11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKİ CUMHUKİYET 22 Ocak 1961 Hapishang hatıraları K/İTIP BIIH/IH | GÜNÜN KONUSU 1 tflEllllllillllllllllllillilllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllEllll HEM (İktidar Gaıeteciler) ve Aydın vatandaş •T? znairden bir ekumcum bana velladıfı mektnpta iktidar er I kânı ile gazetecilerin müna S ebetleri hakkında bizjm içiu h e r zaman önemini muhafaza eJecek olan bir konnva <|a1JJB knnuyar. Bazı kısımlarına beraberce göz gezdirelim: «Amerikada, vazifesi bizdeki p.T.T ümura Müdürlütüne te^ kabül eden bir zat vsrdır ki Reisicumhur tarafmdan tâyin o lunur ve yine Reisicumhur tarafından azlerililİT t$te. bundar takriben altı ay evvel Federal Muhsbere Komisvonu Başkan unvanmı taşıyan bu zatın işine Başkan Eısenhower tarafindar bir gün ansızın son verilmek merburiyeti hasıl oluyor. Sebep de şu: Genc bir Amerikan mııhabiri. bu Federal Mu habere Komisvomı Ra«>anınm. 12 televizvon istasvonu ve dört ea «etesi olan bir zatın Florida sahillerindeki vatmda altı gür, müddetle misafir kaldıgırn eazetesine vazıvor Haber derhal ef %ârı umu^iyede büvük bir »esir uyandırıvor Neve ugradıSın' «aşırsn Federal Muhabere Komisvonu Başkanı mukabil bir h# vanatta btıhınarak arVadasının vatmda sadeee iki gün misafi' kaidıg nı hilflirivor Hslhnki eenc gazeteci ilk haberinin do? rulugu üzeripHe ısrar p<1erek vatta altı Eün misafir ksldıSı»" veşikalarivle i«nat ptme»e muvaffak oluvor Bunun üzerine Fe 'teral Komisvonu Başkam ile Baükan FJi'îenhower srafnnda for malite icabı vanılan mektuplaşmalan müteakıp Komisvon Ba? kanı usulen istifa?ını veriyor ve Eişenhower de bu istifavı ka hul pttiŞini atıklıvoT. Haherin mBhivetinp dikks» hnvunınuT Cevat Fehmi Bev Ru ?at arkartaşınm vatında sartece altı eün misafir kalmıştır Belki bizim aklımıza şarkvarî bir düşünüsle acaba bunlaı vstta kadın «Vmlpri mi r a o t ı ' dive bir ihtimai eelpbilir Ve vıh'.ıt da kpndi lcendimize ortada acaba bir rü'vpt VPVS nüftı? ^uiistimaü mi var. rlive sorabiliriz Havır hic biri deSil Fakst Pedpral Mnhsbere Komisyoru çok mürtim bir fonfc^ivonn «s hiptir. Gazetelerin ve televizvon istasyonlarının bütün muhabe re kannlİBn bu Vomisvon tarafından tanzin edilir Efkârı umu mive amsı Amerikarlaki pfkSrı u.numiye^ vp basın bu mese le üzerinde cok hsssastır Herhanai bir cazetp veva te levizyon istasvonu sahibinin Federal Muhabere Komi'vonr Bajkanı ile kuraraklan Kir do=thıktan kuşkulanarak. acaha o mın gazetesine veva televizvnn istasyonuna hususî bir imtiya? mı tanınacak dive süpheye düşmesi gavet tabüdir t=te ıımum' efkârm bu çürjhesidir ki Başkan Ei«;enhower'î bu ?ekilde dav r .ınmaya sevketmiştirBir de bizdeki duruna bakalım Bir taraftan yukarıdaki mi sali eözönörte cetirelim. diSer taraftan da düşük Adnan Merı deres'in bazı çazeterüerle kurduğu vakın dostluklan hatırlıya Um. Yalnız Adnan M^nrteres mi? Ya diser devlet erkânının ga zecilerle tesis ettikleri arkadaşlıklar ne oluyor? Hele bazı ga •zeteciler tarafından bunlann dO'jtluklannm israrla aranma=i karşısında ne demeli? Batıda böyle şeyler olmaz, olamaz Ce vat Fehmi Bev Bunu her sevden evvel eazeteciler istemezler Bu yüzdendir ki efkârı umumiveler eazetelerin tarafsızlıkları na daha fazla inanırlar. onlara daha fazla iHmat ederler Me?e lâ tnsrilterede Başvekii hiç bir çazete idarehanesini ziyaret et mez. Hiç bir eazeteci de onun sahsi dostlugunu temine ugraş "f.az. Bizdeki bu hal emin olun bir çok vatandaşlan zaman za mm cok üznpk^fdir » Mektaban bazı oarralannı aynen kovdum. bazı parçalarını da kısalttım. Bn tzmirli aydın okuvucumla esasta tamamen beraberim. Ancak bn tip gazeteciler varsa bile onlann vanında nkuyucumun özlediti tipte olanların da bulunduğano müşaBFdf lerirne dayanarak sövlemek isterim. Bundan başka kavdetmek iste dijim bir dü.sünce dahs vardır ki onn da şu şrkiide özetlivece Şim El yazması eazetevi eazete savmasak dahi Batıda ilk ;a zeterinin bnndan 3.5 asır önce vasadifını kabuie mecbmruz. Bi zim ilk eazetemiz ise henüz 1 asırlıktır. Demek ki arada iki bn cuk asırlık bir mesafe var. Zaman ve tecrtibeier elbette bizi de onlara tamamen benzetecektir. ümit edelim. Cevat Fehmi BAŞKUT İkramlann en makbulü Hapishane duvarlarının dışmdan kopup gelen sımsıcak dostluk havası içeride bana gösterilen yakınlıkla âdeta rekabet ediyordu. llk akşam sigara tablası yerinel kullanmam için ikram edilen pas | lı kundura cilâsı kutusuna ertesii gün hakikî bir tabla ekleniyor.! marangozhanede çahşan bir mahkum duvara çakıp üzerine ufak tefek eşyamı koymajn için yaptı i ğı küçücük bir etajeri hediye e1 19 Kahveye gelince, kokusu barnumda tütüyordu kâfirin. . Nihat Beyle yarenlik ederken de dert yanmıştım bu yüzden Ertesi sabah uyandığım zaman çay yerine bir bardak sıcak su uzattılar elime, tabakta bir şeker parçası vardı. bir de küçük kaşık Bu da ne? diye düşünürken Nihat Bey avucundaki buruşuk kâğ.t parçasınm katlarını açtı ve kimbilir ne zalö mandan beri saklamış olduğu bir Bu iş icin B* diye bütcesine 3 milyon lira konuldu diyor.. Zeytin çekirdeginden birl tutam kahveyi bana uzattı. Tarifi tesbih, boncuk bir ssllamadan tu üzere kahveyi sıcak suyun içine. Beyazıt meydanının yeniden tantun da (mahkumlarm boncukla döktüm, şekeri de buna ilâve edip ördükleri tesbih şeklinde bir nes bir güzel kanştırınca oldu bir kah zim i«ine Mart avı içinde başlanacaVtır ' n e ) , kırık bir jilet bıçağı parçası ve. Bu cümleden olarak Belediye na kadar (sağlamını kullanmak Fırsat buldukça kendi kahve.ni bütçesine 3 milyon lira konmusyasak. ancak kmlmış bir parça kendim pişirmek isterim. Kahve sına göz yumulur.) bir şeyler verj kabarmıya ydz tuttu mu cezveyi tur. Bu arada Beyazıîta tanzim işi mekte kader arkadaşlarım birbi ocaktan kaldırır, bir güzel karış ile ilgili hiç bir istimlâk yapılyaeaktır riyle yarışır gibiydiler. tınrım. Tekrar ocağa sürer, iyice bir parçasın tlk günlerde bana yapılan ik kabardıktan sonra Üsküdar tivatrosıı inşaatı ramlar arasında en çok makbule fincana aktarır. tekrar cezveyi o da sor>a eriyor cağa sürerim Bu işi üç kere tek geçen bir çay bardağ: dolusu kahsonra bol köpüiclü Hâlen Üsküdarda inşa halinde ve oldu. O günlerde dışarıda bile rarladıktan kahve bulmak güçtü. îçki içme.iı, kahvenin tadına doyum olmaz. A bulunan Tiyatro önümüzdeki çünkumar oynamam, fakat sigara ile ma hiç kaynamamış, hattâ kahve ler içinde faaliyete eeçirileeektir. kahvenin tiryakisiyimdir. En azın ocağmdan koğuşa gelinciye kadar Istanbul Beledivesi. içinde bulundan günde on kahve içerim. üç oldukça ıhklaşmış suyun içine a du?u imkânsızhklara rağmen Istanbul ssnat ve kültürüne hizmet paket de sigara. . Dışarıda içmek tıp kanştırarak hazırladığım bu ve yetişmiş tadını hiç bir zaman yolunda çalısrnakta te olduğum Boğaziçi sigarası yeni kahvenin sshne sanatkârlarına çahşma imşartlar içinde pahalıya malolacak başka hiç bir yerde bulamadım kânı verebilmek için sahnelerini dersem inanın. tı. Evden gönderilen kahve geri çoğpltmaktadır. Masrafı kısmak bakırmndan i ; çevrilmışti, ben de bir kahve yeBir genç vanarak öldii şin kestirmesi bu menhus nesnerine iki çay içmekle, iki su bir ekden vazgeçmekti. Söyle.nesi kolay meğin yerini tutar, ata sözüne a Acıbadem NTqfi7bpv Rokp'tskı ama, yapması zor bir şeydi bu. yak uydurmuştum. Ne çare ki çok bir insaatta çalısr.n Yusuf Yıldız Insanoğlu hayatında agzma sigara geçmeden çay da ortadan kalkmış adlı bir genç.. kulübesınde çıkan koymamış bile olsa. efkâr dağıt tı. Bu sefer gelsin ıhlamur!.. Mü yangında, yatağı ile birlikte vanarak ölmüştür. Yarjıisi »ahkikatta mak babmda hapishanede sigara bareği de hiç mi hiç sevmem.. a tiryakisi ohır; nerede kaldı ki bı ma vakit geçirmek için bir şeyler yangının. gece saat 24 ten sonra çevirmemek odava alınan mangaldan sıcrıyan rakmak... Hiç olmazsa bu kötü yapmak, ikramları kusur etme • kıvılcımlarla meydana geldiği analışkanlığı ucuza maletmek için bunlara karşılıkta laşılmıstır. Ancak ölüm şüpheli çeşid değiştirmeyi denedim. Evve mek lâzım.. görüldüğünden, ceset Morga kallâ birinci nevi sigaraya döndüm, Pazartesi ve perşembe günleri dırılmış olup Savcilık tarafından Pazartesileri sarmadı. Arkasından Bafrada ka ziyaretçi günleridir. tahkikata el konmustur ö t e yanrar kıldım. Kısacası. bu dene.ne kadın. perşembeleri erkek ziyaretdan. Selimiyeden Üsküdar'a gitler ağzımın tadînı bozmuş. işin çiler gelir Bir mahkumu ziyaret mekte olan tramvayın içinde buedebilmek için soyadı eşitliği bi bir zevki varsa onu kaçırmıştı. rinci şarttır. Eğer soyadlannu bir lunan Şerafettin Çizgili adlı 80 yabirini tutmuyorsa veya zivaretçı • sındaki bir ihtiyar da âni olarak nin torpili (M yoksa görüşmek im ölmüştür Önce şüpheli görülen bu kânı da yok demektir. Ziyaretçiler ölüm vakasının bıiâhare yapılan MEVLİDİ ŞERİF cümle kapısımn dışında kuyruk tu muRveneri» '•ı'h «?ktepinden ileri Çok genç yaştarlar. Yağmur, kar altında, Boğaz geldiği anlaşılmıştır. ta. aramızdan edan kopup gelen poyraz rüzgân bediyen aynla5 trafik kazasında 7 kişi iliklerine işliye işliye, ihtiyar, rak bizleri dın i genç, çoluk, çocuk, hasta, sağlam yaralandı miyen istırap ve saatlerce ve saatlerce sıra beklerŞehrimizin muhtelif semtlerinelemler içinde ler. perişan eden, bü de, dün vukubulan 5 trafik kazayük. küçük bü(Arkası var) sında 7 kişi muhtelif yerlerinden tün aüe ve muyaralanmışlardır. hitintn sevgili?i, Dikkatsizlik yüzünden vukubukıymetli vartıftı\nu bu kazalarda yaralananlar temız, çok sevgili biricik melek ev davi edilmiş olup, suçlu görülen T E Ş E K K Ü R lâdımız şoförler yakalanmıştır. Eşimin hastalığını teşhisle Beyazıt meyummm tafazitnine başlanıyor Vergi sisteminde reform taratı bütçeye aktarıiacaktır. Gelir vergisind vergı matrahı v muafhklar ile ilgili üç bella basile vergilendirilen sermaye gelir lı değişme ile usule daır (servei leri ile muhtelit gelirlerın yüküjbeyanı) bir esaslı değişme mevzuhafif kalmakta idi. \ ubahistir. Birinci değişme zirai geAşağıdakı rakamlar gelir vergisi j lirlerin verginin içine almmasıdır. dahilinde yükün dağılışı hakkında | Prensip olarak bu de|[işiklik tamafikir verir: 18S9 senesinde gelir men yerinde olmatla beraber, gevergisinin mecmu hasılatı 1500 mil lir vergisinin küçük çiftçiye tatbik yon lira olup, bunun 970 milyon edilemiyeceği de bedihîdir. Küçük lirası stopaj suretiyle hizmet erba çiftçinin tâyini hususunda muafi bından, 530 milyon lirası da beyan yet hudutlarınm ilk nazarda fazla name suretiyle sermaye ile müte alçak tâyin edildiği intibaı uyanşebbis emeğinden ahnmıştır. O se maktadır. Netice, Maliyenin uğra ne zarfında beyanname verip, kâr mak zorunda kalacağı mükellef sa artırmak gösteren 194 000 mükellef olduğuna' yısmı nispetsiz şekilde göre, şahıs başına ortalama olarak olabilir. ödenen gelir vergisi, 2740 liradan İkinci değişme küçük esnafa ait ibarettir. tir. Eski esnaf vergisinde olduğu Maliyeye beyan edilen şahıs ba gibi, küçük esnaf vasfı, iş beşında şına ortalama gelir de 10.800 lira bulunma mecburiyeti, ödenen yıl civarında idi. Mevzuubahis züm,re lık kira gibi umumi şartlara ve ı nin hakiki yıllık ortalama geiirinin nevilerine göre tesbit edilen yıllık yukarıdaki rakamın hayli üzerinde satış veya mübayaa kıymetleri gib hususi şartlara göre tâyin edilır bulunduğu tahmin edjlebilir. Küçük esnaf gerçek yıllık geliri ü Bu duTum muvacehesinde son zerinden vergilendirilmiyerek gövergi değişikliklerini tetkik edetürü vergiye tâbi tutulacaktır. Es lim ki durumu iade eden bu değişme Esas gayelerı, bir taraftan vâsı yerindedir. Gelir vergisinin bünyesinde mü tasız vergilerin hasılatını yükseltÜçüncü nokta: 1962 ve 1963 yıl him boşlukların mevcut olduğu mek, diğer taraftan vergi yükünün larında tatbik edilmek üzere, asgadaha âdil bir şekilde tevziini sağmalumdur. Nıtekım, Türkiyede ri geçim indirimi ve vergi nispetmillî gelirin °t> 50 sini teşkil ede lamaktır. Başlıca değişiklikleri ele lerindeki değişmeler ile ilgilidir gelen ziraî gelir tamamen vergi alarak, bunlann tesirlerini tahlil En az geçim indirimi mahduı ölçü dışı bırakılmıştı. Küçük esnaf mu etmeğe çahşalım: de yükseltilmiştir. Vergi nispetleKurumlar vergisinde yapılan de rindeki ayarlama, 10.000 liraya ka aflığı dolayısiyle ticari, sınaî ve ğişiklik, kurumun sâfi geliri üze dar gelirlere tatbik edilecek fiil hizmetlere müteallik faaliyetlerin mühim bir kısrnı da vergi dı rındeki vergi nispetinin «olO dan nispetin düşmesi, 10,000 liranın ü °»20 ye çıkarılması şeklinde olup yerindeki gelirlerde fiilî nispetin şındadır. esas itibariyle sermayeye muteVergi sisteminde mevcut boşluk veccihtir. Kurum şeklinde organi yükselmesi şekünde tecelli ediyor eskı kanuna nazaran lar bazı gelirlerin vergiden kaçı ze edilen teşebbüsler en muntazam Böylece, 57.500 liralık bir gelire tatbik edirılmasına imkân verir. Ayrıca hesap tutan ve en az vergi kaçıran len ortalama nispet oo29 iken, yeni kontrol mekanizmasının hacmı iti teşebbüslerdir. kanuna göre 55.000 liralık bir geli bariyle kifayetsizliği beyannameVergi adaleti mülâhazaları ile re tatbik edilecek ortalama nispet lerin kontrolünü güçleştirmekte bunlara tatbik tabik edilen vergi .nispe »033 olacaktır. Yeni kanunda daha ..„ nl dir Bu yüzden kaçakçılık nispeti tmın mahdut ölçüde yükseltilme yüksek gelir dilimlerıne tatbik eyüksektir sı kabul edilebilirdi. fakat nispetin dilecek ortalam nispet ile eskiden nispet arasındaki Vergi sistemimizin başlıca hoş bırden »İ10 dan V2O ye çıkarılması tatbik edilen doğru olmamıştır. fark daha da artmaktadır. Yüksek lukları vâsıtasız vergiler meya kanaatimizce Kurumlardan tıasıl olan kazançlar gelirlere tatbik edilecek vergi nisnında bulunduğuna göre bunlann esasen iki defa vergilendirilmekte petlerini yükseltmek, vergi mütedoldurulması ve vâsıtasız vergile dir. Çünkü şahıslara intikal ettikçe rakkiliği prensipine uygun olabi rin islâhı âcil bir mahiyet arzedibunlardan gelir vergisi alınır. lirse de, iki yönden dolayı bu huyordu. Hem devlet maliyesinin ihtiyatlı davranmak icabeMükerrer vergilendirmeye tâbi susta sağlam bir zemine istinat ettirilolan kurum gelirlerinden alınan der: Kazanç elde etmek hususun. mesi, hem büt^enin memleketin vergi nispetinin bir misli yükseltil daki teşebbüsü baltalamamak ve iktisadi kalkınmasında daha mümesi sermaye terakümünü yavaş vergi kaçakçılığını teşvi ketmemek essir bir rol ifa edebilmesi bakı latabileceği gibi muntazam çalışan Gelir vergisinde sonuncu başlıca mından, vâsıtasız vergilerin ele müesseselerin bır nevi cezaya çar değişiklik servet beyanı usulünün ahnarak randımanlarının artırıl pılması mahiyetindedir. ihdası olmuştur. Anlaşıldığına göması zaruri bulunuyordu. BununBina ve arazi vergilerinde, yeni re bundan maksat yıllık vergi bela beraber reformlar yapılırken, kıymet tahrirleri yapılıncaya ka yannamelerini kontrol ederek ka sermaye terakümünü yavaşlatmadar, matrahlara bazı misillerin uy çakçılığı önlemektir, Gelir vergisi maya ve vergi kaçakçılığını teşvik gulanması kabul edilmiştir. beyannamelerini yanlış tanzim eden şahısların, servet beyanını da etmemeğe dikkat edilmelidir Arazi için 1942 den evvelki tahrir yanlış doldurmaları muhtemel olVergi adaletinin temini de mü kıymetinin 10 misli matrah olarak duğuna göre. servet beyanının himdir. Vâsıtasız vergilerin, mat kabul edilecek. Mezkur tahrir kıykontrol vasıtası olarak müessir olrahını bir yandan sermayenin, bir metleri bölgelere göre çok değişması pek beklenilemez. Diğer tayandan emeğin mahşulü olan ge mekle beraber 1942 den evvel dahi raftan, servet beyanının büyük lirler teşkil eder. Gelir vergisin hakiki kıymetlerin altında bulun mahzurları vardır. Her şeyden önde, sırf emeğin mahsulü olan ka duçu muhakkaktır. Misilin her yer ce itimadın teessüsüne ihtiyaç olan zançlar hizmet erbabına müteal için aynı olması bazı haksızlıklara bir cemiyette ve sermaye terakülik olup, resmî sektörde ve husu meydan verebilirse de. pratik ola münün şart olduğu bir memleketsi sektörde çahşanların gerçek ka rak bu muvakkat tedbir yerinde te, servet beyanının ister istemez zançlarına göre vergilendirilir. Bu dir. Binalarda, binanın inşaat ta ürkütücü tesirleri olacaktır. Servet rihine göre ve kullanılış tarzına vergisi alınmıyacağına dair vergiler stopoj usulüne tâbidir. kati göre, matrahlar 6 misli ile 3 mi/i teminat verilse dahi, ürkeklık ve Emek ile sermayenin müşterek arasında değişen nispetlerde yükhissesinin bulunduğu geniş mânâ seltilmiştir. Mevzuubahis değişik timatsızlığın giderilmesi kolay olsiyle ticari gelirler. iş sahipleri ve liklerin bina ve arazi vergilerinin maz. Altın ve serbest döviz piyasamüteşebbisler tarafından beyanna yükünü birden çok esaslı şekilde sında fiyatların son birkaç günde °olO u aşan nispette yükselmesi, pıme verilmek suretiyle ödenir. Be ağırlaştıracağına şüphe yoktur. Buyasada uyanan itimatsızlığın bir yanname iie vergi ödenmesi usu nunla beraber, by değişiklıkler, müş'iridir. Kanaatimizce, servet lü kaçakçılıga müsait olduğu için, imdiye kadar pek hafif şekilde beyanının mahzuhları faydasından tâcir ile serbest meslek erbabı ge t'ergilendirilen gayrımenkul serma çok fazladır. Iirinden bir kısmını vergiden ka i'enin, iradına daha uygun şekilde çırabilmektedir. Ziraî gelirler r ergilendirilmesini sağlıyacak kati MiHi Birlik Komıtesi tarafından vergiye tâbi olmadığından vç ara :ahrir yapılıncaya kadar sermaye gerçekieştiıiien yeni vergi sistemi zi ile bina vergileri gayet hafif !e emeğin vergilendirilmesinde a hususunda zikredıimesi icap eden ldğ olduğundan. vâsıta.= i7 vergilerin lengin tesisine yardım edecektir. sonuncu konu tasarruf bonolannın c yükü büyük ölcüde hizmet erba Mezkur vergiler hasılatınm 'o30 u ihracıdır. Bonoların karşıhğı bütmahalli idarelere bırakılacak. üşt çeye irat kaydedilerek, yatmmlabı üzerinde kalmakta. bevanname rın finansmanından kullanılacaktır. Bono mukabilinde yapılacak Ord Prof. Dr. ,Ferit H tevkifat. hususi ve resmî sektörde pelir vergisi hükümleri dahilinde yapıian bilumum ücret ödemelerine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi matrahlanna. * Uhvilât faizleri ile temettü ödeme'erine. banka, piyango ile Spor * İlâveli 3. Bası 402 Sahife Fiatı 30 Lira. Toto ikramiyelerine şamildir. Bono'.ar esas itibariyle 10 yıl vâdeU t olacaktır. t Tasarıuf bonoları usulü. ücrçt ve t İlâveli 2. Bası 557 Sahife Fiatı 40 Lira. sair gelirlerden kesilmek üzere, bir nevi nıecburi istikraz mahiyeİ S M A İ L A K G Ü N t 4 tindedir. Mükelleften kesilecek MUesseseleri 4 M a t b a a c ı l ı k ve K î t a p ç ı h k 4 miktarlar, katî olarak devlet hazit nesıne aktanlmayıp, bono şeklinde Merkez: Caflalojlu Servilimescıt Sok 24 Istanbul Tel 22 09 68 4 mükellefe v r i l e c e k ve uygun za* Istan. Satış yerleri { H A K KITABEVÎİ (Babıâın Ankara Cad tatanbul K İ T A B E V Vantksarayiar Sok 18 manlarda hazinece ödenecektir. * E?as itibariyle fikir enteresandır. Munzam bir kay.iak teşkil etmekten maada memurları ve halkı tasarrufa sevketmek bakımmdan Kemziye. faydah olabilir. Tatbikatta bazı şey yok. Tahsil, pek zekâ i*ti güçlüklere yol açılması muhtemel Tacınız? yen bir »ey de{ildir Papa;an o ^ a k l a beraber, bu usulün v^rgi Yirmi db'rt. Iıtım iyidir, kolay ezberierim sistemine ithali yerinde olmuştur. Tez defil§e bile kolayca diplo Daha küçük görünüyorsnNetice olarak. Millî Birlik Komamı aUbilirdim. nuz! mitesi tarafından gerçekleştirilmiş öyleyse neden yapmadı Komplimana aldırmadı. Sabulunan vergi reformu, oldukça nız? dece: radikal cessretli adımlar şeklinde DeSilim! dedi. Şahsî bir sebep vasıflandırabilir. Atılan adımlarm Ötekilerin aksine kafa tutar Konufması kuru, fakat rah«I bazıları sermaye terakümünü yagibi bir hali vardı. tı. Servet beyin bir kere daha vaşlatmak ve teşebbüsü frenlenvîk Tahsiliniz var tabii? gösterdi*i iskemleyi reddede gibi arzu edilmiyen tesirler icra Biraz. rek ayakta duruvordu. edebilir; bu tesirleri meydana geBu sefer, edebiyat mnallimi Nerede okudunuz? tirecek hükümler üzerinde yeniden söze kanştı: Muallim me'ctebinden soııdurmak gerekir. İtimadı sarsıcı Güzel ama, siz. üniversite ra biraz üniversite... hüküm üzerinde fservet beyanı) yi bitirmeden de hoca olabilir t i r daha düsünmek ve bunu tarServet bey, bir ıslık çaldı dinîz; mademki muallim mel: tışmak yerinde olur. Tatbikat ba Bnnu bn kadar yavaş dekımından. gerek mükelleflerin, ge tebi mezunusunnz! iil, hairıra baiıra söylemelisin, rek Maliyenin altmdan kalkamıyaçocnğtım... Onn üniversiteden öncf caîı kanu.T maddelerinin mecvudiO. bn komnlimana d» aldıyaptım; bir bıifrk yıldan fa7 yeti de muhtemeldir. Fakat vergi rıs etmed>. Hattâ biraz da canı la... Hoşlanmadını. reformu umumi hatları itibariyle sık'lmış şibi göründü: Demindenberi önümdeki k s yerindedir. Vergi adaleti bakımın Hoca, yine kompliman yapğıda karma karışık resimUv dan ileri bir hareket teşkil ettifji tı. yapıyordum. Bm söz üzerinc gibi, verşilerimizin randımanım Yalnız fazilet de*il. ilim de başımı kaldırarak dikkatle yü yiikseîtmeğe yardım edecektir. b»raber... züne baktım. C«rahurivetten sonra ilkmektep hocalıSı bir tş. inada binmişti. Servet tabu idi. Onun için böyle ko bey. onu konuşturmak istivor nusmak epevce bir şeydi. Her du. Kız, nerede ise t ' k kelimp halde bir numara yapıvor ola ile cevap verecekti. Tivatro iın Nüshası 25 Kuruş caktı. İki »aattenberi seyreHj tihanına eirfn bir insanda bu Basan ve Yayan timiz numaralardan ftrkh bir nu ştTİn buldum; Cumhuriyet Matbaacılık ve ımmara . tmtihanın basından Gazetecilik Türk Anonim Şirketl ne kadar o beri ses çıkarmsdan dinled' Cağaloğlu aalkevi Sokak No. B941 T Sahibi |im hslde kendimi tutrmpdın' ' c senp eîendim NÂZİME NADt Şu halde sanatt»n dah? Üc sene... Adeta vüzülü" Yazı işlerini fiUen tdare edcn fazla hoşlanıyorsonnz? Uuyruğuna setirilmiş bir tahMesu) Müdür Kırın vüzü biraz yana dö» sil... VECDİ KIZ1LDEMİR dü. tlk defa durıklavıp dur?" Onnn gibi bir şey. efen GazetPmize gönderilen evrak ve layıp düsi'nüyor v* rm. ona h ' > dim yszılar neçredilsin pdilmeMn iade raz senoati verivordu. Fak?i STvpıısızlık olacak »ma rpp edilmez tlânlardan mpsuliyet hiriııcideıı sonra ikinei tabuyu rak et*im. nicin hıraktınız? Akabul da ısırmaktan çekintnedi. caba bir haksızlık. falaıı mı? BU GAZüTE BASLN (Arkası var) Havır, efendim, öyle bir YASASIVA UYMAYI TAAHHÜT ETMÎ.ŞTİR. Jüıilî BırlıK Komıtesi tarafından onemli vergı kanunlan kabul edilnış bulunmaktad.r. Bu kanunlar, veıgı sistemimizi muayyen bir istikc mete sevketmek hpaefinı taşıyoılar. Bu yazıda, değişikliklerin te ferruatına inmekten ziyade vergı sistemine verilmek istenen umumî ıstikamet ile bunu gerçekleşti recek başlıca vâsnalar üzerinde durmak istiyorum Evvelâ şu müşahedeyi yapalım: Memleketimizde vergi hâsılatının millî gelire nispeti düşüktür. Tür kiyede bu nispet co 15 civarmdadır. Buna mukabil Batı Avrupa memieketlerinde aynı nispet ° 2530 arasında değişmektedir. Bün ye ve ıktisadı gelişme bakımların dan bize en çok benzeyen Yunanistanda dahi mezkur nispet »'o 19 a yükselraektedır. Vergi varidatının millî gelire nazaran düşük olmasının başlıca sebeplerı vergi sistemimizin bir çok vergi kaynaklarını kavramaması ile sistemimizdeki boşluklar yüzünden kaçakçılık nispetinin yüksek olmasıdır. YAZAN: L Osman Okyar J ÜLKÜN SOYSAL'm elim kaybının birinci Benesi dolayısiyle, aziz ruhuna ithafen 23 ocak pazartesi günü, Ankara, Hacıbayram Camiinde, iklndi namazını mütaakıp okunacak Mevlidi Şerife. muhteretn dost. akraba ve arzu edenlerin teşriflerl rica olunur. Annesi: Selma Soysal Babası: Celâl Scıysal Doçent Dr. CEZMİ KAZANCIGİL'e Dr. Vahit Gedikoğlu. Dr. Haşmet özdemir. Dr. Oguz Canay. Dr. N'edret Özer. Dr. Yalçın Eğeci. Hemşire özat ve bütün hastahane hemşire ve personeline teşekkürü bor« billrim. Dr. Haiil Deger arriLİiyatını yapan Polise intikal eden bir iddia Polise intikal eden bir iddiaya göre, evvelki gece Sirkeci'de iki taşralı vatandaş, bazı meçhul şahıslar tarafından dövülüp, üzerlerinde bulunan 16 bin liradan 7 bin liralan ahnmıştır. Polise müracaat eden Osman Yurdaer adlı taşralı. gece arkadaşı Muştafa Özkalay ile bir Jcadmla olduklan halde Sirkeci de gezerlerken, birkaç şahsın önlerine çıktığı ve kadın yüzünden yap tıkları kavgada dövüldükten sonra 7 bin liralannın kaybolduğunu bil dirmiştır. Yeni bir iddiaya göre de, Yeldeğirmeni Taşlıcabayır sokak 49 numarada oturan Salih Çayhısar adlı bir şahıs, evvelki gece evine gelen Tevfik Sarıdoğan adlı bir şahıs tarafından ölümle tehdit edilmiştir. Her iki olayın tahkikine başlanmıştır. ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Poıtı ıd. : litanbutŞljU P.K. 272Ttl.fon : «7744247764I T«lj. <Lodt*4ra«bul Dün 3 yankesici yakalandı Yakup Cebi adında 18 yaşındaki bir genç dün Sirkeci garında trene binmek üzere olan Rukiye Görmen adlı bir kadmın para çantasını çalıp kaçarken suçüstü yakalanmıştır. Meli Zantigoz adlı bir şahıs, dün îstiklâl Caddesinde gezerken, iki kadın yankesici tarafından cebinde bulunan para cüzdanı çalınmıştır. Perihan Yeşıltoprak ve Aliye Güngör adlı iki fabıkalı yankesici yakalanarak tahkikata başlanmıştır. TÜRK MEDENÎ HUKUKU Cüt : I UMUMÎ PRENSİPLER Cilt : II ŞAHSIN HUKUKU ve Eczacılara: Yeni mustahzaj.'imız Sayın DOKTOR OCAK 22 ŞABAN 5 VAKIf LA& 8ANKASI CUMHURİYET'in edebî tefrikası: 19 T U R K I Y E c I = V. J 7.20 12.25 14.57| 17.12 18.47j 5.36 E. ] 2.09 7.13J 9.45 12.00 1.36 12.25 u\ FLUPRİM ROCHE (dıaje) ŞİMDİ DE YURDUMt'ZDA emirlerinize urzedilmU bulunuyor = I. SON SI6IMAK REŞAT MURİ GÜHTEKİM Hoca, ayrı a y n hepimizin yüziine bakarak: Ne einyanu? T»hn, ae • • luyoruz? Dedi. tşi kendisine anlattıkU n vakit: «Vay rezil vay!» dedikten sonra akU b»şk» bir şey gelmemesi için tasrib etti V»y rezil kan vay!.. tmtiban kapısımn ağzını şim flî kadınlar almışa benriyordu. Biri başına topnk yerinden bir kordelâ parçasiyle boğnlmuş bir yün çoraba benziyen garip bir şapka fiymif. emaza na bir eplerin atmıs, sıraealı bir Arap melezi: kıuk bovunlu. sl yanakları. şiş karıilı bir kız ki vakın zaman a kadar bir meşhıır avukatın evlitlıgı oldugu na rnasum bir sadelikle itiraf tan çekinmrdi. fkincisi, iki sene avııı sınıfta kaldıgı için mektepten çıkarıl dığını ve kimsesi olmadıfmı söyliyen küçük yazlfi bir şası kızdı. tkisinin imtibam da Ç" buk geçti. t^'üncününki onlannkinden de kısa oldu; çünkü ezberledi £i parçanın ikinci mısraıııı bir denbire nnuttu ve hıçkıra hıçkıra ağlıyarak kaçtı. Hoca, neşesinı kaybetmişti. Servet bey; Bir şey öylemiyorsunnz. Eyüp bey, dedi. O. kendini tonlıyarak cevap verdi: Bunlann vesikası yok her halde.. Hangisini ılsak, diye düsünüyorum. Makbule, gülerek şaka etti: Ben, dofrusu ötekini düsünüvaram. «Şana Eyün Saltanda abdest aldırıp bir tövbe e t t i r sek! divecf&ira ama orası da kapah!. O esnada ufak vapılı. grı tayvörlü bir kızın telâş etme den geldiğini ve masanın üç bfş adım ötesinda durduğuııa (ördük. Takagında ensiz bir kolorrt. ellerinde dantel eldivenler ve bir küçük çanta vardı. tlk bakısta bana izinli cık mıs bir hastabakıcı Rİbi çörün dfi. Hoca. içini çekerek kulağı ma. Erbabı faziletten biri daha! dive fısıldadı. Satller Adınız? Dışisleri Bakanlığından 1154 savılı kanunun yedınei ve 3312 sayıh kanunun üçüncü maddeleri hukümlerine uygun olarak DIŞİŞLERÎ BAKANLIĞINA müsabaka ile 7. 8 ve 9 uncu derecelere Arapça, Farsça, Bulgarca. Yunanca, Sırpça ve Rusça lisanlarına vâkıf altı mütercim ahnacaktır. Bunlann biri 7 nci, ıkisi sekizinci ve üçü dokuzuncu derecelere tayin edileceklerdir îmtihana iştirak etmek icin taliplerin: 1 Memurin Kanununun dördüncü maddesindeki evsafı haiz bulunmalsrı ve fiilî askerlik hizmetlerini vapmış olmaları. 2 Memurin Kanununun dördüncü maddesinin ( O fık rası gereğince. sarî hastalıklara müptelâ olmadıklarını veya vazifelerini muntazam ifaya mâni olabilecek bedenî ve aklî ânza ve hastahklarla malul bulunmadıklarım tam teşkilâtlı bir devlet has'ahanesinden alacakları sıhhî racorları tevsik etmeleri. 3 Edebivat, Hukuk, Siyasal Bilgiler ve tktisat Fakülte leri, bu derecedeki Yüksek Ticaret Mektepleri ve hariciye mesleği ile ilgili bulunan diğer fakülte ve yüksek oku! veva bunlara muadil olduğu Millî Eğitim Bakanhklarınca tasdik olunan ecneb' okullardan mezun olmuş bulunmaları şarttır 4 27 Mart 1961 pazartesi günü saat 10 d? DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA yapılacak müsabaka imtihanları şunlardan ibarettir: YAZILI ÎMTtHANLAR: Tü rkçeye ve Türkçeden o lisana a) Türkçe tahrir, b) Girdikleri lisandan terceme. SÖZLÜ Gazeteci münekkid, yaptığım pişman olmuştu. Fakat gazeteciükte tükürdüjanij yalamak var mıdır? Kızın bilmem kaçıncı şubedeki dosyasına kadar bir rok izahat vermek zornnds ka'dı. Sevet bey ayrı ayn herkesin vüziine bakıy«r, bir yerden bir ümit bekliyorda. Batiin çehre\er catıktı. Durmadan notlar alan edebivat SSretmeni, k»!emini mzsanın üzerine bıraktı Su h"'de vakit kavbetmivelim, le|i! mi? dedi. O ıam»n. Servet bev. bovnunu biik tü Madetn ki tiyatro. mek tch i edeptir.. Bio nır şevin farkında olmı ı a i h'Kı t;ra«İ!nı bitiren kızı vti'n eetirir çihi âdeta mera sim'» m:h»M ıiis>nna retiri vordu. Fakat kız, onun anlıya madıihnı âdeta havad»n kapmıs ve yüzü birdenbire kanşmıştı Grlirken tekrar roasa yanında ki san!İ»'ves'ne otn'soak ribi bir i"st v3"<i»ı ha'd.e cantası ııı aldı VP S^rvet bevin teşek kürlerine f»vap vermeden kapıva vürüdü. CÜMHURİYET İMTtHAN: Girdikleri lisandan konuşma. Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanları. askerlik terhis belgeleri ve okul diplomalarının asıllan veya tasdikli örnekleri, (4;x6) boyutunda altı adet fotograf ve yukarıda ikinci maddede açıklenan raporları ile en geç 24 mart 1961 cuma gününe kadsr DIŞÎŞLERÎ BAKANLI ĞI tdare ve Zatişleri Dairesine dilekçe ile müracaat etmeleri ilân olunur. (2838)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle