnzjr matıne h ^ R A ^ A rlVATRO ( ÜMBt S PM * « • Mlldmm^r Kr* • r>ı •* I HRKI'M NHIT r < n HHItAC* t*' n Uinrlp Hel ^hsam 21 IS tf Carşamba Oum.ırt'cj ıvutıne lfi da Tel 44 «f <* RAÎ OSCAJt: Ml» P U T ! 134 PROF. NIMBÜS'ün MACERALARI: \
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle