11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKİ Hapishane hatıralan RATIF" TAMIW FHIFfan ı 16 ayda bir defa aile sofrası Jandarma kordonu arasında Araba durunca evvelâ jandarmalar kapıyı tuttu. Dışarıdan üstumuze kıhtlenmış olan kapı açıldı. Gun ışığı ile beraber gazete foto muhabırlerının flâşları da gozlerımı kamaştırdı. Polıs, jandarma kor donu arasında adlıye jandarma karakoluna gırdik. Dıpte, sol taraftaki kapı Allahın belâsı, karanlık pıs bir yere açılıyordu. tçerıde her türlü mahluk birbır ustune yığılmıştl. Kosedeki bır teneke âcıl ihtiyaçlarla dolup taşmı=, kokusu insanın burnunu sazlatıyordu. İ s yan ettim ve gerisın gerıye çekıldim. Beni get'ren assubajın karakol kumandam meslektasma rıcası üzenne oracıkta bır sandalye gösterdiler de oturdum «Babıâli orada idi» t Durusma saati gelınce, Postahane binasının merdıvenlerini yine hımaye (!) altında tırmandım. Balıâli orada idı Gazetecıler, avukat arkadaslar, partililer, hülâsa, dost lar, arkadaşlar arasında bııldum kendımi . daha kimler yoktu kı? .. Dansör özcan Tekgulden meşhur Nana'dan s=kg prodüktörü Hanoğlu'ya kadar' .. Bunlann benimle ne alâkası oIabılir? dive düsünmeyin, ben de yuzlerini ılk defa o gün, orada, Toplu basin mahkenesınin kapısında gördüm. Benimle bir ilgiieri yoktu ama, onlar da Toplu basın'ın müstensi idıler; tıpkı benim gftU. Striptiz mı yapmışlar, yoksa çıplak müstehcen resim mi çıkartmıslar, her neyse . «Gayretli bir polls komiseri ve «Mwnb»y hazretleri» Duruşmada küçük mahkeı.ne salonu dolup tasıyordu Demokrat Partinin çıkardıgı «Köylıi» adındaki sdzüm ona gazetenin basmuharriri divacı yerinde yoktu. Avukatı «olumda yer almıstı Tevsii tahkıkat talebinde bulunduk, bir alay lâf ettik, yanm düzine avukat arkada; beni savunmak ıçın canla, başla gayret sarfediyorlardı. Mahkeme reisi salonun boşaltılma'?ını emretti. Anlaşılan aralarında muzakere yapacaklardı. Kalabalığın dışan çıkmasını, yolun açılmasını bekhyordu'.n; geriye kalm.stım. Orada bulunan gavretli bir polis komiseri, yüru! dive beni dürtmeye bgşlamaSın mı? Bır «nda tepem «ttı; mahkemede olduğunıu fılân bir vana bırakıp, çek elini, çoban mısın, nesın' Davar mı gudınorsun 0 dıye baŞırdım. Adam (') sankı ateşe dokuntnuj gibi elıni çektı de hâdise kapandı Bir de kapımn dışmda ne goreyim? Tenbihime, ricama rağmen eşira gelmemij mi?. Dayanamadım, geldira, deyinee, zarar yok, sinirlenme dıyerek koluna girdim, koridordaki sıralardan binne beraberce oturduk. Gozundekı koyu renk gozlüğun altından yanaklanna akan yaslarını men dilimle sıldıoı Bizim jandarma assubayı cenapları tam sıra«mı bulnrnstu. Sert bır hareketle kanmın kolunu tuttu ve benraı kolumdan çekip çıkarmak istedi Ellmm tersıyle uzanan kola dokundum (!) Ban» bak, dedıtn . Bir seyler dedim 15te!.. Etrâfın da müdahalesıyle assubay hazretleri ıki adım gert çekildiler de gazete fotoğrafç.larmın isı yanda kaldı. . 16 syda blr defa a<1« sofrssı Ne oldu? nası! oldu' Ben de pek anlıvamadım ya, bu assubayla sonralan pek dost olduk.. Daha sonraları, kâh ksjıvonun soför mahallinde, kâh jandarma 21 jıbıyle bir kaç defa daha bu yol culuğu yaptım. Hıç bırınde de bir karaborsacımn, bır dolar kaçakçısının, bir esrar satıcısın.n. hattâ bir hır<nzm, bir kaatllİTi çok defa sahip olduğu ımtivazları ne elde etmeîi, ne de kullanmavı düşünmedim Her hapishaneci çok iyi bilir ki, mahkemeciler, hastahaneciler bu gidiş gelişlerde takci tutmanın, sövle bir evlerine u8ramanm coluk cocukla ba$ basa kalmanın. hiç deSHNe bir lokanta da vemfk vemenin bir iki kadeh Sehir HEM =haberleri Çocuk düşürme suçları Sedef adasına İ HUKUKÎ BAHİSLER | ıııı=ııııııııııııııi!iıııııııuıınmıııııııımınıııııımıiıııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııı£ıııı CUMHUKİYET 24 Ocak 1961 Teklifİer, Düşünceier da vapur uğrıyacak Sedef Adasında oturanlar Denizcilık Bankasına müracaat ederek Adalara sefer vapan Şehır Hattı gemilerinin Sedef Adasına da uğratılmalarını ıstemıslerdır Denizcilik Bankası ilgilileri AdSlara çalışan Şehir Hattı gemilericakiftırman n volunu bilirler ve nı Sedef Adasına da uğratmak için +"'urlar tki tarafiı mer.'aat esa etutlere başlamıslardır tlgılı şas "ia davansn bu idarei maslahat hıslar etütlerle beraber ıskele yeri f'l' 5 a. hattâ *eşvik!ere raŞmen, için de çalısmaktadırlar hic hir zaman vanaşma'iım Sadec bır havli Vabarmi' olan dosva yı mahkeme kaleırnnde tetVik etmek, np*lar almak " "• > adliveve ' "» • 2ftiri]d'»İTn hir gıin nS] e tatilinde ve vine iandaTma nez karı koca lîonvaİT'dan eetirtti»imiz ü * v m e k l e r i Vârsılıklı oturup vemek fır<!at'nı kacırmaIkinci Af Kanuniyle serbest bımıstık bir defa. varım rakılan ve «islâhı nefs» ettiğini vamalak bir alle iofra"q kurup a bildiren, tanınmış dolandırıcılarJız tadi^le çfmlenmenin de çok dan Sülün Osman, evvelki geçe, jför'ilecSini tahmin etmem Zevtinbnmunda, kumar oynâr«Tsm tejMMtlı Mr spsrtiman ken, 5 arkadası ile birlikte yak«lanmıştır dairesf» öte yandan şehrin nvihtelıf semt hafta'ina varmadan tam mlna»iv!e te* lerinde kumar oynadıkları öğreni k'IStlanTiı^tım Maliveti. kSrı ra len 9 kişi daha vapılan baskmlarzılî. pullu. imzah blr fatura kar da suçüstü yakalanmıştır Yakala51lı *ı pnrtatif ma«am vapılmıs nan kumarbazlarla ilgili tahkikaVPTİİ vfr»"» konmu'tu So] vav"n ti devam edilmektedır da duvarda komitatörivle birlikDonan sebze •« meyYalar te bir aplik elektrik lâmha"=ı ı«ık tahrie ediıecek mespieiini halledivordıı Ba«;uoumSon gunlerde havaların birdenbida duvara çakılan !ki raflı. varılan bö'meli etsierii nejnenin 41 re soŞuyarak don yapması üzerine donan sebze ve meyvaların imhamflh sına karar verilmiştir. Bu cümle*ında bir <ıra sus kanca s'raisntni'tı Karjnt be den olarak sebze ve meyva fiyatzinden blr örtü bu kancalara a» larında bir artıs olması beklenmek kılan «"stîinde «allandınlan elbi tedir Beledive bunun önune geçmek içiç tedbırler alacaSını açıkrob muhafaza edivoTdu Sol yanımdaki lamıstır geniş oencerenin alt kenarında Cadde ve meydanlar bovd?" bova bir raf daha yer *1geceleri yıkanıyor mi'tı tki gün^'iV terrnh'rien »onrn Temi7İık Işlerı Mudurluğu karın yaptırdıgım tahta bir ızgara iki ran7ar"n ara« nia ve av?Hanm] erımesi dolayısiyle pislenen Emiba«aeagım sevivede ver almı^tı nonu ile Beyoğlu tstıklâl Caddesinı'dun gece saat 1 den sabah saat Bdvlece bacaklanm havada "sal4 e kadar arazözlerle yıkıyarak telanmak*an Vurtulmıi' kan hiicu mızlemistir miyle mevdana ffeien bacak a*rılan önlenmi'sti LSfın kna«ı vata Möesseselerde işçilere okuma Sım tam t « k ı U t l ı bir yazma öğretilecek daire«:i ( ' ) hnline eelmi« g di Yuz kısıden fazla ısçı çalıştıran Yatak odam çalıçma odam rn'^a fabrıka. muessese ve benzerı yerfir ^alonum biitün bunlar 80y20O lerde okuma yazma bilmıyenler santimetrelik bir saha içinde der için kendi bunyelerinde kurs açıla lenip toparlanmiytı Misafir oda eaktır. tsçiler arasında okuma yazma sında en çok îki »hbabm ziyaretini kabul etmege imkan vardi bilmiyenlere okuma yazma öfret Çunkü, ben de dahıl olarak, ya mek içın en az haftada iki defa 3 takta yan yana ancak üç kişi o saatten az olmamak uzere mecburl der<=ler verılecektır turabiliyorduk. (Arkası var) İki şüpheli ölüm hâdisesi Sülün Osman komar oynarken yakalandı Çocuk düşür.ne ve duşürtme suçlarını tetkik, bu huluslar: onliyecek tedbirleri tâyin etmek üzere Istanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri, Sıhhat ve tçtimaî MuSvenet Vekâleti, Adli Tıp Müessesesi Reıshgı ve Turk Jinekoloklar DeTneğı mumessillerinden teşkil edilmış bulunan bir heyet bir çok top lantılardan sonra râBorunu tanzim etmiş bulunmaktadır Kıvmetli nisaivecı'erimizden Doktor Zekâi Tahir Burak. bu râporü kar'1 mütalâalannı kuçük bir broşür hahnde neşretferek tanıdlklarına daîıtmıs ve mütalâalannı istemijtir Gerek il.nî heyetin raporu ve gerekse sav n Doktor ZekSi Tâhir'in mötaiâaları hakkmdaki förü? ve düsüneelerimizi açıklamadan evvel. çocuk dösürme ve dü şürtme fiilleri hakkında dünva ceza1 edebiyatı sahasına kısaca bir göz atmak ve mevzuatımız muvacehesinde çocuk dSîürme ve düîürtmenin ne suretle telSkki edildiğini kujbakıjı da o l « . (fözönünde bulundurmak bîr zararettir. Yalnız îura«ını pe'inen kavdet m>k lâzımdr ki bu hasustaki eörüş ve kanaatlerimiz ancak cez* hukuku «ahacına inhi«ar edecek, işin fenn! ve teknik olan kısınlari müteha«ı«larına terkedilecektir YAZAN: Baha ARIKAN ışledığı hallerde. verılecek cezanın >aruian uçte 1ması veyahut ağır bir hastal.k veı kıye kadar ındırılebılecejmı ka ya daımî malulıvete sebebiyet ve ; bul etmış bulunmaktadır Yukarırebilmesi hallerınde çocuğun dü da hulâsa olarak zikrettiğımiz ka şürülmesine müsaade edilmekte nunlarda olduğu gibi, sıhhî bır dir. Kezalik Isviçre kanunu da an zaruret dolavısiyle çocuk aldırıl nenın sıhhatine a|ır surette zarar masınin muafiyetine dair kanunuverecek vevahut doğurma netice muzda bir kavıt mevcut degildır !İ daİTiî malulıveti istilzam ede Mehaz kanunumuz olan 188<) trihli cek vak'alârda. çccuk aldırmayı ttalyan ceza kanununun. Adlıye Ve muafîyet hudutları içerisine almıs kâletince e«îki harflerle bastınlmış tır. niğer kanunlar da, a^ağı vu bulunan şerhınde Mavno, 6u hukan aynı hükümleri muhtevi bu susta şu mutalâavı zikretmektelunmakta ve djğurması halınde dir: Mavno e«erinin 1710 numaralı anr.rnin havatmı teh'ikeye düşü parağrafmda divor kr «Kanun lârebilecek vak'alarda. bu hu'us vihası, doktor veva operatör tarafın doktor raporu ile tesbit edildiğı dan çocuk düşürmek fiıli kadının takdirde, çocuğun aidırılmasına gebeligmden dolayı hayâtını kur müsait bulunmaktadır tarmak maksadivle vapılnış ise Sıhhate vuku bulacak tesir ha cezadan muaf olacağı kavdını ihricinde çocuk ıldınhp aldırılma tiva ednordü Halbuki kanunun ması meselesi, üzerinde durulacak 49 uncu madde«ınin ucüncü bendi en mühim bir konudur Yeni cezâ nefsıni ve\a baskasını. ba?ka tür kanunları bu husus üzerinde e lü tahaffuz imkânı kalmamıs vahecnmivetle durmuî hu«u*t bir him ve muhakkak bir tehlikeden t?kım mnafivet «rhepleri kabul kurtarma'a mecbur olanları esaetmi? bulunmaktadırlar Yukarıda sen cezadan muaf tutmuş olması bahsetmi* oiduğumuz Finlandiya na göre tekrar bu yolda blr hükanunu bu hu«usta genis ve mü kum vaz'ı parlaoıento komisvon m a h a h bir tarz ihtivaT etmi«tir nunca zaıt ve lüzum«uz görülmuşBu kanuna göre pebelik. cebren tür » Domek oluyor ki. bugünkü mevzuatımıza göre, gebe bir kadının doîurması havatî bir tehlike arzettiği takdirde kanunun 49 uncu nacdesine göre, çocuk aldırması muaf tutulmuştur Ancak bu 49 uncu madde, eeza kanununun umuml zabıta maddelerinden olup, kanun çocuk düşüraev* mahsus faslında, buna dair bir muafiyet kabul etmemiş bulunmaktadır Kanunumuz 271 nci maddesinde kısjrlaştırmayı da menetmiî, ve rıza ve muvafakati ile bir erkek veya kadın üzerinde bazı fiiller yaparak onlarm çocuk vapmak ka biliyetini yok eden ve bu suretle rıza göstererek kendi üzerinde böyle bir fiil ve hareketi yaptıran kimsleri altı avdan bir seneye kadar hapis ce?ası ile cezalandırmış. hattâ daha ileri giderek çocuk yapmaga mâni fiil ve hareketlerln işlenmesinl teşvik eden veya bu fiil ve hareketlerln işlenmesi için propaganda yapan kimselerl dahi ceza cnüeyvidesl altına almıstır. düsurtme Çocuk düşürme ve mevzuatı hakkında »u malumatı verdikten sonra ilmt heyet raporu ile sayın Doktor ZekSi Tahir'ln brosürü hakksndakl mütalâamızı da ba<ika bir yazımızda izaha çalısacağız. I J akrabasımn şeref ve namusunu kurtar.Tiak IÇID kuyucularımdan aldığım ve gazetede bahsedilecek kıymette bnlup bir kenara avırdıfım mektuplar, kücfik bir yığın teşkil edecek kadar birikti. Bunlardan bir kısmını hulâsa batinde aşaffi da bulacaksınız: tstanbnldan adının ilk harfleri G.Y.E. olan memnr bir okuvucum son zam karan karsısındaki düşüncelerini belirtiyor ve çflriiR temel ftzerine btna vsnıfamıvaca&tm »Svlirvor Teme. lin çürüklügü bahsindeki fikri sövle Feshfdilmis olan D.P zamanında devlet kadrolanndaki elemanlar arasınrtan iltimas bn lan terfi etmi?, arkssı olan vfiksek kademelere do*rn iierlemis tir. Bn vüzden bir takım ehliv etsizler cabiller 5n saflara eecmişlerdir. Bnrfn i«ılerin vürüt üiem»me«!nîn «cbehî de bndur Zamd.in evvel bir ta«rfHe vapılıp hakkı olm?dan viikselenler elenmeli, zam ondan sonra vapıl malı kı favdalı olsnn. Kendisinin gadre nSramıs bir memnr olmadıSını tasrihe lü«nm eSren oktrvııetmran «ivrilen livakatsizler **v*«i i'p •7am kararını niçin birbirine bagladıfmı anlamadım 7am vanılması tasfiveve mâni mi? Yapılacak tasfive bir yıl sflrefse bfrt8n memnrlar bıı^ün cektikle'i sıkıntıya bir yıl daha mı katlansınlar? Pekâlâ evvelâ zam sonra da tasfiye yapılabilir. * * * Adapazarından mektnp vaza n ve adintn açılılanmamasını Istiven Okuvucum. Sakarva ilinin 80,800 nüfusln merkez llçesinin bes sineması bntondnSnnn. hnnlardan ikisinin sahiplerine ceza vermek maksadivle kapatıldıfı nı bildirivor. Sinema Adapaza rında vegâne e^lenre vasıtasıdır. Bnnlann kapatılması halkı kahvelere doldurmaktadır. Bn netice arzn edilen blr netiee midir? Sinema sahihi rezaiandırılacaksa bn ceza nakdî olmalı kmatmava «ridilmiverek hem beledive varidatmdan, hem halk eHenee«înden nmbrnm edilineıneHdir. Oku\ncnm düsüncesinde tamamen haklıdır. * * * Bir amatör hikâveei eserlerini bastırmada cektijl mflşknlStı anlatıyor. BftvMerin \Srde 45 higse fstemeleri vüznnden pek *z genein eserini tab edflmiş halde «Hrebildiğini, bn yBzden 4e fikir ve sanat alanlarında derin bir boslnk hasıl oldoitnnu söylüvor. Geçen gönkn fıkramda dedigim gibi bn, nzerinde önetnle dnrmamız lâzım gelen bir momleket dâvası olmnştnr. * * * tstanbnlln bir oknvncum, B ogaziçinde bnlnnan petrol depo lanntn Marmara sahillerindeki hâri arazive nakli ta»avvnrnnn tenkid ediyor. Bn naklin maksadı temin etmiyeceğini anlatıyor Tevziatı bnradan vapmanın hem zor, hem gavri iktisadî olacafcını sövlüTor. N i t e k t e Derincede mnazzam depolan bnlnnan Petrol Ofi«i avrıea Bofszda depo 1ar yapmak zarnreti karsısmda kalmıs t e bnçünkü denolannı vücnde getirmiştir. Oknvncomnn teklifi bn depolan bngün bnlnndnklan mevkiin gerisindeki bâll arazive, bilhassa dere içlerine nakletmek ve oradan nzatılaeak blr born hattı ile petrolü sahile akıtmaktır. Tekllf ve gerekçesi çok makul görünmektedir. tlgililerin dikkat nazarlanna arzederim. Cevat rehml BAŞKTJT ACI BİR ÖLÜM ZEKİ Tanınmıç eskı yaj tflccarlanndan Urfaiı ânt bır1 kalb krizinden 23 1 961 pazarte '! gdnH Hakkın rahmetlne ka\»uçmuîtur Cenaıesi 241881 salı gOnö Beyant Camllnden ögle namazını mütaakıp Zlnclrllkuyu mezarliğına defnolunacaktır Allah rahmet eyiesin. URFALI AÎLESİ NOT Çeienk gbnderilmemeBi rlca olunur MUSTAFA SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA: Taşhtarla 20. Sokak 49 numaralı «vde", Munır Mısırlı ve Sabn MdMedeni memleket kanunları az lâyım adlı iki sahısla 4 şışe rakı içen tsmaıl Balkanlı adlı bır er, veyahut fazla bir müsaaıaha ile dün sabah kaldığı odada dlü ola çocuk düşürme fiıllerini, sahâlân rak bulunmustur ölümü şupheli dahiline almı? faillerini muhtelif gorulen erın cesedı morga kaldınl çekillerde cezaiandırmışlardır Ço mış olup, olayla ilgili tahkikata E cuk dü'ürme ve düçürtme fiilleyiip Savcılığmca devam edilmekte rini iki ayn sahadan tetkik etmek verinde bir hareket olur Bır flidir öte yandan, Büyükada Lâleha lin Vadmın vani ananın «ıhhatine tun Sokak 20 numaralı evde otu vuku bulacak tesiri bakımmdan ran Kostantın Sukurıs adlı bir sa ayn, sair hafifletid »ebepler bamütalSası hıs, yolda giderken baygınhk geçir kımından ayrı alarak mış ve olmustıir Adlî Tabiplikçe lâzım gelmektedir yapılan muayenede bu ölüm de Medent memleket ceza kanunla Süpheli goruldugunden ceset morn içeri'inde en ıleri cnüsamahayı ga kaldınlmıstır. Finlandiva kanunu fröstermi» buBir dözeltme lunmaktadır. 17 jubat 1950 taİhli Dünku nushamızda 2. sahıfede husurf bir kanunla bu hususıı mü«Bir delı yolda bir kadına tecavüz talâa eden Finlandiya ceza hukuetti» bashklı haberde zuhul eseri ku, çocuk düşürme ve düşürtme olarak delının G.K adındaki kıza fiilini her seyden evvel, «nnenin âşık olduğu ve bu yüzden adı ge sıhhati hakımmdan ele almakta, çem» saldırdığı yazılmıştır. öğren kadının hayatının tehlikede bulan diğimıze göre akıl hastası apartma nın holunde gördüğü ve hıç tanımadığı kıza \umrufc ve tokatla tecavüz etmeğe yeltenmiştir. G.K. T E Ş E K K Ü R mn feryadı üzerine etraftan yetisenler kızı mutecavız delinin elınAıle büî'ügOmüz ve sevgill den kurtarmışlardır annemiz Çocuk dü'ürme ve dü«ürtme fiillerinin «uç addedilip edilmemesi keyfiveti dünva cezacıları aTastnda, bugün dahi, miinakasalı bir keyfivet bulunmaktadır Bu fiilin suç addedilmeme«cini müdafaa edenlerin istinat ettikleri en mühim nokta: herkesin kendl vücuduna «erbestçe tasarnıf edebilme'i hakkma malik bulunduju keyfivetidir. Bunlar, Intihara tejebbii« edip de muvaffak olarnıvan kim«eye ceza veriiemedilH gibi çocult dü«ürmek, yanf kendi vücudundan bir parça<nnı imha etmek istivene de ceza verilmemesi lâzım gelmekte oldu£u tezlni müdafaa etmektedirler Aksi tezl müdafaa edenlerin fikirleri ise daha kuvvetlidır Bu tezi müdafaa eden!e>e göre, künatm mevcudivet sebebi teke«sür efcnek, yani çogalmak esasına müs tenittir. Binaenalevh bu çogalmayı baltalıyacak. buna «et çekecek olan kimgelerin e>*s görmelerî 1Szım ve hattâ zarurldir Kaldı W. ana rahminde oynamağa başlıvan bir çocuk, artık manevi blr sahsiyet iktisap etmistlr Binaenalevh bunun imhası, âdeta canlı bir jahsı hayatından mahrum etmekten farkh ırza geçilmek veyahut aralarmda evlenmeleri kanunen caiz olm'yan kimselerle cins) münasebet neticeîinde vukua se'mıs çocuk düşıur.ne ve duşürtme keyfiveti cürüm olmaktan çıkarılmış. cezadan muaf tutu'mustur Bundan başka yine bu kanun. neslin sağ lam ve sıhhatli olma«ı bakımmdan bir adım daha ileri gitmiş, ana ve babanın ceddaiî bir irsivet neticesl akıl hastalığma veyahut akıl zâfivetine n üptelS olmalan ihtimali halinde dahi, çocugun al dırlma^ını cezadan muaf addetnıştir ^ncak bu hususların tıbbl bir »ekiHe tevsik edilmis olması da kanun iktizasır.dandır. Yunan kanununda bu hususa daır daha enteresan bir hüküm me\'cut bulunmaktadır. Bu kanun, mukavemete gayri muktedir bir kadının, bu hali suiMimal edılmek suretivle vâkı gebellklerde, çocuğun aldırılma^ına mösaade et mekte, bu hali cezadan muaf tutmaktadır. îsviçre kanunu 120 nci maddesine, bu huslısta çok genlj bir takdir fıkrası ilâve etmistir. Bu f krava göre çocuğunu düsören veya âiıtÛTten kadın içerisinde bulunduğu afır bir zarurrt dolayısiyle bu fiili ika ettigl takdirde hâkim, eezayı serbestçe takdir ederek en asağı haddine kadar indirebilmektedir tsviçre ceza kanununun altmı? altmcı maddesi. kanunun serbestçe takdir etmek suretivle eezayı azaltmak hakkını verdiSi yerlerde hâkimin, o cürüm Içîn muayyen cezanm asgar! haddi ile bağlı bulunnvyarak, ceza kanunun 1961 İKRAMİYE PLÂNI V E F A T SOffeÜ KAPAKU KUTULARINOA YENİDEN PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR : O€AK 24 ŞABAN 7 Ş V. 17 E. 1 2 19 12 26 15 00 17 15 18.49 05 7 11 9 45 12 00 5 35 (PERAKENOE FİATI 225 KURUŞ) 1.35 12 21 vefatı dolayısiyle telefon. teigraf. mektup ve bizzat geleTek baçsağhgı dileyen, cenaze merasımıne t?ttrak eden akraba ve dostlinmıza ayn ayn teçekkflre Toımız mânl oldngandan mınnet c \e şükranlarımızın iblâ^ına a\ın gazetenizin tavassutıınu rıca ederiz Dr Mehmet Dedeoçlu Müveylâ Dedeoğlu'nun = CUMHURlYhT'm edebî tefrıkası: REŞAT i a n i ımtihan mı, dedi, siz, imtihsnını çoktan vermis bir insansınız!.. Servet Bey »basta olmak öıere. bir kac ses tasdik etti: övledır! Simdi tivatroyn biz o%nnyorduk. Sadnllah Nnri. isi daha saiîama bağlamak ıçın aynı miiefıdep inad ile boynunu büktü: Usal, nsuldür. Mevzcata riayetkâr olmak lâzımdır, mü saade lınyurunuz! Sahneye gitmeden, bulnndnğa yerden vainız bir adım seriü • verek (bavkuş) daki ıhtiyarm genç çocnğun ölösnne karsı son tiradını okndn, hiç bir zorlsma yapmadıçı halde orç, sımdi bütün 7en<;in derınli?i\le hıckırıvorc^a Ve «çarazım, parlıyan su haıneiir!» dive parmaiı ile eök\uzünü tehdit ettiçi laman teessür, son derecevi baldn. Kim 0 hain? Bunn kim ne bil • •ttn? Fakat de$il mi ki, hepimiz hîr sevin sikâvetçisiviz, o bal de var bir sncrn! Bnnu anlıva« ac \ ^sta olmadııjı halde gaze•f tecinin çSzIerinde bıle biraz yas \ardı. Hâsılı. Sadullah Nnri, belki \Ut\İ GÖNTEKİ/V Rardeş misiniz? Diye sordn. tkisi bir ağı*dan Değiliz, arkadaşız! Dediler. Hoca Ssbnede de bir ağızdan mı konuşacaksınız? Diye $aka etti. fkisi de gftldüler. Biri, ntanarak Hiç öyle ?ey olur mu efendim? Dedi. Niçin bir arada imtihana girmek istedikleri . Servet Beye merak olmuştn; forda. Birbirlerine baktılar. Bi.i ötekine: Sen »5yle! Dedi. öteki dndafını ınrdı: Efendim, biz, birbirimiıden ayrılmak istemiyoruz. tnsallah be$enirseniz 1 ımiz de beraber çelev.eğiz. Birimi'i besenîrseniz . B'rden cesareti kınlarak susmustn Hoca Beğenmezsek ne olacak? dive sorda. Kızeağız «Gelemivecegiz!» de meğe cesaret edemiverek: Açh>aca|i7 efendim'. Dedi. en iyi rolünü oynamış, partıyı kazsnmıstı. Biraı da orron te sirı ile son gelen üç kadının fiçü birden kabul edildiler. Bnnlardan bir tanest, güzel endamlı, güzel çehreli bir genç kadındı. Tavırlan. sesi s e konusması da pek beîcnilmiyecek gibi dejil di Talnız, profilden çok gtiıel «öründö»ü halde ceheden bakıhnca vüzü birdenbire darlasıp uznvor. çÖTçöze gelindiği zaman bakıslan bir vırtıeı kns emniyetsiıIîSi veriyordn. Artık ayarkta idik. Yanımdaki hoes da bnna dikkai etmişti, kolumn rotarak: Vardır bnftnn da bir vesikası çantasinda ama, inşallah n»Ian mevdana rıkarraaz. Çehrpsine gelince hıssî rolleri Kara?Ö7 çibi vandan, edepsiz rolleri de cepheden o\natırız: oItrr, çider. Fakat bacaklar cidden \aman! Son çelenler bir örnek giyinmiş ve mektep çocuklan gfbi el ele tntusmus iki kfiçfik kızdı. Garip bir kaprisle ik ! «î bir arada imtihana girmek istiyorlardı. tş. zaten ciddivetini kavbettiği için «Peki!» dedik. Birimlz: Dediklertni hetnen yspacaklarmı; gibi Iklsrnin de dadskIan titremefe başiamıstı. Makbule Siz inşallah kocaya vardığınn zaman da beraber mi varacaksınız? diye sortmc* blrdenbire aSlamaktan vazkeçerek bizimfe heraber Çflldüler. Biri kaslarını kaldırarak masum bir çehre fle Şimdi İki kadın birden almak ys*ak drtil mi efendim? Yine bir kaMtaha!.. Hoca bana yavasca: Bünlar, kendileTinf çocnk dive vnttnrriıaSa cah?ıy(rrtar. Ve yftltsek stste sordu Senin adın ne, bakayım kızım? Bir arada nnmarava çıkanlar gibi idiler. Fakat biri ntnn bovu, Steki kısa ve tıknaz vücndivle hos bir tezat da «lnyordu. Masnme efendim Oh, ne iyi, ya seninki? Melek, efendîm . Oh, oh, oh! Hoca maskaralıfı ele alrmjtı. Kahkaha İle gHlerek: Yalnız, rocuklar. tlvatfo cenneti âlâ dejil Orada meleklerle masumelerin ne fsi olacağına pek akıl erdiremem! Siz, nerede okudunuz, bakayım? Halkevinde . öteki tashih etti Ortaokülda da okudıık. efendim Yani Halkevînde oyn^k tiyatro dersleri aldık. Hoca' Sn Halkevleri bizim Kon ra sSzierfni kırparak ban» y»vaje» SiTİn Zekaıik tiystrommı da orratrmyshm! Kızlara pek alıcı sözle bakımyordnm. Sırf raahnm etmemek ve bir de asnlü bozmamak için snali sormnstnk. Bira» sonra Servet Bey. kendilerine tesekkür ettiiSi zaman ikisinin yüzünde de yine ağlama alâmetleri belirdi ve oldnklan yfrde durdular. Ne oldnnnı eocnkUr? Melek, dudaklanm bükerek çörysçlannT bıraktı Knbnl etmiyeceksiniz, efendım... Tahrlve ve Zatlye Olcay"m e^i. Semahat Pınar ve Sa<ıdet. Üstünel'ln çok sevgill babalan. Yusuf Ostünel fle Can Ostünerin pek «vgill bü\ük babalan. Sedat Pınar ve Mesrut Üstunerin kayınpederlerl çok muhteda yazılı en a^ağı haddeki eezayı rem vereceğini âmir bulunmaktadır Hacı MUSTAFA NADİR îsviçre ceza kanununa nazaran kaOLCAY nundaki en hafıf ceza, blr frank para cezası bulunduSuna göre hâ Beyefendi hazretleri duçar olduğu kim, bu gibi «a*ır zaruret» hal'n ha«talıktan kurtulamıyarak 22 ocak de çocuğunu dınüren vrya dü 961 pazar gccesi Cenabı Hakkın rahmettne ka\Tismu«tur. Cenaıe»! buîürten kadını ancak bir frank pa günkü lalı frtlnü oğl» namazım mOta. ra cezasınS Tiahkum edebîlecektir akıp Teçviklye Camil Şerifinden Görüldüğü veçhile kanundaki slınarak ebedt istırshatgâhına tevdi «ağır zaruret Detresse grave» edllecektir Me\lâ rahmet eyliye. gönderllmemest rlc» olumefhuma tamamiyle hâkimin takdirine bırakılmıştır ki, yukarıda Ailefrt efradı bildirtten Fînlandıya ve Yunan kanunlarındaki ahval, bu mefhumun içerisine girebileceği gibi, ACI BİR KAYIP kadımn içerisinde bulunduğu ruMerhum Kuştüyü fobrikatörü hî', içtimat v* iktiodî zSruretleömer Balioğlu'nun e^l, Bülent rin de «ağır zaruret» halinin içe v« Raıf Bâhoğlu ve Be'.m.ı risine soknlmSsinı her zaman 1Tüzemen'ln sevgıiı annelerı. Mücahıt Becai Baloş, Pakıze çin mümkün kılmaktadır. özcan, Nasuhi ve Orhan Ba1889 tarihli îtalvan ceza kanuloşun ablalan, Ayten ve Sevll nundan iktiba^ edılmi? bulunan Bâlıoglu, Adllye Bakanı Ekrem Tuzemen'm kayınvalıdelen, Mikanunumuz çocuk düşürme ve dumet Uluer ve emeldl Albav şürtme fiillerini «TTkın tümluğu Nezıhı Uluer'ın dünürü, Leylâ, ve sağlıŞı aleyhinde curümler» Fejza, ömer, Asaf'm büyükanbaşlığı ile 468 . 472 inci maddeleneleri rlnde bahis mevzuu etmiştır. Bu LÂMİA BÂLİOĞLU maddelerde kanun çocuk dü?üı«23 1.1961 pazartesı günü vefat me ve dü?ürtmeyi suc addetmis etmiştlr. Cenazesi 241.1961 salı ve zaruret hali tanımamıştır Yal (BugOnl öğle namazını mütaanız 472 nci madde<nnde çocuk dükıp Şişlt Camilnden kaldınlaşürme keyfiyetinin, kadının veya rak Feriköy'dekl aile kabristanın < dpfnedilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. Evlâtlan Çelenlt gondeıilmenıesi rica servatnv» mafallah: dedi. Son = olunur 1500000 Apartman Dairesl «orr 1OO.OOOrt IAOCTSOOOO 5 AOCT20 0 0 O 5 A O C T lOOOO 9 AOCT LOOO ru IOAOCT «JJOO ru 7 S ADCT IJ3OO TL no 5 100000 LİRALIK İKRAMİVELER a OSM AN Lİ BANKASI nDivGij otaiL '5 Or»k Çarşamba «MERCREDI CHIC» Programda (Yunan Gecesi) Rpzervasyon için Tel: 48 22 20 HÜRRIYET TAHVİLİ vi,«PARA g 11O Aotrr soo TL. I1OO APHT 5 S S = = E S E E = 5 5 3 x Ş = = E ÇiFTE ŞANS HftNIMLAR İÇİN HUSUSl KEŞiÖE •ALNI2 TÜRK EKSPRES BANK 0 » Juftat »onuna k»ı!ar hesap ıçtırm'Z HftNIMLARft RADYOLİN MAGNEZİ S U T U nön f y a ad O Ağzınızdaki bütün mikropları öldürür. O Yemeklerden sonra agızda kalan yağlı maddeieri eritir. Dişleri kimyevî bir şekilde temizler. aralarmda kalan yemek artıklarının asitleşmesine ve dişlerinizin çürümeğe başlamasına mani olur. EKSPRES BANK TR ÜK ^ff?iy, Nr^ * Ilt ları nelerdir bilirmisiniz ? Servet Bey, hayretle sordn: Nereden anladınız?. öteki de ağlıyordn. G5zyaşları içinde gayet nstalıklı bir cevap vefdi: Bizi ötekiler gibl »ynatmadınız ki .. Servet Bey, hem güldfl, hem boznldn: ~ Biz, eynatmadan da insanı anlanz ama. mademki Byle f«tîyorsnn«ı, haydi oynayın bakalım! . Kııtor, oynna başlamak için yuzlerini, gozlerinl silerlerken yanımıza yafclaşmış olan Makbule Bak, Masumenin bnrnn akmış.. Silsene, ne dnrnyorsnn? dive hocaya takıldı. tmtihana çirenlerin çoftı ptmisti. Fakat Mr Kar tanest karanlık taşlıkta hâlâ bekfiyorlardi. (Arkası var) ^ |5 E E = ^ = ^ = E E E = = = = = ^ = = ş E z; CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş Türklye Llra Kr Senellk ( aylık 3 aylık Harlcl Lira Kr 75 00 150.00 40 00 80 00 22 00 44 00 Basan ve Yayan Cumhurtyet Matbaacıhk v« Gazetecilik Türk Anontm Şlrketl Cağaloğlu Halkevl Sokak No 3941 Sahibl Yazı işleıinl fıılen MMUI NÂZİME NADİ Müdür ıdare eden Gazetpmıze gondenlen evrak ve yazılar neşredilsm edilmesin lade edllmez llânlardan mesnhyet kabul edilmez •k Abone ve ilân lşlerl tçin, zarfın dstüne «Abone»< veva «îlân Servısh kaydınm konma *ı lâzımdır * BU GAZLTE BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMÎŞTİB. ŞAHİN PERESE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle