11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Ocak 1961 ŞEHİRDEN RÖPORTAJ LAR : Bir eğitîm ve öğretim merkezi: Istanbul C.H.P. il idare kıırulu seçimlerinden önce ihtilâf çıktı Istanbul, sadece Türkiye'nin bir numarah iş ve ticaret merkezi değil, »aynı zamanda Türkiye'nin bir numarah eğitim ve öğretim merkezidir. 1960 genel nüfus sayımına göre sehrin nüfusu 1.913.045 tir. Milli iîğitim Müdürlüğünün hazırladı™ı istatistiklerden elde ettiğimiz rakamlar bize; her gün şehirde 300 bine yakın insanın birşeyler öğrenmek için, 10.000 i aşkın öğretmenin de birşeyler öğretmek içm uğraştıklarını gösteriyor. Takriben, şehır nütnsunun altıda biri; yağmura, kara, hayat şart ların;n bütün güçlüğüne rağmen birşeyler öğrenmeye ve yarının Türkiyesinde kendilerıne düşen görevi yapmaya hazırlanıyor.. öğretmen olmak istiyorum Işte, Hanife Ağan da bunlardan biri. Okjjldan çıktıktan sonra babasına gelmiş. Arkadaşı Emel Aksay'la birlikte Istanbul Erkek Lisesinin bahçesinde, buzların üstünde kayıyorlar. Kar yağadursun, onlann neşesi yerinde.. Aldırdıkları bile yok. Nasıl olsa akşanaa anneleri önlerine bir sıcak çorba koyacak, babası ev kirasını verecek.. Onların neşesine imrenmedim detem yalan söylemis olurum. Bir 16 sı köy kadmları gezici kursu müddet zevkle seyrettikten sonra j'anlarına yaklaşıp yumurcakların olmak üzere muhtelif meslekl ve neşesini bir kat daha artıran şar teknik okullann sayısı 48, öğrenci sayısı 11.594, öğretmen sayısı kıyı bana öğretmelerini istedim. 936 dir. Hey mambo, mambo rak, Resmî mesleki ve teknik okulla Taksimde bir durak. rın çeşitleri ve sayıları şöyle tasHey mambo, mambo rak, nif edilebilir: Kız Enstitüsü ve Ak Takaimde bir durak... Sizin hoşunuza gitti mi bilmem şam Sanat okulu 10, Erkek Sanat ama, bu mambo melodisi Hanife Enstitüsü 3, Ticaret Lisesi 3, Sekve Emel'in o kadar hoşuna gitmiş reterlik okulu, Erkek ilk öğretme'.T ti ki; ben yanlarından ayrılırken okulu, tmam Hatip okulu, Erkek Erkek onlar kaymalarına ve mamboları Teknik Öğretmen okulu, na devazn ediyorlardı. Hanife Ağan Terzilik Tekâmül Enstitüsü, MenIstanbuldaki 227 şehir ilkokulun sucat Enstitüsü, Motor sanat ensti dan birine devam ediyordu. 31.373 tüsü, Yapı Enstitüsü, Teknik Okul arkadaşı gibi o da okula bu yıl lar 8 (Tatbiki Güzel Sanatlar, Erkek Orta Terzilik okulu, Akşam Kız Sanat 13, Akşam Tekniker, Matbaacılık, Tekniker). Kurucu Mecli» leçimleri dolayı •iyU lnhilâl etmiş olan C.H.P. îl İdare Kurulunu yenlden teskil etgirmişti Alfab^yi yeni ögrenen mekle gBrevli heyet, dün de bu Kantinci Recebin kızı Hanife'nin konuda kesin bir karara yaramanumarası 92 idi. Büyüyünce öğret mıştır. Genel Sekreter yardımcılan Dr. men olmak istiyordu. Sanki eğitim seferberliğine girdiğimizi biliyor Kemal Satır ve Orhan öztrak ile Merkez tdare Kurulu üyesi Dr. muş gibi. Hanife Ağan'ın ilerde ideali de Suphi Baykam'dan müteşekkil üç ğişse de mesele yoktu. Çünkü; ls kişilik heyet, teşkilât mensuplan tanbulda değişen ideallerine göre arasında farklı temayüllerin orta durumu gidecek bir öğretim müessesesi bu ya çıkması dolayısiyle Genel Merkeze aksettirmeğe ka lacaktı. rar vermiştir. Ancak. Gene! MerResmi ük ve orla tedrisat Türkiyenin yegâne kültür mer kez. heyet mensuplarına durumu kezi olan Istanbuldaki eğitim mü ımuhakkak bir sonuca baglamaları hususunda direktif vermiştir Bu esseselerinin tabiosu şöyledir: 227 si şehir 295 i köy olmak üze bakımdan heyetin bugün yeni C. re resmî ilkokulların sayısı 522 H.P. İl Baskanı ve İdare Kurulu dir. Bu okullarda 169.336 öğrenci, üyelerini açıklaması beklenmek4.405 öğretmen vardır. Bunlardan tedir. 310 unda normal 42 sinde normal çift, 157 çift, 2 sinde çift ve üçlü, 11 de üçlü tedrisat yapılmaktadır. tstanbulun yalmz 4 köyünde ilkokul yoktur. New York, 23 (AP) Brooklyn37 si müstakil, 19 u liselere bağlı olmak üzere resmi orta okulla de pazar günü çıkan bir yangın rın sayısı 56 olup 35.486 öğrenci sonunda bir anne çocuklarından devam etnıektedir. Öğretmen sa beşi ile birlikte yanarak can vermiştir. yısı 1267 dir. Ölen 36 yaşındaki Anna Fan2 si kolej olmak üzere resmi 11selerin sayısı 24. öğrenci miktarı cher'in, kendisiyle beraber yanan çocuklan 1 ilâ 7 yaşlarındaydı. 15.127, öğretmen miktarı 936 dir. Zam, memura yfiz de 35, emekliye 25 (Bastarafı 1 inci «ahifede ferberliğine girişilmiştir. CUMHURtYET B£Ş İki İsvlçrellnln Esnaf Hastahanesine bağışları (Bastarafı 1 inol sahifede) Lyrenmann zengin kimseler d > eğiller. Fakat memleketlerindeki diğer cemiyetlerde olduğu gibi bü tün üyesi »osyal yardımlaşma zihniyeti tasıyan Isviçre Tesisatçılar Cemiyetine mensuplar. Şehrimiz de, Süleymaniye camii yakınlann da inşaatı bitmek üzere olan 250 yataklı Esnaf Hastahanesine yapacakları teberru için tstanbula gelmiş bulunuyorlar. Gayeleri, etüdleri sonunda hastahanenin sıhht tesisatı için lâzım olacak malzeme miktarını tesbit etmek. Isviçreye döndüklerinde malzeme ile birlikte dört de usta gönderip hastahanenin sıhht tesisatını tamamen kendileri kuracaklar. Esnaf hastahanesi inşaatı ile bizzat Baskameşeul olan Sanayi O nı Hüseyin Başanr: .«îsviçre Tesisatçılar Cemiyetinin bu örnek davramşı karsısında gelen iki ve gelecek dört fsviçrelinin Türkiyedeki masraflarını biz deruhte etmek istedik. Fakat kabul ettiremedik. Ancak yemek masraflarını biz çekiyoruz» diyor ve duydugu sevinel, kıvancı ve aynı zamanda bizim ySnürriüzden özüntüyü «Ama n bey, şu Isviçrelilerdeki zihniyeti yaz. bizim millete örnek olsunlar. Hem de gazetenin, şöyle en iyi yerine koy ki herkes okusun.» diyerek belirtcneye çalışı yor. Demokrai izmirin tahribi (Bsştarafa 1 inoi sahifede) Baskaa Kims°nin tecviz etmiyeceği gibi subutu halinde nefretle karşılanacaktı. Inönü hakkındaki sözieriniz ve davranışınız.. Onursal Bu 1950 yılmda o zamanki hava içinde söylenmiş bir »özdür. Başkan Hiç bir hava böyle bir davranışa lüzum göstermez. Başol'un alkışlarla karşılana» bu sözlerine Onursal hiç bir cevap verememiş, ancak yüzü kızararak yerine oturmaktan başka bir şey yapamamıştır. Dâvanın 24 sanığı başlarında Menderes, Izmir milletvekilleri, eski Emniyet Genel Müdürü Göktan olduğu halde yerlerine alınmışlardır. İlk olarak dinlenen gazetenin operatörü Ahmet Aydamga, matbaada çalişırken yapr lan tecavüzü anlatmış, «kapana sıkl 5 m l ? fare gibi» bir kenara büzü lüp kaldıklarını bilâhare tecavü bitip aşağıya indikleri sırada bi otomobilin kapıda durduğunu, için de Muzaffer Kurbanoğlu il» Rau Onursal'ın bulunduğunu öğre.ıdi ğini anlatmış, Londra uçak kazasıada ölen Somuncuoğlu'nun tecavüzden çoö önceleri bir gazeteciyle haber yolladığını anlatmıştır. Tanık 10 yıldır bir muhalefe gazetesinde çalışaa personel olarak, kendilerini kurtardığı için Millî Birlik Komitesine teşekkürle sözleriin bitirmiştir. Knrbanogluna polis bllçi veriyor Onursal olaylardan iki buçuk saat sonra matbaanın önünden Kur banoğlu il e geçtiğini ve Kurban. oğlu.ıun bir polisten bilgi aldığını kabul etmiştir. tsmail Aksoy adlı trafik polisi olay mahalline geldiği zaman mâni olmak için çalişırken taş yağmuruna tutulduğunu, Ismet Uç adlı D. P linin «Buradan cehennem ol git» dediğini nakletmiştir. Olaylar sırasmda Emniyet Nöbetçi Müdürlüğünde buluna/ı 2 nci Şube Müdürü Abdülkadir Ersoysal, düşük Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan ve Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ismail Küntay'ın Izmire geldigini, bir olayın cereyanını önlemek için gazete matbaalan önüne polis koyduklannı, D. P. il bijasında dinamit patlatıldığım, bunu Demokrat Izmir'e yapılan tecavüzün takip ettiğini anlatmıştır. Görgüye dayanan ifadesi bulunmayan tanı* gece yarısından sonra kendisini arayan Cemal Göktan'a Valiyi bulamadığı için lller Ka..ıununa dayanarak asker istediğini söylediğini Genel Müdürün ise «Ne yapıyorsun.. Ne kan?ı>orsun. Sonra mesul olursun» ddiğini ifade etmiş. kanaat olarak da olayın mürettep olduğunu, polisler sabahtanberi yorgun bulunduğu için tecavüz saatinin bilhassa seçilmiş olduğuau ileri sürmüştür. nilmistir. Diğer tamklar gibi gazeteye yapılan hücumu ve tahribatı anlatan tanıktan sonra 1. şube basın Komiseri Salih Keskin ifade vermiş, olaylardan bir gün sonra «Bizim hakkımızda bir söylenti var mı, incele» diye Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ismail Hakkı Küntayın sorduğunu, kendisinin de: «Evet efendim» diye cevap ver diğini söylemiştir. Sanık Küntay, gazete sahibi Adnan Düvenci'nin telefonla kendisine «Hem yıktımz, hem de yoksunuz» diye söylemesi üzerine tanığa, «Bizim için böyle mi söylüyorlar» diye sorduğunu, Keskinin de «Evet» dediğini kabul etmiştir. Komiser muavini Rauf Sovancıoğlu, 1. Şubeden Mesut Ongun, mürettip Ahmet Ergin olaylar hakkında esasa tesir etmiyen bügiler vermişlerdir. Daha sonra ressamlık yapan ve yıkılan gazetenin karşısındaki bir apartmanda oturan Şaduman Şayan Tarancı ismindeki kadın heyecanlı bir ifade vermiş, bir ara da heyecanlandığı için su istemiştir. Uzaktan olaylan gördüğünü, mütecavizlerin ellerindeki sopalarla binaya hücum ettiklerini söyliyen Tarancı, demir kapının kapandığını görünce «İmdat, öldürüyorlar, yetişin» diye bağırdığım anlatmış ve sözlerini «Hotantolar memleketinde bile böyle bir şeye şahit olunamıyacağını anladım. Tüylerim ürperdi» diye bitirmiştir. Tanık yerine otururken «Huzurunuzdan sizleri hürmetle selâmlıyarak ayrıhyorum» demiştir. Bilâhare eşi Tekel eksperi Sırrı Tarancı da, Şaduman gibi olayı anlatmıştır. Bundan sonra Izmirden çekilen üç telgraf okunmuş, Demokrat Izmir gazetesi işçileri harcırah sıkıntısı çekmeleri dolayısiyle tanık olarak gelemediklerini, yolluk gön derilmediği takdirde tanıklıktan aflannı istemişlerdir. Niğdeden Mehmet Ünlübay imzalı telgrafta da, tanık olarak dinlenilmeşi talebinde bulunmuştur. Mütaakıben sanıklardan Osman Gürbüz, olayla hiçbir ilgisi olmadığını, Konyadan Izmire ekmek parası kazanmak için geldiğini, üç çocuğu ve hasta eşinin parasız kald.ığını söyliyerek gündüz nezaret altında çalışıp geceleri cezaevinde yatmak istediğini bildirmiştir. Bilâhare Başkan, Zeynel Koyuncu'nun ifadesini dikkate alarak geçen celse tanık olarak dinlenen Şeref Balkanlının olay mahallinde bulunup tahrik edip etmediğini, tanıklan teker teker çağırmak suretiyle sormuş, tamklar da görmedik erini ifade etmişlerdir. Sanıklardan eski Izmir Valisi Kemal Hadımlının vekili söz almış, polis tanıklardan, olay günü sağa sola gönderilmelerinin kimin emriyle olduğunun sorulmasım istemişlerdir. 11 tanık polis, bunu bilmediklerini ifade etmişlerdir. öteyandan, Demokrat tzmir Gazetesi mensuplan arasında komünizm «uundan takibata uğrıyan bulunup bulunmadığı sorusunu da polisler, «bilmiyoruz» diye cevaplandırmışlardır. Er maaşlarına zam Subaylar, memurlar ve emekliler bakımından 1961 mâli yılı bütçesini de değerlendiren Mâliye Bakanı, bu bütçe ile büyük adaletsizlikle; rin önleneceğini, yeni bütçenin hayat seviyeleri ele alman kimseleri üç grupta mütalâa etmekte olduğunu söylemiştir. Birinci grupta ordumuzun erleri bulunmaktadır. Erlerin maaşlan 31 kuruştan 10 liraya çıkarılmıştır. Bu on Iiranın beş lirası 1961 martınaa. 5 lirası da 1962 mâli yılı bidayetinde verilmiye başlanacaktır Bu konuda Mâliye Bakanı şöyle demiştir: «5 lira haadizzatmda mühim bir meblâğ değildir. Fakat biz bu hareketimizte aziz milletimizin özünü teşkil eden, salâbet ve mertlik timsâli erlerimize bu devletin hayranlık ve şükran'ı* hislerinin belirtilmesi lâzım geldiği kanaatindeyiz. Bu hareket bunun nâriz bir ifadesidir. Bugüne kadar yapılan demokrasi edebiyatı içinde kafaların çevrilmediği bu cephe için bütçe ile 22 milyon lira tahsis ettik.» Bir anne ve dokuz çocuğundan beşi yandı Subay ve memurlar Ikinci grupta subay ve memurlar toplanmaktadır. «1939 dan bu yana ordu memur kütlesi çok büyük kayıplara uğrp.mıştır. Fakat bunlar dünyanın hiç bir yerinde görülmiyen bir fedakârlıkla millete feragatle hizmette devam etmişlerdir.» diyen Mâliye Bakanı. 1939 yılında. en yüksek maaşın 600 lira, bugün ise 2000 lira olduğunu, o tarihten bugüne kadar üç buçuk misli arttığını, buna mukabil toptan fiyat indeksinin 1112 misli arttığını. bunu telâ fı için bu bütçe ile gayret sarfedildiğini, memurlanmızm maaslarına prensip olarak yıl boyunca yüzde 35 nispetinde zam yapıldığım, bu zammın yüzde 20 sinin mâli yıl başı olan 1. marttan itibaren tatbik olunacağım, yüzde 15 inin ise mâli yılın sonu olan şubatta tatbik mevkiine konacağını, böylece mezkur zammın yıl içinde büt çeye inikâsının yüzde 20 olacağım söylemiştir. Üçüncü grupta emskliler bulunmaktadır. Emeklilere «eyyanen yüzde 25 zam yapılacak, bunun yüzde 10 u 1 marttan, yüzde 10 u 1 hazirandan, yüzde 5 i de 1 eylulden itibaren tatbike konacaktır. Iktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlar da aynı miktarda zam göreceklerdir. Yalnız, yekun maaşlan üzerinden değil de, sadece (müktesep hskları) üzerinden zam göreceklerdir. Bakan bu izahatmdaıı sonra «Bu bütçeleri sizlerin, dolayısiyle efkârı umumiyenin, Kurucu Meclisin ve dünyanın tetkikine ehemmiyetle arzjdiyoruz.» demiş ve toplantıya »on verilmiştir. Kurucu Meclis ihtisas komisyonlarını seçti Bastarafı I ınci sahifede ?at Belger'e 15 gün izin verilmiş ve Meclis ihtisas komisyonlannın terimi.ie eeçılmiçtir. Seçimler, 15.45 de nihayetlenmis, ancak tasnif sonuna kadar oturum tatil edilmiştir. Sast l«3fi ri» oturum yeniden açılınca Baskan. 16 ihtisas komisyonuna seçilen Temsilciler Meclisi üyelerinin isi.nlerini ve aldıklan ovların savtlannı açıklamı«:tır. Ya pılsn seçimlere göre, Adalet Komisyonuna 15, Milli Savunma Komisynnuna 15. tçisleri Komisyonu na 15, Dısişleri Komisvnnuna 10, Maliye Komisyonuna 15, Miilt E?iHm Komisyonuna 12. Baymdırlık Komisyonuna 12. Ticaret Kcvnisyonuna 10. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisvonuna 10. Tarım Komisyonuna 12. Gümrük ve Tekel Komisvonuna 10. Ulaştırma Komisvonuna 10. Calışma Komisyonuna 10. Sanayi Komisyonuna 10. tmar ve îskSn Komisvonuna 10 ve BasınYavın ve Turizm Komlsyonuna 10 Öye secilmistir. Tüzük hükiimlerine göre komisvonlar secimi mütpükıp aralannda toplanarak vazife tak*1mf yapacaklardır. Komisyon secimlerlyle llgili mazbatalann okıınmasını takiVıen eündem eereSince Başkan, Esat Çağa'mn sorusunu cevat>landırmak iizere BasınYaym re Ttırfzm Bakanma söz verdi. Kürsöye gelen Cihat Baban. 9 *azetenin kapanmasi İle ileili bu sorunun Mecllse aksettiriİTiesinden memnuniyet duvduğunu ve b"nu esasen bekledi&ini bildirerek radyoda 9 «razetenin kapsnmasi ile ilsill calıstıranlar alevhinde hlc bir makale. fıkra ve yazının radyoda yavn'an'nadı*ını, esasen gazete sahlplerinin de cıkmama kararını verdikier! sırada yayınladıklan bevannameyl radyonun yayması lcin herhangi bir teşebbüste bulunmadığını. fakat kapanma kararınm alınmasından sonra bu meselenin hükümette enine boyuna görüşüldüSünö ve teessür verici bir hSl olması flzerine durulduğunu, bu mesele özerinde hükümetin ancak durumu sğ.rlastırcnamak yolunu tercih ettiğini söylemis ve basm hakkında alkışlanan su sözleri söylemiştir: • Basm, memleket meseîeleri karsısında göğüs kabartıcı imtihanlar vermiştir.» Bakan daha sonra çalısanlaırla cahştıranlar arasındaki anlaşmazlıgın bir aile meselesl olrli'Şunu belirtmis ve kapanma sır\" nda radyoda çahştıranlar glevhine an cak bir telgrafin okunduğunu, bir kadın yazarımızm da gerekll direktife ragmen radyoda bu mevzuda konusma yapmasının doğru bulunmadıeını ve mesullerinin cezalandırıldığını bildirmiştir. Baban, mOteakıben, gazetelerin kapanmasmdan iki gün sonra 12 ocak tarihinde Gazete Sahipleri Sen dikası Baskanı Falih Rıfkı Ataydan bir telgraf almdığım, fakat bu telgrafta bir açıklama yapılmaktan ziyade. gazetelerin neşir hayatına başlamasının tavsiye edildiğini, bu sebeple bu telgrafm da radyoda okunmadıshnı ve bu telgrafin radvnda okunmasının ancak alevi çoğaltmaya yarıyacağını beyan eylemiştir. Soru sahibi ise kısa konuşmasın da hatalannı kabul ederek açıkladığı için BasınYaym Bakanı Cihat Baban'a teşekkür etmiş ve devlet radvosnmın tarafsızlıŞi konusunda Cihat Baban'm yaptığı cnücadelelerden bahsederek, yapılmakta olan anayasada tarafsızlıSı sağhyacak maddelerln bulunmasını temennf etmiştir. Müteakıben, giindemde olmamasına ragmen parlâmento tarihimizde llk defa olarak Sanayi Bakanına müteveccih bir soruya Bakan bugün derhal cevaplandırmıs tir. All Rıza Akbıyıkoflu BaskanlıSa bir sözlü soru vererek Sanayi Bakanın:n bunu cevaplandırmasını istemekte idi Fakat soru BakanhŞma btışıin havale edîimiş bulunuyordu Bakan kürsüye gelerek bunu derhal cevaplandırmasmın mümkün oldueunu bildirmiş ve su izahatı vermiştir: « 9 Î vılında 646 milyon Hra tu1 <O tarmda pancar mübayaa edilmiş ve bunun 448 milyon lirası ödenmistir. Geri kalan miktarı henüz ödenmemistir. Zaten her yıl bir miktarı ödenemenektedir. Bütün bu aksaklıklar zamamnda programsız yarjılan işlerin sonucudur. Bu yıl ödenemiven nispet viizde 31 e düşmüştür. Bu miktar da 1961 malî yılının ilk üç ayında ödene?ektir.» Bundan sonra Başkan. sorunun cevaplandınldiSmı söylıyerek oturuma son vermistir. Te^nsilciler Meclisi 9 uncu birleşimini çarşamba günü saat 15 te yapacaktır. Kemây. Hrutçef buluşmasına doğru \Vashington, 23 (R.) Başkan Kennedy bugün Beyaz Sarayda Hariciye Vekili ve Dışişleri mütehassısları ile uzun süren bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede geçenlerde Hrutçef'in Amerikanın Moskova Büyük Elçisi vasıtasiyle Kennedy'ye gönderdiği mesajın ele alındığı zannedilmektedir. Hrut .çef'in bu mesajında Kennedy'ye yakında bir görüşme teklif ettiği bildirilmektedir Ordu'yu nasıl zulme âlet etmek istemişlerdi? Askerf oknllar Istanbul'daki Askerl eğitim müesseseleri.ıi de şöyle sıralıyabiliriz: Harb Akademisi, Deniz Harb Okulu ve Lisesi, Kuleli Askerî LiAynı gün, gece Çankaya Köşkün s<=si. Selimiye Asker! Orta Okulu, de yapılan topîantıda Harb Okulu Uçak Savar Yedek Subay Okulu, öğrencilerinin yürüyüşü meselesiİstihkâm Yedek Subay Okulu, nîn söz konusu edildiği anlaşıldı. Deniz ve Kara Astusubay HazırBu topîantıda, yürüyüşün az önce laroa Okulları. belirtilen sebeplerden ileri gelmiş Ayrıca diğer bakanlıklara ait olduğu neticesine varıldı. Ancak, müsebbiplerinin okul kumandam Polis Okulu. Halkalı Ziraat Okulu tarafından tahkik ve tesbit edilme ve Hayvan Sağlık Memurları Osi ve tekerrürü halinde de Rüstü kulu vardır. Ziya NEBİOĞLU Erdelhun'un bahseylediği tedbirlerin alınması kararlaştınldı. Rüştü Erdelhun bu tedbirlerinde, «tekerrürü halinde bunları toplayıp, vasıtalara doldurup Ankara'dan uzak laştıracağını ve icabında üzerlerin'e ateş açtıracağını» bildirmiş buJohannesburg (Güney Afrika) lunuyordu. Bu beyan Celâl Bayar tarafından da tasvip olundu. Bu 23 (AP) Güney Afrika'dan tngiltoplantıda bulunan Dilâver Argun tere'ye sevkedilen ve endüstride Köşkte yaverler odasına inmişti. kullanılan cinsten elmas paketleriOrada bulunan Muhafız Alay Ku nin sık sık çalinışı Ingiliz ve Gümandam Kurmay Albay Osman ney Afrika polisi ile Interpol A.ian ları tarafından tetkik edilmektedir. Köksal ile bu konuda konuştu. AnÇahnan elmasların 560.000 dolâr cak, bu konuşmadan sırası gelince kıymetinde olduğu tahmin edilmek bahsedilecektir. tedir. Paketlerin Güney Afrika Ha22 mayıs 1960 ve mütaakıp gün va Yolları uçaklanndan, posta çan lerde Genel Kurmay Başkanlığı ta talarından çahndığı testit edilmiş rafından Harb Okulu ile diğer as tir. kerî okullann ve subay kurslarının imtihanlarını çabuklaştırması sraelli bir eğrfim tızmanı ve öğrencilerinin kamplara gi&ıdeşehrimizde rilmesi yolunda ahnacak diğer bazı tedbirler bakımından emirler yaIsrael Milli Eğitim Bakanlığı Azıldığı ve bu günlerde toplanan rap dilleri bölümü uzmanı Shmuel Bakanlar Kurulunda hazır bulö Salamon, eğitim müesseselerini zinan Celâl Bayar'ın Harb Okulu yaret etmek ve tetkiklerde bulunnun şiddetle cezalandırıiması tezini mak üzere dün şehrimize gelmiştir. ileri sürdüğü Şemi Ergin ve AbAy sonuna kadar şehrimizde kactuilah Aker'in tuttuğu notlardan lacak olan Salmon bugün Atatürk aniaşıimaktadır.» Kız Lisesirıi z'yaret edecektir. Baftarafı 1 inei sahifede Kararnamede bu konuda şunlar yazıhdır : «Partizan bir lstikamettt kullanılan bazı rabıta mensuplarının kanunt vazife ve salâhiyetlerini iuiiıtimal «dercesine bilhassa «ubaylar hakkında keyf! muameleler» kıyam ttmelerl ve barı subaylan karakollara celbedip dövmeleri v« tevkiı «tmeleri şeklindeki olaylar tahtiıen genç iubay ve Harb Okulu talcbelerl ürerinde çok üzücü tMtrlar yaratmıı olup, bir ara îstanbul Yt Ankara olaylannda en yükıek kumandanların ancak düşmana karşı Tcrlltbilecek taarruz emrini kendi çağdaşları ve üiküdaş ları OnİT*rsite talebelerin» karsı da ya«ıh şekild* Termiş bulunma»ı T« yln» bazı yflksek kumandanların b« hâdiıeler ıırasında talebelcr* karfi ytrsiz ye lebepsir siddet g«it»nn««l ve bu kabil olaylarda her dcfannda ordunun hiçbir lüzum T« ıtnırot yokken millete karşı kanun dısına çıkmı? iktidarın Tantan ı«klindt kullamlmak Istenmtri v» iatikbald* çıkabilecek bu kabil hâdiıeler lebebiyle belki kendH«rta« d« 8« kardeşlarine taarnıl «tmalarf T« ıteı tylemeleri emrrltrbrin r«rilmegl lhtimalinden ürkerck, ordunun ancak memleket müdafaaaının bir vasıtan olduğunu T» fakat ratandaş kavgasmda kanun difi iktidann bir zulüm âleti olamıyaoa|ını görtennek maksadiy le gayet faraiml ve vatanperverarie duygularlt ieısiz bir yürüyüs yap mayı taıarladıklarını görmekteyiz. 21 mayu 1980 gunündeyiz, cumartesi öğleden «onra laat İS... Harb Okulu öğrencileri Orduevinden Bakanlıklara v* oradsn da Kızılay'a doğru bir aessiı yürüyü» yapıyorlar. Bu hali haber alan eski Genel Kurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, Zırhlı Eğitim Tugay Kumandam Yusuf Demirdağa emir vererek Etimesğutta bulunan hazır kuvveti Harb Okulu nümayişini önlemekle vazifelendirildi. Birlik, binili olarak yola çıkarıldı. Genel Kurmay Başkanlığı binası clvarma geldiği zaman, Harb Okullularm da yanlarında bulunan bazı kuman danlarla birlikte okullanna doğru gitmekte oldukları göriilüyordu. Yusuf Demirdağ. burada vasıtalarmdan indirilen bazı kuvvetin başındaki Teğmen Fikret Günlüsu'ya Harbiyelilerin tüfek dipçikleriyle okullanna sokulduktan sonra, birliğin geri dönmesini emretti. Teğmen de biraz fasıla ile öğrencileri takibe başladı. Biraz sonra bu teğmenin kendiliğinden durumu idare etmek istemesi ve Harb Okulu öğrencilerinin arkalarında bulunan bazı general ve subayların müdahelesi ve nıhayet oraya gelmiş bulunan kıta kumandam Yüzbaşı Fikret Kutan'm takibin durdurulmssına ilişkin emri sonucunda müessif bir olay meydana gelmedi. Daha sonra oraya gelen Yusuf Demirdağ da kıtayı o civarda bir iki saat beklettikten sonra yerine gönderdi. özel ilk ve orta tedrisat Türk özel okulları sayısı 37, öğrenci sayısı 8.012, öğretmen sayısı 735, Ermeni özel okullan sayısı 32, öğrenci sayısı 7.510, öğretmen sayısı 430 Musevi özel okullar sa yısı 6, öğrenci sayısı 2.200, öğretmen sayısı 120 Rum özel okulla rı sayısı 46, öğrenci sayısı 6.650, öğretmen sayısı 460 özel yabancı okullar (Amerikan, Fransız, îtal yan, Avusturya, Alman, tngiliz, Bulgar, Iran) sayısı 23, öğrenci sa yjsı 7.910, öğretmen sayısı 1.307 dir. M Türk özel okullarının çesitle7 rine göre dağıhsı ise; ilk ve orta tedrisat 311, Konservatuar okulu, Kızılay Hemşire okulu. Sosyal Hemşire Okulu, Gazetecilik ve Ticaçet okulu 2, Teknikum seklindedir. özel dershaneler ve kurslar özel dershaneler ve kurslar «ayısı \2, Bğrenci sayısı 3691, öğretmen sayısı 84, özel sanat kursları (Daktilo ve sekreter, soför, telsiz v e telgraf s«yı« 7, öğrenci sayısı 640, öğretme.ı layııı 25, özel Kur'an kursları »ayısl 40, öğrenci sayısı 313 ü kadın olmak üzere 1.595, öğre tici »ayuı 46 (1959 rakamlarıdır.) özel BiçklDikiş yurtları sayısı 19, öğrenci sayısı 736, öğretmen sayısı 24 tür. Muhtelif Bunlardan başka îstanbulun muh telif »«mtlerindeki 8 resml Yetiştirme Y* Bakım yurtlarında korun maya almmı? olan çocukların nayısı; 317 si kız olmak üzere 1013 ve öğretmen sayısı da 34 dür. Aynca Arızalı v» Gerl Zekâlı çocuklara mahsus özel okulların sayısı 11, öğrenci »aynı 416, öğretmen sayısı 34 dür. Arızalı ve geri zekâlı çocuklardaa 268 i Sağır ve Dilsiz okulunda bulunmaktadır. Bugune kadar Istarrbul'da açılan halk dershanelerinin sayısı 13, öğrenci sayısı 194 ü kadın olmak üz«?re 247, öğretmen sayısı da 22 dir. Toplam Euraya kadar yukanda çesit ve sayılarını detaylı olarak verdiğimiz öğretim müesseselerinin sayısı 904, öğrenci sayısı 272163. öğr»tmen sayısı da 10.031 dir. Üniversfte Yüksel Okoi ve Akademiler Üniversite sayısı Istaibul Üniversitesi ve tstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere 2, Akademi sayısı Güzel Sanatlar Akademisi, îktisadi v e Ticari llimler Akademisi olmak üzere 2, Yüksek okul sayısı; Teknik Üniv«»rsiteye bağlı Maçka Tek.ıik Okulu, Yıldız Teknik Okulu. Çapa Yüksek öğretmen okulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Yüksek ti'âm Enstitüsü. Amerikan Robert Kolej Yüksek. kısmı olmak üzere 0 dır. Kennedy bir askerlik arkadaşına vazife verdi San Fransisco, 23 (AP) 1942 de bir torpidobot okulunda başlıyan arkadaşhk, Başkan Kennedy'nin yaptığı bir tâyinle iyi bir mah «ül vermiş bulunmaktadır. Başkan Kennedy, bu • okuldakl arkadaşlarından Paul Fay'ın oğlu nu A.B.D. Bahriye Bakan Yardım cılığına getirmiştir. Daha Başkanlık vazifesine bas'.a madan çok önce tâyinlere başlıyan Kennedy, yine de yeni tâyin lerde bulunmakta devam etmektedir. Bu cümleden olmak üzere Porto Riko'lu hükümet memurla rından birini Dışişleri Bakanlığında önemli bir vazifeye getirmiştir. Isviçreliler başka bir yönden de memleketimize hizmet etmek istiyorlar. Herr Stu.ki ve arkadaşı yarın Ankarava ?idecekler Herr Stucki, «eğer» diyor. «Ankarada ilgili çevrelerden izin alabilirsek. 600 kadar Türk yapı ve tesisat ustasına 1 2 yıl süre ile Isviçrede iş temin edip, çalışma imkânı ver mek istiyoruz.» Bu sözleri söylerke n Hans Stucki, bir pot kırmış olmak korkusu ile «Acaba Isviçrede bu hususta memleketinize nazaran daha fazla ihtisas yapma im kânı bulurlar mı?» diye soruyor Ona hiç şüphe yok. Bu îsviçrelile rin ifadelerine göre, memleketler'nde inşaatta çalışan ustalar, saNew York 23 (AP) Feribot i? atte ortalama 4 frank ücret alçilerinin iki haftadan beri devam maktadır ve haftalık çalışma süeden grevinde arabuluculuk etmek resi de 48 saattir. Bilindiği gibi için, Çalışma Bakanı Arthur J. serbest piyasada bir frank 3 Türk Goldberg buraya gelmiştir. lirası değerindedir. MeselS, Zü664 kişiden mürekkep işçiler rich gibi büyük bir şehirde orta grupunun grev yapması birçok evsafta bir otelin yatak flcreti bölgelere yapılan gıda sevkiyatı 7 franktır. Herr Stucki «yalnız» m sekteye uğratmıştır. Çünkü bu diyor, «Isviçreye gitmek istiyccek işçilerin grevi 100.000 işçinin çalı olan usta veya kalfalan n biraz şamaz hale gelmesine sebep ol olsun Franiızra yahut Almanca muştur. bilmeleri gerek.> Goldberg Vali Rockfeller'e tele Isvlçre Tesisatçılar Cemiveti üfon ederek kendisinin de bu lsl« yakından ilgilenmeıini istemiştir. yesi olan Hans Stucki ve Thomas Gazetecilerle görüşen Rockfeller, Lyrenmann busün 3aat 14.00 de isçi temsilcileriyls görüşmelerde Ticaret Odası salonunda şehrimiz esnaf dernekleri mümessjl'eriyle bulunacağını bildirmiştir. de bu konularda görüşmelerde bulunacaklardır. Nadlr DAYI Amerikada grev devam ediyor Üniversite Yabancı Dil Okulu yönetmeliğinde değişiklik yapılıyor Kurultaylar Anayasanın kabulünden sonra toplanacak Bastarafı 1 inci sahifede yetlerinin veya kurucularının genel merkez, il ve ilçe idare merkezlerini teşkil etmelerini ve idarî faaliyetlerini tanzim hususları serbesttir. Bu faaliyetler sırasmda herhangi bir suretle parti propagandası yapılamaz ve partizanca hareketler yasaktır. 2 12 ocak 1961 tarihli tebliğde bildirilen tüzük tâdili yalnız 8 sayılı kanunun âmir hükümlerine göre bu partilerin tüzüklerinde bulunan ocak ve bucak teşkilâtma ait mevaddın tâdilinden ibarettir. Bu işlem parti genel merkezindeki idare heyetlerince yapılacaktır. 3 Yeni kurulan ve kurulacak olan siyasî partilerin tüzük ve prog ramlan kurucular veya müteşebbis heyetler tarafmdan hazırlanarak en geç 13 şubat 1961 tarihine kadar ilgili makamlara verilecektir. Bu tarihten sonra siyasî parti kurma teşebbüsü 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu hükümlerine göredir. 4 Hazırlanmakta olan yeni Anayasa ve Seçim Kanunu esaslarına göre siyasî partiler tüzüklerifide ve gerekirse programlarında tâdilât yapacaklarından 8 sayılı kanunun hükümlerine göre yapılacak tâdilât maksadiyle ilçe, il ve genel kongre veya kurultay toplantısı yapamıyacaklardır. siyasî propaganda ve faaliyetlerini geniş ölçüde içerisine alacak olan bu gibi siyasi parti kongre veva knrultay toplantılarına ancak yeni Anayasa ve Seçim Kanununun kabul ve yürürlüğe girmesinden . • rr • o.a müsaade edilecektir. Içişleri Bakanı Muharrem Ihsan Kızıloğlu Istanbul Üniversitesi Yabaneı Diller Okulu yönetmeliğinde baıı değişiklikler yapüacaktır. Rektör, Okul Müdürü, bir Pedegoji Profesörü, 6 Fakülte temsil cisi ile 3 yabancı dll uzmanınm iş tirak edeceği okul yönetim kurulu bu ay sonunda veya subat ayında toplanacaktır. Yönetim kurulu yapılacak degişiklikleri gözden geçirdikten sonra rektörlerin ve öğrenci temsilcilerinin bu konu daki fikirlerini alacaktır. Kendisiyle görüştüğümüz Yabancı Diller Okulu Müdürü Prof. Dr. Bahadır Alkım; « Lisan yönetmeliğinin değistirilmesi konusu henüz tasavvurdur. Bunun gerçekleşmesi ikinci iömestrden önce olamaz. HattS yü rürlüğe girmesi yeni ders yıhnda mümkün olacaktır.» demiştir. Müdür AlKıfa' öğrencinin fazla dershane'n'n az olduğunu, bir kurda 170 tişinin bulunduğunu, bu şartlarda lisan öğreniminin mümkün olam.yacağmı, yeni öğrencilerin Üi'iversiteye başlar baş lamaz muaıijfte girmek istemela rinin nnavlar! güçleştirdiğini bildirmiştir. Yonetmelikte yapılacak değişiklikler konusunde Prof. Alkım şah si kanaatini şöyle ifade etmiştir; « Her f akültenin bünyesine eö re bir tedris sistemi istiyoruz. Sis tcmde büvuk biı değişiklik be!tlerıemez.» tskenderun'a 40 senedenberi ilk defa kar yağdı! Isktnderun, 23 (Telefonla) Birkaç günden beri güzel giden havalar dün gec« birden soğumus v» IEI sıfırın altında 2 ye kadar düsmüştür. Portakal ağaçlan donma tehlikesi göstermiş ve bu sabah şehirde kar yağmıya başlamıştır. Kırk seneden beri ilk defa k«r gören Iskenderunlular hayretler içinde kal mışlardır. Diğer taraftan Toprakkale ile Adana arasmda karın kahnlığı 5 santimi bulmuştur. Buralardaki ya?h köylüler de 60 seneden beri kar'ı ilk defa gördüklerini »öylemektedirler. Kı» bütün şiddetiyle devam etmektedir. Erzincan'ın bazı geçitlerinde kar 6 tnetreyi buldo Erzincan, 23 (Hususi) Karakıs ütün şiddetiyle Doğu vilâyetlerimizî, kara ve demiryollanm sarmış vaziyettedir. Bilhassa Erzincandan doğuya giden yollarda kaayollan ve demiryolîarı vasıtalaı üç grup halinde çalışarak yollaın açılması için gayret sarfetmek edir. Bugün Doğu Postası, Erzuruman hareket edememiştir. Istanbul' an gelen ekspres de Erzincan'da :almıştır. Geçit ve Boğazlarda kar metreyi geçmiştir. Önümüzdeki îünlerde kara ve demiryolları vaıtalarının hareket edemiyeceğinlen korkulmaktad^. Çukurova'da kış Adana, 23 (Telefonla) Cuma ;ününden beri Çukurova'da donduucu soğuklar hüküm sürmektedir. 3u sabah saat 5 ten itibaren ovanın birçok yerine ve Adana'ya kar yağ mıştır. Öğleye doğru ise ısı derecesi sıfırın üstüne çıkmıştır. Soğuklardan narenciye mahsttlü müteessir olmuş, bahçeciler portakallarını derhal toplamağa başlaıışlardır. Bitlis'te Bitlis, 23 (Telefonla) Dün gee devamlı olarak yağan kar neti:esinde şehrimizin civar illerle iribatı tamamen kesilmiştir. Kar :olları kapamakla kalmamış, elekrik şebekesi ile telefon kanallanıı da felce uğratmıştır. Ekipler eektrik ve telefon tamiratı ile meş»ul olmaktadırlar. Dfizce'de ısı 24 ! Düzce, 23 (Telefonla) Bölgemizde şictdetli bir soğuk hüküm sürmektedir. Isı dün gece 24 de•eceye kadar düşmüştür. Bu sabah 12 kilometre uzaktaki Üskübü nahiye merkezinden küçük bir bisikletle okula gelen lise ğrencisi donmak tehlikesi geçirmiştir. Okullar 10 gün müddetle tatil edilmistir. Sami Boz lsimli komiser muavininden sonra Ayhan özarslan adlı dığer bir komiser muavini dinlenil mıştir. D.P. il merkezine atılan bombanm tahkikatma gittiğini, içerde kimsenin bulunmadığını zil çalınmaymca içeriy. girdiklerini hafif bir dinamit kokusu geldiğini, iki camın kırıldığını, ancak etrafta oturanlann hiçbir infilâk seii duymadıklannı söylemiştir. 4. Noter Behçet Özgür, tecavüıfln ifetkiH makamların himayesi altında» yapıldığım söylemesinden sonra, gazetenin mürettiplerinden Murat Eröz, polis Salih Çaylak, polis Ali Altok dinlenmişlerdir. Görevli polisin ifadesi Gazetenin önünde görevlendirilen Ali. mütecavizleri durdurmak için düdük çahp imdat istediğini, kendisicı» de hücum edildiğini bildirmiştir. 1. Şube komiser muavini Mehmet özcan, «Ankara'dan gelen kodamanlarla, Izmirdeki kodamanlar birleşmiş bu işi yapmışlardır. Bu bir tecavüz olamaz. Hâdiseden yarım saat önc« hazır kuvvet yemeğe gönderilmisti.» demiştir. 1. Şube Müdürü olan Kemal Aclan, olayların Uşak'ta başladığını, Turgutlu ve Manisa'da devam ettiğini anlatmış, 30 nisan günü Vali Hadımlmın civar il ve ilcelere yazı göndererek Izmir'e içinde adam bulunan otobüs ve kamyonlann gönderilmemesini istediğini, bazı gazetelerin halkı kışkırttığını ifa de ile siyasi faaliyeti 10 gün müddetle tatil ettiğini, buna ragmen o gece Konak'ta D.P. lilerin kongre yapıyoruz diyerek toplandığmı ifade etmiş, Emniyet Genel Müdürünün Uşak'ta ve Manisa'da yaptığı vazifesine (!) Izmirde de devam ettiğini belirtmiştir. öğleden sonraki celse öğle tatilinden sonra 13,30 da tanıkların dinlenilmesine devam olunmuştur. llk olarak huzura alınan eski D. P. lilerden Zeynel Koyuncu olayı anlattıktan sonra D.P. lileri Şeref Balkanhmn kışkırttığını, burası komünist yuvasıdır, yıkacağız diye bağırdığım söyledikten sonra Demokrat Izmir Ğazetesinin kapıeısl Cemal Bingez dinle Bundan sonra Yüksek Adalet Divanı, sanık Osman Gürbüzün talebinin reddine, gelmiyen tanıklann masraflarının ödenerek çağırılmalarına ve listede bulunan diğer tanıklann çağınlmasına karar vermiş, duruşmayı 27.1.1981 günü saat .30 a bırakmıştır. ö ı e r ÖZTEP 1961 Dünya Göreş Sampiyonasi Tokyo 23 önümüzdeM aylarda Japonya'da yapılacak 1961 Dünya Güreş Şampiyonasımn hazırlık an devam etmektedir. Şimdiye kadar bu şampiyonaya katılacaklarını bildiren memleketerin sayısı on yedivi bulmuştur. 1 Yeni partilerin birleşmesi Ankara'da «mühim» sayılıyor Bastarafı 1 inci sahifede ce alınamamıştır. Yeni partinin tüzük ve program komitelerinde görev alan müteşebbisler taslak üzeindeki çalışmalarını tamamlamış, maddelerin müzakeresine geçmişîerdır. Her iki partinin kuruculanmn birkaç gün sonra yapacaklan nihai görüşme safhasında hem program ve tüzük gözden geçirilecek re hem de partinin adı konulacakır. Bütün bu çalışmaların ocak a»finın sonuna kadar tamamlanması çin gayret sarfedılmektedir. Her ki partinin müteşebbisleri, isimlei kesin olarak açıklanmamakla leraber şahıslar ve prensipler üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirmektedirler. Gayrimeşru servetler hazinenin mah olacak Bastarafı 1 ıncı sahitede nan ihtiyat tedbirleriıin kaldırılması hakkmdadır. 27 Mayıs Inkılâbı.ıı mütaakıp nezaret altma alman münfesih D. P. nin milletvekili ve milletvekili olmıyan mensupalrının banka lardaki paraları ile gayrı menkulI»ri ve zarurî ihtiyaçlan dışmda kalan malları üzeriae ilgili kanun lar gereğince Yüksek Soruşturma Kurulu tarafmdan ihtîyatî tedbir konmuş ve bu şahısların para ve malları üzerindeki tasarruf hakları böylece kalkmıştır. Yedi aydan fazla zamandır devam eden soruşturma süresinde, Yas"sıada'da önce nezaret altma ahnıp da bilâhare haklarında tev kif müzekkeresi kepile.i 400 küsur milletvekili, bakan ve Cumhurbaşkanı ile bunların suçlarına iştirak ettikleri sabit olması hasebiyle tevkif olunan diğer şahıslarm D. P. cıin 10 yılhk iktidarı devrinde edindikleri servetler ve mahiyetleri tesbit olunmuştur. Bu tesbit sonunda. edindikleri serv»ti.ı müstenidatı belli olmıyan sâkıtların, gayrı meşru servetlerinin hazine namına müsaderesi mütalâaya bağlanarak. Yüksek Adalet Divanına sevkolunmuştur. Gayrı mesru «erveti çıkmıyan D. P. milletvekilleri içr.i, haklarmda alınan tedbir kararı kaldırılmış ve bu gibilerİTi mal ve paraları üzerinde ail=lerinin tasarruf etmek imkânları serbest bırakılmıştır. D. P. milletvekilleri içinde bu gı'oi gayrı meşru servet ikti=;abına kaç mıyanlarm miktarının 200e yakın cldueu bildirilmektedir. DENİZCILIK BAHKAS! T.A.O. Denîzvolları İsletmesi ^ Ege 25 Ocakta Trabzon 26 Ocakta Giresun, 26 Ocakta Ordu ve 27 Ocakta Samsunaaı hareketle, 4 Şubat tarihinde İstanbul ve İzmire uğrıyarak Pire, Venedik, Trieste'ye gidecektir. Yolcu ve yük kabulüne başlanmıştrr. Keyfiyet sayın yolcu ve yük sahiplerine ilân olunur. (3418) Müracaat için: Derüzyolları İsletmesi Diş. Yolcu. Yük. Servisi (Tel: 27 11 60'39) Istanbul Acentelişi (Tel: 44 01 33) Elmas hırsızları araştınhyor Bütün öğrencilerin dişleri tedavi edilecek Sağhk Müdürü Dr. Muhit Tümerkan'ın başkanlığmda dün toplanan Sağlık Komisyonu ilk, orta ve liselerdeki öğrencilerin diş sağlığının kontrol edilmesine karar vermiştir. 11 diş tabibi şehrimiz okullarını gezerek öğrencilerin diş muayenelerini yapacaktır. Acil vakalar için hastahanelerden ve Dişçi Okulundan istifade edilecektir. Ayrıca içinde koltuk bulunan üç gezici diş tedavi otobüsü ile öğrencilerin diş sağhğı terrin edilecektir. f \ ^ 4 SITE YARIN HER TİYATROSU Her sün 21.15 te CUMARTESİ Sahneye koyan LÜTFİ AKAD Yazan Gl'NER SÜMEB DOKTOR KÂMRAN ŞENEL Dahiliye Mütehassısı Beyoğlu, Ağacami Sakızağacı Cad. No. 23 Saat 1518 Telefon : 44 55 14 Türkiyede Bölse Basını Bugün saat 15 de Doç. Dr. Cavit Tütengil tarafından Istanbul Üniversitesi merkez binasınm ait katmdaki Gazetecil'k Enstitüsü ders salonunda «Türkiyede bölge basını» konusu üzerine bir konferans verilecektir. Giriş serbesttir. YILDIZ K E N T E R MÜŞFİK K E N T E R ÇOLPAN ŞÜKRAN GÜNGÖR KÂMRAN YÜCE Gt'N 18 DE İLHAN A N T İ C O N E SON İKİ HAFTA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle