16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Ocak 1961 CUMHURÎYET BEŞ YUNUSNAD1 MÛNASINIANLATIN 196OI96I 27 MAYIS IN Atatürk, Günaydın! Yazan: Avni Altınay 29 «Ben nefes aldıgım halde, bağlandı. «Halk her şeydir» demek sesim çıktafı balde, onun ötedenberi alıştığımız bir şeydi, için bir şey yapmaz, yar gerçekleştirelim dedik bunu Yedımına koşmazsam, korka nilik. değişiklik dileği iteledi bizi rım ki bir çiinah işlemiş bu inanca olarum.» Meğer kumar oynuyormuşuz; Sonraki günler 27 Mayıs'ı kim «kara» ya basmışız, paramızı, ulerin hazırladığını, 27 Mayıs'ın kim mutlarımızı... Tümünü kaybettik.. UIusu kaldırılması güç bir yülere karşı yapıldığını gösterdi. Çoğunluk okumamış, yarım ya kün çevresine topladılar. kaldırmalak okumuş veya kulaktan dol mak için «haydi hop» dediler, kalma din doğmaları ile eğitümişse dırılmasın diye de aşağıya bastırfonuç böyle olur. Bu savaşa «öz dılar. Çevrer'ekiler farkettiler bugürlük Savaşı» denmişti. Oysa ki nu hemen. Kaldır, deyip, kaldırKL'ZEY Gt'N'EŞÎ Fınlândiya'mn kuzey kesimi her yıl Noel ileYılbaşı arasında alaca bir karaıasıl konunun özgürlük oimadığı maya yanaşmamak kolaydı lığa bürünür. Bu zamanlarda yalnız kuzey güneşi ismi verilen ve semada beliren bir ışık hüzmesi anlaşıldı. sayesinde ortalık biraz aydınlanır. Resimde kuzey güneşi ve bir Fin koyü görülüyor. Bu davranış, ahlâkı çokeıttı.HerÖzgürlüğün ahnması. verilmesi kes, bile bile aldanmıya, aldatmıdeğilmiş, sorun; anlayışı «Kafa» ya başladı. Erdem, erdemlilik buları değiştirmekmış. Özgürlük ve dalalık sayıldı. rilebijdiği gibi geri de alınabilir Bir ülkede eğitilmiş kişiler oldu kolayca. mu böylesi kötü işleri beğenmeBu da 27 Mayısa karşı gösterilen diklerini, aldatılmak istemedikleriİstanbul Üniversitesi Rektörü tepkiden anlaşıldı. Aslında Atatürk ni ne yapıp gösterebiliyorlar. Bildevrimine gösterilen tepkidir bu. gisiz, okumamış kişilerse sömürül Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar bir Devrimin yaraladığı gericiler, düklerini farketseler bile bundan dünden itibaıen 20 günlük karanlıkçılarla ceplerini doldur kurtulmak için kıpırdanamıyorlar. izne başlamıştır. Rektör Onar'a izinli . oldugu mak için yarışan «düşük iktidar. Onları tutuşturacak, kışkırtacak kuyruklarının iğrenç tepkisi. ateş gerek. Bu işi gençlik yaptı. müddet zarfında Or.nan Fakültesi Oy avcılığmın (nesineydi bu u Gençlik kötülükleri bir ağızdan Dekanı Prof. Dr. Salâhattin tnal lusun özgürlük, aydınhğın ne ya haykırdı. Ordu gereken «ameli vekâlet edeeektir. Kendisiyle konuştuğumua Onar. rarı vardı oya) ne kadar çok insa yat» ı bir darbede başardı. çok yorgun olduğunu, dinlenmek nı ahlâksızlığa sürüklediğini geçirIçimizde yaşattığımız mikropladiğimiz on yıl açıkça gösterdi. Bir rın çeşitlerini, doymazlıklarını şaş ihtiyacı hissettiğini söylemiş ve: çok aydının kafasmda demokrasiy kmlıkla seyrettik, dinledik basın «tyi haberlerinizi bekliyorum» de'"«•kten kendini alamamışt.r. \f. Cumhuriyet yönetimin iyiliği yayın araçlarından. Aptallaştık üzerine bir çok sorular üşüştü, kaldık. Herkes «Biliyorduk, ama «acaba?» lar çınladı kulaklarında. bu kadarını beklemiyorduk» ta a»ırlarca sınanmış bir yöntem na karar kılnıış ' gibiydi. Aldatılmayı tıl oluyor da böyle iğrenç ürünler hor görenlerin ulusta yaratmak veriyordu?. iptedikleri boşluk böylesıne derin tzmır 2 (Tele(onla) Kapılai Atatürk'e olan inanç güçlülüğü anlamlıymış demek. mevkiinde yeni tanzim edilen Hâl nü karanhk güçlere karşı yapılan Uluslar arasındaki değerimizin, santral binası bu sabah yapılan töyok edici savaştaki başarısıyla gös saygımızın çöküşü aydmlarımızı terdi. Kurtuluşun orada olacağı onur yıkılışına götürdü. Aşağıhk renle hizmete girmiştir. Bu suretle (Bu, ölümden kaçınılamazhk gi kompleksi sökülememecesine yer şimdiye kadar birbirinden U7ak 44 biydi.) Anlaşıldı tüm aydın genç leşmek üzereydi. tşbirliği politi handa yapılmakta olan toptan sebleıce. Bir ülkede tüm gençler öğre kası peyklik şeklinde uygulanı ze ve meyva satışları bir tek çatı altında toplanmakta ve murakube tllmiş, eğitilmiş olurlarsa bunların yordu. tçin için kavuruyordu bu kolay bir hale getirilmiş olmaktayenilmez bir güç olacağını genç bizi. Bunun 27 Mayıs'ı hazırlıyan dır. lerimizin davranışı bize ne güzel gerçeklerin arasındaki yerini görBu münasebetle öğleden sonra anlattı. memek mümkün müdüı?. bir basın toplantısı yapan Yaş Mey Oysa ki bizim en büyük yaramız «Celâli» lerin çevresinde (üç, beş va ve Sebze Komisyoncuları Derda burada. neği, Hâl'in açılması karşısında Gençlerimiz «kara güç» ün pen kişı değildi ki onlar, ondu, yüzdü, memnunıyet ifade etmış olmakla çesinde kıvranıyor, soluyor, sara binlerceydi. Hep karanhk yollar beraber bunun ucuzluk için kâfi rıyor. Acı yanı farkında değiller daydı işleri, ışıktandı korkuları olmadığını, müstahsil. m.istelılik TEZGAHTA l'AN'AN GEMİ Ipgilterenin Essex tezgâhlarında bütün) yaşıyanlarla, çevresinde bunun. bulunan bir gemi ânid^n tutuşarak tamamen yanmıştır. Yangını.ı büyaşamıyanlar diye iki sınıf türe ve belediye arasında tam bir ışbir«Hasta Adam» dan canlı. genç di. «Muhalif» adlı canavarlar türe liğinin zaruri bulunduğunu belirt yümesi tehlikesi karşısında dokla rın civarındaki bütün evler tahliye olunmuşsa da sonradan tehlike bertaraf edilmiştir. Resimde gebir Cumhuriyet yarattık. Gerici tildi. Korkunç, tehlıkeli yaratlk mistir. mınin infilâk ettiği bir anda alev lerin göğe tırmanışı gorulüyor. lerin, karanlıkçıların pençeeinden lar dı bunlar!. Belçika şehirlerinde grev kurtulmak için batı anlayışında Bin bir güçlükle yaratılmıya çatum bir devrim yaptık. Devrim ve sabotajlar şiddctle iikelenni yaşatmanın guçlüğünu lışılan «Millet» kavramı kaygısızYeni Trafik Kanununun ca yıkıldı. Maddeyi baş köşeye ode gördük bu arada. devam edlyor müzakeresine başlandı Eğitmek, cğitilmek »orununa va turtup demokrasi adı altında (yer Brüksel, 2 (AP) Son 24 saat Bastar»fı I ıncı sabıfede rıyordu sonuç hep. Gevşedik son yüzünde bilinen bilinraiyen ne lar yurdun her tarafında muteber ra. Umutlar, yeni bir ruh getire kadar bayağılık varsa birleştiril içinde grevlerle ilgili olarak 56 olacak, çahşma karnelerinin süre ceğin» inandığımız demokrasıye meye çalışıldı), acayip bir yaratık kişi tevkif edilmiştir. Bunların arasında Sosyalist belediye üyesi de yaratıldı. si bir yıl, muvakkat ruhsat ve Mikroplar çoğalır. göçlenmeğe bulunmaktadır. plâkalann süresi bir ay olacaktır. Birçok şehirlerde yine hâdiseler uğraşırken kendilerini yıkacak, Amatör ve traktör ehliyetname olmuş, arabalar ta.şlanraış, kaldıyok edecek «antitoksin» damarlarleri beş yıl, profesyonel ehliyetrımlar sökülmüştür. Sabotaj hareda birikti; etki kesin vc başarılı ketleri devam etmektedir. ler üç yıl müddetle yurdun her oldu. yerinde muteber olacaktır. Belçika'da polis seferber edildi Bisiklet kullananların en az onBirer birer yok edilen devrim Brüksel, 2 (AP) Salı günü Parbir yaşında, amatörlerin ve trakilkelerinin tümü bayrak olarak lâmentonun açılması sırasında getör sürücülerin 18 yaşında, profes dalgalanmaya başladı daha 27 Ma nış çapta bir gösteri yapılmasınm yonellerin 19 yaşını doldurmuş ol yıs sabahı. Gericiler sindiler inle» talep edilmesi üzerine Emniyet maları şart kılınmaktadır. Ağır rinde. Öldürücü bir sindirişti bu; şefleri pazartesi günü umumi bir tıs yoktu. nakil vâsıtası kullanacakların en polis seferberliği için emir vermiş az 23 yaşında olması ve en az iki Biraz sonra özgürlük savaşının lerdir. yıl profesyonel ehliyet taşıması Diğer taraftan Belçika Kıralı, yiğitleri olarak ortaya çıkmıya Belçika'nın güvenliği ile ilgili olagerekmektedir. kalkışmasınlar mı? rak Başbakan Gaston Eyskens ve îlk tahsil görmeyenler şofor eh An suları bulandırmak değil mi tçişleri Bakanı Rene Lefebre'yi saliyeti alamıyacaktır. asıl görevleri? rayına dâvet etmiştir. Hes hangi bir trafik kazasından Yumruklarımız sıkıldı. ParçalaPolis mahfilleri bütün polis kuvdoğacak maddî ve ölüm dahil be mayı göze almışız bir kere gerici vetlerinin salı günü Türkiye saadenî zararlardan araç sahipleri leri. Ne olsa yaşıyamıyacaklar, do tiyle 10 da vazife başında olmaları hukuken sorumlu olacaklardır. ğanın yasası gibi bir şey bu. hususunda ikaz edildiklerini bildir Hukuki sorumluluğu kaldıran ve mektedir. BU«DA BR ŞAMPİ1ON Noel daraltan her türlü anlaşma hüPazartesi günü Brüksel sokakla ve Yılbaşı mü/ıansebetiyle 1700 kümsüzdür. • Yorgunluğu giderir rında ve başşehrin dışındaki sanayi mektepli çocuk kayak sporu yapPara cezaları 5 lira ile 20 lira a• Ağrıları dindirir bölgelerinde tepeden tırnağa silâh mak için dcğlara çıkmıştır. Resim rasında değişmektedir. Ve azal• Rahat uyku verir lı polis kuvvetleri devriye gezmek de müsabakalarda birinci gelen 12 tılmış bulunmaktadır Ancak öden teydiler. • Nezle ve gripe karjı yaşındaki bir tngiliz talebesi gö memesi halinde misil olarak artNamur ve Anvers'te üç grevci rülüyor. Yüksek tesirlidir maktadır. Bu küçük para cezala Baştarafı 1 inci sahifede nezaret altına alınmıştır. Ayrıca rı, bir trafik kazasına sebebiyet hükümleri ile 158 sayılı ve 13.12, Sosyalist bir belediye başkanı ile SEATO, Laos'taki kriz vermiyecek fiillerle ilgilidir. Ka1960 günlü Temsilciler Meclisi Se bir belediye meclisi üyesi de tevzalara, ölümlere sebebiyet vereçimi Kanununun 2. maddesinin kif edilmislerdir. için acele toplantıya cek çeşitli ihmalleri gösterenlerin (B) bendi ve 4. maddesi hükümleBelçika'da grevciler, gizü bir f AGAÇSIZ KÖT verecekleri cezalar ise, hem ağır, rine göre, Bakanlar Kurulu üyesi rsdyo istasyonu ile yayın yapıyor çağırıldı \ GIRGIRSIZ EV olan bir şahsın bu sıfatı sona erdihem de muhtelif füllere göre düBrüksel. 2 (AP) Belçikalı grev \ Baş taraiı 1. sahifede zenlenmiştir. Bu cezalar bin lirağinden sonra dahi, Temsilciler Mec ciler pazartesi günü gızli bir radyo Lpos bulıranı Amerikada lisi üyesi olma sıfatının devam e istasyonu vasıtasiyle yayın yapmaya kadar para cezaları ve bir aya diplomatik faaliveti artırdı dip etmiyeceği konusunda bir tef ya başlamışlardır. kadar da hapis cezalarıdır. } DOĞU İŞ HANlNDA ) sir karan verilmesi yolunda yapı Ilk neşriyat Türkiye saatiyle 10 Washington, 2 (a.a.) Laos bulv Para cezaları kesin hapis cezaranı, dün Washington'da diploma ları kabili temyiz olacaktır. lan talep üzerine meseîe görüşül. da yapılmıştır. t 346 No. lı oda acela satıhktır. 346 N l da satıhktır tik faaliyetin artmasına yol açmışmüş ve aşağıdaki sonuca varılmışSosyalist Partisi organı «Le Peup tır. 4 22 47 49 Avukat Beşat K»k«»l a tır : le» bu gizli radyo istasyonunun Müracaat. Yeşilay Ha/tası yarın Herter'in gaybubetinde Dışişleri Yukarıda sözü geçen hükümler devlet idaresindeki radyonun yapbaşhyor le. Millî Birlik Komitesi ve Tem tığı hataları düzeltmek maksadiy Bakanına vekâlet eden. bakanYeşilay Haftası 4 ocakta başlasilciler Meclisi dışından tâyin edi le ihdas edildiğini belirtmektedir. lık müsteşarlarından Livingston Merchant, dün, İngiltere'nin Ame yacaktır.. Bu münasebetle Yeşılaylen bakanların Temsilciler Mecli5 inci KOTADAN Devlet radyosu pazartesi öğleden si üyeliği sıfatını iktisap etmesi sonra yayınlarından birinde yap rika Büyükelçisi ile Fransa masla la ilgili konferanslar veriiecek ve bir Yeşilay kampanyası tertiple AKÜ PARÇALARl maksadı güdülmüş olup bu cihet mış olduğu hatayı kendiliğinden hatgüzarını kabul etmiştir. Başkan Eisenhower, Beyaz Sa necektir. her iki kanunun metninden açıkça düzeltmiştir. Günün erken saatle85.04.20 90 anlaşılmaktadır. rinde radyo, pazartesi günü grev rayda, bu temaslardan devamlı su°«20 kârla devrahiHr. Bakanlar Kurulu üyeliği sıfatv toplantısına pek az kimsenin işti rette haberdar edilmiştir. Başkan ŞEFtK KESTELLt nın kalkması ile bir kere iktisap e rak ettiğini belirtmişti. Bilâhare Merchant ile birkaç kere telefondilmiş olan Temsilciler Meclisi ü radyo, insan adedinde hata yaptığı la konuşmuştur. Tel: 48 23 74 Son gelişmeler yeliği sıfatının sona ereeeğine dair nı kabul etmiştir. Bir sene GARANTİLİ Bangkok. 2 (a.a.) Diğer tarafher iki kanunda herhangi bir kaAnvers'ten alınan haberlere göre tan Bırleşmiş Milletler Genel Sekyıt ve işaret bulunmadığına göre, takriben 500 gemi kılavuzu ve yarı'eni yıhn kahkaha bombası reteri Dag Hammarskjoeld dün büBakanlar Kurulundan aynlan bir dımcıları Amerikada: DENNY KAYE sosyalistler tarafmdan şahsın Temsilciler Meclisi üyeliği idare edilen greve katılmışlardır. tün gün Laos meselesiyle meşgu! Avrupada: TOTO ve FERsıfatının devam edeceği hususunda Bununla beraber nehirler arasında olmuştur. Fakat henüz Laos HüküNANDEL, Türkiye ve Orta meti tarafmdan Birleşmiş Milletletereddüde mahal yokturŞarkta; CİLALI İBO gemileri idare edecek kılavuzlar re resmen bir şikâyet yapılmış deEsasen her iki kanunun müzake el'an mevcut bulunmaktadır. KARAKAYA ğildir. Vientien'den biidirildiğine relerinde bu husus açıkça belirtilv Belçika'nın en büyük sendikala göre, Kuzeydoğu Laos'taki Phongmiştir. rından biri pazartesi günü Brüksel' saly şehri komünistlerin eline geçÂkümülatöi"lerihi Temsilciler Meclisi Seçimi hak deki bütün grevcileri caddelerde kındaki Kanun, mahiyeti ve 37. toplanarak bir kuvvet gösterisi yap miştir. Bu şehrin işgali ile üç ku, kullanıniz. maddebindeki açık hüküm gereğin mağa dâvet etmiştir. Bu gösteri zey eyaletinin fiilî kontrolü Pathet Lao kuvvetlerinin eline geçce, yayımı tarihinde yürürlüğe gir salı günü Parlâmentonun açılışına miş bulunmaktadır. Bu eyaletler diği cihetle 16.12.1960 gününd'e Ba tesadüf edecektir. Phongsaly, Samneua ve Xieng kanlar Kurulu üyesi bulunan şaSendika Genel Sekreteri. 1300 kihısların Temsilciler Meclisi üyesi şinin iştirak ettiği bir toplantıda, Khuang'tır. Komünistlerin iddiasına göre, olduğu hususunda da herhangi bir «Yarın bütün grevciler caddelere Kuzey Laos'taki Jars ovası işgal şüpheye yer yoktur. dökülmelidir. Bugünkünün 10 mis edilmiştir, eğer bu doğru ise Kı ğ 33.01.22 gümrük pozisyonundan \ Bu sebeplerle sözü geçen hüküm li insan istiyoruz. Memlekette (tek î ve 34.02 gümrük pozisyonundan^ lerin tefsirine mahal olmadığına kanunu) mağlup edeceğimizi gös raliyet başkenti Luang Parabang f Lisanslan olanların i ve idari merkez Vientian şehirleri oybirliğiyle karar verilmiştir.» termeye kararlıyız.» demiştir. ( * Bö'ylece Kurucu Meclis üye ade Mevzuubahis edilen tek kanun, komünist işgalinin tehdidi altındadır. f 47 40 01 Telefona bildirmeleri t di bir tane artmıştır. Başbakan Gaston Eyskens'dir. BiAynı kaynaklara göre Jars ovas.lindiği gibi Başbakan bir tasarruf nın ortasmdaki bir hava roeydanıprogramı tekiif etmiş ve grevciler na Sovyet yapısı 5 tlyuşitı uçağı Sinemanın önünden bir bu progoamın işçi sınıfını cezalan inmiş bulunmaktadır. Batılı müşa•V».%> Doçent Dr. w ^ otomobil çalındı dırır mahiyet taşıdığını ileri sür hitlere nazaran bu meydanın işgaMIÎZAFFER AKKILIÇ \ Crolag Üperatör J Dün saat 15.30 sıralannda Kadı müşlerdi. li ile Kong Li kuvvetlerine Rus köyde Hale sineması önünden bir Avrupadaki meslekî çalışma J yapısı ağır topların gönderilmesi PEBİU KÖŞKTfc larından dönmüştür. A otomobil çahnmıştır. Tekel Genel imkân dahiline girmiştir. Y A R I N Telefon: 4715 96 J Müdürlüğü memörlanndan Salim Diğer taraftan Washington'dan ALTIN rİYATLARl Pangaltı t N C I Diktik, Hale sinemasına gitmiş ve biidirildiğine göre, Tennesee hava 2/1/1961 Aksaray B U L V A K 32674 plâkalı otomobilini sinemaüssündeki C130 nakliye uçakları Cumhuriyet 1052510550 Şehzadebaşı t E K A II nın kapısı önünde bırakmıştır. Reşat 13S0013850 «her an harekete hazır» beklemekPerşembe aynı zamanda Hamit 1110011151tedir. «Durum icap ettirdiği tak Filmi seyrettikten sonra sinema Beyoğlu L X LE Gulden 9900U)000 dirde» bu uçaklar Güneydoğu Asdan çıkan Salim, otomobilinin çatngilİ7 !2t0O1245O Sinemalarında için finansman arayanların yay'a gönderileceklerdir. Diğer Âlınmış olduğunu görmüş ve polise Degussa 15701572 merikan üslerinde de hazırhklar acele müracaatları 44 19 29 müracaat etmiştir Polis ekipleri KEMAL FtLM Yerli 15701572 yapılmaktadır. çahnan otomobili aramaktadır. Diyarbakır 2 (Telefonla) Lice ılç'sinden şehrimize gelmekte olan soför Sabit Öcal idaresinde 70182 plâka numarâlı bir kamyon Silvan rampasında fre.ıi patlamış ve de, reye yuvarlanmıştır. j Kazada Mehmet Can ile Vacit Sevim adlı iki şahıs ölmüş 11 ki<=i de ağır surette yaralanarak hastahaneye kaldırılmıslardır. ' Kamyon kazasında 2 r kişi öldü, M kişi de r yaralandı | , i Bazı kurumlar, lamlı vargi ödevecekler Baştarafı 1 inrî sahifedp yınlanan kanuna göre, dar mükellefiyet matrahın tâyini ve ver gi nispeti gibi umumi mahiyet arzeden mer'i hükümler islâh edil mekte ve Vergi Kanununa bazı ye ni hükümler ilâve edilmektedir. Dar mükellefiyet konusuna giren kazanç ve iratları tesbit eden 5422 sayılı kanunun 12. maddesi. Gelir Vergisıne mütenazır olarak Türkiyede elde edilen bilumum menkul seımaye iratlannı vergi mevzuuna ithal edecek şekilde islâh olunmuştur Bu meyanda Tür kiyede sâbit işyeri veya temsilcisi bulunmayıp da dar mükelleflerin vergilerinin, tarhı. Dışişleri Kana lı ile uzun sürdüğünden bunların vergisi kendilerine kazanç ve irat pağhyanlardan tarh edilecektir. Matrah konusunda yapılan değişiklik, Gelir Vergisinde yer alan asgari kâr haddi müessesesinin, Kurumlar Vergisinde de tatbikinden ibarettir. Vrergi nispeti bir misli artırılmış tır. Yürürlükte bulunan hükme gore, Kurumlar Vergisinin nispeti. sermaye şırketleriyle kooperatıflerde yüzde 10, bunlar dışında kalan kurumlarda yüzde 35 dir. Maddede yapılan değişiklikle, ser rr.aye şirketleri ve kooperatiflerde bu nispet yüzde 20 ye çıkarılmış, şahıs şirketlerindeki nispet ise yüzde 35 olarak ipka edilmiştir. YENİ BİR TtP KtLİSE Ultromodern bir şekilde yeni baştan imâl edilen Brezilyanın başkenti tamamlanmak üzeredir. Resimde henüz iskeleti inşa edil miş olan acaib bir kilise görülüyor. Onar, 20 giinlük bir izne başladı Burhan Felek'in dünkü konferansı Gazete.nız yazı ailesinden Burhan Felek arkadaşımız dün İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstirtisünde «Gazetecinin kanun dışı sorumluluğu» adlı bir konferans vermiştir. Enstitüde öğretim üyesi bulunan Felek, konuşmasında; memleketimizdeki çoğunluğun gazetecinin kanun karşısında sorumluluğu üzerinde d u r d u ^ n u , fakat esas sorumluluğun kanun dışında olduğunu söylemiştir. Burhan Felek, kalabalık bir dâvetli ve öğrenci kitlesine hitaben yaptığı konuşmasında özetle şunları söylemiştir: « Gazeteciyi kanun dışında sorumlıyan ahlâkı ve sağduyusudur. Gazeteei hakikafi yazmalıdır. Fakat hakikati yazmanın za.nanını iyi seçmek gerekir. Bu zamanı iyi seçemezse kanun sorumlu tutmadığı halde. büyük zararlara s p bep oîabilir. Bu bak;mdan gazetecinin kanun karşısındaki sorumluluğu, kanun dışındaki sorumlulugu yanında pek küçük kahr.» Ankara Gazeteciler Cemiyeü kongresi Ankara 2 (Cumhuriyet Teleks) Ankara Gazeteciler Ceni yetinin olağanüstü kongresi bugün yapılmıştır. Hayli mücadeleli ge çen kongrede Cemiyetten ihracı ta lep edilen 66 üyenin durıımu görüşülmüş, bunlardan tebligata rağ men ihraç kararına itiraz etmeyen 48 kişinin otomatikman ihracı ka rarlastırılmış. diğer itiraz eden 18 üyenin durumunun ise Haysiyet Divanmca ele ahnması uygun buhınmuştur. Kongre yarın da devam edecek tir. Dün iki yaralama vakası oldu Kartal'da Maltepede geçimsizlik vüzünden çıkan bir münakaşa sonunda Yakup Yalçın ismindeki genç, aynı evde oturan Hüseyin Kıyaş'ı odunla başına vurmak su retiyle yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, sanık yakalanmıştır. Diğer taraftan Üsküdarda Salacak iskelesi civarındaki bir kahvede oyun vüzünden kavga çıkmış, Hasan Kurt adlı genç, kahveci Kâmil tlbaşı bıçakla tırtından yaralamıştır. İzmir Hâl binası dün hizmele girdi Atatürk Universitesi yönetmeiiği açıklandı yönetmelikleri aleyhinde tek veya toplu olarak harekete geçmek, önayak olmak, katümak veya teşebbüs etmek gibi fiillerle, devletin siyasetine veya ahlâka aykırı yayınları üniversiteye sokmak veya okumak, izni alınmadan bir öğretim üyesine veya yardımcısına ait ders notlarını teksir etmek veya bu notlan mehaz göstermeden yayınla.nak veya yayınlatmak» kovuşturmaya tâbî tutulmaktadır. Yönetmeliğin ikinci maddesinin sekijjnci bendinde zikredilen cdevlet siyasetine aykırı yayınları üniversiteye sokmak veya okumak» hükmü çok geniş tutulmuştur. Baştarafı 1 inci <sahi ''<le f Batı Almanya otomobil İstanbul Barosu idare heyeti sanayiinde rekor vazife taksimi yaptı Nurenberg, 2 (A.P.) 1960 yılında Alman otomobil sanayiinde 2.054.000 araba ile bir rekor tesis edilmiştir. Böylece otomobil sanayiinde Batı Almanya. Amerika Eirleşik Devletlerinden sonra ikinci gelmektedir. Federal Çalışma Dairesi 1961 de daha fazla imalâtın da plânlaşmış olduğunu açıklamıştır. İstanbul Barosu yeni idare heyeti. dün Avukat Muvaffak Benderli nin riyasetinde toplanmıştır. Top lantı neticesinde Reis vekilliğine Avukat Burhan Güngör, Genel Sek reterliğe Avukat Rahmi Çetinel, Muhasip üyeliğe Avukat Ömer Batı seçilmişlerdir. Bilâhare eski reislerin rie iştirakiyle Baro Merkezinde bir sohbet toplantısı yapılmıştır. Sıtkı Ulay dün Ulaştırma Bakanlığından istifa etti Basfarafı I ıncı <8h»tw(e içinden büyük milletimize daha lâyık bir Ulaştırma Bakanı seçebilmelerini temin maksadı ile Ba kanlık vazifemden istifa ediyorum. Başta kadirşinas yüksek milletime olmak üzere zâtıâlilerine ve millî birlik ve beraberlik ruhuna baBlılıklarımı arz ile kabulüne yüksek müsaadelerinizi istirham ederim.» Diğer taraftan istifa haberi üzerine kendisi ile konuştuğumuz Tümgeneral Sıtkı Ulay, bize şunları söylemiştir: « Bu Meclis. görüyorum ki çokkaliteli. Türkiye tarihinde böyle bir Meclise ulaşmış olmak büyük bir bahtiyarhktır Içersinde işgâl ettiğim Bakanlığa daha lâyik insanlarm bulunacağmdan şüphe yoktur. Sayın Devlet Reisimize bu imkânı bahsetmeyi bir zevk telâk ki ederim. Esasen bundan sonraki Bakanlar daima azimet ve avdet biletlerini beraberinde bulundurmalıdırlar.» TÜRKİYE Yakıflar I Bankası'nın i 30 Aralık 1960 tarlhli keşidesinde KAZANANLAR tstaııbul Şubemizden 23643 numaralı heg»p »ahibi HAMDİYE ! i f ÖMÜR Şubesi Kastamonu Şehrernini Bursa Bmsa Ankara Ankara Ankara Beyoğlu Beyazıt Taksim Taksim Ltleli Istanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Anafartalar Isparta Eskisehir BOYUNCA Hesap numarası 478 545 332 955 8 9 1061 14780 764 11161 3521 234 786 876 24605 27963 518 5767 20852 854 17592 7692 • &49 74 AYLIK jsmi GELİR İkraodye TL. f 100.000.100.000, 100.000.İOOJKK),1.000,İJHOO,1.000,1000,1.000.1.000.1.000.1000.1.000.l.OOO.1.000.1.000.1.000.1.000.1.000.1.000.1.000.1.000.1.000.1.000, Alican, temsilci olacak B 1 U L M A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I4UÜ 2 3 4 5 6 : 7 8 9 ROtAL İTHALÂT 1 «Muazzanı Tanrı» mânasına iki kelime. 2 Çevrilince tabil süt deposu belirir. satrancın övey kardeşi olan bir oyun. 3 Henüz yapılmış veya meydana çıkanlmış durumda, îstiklâl Marşı şairi. 4 Tersi «sonunda çok zardr getiren cimrıiik ve hıyızlık hareketi» dir. devlet malı olan eşyaya vaktiyle böyle denilirdi. 5 Tek gözlerde birer hart'. 6 Hayvan yemlerinden, hüklimdarlarm baFİarını süsliyenlerden. bir lıarfin okunuçu. 7 Eski bir söze göre «efendi onu çalarsa ev halkı da elbet oynamaya başlar». çok ağır olursa taşımak istiyenin belini çökertir. 8 Tarlaya toijum serpen, bir renk. 9 «Üzerinde çil veya kir benekleri bulunin çehre» niânasna iki keiime, YUKARID*K AgAĞIYA: 1 «Ak renge boyamnış misaiirhane» karşılığı iki ltelime. 2 Ümmetler (eski usul çoğul), damızlık erkek keçi. 3 «Mağlup et ve ele Ifeçir!» mânasına mürekkep bir emir. i" i şeyi birbirinden ayırıp uzaklaştırma işini yapma hareketi (eski terim). i Yei?e kapılmışlardan b??ka herkesin kalbinde yasıyan. bir srru edaiı. 5 Afrikadaki tsliı devle{lerin4en biri. 6 Vücudunu yok edip varlıği nı ortadsn kaldırma hareketi. nota. 7 «Fakat» mânasına yakın bir anlam ifade »den bir edat, ok ^tınava rnahsus araç. 8 Sef. böy"> kümeler halinde ancak hayvanlar yasar. 9 «Ağız arayıp jurnalcılık etme işini üzerine almış bakire» mânasına iki keiime. J \ • 1 M nr • MMI mımı Hasan M. Yusuf Gülban Huriye Hacı Molla Ali Hasan Nazife Sıddık Vehbiye Selime Mosa Tahsin Behice ve Mehmet Osman Hafize Safiye Moşe Sofi Nizamettin Şaliha İst. Ü n i . Nurten Hatic* Ilgaz i t Kazanmışlardır Buıılardan baska 40 talihli BEŞYÜZER ve 200 talihli ELLİŞER liralık para ikrsmiyeleri kazanmış olup kazananlara ayrıca tebligat yapılacaktır. t Siz de bu talilıliler arasma katılabilmek icin bütün tasarr ruflarınızı Türkiye V akıf'r Bankasma yatırınız. NEVTRON M by oia £^^=;iîîg EVİNİZİN SÜSÜDÜR 44 84 8744 83 43 Çuluir Cuma Cdd N Boğazkesen Beyoğlu İSTAIİBUl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle