16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Ocak 1961 CUMHÜRÎYET n sıralarda, tam demokratopluluklarına dağıtıyormuş. tik stilde knrulmuş bir Partnşan bunları dinlerken. yıllar tki tavas arasında Bükreşte gelâmentonun tasvibinden ?eç ni| ölçüde yapılmış olan Stradd ca evvel kurulmus ve halkım;zın mesı lâzım eelen isler va(Revüi tiyatrosunun yerinde sim "=anat epitiminde. amatör sanat fa pıyor. kararlar alıvomz. Bir kaç o di yeller esivor Bu tarz. Tivatro alivetinin selismesinde favdalı hiz eiindiir basında cesitli akisler bıÎVIünevver'ıin bir cinayete Enstitüsünden vetişen gençlerle metler de görmüs n]an «Halkevle rakan malî kannnlar ve tedhirler kurban gidip gitmediği ınorg tuluattan kurtulmuş. «Müzikli ko ri» ni düsünmekten kendini ala buniardan biridir. Kanaatimce bn mücadeleleri kararlar bütçe zaruretleri vüzünmedi» seklini al TII?. BU tarza elve mıyor. iç poütika raporıı ile anlaşılacak aos olaylarının Asvadaki rişli istidatlar. Enstifünün so n »ı vüzünrlen ıısradıktarı ikıbeti ha den alınmıs olmaktan baska eereksulhu tehlikeye snriiklediği nıflarında kendini eösterince. ay tırlayınca da viirefinip si7İadıgını çeye istinat etmivor. Etje idi söyBoğazıçinde, ıkı kışınin olmü il« rı bir ööretime tâbi tıılııiarak ve duvuyor. gerekçesiyle Komünist Çin lerlerdi. Halbııki hiitiin malî ve sonuçlar.a:ı v e ancak üç gün sonhükümeti. Kamboç'nn Hinttistiriliyoıisr. Avni sızıyı Folklor Enstitüsü'. iktisadî kannnların hedefi Hazira meydana cıkarılan traiik kazaÇin dâvasında oldngn gibi Cenevre millî siyle ilgili tahkikat. dun sona erBiikreş clvsrıadaki «Sinema Pro. nü gezerken bize verilen bileileri neye varidat temini dejil kn o n nıistir. düksivon Merkezi» ni 2e?erken j dinlerken duyııyorıım 1P4P da ku çeliri. alıs.v#ris hacmini arttırGerek. kadınt kacırdığı iddıa göller üzerine kurulmu? olan bu j r u ! a n Enstitü ?iiıdi cok eelişmiş mak. halkın maiset sevivesini viik desteklemiştir. Bn münasebetle edilen taksi şoföru Hasip Aıın ve muazzam stüdyoları hakkivle gö Müzik Edebiyat. Kreoerafi bö seltmek ve ancak bn volla devlete Cenevre'de müştereken riyaseti irad saSl^maktır. Rir vereinin hegerekse kaçırıldığı ve sonra öldü rüp inceüvebilmek icin belki gün lümlerine avrlmı? Arşivlerinde dıruhde etmiı olan Rnsys T* BüMünevver lerce orada kalmak p«"re':*ir?inT an 75.000 den fazla halk melorlisi var defi bn olmalıdır. Ralhııki meselâ Eırîeşmıs Milletler (New York). lüldüğü iddia edilen yük Britanya devletine müraeaat .23 (a.a.) Amerikada Afrika Özkul adlı kadın;n ölmüş olması, ladım Te^islerin kaoasi*p«i vılda Bunları plâk veva band üzerine sn hina versileri ve binalar hakederek Prens Norodom Sihannk'nn hnndan sonra problemlerı mütehassısı nüfuzlu I'.âdifenın kapanmasına scbep teş 100 filmin iistünde Ama bir olân almışlar Avrıca halk ovunlarımn kındaki kararlar teklifini kabul ettigini beyan etTnrkivede hnsnsî sektörün bina şahsiyetlerden kurulu ozel bir te kil etmiştir. Buna rajmen, ölen gere^ince calışıyorlnrmı« Bu vıl Koreografik kitaplarını basmıçlar miş ve Laos işiyle ilgili 14 devleşekkül olan Afrika Komitesinin kadınıı ailesi, olayın bir cinayet sadece 10 ıızıın metrai filmi. 7 • 8 Binlerce halk masalını. rlestanı. yapımına para vatırmasına mâni. tin toplanmasını istemiştir. üvelerinden Georçe Hıuıseı. Ame olduğunu v e Münevver'in soför «Hareketli resim» fil.Tii. S . 6 da hikâvevi manvetofon'la tesbit et dir. tnsan Hn sartlar altında veni Komünist Çin'e nazaran Laos öldürüldükten çocuk'ar için kısa metrai filmi çe mişler Halk atasözlerinin hepsi binaya para vatırmak icin deli olrikanın Birleşmis Milletlerdeki H».«ip tarafından süratle barışa kavufmadığı taksonra. bu kazanm vuku bulduğunu virmi.«ler Bu «fiidvolarda binden derlenmiş. hepsi vavımlanmış Mil malıdır Zira vereiler artmıs. verdaimi delegesi Adlaı Stevenson'a dirde bnraya Amerik» miidshale verdiğı bir raporda. Amerikanın iddia etmektedirler. Bu iddİ3ım fazla teknisven calısıvnr Mak=at !î folklor iizerine etüdler yaptır gi mnafiveti kalkmıs kiralar donedecek ve ba müdahale Asyada Afrika sivasetini. bılhassa Ceza do^ıııluğu. ancak bııgün kadınıı larmın para ka'anmak. kâr sa51a mıslar Meselâ Rumen halk mu«i mnstur. biivük tepkiler varatacaktır. Onnn üzeri.ide yamlacak yir meseleM karşısındaki tutumu tesedi irin Amerikanın müdahalesi dünmak değil. halka hi?met etmek ol kisi âletleri üzerine Hamparson otopsiden sonra nıı değistirmesini istemektedir an!a«ılmış yayı kana bovamadan evvel, Ceduğunu söyliiyorlar Zaten hu notalarmın Batı notalarına cevrilDaha da misaller verehiliriz. cnktır. Houser raporıınun bir kısmında nevra kararlannın ayakta durfilim merkezi de Millî EŞitim Ra mpsi üzerine, her bölgenin fnlkloBövle kararlar deŞismeye mahdnğunn ispat kasdiyle böyle «seçirdijimiz kritık sene varfmda kanhğmin Sinema Genel Müdür rik ansambli üzerine çeşitli ça knmdnrlar Ve biz bnnn vıllardır hir konferanna nmtlaka zarnrrt Amerikanın müspet bir tavır taHigüne baîlı. Teknisvenler. reii lısmalar ortava koymuslar. yazarız. Kimse aldırmaz. Yılmak vardır. kınmamış rılması ve Cezayir halsörler ve sanatc.'ar hep«i KumenBıınlan sörüp. dinleyip de bizde âdetimiz olmadıîı icin çene yazkının kendi mukadderatını tâyin Kamboc adına bByle bir konfemakfa devam ederiz. mıs. tlk rejisörlcrle tekni«venleri, h â l â b i r Folklor En.stitüsünün ku hakkı ile Birlesmıs Milletler ne^a ransın toplanmasını teklif eden Rnnlardan bir yenisi de şn biyahancı ülkelerHe. bilhassa Rusj rulamamış. herkesin havran oldu retinde bir referandum yapılması Prens Norodom Sihannk'nn meiamnkadderatıdır. yada yetiştirmisler Kallandıkları j ğu o zengin ve renkli halk mii^i çare fstanbnlun fikrini desteklememesı üzücü hn iıns verdi|l cevapta înjiltere. bn tesisler. makineler de hep Rus va, Simizin. halk oyunlarımızın ve Ga7etelere c5re tstanbnlda Vilâdıırumdur» demektedir. teklife bttyük önera verdifini fapısı. Bazı filimler icin dısarıdanj halk edebiyatımızm ilmî esaslars yetle Relpdive tekrar birlesecekBirleşmis Milletlerdeki Amerikat bSyle bir konferansın müessiri reiisör getirttikleri de olmu«. Ama] göre hSlâ tesbit edilememi? olma mis. kan heyetinin, sömürgecilığın kal yet imkSnlarının mahdnt oldagnsma üzüİTiemek mümkün mü? tstanbnl. Meşrntivet devrinde şimdj reiisörlprİTii Sinem» ve Ti\ dırılnıas! ve Cezayir meseleleri ıın. onnn Içln herşeyden evvel Ladevletçe tâvin edilmiş hir Şehreyatro Enstitüsündp. ses ve makine * os'a Milletlerarası bir kontrol koile ilgili oylamada çekimser kalmini ve ? l heledive dairesinin f misyonnnun gönderllmesl leap ettimasını tenkid eden Hoııser, ayrıca. Ankaıa. 23 ( Cumhurij etTeleks ı mühenrlislerini de Bükre* Pnlitek < Romanyanın Tiyatroda ve gene! jfinı bildirmlstir. Portekiz'in deniz aşarı toprakları Sağlık hizmetlerinin sosyalleş n'îinde vetiMiriyorlarmu Tek şi1 olarak Güzel Sanatlar alanmda halk tarafından seçilmis heledive meselesi konusunda pasif davra tirıîmesi hakkındaki kanıınun tat kSyetleri henüz miikemmel bir «e| kısa zamanda. mühim gelişmeler meclislerinln temsîlcilerinden mfiNehrn'nnn takıııdıîı tavır da, tnrekkep beledive merlisi tarafınnılmasıın, Portekizin Guvenlik bikatı ile ilgili olarak Hükümeti naryo yazarı yp|;^m°mi< olması. elde ettiği meydanda Bu gelişme dan idare edilirdi. tiltere'ninkinden pek degişik olKonsevine adaylığınm desteklen mizin vaki teklifi üzerine. Ingiltemamıstır. N'ehru'va tröre Prens ! nin bizce «kevfivet» den çok «kePavitahtlıSını kaybettikten sonmesini ve Kasavubu'nun rıyase re Hükümeti gerekli teknik ya Norodom Sihannk'nn teklifi rok miyet» bakımından bir önem tariımı yapmavı kabul etmistir. MılH tivatrolan veni binasına! s.dığı da meydanda. çünkü kendi ra «ehreminliji kalktı. tstanbnla tindeki Konço heyetinin Birle.şmiş enteresjmdır. fakat. hidiseler hn beklivor. görüşleri. kendi sınırları içine ka bir Vali geldi. O Vali Reledlye Milletlere kabuliinün destekleniş Bu cümleden olmak üzere. Ingil kavusmağı sabırs zlıkla t**Mifin iizrrindrn asnnstır. Daha teıpde tababetın snsyalleştirilmesi Si.ndilik ellprindeki iki salonda. panmıs. güdümlü bir üanatın bü Reisidir dendi. Vilâyete bir mectarzını da takluh etmektedır süratle hareket rliifk ve miiessir ni basaran ve kendi memleketinde Stüdyo ve Komedi Tiyatrosunda lis verdiler. Relediyeye de bir careler bnlmak 15'im(>'r. Mnes« ir oldııgu kadar sağlık konuları üıe devamlı temsiller veriyorlar. 169 u yük dehalar yetiştirmesi, büyük e meclis verdiler. Bir mttddet hövfare dediH sev rfP Inrilterrnin ımde beynelmılel sahada ria yetki S3natcı, rpiisör. dekoratör. 2?1 iserler vermesi elbette beklenemez. le çitti. Bn sekil anormal bir «eileri sürrliijii Millctlerarası kon^ahıbı bulunan tngıltere Sağhk Ba teknisyen ve idarcci olmak iizere Ama, bana verdikleri rakam dog kildir. Batı memleketlerinde yokKENNEDY'MN KIZKM Amerikanın yenı Cumhurbaşkanı trol komlsyonndur. kanlıeı eskı müsteşarı Sir John 400 ki'ilik kadrolan var. «Opera ru ise, Romanyadâ deviet Güzel tnr. Oralarda şehri beledive rei»I Kennedy'nin üç kuzeninden bin 18 dönümlük küçük bir »razı parçaümnml kanaate gBre yapılması Charles 31 ocak tarıhinde memle ve Bale Tivatrosu»nda bu kadro Sanatlara her yıl çeşitli kollardan idare eder. Hem polisiyle. maarlsı üzerinde ailesiyle birlikte çahşan bir çiftçidır. Resımde Joseph lâzım gelen şey. Laos'nn gfiney ve ketimize gelecektır. Kenndy evinin oturnıa odasında kansı ve 3 yaşındaki oğlu ile gön'.ın iki mislini bıılducunu söyledi ve bütcelerdpn. bizim paramızla, fiyle ve sairesivle. Ve nihayet on knzeyfnl bitaraflaatırmak. taraflarülüvor. CENTO teknik yardım pıogramı ler. Tiyatrolarda en ucuz bilet. bi 125 milyon hareayormuş. Bizim i sene kadar var, Beledive Vilâyetra yapılan yardımı kesmektir. Bir ıerçevesmde Ingıltere Hukümetı zim paramızla 2.5. en pahalı bilet çin düşündürücü olan budur: ti ten aynldı. Ama Vali Beledive tarafa Çinlller diger tarafa da tarafından gönderilecek olan Sir 15 lira. Operada ise 5 ve Î0 lira. yatroya. müzige ve bütün Güzel reis vekili oldn. Reis seçimi son Talland ve Amerik» vardım ettikJohn Charles, memleketimizde ka Sanatcılara verilen avlık iicretle Sanatlara Sosyalist halk idareleri senelerrle vapılıvordn ki bn da bir ce ihtilSfın kanlı bir harh halinrle lacajı miiddet zarfında Sağhk Ba ri de snrdum. 1250 üra ile 3000 lira nin verdikleri önemin Batı demok nevi nasp demekti. Bn sekilde de deîenere oiaıaması Içln hiç bir kanhğı ile işbirliği yaparak taba arasında oynuvor. Deviet aktörü rasilerinde verilmemesidır. Bu Vilâyet makamı daima helediyele. sebep voktur. betin susyalleştirilmesi plânları ü nave'erine erpnlerin avlıkları 500 yüzden «yaratıcı» istidatlar. kabi re hâkim olmns ve olmaktadır. O Agadiı ı ıas), 23 ( AP) Yeni bir ittifak mı? Pazar /erınde çalışacak ve ihtiyacımız o 730 lira kariar fa/la. Bundim bas liyetler, çoğu zaman. gölgede ka kadar ki taşra bpledivelerinde mee geuesi burada hissedilen ıki deplan teknik yardımı tesbit edecek ka aktörler. rinceden tahmin edi lıyor. Güzel Sanatları meslek edi lis bütçeyi yanar. vali isterse bn Dijer taraftan komânist olmıvan rem. hemen hemen bir sene önce Asva memleketlerinin Dısisleri len gelirden f.izla gişe geliri sağ nenlerin çoğu. en verimli yüları bütçevi, yani halk temsilcllerinin i bir deprem ile harap olan şehirde Rakanlan geçen pazartesi rünün . . , * . . „ , , . , ,r • lama^a muva'fak olurlarsa bir nı «yaratmaktan» çok «mücadele yaptıSmı boıar veva tasdik eder. büyük bir korku yaratmıstır. den itibaren Maniiiad» îetima et Asya Afrika Devletlerı d ayanışma Konseyı ayrıca miktar prim de alıvorlarmı« Yıl etmek» le geçiriyor. Bir çok mem patron odur. Heıhangı bir hasar yoktur. Bumişlerdir. Filinin Harielye Naıırı. j da bir. bir bucıık ay avlklı izin leketlerde de milyonlarca insan Cezayir meselesi yüzünden Fransaya karşı nunla beraber deprem üzerine yeni Bn sistem de sakattı: ama ne de ba toplantı için kendi memleketl I leri. emeklilik hakları da var. Ti Güzel Sanatlann nimetlerinden j inşa edilen evlerde oturan halk ! olsa beledive işleri kısmen olsnn iktisadî boykot kararı aldı nin seçilmis olmasını böyflk bir i j derhal dısan fırlamış ve geceyi dıvatro sanrttfilarmdan kadınlar 55 j faydalanamıyor. sanat, büyük şe halkın elinde idi. tnkılâhı mfite»1 memnnnlyetle karsıladıtını bevan j sarda veva otomobillerde geçirmiş o erkekler 60: Opera sanatçıların hirlerde. nisbeten küçük bir top kıp meclisler feshedildi. Yerlne etmistir. Gfindemde bir tek madde | Kahire 23 (a.a.) Asya • Afrika | kerlerini geri çekme kararUrını a lerdır. dan kadmlar 50. erkeklar 55 yaşın ı luluğun lüksü olmaktan öteye gi venisi alınmadı. C.erci veni seçim \ardir.: «Günevdofn Asya metnle Devletleri Dayanışma Konseyinin j çıklamış olan Birleşik Arap Cumdan sonra emeküye ayrılabiliyor; demiyor Bir çok büyük Batı mem kannnn hnnn halledecek ve elbetKetlerinin mftsterek menfaatleri Kongo ve Cezayir meseleleri için huriyeti, rbu birliklerin Gine, EnAnkara, 23 (CumhurıyetTeleks) lar. Ama bunun için tiyatroda 30. i leketlerinde bile, başkentlerin dı te beledive meclisleri seçimle gelen i çSzden jreclrmek!» Ba toplan yaptığı olağanüstü toplantıda Stan donezya ve Fas tarafından gönde j Lise. ortaokul ve ilkokullarda operada 25 yıl devamlı olarak ça şmda. «yaratıcı» sanat faaliyeti o cektir. tıva Flliplnler. Milllyetçi Çin, Gii leville.deki Lumumba taraftan hü rıimesini talep etmiştir. 15 günlük birincı dinlenme tatili lısmı? olmaları lâzım. Emekli ay larak ne vardır? Hele bizim gibi, nev Kore, Günev Vietnam iştirnk kümet emrine birlikler gönderil ' Konsey, Sovyet Rusya, Komünist Ama öğreniyornı ki tstanhnl 1 şubatta bashyacaktır. l'.klan da nnrmal aylıkiarının ^aas^ubun, geri düşüncenin, yüz Vilâyeti ile Belediyesini hflkfimet rtmiş, Haricive Nazırlanns asker? mesini istihdaf eden bir karar a Çin, Gine. Gana ve Birleşik Arap Bı: ınci kanaat döneminin çahşyüzde seksen beçi üzerinden veri yıllar boyunca büyük halk'toplu teirar birleştireçekmis. Neden? sefler de refakat etmislerdir. Pa lınmıştır. Kongo'daki Birleçmiş Mil Cumhuriyetınin dahil olduğu 13 ma karneleri muhtemelen tatile luklarını tiyatrodan, müzikten, liyormu.ş. kistan'Ia Thalaind en snn dakikada letler Kumandanlığı emrindeki as devletten müteşekkil bir komite Zaten fiilen bngfin tstanbnl Vakadar öğrencilere verilecektir. danstan, resimden, heykelden yok lisi. Beledivp Reis vekilldir. GSkav kurmuştur. Bu komitenin vazıfesi itıVar bevan etmislerdir. Bu arada borçlu olarak bir üst Milli Tiyatronun rejisörleri Ru su bıraktığı memleketlerde... «Kongo'da »ava?lara gönderilecek Bn toplantıvı Içap ettiren sen ramanında da böyle idi. Tatbikatsınıfa devam eden öğrencilerin »ı men sahnelerinden yetişmis sanat bütün yardımları koordine etmek» bepler ranhteliftlr. fekat en basta Batı demokrasilerinin toplum ta belki bazı kırtasî cüclfikler var navları da yapılacaktır. Bu sınav adamlan, bunların başmda Sica olacaktır. T :>o«'nn tehlikelt durnren gelmeklarda basarı gösteren öğrencüer AIexandrescu, Mony Ghelerter, hayatında göze çarpan sanatların dır; fakat netice aynıdır. Evvelce tertir. Munich, 23 (AP) Bir haftadan borçlu oldukları dersten kurtula Alexandre Fintzi gelivor. Ara sira dan biri de. milyarları asan bütçe secimle gelmis hir beledive meeKonsey ayrıca Asya Afrika hüziyaret et caklardır. kümetlerinden Kongo'ya asker ve beri Batı Almanya'yı komşu aıemleketlerden misafir lerinden, insanlarm ruhlarını ve lisinin istemis oldu^n belediyenin Rundan baska Kennedy'nin Kml silâh yardımı yapmalarını v« Stan mekte olan Pakistan Deviet BaşkaÇini tanıyacafı h^>kındaki rlraFakülte ve akademüer de 1 ay rejisör getirttikleri. memleket dı kafalarını doyuracak Güzel Sanat vilâyetten avnlması sistemi. şimleyville'e diplomatik ( temsı'ıciler nı Eyüp Han bugün uçakla burayetler de bn memleketleri Pasifik lık tatillerine 1 çubatta başlıyacak sı turneler yaptıkları da oluyor lara beş on milyonu kâfi görme di neden bir hükümet kararivle göndermelerini istemiştir. | dan yurduna hareket etmiştir. Henizinln göbeSinde bByle bir toptır. Üniversite 1 martta tekrar açı muş. İki yıl önce Paristeki Mil leridir. Biz ki Güzel Sanatlara esasından dejistirilmektedir? Konseyde varılan diğer kararlar| Eyüp Han, Batı Almanya'dan Pa lacaktlr. lantıy* sevketmistir. Tahmin edilletler tiyatrosu faaliyetine onlar vurgun bir milletiz, bari biz bu tşte bnnlar, halkın seçtifi mfişunlardır: Cezayir milliyetçilerinin kistan için 150.000.000 marklık bir cticine tBre bn tnnlantıda Tormoza da katılmıçlar. Son yıllarda oyna zaafa düşmiyelim. Güzel Sanatla messillerln kararivle halledilecek Fransa ile müzakere tekliflerini kalkmma ikrazı temin etmiş, Batı rin hükflmeti, Ciinev Kore, Filidıkları Batı piyeslerini sordum nn her şubesine, imkânlar elver seylerdir. Ne kadar yflksek matasvıp. Fransaya karşı iktisadî boy Almanva Deviet Başkanı Heinrich pi'iler. Günev Vietnam ve AsyaBunlar bızdeki kadar çok değil. diği nispette, devletin yardım eli kam sahibf olnr*a olsnn mansnp, kota davet, bu konsey üyelerinin Luebke ile Hükümet Başkanı Kondaki kom6nist olmıyan difer hfikü Daha ziyade yerli piyesleri oyna ni uzatahm. Deviet. Güzel Sanat tmir ve memnrlann kararlariyle Bir çok Afrika devletinden Prens Suvana Fuma hükümeti d Adenaueri memleketini 7İyametlerin bir askert ittifak knrmama|; tercih ediyorlar. Bana Batı ları korudukça, geliştirdikçe, ruh olmaz.. Olma? demekle yapılmaz. ziyaret davcti alan Hrııtçef, desteklediklennin açıklanması ve l."' mese'psi de gSrüsnlecektir. eseri olarak oynadıkları piyesler ları ve kafaları sanat ışıgı ile aydemek istemedigimi sövlemeye haLaos'ta Amerikan müdahalesine Kiiba ve K. Koreye de Bn takdlrde toplantının önemi den ancak beş tanesini verebildi dınlanmıs yurttaşların sayısı art eet yok. son verilmesin: istemek. lıüvüyecek ve Asvunın iki bloka ler: Giraudeux'dan «Deli Saray tıkça. elbette daha kuvvetli olasidecek avnlması fikri karsısında AmeriAnkara. 23 (CumhuriyetTeleks) ''». Arthur Miller'den «Satıcınm eaktır. Zavallı tstanbnlnn mnkadderatı ka'nın na«ıl bir tenkl gösterecegi «Yağmurcu». Moskova 23 (a.a.) Sovyet Baç Kıbrıs'ta cereyan eden son olay Ölümü», Nash'dan bndnr. Ne plSnında. ne topofrafyamerakla beklenerektir. tngiltere bakanı Hıutçef'in yapacağı büyük Tenesse Winiams'dan «Cam Biblolar etrafında Hükümetimize bilgi sında, ne trafiginde, ne de Idarenin Kızıl Çin'i dünya sofrasına Afrika . Asya turunda ziyaret ede Kesim ve heykel sergîsi vermek üzere Kıbns Temsilciler lar> ve Eduardo de Filippo'dan sinde bir Istikrar Terleşmlştir. otnrfmak a m s n karşısında grnp ceği memleketlerin listesi gittikce Meclisi 2. Başkanı Dr. Orhan Mü «Evlit Evlittır». Beşi de. garip bir Union Française'de ocak ayınııı Her jfln veni yeni kararlarl» rel;ırın bloklaşması, snlhn ayakta kabarmaktadır. Fakat »eyahatin derrisoğlu. Lefkoşa Milletvekili tesadüfle. sahnelerimize çıkarıhp 11 inden beri devam eden tanınmı» jimi, şekli ve Idaresl defişlr 6ntııtacak bir tedbir olarak telâkki ne zaman ba.şhyacağı hakkmda he Halit Ali Rıza. Magusa Milletveki ovnanmıs, bizde de beğenilmiş e sanatçılarımızdan Mustafa Turgut rnr. 200.000 kişi evsiz kaldı edilmrmektedir. nüz bir bügi verilmemiştir. li Dr. Burhan Nalbantoğlu. Türk serler... Tokad'ın 39. resim ve heykel serBen tstanbnünlann seçeeekleri Cemaat Meclisi 2. Başkanı Dr. NecEn son olarak Togelont riâvette gisi. şubatın 3 üncü aksamma ka bir reis ve bir beledive meelisl Altın toplamak yasak' Jakarta 2:i (A.P.) Baskentın det Ünel. Cemaat Meclisi üyelerindar uzatılmıştır. Geçen cnmârtesi günii Amerik.» bulunmustur. Daha evvel Habeşdoğusuna düserı geniş bir bölge den Dr Haü! Fikret ve Hakkı Sütarafından mükemmelen Idare eliryaz Sarayından verilen hir !ıa i s t a n Birleşik Arap Cumhuriyeti. «Sanatçılar Birii>i> Tiystro. O dahilinde vuku bulan su baskm leyman bugün uçakla diieceii kanaatindeylm. Elverir ki Gar şehrimize pera. Bale vs. bütün sahne artistBrükje! 23 (a.a.) 33 gündür ları yüzünden 211.000 kişinin evsiz bere çöre Amerikalıların Amerika >a Iiberya ve Gine. Hrutçefi hükOmetler tnüdahale ve taıyik geîmislerdir. lerini bir arava getiren mesleki dısında altın toplamaları menedil dâvet etmişti. Listeye muhtemelen devam etmekte olan grevler dun barksız kaldığı bugü.i Jakarta etmesînler. resmen sona ermiştir. Grevler mem nıistir. Bu karardan maksat, \nıe Sudan ve Libya da dahil olaoaktır. bir tesekkül. Buna bir çeşit sendiBölge Kumandanlığından büdirilITnntmarnah kl. belediyeler. reirikalı vatandaşların Londra tsviıAfrikadan ayn olarak Hrutcef lekette T0 milyon sterline mal olka da diyebiliriz. ama daha çok miştir. siyle, meelisleriyle ve seçlm mucaBir açıklama i n K ü b a rc. ve Kanada piyasalarından a aİ Kamboçya ve Kuzey Ko duğu gibi 3 kişınin ölümüne ve temsilî bir mahiyeti olduğu anlaJakart* Garnizonunun sözcusü p y d delelerlyle demokraslnin tatblkat pek çok sayıda insanın yaralanmaCumhurıyet Gazetesının 19.1.1961 sılıyor. Baîkanı. Milli Tiyatronun kararlaştırılmıştır. sıns sebep olmuştur. Yüzbaşı D. Djaatmadja, •Ponodok» tın toplamalarının ve bn suretle ' r e '>' e d e yerleri ve fidanlıfıdır. Bütün dfinkulubemsi tarihli sayısmda «tslâm Ansıklope en sevilen komediyenlerinden, Nialtın fiyatlarının dünvada yükselyada psrlâmento stsjlan bnralarFakat sosyalistlerin idaresindeki denilen 60.000 kadar evin sürekli yağmurların kabart disinde inanılmaz hatalar mı var?» ky Atanasiu. tilmesinin önüne geçmektir. FilhaElisabeth Taylor, da yapılır ve parlâmento Sıaları sendikalara göre grev yeni $ekiltığı «ulara gömülüp yıkılriığını bashgı altında bir yazı yaymlanlika son giinler zarfında Londra buralarda yetisip tesriî meclisle«Halk Sanatları Yarıtma Merier altında devam edecektır. Yamıştır. «Islâm Ansiklopedisi 90 Kleopatra filmini pivasasmda altın fiyatlarının yükk:nda ortava atıiacak teklifierdpp. snlatmıstır. Endonezya'.ıın 90 mil cüzdekı bazı hatalar hakkında, ad kezi» esini baska hiç Vjir memlere çirerler. scimiş olması. Amerikalıların bubirisi. Fransızca konuşulan Güney yonluk nüfusunun çoğu bu sazlı bir broşürrfen alınan parçalarla kette görmediğim bir te.şkilât. çevirmekten vazgeçti rada altın toplamıs olmalarına Belçikada güneylileri daha fazls damlı yapılarda yaşamaktadır. Bfitün bn satırlardan sonra sorLondra 23 (AP) Pazartesi gü söz sahibi yapacak bir Anayasa de l'zun yıllardanberi görülmemiş şid Ansiklopedinın 9. fasikülünde bir Milli Eğitim Bakar.lıgı ile Beledi alfedilmektedir. takım «feci» yanlıslar oldugu belir yelerden yardım görerek çalışıyor. mak verinde olmaz mı? Demokranü, film yildızı Elizabeth Taylor' ği.'iklİL'ini derpiş etmektedir. detteki feyezanlar biilerce dö/ıüm tilmistir. Merak edilen cihet bu menetme Fonksiyonu ?u: köy. kasaba ve setik esaslara söre bir parlâmentoarazivi de kaplamıstır Can kaybı emrine Amerikalıların uyup uy un müvonlarca doîara malolacak Adı geçen broşürü yayınlıyan hirlerde profesyonel olmıyan halk dan geçmesi lâzım eelen böyle hiiKleopatra filmini çevirmekten olup olmadığı bilinmemektedir. ınıyacaklarıdır. Bu öyle bir vasak va7 küm ve kararların «t3sdik» i yani tır ki. bnnun kontrolü hemen heHasar çok ağırdır. Geçen hatta zat, aşağı yukarı bir yıl öncesine sanatçıTarının her çesit faaliye^j bildirilmiştir. B u islimi sonra mı çelecek? nıen 2ayrımümkiindür. Amerikanın filirn için henüz kameramn Snrneo adasında da vukua gele.ı kadar Ulâm Ansiklopedi.şinin Tah lerini düzenlemek. pnlara vardım I dısındaki Amerikan vatandaşl.ırı karşısına geçmemiş olan Elizasu baskınlan 3 can kavbma sehe rir Heyeti üyesi idi. Sonradan bir etmek. Ziyaret ettiğim ımerkez] B. FELEK diğer üye arkadaşı ile birlikte Tah yalnız Bükreş ve civarındaki amamn sermayeleri. Amerika maliye beth Taylor 20 Th Centurv Fox bivet vermistî. NOT rır Heyetinden ayrılmıştır. Kendi tör çalışmalariyîe ilgileniyor. Businin kontrolü dısındadır. Pirketine istifansmesini gimriermis Bav Teomansi, ansiklopedinın 90. fasıkülünü na bütün Romanyanın İS böljîesinKaldı ki. AmTİU.ılı i'in dolarını , tir. Raîısıni7i Verem Savaş Derneınsaf ölçülerini asan bir niyet ile deki benzerlerini de ilâve etmek AmtTİkj'niiı cn t.ır.ınm:ş ıki hebaska dö\izlerle deri^tirmek hiç i Daily Mirror gazetesinin bildir Şine veva fakirlere bakan benzeri Londra 23 fa.a.) tngiltere Sıh kimi. Dr. Lewin ve Dr. Gilnıoele alarak yukarıda adı geçen brohir sınırlanmava tâbi desildir. Bu ' diğine göre Elizabeth Taylor an hat Vekâleti sözcüsü bir cemivete yaparsanız maksat re'un orta yaşlardaki her kadın tarafından ^ürü yaymlamış. Fransızca asıllaEİin Amerikan bazinesinde dola>ııı i cak Rouben Mamoulüan idare et bugün bildirildiğine göre 714 ov* erkeği endişe ve dertlerinHalk sanat]ar;ndan neleri anlabasıl olur. B. F. rı ile karşılaştırdığı tercümeierdeki karsıhjı olarak 1? roilvar kıynı«> ' tiği takdirde çevirebileceğini bil cak tarihleri arasında îngilterede den kurtsran meshur eseri: ber aynhğı «feci bir hata». .ilim dıklarını sordum. Merkezin müdütinde .ıltm meviîittur. dırmi«t:r. facıası» diye vasıflandırmıştır. A*s rü bana müzik. plâstik sanatlar. gripten 246 kişi ölmüştür. 40 ından Sonra Çift motörlü bir M. PİRt Rouben Mamoullian persembe lında. öteden beri. makaleler Türk lıalk oyunları. tivatro. kukla tiyat. Bu hususta verilen tasrihatta. günü film direktörlütü vazifesin ölenlerden 119 kişinin 74 yaşmı aş çeye çevrilirken. metni daha anla rosu ve el sanatlan gibi çok çejet düştü den istifa etmis bulunuvordu. Panama. 23 (AP) Pazar günü şılır bir hale getirmek üzere, bazı şitli konularla mesgul olduklarık;n olduğu belirtilmistir. Yüksek tansiyonun Houston. Texas, 23 (AP1 Budeğişiklikler. eklemeler ve çıkart nı sö^ledi. Tiyatro konusunda, fab buradaki Amerikan Elçiliğinin çiÇ IK T I : radan otuz mil kadar uzakta çıft v sebebi anlaşıldı •*"*• • • % . Hastahane. Ote 1 Mektep ve Fabrikalara •«.'%.«.'«.«.«.•' ' m e n l i ğ i n d e el imalatı b i r bomba malar yapılagelmektedir. Broşürün rıka ve müesseselerde çahşan a» % .» motorlu bir jet uçağı pirinç tarKitaptaki ktınulardan birkaçı: yazarı, bile bile, bu ayrılıklardan matörlerin kurdukları topluluklapatlamıştır Hasar yoktur. 500 20.000 Tahakl.ık * Kadın ve erkekte yaş dönümü lalarına düşerek yanmıştır tlk Olta\va 23 (AP) Dr. Jacques Polis sekiz bomba tasıyan dört her birini «korkunç hata» diye gö's ra teknik yardım yapıyorlarmıs. • Adetten keeilme çaği anda iki kişinin öldüğü bildirilGenest tarafından buradaki Kıratermiştir. Ansiklopedinin yayınlan Para yardınv.na hiç birinin ihtiyaBULAŞIK YlKAMA MAKİNELERİ genci tevkif etmistir. •*• Kadında cinst tatminsizHk mektedir Ayrıca bir kişinin de pa liyet Ko!e,îi yıllık hekimler top14 ocaktan beri Panama'da üç mağa başladığı ilk zamanlardan be cı yokmuş. Bunu mensurj oldukla• 10 ından sonra ask raşütle atladığı bildirilmiştir. Anlantısındaki bir rapora göre yüksek I bomba patlamış bulunmaktadır. ri Tahrir Heyetinin bütün gayreti r: kurumlar karşılayormus. Mer* Cinst iktidarsızhğın sebep ve B Alman malı. derhal teslimat cak onun ne oldueu hakkında he tansiyonun sebepleri anlasılmış j çareleri: ilâçlar. hormonlar. Bu bombalar, komünizme veva Kü ne, kontrol elemanlarınm titiz dik kez bunlar» sadece. kısa süre ile. ve sipariş kabulü nüz bir haber ahnamamıştır Olay bulunmaktadır. katine rağmen, gerçekten yanlış yiyecekler ba Başbakanı Castro'ya muhalif profesyonel hocalar. reüsöHp" yerinde uçuş yapan bir askeri uMümessili: EMAK licaıelhanesi. <Jalata tstanbut P.K. 705 olanların evlerinde veva otomobil sayılabilecek bazı hususlar olmuş dekoratörler. teknisyenler ve en •k Kadm ve erkekte kanser Montreal'daki Hote'Dieu Has• Prostat büyümesi çak, bunun öze! bir uçak olabiletur ki, bunlar da cilt sonlarmda lerinin civanr.da patlamıştır Telgraf: EMAKNVR Telefon: 44 68 74 tahanesi klinik araştırmalan müdü + Yashlıkta cinst hayat ceğini tesbit etmistir. ; doğru yanlış cetvelleriyle göste mihimi «aminateur» ler gönderrü olan Dr. Genest. şimdive kadar 96 sahifr, 14 rPsim. 4 rrııkli rilmiştir ve gösterilmektedir. Nile mekle yetiniyormuş. tansiyon yüksekliğinin sebepleri ] karton ciltll. fiatı: 3 llra. kım böyle cetveller eserin aslında Bütün bu amatör grupları araİstanbııl A«liye Mahkemesi Birinci Ticaret ödrmcli gönderilir kesin olarak bilinmediğ: için bu ' da vardır. MEVLIDI ŞERIF sında her yıl. Bükreste. yarışmatstanbul'da bütün kitapçılar. hastahğın tedavisinde ivı sonuçlar '• Dairesinden: 960/781 Ansızın ar&mızdan obtdıyete gazete müvczzileri ve bayilerdp Broşürde «feci hata» diye göster lar tertip ediliyor, kazananlara aralınamadığını kaydettikten sonra. Tebliğ olunacak: Şaki Kıral îstanbul Beyoğlu tstiklâl Caddeintikal eden pek muhtfrrm •ş ' bulunur. diği yanhşlann büyük bir kısmı mağanlar dağıtılıyormuş. Bu grup artık yüksek tansiyonu meydana ge i Suriye Çar^ısı No. 7. t?tanhul Bayii: Ziya Sirman: nm ya kendisiyle beraber ayrılan lar arasmda olağanüstü istidat ve tiren sebeplerıp. anla.şılmı? olduğuVilâyet Han . Ist. Ankara Efes Bank Lımitet Türk Sosyetesi tarafından Susa Kol. ŞirkeMEHMET HİLMİ Ayık'ıiı diğer üyenin doğrudan doğruya kabiliyetler cıkarsa. onları çahşnıı bildirmiçtir. Bayii Akba: Tuptan siparişİPT • Ovat Aşkın ve ortaklariyle aleyhinize açılan (28628.05 i liranın üfulür.ün kı rkıncı günü no mütercüme ettiği maddelere. yahut tıkları sanat dallarına 50're meslek için Anadolu bayi ve kitnpçıDr. Genesfe göre yüksek tan^r\dif 2J ncak 1961 salı (Bugün) *' 10 teraerrüt faizi ve "b 15 gider vergisi muhakeme masrafı ve da aynı üyenin tercümelerı kontrol okullarına. Enstitülere gönderip lanna ^ 25 iskontolu ve siyon sebep'.ermin başında vera'*ğ}(* ncinazpiı mütaakıp Fatilı \'ckâlet ücreti ile birlikte tahsili) talebir.i havi dâva arzuhali ile Kahire 23 (a.a.) Kahire Rad ve tashih maksadiyle yaptığı ekle yetiştiriyorlar, profesyone! hayata cdemeli gönderilir. Aiikaiipnpa Csnıiinrte nıerhuset gelmektedır. Dığer şebepler birlikte dâvetiyeye 2 sene evvel bu adresten ayrılmıstır. Hâlen yo ve basınının bilriirdiğine göre, melere ait olduğu büroda kendi el yöneltiyorlarmış. nıun aziz ıiihun^ ithafen Y aT1n1 ayan : asap bozukluğu. vucutta fazla tıu veni yeri bilinmediği meşruhatiyle teblîğsiz olarak iade edilmiş ve Birleşik Arap Cumhuriyeti. Birleş yazılarıyle mevcut yazı ve kayıtKur'anı Kerim ve MP\ lidi Serif birikmcsi. böbreklerin ve adrena 'ebliğin ilânen yapılmasına ve muhakemenin 16 2 961 saat 11 emiş Millet'er Gen"l Sekreterine bir laıdan anlaşılmaktadır. «Halk Yaratma Merkezi» TiyatCEP KİTAPLARI (•kuiiriO^ğınci^n kkraba. dost ve lin guddesinin iyi calısmamasıdır ro yazarlarını da teşvik ve himaoırakumasma karar verildiğınden on gün içinde dâva arzuhaline nota göndererek. Kongo'daki tabuV AYIXEV İ arzu Pden ehli din VP ihvaıim tslâm Ansiklopedİ5İ Dr. Hastahğm sebeoleri ania.şıl ye ediyor. onlara piyes siparişleri te*iTifIeri rica olunur. '•evap vermeniz. mezkur gün ve saatta mahkemede hazır bulun runun ay sor.undan evvel Kahire Yazı Kurulu üyeleri PnsU Kutusu: fO Beyazı! ^ıktan sonra artrk terlavinin koAyık ait?s* •n^nız lüzumu dâvetiye ve riâva arzuhali tebliğ makamına kaim yp dör.ebiimesi icin corekli tedbirtstanbul Ord. Prof. Cavit Baysün, veriyor. salın a'.dığı eserleri sayılay latc? ğ ı nı be I i rt mi <* i r üimak üzere ilân olunur. (3335) Ord. Prof. Besım Darkot sı 1.3.000 1 bulan amatör Tivatro lerin alınmasını istemiştir. Laos için konferans toplanacak mı? DÜNY HABERLERI Polltik, Hmetihanın Afrika I sipasetini actık değiştizmesi istendi Boğaz'daki I GEZJ NOTLARI [ kaza ile ilgili Romanyada Tiyatro Yazan: Lutfi AY tahkikat dün sona erdi 2 Hddı'seler Aresındd İslimi ne zaman? Amerikanın B. M. delegesi Stevenson'a verilen bir tekî.fin" raporda, Amerikanın sömürgecilik ve Cezayir meselelerinde çekimser kalması esefle karşılanıyor Ingiltereııiıt yapacağı tıbbî yardınt Lumumba taraftan emrine birlikler gönderilecek yeııideıı deprem olclu Okullar 1 şubatta tatile gîriyoriar Hrutcef'in seyahat listesi habarıyor Eyüp Han memleketine döndü Kabrıs heyeti Endoıtezya'da Ankarada korkuIIÇ SU 33 gün devam eden grevler, Belçikaya 77 milyon sterline mal oldu baskınları Insiltere'de bir hafiada eripten 246 kişi öldü Amerikan Elciliğine boiTtba atıldı (İ\SI HAYAT sonra CİNSÎ HAYAT Krefft B.AC, KottgO'daki askerlerini geri çekiyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle