11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Ocak 1961 CLMHLKİYLT DÜNYÜ Poiitlk, Tifo ve zejıci memleketler HÜBERLERI ivetimiz bir ikazdan ibaret. Yenı Amerıkan Kabınesının ta | kardesi olduğundan dolayı Kabıne Lmumi bizmetlerde aksak mamlandığı su sıralarda. üzerinde nin dışında bırakiisaydı, yukarıda lıklar var. Her zaman oen fazla münakaşa edüen Bakarı ] sıraiadışımız sebeplerden dolayı arnn zamandanberi içine Londra. 2 (A.Pı Sıı W:nston Curr.hurbaskanının küçük kardesi bes ve emsaline rasianmamış bir lur sevler Şu var ki kötiiyii ve kapanan ve sükut eden Tieksişi arkada biraktıSına ınanan Churchil! pazartesı günü Muhafa Robert Kennedy'dir En dikkatı durum meydana gelirdi to, Yugoslav Parlâmentolar bunları mükemnıel halde görzakâr Partınin bir teşkilâtına vol çeker.ı de. birçok bakımlardan. son j • * • su önünde söz almış ve mek istiyorlar. Hele bu hizmetler lamı.ş oiduç ı kısa bir yeni yıl ne Ei.senho\ver Kabinesinin ıktisadı j Üzerinde münakaşa edılebılecek kendi notralist politikasmın metkendi sahsi rahatlıUiarivie de iln.jında .însiltere. Batı Avrupa işleri tedvıre memur Dışişlerı Ba j n o k t a a s ı , n c ı a propaganda kam hiyesini bir kere daha yapmıstır. çili olursa. ve Amerika Birleşik Devletlerinin kan Yardımcısı ve Cumhurıyetçı | panyaları lideıımn. Adliye Bakan Tito ba politikayı, Avrupa milletMeselâ sular hâlâ tiir ıntızam 1961 vılı meselelerin; karşılamak Partinin kayıtl: âzası Douglas Dii | |,ğ, n a lâyık görülmesidir AlısılaAlısıli lığına lerine model olarak göstermiş ve Fazla için birbırleriyle daha sıkı bir işlon'dır şelmiş ve ç»lenek halini almış tat dahilinde akmamaUtadır onların da kendi yolnndan yürü! birliğj vapmahd:rlar« demiştir bikat. bas politikacıyı P.T.T Baka tafsilât vermek ıstemiyorum EI* melerini teklif etmistir. Tito'ya «New Vork Times» dıyor kı: «E nı yapmaktır Şurası muhakkak kı. bettp Idare bunun bövle oldu*unn Churchill mesajında «1961 yıhnazaran Nâsır ba yolda movafLondra 2 (R) Kazablankada nın kartşık bir sahnede açıldığını ğer Cumhurbaşkanmın kardesi ol Robert Kennedy. Federal Tahkikat beııdpn iyi ve sebeplprivle bilir. fak olmuştur. Çünkü ilsi ccphe toplanacak olan Afrika memleket masaydı. Mr Robert Kennedy mu Bürosunu (F.BI.) kontrol ve ka Bıınun diî/p!mesi lâzımdır. arasında aktif bir bitarafhk polileri Devlet Başkanlan Konferansı hür dünyanın vükünü üzerinde ta hakkak kı Adalet Bakanhğına ge nunları tatbik eden hassas Arilıve Geçendp Bpvoîlu semtlerinde şıyan Amerika Birleşik Devletle doiayısiyle Fas Hükümeti bütün tikasl gütmüş ve kendisini »çık Milletler tirilmiyecekti » Benim gdrüşüme Bakanlığı mevkıinde, politikavla elpktrik su vp bavaeazı hep birerkânı ile Rabat'tan Kazabianka ri, Avrupa ve tngiliz arttırmaya tâbi tutarak iki tarafi göre, Robert Kennedy'mn Adalet alâkadar bulunmadığı hususunria den kPsildi Bu kpsiklik bir kaç va taşınmıştır Fas Kıralı 5 inci Camiası yalnız mah.ılli olarak de Bakanhğına getirilmesine âmil o umumi efkârı ikna etmek zorunda tan da kazanmıştır. Tito. Çin'in tai saat sürdü. Sorusturunoa anladik ğil ve fakat bütün lünyada daha Muhammed'in dâvetı üzerine vapı kip etmek istediği doktriner kalacaktır Bir Adliye Bakanı ola ki: elektrik kpsilinre sııvn ve hasıkı irtibat halinde ^Iması lâzım lan ana sebep. kardeslik meselesi İan ve dort gün sürecek olan bu kommunizme taraftar olmadığını değildir Hattâ kardeslik meselesi. rak kenriısi. bir P.T.T Bakanından vaçazıni bu semtlprp veren pomkonferansta su me^eleleı gnrüşü geldifini» belritmiştir ehemmiyeti haiz bir rol dahi oyna çok daha yüksek ölçüler ve vasıf palar da islpmpmts. Su Batı dünda açıklamıs ve geçen mayıs ayı lecektir: Churchill bu mesajında hudut mamıştır. Robert Kennedy. sadece larla tartıva vurularak değerlendi yası dedî*imiz verlprdp bövle samuvaffakıyetsizlikle neticelenen suz ümitlerle dolu bir istikbalc Cumhurbaşkanmın kardeşi bulun rilecektir. Paris konferansına tekaddam eden 1 K&ngo buhranı. atlercp elpktrik su. ea» kpsilmcz. ancak bu şekilde yürünebileceği duğu için Adalet Bakanlıgına getigüıılerde (Hrotçef) in takip ettiMamafıh Robert Kennedy'nin tâ Çünkü evvplâ kesilmemesi ve 2 Cezayir meselesi rilmis olamaz. Aslında o. Jo'nn yininin dikkate değer bir emsali ; ni ilâve etmiştir. ci yola paralel bir yol takip edil \ 3 Fransa'nın Büyük Sahıada Kennedy'nin adaylığına intihap e vardır Eısenhower, adayhğa inti kesilirse boslaçun ne ile doldurumesi lâzım geldiğini bildirmiştir. i lacaŞı önreden diisü'nülür dildiği Demokrat Parti Konvansi hap edildigı vaptığı atom denemeleri. Cumhuriyetçi Parti Fakat Hrotçef Paris Zirve konft1 i 4.700 yıllık bir Sümer yonunda ve Cumhurbaşkanlığı se Konvansıvonunda ve Cuınhurbas Gerçi bu aksaklıkları ber idare 4 Afrika memleketleri arasınransında, mantığın ve aklın ieapçımindeki propaganda kampanyala kanlığı seçimindeki propaganda kendinden evvelkinin üstüne atarda daha sıkı bir işbirliğinin kumabedi bulundu larını yiizüstü bırakmiftar. Belki de haklıdır. Ama neyliyelim rının başarılı idarecisi olduğundan rulması kampanyalannı teşkilâtlandıran Nippur. (Irak). 2 (AP) Bağ' dolayı. Adalet Bakanlığı koltuğuna Herbert Bro\vnell'i Adliye Bakanı ki balk bir idarenin tarihçesini 6|Tito Afrikada vc bilhasta CeKonferansa Fas Kıralı. Bırleşik dad'ın 150 Km. kadar güneydoğa oturtulmuştur. yapmıştı. Fakat muhakkak ki, bu renmekten ziyade hizmetin iyi izayir konusunda, Cezayir miicaArap Cumhuriyeti Baçkanı Nâsır. sunda 4.T00 yıl önce aşk ve savaş Bu tâyin. Farley'in. Roosevelt'in. mesut bir emsal değildir; Mr. Ro fasin) isfer. hitleri ile beraberdir. Onlara silih Gana. Gine ve Mâli Cumhurbastanrıçesı için yapılan bir mâbedin yardımı yapmaktadır. Talnıı ba kanları. Geçici Cezayir Hükümeti kalıntısı bulunmuştur Kazıyı Chı Hannigan'ın. Truman'ın, Brownel j b e r t Kennedy'nin hem Cumhurbaş Geçende bir banım okuyncum ve Summerfield'in Eısenhow'ın Ka kanının kardeşi, hem de kampanya Basbakanı Ferhat Abbas ve Libsilâbjarı gönderirken vapvrlann cago Ünivcrsıtesinden arkeolog Ri binelerine girmelerine yol açan se idarecisi oltnası, bizi, onun kendini pek yorgan ve bithin bir zamanım va Dışişlerı Bakarıı katılaoaktır Yusoslav bandıralı ılmımannı . chard C. Haınes ıdare etmektedir Bu. Amerikan devamlı, titiz ve özel bir murakabe da bana telefon ederek su telefon Ayrıca. Seylân da yegâne Asya ; Bulunan mâbedin şımdiye kadar beplerin aynıdır. bilhassa dikkat etmektedir. BnDevleti olarak Konferansa katıla ' Irak'ta ele geçirilen arkeolojık e politikasının kendine has ve hiçbir altında duracağı gerçeği üzerinde abonelerinden dusfik idare tarnanuııla beraber, Tito'ya endişeye nında alınmaya haşlamıs olan haistisnasını düşünemiyeceğim bir durmaija sevketmektedir. caktır. srvkeden huınslar da y»k değilserlerin en kıymetlisi olduğu sö kaıdesidir: Cumhurbaşkanları, zakım öcreti mi bilmem ne namiyle • lenmektedır. dir. Bitarafhk pülitikasını Avruferlerinin bas politik. organizatörle ayda 14 liranın bâlâ neden tahsil Onunla uzun müddet mesaı arkapada Tito ve Afrikada Nâur temBir höyükte bulunan mabed ka rini resmî aüeleri içinde muhafaza edilmekte olduinno sordn. Cevap MI ederlerken, Y'ugoglavya da, Mılıntısı 5000 yıllık bir medeniyetın etmektedirler. Boyle tâyinler, mün daslığı yapmış kimseler, esasen bir vpıemedim. Bu dd haklı ise meııhukukçu olan Robert Kennedy'nin, UAZ1KL1KLAK1 Ut o a u u e ı c i d . ı ı ı ı ı gc.. LeL,ıui l merkezi olan Nippur mâbet şehri hasıran geçmişteki hizmetlerin bir sır da iyi vaziyette idiler. ve ba K h r f c K A M J l M md ; ni sö>lrmrli haksız ise alma) nin ele geçirilen yegâne eseridir mükâfatı olarak ve bir kadırşınas bir idareci ve kanun tatbikatçısı o mal, politikamn liderliğini yapıyorlar tayin için referanduma başvurması bazı çevrelerde iyi karşılanmaTelrfon pahalıva mal oln| SJümer mitolojisine göre. burası lık düşüncesiyle yapılmaz. Fakat larak müstesna bir maharete sahip vor da hununla irada bir tnedâr dı. Ancak Afrikada limdi ba p»li znışsa da bu arada referandum ile ilgili hazırhklar bir hayli ilerleolduğunu teslim etmektedirler. Famiştir. Resimde Cezayiıde de aaı ian panolar ve MiUlüman Cezayiı| insanhğın doğum yeri ve «Enlil» in Cumhurbaşkanmın siyasi kuvvetiaranıyorsjt: ona da başka bir setikayı güdenler çoğaldı. Yeni devlüer görülüyor. • anavatamydı. Thenziggurat «Yük nin kaynaklarınm nerelerde oldu kat bazıları da onun. emri altmda kil holmalı letler Mısırın etrafında toplanmaki insanlan merhametsizce çalıştırı sek yer» denilen tahtı, nesilden ne ğunu en iyi bilen bir adamı, devlet £a başlayınca, Tito liderliği kaysile prenslere intikal etmi? ve Fı hizmetlerinin plânlandığı ve sevki dığını ve henüz tam olgunluk içinBen şimdi burada Stedenberi 6bvtmenin sıkıntası içine dültâ. rat ve Dicle nehirlerini çevreliyen idare edildiği heyetin içinde tut de i? görme ehliyetini kazanamabasıp bir türlö Konjo misali zaman zaman notraovayı devamlı olarak kontrol al mak için yapıhr. Her ne kadar mış olduğunu ileri sürmektedirler. ıcrine parmak Bekleyip göreceğiz... kimseye anlatamadıSım bir noktında buîundurmuştur. Ele geçiri Cumhurbaşkanhğının parti politilist politikamn lökmiyeceğini de taya döneceğim: len mâbet ise ask ve savaş tanrıça kasının üstünde tutulması gereki• ispat etti. Kongo'd» durnm • kası tnanna'ya ithaf edilmiş bulunu yorsa da, kökleri parti politikasıElektrik, sn. havagaıı. nakliyat, dar rığırınâan çıkmış idi ki, ne Douglas DUlon'un Hazine Bakan nın içinde kalmaktadır. İyi bir lığına intihabı ise, birçoklarımızın telefon, posta, telgraf, tekel madyordu. Doğa, ne de Batı bloku ba hali Birlesmif Milletler, 2 (AP) Cumhurbaşkanı da, muvaffak bır propaganda kampanyası sırasında deleri ve bir kısım baska mamuldiizeltecek kadreti kendinde görMâbette birçok salonlar, banyo B. M. Pazaı Ferhat Abbas bütün müslümanlan referandum Devletlerinin günü, Kübanın A. B. daıreleri. sütunlu avlular ve darpolitikacıdan çıkar. Eğer Robert serdeylediği ve Kennedy ile New lerin fabrikasyona devletin veya medi, Birleşmis Milletlerin askerKüba'ya tecavüz etKennedy sırf Cumhurbaşkanmın York Valisi Rockefeller gibi mo belediyelerin elindedir. Bunların leri de ba kargasalığı daezlteeek meyi clüçündüğü hakkındjki itha geçitier bulunduğu tesbit edilmişaleyhinde birleşmeğe davet etti dern ve terakkiperver Cumhuriyet aksaklıkları olnr Bn aksaklıkları tir. Mâbet başlıca mermer ve kireç niiıuza sahip olamadılar. mını ineelemek üzere Güvenlik çüer arasında ciddî bir fark olma yine kendi veya bajŞlı bnlnndnkKonseyinı Çarşamba günü toplan taşından yapılmıştır. Mâbette altın Şimdi, Afrikada iki jrup devları makamın rıtır altındaki müdığı görüşünü teyid eder. masklı küçük bir heykel ele geçinl Tunus. î (AP> General De dum a'.eyhine kıskırtmak için elin tıya ça.iırmıştır. lrt karşı karşıya gelmek iizeredir. TEŞEKKÜR Zannediyorum ki, Mr. Nixon bu fetti.şler arastırırlaı. miştir. Gaulle Fransız halkına yaptığı ye den geleni yapmaktadır. Geçici Bunlardan biri Fransız lisanını Topltr.tı talebi Cumaıtesi geceTörkivede kendi knsurunu kenMmlarip olduğum hastalığı | nu ıdrak etmişti. Fakat sonradan kullanan aenci memlel^etlerdir. ri yıl beyaşatmda, Fransızların re hükümet başkanı Ferhat Abbas si Küba elçısi Raul Roa tarafınma konsültasyon yaparak koy ' propaganda kampanyasına katüdı disi itiraf eden veva teftişle ortaferandum'a kahir bir cevet» cevabı bütün müslümanlan referandum Geçen gün oturmuşlar, konusmusdan yapılmıştır. Roa. Kübanın dukları te'şhis ve müessir tedavi ı gı zaman. Kennedy, iktısa^î felse • ya çıkan h u talan kahullenen bir vermelerini istemiş ve eŞer istedi alevhinde birleşmiye davet etmişile beni »ılıhate kavusturan j fesinin tasarruf ve yatırım, bütçe, daire görülmüs desildir. Daha alar ve Batıya mevleden bir poli ğini elde edemezse istifa edecçği tir. Ferhat Abbas yaptığı konuv A. B Devletlerinin sılâhlı tecaNESRİN CAŞIN kendilerini rr.innet\e anaeagım. j altın ve tediye muvazenesi veçhe eıkçası resmî daireler hele dolavüzuntlen korunmasını istemiştir. tika üzerinde ittifak etmislerdir. ni acıklamıştır. İle De Gaulle'ün mada 1954 ten beri büyük başa Dor. Dr. Opcratör lenni halka yanhş aksettıren Cum yısiyle DİJtr jrrup ise Ghana, Guine ve Fransada ka/.anacağı tahmın edil rılar kazamldığmı bu yolda hiç Elçi. Amerikanm birkaç saat içinintikal edeGazeteci ÇEVİK ALPe j hurbaşkanı Eisenho\ver, idrak ede eek bir umumi efkâra kolay tahkik Mali'den mürekkep olan bir birkusnru kolay mektedir. Ama Cezayirdeki Fran sasmadan devam edilmesi gerek de Kübaya hücum etmek üzere olSELÇUK EMRE MütehatJis Dr. Hamzi Z Ay j I memiştı. Hakikat. merak edip de ve ilân etmez. Onun için ba âmme duğunu iddia etmiştir. A. B. D. liktir, banlar da Doga ile isbirli sızların aleyhte oy kullanacağı sa tiğini söylemiştir. bertmütehasıs Dr. Haydar Ak t • araştırmağa üşenmiyecek herkesin hizmetlerinin teftişlerinden de bir Nişanlandılar resmi kaynakları bunu tamamen ği yapmak fikrindedirler. Dikkate nılıyor. BÜgUr, mütehassıs Dr. Zülfü I ' kolaylıkla anhyabileceği gibi. Kenyalan olarak vasıflandırmaktadır. I İstanbul' 1.1.1961 şey çıkmaz. Müfettis, kendi âmiri ?ayan olan cihet Ghananın hâlâ Sami. Özgen'e. Dr. Semih Erem. nedy'nin. yaşadığı çağın ölçülerine olan zata kusur vükliyemez. Bu, Diğer taraftan Geçici Cezayir Tanganika'da 150.000 <ommonwealtb'te ttye olraaııdır. hükümeti Cezayirlileri asUtan Dr. Bayan Elgiz Pekgöre, bir muhafazakâr olmasıdır. bir vakıadır ve maliye müfettişreferanmir ve asistan Dr. Kâni Cengiz Rnnların toplanarak, birleşerek cüzzamh var Onun ifade ettiği görüşier, muhay leri müstesna. dijer teftiş organbeylere ve yardımcılarına aleBir açıklama şahsiyet katsnmalan Tito'nnn hoyel istikbal ile ölü mazi arasında M E V L İT neü teşekkür ederim. Salisbury (Güney Rodecy«), 2 \ larında az çok ba iMfa tesadüf şuna gitmemektedir, fakat mutavassıt bir yer işgal eder. Çanaltkaledeki meniur hâdise ile Selçuk Aybatar (AP) Tanganika'nın Morogoro edilir. Zira müfettisler de «lâyen'Çok kıymetli aüe b bn memnuniyetaizligini de • bolgesindeki Chazi cuzam merkezi ilgüi olarak köy öğretmenlçrınden AVUK.1T azil» detildirler. Olsalar da lüzum izhar etmemektedir. hekimlerinden Dr. Harold Whea aldığımız sayısız mektuplardan bu Vali Rockefeller, Senatör Case, üzerine baska yerlere teftişe gönKEMAL Tilkicioğlunun te: cCüzam eskiden insan hayatın olaya karşı haklı bir hassasiyet Gaine'nin Ba«vekili Nkraman Senatör John Sherman Cooper ve derilebilirier. vi'fatının kırkıncı gününe tesada tam bir durmayı bildiren bir du}'dukları b^lli olmaktadır. MenSovyet Ruıyadan yardım görmekdaha çok sayıda Cumhurıyetçiler V E F AT diif eden 5 ocak 1961 perşembe tmdi bize hemen hepsi eenenokta idi. Bugün artık sadece vir fur fiili işliyenin yedek «ubay ten çekinmemektedir. Ancak ba gibi, Mr. Dillon da modern zihni • günü öğle namazını mutaakıp Merhum Easan Rııa Bevle gül haline gelmiştir.» demiştir. Bil cğretmen olarak vazife gordüğü yetli bir adamdır. Onun Hazine Ba bi sermayeli sirketlerden intikal rat kendi liderlik vamflarına taıŞişli Camiinde Mevlidi Şerif Na.'.lı Hanımefendinin oğulları, dirildiğine göre bu bölgede 150.000 Razetemiz sütunlarmda müteaddit t'kunacaktır. Akraba ve dostlakalnığına getirilmesi. yeni idare etmiş olan bu hizmetleri ya mü<la güvendiği ve bir gün SovyetleMehveş Keskin'in eşi. Remide Tokyo: 2: A.A. Seneleıden be cuzamlı vardır. Tanganika'da 14 defalar aç.ıklanmıştır. Bu yüzden birer daire haline çerfımızla arzu edenlerin teçrıflenin lüzumundan fazla muhafaza takil rin nüfnın altına dâsebilecegine ri görülmemis kar fırtması netiMühürdarojçlu'nun babası. Suprini rica ederiz. bin cuzamlı halen tedavi halindemarakabelerini, onlarla kâr olacağı mânasma gelemez.Tam tirip, hiye Taççının kardeşi. Suphi inanmadıgı içindir ki bn yardımı cesinde Japonya'nın kuzey kesi dir. Bu rakamın iki misli kadar da kcy oğretn.enlerinin şahsını hedef tutan her hangi bir durum yokaksine, kabinenin teşkil tarzı, mem alâkalı olraıyan teftis heyetlpAilesi Taşçı'nın kayınbiraderL îzzet almaktadır. Kendisinin ysrdım minde 20.0tX) den fazla yolcu tren henüz tedavi gormiyenler vardır. tur. ^ekette kongredeki her iki partiye rine vermeli, vahnt mümkün merî.îülıürdaroğlu'nurı kayınpederi. sormesine rafmen diğer memle lerde mahsu# kalmıştır. Askeri Mevhibe Darkot. Mevide Erdem, rnensup modern ve terakkiperver tebe bnnlan milli fakat hususi ketlere bu işi tavsiye etmemesi de birlikler ve demiryolu işçileri kaTevhide Anamur. Efide Türsan, âzalar arasında bir koalisyon ku sermayeye devretmeye bakmalı. krndine olan güveninden ileri gel lın kar tabakasını temizlemek için LfltfulUh Taşçı. Merhunaba rulacağı yolunda bir temayülün Banun baska çıkar yola yoktur. Akra. Aytülü Aker ve Ayşegül mektedir. mevcudiyetine işaret eder. büyük bir gayretle çalışmaktadırBa, hem ba hizmetlerin daha veÖzatalay.ın dayıları. Sara Berk I v» AN* ha/atında huzur va » rimli oalısmalarına. hem de daha Şimdi, Tito bnnUrın bağımııı ol lar. maıı'ın enıştepi, enıekli MaarifYolda kalanları müsait barıciddî şekilde kontrol edilmelerimalarını ve notralist bir politika •mnıyat lajlar. çi. Tuzla Porselen Fabrikası tdare Müdürt) ne ve bilhassa daha da serbestçe gütraelerini isterken nnntuyer ki naklara taşımağa çalışan Japon TEŞEKKÜR inkişaflarına imkân hazırlar. bütün bu zenci devietler iktisaden Demiryolu makamları salı gününS l f i O R T A , Darttan v maıuliyattan kurtarır. e SUAT KESKİN îdare Meclisimiz Reisi zavıf devletlerdir. Nereden yardım den itibaren havaların düzelece$'•:!: ^fi goçırmis olduğu müessif bir KEMAL HALİL Tanırm görürler, kimden para alırlarM si ğini ve normal srferlerin başhyaSAYIN TtCARET traftk kazası neticesi yapılan bizi teessüre garkeden vefatınyasetlerini o tarafa teveib edeeek cağını ümit ettiklerinı söylemişBAKANINA ARZ. biitun ihtimama rağmen kurda cenazesine gelmek suretiylfrdir. Nkrumah'ın ağzında nötra lerdir. tarılamayıp Hakkın rahmetine Ahvale vâkıf bir okayncnm, fele veya bilâhare şahsl ziyaretKarla kaplı bölgelerdeki köylükavuşmuçtur. Cenazesi 3 ocak listlik, Sovyet doıtlutn mânasına çende ba sütunlarda çıkmı* olan leri, mektuj). telgraf ve telefon1961 (Bugüni Kadıköy. Mühürjıelir ve ba dostlak gayeıinde lerden yolda kalanlara yardım «Dnrgonlak neden?» başlıklı yazıla acımızı paylaşmak lutfunda dar Caddesi 106 numaralı evinbulunan vefakâr dostlanmıza Garplılardan yardım görmek ihti etmeleri istenmiştir. ma iliserek bana şanları yazıyor: d^n ahnıp Osmanaga Camiinde Yolcuların çogu yılbaşı tatilleriteşekkürlerimizin iblâğına muh mal ve ümidini de hiç bir zaman «Son yılda ithalât ve dahilî imapgle namazını mütaakıp Karani köylerdeki akrarabları arasınterem gazetenizin tavassutunu HERYERDE ACENTESİ OLAN T. C. Z İ R A A T BANKALARI HİZMETİNİZDCDİR lât fazlasiyle yapılmıştır. Piyasa terketmez. taahmet'teki aile kabristamna rica ederiz. da geçirmek ıstiyenler veya kamal ile dolu. Para miktan ise esdefnediiecektir. Mevlâ rahnıet Tatko Otonıobil Lâstik ve M. PtKt yak yapmağa gidenlerdir. f^yliye. kisinden fazla (emisyon 4.8 milMakine Ticareti T. A. Ş. yar civarında) devletin iktisadt teşebbüsleri kolaylastırmak iste&i de meydanda. O halde bu durgunluk neden? İSTANBUL PGESEI.EN SAXAYÜ A. Ş. İstikrar ve teşebbüsün ilk şartı «eoıniyet» tir. Bu da hakikatte ict'MÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEV: timaî ve ticari hayatta aranması Tuzla Porselen Fs.brikamız İdare Müdürü lâzım gelen «nakit ve mal emniyeti» dir. Bu hayatî faktör. geçen yılların siyasî telâkkisi. himaye, partizanlık gayreti gibi sebeplerin de inzimamiyle. ıktisadî düzene 27.12.1S60 günü ak^anu gecııdıği feci otomobil kazasından kurtesir eden mevzuatın lüzumsuz tulaınıyarak 2.1.1961 Pazajfesi günü vefat etmî^ir. Cenazesi bubir müsamahaya dayanması. hugünkü 3.1.1961 Salı pünü öğle namazını müteakip Kadıköy Ossusiyle bunların tatbikatında tehmanağa camiinden kald'.rJarak Karaeaahmet mezarlığındaki likeli bir gevseme yolu tutulması ebedî istırahatgâhıni tevdi edilecektir. gibi sebeplerle meydana gelen lâübalilik «vecibeye risy«tsİ7İik» itiAıkadaşLmıza Tanrıdac rahmet dileriz. yadının köklesmiş oiması seklinde ızah olunabilir. • Her sınıf tüccar ve malî müesTÜRKİYE seseler alacagını vaktinde alamaz, borçlular, ki ödeme kabiliyetleri bazı istisnalarla eskisinden fazladir borcunu ödemezse ve bu hal böyle sürüp giderse. ilerîde hükümetçe emisyon bamnda ileri veya geri herhangi hnreket ıbtiyar edilirse edilsin. bu büyük derrle devâ olamaz. Protesto edilmiş binlerce senet icra dairelerinrie. malî müesseselerde vıŞınUr baiirde VILINOA kalır. Bunun ilk »abiî tip.ticesi, kiaısenin kasasmdan vüz üra rlahi çıkarmak istemiveepŞi. bu suretle darlığın. bununla tev'em olarak kayıtsızliSın ve srizünde durmamanm eittikçe artacaaırlır yılının son Alınacak tedbirierden biTİ. mugekilişi LİRA ayven tarihten itibqr<") vüklenilecek vecibelerin günıi giinüne verine getirilmesi ve e=kilprinin de kısa ve müniUD virtelerle öd.nmesini temîn pfipfok şekilde hme lar, icra ve iflâs Van'inlürı vp irsp ediyorsa yeni mevzua*ta acele ve ciddî tedbir hükümlerinirt feonma sı. tâdillerin yapıİTiisırlır Aksi hal, vani buaüikü istememek» zihnivet v» çok daha vahim neHreİpr ve'ereğinde şüpbe erlilmeşın ufsk AYRICA t gibi gorünen bn no'rtalprrı h'iVü Afrikalılar arası Zirve Konferansı bugün açılıyor Churchill işbirliği Politika Âleminde Bizimki, ikazdan ibaret teklif ediyor Eski İngiltere Basbakanı iimitle dolu bir istikbale ancak bu şekilde sidilebileceğini ifade ediyor Kennedv'mn kardesi YAZAN: WALTER LİPMANN Nâsır'm da katıldığı bu topiantıda Kongo buhranı, Cezayir meselesi, Fransız atom denemeleri ve Afrika lılararası işbirliği gibi mevzular göriişülecek De Gaulle referandumda başarı kazanamazsa istifa edecek G. Konseyi Kübanın şikâyetini inceliyecek Japonya'da siddetli kıs S BAŞAK SİGORTA SIJAT KFSKİ\ .OOO.OOO l l r a 2.OOO.OOO l l r VAKIFLAR BANKASI \9fi/ !pWl Avlık Gelir ÖMÜR BOYUNCA ması temennivp ',ivandır.» Bir iktisatçt A. K K. BB »atırİ!"a ilâvf fdecek bir ıev bnlamadım n. FELEF met programinrls ^n P'STH alm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle