16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
B O R Ü L U veya B O R U S U Z GAZ SOBALARl SERAMIK TİC. LTD. ŞTİ. İstiklâl Cad. 344. Tel: 44 1» W u m h ur i yet KURUCOSU: YUNUS NADt ÖGRENCİ Takvimi1961 Öğretmen Kemal lCaya'nın hanrladığı ve Varlık Yayınevinin geçen yıl çıkardığı Öğıenci Takvimi, büyük bir ilgi ile karşılanmıştı S u yıl yeni 'oa^tan düzenlenen bu takvimi çok daha beğeneceksiniz. İlk ve ortaokulla* içindir Fiatı 1 Iira. vr Millî Birlik Komitesi O|t|fi ü l d u r|jjn l l R I llloy u 18 kişilik kontenjanını ^ Y » Bu kontenjana Necip San, Yakup Kadri, Fahri Belen'in gireceği belirtiliyor M.B.K. üyesi Tümgeneral, Gürsel'e, Kurucu Meclis içinden millete daha lâyık bir Ulaştırma Bakanı seçebilmesi imkânım verebilmek için çekildiğini dün Ankara'da basın mensuplarına açıkladı | Ankara 2 (Cumhurıyet Ve j leks) Millî Birlik Komitesinin Kurucu Meclıse tâyın edeceğı 18 kişinin yarın açıklanacağı ilgililer ' ce ifade edilmektedir. 1 Haber aldığımıza göre Komite, ' seçim ışinde çok titiz davranmak , ta ve her adayın ismi üzerinde uI zun müddet durulmaktadır Sızan haberlere nazaran, 18 kı•ulık kontenjana girraesi muhtemel olan isımler arasında Emnıyet Genel Müdürü Necip San, Ulus Gazetesi Başyazarı Vakup Kad rı Karaosmanoğlu. Emekli Korgeneral ve sâbık Millet Vekili Fahri Belen de vardır. Ancak kati netıce ilândan sonra bellı olacaktır llu itir»z reddedildi Ankaıa 2 Yuksek Seçım Kumluna yapılan ıkı lüraz Kurul taıafından oybirliğı ile reddedılmişı tır. Bunlardan biri Artvm ıli temsılcı seçımıne, diğeri de dort kisı tarafından Karakose içın yapılan mrazlardır. 37 « „ . 13.U94 ! « , , « T. « u ı y ^. Cumhurtyet tctanbul Porta Kutuau: 249 Teiefoniar 22 42 ue 22 42 »6 22 42 »7 22 42 98 22 42 N o : 1961 Bakanlığından Belodiye, fırmcıların yeni zam taleplerini reddetti Istanbul Belediyesı. fırıncıların zam tekhflennı reddetmiştir. Bu mevzu uzerinde tetkiklerde bulunan bir mutehassıs Belediyeye verdiği raporda zamma hiç lüzum olmadıâmı bildirmiştir Müteh»ssıs raporunda «ynca bir indirme dahi yapılabileceğini ifade etmıştır. Ankara 2, (CumhuriyetTeleks) 27 Mayıs İnkılâbından sonra Ulaştırma Bakanlığına getırılen Milli Birlik Komitesi üyesi Tümgeneral Sıtkı Ulay bugün Bakan lık görevinden istifa etmiştir. Milll Birlik Komitesindeki goıe vine dönen Tümgeneral Sıtkı Ulay, bugün Devlet Başkanı ve Bas bakau Cemal Gürsel'e aşağıdakı istifa mektubunu göndermiştir: «Kurucu Meclisin çok mümtaz tzalardan teşekkülü dolayısıyle, sayın Devlet Başkanımıza Meclis Arkası Ss. 5, Sü. 6 da Necip San F. L. Karaojtmanoğln M. B. K. nin müstafi Maliye Bakanı lehinde verdiği tefsir karsriyle, Kurncu Meclis ttye adedi 1 tane arttı Alican Maliye Bakanı zam haberini temsilci dün bir kere daha teyit etti memur, olacak Kurdes, iktisadî subay ve emeklilere yapılacak zammın, istikrarımizı sarsmıyacağını bildirdi Ankara, 2 (a.t.) Maliye Btkanı Kemal Kurdeı subay, m«aıur. *aiBİIİ He Stil »e yeHfm A t ; aşlannm ayarlınman il« ilgili *. Iarak Anadolu Ajansına şu demcci vermiştir: •îktisadî politikamızıa temel hedefi ekonomimizde istikrar ve itimadın mutlaka ve tam bir * • • kilde saglanmasıdır. Sayın Mill! Birlik Komitesi üyeleri Ue de bu mevzuda görüs teatısinde bulunduk. Tam bir anlayıs içerisinde oldugumuzu müşahede ettik. Konuşcnamız arasında memurlarımızın karşılaştıklan geçim zorlukUn üzerinde durduk. Malum blduğu üzere lon yıllarda ordu mensuplarımız, memurlanmız, emeklilerimiz, dul ve yetimlerımiz maaslarının istira kabiliyetlerinde olan şiddetli düsme gebebiyle büyük geçim zorluklan ile karşılasıyorladı. Hizmetlerini fedakârlık içerisinde yapıyorlardı. Bu vaziyetin devlet hizmetlerınin şevkle ve muessir bir şekilde görülmesin de ciddî mahzurlar doğuracağına kaniim. Ordu mensuplarımız, cnemurlanmız, dul ve emeklilerimizin hayat seviyelerinde bir yüktel me ve ayarlama yapmak zarureti aşıkârdır. Bu ayarlama tabiatiyle mali imkânlarımız ve istikrar politikamız gözönünde bulundurularak gerçekleştirilecektir. Maaşlara yapılacak zam 1 marttan itiba.ren tatbık mevkiine konulacaktır.» Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Kurucu Meclisin fiilen teşekküUtaden evvel istifa eden bakanların Meclise girip giremiyeceği meselesi Ekrem Alicanın istifasiyle ortsya çıkmıştı. Lehte veya aleyhte yapılan tartışmalar dolayısıyle Mill! Birlik Komitesinden bir tefsir kararı talep edilmış ve bugunkü muzakereler sonunda 16 arahktan sonra istifa eden bakanların Kurucu Meclıse gireceği yeni bir kararla tescıl edıl mıştir. Alican, 24 aralıkta ıstıfa etmisti. Karar şudur : Tefsir ksrarı «157 sayıh ve 13.12.1960 gunlu Kurucu Meclis teşkili hakkındakı Kanunun 4 üncii maddesinin (B) bendi ile, 37. maddesinin 2 ncı fıkrası Arkası S». 5, Sü. î de EnBİyet Genel MüdürliiRüne Albay F. Arzın fîyin edildi rine münhal kalan Genel Müdürltiğe, Hava Albayı Fevzı Arzm tâyin edilmiştir. Fevzi Arzın 1938 yüında Harb Okulundan mezun olmuf, Amerika ve ttalya'da jet pilotluğu ihtisası yapmıştır. Fevzı Arzın 27 Mayıs tnkılâbından sonra M.B.K. Güvenlik Komisyonunda emniyet işleriyle ilgili vazifeler almıstı. Fevzi Arzın evli olup, iki cocuk babasıdır. Bazı kurumlar zamlı vergi ödiyecekler Ankara 2 (Cumhuriyet Teleks) 5422 sayıh Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesınde tâ dilât yapılması suretiyle bugune kadar ahnmakta olan vergı mıktarı yuzde 10 dan yuzde 20 ye çıkarılmış, diğer Kurumlar Vergisi yuzde 35 olarak kalmıştır. Bu ka nun 1.1.1961 günunden ıtıbaren merıyete girmektedir. Bugunku Resmî Gazete ile ya Arkası Sa. 5, Sü. 6 da BAHAR GtBİ Aralık ayından çıkıp ocak'a gırmemıze rağmen Istanbul baharı kıskandıran gunler geçirmektedır. tste dün tstanbul parklarır.dan bir kose: Kuslarla oynıyan mıniminiler. BıUa İzmir RadyosHNB takati artınlıyor İzmir, S (Telefonla) İzmir rad yosunun takati 15 ocaktan itibaren üç misline çıkanlacaktır. Bu E'oretl* Egenin bir çok vilâyetlerinde ve hattâ lzmirin bazı semtlerın de dinlenemez balde bulunan istasyonun bütün bölgede rahatça dinlenmesi sağlanmıs olacaktır. Bilâhare radyonun memleketın her yerinden takip edilebilmesıni temin için gerekli hazırlıklara girişilecektir. Sadece şahıs şiıketleıindeki veıgi nispeti aıttınlımAnkaıa, 2 (Cumhuriyet • Teleks) Necip San'ın Emniyet Genel yaıak veıginin haddi yüzde 35 de buakıldı Müdurlügünden istifa etmesi üze Evvelki gece şehrimizde entere san bir olay cereyan etmiştir. Şeh rın muhtelif yerlerinde hırsızlık yapan iki hırsız, çaldıklan külliyetli miktardaki esyavı saklamak Kritik bir safhaya gi ı ı buhranın savaşsız halline çalışılacak; Sovyet içîn Büyükdereye gitmişler ve bir müddet Büyükdere sırybnnda uçaklan tarafsız kunetlere silâh taşıyor; Amerikan Hava Kuvvetkri gezdikten sonra bir mağara bularak buraya saklamışlardır hat^ete hazır halde bekliyor İki hırsız dün yine mağaraya gi Denızcilik Bankasına aıt Samdıp sakladıkları malları almışlar sun vapurunun iki kamarotu evWashıngton, 2 (AP) A.B.U ~ ve dışarıya çıktıklan zaman povelkı gün Marsilyada 2,5 kilo espazar gunu Laos krızıni savaşsız li* tarafından yakalanmışlardır rarı gumrükten kaçırırken Franhalletmek ıçın SEATO Konseyını Neden sonra iki hırsızın Buvuk sız polisi tarafndan yakalanmış acele toplantıya çağırmıştır. Başderedeki Rus Büyük Elçiliğinin Kanun tasarısı şoförlerle ilgili bir çok önemli ve derhal tevkif edılmışlerdir. kan Eisenhower bütun gününü Beyazlık ikâmetgâhının bahçesine Samsun gemisi süvarisi Adnan yenilikler ihtiva ediyor jaz Saravda geçirerek hâdıselerın gırdikleri ve oradaki bir mağaraÜlgezen, ancak 18 bin liralık kegelışmesıni yakından takip etmişya mallannı sakladıkları anlasılfalet mektubu vermek suretiyle tir. Ankara 2 (Cumhuriyet Te Merkez Komiıyonunun yanı stra Samsun gemisinin sefere çıkmasırmstır. TANGIN Dün Çarşamba'da Arkmsı Sa. S 86 4 te Sanıklar hakkında polıs tarafın leks) Millî Birlik Komitesi Tra viüyetlerde kurulacak aynı ma nı sağlıyabilmiştir. bir yangın olmu? ve dışı kârgir, içi hiyetteki Komisyonla muayene fik Kanununu tâdil eden bir kadan koğuşturma açılmıştır Tevkif edilen kamarotlarm du ahşap olan bir ev yanmıştır. Renun teklıfinin müzakeresine baş ve imtihan komisyonlan. ehliyet ruşması önümuzdeki hafta Mar»im yanan evi göstermektedir. lamıstır. ihtihanı meselesini daha sıkı bir silyada başhyacaktır. Teklif, şoförlerle ilgili birçok düzene sokmaktadır. Teklifte aynca, kayıt ve tescil önemli değişiklikleri ihtiva etmek işleri, muayene işleri, imtihan, vı tedir. Bu değışiklikler meyanında ka ze, tasdik ve ruhsat için alınan Ankara, 2 (CumhuriyetTeleks) nunun yürütülmesi için Içişleri ücretler yeniden tesbit edilmiştır Sıvas. 2 (Telefonla) Dortte Trafik ruhsatnameleri ve plâka Millî Eğıtım Bakanhğı tarafın Bakanhğında kurulacak «Merkez bir biletine 3 milyon isabet eden Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Trafık Komisvonu da vardır Bu dan hazırlanan «Atatürk ÜniverTahsin Akın kendisiyle görüşen « tesı Öğrencileri Disiplin Yonet' arkadaşımıza şunları söylemiştir: meliği» Resmî Gazetede yavınlan ] « Paranın bir kısmını buradan mıştır. bır kısmını da Ankaradan alaca Yonet.nehk, oğrencıler ıçın suç ğız. Ondan sonra tstanbula gitmek sajılan fiillerı ve bunların cezaıstnorum. lstanbulda beş kath larını ihtiva etmektedir. Suç sabir apartmanla iyi anarka bir otoyılan fıiller dığer üniversitelerın mobıl almağa karar verdik.» yonetmeliklerinde zikredilenler Tahsin Akın, genç bir fotoğrafden daha şuraullüdür çı olup, evli ve dört yaşmda Sem• Toplantılar. gösterüer. neşrıra adında bir çocuğu vardır Belçikalı işçilfr badiseler sırasmda ölen arkadaslarının hâtırası için Sanık ailelerinden 50 kişilik bir kafile dün Yassıada>atlar üniversite ılgililerinin izni«750 bin liranın sana çıkacağını sessiz yürüyüs yaparlarken yı zîyaret etti ne tâbidir. Ünıversite, fakulte tahmin ediyor muydun? sorusuna ogrenci yurdu ve idareciler veya şu cevabı vermiştir: Arkası Sa.t5. Sü fi da Yılbaşı münasebetıvle dört gün nık avukatları tahkikatın genişle« Bizim hanım çok şanslıdır tâtil yapmış olan Yüksek Adalet tilmesi hakkındaki taleplerini bıl Her zaman bilet alır. hic olmazsa Dıvanı, bugün aat 9 30 dan itiba dirilecektir. amorti çıkar. Bu defa biletimize Cezayire gitmek için ren Yassıadada çahşmalarına debuyük bir ikramiye isabet edece Öte yandan, dun sanık ailelerinvam edecektır. ği içimize doğmuş gibiydi NiteGürsel'e telgraf çekti den muteşekkil üçüncu parti de kııjrı sabahleyin evden çıkarken eDivan, bugün ıkı davaya bırden Yassıadaya gitmistir. Bu parSıvas 2 (Telefonla) Zara ılçeşıme, (Gıdip şu bizim 3 mılyonu sınde Müftülük yapan Bekir Özbck, bakaeaktır Örtülu Ödenek dâva tıde, 25 sanığın S yakını bulunO alayım) dedim. Gittim, gerçekten Baskan Cemal Gürsel'e bir telgraf smda Eteşsavcı Altay Egesel esas maktaydı. biletimize 3 milyon isabet etmişti » çekerek Cezayire gitmek ıstedığını hakkındaki mütaleasını okuyacak Belırtıldığıne gore. Yılbaşı dola bıld'rmıstır Muftu Muslüman Ce ve Adnan Menderes ile Ahmet Sa Tahsin Akın. hazı gazetelerin Yassıadadaki sanıklara zayirlıler safında Fransızlara karsı lıh Korurun avukatları savunma yısiyle ÇOCl'K TİTATROSU Şehır Tiyatrolannın «Çocuk Tıyatrosu» haberi alınca heyecandan düşüp çarpıçmak için Easkandan izm iste larmı yapacaklardır. Topkapı dâ normole nispetle bîı mısli paket ! pordesi.ıı açarak dunyaca maruf «Peter Pan» «seri'.ii temsile hazır bay:ldığı iddiasım yalanlamış, bumektrdir vasında ise tddia Makamı ve sa gönderilmıştir. ' .anmaktadır. Resim dünku provadan bir ânı tesbit ediyor. na çok üzüldüğunü soylemis'tir. Tamsı 5 inef «ahifeie Rus B. Elçiliği bahçesine çalınmış eşyayı yığan hırsızlar NASIL BOZULMAZ? Şehrın muhtelif yerlerindeki ankesorlü umumi telefonlann sık sık bozulmasından ıhtıyaç sahibi vataadaşlar olduğu kadar Telefon Idaresi de şikâyetçidır. Işte dün objektıfimizin tesbit ettiği bir suçüstü: Ankosörlü bir telefonla oynıyan kak çocuklan . Esrar kaçıran iki gemicimiz Narsilya'da Yeni Trafik Kanununun yakalandılar SEATO Laos'taki kriz için acele toplantıya çaârıidı müzakeresine başlandı Alaürk Üniversitesi lti aşıklandı Piyangomın Yılbaşı lalihlisi İstanbarda apartman alaeak Yassısda dumsmaîanna bu sabah devam edilecek Belçika şehirlaritıde grev ve sabotajîar şiddefle devam ediyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle