19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
KERİME NADİRin 600 750 500 750 750 500 500 Veııı neijieidleıı eserleri: JÜML'Ş SELVİ PERVANE SON HlÇKlRlK ESİR KUŞ \ŞK BEKLİYOR KlRlK HAYAT JEHŞET GECESİ İNKILAP KİTABEVİ umhuriyet SU: SUMJS» *« \ Mflslüraan Türk evinin temel dın kitabı Hak Dini Kur'an Dili Merhtun Elmalılı Hamdi Yazır'ın 9 ciltiik türkçe ttşfsiri, yine 9 cilt olarak yeniden y basılmaktadır 5 inci cîldi de çıktı. Koyu nefti renkt«* beher cildi (50) liradir Kitapçılardaı\ isteyiniz Ödeme'ii gönderilir u Naşiri MUHTAR YAÎ1R Aşirefendi caddesi Elkâtip ftan NO: 8 İstanbul Telefon:27 22 21 Resmî açıklama ı Zam, memura yiizde 35, emekliye 25 üteenin muhtevası 37 nci yıl Sayı 13.İO2 itısıai ve nıeKiup auiesi, Cunıiluriyet IstanbuJ Posta *»>utusu; la^ No 248 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 4ü Ocak 1961 Bu zamlar, bütçe yıh içinde muayyen zamanlarda ve nispetlerde yapılacak 1961 yılı bütçesi 9 milyar liraya yakın Maliye Bakanı diinkü izahatında» erlere verilen aylıfirın da 31 kuruştan 10 liraya cıkarılacağını bildirdi Kıvam IIIIIIIMIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllll Orta Atıkara 23 (Cumhuriyet Teleks) 19C1 mâli yılı başından itıbaren kademelı şekilde emekli maaşlarına yüzde 25. rnemur maaşlarına ise yü.'de 2ü ?am } apılacağı bugün Maliye Bakanı Kemal Kuıdaş tarafınrt.tn terlıp • iilen hır baMn konferan<\nda avıklanmıştır. urulması bekleııeıı uıüııcü urulm. dördüncü partıltriıı >u > ve dör günlerde birlcşeceklerı hagünler ber veriliyor. Sayın Ekrera Alican'ııı lemsilcileri ile Sayın Naci Bozkurt ve arkadaşları arasında yapılan görüşmeler soııunda bir anlaşmaya varılmasmı bekleyebiliriz. Birleşme hakkında ileri sürulen gerekçe pek akla yatkın geldi bana: tki partinin proçramları birbirine uyguıı. Ayrı cephrlere bölünüp boş yere za\ıt düşmektense güçleri birleştirmek. böy lece seçim şanslarını artırmak daba doğru olacaktır. Yainız, bu mantığı biraz daha zorlarsak, yurdumuzdaki bütün siyasal kurullarııı teU parti halinde birleşmesi gerektiği sonucuna varmıı mıyız, dersiniz? Öyle ya. üçün rü ve dördttnet» parOlcvtn ittasnun. ları arasında herbangi bir çelişme yok da bu sonuncolarınki ile birinci ve ikincl partilerin tırogramları arasında temelli bir crlisıne \ar mı? Olabilir mi? \ormal bir hürriyet rejiminde parlamentonun genel manzarası bir gök kuşaginı andırır. Sağdan sola doğru renk renk partilerin orada yeri vardır. Oysa, biz sagı solu belli olmıyan bir milletiz. Siyasal aulamivle sağ. yürürlükteki toplum düzeninin devamını i<<tiyen, o düzeni savunan bir inaııc ıfadeüidir. Sola doğru kayıldıkça. başk<ı inanç^ar çıkar ortaya. Bunlar, derece derece birbirlerinden farklı olarak toplum düzeninin, özrllikle topluma ait ekonomi düzeninin değişraesini isterler, o uğurda ralısırlar. Her biri milli geliriıı artması, yurttaşlar arasında daha hak kaniyetli bir şekilde dağıtılması, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi için kendi programını bir (devayi kül) olarak ileri sürer, sağcılar ise. bir Leibnitz iyimserliji ile «mümkün olabilen dünyaların en mükemmelinde» yaşanıldıfı kanısındadırlar. Sosyal yapıda bir taşın yerinden oynatılmasına tahammül edemezler. K Maliye Bt.kanı. yapıliKak bu zamlarla ılgılı ı/.ahatından sonra. 19€1 bütçesiüin muhtevası hakkında da açıklama yapmıs ve basın mensuplarının çeşitli sorulannı cevaplandırmıstır. Bakan, «1P61 yılı umumi muvazeneye dahil daiıeleıin bütçeleıi. 2 miijar 699 mılyon lirısı yatırımlar. 5 milvar 965 milyon lırası câri masraflar •ılmak üzere 8 milyar 685 milyon lira olarak Kurucu Meclısin tetkiklerıne» arzedıldiğini avıklıyarak srizlerine başlamış, bütçe gtlirlerinin 7 milyar 640 milyon lirasınin normal devlet varidatı. 450 milyon lira.ının tasarruf bonolan hâsılatı. 25 milvon lirasının akar>akıt istikrar fonundan artırılacak miktar ve 550 milyon lirasmın Amtrikan vardımlan karşılık paralanndan but^eye intikal ettirilecck miktar oMuğunu soylemiştir. Böylece 8 milyar (iÇj milyon lıra gıdere karşılık aynı miktaıda ijelir Ie?bit o!unarak 1361 vılı bütçe.«inin denklisi sağlanmıstır. Maliye Bakanı. bütçe ile ilgili iıahatına baslamadan önce (sağda) ve Bütçe Komisyonu üyeleri topia halde (solda) Muvazeneü bir büfre Maliye Bakanı. hazırlanan bütçenin memleket ekonomisinin önümüzdeki yıllarda istikrar içinde gelişmesini temin etmek üzere tanzim olunduğunu. ekonominin istikrarınm temel hedef ittihaz edildigini sövlemiş. 'Bu maksatla 1961 bütçesi ekonomıye enflüsyonist tesir getiımiyecek muvazeneli tir bütçe olmuştur.» demistir. Bütçenin. bugüne kadar oları bütçelerden en önemli farkı. yatı Ş Ankaıa 23 (Telefonla) lç E rım masraflarını en yükbek seviyeye çıkarmış olmasıdır. Bu rakam 2 ijleıı Bakanhğı sıyasî paıti ~ ttubrat.îOİB OÛl.vao. lirad»r ve jenel biitce rakamının vüzde 20 sidir. 5 taaiâölsjauiia.. j U u i o l a ı * < S Yatınmtardan başlanmıs olup da müstahsi] olanlarınm t i r an ün5 bugün ek bir tebiiğ yayınla» 3 ce bitirilmesı srğianacak. aynı ^amanda hususi sektiirde sun yılda go Z mıştır. Tebliğ şoyledır: Z S rültn durgunlıığun giderilerek ekonomiye veni bir veçhe vermek üze ~ İçişleri Bakanlığından tebliğ 3 re yatırım tahsisatının bu büyük rakamından istifade edilecektir. Ya £; edılmiştır: i " tıründa ön plâna alınan saha. tarım sahasıdır 1960 da 34 milyon lira Ş Sıyasi parti kurma ve tü ciVıirında olan yatırımlür. 1961 de 126 milyon lirava çıkarılmıştır. Ikin SZ zük tâdili hakkında J2 ocak ~ ci o'arak ele alınan iflha ssnayi sahasıdır Bu salıada da 1960 a naza 5 1 C tebHğine ektir: 9 1 S ran T!) milyon lira fark vardır Artışın en mühim kısmı ikinri demir ve ^ 1 Sıyasi partilerin ıl ve yelik sanavii ile ilgilidır t'çüncü olarak ele alınan saha Milli Eğitim Zj ilçe idüre kurulları ve genel S sahasıdır. 1960 a nazaran 369 milyon lira fazla bir tahsisat ayrılmiütır merkezlerinin idari manıyet S Bunun 110 mihon lirası Milli E.İJitim yatırımma tahsis edilerek. 250 Ş teki faaliyetleri ile yenı kıı = milyon lira^ı ise Milli Epitim ordu^unun daha siimııllü şekilde yetiş = rulan ve kurulacak olan si E tiıilmesine tofrik olunacaktır I S yasi partilerin müteşebbıs be = Arkası Sa. 5. Sü. 4 te E Maliye Bakenına göre. 1961 de ilk defa gerçek bir Milli Eğitim se E Arkası Sa. S. Sü. 4 te TtMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlr Kurucu Meclis ihtısas Komisyonlarını seçti [sonra toplanacak| f Kurultaylar g Anayasanin Basın Yayın ve Turizm Bakanı, gazete patronları ile fikir işçileri ihtila.fi için «bir aile anlaşmazlığı» dedi Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) Bugün Lutfi Akath'nin başkanlığında toplanan Temsilciler Meclisinde, rahatsızhğı sebebiyle Nihat Reşat Belger'e 18.1.1961 tarihinden itibaren 15 gün izin verilmesi kabul edilmiş. muteakıben ihtisas kamisyonlarının seçimi yapıldıktan sonra Esat Çağa tarafından BasınYayın Bakanının sözlü olarak cevaplandırması isteğiyle verilen basınla ilgili bir soru Bakan Cihat Baban tarafmdan cevaplandınlmıştır Oturum saat 15.03 de Başkan tarafmdan açıldıktan sonra Nihat Re Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 'ÜHIIIIIIIIIIII1 Yeni partilerin birleşmesi Ankara'da «mühim» sayılıyor Birleşme çalışmalarının ay sonuna kadar ikmali için gayret harcanıyor, ancak şahıslar ve prensipler üzerinde anlaşmaya varıldığı bildiriliyor Diinkü dnrusmada dinlenil en tanıklardan biı kısmı Bizde öyle mi ya? Biz kırk yıldır bir devrimin içine girmişiz, boyuAnkara, 23 (CumhuriyetTeleks) na değişiyoruz ve değismek zo <Cumhuriyetçi Memleket Partırundayız da. Yürürlükteki toplum si» nın, kuruluş hazırlıklarını yapdüzenini savunmak diye bir düsünmakta bulunan Alican partisi ile re bizim hesabımıza anlamsız, hatbirleşme karan şehrimiz siyasi çevtâ saçma olur. Biz. ancak devrim relerinde «mühim» telâkki edilmış«eıeklerine bağlılıktan söz edebitir. İki parti kurucularının daha liriz. Bunun ise sağcılıkla en ufak başlangıçta bir (gücbirliği) yapma bir ilintisi yoktur. Batı parlaraentokararı partiye girmek için yapılan larında yürürlükteki toplum düzemüracaatları artırmıştır. ninin daha da jerisine dönmeyi taHalen her iki parti müteşebbissarlıyan sağ kanadlar uzun zamanleri münferiden toplanarak partidanberi tarihe karışmıştır. Bunlalerinin tüzük ve programlarını harın tek tük ayakta kalan temsilcizırlamaktadırlar. Cumhuriyetçi lerine artık sadece gülünüp geçiliMemleket Partısı ileri gelenleri yor. Oysa, bizde sağ dendi mi, yal bugünkü beyanlarında iki parti tünız gerieiler ve yobazlar geliyor züğü arasında mühim bir fark olakla. Bunlar henüz yerli yerine madığını, birleşmenın tahakkuku iyiee oturmıyan toplum düzenimizi halinde tüzük ve programlarda uyıkıp şimdi yüz elli yıl arkada fak bazı tâdillerin yapılmasının bıraktığımız Tanzimat öncesi şartkâfi geleceğini açıklamışlardır. larına dönmeyi özlemekteler. MeyDiğer taraftan. yeni ve üçüncü danı boş buldular mı, bunların yap I olmak gayreti içinde bulunan parmıyacağı yoktur. Bundan ötürü ! tinin kuruculan henüz katî olarak de onlara meydan vermemekte ! bir isim tesbit edememişlerdir. İhaklıvızdır. sim olarak şimdiye kadar ortaya Solculara gelince, biz bu kavrabaşta <3. parti» olmak üzere yüzmııı içinde ısıldıyan renkleri bir lerce isim atıîrmş, ancak bir netıHans Stucki re Thomas Lyremanıı. pıojeleri hakkında türlü sezemiyoruz. Tuhaf bir dalto \ i Arkası Sa. 5, Sü. 8 de izaha! verirlerken nisme illetine tutulmuş gibiyiz. Fransada, Ingilterede. hattâ Almanyada pek ılımlı sayılacak bir j sol düşünceyi benimsediğinizi, ya j da beğendiğinizi söylemiye görü! nüz. Derhal komünist damgasım f> yersiniz. Grev hakkını savunurkeıı j vemin billâh komünist olmadığınızı ; haykıracaksımz (sanki Rusyada '•• Srev hakkı varmış gibi). Toprak o, rpformunun gerekliliğinden. tarım alanmda kollektif çalışmaların yararh olacağından söz açtınız mı, si^e kuşku ile bakarlar. İsviçreliler hastahanenin sıhhî Bu şartlar altında çok partili tesisatını yaptıracakları gibi normal bir hürriyet rejimine ne (i O tesisat işçisini de çahşmak O zaman ve nasıl kavuşacağımız sorusu, daha uzunca bir süre çözüm üzere İsviçre'ye çağırıyorlar suz bir bilmece olmaktan kurtulamıvacaga henzer. «İki kat elbisem varsa, niye buAyrılık noktalan sadece liderle nun bir katını ihtiyaç sahibi baçrin kisiliğinde bulunan eşit proç ka birisine vermiyeyim?» Bu. ramlı iki parti. biri iktidarda dev Hans Stucki ve Thomas Lyrenrım prensiplerinden hız alarak iş mann isimli tsviçrelilerin mantaliîörsün. öteki de muhalefeüe. yine tesi. «İki kat elbisem varsa niye «Ipvrim prensiplerine dayanarak ""'•, rtf"netlivebildigi kadar denet iki kat daha fazla elbisem olmasın? Yardımsa ben hükümetten daha mı zenginim?» Bu da, aşağı yukas imdilik bu kadarım becerirsek •ııe mutlu bize!» diyecejiz çalilıa. n bizim bir çok zenginin zihniyeti. Ne Hans Stucki. ne de Thomas NADİK NADİ ' Arkası Sa. 5. Sü. B da NE YAZÎYOR BURADA LAN?.. Gayrimeşru servetler hazineıtin malı olacak Demokra! İzmir Gazetesinin tahribi dâvasına devam edildi İfade veıen tamkîaı hücumuna mâıuz Dun devam edilen Demokrat î?mır gazetesinin tahribi ile ilgili dâvada bir tanığın sozlerini kabul etmiyen sanıklardan düşük tzmir milletvekili Rauf Onursal'a Başkan, Inönü'.uin yurt dışına atılması için söylediği sözleri hatır polisleıin biîe D P lileıin kaldıklannı bildhdileı Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) Yüksek Soruşturma Genel Kurulunun bundan biı müddet önce, gaynmeşru s»r vet edinmedikleri yapılan tahkikat sonunda anlaşılan sakıt D. P. milletvekilleri ve bazı mensupları lehlerine aldığı bir kararın tatbikine başlanmıştır. Mezkur karar, bu ^tbi şahıslarm mal ve paraları ile ilgili olup, bunlar üzerine ko Arkası Sa. 5. Sü. 4 \r İki İsviçrelinin Esnaf hastahanesine bağışları latmış, dinleyicil'»r tarafmdan dakikalarca alkışlanmıştır Onursal, kendisini itham eden Sami Boz isimli komiser muavininin sozlerini kabul etmemiş ve: Bundan önceki celsede di.ilenen ihtiraslı tanıklar bile benden bahsetmemiştir» demiştir. Bunun üzerine Başkan Başol ile sanık Onursal arasında karşılıkh şu konu.şma geçmiştir: Başkan Sizin de ihtirash durumunuz olmuştur. Onursal Meselâ.. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de 0 Ordu'yu nasıl zulme âlet etmek islemişlerdi ? Okuldan çıkan ilkokui öğrencilerinden bir grup a ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR : Onümüzdekı günlerde duruşmasına başlanacak olan İstanbul ve Ankara olaylarının kararnamesinde Harb Okulunun yürüyüşü ile \ düşük Cumhurbaşkanı Celâl Ba ' yar'm tenkil düşüncesine onem verilmektedir. lrl;ı Sa 5 Sii. 1 de i Bir +%itim ve öğpetîm merkezi: İstanbul (Yazısı 5 inci sahifede)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle