16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURÎYET 24 Ocıık 19G1 Voleybolda F. Bahce iHHHiınriRi mıiRMSiııiL G. Saray oynuyorlar F. Bahçe kız takımı da Dinamo ile revanş için krsılasaraklar IG;.E;!C:TÜ as'ı K. Paşalı Rrdvan Geçmiş haftalara nazaran n > defa haftanın asını seçmek ço^ zor olmadı Fakaf bu haftaki ası mız pek fazla meshur nlmuş biı futbolcu degilrii. Evet bu haf taki a«ımız Kasımpaşalı Rıdvan dı. Bu oyuncu Kasımpaşa takı mmın yaptığı tzmir deplâsm» nında santrafor olarak oynamb 1 ve Lâcivertbeyazlıların attıe dört golün üçünü tek başınp kaydetmişti, Dört golden son ra dört puvan alarak haftanır en başarılı takımı olarak sec len Kasımpaşa takımının san traforu Rıdvan da bu hafta n rafımızdan «Haftanın Ası« se çildi. Âtıtrenörlük hayatı v: son zamanlarıî Derleven: u Cem ATABEYOĞLU Bövlelıkle güreş hayatını kapı denilen menhus illetti. îsveçliler bu ünlü şampiyona lâ pan Yaşar, kendisini antrenörlüğe verdi. Bitip tükenmek bilmiyen gay yik olduğu bütün ihtimam ve ilret içinde Türk güreçıne yeni yeni giyi gösterdiler. Doâu. tam bir ay elemanlar kazandırmaya koyul müddetle hastahanede sırtüntü yat du. Bu sahada da çok geçmeden tı. Yerinden kıpırdamaması şartbaşarıya ulaştı. Hocasının sampi tı Fakat kabına sıgamıvan Yaşayonluklarını idâme ettir»n talebe | rın bu hususa gereken dikkati gös ler yetiştirdi ; termediğini gören doktorlar, bazı 1955 senesinin 30 ağustos günü j eeeeler kendisini sağlam kayislar îstanbul'daki Spor ve Sergi Sara la karyolaya bağlamak zorunda yında tertiplenen «Yaşar Doğu jü dahi ka'.dilar DeSerli mütehassıs bilesi»nde en son defa mindere Dr John Haglind • çıktı. Yunanistan şampiyonu Yor« Havatımn somına kadar ken £0 Palivras ile yaptığı maçta ra disine gâyet iyi bakması lâzımdır» kibini 3 dakika 02 saniye içinde diyordu. tuşa getirdi. Fakat ne çâre ki Yaşar'a bunu Onu tanıyanlar koca şampiyo dinletmek kabil olmadı Memleke nun ilk defa olarak o gece ağladı te döndükten kısa bir müddet son ğını gördüler. ra kendisini yine güreşçilere verYaşar, bu jübileden dört ay son di. Durmadan yeni elemanlar bul ra milli güreş takımımızın antre maya çahştı. onlan çahstırdı Ve nörü olarak kafilemizle birlikte bu uğurda seve »eve hayatını verîsveç'e gitti. . Ünlü şampiyonun di... genç talebeleri tsveçüleri milli Allah gani gani rahmeteylesin maçta 71, temsili karşılasmada Koca şampiyonumuza... yine 71 yendikten sonra EskilstuSONna ve Trollhaetten karmalannı da 80. 80 maglup etmişlerdi. Yaşar bu başarılı turne sırasın • da, 15 aralık 1955 günü âni bir kriz j geçirerek Vaenersburg hastahanesine kalriınldı. Teşhis, enfarktüs TOTTLNHAM VİNE GALİP tngiltere lig maçlannda lider Tottenham kendisini takip eden rakiplerınden 10 puvan farkı muha faza etmektedir. Tottenham son maçında komşusu Arsenal'i 42 yenmiştir Yukarıdaki resimde Tottenham kalecisinin bir Arsenal akınını önleyişi görülmektedır. Komisyonlar tarafmdan haarlanan raporlar hakkında görüşdlmpk üzere tstanbul Spor ŞurasırM dahil bütün âzalar bugün saat 10 da Bolge binasında toplanacaklardır. Spor Şurası bugün loptanıyor yında Fenerbahçe ile Bükre» Dinamo kız takımlan arasmda oynanacaktır. Modern voleybolu gayet güzel temsil ede n Dinamo karşısmda Fe nerbahçenin alacağı netice bir evvelkinin aym olacaktır. Fakat bu maçta Sarı lâcivertli kızlann daha mücadeleli vt iyi bir oyun çıkar,acak!an beklenmektedir. îlk maçta oyun hakkında bir bilgi sahibi olmuşlardır. Hataları affetmiyen ve güzel oynıyan Dinamolular turnuvanin da favorisidiAvrupa Şampiyon Kulüpler bas le ketbol turnuvasmın ikinei tur ma Bu .naçtan evvel saat 19.15 de çı yarın akşam saat 20 de Spor ve Sergi Sarayında Galatasaray ile Fenerbahçe ile Galatasaray erdün şehrımize gelen Te!Aviv Ha kek voleybol takımlan karsılaşapoel takımlan arasında oynanacak. caktır. Geçen maçta bozuk oynıyan Sarılâcivertliler. bu maçta itır. yi oynamaya çalışacaklardir. MaHapoel geldi salibi G. Saraydır. TelAvjv Hapoel takımı dün öğ çin normal leden sonra şehrimize gelmiştir. Yalnız bu maçın çok çekişmeli ve Basketbolcular hava alanında G. güzel geçeceği kuvvetle muhtemel Saraylı idarecileı ve Basketbol dır. Federasyonu tarafından karşılanmıştır. Kafilede 15 basketbolcu ve 3 idareci bulunmaktadır. Takımdaki 5 basketbolcu milli takımda da oynamaktadır Takımın en uzun boylu basketbolcusu 2 metre yı geçmektedir. Hapoel. turnuva maçından baş j ka şehrimizde iki karşılaşma daha yapacaktır. Bu hususi maçlar dan birini muhtemelen Teknik Spor Servisimiz haftanın maçÜniversite takımiyle yapacaktır. larını aşağıdaki şekilde tahmın etmistir: Kızlararası Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Turnuvasmın eleme maçlarından ikincisi bu akşam saat 20.15 de Spor Sara Hapoel basketbol takımı dün ehrimize geldi HAFTA İÇİNDEN SPOR OLAYLARI Fenerbahçe'yi nf"t venen Dinamo Kız Takımı Yaşar Doğunun hocası Nuri Boytorun talebesıne ait bir hâtırayı şöyle anlattı : «Hepimız büyük bir acı ıçindeyiı. Dünyanın tamdığı kuvvet sembolünü kaybettik. Güreş tarihinin en parlak günlerini beraber Gcnç Milli takım kaptanı yaşadık. Bu acı günümüzde sue, ona 'Sit bir hâtıramı anlatmak iı ganizasyon Müdürü Turgut BerErdoğan profesyonelmiş terim: Yaşar Doğu en hırslı ve na vazifelerinden affedilmişler ve Galatasaray takımının amatör oheyecanlı güreşini 1948 Londra Oyuncularmdan Ergun Acuner ile limpiyat oyunlarında Amerikalı Toto Müdürlüğüne Emekli Kur' Genç Milli Taktım Kaptanı Erdo rakibi ile yapıyordu. Yaşarın sar may Albay Fuat Oktay tâyin, Orİan Çelebi Izmir e transfer etmek masına güveni azamî idi. Ve haki ganizasyon Müdürlüğünü de tedistediklerinde kulüpleri ile muka katen de kimo sarma takarsa bel vire Refet Çağla memur edilmisvele yapmak istememişler ve ama den aşağısım felçlı hale getirirdi. lerdir. tör kalacaklarını bildinnişlerdir. Amerikalıya taktığı sarmayı rakibi Bunun üzerine Galaatasaray Kulü çok kıvrak olduğu için bir türlü Billy Wright menacerliğe bü Bölge vasıtasıyle Beden Terbi dolduramıyordu. Yaşar budurum başlıyor yesi Umum Müdürlüğüne bir yazı karşısında son derece hırslanmıstı. yazarak bu sporculara maaş, prim Muhakkak sarma ile yenmek istiLondra 23 Evvelki lene Jutve zaruri masraf olarak para öden yordu. Kenardan müdahale etmek bolu terkeden tngiltere milli takıdiğini bu suretle adı geçen futbol suretiyle hırsını azaltmıya tnuvaf mı ve Welverhampton'un santraculann amatörlük sıfatlannı ihlâl fak oldum. O da sarmadan vazgeç haf ve kaptanı Billy Wright, Ingiettiklerini bildirmiştir. Merkez Iş ti ve rakibini burgu ile ptstil gibi liz genf milli takımı futbolcuları tişare Heyetinin aldığı karara gö ezdi. Güreşten çıktıktan sonra hiç ile tlikadar olmaktaydı. Şimdi ise re Galatasarav Kulübü bu futbol memnun olmamıs bir haii vardı. B. Wright, bir kulüpte menacer ocuların profesyonel sayılmasını is Ve söyleniyordu: «Nasıl olur da larak çalısmaya karar vermiş butemektedir. benim sarmamdan kurtulurmuş.»» lunmaktadır. kulübünün ihbarı!. G. Saray | si Yaşar Doğu ' Beşiktaş ile Galatasaray pazar Nuri Hoca'nıır ağzından talebe i günü Ankarada karşılaşıyorlar Spor Toto Müdürü vazifesinden affedildi tstanbuIsporAnkaragücü F. Bahce Demirspor tstanbuIsporDemirtspor FenerbahçeAnkaragücü ŞekerhilâlP.T.T. \ A l t ı n o r d u A d . D. S p o r 9 75 l 75 0 50 1 100 0J 50 1 75 ! tîmirsporGen'Ierbirli^i Beşiktaş futbol tak.mı hafta so 1 IzmirsporAd. D. Spor nunda Ankarada Galatasaray ile ' AItınorduGençlerbirli£i hususî bir karşılaşma yapacaktır. EyüpTeşildirek TaksimBeylerbeyl Bu hussuta anlaşmaya varılmı^ | AdaletGalata Ankara 23 (Cumhuriyet Te tır. Siyah beyazlılar bugün Şeref GüneşsporTenişehir leks) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce SporToto Bahsi stadında bir a n t r e n m a n yapacakMüşterek Müdürlüğünde âni ola lardır. Maçın yapılması için hava şartları müsait olursa muhtemerak değişiklikler yapılmıştır. Görülen lüzum üzerine Spor len cuma günü Ankaraya gidecekToto Müdürü Ismail Doğu ile Or lerdir. I 50 1 75 0J 50 t 75 1 75 1 » 50 1 75 Mlllî liğde puvan durumu O.G. B.M, A. r. p. 21 15 5 2 44 12 33 21 13 8 2 43 17 32 32 28 34 26 29 29 18 19 24 21 16 15 25 15 18 21 14 15 20 14 20 27 24 30 20 21 29 24 26 19 31 23 36 28 27 38 29 28 28 24 22 21 21 20 20 19 19 18 18 16 16 15 14 11 Takımlar Galatasaray Fenerbahçe Mahallî ligde puvan Gençlerbirliği Beykoz durumu Beşiktaş Ankara D.S TakımUr O. G. B. M. A. T. P. Karagümrük Sarıyer 13 10 1 2 22 6 21 Ankaragücü Yeşildirek 12 8 3 1 26 8 19 Altay Eyüp 12 8 2 2 25 8 18 trminpor Adalet 12 7 3 2 26 9 17 tstanbulspor Taksim 12 4 22 9 15 Altınordu B.Spor 4 30 13 14 Vefa 12 1 ** Galata 4 27 21 13 Kasımpaşa 12 B.Beyi 5 17 15 12 Göztepe 13 Anadoiu 6 13 13 10 Feriköy Süleymani. 13 6 15 17 10 Şekerhilâl 13 Hasköy 9 8 26 5 Karsıyaka 12 8 7 28 4 P.T.T. D.Paşa 12 Emniyet 10 8 73 2 Adana D.S. 22 11 21 9 21 11 22 7 21 7 22 7 21 6 21 6 21 7 21 5 21 6 21 5 21 6 21,, 5 21 3 21 4 7 4 10 2 6 4 10 5 8 6 7 8 9 6 8 7 C 8 9 7 7 8 8 8 6 9 6 10 10 8 7 10 21 S 8 10 22 2 7 13 yapılmıj ve şu neticeler alınHALTER VOLEYBOL mıştır: Geçüğimız haftanın mühım oAnkara tstanbul temsili hal 51 kilo: Resul Tosun (Fatıh iaylarından birisi de, Fenerbahter karşılaşmaları Şişli kulüGüreş), 54 kilo: Nusret Bika çe kız voleybol takımının Dinabünde yapılmış ve iki gün de(Fatih Güreş). 57 kilo: Osman mo ile yaptığı Avrupa Şampivam etmiş, İstanbul Ankarayı Durmaz (Fatıh Güreş). 60 kiyon KuJüpler Turnuvasmın elelo: Celâl Süleymanoğlu (Vefa), 43 yenmiştir me maçı ıdi. Her bakımdan bu Müsabakalarda alınan teknik turnuvaya iyi hazırlanmış bir 63,5 kilo: tzzet Süleymanoğluf Vf.) neticeler şu şekildedir: 67 kilo: Salâhattin Yılmaz (Fa ekile karşılaşan Fenerbshçeli Horoz siklet: 1 tlhan Alaltih Güreş). 71 kilo: Celâl Kakızlar çok çahşmışiardı Fakat macı (Fatih Güreş), 75 kilo: tun (Ank ) 205 kilo 2 Serkif fiziki üstünlük ve teknik, sarı Manosyan (İst.) 165 Yalman Tekebaş (Katır> Güreş), lâcivertlileri kolayca mağlup 81 kilo: Halil <uzu ı Fatih . <*• Tüy siklet: 1 Garbis Boyacı etti. Buna ragmen Fenerbahçe (Ank.) 235, 2 Ertan Minart Takım tasnıfinde Fatih Gütakımının kaptanı Güneş Çapa ıtst.l 225 ba.şta olduğu halde Seta, Canel reş Kulübü 1 puirla birinci 6 bütün güçleriyle çalıştılar, top gelmiştir. karşıladılar, çıkardılar, maçlar BASKETBOL tecrübe edildi. Fakat hiç marke yapılmadığı ve bol bol servıs Cumartesi ve pazar gunlerın kaçırıldıâı ve hatalar vapıldığı de devam edılen basketbol IIK için sayılar aleyhlerine yazıldı. maçlannda normal neticeler Daima üç pas yapan, to karşılaahnırken Fenerbahçenın Beyyan ve çıkartan, servisleri kaçır oğluspor karşısına takım çıka mıyan ve nihayet smaçları saramayışı sarı lâcivertli camia yıya kolayca çevirebilen Rumen için utanılacak bir durum ya lere karşı. değil eFnerbahçelı rattı. Geçen sene Türkiye bı kızlar, belkı de bir erk'ek voleynnciliklerinde idarecilerın gösbol takımının bütün oyuncuları termış oldukları kötü tutumun AKUA 1'lKKl. at'etik kabiliyetli teknik ve bil bir devamı olan bu hâdisenın gih idi. Hafif siklet: 1 Suat Küçük artık son olmasını temenni et(Ank.) 285. 2 Güner Çevir mekten başka söylenecek söz G. Saray Beykox (îst.) 240. bulamıyoruz. Haftanın, hattâ Cumartesi gunü voleybol se bütün sezonun en büyük fiyas Orta siklet: 1 Kegam Dülgeverler bir şampiyonluk maçını kosu hakemlerimizin idaresıydi oğlu (İst.) 265 2 Hüseyın Çak seyretmek için Teknik Üniversıe Büyük takımların, oyuncularm. mak (Ank.) 245. salonunu doldurdular. Fakat ma koçların, idarecilerın tesıri alYan ağır: 1 Ferdi Türkdaçın tehiri ile karşılaştılar. Gatında kalan hakemlerimiz dimar (İst.) 340. 2 Turan özlatasaray cuma akşamı geldiği ger takımlan harcamaktan hiç mumcu (Ank.) 252.5. için cuma günü maç böylece çekinmiyorlar. Orta ağır: 1 Jon Karuanu tehir edilmiş, bir gün sonra büBeşiktaş, Kadıköyspor karşı (İst.) 325, 2 Necati Çamlı tün takımlar maç oynanıyor sında 11834 yenilirken siyah • (Ank.) 285. dive salona gelmişlerdi. Durum beyazlı idarecilerin biraz olsun Ağtr: 1 Arda Tü.kel (İst.) bir hayli karışıktı. Fakat Beyüzüldüklerini tahmin ediyoruz. 340. 2 Kemal Ay (Ank.) 305. koz üzerınde durmadı. Tehire razı oldu. Bir hafta evvel îsraelde maç yapan Galatasaray. Beykoz maçını düşünerek mem leketimize daha evvel dönebilirdi. Bu maça iyi hazırlanan Beykoz ise sudan sebepten tehiri kabuî etmiyebilirdi. Fakat durum nazikti. Çünkü tehiri i? tiyen Galatasaraydı. Bölge Mü dürü ve ajanlık da bunu Bey kozlu idarecilere de sormadan teh : r kararını knlavca verdiler BOKS tstanbul Boks A.janhgının faaüyet program:ndan olan tec rübesizler arası birinci teşvik müsabakaları geçtigimiı hafta Dolmabahçe stadmdaki salonda tzmir'den nâmaflup dönen Kanmpagalılardan bir trup Umum Müdürlüğünden Devlet Su l?leri Umum Müdürltiğü tarafından, Enincan şehri içinde bulunan Muhavvile merkezine, aşağıda belirtilen malzeme, istekliler arasında aramlan şartlara haiz olanlardan fiyat teklif isteme usulü ile satm alınacaktır. Bu iş için gerekli döviz, idare tarafından temin edilecektir. thale suretiyle satın alınacak aşağıda belirtilen malzeme bir bütün olarak mütalea edilece k ve bir veya birkaç kalem için verilecek teklifler nazarı itibara alınmıyacaktır. 33000/6300 V. luk 1600 KVA'lık dahili tip transformatör 30KV. 300 MVA'lık disjonktör ve seksiyonör 6 KV, disjonktör ve seksiyonörler ölçü âletleri ve ilgili teçhizat thaleye iştirak etmek istiyenlerin: 1 Kaç seneden beri yukarıdaki malzemey* mümasil malzemeyi imal ettiklerini 2 Şimdiye kadar imâl ettikleri bu tip malzemenin kapasitelerini ve nerelerde kullanüdıklarını gösterir katalog, resim, fotograf v. ı. belgeleri hâvi bir dilekçe ile 6 şubat. 1961 pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Devlet Su tşleri Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliğine (Bestekâr sokak No. 25) müracaatları lâzımdır. Umum Müdürlük tâliplerin durumlarmı ınceliyerek ehil gör düklerine teklif dosyalarmı gönderecektir. (2658) pşı DÜNYACA TANINMIŞ ÜSTÜN EVSAFLI MANYATOLU ve OTOMATlK Masa Telefonlarımız. rakipsiz fiyatlarla satışa arzedilmiştir. TEDIYATTA AZAMÎ KOLAYL1K Türkiye Umum Mümessili: MEHMET KAVALA GALATA NESLİ HAN İSTANBUL TEL: 44 75 54 Telg: LAMET İSTAJsBUL. Şehrimizi basan kar fırtınalarına rağmen seyircilerin ilk fırsatta görmeğe kostukları RENKLİ TÜRKÇE SİNEMASKOP ÖRGÜLUBAKIRTELLER STANDARDINA UYGUN EVSARA ELEKTROLİTİK nnnı T&Sinemaiım KILIC (10 16 25 35 50 70 95 mm.) YENI MELEK UNUTMA BU AKŞAMDAN İTİBAPEN Sinemasında R E NK L î FRANSIZCA JEAN MARA1S BOURVIL SABINA SELMAN temin için y a l n ı z BİR H A F T A D A H A gösterilecektir. A B I A N O n u n Renklı j E R B E R I'nin Maceralan İ L E T L E R İ satışma başlanmıştır. ^^m^^""^ fılmi, herkesin görebilmesini L O U I S M S E V İ L B ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ • • " ^ Filminin B EVSAF GARANTİSİ İÇİN KALİTE VESİKASI VERİLİR. FABRİKA Topağaçlar Cad. 18 Kâğıthane îstanbul Tel. 47 7618 Telgraf RABAKAŞ SATIŞ MAĞAZASI : Galata Fermeneciler Aliyazıcı sok. 8 Telef. 44 8U3 BENI Güvenilir filimlerüı imalcisi GÜVEN FİLM, s a y ı n ^inema severlere iftiharla takdim eder. (VERGİSS MEİN NİCHT) Artistleri: TENOR: FERKUCİO TAGLİAVİNİ • SABİNE BETHMANN ERİCH WİNN KADIN ASLA UHUTMAZ (TANK ATIŞLARI) Karadenizde Rumeli Karaburnunun 5 mil kuzeyi ile terkos gölü tahlisiye binası 3 mil kuzeyi arasında aşağıdaki arz ve tul daireleri ile belirtilen bölgede 23, 24, 25 ocak 1961 günleri sabahları saat 08.00 de başlamak ve 17,00 de bitrr.ek üıere sahilden denize doğru top atışı yapdacağından tehlikeli sahaya girilmemesi ilân olunur. (2337 3091) ARZ TUL 41 « 41c 23.10 25.00 Dünyaca tanınmış Fransız piyano virtüozu Jlşçi Sigortaları Kurumu îstanbul * Satmalma Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz İstsnbul Sağlık Tesisleri ihtiyacı bulunan 200760 Kgr. Koyun. 55250 Kgr Kuzu. 2000 Kgr. Dana, 38760 Kgr. Sığır etleriyle 1240 Kgr. sakadat. 8000 Kgr. Tavuk. 4500 Kgr. Ciğer, 500 Kgr. Beyin ve 8030 Kgr balık eti. kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 2 İhale, 7/2/1961 n l ı günü, saat 15,00 t«, Müdürlüğümüzün bulunduğu Beyoğlu Balıkpizarj Kalyoncukolluk caddesi, Malll han, kat 3 tekj Satmalma rComisyoı»unda yapılacaktır. 3 Bu işe ait fennl ve idarî şartnameler, her gün mesai »aatleri dahilinde, Satmalma Komisyonunda görülebilir. 4 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfın, en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi veya tâyin edilen gün ve saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile iadeli. taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. 5 Postada vâki gccikme. kabul edilmez. 6 Kurum ihaleyi yapır yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (2 986) Aıle yuvabUiir; verdiği saadete inanan kadınlarm... Evlâtlarının istikbali için kıvranan annelerin... Aşkı heniız tamyan genç kızlarm filmidir. Oynıyanla.: MUHTEREM NUR TURGUT ÖZA TAY FEHRÎI TENGİZ HÜSEYİN BARADAN v e Ö Z C A N T E K G t L BUGÜN matinelerden itibaren Kurtnluş V E N İ A T L A S 25 Ocak Çarşamba suvareden itibaren Y E N İ T A K S İ M Sinemalannda Eser: OĞUZ ÖZDEŞ Seneryo ve Reji: A. ASAF TENGİZ RAFFİ PETROSSİAN Tek resitali 30 ocak pazartesi saat 1830 r B ü y ü k Felsefe Lugatı Tamamlandı. Satış Yerleri: KANAAT ve ÎNKIL.VP KİTABEVLERt BUGÜNKÜ Beher cildi 40 T.L. Her üç cildınin başhca Teknik Okulu Müdürlüğünden: (Yıldızda) t \ \ 28° 28° 40, 30 35, 00 D. D. SARAY'da Biletler gişede satılmaktadır. Z A T t C İN Sİ Miktan Tutan Lira Kr. İlk teminat Lira Kr. Pazarltk Saati Kömür Nakliyatı Yaptırılacak 1961 senesi zarfında lstanbul'da Defterdar, Bakırköy ve Beykoz, Marmara'da Gemlik, Hereke ve Bursa Merinos Fabrikalarına tahsis olunacak (miktarı 36.000 ton olarak tahmin olunan) maden kömürlerinin Zonguldak Kömür Havza'sından mürettep fabrıkalanna nakil işi eksiltmeye konulmuştur. Mütaahhidin, kömürleri vapur veya motor tefriki yapılmaksızın dilediği vasıta ile taşıyabileceği bu nakliyat işine »it şartname ve mukavele taslağı Müessesemizin Gümrük ve Nakliyat Şubesi Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir. Muvakkat teminat akçesi 15.000,, katî teminat akçesi ise 50.000, lira olan bu işe ait tekliflerin nihaî kabul tarihi 30/Ocak/1961 Pazartesi günü saat 15.00 e kadardır. (3068) Îstanbul Gırış Gümrüğü Müdürlüğünün 7/4/1960 gün ve 117696 sayılı 19500 T L. lık makbuzu zayi olmuş'ur Yenisi çıkartılacağından eskisinin hükmü yoktur. TÜRKİYE ŞtŞE ve CAM FABRtKALÂRI A.S. < PftMUK TELEFİ SATILACAKTIR Tahminen 35 ton muhtelif cıns pamuk telefi 3.2.1961 cuma günü saat 10 da Manisa'da fabrikamızda açık pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi tstanbul'da Sümerbank Ahm Satım ve Izmir' de Sümerbank Basma Sanayii Müesseselerinde görülebilir. Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Son CEMİL Havadis'te SAIT BARLAS Yeni Vergi Kanunlan Sosyalistlik ve İŞ ARlYOR ŞÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE\ (Bahçek?pı • Sümerhan ) 112 ve 128 Kota sıra numaraiarından tahsis alanlar 22 80 57 telefon numarasiyle temas etmeleri rica olunur. u i\t. 15 738.00 120 kalem i 9838.00 J Elektrik malzemesi 15.15 863.00 5 adet 11500.00 ^ Redressör 15.30 3150.00 2 kalem 41993.66 f Jaluzi Yukarıda yazılı üç muhteli/ malzeme ve işler üç ayrı şartnamede ihaleleri yapılmak üzere ve 2490 sayılı kanunun 40. maddesi gereğince Şişli'de Maliye binan. 2 katında 26/1/1961 taribine rastlıyan Perşembe günü hızalarınds yazılı saatlerde Okullar Saymanbğında pazarlıkla eksiltmeye konulmuşlardır. Şartnameleri görmek istiyenlerin okulumuza ve pazarhğa iştirak edeceklerin de pazarlık gür. ve saatinde Ticaret Odası belgeleri ve ilk teminat mektubu veya makbuzlariyle Okullar Sayinanhğında toplanacak olan (Teknik Okulu) Satmalma Komisyonumuza müracaatleri ilân olunur. (3362) MANİSA PAMUKLU MENSUCAT A.Ş. TEKSTİL FABRİKASI / Almanca, Ingilizce ve Fran J sızca üzerine daktilo ile mü ' kemmel ve serıan tercüme ya ' pan bir bayan bir büroda ça J hşmak istiyor. ' * 48 08 6d Türk Cerrahî Cemiyetinden: { Sâyın üyelerimiz, Türk Cerrahi Cemiyetmin (2) yıllık gresi evvelce nisap olmadığL için son defa 2611961 Peifembe günü saat 19 da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu salonunda yapılacaktır. Üye arkadaşların tcşrifleri saygılarımızla rica olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle