16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKT Kesünlt Komaa i 272 H A ^ K A S I M N U t İ N A ü l CLMHLRİYET Çizen : i V t » SAVOL Vevveo . IVlazhat KUN'l CUMHLRIlriTın edebi tefrikaaı: 3 Ocak 19G1 XX! Bn;nı kopeğm koltuğuna doğr.u Köpek, taşı kavrayıp Muhtar, Alı Gede'yı karakola savurdu. yolladı. Tutanağı verdi eüne: «Çık, gevmeğe b'aşladı. •Muhtar: «Sesle bakalım şunu!» onbasıya anlat!» dedi. «Deki, vaziyet boyleykerı böyle: N'e yapa dedi AltrparmaŞa. caksa yapsm! öğretmen dıl ag\z Altıparmak: «Bekçi »eslesin, ben ver.neden yatıyor, de. fnanmazsa se«lemem!» dedi. Muhtar: «Sen lesle, Bekçi!» degelsin görsün.» di Bekçi gitti. Bekçi, gitti kapıyı döğmeğe başErtesi gün İH jandarma geldi. Jandarmalar doğru muhtann ora lgdı. Altıparjıak, bır o tarafa. bir bu ya indiler. Muhtar sordu: c.Ne dedi onbaşı tarafa t a j atarak kripeğı oyalıycrdu. nız?» O sırada Lucien'in kurmu? oldugu masa ve Sonra parmaklarını delikten sokarak bütun Ote yandan me> hsnecı Poireau dukkânın arGok Sultan, merdıvenlere koşBır kaç dakıka oyle Kaldı, faka? yenıden etı«Onbaşımız dedi ku çüphelendık ıskemleden mürekkep iskeleyi gordu ve bırden kasında bulunan kısnıa geçmek uterken kapının kuvvetiyle çekti Çuval yırtıldı. Tamirel nırsınne gıren ıplen koparmağa uğraştı Çahşrnaları leri adamı yakalayıp getirin. Öğ tu eeldi. kahkaha ıle gülmeğe başladı. «Şimdı anlariım, de retmenin de ifadesıni alıp gideceıveriden kapah olduğunu gordü Adam evveU dan deli gibı oîarak kapıya koştu ve oıtiüz vurbır netice vermivoı sadece tırnakları kırılıyor«Duranâ evde mi. Sultan?» dedi ri. bızım ku$ uçmuş ve yerıne Tamirelı kaparnış Maddm Tamirelın bu kapıyı karjadığın; sangrak mağa basladi. Fakat nafile Sürgüier çok saŞlamdu. Eırder orada kırık bir şişe gordu ve hemeıı Muhtar, ğiz.... Kocakan kımbiiır ne kızmıj'ır Bakalım aıağıda «Aç vshu aç, diy» bağırmağa basladı. Cevap alndı. Takatı kalmıyan kadın bodrumun rütubetli zebunu bır bıçak gıbı kullanarak ıpleri Kesebiidi.. Jardarmaları görunce Gok SulMuhtar: «ögretmenın ifade veeicr oluyor .. mayınca camı dirseğiyle kırdı ve aralıktın ehnı minine yuvarlandı büvüdü: «Evde .» recek halı yok ki!» dedi. «Açlık tanın gozleri sokarak surgüyü çekti. (Arkası var) tokluk varsa ikı lokms yeyin de, dedi. «Az ışimiz v ı r . aç kapıyı!» SÖtüreyım bır görün!» İçen girdıler Çıktılar yukarı... Jandarmalar oturdular Muhtar kızını sesledı: «Gıt, Al'ı «Ne yapıyor?» dedi Muhtar. Gök Sultan: «Ne yapar?» dedi. parmagl çağ:r. tez buraya gelsin.» «Yatıyor.. Ettiniz eylediniz de.. » Karısı öteki odada yatıyordu. Muhtar, *ers fers bafcti fcsnva: • Çökelek mükelek bir şeyler yeheç b>!miyın. kusura bakmayın.» dedi Muh Kendi kncan ettijini yor musun?» tar «Çorbarı hastadır...» Benim koeam. köyün öğretmenıYufkaları sobada gevrettıler. Çö Radyo ile hekim keleğin yanına soğan istediler. Dü dir deye. adam adam hal hatır sormaça varriı. Köyün orasbılarıııa rüm edip vediler. . göz edip de bu yastaki adamı dovçağırılacak Altıparmak geldi. Hep birlikte dürmenin âlemi var mı? Hamdi kalkıp okula gittiler Hamburg şehıınae ha!k sağhğıağa? Her şeyi ondan mı biliyorsunı korumak için yeni bir usul Oralar bombostu. în cin yoktu. nuz gayri. bu kövde?» Babaeskı'den bır okuyucumuz îrinden bırı yapılacak olursa. semt icat edildi Hekimler radyo ıle çag Diregın ucunda solgun bir bayrak çocukları için istifadeli olur dü?ün«Fazla dıngırdama. Sultan!» de'ii rılabilecek Çağrılan doktor. has ya/ıyor . çırpınıp duruyordu. Kanlı gö.nHer gun tstanbul Radyosundan cesindeyim. Muhtar. Oda kapısını açıp girdi. ta muayene?ine gitmis bile oha yi leklerini dünden yıkayıp salona 20 • 20.30 arasında, düşüklerin yarJandarmalar. Bekçi, Altıparmak Açık mektuplaşma ne çağrı ona ulaşabilecek Çünkü asmışlardı. gılanma safahatını büyük bir ilgı girdiler. hekım, muayenesini bitirıp araba 'le tâkıp edivoruz Saatierce süren KarabSk'ten Ramazan ÖzyılmaEğitmen. kapıya çıktr «Bugün Duranâ. yatağa yüzaşağı kapansına bindiŞı vakıt kırmızı bir ısıbir parça gözünü açtı.» dedi. bır dâvanın tafsıiâtiı olarak verilemıştı. tbrahim. üstüne çıkmış, beğın yandığım görecek Mektubunuz çok uzun. onun için miyeceğine ben de kaniim Buna Pehlivan duvarın dibinde. Pire lini çigniyordu. lhtiyar, ocagın barağmen. bu saatin biraz daha uza yayımlayamıyacagız! Yarı yarıya Kızı basucundavdı Kalktılar jan şmda bir seyler döğüyordu. Odavı Otomobil parkları tılmasının ve en tatlı yerinde ke kı^altırsanız bir çaresine bakarız darmalara yer gösterdiler bir anason kokusu bürümüştü. Bir silmemesinin mümkün olduğunu Tavas'tan Necati Sovsal'a çoğahyor Dudakları kurumustu tncelmıs de duman vardı. sanıyorum. ; Makale mahiyetini taşıyan sızın tı. Yüzü uzamıştı Gozlerivle geDuranâ, «Dur.» dedi oğluna «En Sün on yılda, otomobil parkları CEVABIMIZ: ' mektubunuz da çok uzun Bu süde yorganı üstüme ört!» Yan dunlenleri süzüyordu bııtün riünyada şaşılacak ^ekilde Yassıady saatı. okuıumuzun yaz tunlarda vavımlanabilmesi için Jandarmalar: «Geçmiş olsun.» dü: «Siz misiniz, Muhtar?» dedi. artmaktadır Amerıka'da 40 mildığı gibı 20 20.30 arasında değıl, • Ne bu jandarmalar filân1' Hepini:'yon araba. 73 milvona cıkmıştır 2021 arasında olmak üzere bu sadüsüneelerinizi özet halinde yazma dediler Gozlerını dondürdü. konuşamadı. den dâvacıyım. Köyün orasbılannı îngıltere'de 3 mılvon 7 milvona. at. hattâ geıektığı a m a n hir saat nu lâ^ını Sezar"ın k a t l i n e a i t temflili b i r t a h lo • Biz hocayı yormıyalım, Muh üstüme kışkırttmız! Bu tuzakları Fransa'da 2.4 mılvon. B.8 milvona. 10 dakıka bıle venlmektedır Bu nasıl düşünüyorsunuz?» trf» dediler jandarmalar. YalAlmanya'da 980.000 ken 5.5 milvo na rağmen. bazı enteresan dâvala «Yan yun konusmayı bırak D.ınız, eğer vaziyeti çok kStüyge, otına. Sovyet Rusya'da 2.5 milyondan rın. tabii mümkünse. daha uzun ranâ!» dedi Muhtar. «Şimdi köylü ba?ı, telefonla tokhır istesin...» 4 milvona, îtalya'da 580.000 den 25 bır 5Üre ıçınde verilmesınin TavdH senden dâvacı » Muhtar: «Vaziyeti meydanda.» lı olacaftı du$üncesındey;z! müyona. Yatakta doğruldu: «Ben ne yapISTANBUL dedi «Yollar da kar. toktur gelır mışım da köylü dâvacı oluyor?» 7.27 Açılış ve program 7,30 lki mi acabola?» «Havhav» ve «Kardeşimi güpegündüz «Ne yaptığını sen bilirsin. Bizım marş 7.35 Sabah jimnastiği «Gelir gelme?. Onbaşı bir ister dememize hacat yok.» yok ettller! «Vungvung» 7.45 Kanşık sabah müziği 8,00 de » «Her şeyi benım üstüne kakın baRiinyan'dan Yusnf Şahin vazı Haberler 8,15 Saz eserleri 8,30 «Toktur. öğretmeni ilçeye isteTnkyo ja^etelerı.ıden bıri haykalım. Donlannızda yaş varsa. onu Plâk dolabından !),00 Kanşık soçesı Eluabeth (lBJı 1HU8): «Ne vanlar dunvasına ait, şımidye ka yor ir Julius Sezar (Milâddan önce .nesin?» da benim üstüme atın haydi!..» Bu mektubumu sızlere gözyaş lolar (M.D Falla «Ispanyol Dansı., 100 44 Roma tmparatoru. Suikast «Öldüğii dakika» .. İn mükâfatını almıştı): «Yalnız ol dar bilinmiyen bir haber yayınla«Lâf istemez. Duranâ! Kalk lı:<«Yok cunım! tslerse gıtmez. ZorF. Mendelssohn «İkı Sözsüz Şarkı». mak ıstıyorum.* ta bıçaklandı. Oğlu gibi sevdiği mıstır. Japon köpekleri dünyanın lan ıçinde yazıyorum. Ailemizin Fr. Chopin «tki mazurka.) 9.20 la götüremez ki!« sanların bu en büyük dazırlan. Bu jandarmalar sana geldi.» • George Danton (1794 de Rogcnci suikastçılar arasında görünce öbür köpeKİerı gibi havlsmazlur başına gelen felâket o kadar cana Şarkılar 9.40 Dans müziji Muhtar. ögretmenın basucuna Arkası var kikada dudaklarından son bepıerre'ın emn ıie oldürülen ıh mış. Şiv?leri! k2ndisını savunmadan vaz geçmiş Bambaşka imiş. varcadır ki belki ınanmak istemi 10.00 Kapanıs. gitti. Ellerini tutlu: «Sen yat!» dökülcn sözler bambaşkH tilâl (Fransız ihtilâlı) mebusu. cel Bizim bildiğimiz. köpekler «Hav, yeceksiniz. bu asırda böyle jeyler ti.) 11.57 Açılış ve program 12.00 dedi yüksek sesle. «Ben onun analâda: «Başımı kalabalığa ıyı gos hav» dır, dvğil mı1' Bınlar "Vu:ıg, olmaz diyeceksiniz! Vak'a, temmu Son sözü: «Sen de mi Brütüs, bir değer, bir sırlı anlam lki marş 12.05 Kuçuk Orkestra «ını avradını belliyeceğim:» Sen tstanbul Belediyesi ter Böyle bir ba,^ daha görünceye vun^!» diyorlarmış /un 12 incı çünü cerevan etti: karoğlum benim?» taşır. İngiliz gazeteoisi 12.30 Şarkıiar <Ahmet Çajan) yat! Selvendimi döküp onu dama TÎYATROLARI kaddi <u zaman geçecek.» ,k clesimi, davanmızın ihtivacı olan • Beethoven (1770 1827) büyük 13,00 Tonny Dallara ve Rocco GraWiİHamson diinya biiyükKörlere dergi TEPEBAS! tuzu almak içın kriye göndermiş nata 13.15 Haberler 13.30 Şar tıktıracafiım.. Sen üzülme!» • Norveçii kompozitör Edward A'man kompozitörü) kendisıne son lerinin öliirken söyledikGrıek (1843 1907): «Hayat bır şarabı uzatana: «Yazık! Yazık! fngiiizce Read'r's Digest» rierşi^i tım (Köyümüz. Bünvan ilçesinin kılar (Türkân Dizer) 14,1)0 Haf öîretmen. Muhtara bakıyor. e TİYATROSU leri son sözlerden bir ş.ölendıı Bpn s"i l c '' peynire (jrile körler için bir de Braille aifabesi Akkışla bucağına bağlı Orta köy tanın bestecisi (Maurice Ravel) livle işaret vpriyordu Üç parmaçok geç!» riür Kardeşlm ."naalesef gerı dön 14.50 Esnaf ve sanatkârlar saati ğını açıp ikisini vumuyordu: «(Uç nin son viyeceğine ) vardım Bu ıle yayın vapmaktadır hazırlamıştır. • Thonıas Carlvlt (1795 1881 «antoloji» J1ERTF.P medı Aradım. taradım. hiç bir izi 15,00 İkı senfonık ıjıir 15.30 Sa kişiydi. . ler!)» d» mükemmel • fngiliz 'filozof ve farihçisi) «Yâni Hepsi ayrı ayrı ARKADASI Yolculukta dua için «Se n bana b r a k : Onun aslı bir ne rastlamadım Bazı tanıdıklar: clıa Distel ve Mişel Amador • Meşhur Rııs bdlerinası Anna o'rm bu mu? Pekâiâ » .«(1 ? l 'I*" fliisündürüvnr kişiydi. Hokümet sormazsa, ben 15.45 Marino Marini Kuarteti Pavlova (1885 1931): Son olarak ir tngiltere Kiıalıçesı Caroline'Bavyera'da otomobil yolunun «köye girdiğıni gördük. ama cıkBu Melek Satılık Değil hı^metçısıne emrrtmışti: Kuğu kenannda. dindar şoförler için tığını gören olmadı» dediler tlgi 16.00 Saz eserlerı 16.15 Günev sorarım! .» in son sözü. ariı sayısız aşk mâce r<»m»ıi rçıinien Hz«r«..t| Salı, lilerin arastırması hiç bir netice Amerika'dan dans müziği 16.30 Pehlivan: «Karılaıın yaptığı yeraîarına karısan eşi II George'a ! dan bıçaklanan Avusturya Kıralı elbfiemı ha/.ıı lutun • Bu onıın ozel ki!i<e yapılmıştır. vermedı Zaten jandarmaların. Yurttan §esler 17,00 (,'ay gaalı ter ona!» d?di i den ne oldu?» en srvdıâı Kuğunun ölümü» bâbir sıtem: (OPERA) Kalkınma bundan (azlasını yapmaları bek melodıieri 17.30 Radyo Fasıl HeJandarmalar silâhlarını aldılar: • AŞIaınayınız, nasıl olsa yeniden j • frederıc Chopiıı (1«H> • 1849lesınrlekı kıvafeti irti. yeti 18,00 Trafık »aatj 18,05 • Geç.niş olbun, biz gidelitn.> deditV V^rtrr (r*»4 177«> Buyuk ev!°neceginizi bılıvorsunuz » h'ansadö «La Baule» kaplıcala lenemez. Emniyete mensup hiç | Polonvalı büyük komppzitör) son K O N S O L O S ir îspanya Kıralıçesı Katolik I duasını yapdn rahıp dostuna: «Sa Fransı? vi</arı: 'Bırakın ris rahat liırla 19(18 de bir metre kare ton kimse gelip soruşturmalara katıl Dans rnüzıği ve Türkçe tangolar ler Dışarı cıkınca «Cık cık..» etIVmsıJ ffünlnri P^rş^mbe vm madı Velhasıl kardeşimi güpe 18.30 Şarkıiar (Meliha Yalçın) meğe başladilar. «Ne vahşi yerler tzabella (1451 15(14): .Benım için na teşekküı ederım Hiç olmazsa öleyım » vuk D.50 franktı. Bugün 35 900 18.45 Haberler 19.00 Çeşitli stüdne ağlayıntz, ne de lyıleşmeme j sâyende bir domuz gibı gitmivo• Mareşdl Fociı (18.31 1929 Bıfihnk. ÇünKi bir yıl içinde burada gündüz ortadan kaldırdılar Siz ynlardan 19.30 Olaylar ve yan yavu! Sağlam yerini b.rakmamış dua eriın Dua edeoekseniı ruhu j rum.» rincı Dünya Harbı Fr;mM/ kahra 558 villâ yapıldı. Neredeyse günde lerden içım kan ağlıyarak yalva kıları 19,45 Türküler (Nurinisa lar' Get ıılan. hövle köv mü o1 nyorum: zavallı kardeşim Mehlur? . mun kurtulması içın edin.» vaşadım bir tane. YENİ TrVA.TRO i * Madam Marie C u r ı e < 18t>7 manı): »Yetecek kadar Toksöz) 20,00 Yassıada saati met Şahinin hiç olmazsa ölüsü bu 20.30 Her zaman sevilen plâklar Muhtar: «Bır ağaçtan okluk da j * Genevrerie bır anarşıst tarafın I 1934 k o r a s ı ı l e b e r a b e r N n b e ) fızık Şimdi biitün isteıüjinı yıkler Za «aai r> .1. lunarak bana verilsin'. ten de oraya gidivorum • ] Rakamların dili 20.50 Sliâhh Kuvvetler saati çıkar. bokluk da • dedi «Köyün RAS SAYFA •ir Anion Chhe,hov (Rus edib ve 21.00 Sarkılar (Mefharet Yıldırım) bir kabâtı yok'.> Üinımııııııııııııııııııııımııımıııııııııııııııııııımıııııııııııııııınnııııııı dram vazarı 18fif) 1904) Almanya Amerika Bırleşik Devl'tlerinde CEVABIMIZ güpegündüz ortadan Jandarmaların hirı: «Yalnız bir BEVBABA Bir ınsanın geçen yıl 3 milyar Noel kartı gön 21.30 Şiir dünyamız 21.40 So adamdan mı şüpbpleniyorsunuz?^ da öldü Son sözlerı de Almanca Sjlı günteıi tfm?ıl voktur kaldırılması kadar Kayseri emni nat saati 22,00 Çeşitli stüdyolarderilmiştir Ortalama olarak aile dedi. Tel 44 04 0 J < olmuştur: 'Ölüyorum ben.yet teşkilâtının bu ıgte göstcrdiği dan 22.30 Ayın getirdikleri «Tek bir adamdan.» dedi Muh• îngilız tabıatçısı Darvvin başma 65. mitessese ba?ına 145 tailgisizlik de çok tuhafımıza gitti. 22.45 Sansonlar 23.00 Haberler TtVATROSU (1809 1882) Ölmekten hıç korne düsmektedir. Bu seneninkiler Bir insanı durup dururken yok 23,15 Müzik minyatürü 23.40 Ge tar daha bılinmiyor. «Bir gelmiş geçmiş var mıydı akum vok.» etmezler. Bu olaym mutlaka bir ce melodileri 23.55 Program raîarında?» • Wolfgang Goethe. en büyük V Ct'NLER , Hediye ve dâvet yasak geçmisi olmak lâzım Bu yönden 24.00 Kapanıs. «Ne gelip geçmişı olsun? Cahal Alman' şaıri (1749 18.32): «Işık. yapılacak bir soruştumanm k sa ANKARA Bonne Savunma Bakanlığında dürzünün biri: öğretmen gızını biraz daha ışık.» BÜYÜK CINAR zamanda müspet sonuç'.ar verece6.57 Açılış ve günün program'arı okula yazmıştı!» • Fransa » V Kır^lı XVI. Louıs çahşanlar hiç bir yemek dâveti ya ğini tahmın edivoruz. Perşembe gtinl'rt te"i«ıi ynktur. 7,00 Türküleı ve oyun havaları (1754 1793) gıyotinle ıdym edildi. da hediye kabul edemiyeceklerdir. «Ne vahşi yerler yavu!..» Haberler 7,45 Sanatkârlar İdamı seyreden halka: «Fransızlar Bu hususta bir kanun yapılmıştır. Esentepe sakinlerinin 7.30 8.15 Evin köşesi 8.30 Bu • Bu köyde başkaiarının da gızı geçidi üeviet Tiyatrobu pıyesi Adand <la Haldun mâsum olüyorum ölümümü hazır okula yazılır. e m n e kimse ÖğretTI.V^K TIV\TH«t<«U Dadının işi larının repertuMarlalı sahneye koymuş, dekor dileği yerine getirildi sabahın neşeli müziği 9,00 Ka menin önüne geçeyim demez!..» lıyanları affedi\orum ve Allaha «rvr.lı I <;<IIGE panış. annda bu mev ve kostümleri Orhan Çetinkaya «Cuevas markizi geçenlerde bir yalvanyorum. Fransa kanımla lâ Gazetemizin «Okuyucularla Baş«Deli mi bu adam?» Sunr»> îı ıf 11.57 Açılış ve prugramlar 12,00 sım başarı kadsdı tutmuştur Dadının vazifesi: başa» sütununda çıkan (E>entepe hazirlamış. başrollen Gül Akel netlenmesin.» cum^rtnsı. paznr • tşiııe eelmezse. deli... Köylüyzanmış piyeslerMarkizin 8 kopeginp bakmak ola sakinlerinin dileği) yazısı ile ilgi Mills Brothers'den hafif şarkıiar le de cengi var Heç durmaz meli. Ilkay Saran, Merih Dinçoy. • Victor Hugo (1802 1883) 12.15 Sizin için 12,20 Nesrin den sayılan ve cak Vr\ 21 48 w? Nurdan Tezsezen oynamışlardı 11 olarak tstanbul Beledıyesi Neş Sıpahi'den şarkıiar 12,45 Haber ra sürer Birez de bunun etgisi Fransız şair ve rnmancısı: «Çalış tzıınr Lieviet Tiyatrosunda halriyat Müdürlüğünden asağıdaki ler 13.00 Çeşitli müzik 13,10 var: Süıdüğü yeri men ettik. BurBursada ise Ziya Demırel'ın mak ve çalışanları sevmek gerek» <Aya doğru» kın geniş ılgisini uyandıran mektup ahnmıştır: sahneye koyduğu ve dekor •• Ernst Hoffmann. Alman hikâ* Türk basınından ozetler 13,15 nu kırıldı. Onurunu yükseltmek iIsianhııl Tivalrnsu Paristekı bir sanat galerisinin > a = • AŞK VE BARIŞ» adlı eser, ya «Esentepe'den hareket eden o!o Öğle konseri 13.45 Nevin Afcoi' çin gitti Ö'""etmeni drivriürdü!.^ kostüm'leri Turgut Zaim Hâ yecisi (1766 1822): «Hayat nimet S\K\L!.l GELİV hıbi yakında enteresan bir resını büslerimizin. tarıfeye uygun olarak rın ak.şamdan itibaren Bursada le Eren'in hazııiadığı bu pives lerin en büyüğüdür. yaşamak en T'rr akşam 2 1 de. dan tuiküier 14.00 Jack ShaindAltıparmak: <:S;mdi Üç Damlar'a 1 sergisi açacağını ilân etmiştir. Ad hareketı sağlanmış, sabahlan 8.."0 lin ve Orkestrası 14,30 Nermin Ahmet Vefik Paşa sahnesinde (arşaınba tpnzüâtll te Nurşen özkul. Beyhan Gö iyi şeydır Ne pahasma olursa olmı gidiyoruz. Muhtar?» dedi. da kalkan Esentepe Cağaloglu o«Aya doâru» ama nasıl olacağı be) matfne. Cumartesi Devlet Tiyatrosu tarafından sun.» nenç. Semiha Berksoy. Coşkun Muhtar: «Oraya gidiyoruz.» detobüsü, istefte uyiîun olarak 8.20 ye Demirçay'dan şarkıiar 15,00 KaPazar Ifi.30 da temsil edilmeğe başlanacaklır. Kara. Jale Ayata. Tekin Ak •• Giacomo Leopardi (1798 1837) li değil. * pam ş di. alınmıştır." Trl 4 22 3 5 4 < Suat Taşer'in yazdığı bu pi mansoy, ro! almışlardır İtalyan lirik şâiri: «Diinya mı ka Emeklilik üstünlüğü 16.37 Açılış ve programlar 17.00 «Arkadaşiar alıp götüreeekler CEVABIMIZ: yes için bizzat yazarın aşağıdaEsen Altan'dan şarkıiar 17.30 tabıi...» rarıyor? şu pencereyı aç. ışiğı Sanatı sergisi Esentepe sakınlerı adına beledı Memduh Ünaldl Orkestrası 17,45 KÜÇÜK SAHNE ki sözleri eserin konu ve anlagöster bana.» [ Amerika Birleşık Devletlerinde yemize teşekkürler ederiz. Ord. Prof Dr A «Helbet alıp götürecekler!» Radyo ile tngilizce 18,00 Gençlik mını özetlemektedir: •r George VVashington. Amerı | 60 ını aşkın bütün emekliler sine A İKtNCİ BASK1 ^ühey] Cnver ta «tçi.nizden birinin de beraber Akordeon Birliği 18,20 Sizin için Levent'liler, çocuk ka hürriyet kahrantBnı (1732 |malarda "n 40 indirmeli bilet alK"mwli 3 p'rrtf rafından Tıp Ta « Dede Korkut hikâyeleringitmesi $art Muhtar! Onbaşıyı maktadniiir 19.00 Haberler 19,15 Yaşadığı1799) Pekâiâ, eitmekten korkmu rihi Enstitüsün den aldığım hjzla sahneye çıkandırır mand.rır...» bahçesi istiyor!. Cuma. Cumnrtt^ıı. Pttı^t matine mız günler 19.30 Olaylar ve yanKokulu pul yorum.» de «Selçuk Tıbkardıâım hu destan piyes, ger «Zor kandırır! Yarır. ben de gi1? df l>l 44 02 1» I^event'den N'uh Naci Canfeaçi kıları 19,45 Nurettin Çamhdağ' • Neron. Rom» tmparatoru (6b Yine Amerıka'da pulculuk taribî ve Ilmî Yazçek benliğimize tutulmuş bir yazıyor: dan türküler 20.00 Yassıada saa deceğim. Dırnakların: yolduracayılında kendinı biı köleye öldürt hinde bir ınkılâp yapılmıştır Pul ma Kıtapiarında renkli süsleaynadır. Bu aynada ınsanhğığım onun! Bızim de elimizden bir K\RACA TİVATRO miiştü): «Beninılf ne büyük bir lann zamkı kokulu olacaktır. Ko L€vent mahallesının gıriş yerin ti 21,00 Cevdet Bolvadin'den şar şeyler geiir engücü! Değil mi ki • tltCl Iheler ve resimler» üzerine bir mız boyunca aradığımız Aşk'ı CÜMBÜ8 PALA8 de, evvelce ifra? sırasında park ve kılar 21.30 Günün konusu 21,45 sanatçı 61üyor!> »ergi hazırlanmıştır. Sergi 1 kular şimdilik şunlardır: Çilek. içinde de nahiye müdürlüğü inşa Hafif Batı müziği dinleyici istekle o bize bunu yaptı?» Matmmfi Karaca Doğru Sözlülük'ü. ulu3 olarak ir Heinrich Heıne (1797 1856 ı nâne. ereyfrut. ocak 15 şubat arasında açık1 \ TARKITM Nalıncıyan Barış severliğimizi, AtaAna edilmek üzere aynlmış bir saha ri 22.10 Devamı yann aksam Boynu tasmalı av köpeji boşanAlman şâiri: «Çiçekler. çiçekler! "^ V rolünde tır. baglılığinı. Gerçek Yiğitlik yövardır. Bu park saha.«ı ıçine hâlen 22.30 Haberler 22.45 Gece kinseri dırmışlardı. Gürleyip gürlev'n kal Neleri düşünüyorlar H?l »t?am 21 15 te Tabiat ne kadar güzel.» nümüzü yan^ımiş çöreceğinizi belediyece muhtelif semtlerde t e ç»ı«(aınba. Cumartesl Sanat konuşmssı mağazalarında sis edilmekt» olan çocuk bahçele • 23.15 Solistler geçidi 24.00 Ka kıvordu daha uzaktan. • John Keats İngiliz şâiri ' Par:s"in büyük umarım.» demektedir. M ıın« 1» da Tel: 44fififi6 pan:ş. Bekçi, yerden bir iki t»s aldı. Türk Alman (1795 1821): «Üstümde çiçeklerin i solak çocukiar için özel kalem ku Kültür Derne fışkırdığmı duvuvorum.» j tuları satışa çıkanlmıstır «Kanaviçe» İzmirde ğinde şair Özde •k François Rabelais. Fransı? ya Merakh bir rakam mir Asaf «sanat: Devlet Tiyatrolarının Adana RAY USCAİfc îarı (149! 1553) «Perde insin. Ko Bütün dünyada günde 60.000 ka üzaritıde» konu ve Bursa bölümlerinde başamedi bitti.. dar insan doğramkatdır. şacak ve kendi nyla oynanan «KANAVtÇE» ad şiirlerinden seçmeler okuya lı pıyes bu geceden itibaren tı Çln'de caktır. Bu toplantı. Galeride mir Devlet Tiyatrosunda t e m ' Çocuk felcine karşı Çinde her yıl 7.000 «bakıcı» yetiyann saat 18 de yapılacaktır. sil edılmege başlanacaktır Tur Artık yenı d'vsn bebeklerle. ge şiyor. Bunlara tedaviye gelen haseut Ö7skman'ın yazmıs oldugıı Selmi ANDAK be kadınlara da bu hastahğa karşı ta sayısı Avrupa hekimlerinkini lllllflllllflllllllllirillllfflllllllfilllllllllIfIIIIIIUllllfflllllllllllllllfHlfIlfTf aşı yapılabilecek. çok aşar. Kücük haberler OKUYUCULARLA Yassıada ssati uzatılamaz mı? Meşhurlarııı ölfirlien $011 sözleri ne oldu? RADYO «Aşk ve Barış» Bursada • •IIIIIIIIIIIIIIIIIMfHIIHU •IMMIIIIIIMMMIIIIMlllltMMIi.nl •• • II111 llll'MI • • II11II • • Iflll IIIM • IMMIM • 111111,,, 1 • I 1 P ATTİ 130 MIIIIMIIIIIIIIMIMIIMMIIIIMMIIIMI PROF. NÎMBÜS'ün MACERALARI: opyrtghı opero mund MMMMMIMtMMMMItMM.MtMMMMIMMMMI.MMMMMMMM.MMM.MMMl.MMM., M . . . . . . . . . . . . . . . . , „ . . . .M.MM....M...MMMM. . . . . . . . . . . . . M . . M | 7
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle