19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OÖBT KesünÜ Komao > 290 CUMHURÎYET Cizen : VVfcS SAYOL teviren : Mazhat KHN'l CL>1HLK11L1 ıo edebı tetrıkası. 51 24 Ocak 1961 İO.KOY FAKIR 5AYKUKT Kont kâğıdı okudu ve: «Mimi için pek endi$e etmiyorum, dedı Madarn Joramie'yi gördum ve kızcağızı bize iade etmesini istedım. Dedigimi yapacağından eminim. Maamafıh Lucien'in Mimı'nın bulunduğu yerı tesbit etmiş olmasından çok memnunum... «Demek Mimi'nin kaçırılmasını te^vık eden Madam Joramie öyle mı?» Bu suali soran Ramel buna pek inanmıyor gibi idı. Fakat Kort: «Tabii odur, dedı. Peki bu kadın istedığınizi yapacan mı? Hiç şüphe etmeyin. Elimde oyle bir lilâh var ki ona karşı gelemez... ^ımımımıııııımııııııııııımır/^ j İstanbul Belediyesi • tstanbu) Belediyesi, buİ günlerde gazeteleri ve umu• ml efkârı en fazla isgal eden • bir mevzu oldu Vilâyetle '• Belediye lekrar birleştiriliİ yor, Beledıyenin 130 milyon • lira geliri ve 739 milyon lira I borcu var. tstanbul Beledi• yesinde yenı çahşma düzeni ' gibi haberler yekdiğerini ta: kip ederek sahifelere, kulak; lara ve dudaklara aksediyor. • Belediye ile Vilâyetin bir; leştirilmesi veya ayrı ayn | idare olunmalarına devam e! dilmesınin bazı faydalan oli duğu kadar mahzurları da | mevcuttur. Fakat. bize ayrı; lan bu küçük çerçeve içerisin' de o meselenin akademik mü' nakaşasına gırismenin lmkâ : nı yoktur. Gelir ve borç ko ; nusu ise yıllardanberi uza • yıp gitmiş ve üzerinde uçsuz [ ; bucaksız kafa vorulmuş, ton ! larca mürekkep hareanroıs : kronik bır derttir. : tstanbul Belediyesindeki j yeni çalışma düzenine gelin ! ce: Yarım asırdanberi Bele : diyeye işi düşünce korkunç : bir felâket haberi almıs gi • bi endiselere kapılan vatan • daşın Işlerini «Danışma», j «Kovuşturma» ve «Sonuçla \ ma» Büroları gibi asrl zihni : yetle kurulmuş teşkilâtla ko ; laylaştırma yoluna gidilmesi ; orada tenelerdir devam eden • perişanhktan ve ihmalden j bıkmıs olanları elbette se : vindirecektir. Dileriz ki bu i güzel tasavvur tatbikatta en • gele uğramasın ve iyi netice j versin! j Yalnız, hazır Belediye ile • Vilâyet birlestirilirken 1. E. • T. T. ve Sular îdaresi tarife \ lerinde, ve Iktisat Müdürlü f ğünün murakabe işlerinde | olduğu gibi îgtanbul Beledi İ yesini bazı Eakanlıklann : vesayeti altında bırakan eski • mevzuatın kaldırılıp Beledi • yenin kısmen olsun istiklâle ; kavuşmssının sağlanmasını : da aynca temenni etmekte : yi*. : R. : Tony'mn çektiklerini Ktraliçe Vktoria îam 109 sene evvel ysımışî Kıraliçe Victoria, nişan almayi bîlmiyen sevgili kocası için, bir avdan önce şöyle yaayordu: «Albert yarın ava gidiyor. Ah şu güu bir gelip geçse.» Margarefle Tony şimdi Kıraliçe Victoria ile eşi Albert'in çektiği Cİleyi okuyorlar. Okudukça da Ingiliz aristokrasisi ve îngiltere basınının kendilerine yönelttiği eleştirmelerin acısını avutuyorlar. 100 yıl ö.ice Kıraüçe Victoria'nm çok sevdigi kocası Pr»ns Albert de Bukingham Sarayında Tony Armstrong'dan daha iyi karîüanmış degil. Ne kusur buluyorlardt Albert'e? Tilki avından, köpeklerden bir ?ey tnlamıyordu. Felsefe ve ilmi atlara ve boksa tercih ediyordu. Tony filozoflarla, âlimlerle düçüp kalkmıyor ama, Margaret'in herkes tarafından horlanan atasına heyeca.ıla bağlanmış. Hânedan ailesinii çile çektirdiği atasına. Çimdi Tony. Margaretin yanında Kıraliçe Victoria'nın yazdığı ve o devrin en çok satılan kitaplanndan, cilt cilt hâtıraları yutarcasına okuyor. Hep Albertin sarayda yaşadıŞı ilk çetii günleri anlatıyor builar. Prens Albert'in tek tük dostuna yazdıgı mektuplar da tngiltere'nin kendi?ine karşı takımiıâı korku.ıç davranışı acı acı söylüyor. «Prel, maasımı kestl benim Wellington bana unva.ı vermeyi reddetti. Hânedan ailesi «Yanaşma» dive haykırıyor. tktidardaki Muhafazakârlar lngiltere topraklarında Iki ayağımı basmaktan ileri hak tanımıyorlar.» Albert'te dah» başka kusurUr da buluyorlardı Astl lordlar onıın pintilik ettiÇini söylüyorlardt. Margaret'in evini bırakan şu meşhur metrdotel Cronii de Tony için öyle demedi mi? Albert, sarayın tatsız. tuzsuz konuşmalarından bıktığı icin saraya artist ve müzisyenleri davet etmeye başlamıştı. Kıraliçe Victoria ile Albert'in büyük sanatçı Mendelsohn'un karşısında koro ile ?arkı söylemeleri, Londra'da skandallar yaratmıştı. Margaret'le Tony de, bir antikacıda çalşı çaldılar diye îngiltere'nin diline düşmediler mi? Ve nihayet, Tony gibi, Aîbert de tngiliz zarafetini benimsemiş de Kırallçe Vlctori» Möda r Akşam, güzel, giyimli görünmeniz gereken bir yere gidiyorsunuz. Saçlarınızı dümdüz tarayınız. Bi • raz dar kadife kordelâ ve bir taşiı minicik toka, kuvaföre gitmekten çok işe yarıyabılir. Kordelâyı fiyonk yaparak bağlayınız. Tokayı üstüne iliştiriniz. gitmeye hacet yok Kuvaföre Tony Armstrong ğıldi. O da, tıpkı Tony gıbı, cUracık pantalonlar giyerdi. Avcıhktan hiç çakmazdı. Kıraliçe Victoria, Iskoçya'da bir avdan önce şunları yazıyordu: <Albert, yarın ava gidiyor. Ah şu gün bir gelip geçse.» Bir seferinde Albert, bilmeden. bir geyiği vurmuştu. Kıraliçe, şöyle yazıyordu: «Bugün gazeteler, benim meleŞimi övüyorlar, köpeklerin ardından gitme«ini bilmij diye • Tony, geçen sonbaharda Blmoral şatosundaki partide bol bol tülün avladı, iyi bir etki yaptı. Nişan cılığı ilerletebilirse âsilzadelerin gözüne girebilir. Vaktiyle Albert de öyle yapmıştı. « Selfservis » vagonlar Federal Almanyada tr»nlere klasik lokanta vagonu yerine yolcuların kendi kendilerine hizmet ede cekleri vagonlar konulacaktır. Her kes büfedeki soğuk, sıcak yemeklerden hflngi.eini isterse tabagına koyup masalardan birine oturacak. Parasını vagondan çıkarken ödüvecek. uedı «ben de, ben de, biz Düzülceliler, hep deliyiz. Koca köye «ığmadık da, buralara göçtük geldik, baksana!» Gülüstüler. Veli Usta, babasına sordu: «Kötü mü ettik? Hoşnut dejil misin voksa?» • Şımdılık hoşnudum. Emme bakarsın, iıelde hoşnut olmam Herkesi kendıne kıyas tutma. Senın altm bileziğin var, kasabada daha çok eeçer Altın bilezığı olmuyanlar ne vapsın?» «Onlar da akıllarını başlarına Kont: «Dostlarım, dedi, ben de s'zleri buraya Kont bu arada Ramel'i omuzlarından yakalltnplayıp yerlerınde otursunlar...» davet edecektim çiinku size gösterccek bir şeyim yarak: tBakın» dedı. Ramel baktı ve, «Mimı» ditbrahim Emmı: «Düzülcelilerın var. Madem ki hep buraya top'anmış bulunu? :>rye bağırdı Alexıs de hayretler ıçinde idi •AHKQ akıllanacağı yoktur.» dedi. sunuz ıçeri gıdelim.. Sıze gostereceğim şey bir Yarabbi. dedi, saçının şekli ve elbisesı başka ol• Sularını degistirsinler.» dedi Vetablodur • Durt ahbap birinci kata çıktılar ve bir masa sankı Ramel'ın yaptığı tablo . Aynı elden li Usta odaya girdiler. çıkmış gıbı (Arkası var) Karlın. kahvelerı eetırmışti. • Pak. suyunu deeıştıreli. bizım avrat da akıllandı Hoca! Eskiden görecektın sen bıınu.. yoldan geçenlere tas atardı'» Kadın, kulaklarına kadar kızar dı: «Ben akıllandım emme sen akıllanmıvacaksın ocağı tütesice! Konugun yanında (ilân nasıl konuşuyorsun öyle? Bubam da şu oghın» bir ögüt vereyim demez!» «neli! . Deli ögüt mü alır a gı?.ım?» «Alevhımde fazla ıreli gitmevın • riedı Veli Usta. Karısı: «Konugun yanında » . v Istanbul'dan Tahir Türkekul ya arada «ızan yanıcı maddeler her an m ^ ^ ı • ı ' «Kassbav» degil rte. (tider köve derti ıçın tutuşmak tehlıkesi gostermek»ıyor: • Korıuk değıl o! Şurada bir gü1939 yılında oğretmeıı olarak va tedır Buyük bir felâketın hazırla olurum ÖJrelmen olarak yapaca nü kaldı, bir gün sonra körüğün zıfeye tâyın edıldım. İlk aldığım \ ıcısı olan bu durumu resnn ma ftımı, demirci olarak yaparım • kamlara sıfahi olarak bildirdim öîretmenlikteki kadar faydalı baştna! » Ünlu Fransız piya aylık maaşını 45 lııadır. Uğur ol Bugüne kadar herhangı bir tertı Damalı Öcretmeni: •Benı çalış olabiîir misin?» sun diye bu para ile bir beşibır no virtüozlanndan tırmak zordur bıraz!» dedi. bat alındığını görmedim Felâket• Relki daha fazla.» Raffı Petıossıan, o yercie altın satın aldım. 21 yıllık lerin vukuundan sonra sebepler «Neden zor oluyormuş?» öğretmenım Asli maaşım 50 liranümüzdekı günler dır. Elime geçen para net olarak ve mesuller aranacağı verde, ol l•SPek h sıstemli olma* ama?» «Rsporluyum » « akmavın. bugünkü de pek de şehriınize gele 536 liradır. Aynı aîtının fiatı ıse madan önce gerekli tedbirler al • «Toktur gibi anasını satayım ben sıvtemlj dpgil!» Lektir. Piyanıst 30 bugün 1200 liradır 21 yıllık hiz mak daha doğru olmaz mı? • ögrftmenlikte çocuk okutuyor| o tokturun! Ne çok lâpor vermi? ocaK pa<artesı günü «aat 18.30 da metten sonra ben bunım yarısını ulan «ıana? Yarif «areıya gittiğinsunuz?» Saray Binemasında bir resital ve bile alamıyorum. Düşük iktidar, Çocuklann sinema derdi de söyle de bir hafta daha ver» «tstersem gene okuturum • refektır yanlış tutumu ile", bütun ıstihlâk Fatih'ten Mehmet Coşkun yazı • Çocuk okutmak sistemsiz hiç ol sin!» • Verecek zaten Üç hafta isür» Bu resıtalın program:nda Haydn, maddelerini pahalılaştırdı. Her ma yor: mar.» Schubert, Kabalevsky, Chopın, hallede yarattığı milyonerlerle ö Belediye emri gereğınce, 12 ya Damalı ögretmeni: cŞiz bu sis ta ihtiyacım varmıs. Yalnız hepsini birrien veremezmiş, hafta haf Haçaturyan ve Brahms'ın eserleri vündü. Buniarın yükünü biz çek şından küçük çocuk, sinemalara a tem siizüne çok baglısınız.» dedi. miş olduk. Onlar yedıler, içtiler, lınmamakta, valnız çocuk matinebulunmaktadıt • Başarıva ulaşmak için sistem ta verebilirmiş...» biz, baka kaldık. Şimdi ise bu fetbrahim Emmi • «tkisi de bir.» Raffı Petrossıan memleketimi ci durumdan kurtulmak ıçın bu • lerine gitme'.erine müsaade edil şart.. dedi Doktor Demirci Veli: «Sıstemine dccîirt dedı zın yabancısı değildır. Kendisi bir tün ümitlerimizle Milli Bırlik Ko mektedır. 3 aydanberi yalnız btr «Valla bu mâmirierin işleri «nkaç kere turnesi esnasında Türki mitesi Hükümetıne bağlanmış bu Türk filmine gitmelerine müsaade meyin yavu!» derii. «Toktur, sen edildi. Pazar günkü çocuk matinele bırak onu buntı da, arkadaşa bir tika. buba! Görüyor musun ne •yeye de gelmiş ve tstanbul, Anka lunuyoruz. kıllar var dünyada, senin, benim ri çok kalabalık oluyor Gosteri lâpnr vaz Birez istirat etsin..» ra ve tzmirde başarılı konserler az • ÖJretmenligi bırakacagına vererek müzikseverlerin övgülerini «Dışkapı» postahiııesi len f'limler çok çokve baştan sav raporsıız da istirahat edebilir göre, bilmediSimiz?» ma. Seanslar da erken jaatlercaVeli Usta, ortanca oğlunu ıestoplamıştır Fransız piyanisti R. de yapılıyor. Bu sebepten ötürü nım !» ledı: «Gel ulan!» Cebinden bir kib telefonu işlemiyor Petrossian. Parıste ve dünyanın di pek çok çocuk, aylardanberi çok • Yok. sen onun bırakacağım dedi rit kutusu çıkardı: «Ben atacağım, ğer sanat merkezlerinde verdıği Ankara'dan Ya!<;ın Engı?. yazı sevdıkleri ve çok istifade ettikleri âıne baknıa Eyice bir düşübsün o! sen sövliyeceksin » konserlerde, bilhassa sağlam ve öl yor: sinemalara gidememekte, hiz ana T<âpor elinde bir dutamak olur. Şu Ofilan. alışkın. babasının karşısıAnkara, Dışkapı opstahanesinde babalar da bu sebepten bir şey ya basındaki diırt santim kutrundaki çülii tekniğiyle eleştiricilerin dikı bir telefon vardır. İki hafta önce pan:;tdığımız için üzüntü duymak yaradan ötürü su kndar cün istira na oturdu. katini çekmı»;tır. Veli Usta. kibrit kutusunu attı. bozuktu. Memurlar ve ostahane tayız!.. Teklifim, ana baba veva ta ihtivacı vardır.. de.» KONSER TEHİRI Kutu, eczalı tarafı üste gelerek müdürü, kabahati santrala yükle aüe refakatinde olmak üzere, h'ç «Peki.» dedi Doktor. Masaya geç durdu: «Bu ÖSretmen nasıl aTamnmış genç pıyanıstımiz Gül dıler. Te'efon Genel Müdürlüğüne deği'.se ilkokul çağındaki çocukla ti Kâpıt alıp yazmaga basladı. dam?» j seren, Sadak'm dun vereceği ev gittim, durumu anlattım. Onlar, nn sinemaya gitmelerine müsaade Öğretmen. az önce Doktorun oku Çocuk. kutuya bakıp cevap ver velce ilân edilmiş olan resitali, bozukluğun postahane telefonunda edilmesidir. Anababaların, çocuk duğu gazeteyi alıp karıstırdı. Ardıolduğunu, hemen tâmir ettirilece larını kritü fi'imlere göndermiyehavaların muhalefeti s'ebebi ileri na önüne baktı. Bir karikatür... po dl: «Esek adam.» sürülerek, 9 şubat perşembe gü ğıni söylediler. îkl hafta geçti, pos cekleri âşikârdır. Takdirin ana lis, elektrik direğı dıbinde bekliKımdp can kalır gülmekten? nü Saray Sinemasında sa'at 18.30 tahanenin telefonu hâlâ bozuk du babaya bırakılması uygun görülmü yen bir sarhaça. git buradan. diyor Veli Usta. kutuyu hir daha attı: ruyor. Her telefon etmek istiyenin yorsa, belediyece uygun görülecek a tehir edilmiştir. bir kaç 25 kuruşunu yuttuktan bas filimlere çocuklarımızın eitmeleri Sarhoş, direği de sırtlayıp, poli^ın «Kimierle konujur?» gösterdiği tarafa uzaklaşıyor .. Bir Kutu. gene eczalı tarafı üste ge Birkaç yıldan beri Parista ihti ka âsahını da bozuyor. ne müsaade edilmelidir Pıyasava, fıkra yazan, yeni çıkan bir şiir kisasmı geliştirmekte olan ve Françocuklann görebileceği pek çok uv tabına takılmış. Şair, (Taş var, kö lerek durdu Tedbirler önceden sa, tspanya ve Belçika'da başarılı gun filim gelmiştir. Uzun müd pek yok • Köpek var, taş yok Taş Çocuk. «Eieklerle.» dedi. konserler vermiş olan Gülseren KfihkchaJar..'. det yabancı memleketlerde kalan da var, köpek de var Sıkıysan at ahnmalıdır Sadak, uzun zamandan beri piyaVeli Usta kutuvu bir daha atVali ve Belediye Reisimizin bu taşı Köpek kıralın köpeği!..) diIstanbul'dan Ali Aydın yazıyor: konuda anlayış göstereceklerinden nosunu sanat çevrelerimize dinleyor. Fıkra yazarı, gerektiği zaman tj: «Olup olacağı?» Şehrimizde bulunan çeşitli pet eminiz!.. tememişti. önümüzdeki resitali ÇocuktaD önce tbrahim Emmi kıral köpeklerine taş atabilecek a rol müesseselerine D. D. Y. sarnıçmerakla beklenmektedır. damlar yetiştirelim. eğitim sıstemi baŞırdı «Adaaaam!» lı vagonları ile benzin, gazyağı, Açık mektuplaşma mizi ona göre ayarlıyahm, diyor Kibrit kutusu. «dık» durmuıtu. BAŞSATFA'NIN BASARISI mazot ve benzeri yanıcı maddeler Damalı'nın Öîretmeni, fıkravı De Arkaaı var gelmekte ve bu vaçonlar, şehrin | Kulu'dan bir öğretmene: Yenı Tıyatro'da tem merkezi sayılacak bir yerde, de 1 mirci've okudu. Şıkâyetinizi, madde madde be • sil edilmekte olan miryolu ambarı önünde boşaltıl • Demirci Veli: «Canırn. her se. ı «Başsayfa» adlı pı maktadır. Bu vagonların boşaltıl! lirterek bağlı bulundugunuz üst öğretnıenlerden hekliyorlar, bırak TKPEBAŞ1 makama bildirmeniz daha uygun yes genıs ilgiyle ması günlerce devam etmekte, bu olur. şunları!» dedi •Bubalarının krilesı rtYATROSU karşılanmaktadır. îvar sanki.. töbe yarabbim töbe... >^t 1 ae B kı Amerikan yazarı Oturup oradan akıl öğretmesıne ne M EKTE P olan Ben Hecht ve Charles Mac var? Bak ya, yetıstirenlerın başına ARKADAŞI Arthur'ün yazmış oldukları hiciv neler geliyor?..» tarzındaki bu piyesi bilhassa ŞeDamalı öîretmeni, bırden : Bu Melek Satıhk Değil hir Tiyatrosunda Nüvit özdoğru'• Aaa!.» diye baâırdı. Temsıı sUnlırı H»Zi«r1>sı balu örnekler 22,45 Caz şarkıları tSTANBUL nun sahneye koyuş tarzı ve oynaDoktor dönüp baktı. Demirci Carfjamha Cııına. Paıar yan sanatçıların üstün başarısı, 7,27 Açılış ve program 7,30 tki 23.00 Haberler 23.15 Müzik min baktı.. «Bizım Eğıtmenın nıektubu vazevkle sevredilir bir hale koymuş marş 7,35 Sabah jimnastiği yatürü 23,40 Gece melodileri (OPERA) hu! Damalı'dan yazıp gondermıştur. Bu temsillerde rol alanlar « 7.45 Karışık sabah müziği 8.00 23,55 Program 24.00 Kapanış. tık. Koymuşlar bakın.. Dördüncü rasında Mücap Ofluoğlu başta ol Haberler 8,15 Saz eserleri 8.30 ANKARA MADAM BUTTERFLY sayfada: Bir Eğıtmenin derdi... (Orr.ak üzere, bilhassa Amerikada Plâk dolabından 9,00 Karışık «o6.57 Açılış ve günün programları kudu) Ben, mesleğim olan eğitmen l'ernsıl (ürtı^rı P^rs^mbt v« lolar 9,20 Türküler 9,40 Dans tiyatro tahsili yaptıktan sonra sah Cumartesı 7.00 Türküler ve oyun havaları likte.. yirmi bir yıldan beri.. Sen neye çıkan genç sanatçı Bilkay müziği 10.00 Kapanış. VFNİ TtYATRO 11.57 Açılış ve program 12.00 7,30 Haberler 7.45 Sanatkârlar bu gazeteyi bana ver Doktor. kenTekben'in başarısı göze çarpmak<,Hİ 1» 1ı tkı mar? 12.05 Küçük Orkestra geçidi 8,15 Çeşitli solistlerden disıne göndereyım Okusun fuk.ıtadır. ra. Köyde neıde görecek?» 12,30 Şarkılar (Gülseren Güven melodiler 9.00 Kapanış. BAS SAVFA NFPtM GÜNSUR Doktor: »Hay hav..» dedi «Rapulı) 13,00 Peıry Como ve P e j î y 11,57 Açılış ve programlar runuz da hazır » °arıste uzun yıllar Lee 13,15 Haberler 13,30 Şar 12,00 Renato Tıto Orkestrası B EY BA B A XXXII. esim sanatında ça kılar (Rahmi Sönmezocak Tülun 12,15 Sizın için 12,20 Güneri TeYakar) 14,00 Haftanın bestecısi cer'den şarkılar 12,45 Haberler Akşam yemeğinden sonra. DeSalı «rünlın t^rrını fnktur şmalarıyle dikka(J. S. Bach «Italyan Konçertosu O .1 ı çeken Nedim ve sonatı) 14.50 Esnaf ve sanat 13,00 Çeşitli müzik 13,10 Türk mırci Veii : TtYATROSU «Gız, biıer demirok gayfası yap!» ^ rünsur, dünden iti kârlar saati 15.00 Şarkılar ve basınından özetler 13.15 Öğle konserı 13,45 Mustafa Geceyatıaren Kadıköy Genç türküler 15.20 Richard Strau>js maz'dan türküler 14,(Ml Art Van dedi k?rmna. «tçelim.» Sonra ÖSMl'TLÜ GÜNLER «Bilmem sever lıK Kır ıtıevjnın üst katında, eski «Ölüm ve îstihale» 15.40 Caz Damme Kentetı 14,30 Semahat retmene döndü: mısiıı?. ve yenı resimlerıni sergilemiş bu şarkıları 1600 Saz eserleri Ergökmenden şarkılar ve saz eseröğretmen: «Şekeri çok az olsun LÛTFEN DOKIINMAYÎN lunmaktadır. Bu sergi geniş ilgi 16.15 Güney Amerika'dan dans mü leri 15.00 Kapanış. yalnız.» dedi. ppr^firıhp «rrtnİHri tpm«l) v k t u r . uyandıracak bir özellik taşımak ziği 16.30 Yurttan sesler 17,ııO O 16.57 Açılış ve programlar 17,00 • Az koy!.» diye bağırdı Veli Ustadır. Çay saati melodileri 17.30 RadNevın Demırdöven'den şarkılar ta. karıeına İ S T A N B I J X BÖLÜMÜ 5 Selmi ANDAK yo Fasıl Heyetı 18.00 Trafik saa 17,30 Memduh Unaldı Orkestrası Babası, torunlannı kucaklamı. . «•J^t 18 <ir ti 18.05 Dans müziği ve Türkve 17,45 Radyo ile lngılizce 18,00 kösesine çekilmişti. tkı gündür Da. • tangolar 18.30 Türküler (MuzafBÜYÜKo CINAR mah Öâretmenıne, «Düzülce köyuKAKACA rtVATKO Saat 21 d r fer Akgün) 18.45 Haberler Gençlık Akordeon Birliği 18,20 nün dahiliyesi» nı anlatıyordu. rCMBÜ» PALAS 19.00 Çeşitli stüdyolardan 19.30 Sizin için 19.00 Haberler 19.15 HACIYATMAZ Muammeı Karaca Olaylar ve yankıları 19.45 Şarkı Yaşadığımız günler 19,30 Olay «Buba, nene lârım, kısa kes!» deYazan: Tevat Fehmi BAŞKUT TARKUM Nalıncıyan lar (Afitab Karacan) 20,00 Yassı lar ve yankıları 19,45 Turhan di Demirci Veli .Kısaca de ki, biPazartesi günleri temsil yoktur. 20.00 zim Düzülce'nin üstünden bir pıada saati 20.30 Her zaman sevi Karabulut'tan türküler HHI akşam 21 19 le len plâklar 20.50 Silâhh Kuv Yassıada saati 21,00 Cevriye Cey nar çıkar, köylümüz suyu burdan riYATBO Carsamba. Cumartesl KÜÇÜK SAHNE vetler saati 21.00 Şarkılar (Zeki hundan şarkılar 21,30 Günün içer, atalardan dedelerden söylenir Hriidi . v i ^ i ı n p 1 dfl r ^ l * M fii* ftft W Müren) 21,30 Şıir dünyamız konusu 21.45 Hafif Batı müziği gelir ki, bu sudan içenler birez deG A Z E BO dinleyici istekleri 22,10 Devamı li olur; yediden yetmije bizim DüKnmed) S p«"rd«" BUI.VAR TİYATROSD 21,40 Beethoven «Sonat» 22,00 yarın aksam 22,30 Haberler zülce de delidir.. böyle de!.. Ne uSaat 21 dr GENERALİN AŞR1 Vergi «aati 22.10 Çeşitli ıtüdyo 22,45 Gece konseri 23,15 Müzik zatıyorsun?» Cuma. CumartPsL Pazar matlne (Toreadorlaı valsi) lardan 22.30 Türk yazarlanndan 24,00 Kapanış. tbrahim Emmi: «Valla doğru!» İT de. Tel «4 Oî 7» Suare 21.1» cumarttsı. pamı matıne l> 15 f TPI 21 48 »2 Ratti Petrossian geliyor Eskiden ve şimdi Damalı Öğretmeni, Demırci Veli'ye döndü: •O zaman Veli Usta'ya çırak du rurum.» dedi. Veli Usta: «Valla.. vallal... dedi. cŞana Enisdosta demircilik bel letmediler mi?» «Bellettiler. Biraz bır seyler bi lirım Bilmediklerimi de senden öğrenırım.» «Ben senı ataşın karşısında, on gün demeden, mum gibi yumşatı nm! Emme, demlrcı adam evlı olacak Hoca sen bekârsın. oimaz bu ış! Yemeği guvatli yemek is ter. Lokanta yemeğiyle demircilik yapılmaz. tkincisi, işliğı kapattık tan sonra her gün yıkanıp temiz çamaşıı gıvmen $art! Suyunu ha ! zırlayıp sabunu elıne vermezlerı se kendın vapamazsın bunu! Bir I defa, dermnnın kalnıa/ Hemı < e 1 terin sogur Demırcinin kirlı ça maşırlarını karısından başka heç ı bır kancik eline alıp yıkamaz! De • mırclnın terı ocağın isıyle, pisıy le birleşıp zivt (fibi göyneğine ya pı^u Onun için. evlenmek lazım!» • Evlenınz.» Doktor. konuşulanlar gerçekmış gıhı «O zsman. öiretmenliji de bırakırsınız » dedı • Bırakırım • • Amacınizdan u/aklaşmış olma? mısımz? Siz. kasabay* demirri ol t âOYOIBUGÜNküPROGRA, OSCAR: Istarıbul Tltıtrusu SAKALLI GELİN Ffeı akşam 21 de. C'ar?arrba tenziiâtlı matinp Cumartesi Pazaı 1*30 da Tel «4 22 3" PAITİ 148 t PROF. NtMBÜS'ün MACERALARL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle