16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22Ocak 1961 CUMHURİYET B£Ş MTT8 Kongresine dün de devam edildi Yassıada sanıkları arasındaki bağlar çözülüyor Millt Türk Talebe Birligi kongresine dün de devam edilmiştir. Dünkü oturumda M. T. T. B. eski Genel Baskanlarından Vehbı Ünal'ın Birlikten ihracına ittifakla karar verilmiştir. Vehbi Ünal 27 Mayıs inkılip hareketınden sonra sahte polislik suçundan mahkum olmuş ve aftan istifade ederek tahliye edilmiştir.. Kongre ibradan sonra seçımlere SERGİ Rumanya Büyi'k Elçiliği tarafından Ankara'da bir geçmiştir resirn ve heykel aergisi açılmıştii. Resimde, sergiyi ziyaret eden AnDiğer kongreler kara Valisin» (aolda) Büyük E!ci lzahat verirken görülüyor. îstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eczacıhk okulunun da EDEBİYAT MATİN'ESİ Galatasaray Lısesı konierans saloyıllık kongreleri yapılarak yenı ida nunda tertip edilen edebiyat matınesi dün yapılmış ve bir çok yazar reciler seçilmiştir î. Ü. T. B. ne bağlı cemıyetler ve şairimiz kendi eserlerinden parçalar okuduktan sonra kitaplarını den yalnız Kimya Mühendislik Ta imzalamışlardır. Resimde, matineve katılan dinleyiciler görülüyor. lebe Cenriyeti kongresini yapmamıştır. Bir dervamn balıkları Tavuk ve yumurta Yeni bir îhtısas İs.emeıük! Üzüme bakan üzümier En büyük dert Kurucu Meclis üyesı U lussongazetesi \azan veçekti. subay öŞretmenBülent Ece\it, bir yedek den, derece alâka bir mektup alrini soruyor. Hukukçular da dahil, kimsenin doğru dürüst bir şey bildiği yok. Adam, bir mecliste bikâye anlatmıs. Butun hazır bulunanlar hoslanmışlar Salnız mısafırlerden bin düsünceye dalmıs. Adam hıkayeyı tekrarlamıs Herkes yine hoslanmıs. Ama, berikinin suratı yine asık. Bövlece üçüncü. dördüncü anlatıstan sonra, nihayet asnk suratlının da vüzünde hafıften bır iki çizçi belirmis. Hikâyeci Simdi anladınız. galiba. Oteki Hayır, yine anlamadım da. o nosuma gittı. Oyle görünüyor ki, bizde «kanun koyncnlar» ın yanısıra. bir de «kanun yazıcılar»! bulunmahdır. Maksad ne ise, onu. hepimızın anlıvacagı. açık bir dille kaleme alsınlar. Yoksa, en iyi nivetli vatandaslar bile. mahkeme kapılarından ayrılamıyacağa benzer. EN BÜYÜK DERT (Basiarafı 1 inci sahifede) ye aıt olduğu bir kere daha tesbit pıldıktan sonra Başka.ilık dıvanına edılmiştir. C.H.P. ve onun »ensup gonderilmış bulunan muhtehf mek larma karçı çok ağır ithamlar ih1 tup ve telgraflar okunmuştur. Bu tıva eden veıçmde sık sık «Şeni ... arada sanık Kayseri Valisi Ahmet Ahlâksızca ve namussuzca.. Deni.. Kınıkın kayınpederi eski valiler Alçaklar.. vatansızca.. Adice.. Aden Sait özsoy'un, D.P. iktıdarını şağıhk ve bayağı yollarla.. Tah Bftftarafı 1 inei Mhifede sıddetl» itham ede.ı, damadını ise nk ajanlan.* gibi kelimelerin yer muhakkak nazan ile bakılmıştır. gerek meslekl ve gerekse 'ahlâki aldığı gbrülmüştur Ayrıca YeşilDığer taraftan daha bir kaç gün durumdarj metheden mektubu o hisar olaylarının bambaska bir şeönce bir kaç saat içinde kurularak kunmuştur. Kayseri olaylarından kilde v e bir n*;vi isyan halinde effaaliyete geçiriliveren: « MemKınık'ın masum olduğunu, yukarı kân umumijeye sunulduğu da mü leketçi Cumhuriyet Partisi» nın dan sıkıştırıcı emirler verildiğini şahede edılmiştir müteşebbisleri arasında ihtilâf çık ve damadının tutumunun «seyisTebrik edileeek hareket (!) mıştır. lerin, azgın mahlukatın sırtlarım Başkan daha lonra sanıkların Partide görer alıp da henüı isım oksamasıadan farksız» olması şekYüksek Soruştunma Kurulunda leri açıklanmıyan bir kısım zevat, lnde tavsif etmiştir. verdikleri ifadelerle, D.P. Grup adın mutlaka «Demokrat» kelimeBassavcı Egesel söz almış v* toplantısmın zabıtlarma geçen kosiyle başlaıaıasını istemektedir. şovl e demiştir: nuşmalannı ve mahkemedekı be Ekalliyette kalan bir kısım ise ku«Kımktan daha iyi kayınpederi yanlannı karşılaştırmış, aykırı onu müdafa» ediyor. Ve onun görülenleri sanıkl^ra teker teker rulusta kullanılaı» ismin kuüanılhanei sekilde müdafaa tarzı takip sormuştur. Bu arada Gündeş'in «o ması arzusundadırlar. Bu talepler etmesi gerektiğine işaret ediyor. rusturmada, trenin Hımmetdedede müteşebbisleri birleşemiyecek bir Kmık bedbaht bir validir. Düsuk durdurulması yolunda Menderes'le ayrıhğa gotürmektedir. Ayrıca, iktidar zamanında yolunu saşır bir konuşma vapmadığını söyleme kuruculardan bir kısmı, Enver Anııstır. Simdi de kendıune zorla sine rağmen D.P. Gıup toplantısın dakan ve Ekrem Alican tarafınyaDtınlan seyleri, keıdi^i yapmıs da bu hareketi tasvıp ettiği anla dan kurulması için çalı^ılan parti ile birleşmesi için 'eşebbüse geçgibi bir har»ket ve mudafaa tarzı «ulpijştır. Soruşturmada trenin mişlerdir. Bunlardan bir kısmı 4 takip ediyor.» durdurulaıasının »eyahat hürriye olması beklenen Dartı ile birlesYecilhtaarlılara ekmek tını ihlâl suçunu teşkıl ettiğinı meyi şiddetle arzu et!T>ektedirler. verilmiyor bildiren san.k Hakkı Kurmel'in i Ancak, «Memleketçı Cumhuriyet Mııtaakıben diğer müracaatlar se Grupta: «Hukümetı bu cesur Parti'nin» kurucuumııı» mi, Aliokuimustur. Mevlud Emre adın hareketınden dolayı tebrik etmek can partisine, Alican p&rtisinir mi daki vatandas tncesu o'aylannı lâzımdır» dedifi çorülmuştur. Baş bunlara iltıhak P^IBCH icabettiği takıp icin kadın kıyafetiyle dolas kanm sözlerindekı mubayeneti ha kesin olarak tes'at edılememiştir. tıfını, »anıklardan Ali Rıza Kı'.ıç tırlatması karşısında Kurmel: «Ekale i'.e tbrahim Kirazoğlunun In fendim o ramankı havaya göre» fesuda «Pu Moskof herif ve bu deyince Başkan Başol: «Havaya gö Moskof C H.P lilere ekmek veril re.. Havaya gore.. Yani iktidarda mesin» diye emir v^rerek fınnları ısabetli, şımdı Ue suç. Öyle mi? kapattırdıldarım bildırmistir. Bu Otur yerine» demiştir. Diğer üç nun üzerine söz alan Bassavcı, 11 duşuk mılletvekilının soruçturma eesu'daki açhgın menseini kendi da verdikleri ifadelerinin yanlış lerinin de arastırdığını, söylemi«. zaptedildigini söyliyerek inkâr yo (Bastarafı 1 inel sahifede) meselenin avdın!anma<;ı 7imnında luna sapmalarından sonra günun Errre'ni.ı dinlenme«ini istemistir. yegâne tanığı düşük Ankara Va yanarak kongresini 6 subatta topKulakian ağır isittıği irın Bas lisı Dilâver Argun salona getiril lamağa karar vermiştir. SosTttlist Partlnin faaliyeti kanm sözlerinl coğu »man yanlış mis ve ifadesine müracaat olunAnkara 21 (CumhuriyetTeleki) anlıyan sanık Genera! Cakın. Di muştur. So«ya!ist Parti siyast faaliyetvana verdiği biri bes, diğeri 16 < a = Argun, gece Ariı özgen tarafınhifelik iki dilekçesinin okunraa^ı dan Başbakanın köşküne çağınldı lerin serbest bırakılması üzerine nı istemiştir. Her İki dilekçede de ğını, telefon odasında otururken teşkilatlanmağa baslamıştır. Bu kendisinin dürüst ve alnı açık, Gedık'ın geldiğini, Kayseri millet cömleden olarak Ankara, Bursa, serefli bir a«ker olduğunu. tanık vekili Gündeş ile gbrüştüğünü Izmir, Uşak, îstanbul, Konya teşlann hakkındaM ithamlsnnl ka İnönünün bu hldiselerden ionra kilâtları kurulmuştur. Zonguldak, Samsun, Hatty, Abui etrnediğinl bildiren Çakın. An Kayseriye gelmesi doğru değildır, dana v* Eskişehirden gelen teşkikara örfi Idar* Mahkemesi Ba* mahzurludur. lât kurma tesebbüsleri de tetkik kanı bulundugu sırada favdalı kaKayseriye ve bilhassa Yesilhlrarlar verdigini, tevkif edilrni? bu sara girmıyecektır» dediğini, bila edilmekte v\ bu maksatla genel !unan bazj subaylarî serbest bırak hare telefonu alan Menderes'in de idare knmlu sürekli olarak toptıSını, Milit Savunma Bakanı Et «On, on bes bin kiçi Inönüyü na lanmaktadır. hem Menderes ile düşük Devlet »ü karşılıyabilir» dediğini, muha Bakanı îzzet Akçal'ın subaylarm tabının cevabı üzerine de iinirleaŞır »ekilde teeziye edilmeleri TO nerek «Sureti katiyede olmaı. On lundaki emlrferlni ve gösterdikleri bes kişi bile înönüyü kariilıyamaı. ma«delerin tatbikin! istediklerine Sonra siz partinin genel idare kudair sözlerine rağmen 6 subayın rulu üyesisiniz. Parti politikamıza tahliyesine karar verdifini, hattâ uygun olraadığım takdir «Mİersi yalan ifadede bulunan polisleı* niı» diye sinirli bir tarzda hıtap ettiğini, aynca vali ile de görüstevkif ettiği içi n îçisleri Bakanınm tüğünü bildirmiştir. C.H.P. Genel Sekreter Yardımcıyaptıfı tazyike aldırmadıŞım ifalan Dr. Kemal Satır ve Orhan özSsbık 2. Ordo Knmmdınuıın de etmiş ve: trak ile Merkez îdare Kunılu «yedarnma lerinden Dr. Suphl Baykam, C.H. « E|er ihtilal olmasavdı huYapılan telefon konuşmaların P. îl td»re Kurulunu yeniden tesnun acısiBi benden çok ağr sekil dan, eski 2. nci Ordu Kumandanı kil etmek üzere dun Ankara'dan de cıkaracaklardı» demiş. tahliye Kuyasın, Malatya ve Kayserideki şehrimize (elmislerdir. sini istemigtir. generallere emir verdiğinden bahBilindigi gibi, C.H.P. tl Baskanı seden tanık erteti gun özgen'in Şahap Gürler İle öyelerden Suphi Kafflrle doU Rady» Guetesf Savcı, bu isteğin reddini talep Başbakanlıkta telâşlı olduğunu, tre Batur, Ali Ihsan Göğüf ve Cemal etmiş, Ahmet Kunt adlı bir dok nin durdurulmasının, Menderesin Yıldınm'ın Kumcu Meclis'e seçiltorun tnönü'nün înc*suda Baha»d bilgisi dışında Meden! Berkin em meleri dolayısiyle tl îdare Kurulu tm adlı birisi tarafından öldürtu riyle olduğunu söyledigini Ifade inhilâl etmis bulunmaktaydı. Kuotel rulu yeniden teskil edecek olan üç leceği yolunda söylenti duyduğu etmiş, Gedikin Kayserideki nu bildiren mektubunun okunma ve hanlarda bulunan halkın müm kişilik heyet, dün saat 15 ten itibakünse Kayseriden çıkanlması yo sından sonra Egesel, Yeşilhisar o lunda valıye bir gece önce emir ren bu konudaki temaslanna basla lavları cnünasebetiv le Menderes ta verdiğini de sözlerine eklemiştir. mıştır. Çalışmalarını il merkezinde yapan heyet, ilce baskanlarım rafından dikte ettirilip, Burhan Bunun üzerine sbz alan MendeBelgp tarafından yarılan ve içinde res, tanığın ifadesinin dogru oldu ve parti ileri gelenlerini teker teker divet ederek teskilâtm bu kokufürler bulunan Radvo Gazetesi ğunu, kendısinden emir ahnmadan nudaki temayüllerini tesbite gaymetninin okuPTnasın. talep etmiş f ıemn durdurulmasının «hakıkat ret etmiştir. tir. Burhan Belge'nin el yazısı ten müsteb'ad» olduğunu, ancak Belirtildiğine göre, îl Baskanhğı Menderes'e gösterilmis ve Belge bir zuhul bulunduğunu ilerl süre rek bir gün önceki beyanlannda için en kuvvetii adaylar Enver Güreli, Ali Sohtorik ve Ekrem özısrar etmiştir. den'dir. Ancak, îstanbul TeşkilâtıB U L M A C A Baskamn «Bir taraftan Meden! nı hemen hemen hiç tanımıyan GüBerk sidn emriniz olmadan trenin reli'nia bu temaslardan sonra sedurdurulmasınm müsteb'ad olma çilme çansı biraz azalmı» bulun1 2 3 4 5 7 8 9 •A. dığer yandan sizin trenin dur maktadır. durulması haberini istiğrapla kar I İl îdare Kurulu üyeliklerindeki şılamanız nasıl telif edileeek» sö münhaller için ise, teskil&t menzüne Menderes: «Bugün bunu söy suplanndan Fahrettin Değer. Feh2 lemek hakikaten mü<;kül. Fakıt mi Atanç, Re«it Ülker ve Orhan 3 samimî ve ciddt olarak arzedeyim Birgit'in isimleri üzerınde durulki, ben durdurulanın tren olduğu maktadır. 4 nu bilmiyordum. Kafüenin bir Heyet, bugün de çalısmaîarına 5 ! \ möddet, Kayseride emnıyet tedbirleri ahnması için ve mahallindeki devam edecektir. Yeni C.H.P. İl 16 milletvekiHerinin talebi üzerine dare Kurulu Başkan ve üyelerinin 7 tutulacağını sanıyordum. tstiğra isimleri muhtemelen yarın açıklabım bundan ileri geliyor» cevabı nacaktır. Bilindiği gibi bu kurul, siyasi faaliyetin durdurulmasından 8 nı vermijtir. sonra teşkil edilen ve «geçici» sı9 Egesel, aksini ileri süren blr •• fatını taşıyan üçüncü C H P İl îdamir okuduktan sonra Başkan, Men re Kurulu olacaktır SOLDAV SAftA: deres'in bugün defaatle kullandığı 1 Pastacı dükk&nlannda gatı • Samimiyetle ifade edeyim ki... lanlardan yahut oturulurken kesti Ciddi olarak söyliyeyim ki» söıle Kadmlan Koruma Dcrrilen Itısa müddetli uyku 2 Istı rıne isaret etmis ve «Şimdi, bazı rap veren. gelenek halini almış gd sözlerıniz gayrisamımî mi ki, hep neği üyeleri, fahrî zabıta' renek 3 Onun geldıği yerden ta boyle samimıvetle ifade edıyorum, vuk esirgenmez, üç zaman parçasın dıyorsunuz» demiştir. Düşük Başbelgesi almak için dan bırı. 4 Kahramanlann kabakan chepsi samiml beyefendi» zandıklanndan, rüzgâr (Dıvan Edebimüracaat ettiler yatında), bir renk. 5 EkBpresler karsıhğında bulunmustur. Kâmil Gundeşin Menderesi itham eden ko Bastarafı I ıncı aahifede dpn daha hızh giden blr çeşit tren oöylendifi gibi yazılmıştn) 6 Ta nuşmasmdan sonra Divan, mudaBaşkan bu konuda imam nikâhmamiyle rshat ve sakın vaziyet'e fi avukatların dosyayı tetkik ede larının da rolu olduğuna işaretle (eski terim), zarar ve eksiklik ver rek tevsiı tahkikat taleplerini ha «Anadoluda kadın imam nikâhı me işi. 8 «Kapt veya pencereyi zırlamaları, dinlenilmesi istenen ta yanm aç!» mânasına bır emir 9 mklar hakkmda gelecek celsede ile evleniyor, sonra kocası ikinci bir kadmı daha imam nikâhı ile Gıyim esyası (çogul). bir karar verilmesi için duruşmayı alıyor. Bu şekilde evlenen kadınYUKARID4N AŞAĞIYA: 26 1.1961 perşembe günü saat 9,30 a lar zamânla ve muhtelif sebeplerin 1 Hayatının o günkü durumun bırakmıstır dtn merrnun olup Tannya teşekkürtesıriyle îstanbula geliyor EkseOeer OTTtT lerlni yollama hareketi (iki fcellmel. riyeti, iş verileceği vaadi ile tel2 Namaz içm çağın 3 Defa, 2& nisan ©laylarının dorusması lâllar tarafından kandırılıyor ve tersi mevsimlerin en gözelidir. 4 ne lacnan başlıyaeak? bu yola sevkediliyor» demiştir. Boyutlardan, gözlerle VP görme işleIsrarla soylendigıne göre önümüz riyle ilgili (eski terim). 5 Milll deki cuma günü «tstanbul ve An Mücadele ernasında bir müddet Yu kara olavları> nm durusmasma ve Arjantin'de bir köy nan ordu^unun bapkumandanlığmı yahut «Uşak olaylanna» başlanayapıms olan çaharitadan silindi hıs. 6 Nota. caktır. Ancak en kuvvetii ihtimal. tsTandıl (Arjantın), 21 (a a.) «bakıslarını üzerinde kuvvetle tpnbul ve Ankara olaylarıdır. Tandil yakınındakı Vılla Cacıque topla!» mânasına Daha önceki yazılarımızda da be köyü, siddetli yağmurların meydaf*ki bir emir. 7 lirttığımiz gibi, bu dâvalarda yüz na getirdiğı seller ve toprak kayCilveli tavır ve lerce tanık. bu arada kursunla ya ması yüzünden tamamen mahvolhareket. «madeni ralanan. sakat kalan genç üniver mustur Yağmurlar evvelâ toprak ın elde et'w kar •=;teh'er. *avihV bir kıvmet Kade e kaymasına yol açmıs. bunu mutaa«ı'ısrı m"rekkpp h(Miodr«nıı î">îr eıri1" 8 Sa den fotoğraflarla olayın daha zi kıp husule gelen camurlu seller 50 tılık eçya. 9 vade avdmlanmasına sebebiyet ve evi surüklemıştır. 20 kışı kayıptır. Dükkânlnrda mal ve erzakın üzeri ren eazete foto muhabirlcTİ tanık ayrıca bes kisinin cesedı bulunmuş o l a r a k (Jnl^ro»'' •>:ne konulanlar (çoğul). Ytııi partiler Demokrat ismini payiaşamıyor Bastarafı 1 fnci ısahifede olarak verilmez, fethedilır Yeni Enosis mücadeleleri için ileri... Gençler hazır olunuz. Vatan sizi mücadeleve çağrıyor. Yaşasın Enosis » Kıbns hevetı pazartesi gtinü Ankaraya geliyer Ankara 21 (CumhurivetTeleks) Kıbrısm Ankara Büvükelçisi Mehmet Ertuğruloflu'na gelen bir telgrafta bir kaç gundenberi beklenen beş kişilik Kıbrıs heyetinin pazartesi günü Ankaraya geleceği bildirilmektedir. Telgraf, heyet başkanı Dr. Orhan Muderrisoğlu tarafından Bıiyukelçi Eıtuğruloğlu'na gonderilmiştır. Hevette Dr Burhan Nalbantoğlu, avukat Haht Ali Rıza, Dr. Necdet Üner. Dr Halil Fikret ve M. Asım bulunmaktadır. Heyet, Kıbrısta cereyan eden son olaylar hakkında Turk makamlarına bılgi verecektir. Yalman, Hörriyetin EOKAcılar bir Altın Kalemi» beyanname iie Rumları ENOSİS't arnıağanını kazandı (Baftarafı 1 inci sahiftde) çağırdıiar mücadele eden verılmektedır. e Geçen yıl ihdas edilen armağam. bu suretle ilk defa alan, Ahnv»t Emin Yalman olmaktadir. Yalmaa'a armağan, Mılletlerara«ı Fe derasyonun mayıs avında Kopenhag'da yapacağı toplantı sırası.ida verılecektır. Bir «lekteramnza sövalye niıanı verildi îstanbul Mezbahası Laboratuvar Sefi Bakterıyolog Dr Ibrahım Ekrem Erbın, dünyada takdir toplıyan «bakteriyolojik tetkıkat ve nesrıyatmdan» ötüru Fransız Hııkumeti tarafından bir kıt'a şövalye nisam ile taltif edılmiştir. Bu konuyla ilgilı olarak Doktor Erbin'e, taltif edıldığını bildıre.ı bır diploma dun, Fransız Kon^olosluğunca k°ndisine verilmiştir. mış. Geçenlerde gazetedeki kosesinde tıeş.retti. Daj anamadım. ben de buraya geçiriyorum. Iste mektuptan parçalar: «28 Nısan olaylarırıda çekılmış 50 ve yakın fotoğraf var ehmde. Koyde bır sergi açtını. Resımlere bile ınanmıyorlar, ya da, «oh olsun, iyi olmuş» dıyorlar. «Koyde anlatılan bır safsatayı da yazmadan edemıveceğım. Cemal Gursel Amenka'dan pan ıstemıs, onlar da Menderes'ın ımzası olmadan vermeyız demışler Bunun üzerine Gursel atlam.s uçağa, Yassıadaya, Menderes'e g'tmiş, «şu kâğıdı ne olur ımzala» demiş. Menderes de «geçti o gunler» diye terslemiş' « .. Bu sabah da etekleri zıl çalarak bırı geldi «Ne haber öŞretmen, Menderes çıkmış. dedı «Yok oyle şey. nereden bu havadis''». deyince, o utekine, öteki öbürune ettı. îsın aslını sonra öğrendim. Şehirden bir gazete gelmış, Fuat Koprulü. Gokav serbe«t bırakılmıs Oymus mesele. Gel gor ki ille «Menderes de bırakılth, opu saklıyorlar» diyorlar Saat 20 oldu da milletı radvonun başına topladım, ancak o zaman ınsndılar. «Dıhmm dondüğü kadar anlatmağa savaşıyorum ya, olmuyor bir türlü Boylelerine nasıl dert anlatayım''» «En buvük derdım» divor, mektubunun başka bır yerınde, yedek subay öğretmen «köylüye demokratik düzem. devrimimızm nodeninı anlatamamak» .. Bu mektnbun içinde bir çok şey giıli. Evliya gizli, üfürükçü gizli, ysbaz gizli. Uydurma muskalarla hastalıkları defedenler, uvdurma dualarla çocuksuz kadmlan gebe bırakanlar gizli. düsman ajanları gizli. Ah Tarabbi, ne zaman vatandası, çok defcil, blr parça okur yazar. bir parça i>iji kötüdeıı ayırır bir hale sokabileceğiz? * * * Üzüme bakan 1 üzümier Beyazıt Biçare yer, indir, kaldır, daralt, genışlet, dıye diye, senelerdir bir türlü, bir şekle şemaıle kavusamadı gittı. Bu meydana şimdi, tam 11 inci defa (e\et on birinci defa) olarak yeni bir nizam venlecekmis. Ne verilecekge verilsin. Bence artıK bu eüzel meydanın isı bitmiştir. Anlasılıyor ki, havuzu koy/havuzu kaldır, tramvaylan şuradan ?eeir, buradan geçir, yahat, bütün butun sök at Bu böyle devam edip fidecek. Mesele bu kadarla kalsa, iyi. Meşhur hikâyede oldu^u sribi «Biz bu dünyaya Beyant | meydaniyle uferasmıya mı geldik?» der, geçerFakat dert eivara yayılma istidadı gSgteri I yor. îlk sirayet Üniversiteden başladı galiba. ( önümürdeki sene giris imtihanları (bunun, kaçıncı olduguna bilemiyorum) yine değiştirile I cekmis. Kontenjanlısı, kur'alısı, testlisi, bir çok şekiller denendiydi. Bakalım yenisl nasıl olaeak. Hadi oraya da karısmıyalım ama, g u n n n birinde bir de bakacağız, meselâ «Beyazıt camiine eiris usulü deSisti. Herkes pabuçlarla Ririp. terliklerle çıkacak» diyecekler. Hulâsa, nasıl bir yançında itfaiyenin ilk isı atesin sirayetini Snlemekse, biı de mevdandan çoktan vazçeçtik, civarı kmrtoralını barı. * * * bir aksiliktir, bir ngnrsuzluk. K mevdanma bır türlü yakasını kurtaramıyor. tur ârız oldu, ",m"ne' ders'e'des'inV'döstİâr, bizim Kurultayların lopSanması işi ItHclk edilivor D.H.P. İl İiara Kınılı için Anfcaradaı bir heyet gelrfî i J t1 I • •MBB İi Yasama ve yürütme ftrganları konusunda bugun yapılan gdruşmelerde, ikinci Meclisin korpora tif olması hakkında îstanbul Ünıversitesindeki ilım heyetinin Anayasa taslağındaki teklif reddedıl mig ve her iki Meclisin seçim yoHyle teşekkülü kabul edilmiştir. Bundan başka yetkiler' ve seçıl • me ehlıyetı üzerinde görasulmuştur. öğrendifcimite göre, îkinci Meelise seçilmek için yüksek tahsil sar tı kabul edilmiştir. Millet Meclisi için ise okur yazar olmak kâfi görülmektedir. Diğer taraftan Millet Meclisinin 450 kışi olması kabul edilmıştır. îkinci Meclis için ise henüz kat! karara vanlamamıştır. Bu Meclis 150 veya 200 kişilik olacaktır Seçim yasına gelınce, seçrr.enler için yaş 22 den 18 e indirilmıs, Saraçhane Tiyatrosu Millet Meclisine seçilmek için ise 30 yas yeniden kabul olunmuştur. dün gece yapılan bir ikinci Meclise seçilme yası henuz merasimle hizmete girdi tesbit edilmiş olmamakla beraber (Ba^Urafı 1 inci Mhifede) bunun 40 olacağı bildirilmektedir. Yunan, Roma ve Shakespeare tıyatrolarından soz açtıktan sonra şehrımızın kazandığı bu yeni tıyat ronun yapılması ıçın ilk tesebbuslerde bulunan değerlı rejisor Muhsın Ertuğrul'a ve rahatsızlığı dolavısıyle dun gece açılışta hezır bulunamıyan eski Belediye Başkanı General Şefık Ersu'ye gosterdik Ankara. 21 (CumhuriyetTeleks) lerı buyük gayret ve hizmetten dolayı burada teşekkürü borç bildi Münfesih Demokrat Partinin yayın organlarının baâlı bulundugu ğını soylemıstır Müteakıben Vali bu tiyatronun Günes Şirketi Umumi Heyeti budoğrudan doğruya Belediyenin mal gün toplanmıstır. zemesi ile ve ışçılerı sayesinde Demokrat Partinin emvali. mahmeydana geldiğini behrterek «hu kemenin verdiği karar gereg'nce zurunuzda fıkir ve kol olarak bu Hazineye intikal ettiği için Gunes tun çalışmış olan kimselere teşek Pirketinin 1560 hissesinden 1375 i kur eder ayrıca biraz sonra oğ Hazineye geçmis bulunmaktadır. reneceğiniz gibi bize fevkalade gu Bugünkü toplantıda Hazıne mumes zel bir piyes sunmuş olan müellif sılleri umumi heyete, şırketin 23 Cevat Fehmı Baskut'a ve diğer sayılı Kanuna gore, 3 kişilik Müsanatçılara şukranlarımızı bildirir durler Heyeti tarafından idare edi ken bu tiyatronun Türk halkına leceğini bildırmişler ve gazeteci ve sanatına hayırlı olmasını dile Semih Tuğrul. Avukat Vedıı Arrim» diyerek sozlerine son vermiş man. Avukat Lemi Budak Mudurtir ler Heyetine seçilmişlerdir. Osman Sonra Hacı Yatmaz piyesı büyük Palabıyıkoğlu da murakıp olmuşbir başarı ile oynanmış ve hazır j tur. Toplantıda, buyuk hıssesi Habulunan resmî zevat, tiyatro erkâ zinenin olan şirketın bir siyasi ganı, sanat adamları, basın mensup zete çıkarıp çıkaramıyacağı meseları ve dığer davethlerden mute lesi de munakasa mevzuu olmusşekkıl seçkm bir seyırci kutlesi ta tur. Beliren temayüle gore, î?tanbul'daki Havadis Gazetesi nesrıyarafmdan şiddetle alkışlanmıştır. tma devam edecek. ayrıca Ankara' Ayrıca yeni tiyatro modern üs da da bir aksam gazetesi çıkanlalubu ve bilhassa rahatlık verici caktır. ozelliği ile çok beğenilmiştir Bastarafı 1 inci sahifede faaliyetlerını tatil etmek lorunda kalmıslardı. Komür Tevzi Mües*esesinden aldığımız bilgıye göre, bu konuda halen endiseye sebep olabilecek bir durum mevcut değildir. Zamanında alınan tedbirler sayesinde işletmenin depolarında îstanbulun 2,5 ayhk ihtiyacını karsılıyacak miktarda komür stoku bıılunmaktadır. Tnrtta hava 4«rnıniı Ankara. 21 (CumhurivetTeleks) Bir müddettenberi yurdumuıu kesif bir ıo|uk tabakası kaplamif bulunmaktadır. Avrıca, Karadeniz, Do|u ve Güney Doğu bölfelerimizde liddetli kar yafışlan devam etmektedir. Meteoroloji G«nel Müdürlufünden bugün edindiğiaıiı bilgiye göre 20 ocak gunünden itibaren yurdumuzu kaplamıf bulunan toğuk ve yağışlı hava bir müddet daha devam edeeektir. Yagıelar daha riyade Doğuya yerlesmektedir. Bugfln saat 12 00 ye kadar Diyartıkır, Samsun, Trabron, Siva», Kav&eri, Zonguldak, Esenboğa Do ğu ve Güney Dofu illerlmiıde kar yağışları devam etmektedir. îstanbulda ise hava iyiye doğru gidecek fakat soğuk bir müddet daha devam edecektir Difer Uraftan, 19 20 ocak U rihleri «rafinrlb narenciye bSlgesinie dotı vak'alar' olmuş. fakat metf orolojinİT evvelden haber vermesi sebebiyle dondtn fazla layiat olmanııstır. Anayasa Mabkemesi üyeleri karma olarak İİç gündenheri devam secilacekler (Baftarafı 1 inci sahifede) eden kar fırhnası sosyologlardan müteşekkıl olması Bir deryamn balıkları nı istemişlerdir. Netıcede 15 kışılık Anayasa Mahkemesının karma olarak teşkilı kararla=tırılmıştır. 8 uye, hâkımler arasından seçılecektir. Üniversiteden uye ahnması tek lifi ise reddedilmiştır. Bundan baska Anayasa Mahke mesınde menfaatı haleldar olanların iptal dâvası açabılmelen, ve mahkfmenın talepierı 3 ayda karara bağlaması mecburıyeti kabul edılmiştir. Normal mahkemeye taraflaraan bıri tarafından yapıla,cak bir talebi hâkim cıddı telâkki ederse meseleyi Anayasa mahkemesine gonderecek ve mahkeme eğer 3 ay içinde karar vermezse, gönderen hakim, resen karara varabilecektir. ce ne kadar faydalandıçımızı pek bilemiyorum. Fakat, herhalde, çok sejler elde ediliyor olmalı ki, Teşilarcılar (Içki düsmanlan) bana fazla bnİBiuslar. Onlar, senede yalnız bir gön, «tçki yasa£ı» konmasını istivorlar. Bn memlekette içkinin yasak edildifi çokca görülmiistür. Bir defa Osraanlı saltanatı tarihinin bn bahse aıt sahifeleri, istiyenlerin, vine bildikleri gibi «Kafayı çekme» hikâveleriyle üolu. Çekmiyenler bir günah islemenin korkusiyle kendilerini tutayorlardı. Ankaranın ilk zamanlarında da içki >asaktı. Fakat rakıyı, polis müdürünün bizzat çektirip, el altından da olsa, sattırdıgı meshurdur. Sonra basta F. K. G. olmak üzere bİ7im Yeşllaycılar bir şeyi nnatnyorlar galiba. B«yük Atatflrk'ön 61üm yıldönümünde, memlekette, icki yasaSı var. Ne yapacaklarsa o eünden ne diye istifadeyi dtşinmezler? Talnız, bir ihtiyat olarak. evvelâ Tekel idaresinden bir sormalı. Bakalım satışlarda ne kadar azalma olnvor. Dişe doknnnr bir sevse ne filt. Aksi hslde. havanda M düvmek kaiHHnden, bir minasırlık olaeak. * * * »'« •••">•' • Verem haftası, yılda bir Çocuk tası, Mİda bir Kanser taY ılda bir haftalarımız var.haftası, sibi bir hafkım yıllık Bunlardan millet Sebepli, sebepsiz " geçen senelerde mıydı, dogrusa, pek hatırlıvamıyorum. Gün geçmiyor, gaB u'moda ve radyolarda birvarteblig yayınlanızetelerde Tavuk ve yumurta (ve bötân bivük şehirlerimizin) Istanbnl'un hakkında Snetnli imha etmektense, temifliçi kararlar alınıvor. Meselâ İstanbnl çoplerini, buıılardan favdalanmak eareleri düsiinülüyormu«. Vüâyet Hıfzıssıbha üyeleriyle Ticaret Oda«a flyeleri toplanmıslar, acele bir raper hazırlanıp faalivete geçilneekmiş, Bu, haftanın birincl haberi. Bir de su ikinci haber var: Lâleliye bir haftadır ujramıvan föp kamvonu eeçen gün çıka?elmis. Halk kamyono bir bayram sevineiyle karsılamıs. Fakat bu sevinç pek uznn sfirmemis. Çfinkü, yainız «Çukurçesme» sokağının birikmis çöplerivle tıka basa dolan kamyonnn »oförü, üst tarafını alamamıs, ve halka «sizinkini de eelecek hafta alırız» dive bMmıs rftmis. Demek, bir tarafta kapısmdan cöpü alınmıvan halk var. Ote tarafta da, tnnnta«aman tonlandıfi farzolanan. seiıir rönlerinden favdalanmavı dü<«nen mütehassıslar. Simdi, ortava bBvücek bir dâva ctkıyor. Evvelâ favdalanraa ysllanm bnlup. sonra mı cöpleri tonlamalı? Yoksa, evvelS cBpleri toplayıp, sonra mı favdalanma carelerini aramaiı? Kristof Kolomb'nn ynmnrtası pihi divere*im ama, de*il CfinkO Amerika kSsifi vnmnrtavı «ijkfne dordnrma meseiesini lâhzada halletmis. Bizimki icin, zsnnederim. yenf komUyen» lar, reni tetkikler, yeni raporlar. ve«aire 1Szım. B8v!e bftvflk Isierin altından baska türlfl, nasıl kalkılır? * * * yor. Bu tebligler. Orfi tdareden veya Valilikten. Hükümetten veva Kurucu Meclisten deSU. Nereden olss beÇenir. hem edersinîz tak«ir? Elektrik idaresindefı. Bir gün «Transformatör merkezlerinde yapılacak revizyon dolayısiyle » bir başka gön «Transformat6r rnerke»lerinde devam eden vıllık reviıyon sebebiyle .» dive bashvor, ve arkasından hir sürfi semt lsnti. Oralarda cerevan kesileeek. Tabiî, teknik devince, boynumuz kıld.an ince. Akan snlar dunıyor. Fazla lâfa kansamıvoruz. Ama vine *le biraz olsun, akıl komadan vapamıroruz. Hani, knsura bakmavın. eahtllik meaelesi. Acaha bir transformatSrti yeniden gözden eecirmek (vani revizvon) icin. mutlaka. koea koca semtlerin saatlerce elektriksiz bırakılması sart mıdır? Bonun bir yedefi bulundnrulup da, birifrfne bakılırken. ötekini knllanmak olmaz «M? Oralarda hastaneler. fabrikalar Neyse lâfı uzatmıyalım. Hepsinin bir çaresini bulduk. eecti. Fakat, ya bn meshur reviıyon dışı eereyan kesilmelerine ne atveefkginfr? Transformatörö voluna kovdnn, bari islet. Daha teçenlerde, Tiinelden Radvoevine kadar, CHıaneiri, Sıraselvileri de ioine alan, hntnn BevoÇln fif «a»t «ından k^ranlıhna römftldü. Ya o nevdi? idare, herhalde hi*e, kılıç balıgının yavralanna verdifi pevapla, mukabele edeeektir: O mu? Haaaa .. Bak »n« tepeâen lııme d^rler. İstemezük! * * * P n kelimenin ya mânasım bilmiynnız, ya da V«na karşı, a«,k derecelerlne varan, bir düşkünlütümnz var: Ltiks. Evet, onsuz yapamıyoruz. Lüks lokanta, liiks otel, lüks çav salonu. velhasıl hep lflks. Biıim Andon'un Taksimdeki berber dfikkânının bile (ki İçinde sıcak suvn yoktnr) adı: Lüks. Kalorifersiz lüks apartımanlardan, knm n cesidi kıt lüks tereilere kadar, her sahada hir lüks'dür çidivor. Bu sütunlarda, bn vazgeçilme* iptilâmııflan. bir kaç defa dert yandık. Ama, son gelen bir Paris gazetesinde gözümüze carpan minicik bir haber, bizi yine bu bahse d5nmefe sürükledi. Haber sn: «Bütün Franga'da, 1939 senesinde 430 tane buyuk luks otel vardı. Bunlardan şimdi sadece 42 si kalmıstır » Ne demek bn? Sn demek: Buîönün insanı lüks aramıvor, hattS istemivor, daha hattS, lfiks'den kacıyor Yoksa. Fransa çibi hakikî bir turizm cennetinde. bnnca otel kapanmak, veva sekil dejistirmek şöyle dursun, daha bir sflıö venisi âe vanılırdı. Filhakika, verli veya ecnebi, bu zamanda h»rkes basitlik istiyor, temizlik istiyor, yediffnden içtiiinden emin olmak istiyor, ucuzluk istivor. Anlasılan lüks hevesi, bizde yabancı filmlere döndü. Bütün dünya beyaz perdelerinde senelerce evvel fösterilip çoktan sepete atılmıs kopyeleri. bizler henüz yeni yeni çörüyoruz ya, ona henriyor. Bir şev dpğil, ha gidisle, «Amma da lüks memieketmis ha» diye, esasen mevcut olmıyan, turistleri de elden kaçıracağımızdan korkular. Güneş Neşriyat Şirkefi faaliyetîne devam edecek Yeni bir ihtisas f t e r yerde bö>le midir, tetkik etmedim ama, **bizim kanunlar nmumiyetle son derece zor anlaşıhyor. Hattâ, yalnız zor anlasılıyor da değil de, ekseriya, işin içinden çıkılamıyor. tstanbnl basınını ikiye ayırıp birbirine düsüren meşhur kannnlarda da böyle oldn. Rir aksam savın Yarbay Ahmet Yıldız'ın baskuılığında, çalısaniar ve ealıstıranlar. Gaceteeiler Cemivetinde tvplandığımız zaman, bir çok maddelerde nelerin kasdedildigi bir türlü açıkca anlasılamadı. Nihayet, Yarbav Yıldız'ın va'di üzerine, mesele ileride yapılacak «tefsir» lere bır3kıldı. Diyelim ki, bn bir zümreyi alâkalandınyor. SBvle veva bövle bir sekle bağlanır. Fakat, hemen bîHfin vat?ndaslan çerçevesi içine alan, son «Gelir vergisi ve Servet beyanı» kannnları vine öyle çıktı. Herke^ karsısmdalrintaı fik Bazı illerin sağhk müdürleri değiştirildi Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) Sağhk Bakanlığınca bazı illerin Sağhk Müdürleri değiştırilKadın terzılıfıne ait : mıstir Bu cümleden olarak Gazi ' f Lıra antep Sağhk ve Sosj'al Yardım t Temel Biçkı: Butun kadın elbıselennı Müduru Dr Hilmi Arsan. Çankırıya, Çankırı Sağhk Müdüru Dr. f tek bır metot esası hocasız Husamettin Tonpuç Antalyaya f üzerınden oğreten ana kıtap 15 nakledilmislerdir. Vapma Çiçek 2,5 Hocasız şapkacılık 5 ;BiçkiKitop!arı j ŞÜKRÜ CANAL'ın M. Spor 70 F. Bahçe 66 Dun gece Spor \e Sergı Sarayında yapılan Fenerbahçe Modaspor basketbol karşılasmasmı çok çekiş meli geçen bir maçtan sonra Modaspor 7CK6 kazanmıstır İlk devre iyi bır oyun çıkaran Fenerbahçe devreyı 3933 ılerıde tütırmısti. Gecenm ilk maçı Daru=safaka ı!e Beyoğlu^por *asında oynanmış ve maçı Darussafaka 6657 kazanmıştır. Krkek terzilisrine aıt : Gömlek ve Pijamalar 7,5 Sıpanş, kıtapların öedelı 5U Krş posta ücrelı re bır lıkte Ziya Canal l^ranbui P K 973 adresıne ROr.rterıl dığınde detha! taahhutlu gnnderılır Başhca [stanbıı! kıtapçılannda bulunur Ö demelı göndenlme7 TtKK SOVSET MÜZAKERESİ Bır ticaret heyetimız halen Moskova'da, Sevyet temsilcilerı Ue ıktısadi muzakereler yapmaktadır. Heyetimıze Ticaret Bakanhğında ı Mazhar Atakan riyaset etmektedir. Resimde, (solda) Turk heyet âzaları ile (sağda) Sovyetler gorulmektedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle