19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Ocak 1961 CLMHUKtYET ÜÇ DÜNYÜ ın seyahatleri ve Kızıl Çin HABERIıERI Kennedy Berlin ihtilâfı için Eisenhovver gibi düşünüyor Yeni Başkan, Amerikanın icap ederse Batı Berlin'i müdafaa için savaşacağı hususunda teminat veriyor Gerçekçİ İdİ Atatürk Akılcı ve I tek Dünyayı dolaşan köpek I Âmerika, Japonya ve Cini BUPAMR Karmakarıs o TT ngiüere HarJcivesi Ba«vekil I MacMillan'ın yapacağı sey»Berlin. 21 (a.a.) Dün Berlin I | hatlerin programını hazırlamakla meşguldür. tngiltere de yayınlanan bir mesajında Ken Basvekili 28 ve 29 ocak tarihlerin nedy, Amerikanın •ıcap ederse Ba de Rambouillet'de Geııeral De tı Berlini mudafaa ıçın savasacağıGaulle ile iki çün basbasa kalıp o hususunda teminat vermıştır. Ren cakbası sohbetleri vaptıktan son nedy: «Xew York veya Paris nara. Müsterek Pazarın toplantısına sıl müdafaa edilecekse Berlin de avnı şekiîrie korunacaktır • demış katılâcak ve oradan Londrava dötir. nerek 22 ve 23 subat eünlerinde Beriın İUuştrated nıecnıuasınd.i Alman Basvekili Adenauer'i Lon yavınlanan bu mesapnda Kennedş dradaki evinde yani Downing • Beriin meselesinde sağlam bir tuStreet 10 nnmarada karsılavacak tum ve Rusyaya karşı kuvveth bir tır. politika. Almanyanın birlesme'îinı Martta tngiliz Camlası Başve sağlıjacak ıtcı temel unsurdur» dekilleri toplantısı Londrada olacak, mektedir MacMillan bundan sonra Ameri Baskan Kenııedy'nın ıdarevi ele kava hareket ederek VVashinçtonalısının akisleri da Kennedy ile görüsüp. çok mnhMoskova. 21 ( A P l Başkan temel olarak Kızıl Cin'in merkezi, Kennedy'n'tı fıılen Reı«ıcun>hurluk Pekin'i zivaret ederek ChouEn vazifesını devır alması ıtzerıne Mo^ kova radyosu cuma gecesı «Ba> Iai ile görüşecektir. Hatırlardadır ki daha aralık a kan Eı?enhower'ın ıdaresı altındayının başmda Avam Kamarasın kı ba=;arısızlık yılları nıhayetlen da .taptıgı bir konusmada ilk fırmıs bulunmaktadır» riemı^tır satta Malezya'yı ziyaret etmek ar Basvekıl Hrutçef de Kennedy >ı zusunda oldnğnnn da açıklamıştı. tebrık etmış ve ıkı devle' arasın GSrüIüyor ki Amerika secimlerin daki munasebetlerın venıden go7den geçirilebileceğını belırtmıstır den sonra, MacMillan Asya ile Hrutçef, gönderdiğı tebrık mesa mesgul olmak arzusundadır ve Asjında: «Ikı memleketın ısbırlığı ko >avı Avrnpa \e Amerikadan ayı nusunda atılacak her musbet adıran hüvük meseleler etrafında *ö mı desteklemek için elimızden gerüsmek üzere tngiltere Basvekili len butun «avretı saı ff dereçı/» uzun seyahatleri göze almıştır. Ti demektedn ne Aiansların verdikleri haberlerV'ALVARIŞ Haleıı nıevkuf tutulan Kür.so ıun eskı Başbakanı Dıâer taraftan Heıpıng rad\ osu den öîrenmis bulnnuvoruz ki Jaise. Kennedy kabınesinin uyelerın Lunıunıba'va muhaliflerı taıafındiın ışkence vapılması iberine, Baponya Basvekili tkeda. MacMib den çoçunun müreffeh ve kapita \an Lumumba Bırlesmıs Milletlere basvurarak kocasının korunmalan'ı Tok\o»a dâvet etmiş bulu hst kımseler olduğunu so;. lemiştir. sını talep etmıstir. Kongo basken'imn fakır /.enciler mahallesinde nuyor. Eisenhower'in Japonvayı zi Kahire'de çıkan El Ahbar gaze1 ıkamet ed»n Bayai Lumumba kulubesının oniınde kuçuk çocuğu yaret olayı kar.sısında cerevan e tesı. 21 ocak sa\ılı nusha«ında B 'tir hır'ıkte aslnrken îjoruh:'or den hâdiseleri hatirlnanlar Mac A C nin simdıhk Kennedv'nin poMillan'ın bu volculufuna büvük' litıkası ıyıce belırınceye kadar bek önem verm«ktedirler Cok muhtej hyeceğını yazmaktadır. Gazete, meldir ki tkeda. bu dâ\eti. Maci Amerikalılann Ortadoğuda uzagı Millan'ın Pekini zi\aret arzusu ıyi göremiyen basıretsiz hareket münasebetiyle vapmıs olsun. ve lennın onların bu bölçedeki presböylelikle l zakdofu ve Asvada tijlerinı kırdıgını kavdetmektedir | Castro da iyi kamladı ' Japon düsüncelerini bn miina«ebet le tnjiliz Basvekiline ııakletme Havana, 21 [AP.I Basvekıl imkâııını bulsun. Ve Japonvanın Pe Castro. uç haftadanberi devam eMoskova radyosu, eski Başbakan Lumumba'nın kin hnkümetivle veni miinasebet d"en «tehlike» halinin geçtieinı bıllere girişmek nolitikası da bu sudırmıştir Castro, Baskan Eısenhohayatının tehlikede ol duğunu iddia ediyor. retle veni bir tneiliz könrüsünden \ver'ın mütecaviz bir siyaset t a k p istifade etmiş olsun. Yalnız bu ettiğinı belirterek Kııba halkının Buie.şmıs Mılletler. 21 (a a.) Genel Sekıeter Dag Hammerskmrvzuda Londranın umıımî kana bir Amerikan istilâsma karşı haati sudur Gerek lnsiUerenin \e ?ır buhınmasını ^övlemis ve teh Kazablanka Konferansına katılmış lold diın Bırleşmis Mılletler Konlıke halı ilâıı etmi"; bulunavordu. devletleı dun Kongo meselesinin go tstısari Komitesı ile muzakereeerek Japonvanın Kızıl Cin ile Castro. Kennedvnın baskanlık Guvenlık Konseyınde venıden tet leıue bulunmustur tkı saat sureıı yaklasmalarını kola\ lastırnopk en vazıfesini devir almasiyle bırçok kıkı için harekete geçmışlerdır, res bu toplantı hakkında hıçbır resmî mühim unsur. bu konntt» Nmerlmi talep Malı Cumhuriyetı tara bıldırı \ avuılanmamakla beraber kanın anlavıs îöslermpsif''. E munasehetlerin vcniden ha^hvabı fından vapıimıstır Kazablanka H3n'.'nt>r":kjo!d'un Kasavubu ve 4er Amerikadan tnsiltere rekinme leceîıni hplırtmı^tır Kunferansına katılmış olan diğer Çombeve siyası malıkümlaıa ıvı Kennedv çalısmaya basladı sevdi. daha gecen mavıs avm<n 25 devletler Birlesık Arap Cumhuri muame'e edilmeM ve ınsan haklainde Pekine eiden Maresal Mont VVashıngton. 21 (a a.) Başkan yetı. Fas. Gana. Gıne ve Tunus'tu rına ııa\et edılmcı hususunu hajomery'nin «iki devlet adam'irı Kennedy, Beya7 Sarayda yeni va Yahudı'dıı tırlatnıa.M lâzım geldiğinın kararnın karsılıklı gSrüsmelerinin fav zıfelerine bashsan memurlarına. Bılmdığı gıbı. tsrael de bir atom 'a^tırılmıs olduğu zannedîlmektedası hakkındaki sözleri üzerine te işleri ile ilgılı olarak kendi^ine der leaktoru ınsa etmektedır dır hal birer rapor vazmalarını istemasa çelmeııiıt earesini arardı. Guvenlık Konseyıne bu »y bas Dığer taıaftan Moskova Radvotnistir. Baskan. Kennedv'nin vazifesine baslama.sı dolayısıvle Was kanlık eden Birlesık Aıap Cumhu su. Katanffa'ya nakledılmis olan DiSer taraftan MacMillan İle ı"i\ etı delegesı Ömer Lutfu nün dı eski Başbakan Lumumba'nın hayaC'houEnI.ai'nin görfismelerini Neh hington'da dün gere bes balo ter Üer Kazablanka Konferansı uvele tının tehlikede olriujunu iddıa etru da müshet hir söriisle karsılı tip edilmi'îtir rıyle ıstisarelerde bulunarak Kon mektedır. ^acaktır. Cünkü Nehru. MacMilso mu7akerele.rı ıçın tarıh tesbıt lan'ın vapıcılıgına ve derin törüedeceği tahmin edılmektedır. süne itimat besliven bir insandır. 1961 onun kanaatine söre Çin ile earp arasındaki mesafe kısaltılmadıkra. daha doğrusu bir taraftan Çin İle tneüterenin, dijer taraftan Cin ile Amerikanın yıldızlan barıstırılma dıkca. sulhü korumak \e knrtarm.'k mflmkün olmıyacaktır. Bn arada Amerikanm veni Ha ricive Nazırı Dean Rusk'un bir »öNew York, 21 (a.a.) New York' zü üzerinde de durmak lii/umuta vayınlanan bir Yahudi mecmuaAtina. 21 (a.a.) Yunanistan Dıs sına gbre. Bır!e«ık Arap Cumhuriıı» duvuvoruz. Senatoda Haricive Komisyonu karsısında dünya an ışleıı Bakanı Averofun dun açık yetı. atomik silâhlar vapabılecek vali h?kkında fikrini sövliven De ladığına göre. Yunanistan pek kı kapasitede bır reaktor ınsa etmek f an Rusk bir çok meselelerde fa sa bir zamanda Fas ve Gunev A tedir. yet tedbirli konusmus olmasına rika Birlıgı de rtahıl olmak uzere Mecmua\a gure, «Bırle^ık Arap rağmen Çin meselesinde demistir muhtelif Afrıka memleketlerınde Cumhurivetınin bu proiesındeki diplomatik temsılcıhkler açacaktır ki «Kızıl Çin hükümeti. hi/im Bakan. Cezayır. N'aırobi ve Katan şizlılıgin sebebı. Baskan Nâsır'ın. Milliyetçi Cinı terketmemizi ve ga'da konsolosluk açılmasının ka nuklear sahada memleketinin kayyüzüstü bırakmamızı. kendileri rarlastırıldığını. Niıerva ve Kon dettiği terakkıvi dramatik bir tarzile anlasınamn baş sartı olarak i go'da temsılcılikler tesisinin rie da ilân ederek Arap Dünyası ve leri sürdükçe, böyle bir aıılasma dusunülmekte oldueımu bildirmış notralıst devletler ıızerındeki prestıjini artırmavı olânlamıs olmasıolmıyacaktır. Pekin hükömetinin tir. dır. Birleşmiş Milletlcre alınması me. Makaienın \azan halen bır Ameselesi ise avnı sebeplerle bir ta rikan iıniversıte'iinde sıvasi ilimler kım zorluklar arzetmektedir. Bu profesöru olan Fransız tebaası bir zorlukları Amerika tek başın» izale edecek kudrette değildir.» La os raeselesinde olduğu gibi, Asya daki bir çok rahatsızlık ve hnzursuzluklarda Kızıl Çin kazanı alttan alta kaynatmağa devam ettikçe Amerika ile yaklasma imkânı ve ihtimalleri de gitgide uraklaso makta ve hiç değilse şüçlesmektedir. 10.000 talebe hükümet aley Güvenlik Konseyi Kongo meselesini inceliyecek Yunanistan Afrikada açıyor Birleşik Arap Cumhuriyeti de atom bombası yapıyor daha FAZLA. CEM'ATM Iran'da büyük talebe nümayişi hinde gösteri yaptı Isle bütün bu sebeplerden dola yıdır ki, Kennedy bizzat Amerika Tahran. 21 (AP) Musaddık'ın nın yapamadığı hamleyi MacMil düşmesınden beri ilk defa cuma Ce/ayir 21 (AP) Cuma gecesi lan'ın yapmasında mahzur görme günü çok genıs olçüde bir talebe buradaki A B.D. Konsolosluğu kamekte, ve hattâ MacMillan'ın el numayisı vukubulmustur pısında bır bomba bulunmustur. de edeceği neticeyi kendi takip Bir araya gelen 10.000 kadar taOlay cuma gecesi vukubulan bır edeceği politika bakımından çok . îebe. hükumet alevhinde nümayıs ı telefon konusmasıvle anlasılmıs ve merakla beklemektedir. lerde bulunmuşlardır Soğuk bir Konsolos «ekreterine vapılan teleAsıl mühim mesele. bir îngiliı j havada ve vağmur altında ıkı saat fonda mechul bır ses «Baskan KenÇin yaklaşması karsısında Sovyet kadar nümayislenne devam eden nedv'nin serefine. demistir Rusyanın, yani Hrutçef'in takına talebeler. serbest seçim istiyenle24 vasmdakı konsolos sekreteri cağı tavırdır. Rus politikasını ipi rin fikirlerini desteklemis ve sonu Cynthıa Campbell kapının onünde cu ise bir zuHim olarak vasıflandır bilenler, Hrutçef'in böyle bir ıifitili yarı varıya vanmıs. yarısı kıyareti fena gözle görmiyeceği ka mıstır nk ve içinde kokulu bir madde bunaatindedirler. Çünkü MacMillan'! lunan bir sise görmüstür. Miss . ın ChungHanHai sarayında ChouStrelka doğurdu ] Campbell derhal polıse haber ver i EnLai'yi ziyaret etmesi, sulh iMoskova. 21 (AP) Feza kopeği | mis ve bomba. patlamadan kaldırıl çinde bir arada yasamanın tezahii j Strelka. bes yavru dünyaya getır j mıstır rü olacak. bövlelikle sulh içinde miştir. Sovyet basını hayvanların | tlgilıier ounun bağımsızhk aleyh bir arada yaşama fikrine mohalif resminı nesretmekte ve feza seya ] tan sağcı Cezayirliler tarafından olan Çin liderleri Sovvet Rnsya hatlerının canlı varlıklara zararh j kullanılan cinsten bir bomba oldunın üzerinde ısraıla durduğu bir olamıj acağının boylece ıspat edil ] ğunu söylemıslerdir çerceği anlamıs olacaklardır. diğini yazmaktadır. Strelka geçen Cezayırdekı sağcıların bır kısmı, M. PİRİ ağustos avında bır peykle fezava Kennedv'nin Cezayirin bağımsızhatılmıs ve dünvanın etrafmda İS | ı için çaiısacağından endişe ede^ • • • • • • • • • • J defa döndükten sonra vere indıril rek ona bir dıUman goziyle bak• • • • • • • • • • • misti maktadır. • TÜRKÂN YEĞİNSÜ • Cezayirde Amerikan Konsolosluğuna bomba kondu ^ T i O O . 0 0 0 LİRA l basmakaledeıı ıtevam) Tâ yedı yüz yıl önce vanlmış, düsünüvorum. Elverir ki hiç bir. varılacak düşünceye Türkmen koilkeye. özellikle birevciliğe vüzde, cası Yunus tam vedi vüz vıl önce Yazan: Hüsnü Sadık DURUKAL yüz sırt vevirmiyelim. Zira. Ata' sözü doğrucana oturtmuş Yutürkçülüğün temel da^anaeı akıldır. Nevvyork dev'.etı dahilinde Al çıkmış bır turist gıbı sevahatine nusla birlikte baskalan da aşağı Bireyin ezildiği verde ise akıl inbany şehrı Postane memurları devam arzusu ile 1895 de A.neri vukarı avnı şevi «lövlemişler kâr ediliyor demektir. Ama Yunusu. ama onun büyük 1888 yıhnda bir gün ışlerivle meş kanın Takoma limanında bulunNADİR NADİ gul olduklan bir sırada, Büro ka duğu sırada hareket etmek üzere eerçegini vedi vüz vıldır eören ol pısın: burnu ile iterek içerive bir bulunan Northern Pacific Kum mus mu? köpeg'n girdiğini hayretle gorür panvasının Victoria vapuruna atSosval ko^ullar önüne geçmi' !er Postacılar. ürkek nazarlarla lıvarak soluSu Japonvada a h r sosval kosullar $unu vapmış, bukendilerine bakan in vapılı vücuBu maceraperest hayvanm Ja nu vactm< B^lli be«belli bİT «>v dunun baş ve avak taraflan be ponvaya gelişi, şehir ve kasabala Bunun önıinrlc bovnumu7 kıldar yaz renkteki bu hayvanm büvük rı dolajmas! her verde konusoıa incerîir Ne vapar^a «osva! ko=ııl bir sıkıntı ıcinde olduğunu ban mevzuu olduğu gibi metnlekette lar vapar Öniine geceme?«ip O nacalc ve bak:lacak bir yer aradı de önemli bir olav teşkii erier Bu nun dıo^rlalci çTro'ii'îlar bir özİıa; ve bakışının valvarır bir edâ olaya tmparator bile ilgi eöster lemrlen öfevp »ecfmf? ta«ıdığını sezmekte güclük çekmez mek arzusunu duvar ve kendi ba Bir de baska bir scv var va I ler, tüyleri darmadağınık ve titRontgen fılımlerınden 25 bin do rettiği kuyruğu ıslak bir halde o çına rlünva turuna cıkan Ownevi 'osval ko>junarınffptÎT»1i9inirıeerifn«?rı tonlulııŞularlık bır partinın bugunlerde ge lan bu beklenmedik misafıre hoş saravına eetirerek kendi<iip kıv sinde kalmak metli bir madalva hediye eder Bu nun vardıSı verin cok eerilerinrTe • leceğı ve önumuzdekı haftadan ıtiOeri'ip kalnakta diren• baren tevzıine baslanacağı oğrenil geldiniz. üzülme burada kalabilir şâhâne hedive tabiî Ownev'in ha olmalc sin mânasma bafinı okşayarak bu [ miştir. tıra kolleksivonunu büsbiitÜTi 'en rnpîc OfriliSi rorlamak tlgilıier. kısa zamanda sıkıntının zavallıyı teskin etmeğe çalışırlar ginlestirir Ownev Japonvava gelDüsünoe olarak hic olmaz^a rlü ı gıderileceğını ıfade etmislerdir. Bu munis havvan gösterilen dost misken Çinin bazı mühim s^rıir =ünce olar'fk Yunu^tan eelen luk jestine ve iyi kabule teşekkür lerini de eörmeV herc^ine kapı halktan selen zinriri «ürdüremez makamında kirpiklerini tatlı. tatlı lır. Çinin Schangal ve FouTekeou mivd'k1' Relki bu da elimtzrıen gekırpmak suretivle mukabelede ge şehirlerini doîa'tıktan sonra Ja lemezdi Kncııllar bunu da bize cikmez. ponyanın Kobe limanma dönen ™if prörürrln Kimbilir' Albanr postane memurları büro Ownev kısa bir müddet sonra arAma simdi. «imdi virminci vüzlarının bir köşesinde oturarak ça tık dogduğu nemlekete dönmek vıl Sosval kosullar bİ7İ rlaha inlışmalarını takip ve seyre dalan ihtivarını duymuj olacak ki Kobe san olmaga. daha namuslu olmsbu misafirlerine bir isim takmak den Sineapoura hareket eden bir Sa. insanları «;ömÜTmpme?e asa Ankara. 21 (CumhurıyetTeleksl, l ü z u m u n u d l I y a r ı a r v e Ownev a(CumhurıyetTeleks) vapura atlavıp Süvev^ kanalım Sıîatmamasa rorluvor 'ElbirliSine Merkezi Ktanbul'da bulunan Sanavı Bankası ile Esnaf Kredı | dını münasip görürler Avnı za geçerek Port Sait limanjna ve Aco karde^ligp rorltjvnr ArtıV i« tam Bankası ta^fiveve tâbı tutulmustur ( manda artık daimî olarak kendi res adalanna ugradıktan sonra A kerte'inp gelmis Rİ7 daha cırpıTasfıve muamele'ine Türkiye 's î lerivle hayat ve mukadderat bir merikava döner ve bu suretle atı! nıvoruz Her <ev gün eibf ortaBankasının nezaretı altında lö 2.9K1 liği vapacak bu sevimli ve zeki dıŞı uzun ve vorucu macera hava davken bı> rıaha hocalıvoruz tarıhinden itıbaren baslanacaktır hayvanm bovnuna ismi ve posta tna ion verir. Bu toplum kosullanna uyanlaTasfıve karar ve muamelâtında merkezinin adı vazıh bir tasna rımız vok mu 7 Bnn'in irin bir taAradan' yarım vüz vıldan çok lc:m ^avasları gö?p Türk Tıcaret Kanunu ile Bankalar takılması da ılımal edilmez alanlarımız fazla bir zaman geçtiği halde OwKanununun tasfıveye mü'aallık görüvoruz ki Postacılar. posta çantalarını gö ney'in tarih«el maceralarla dolu vok mu* Bilivor. huk'"nlerı uy tüımek ve gelenleri almak üzere. hayatının hikâvesine dair yazıla var istasyona gıderken arabalanna a ra bugün bile muhtelif memleketövleyse bu perperisan halimiz, Ziraatçılar Cemiyeti ra, sıra bu veni misafirlerini de lerin gazete ve mecmualarnda te bu bir rlü?enp dn?ru vönplemeyiyıllık toplantısı çimiz. karmakansık bir dururaalırlar Owney bu suretle demir sadiif etmek mümkündür da kalmamız neden? Ankara. 21 (Cumhurı\etTelek«) yolcularla tanışmaktan. trenle, loMaahaza, köpek meraklısı kadm Bunun nedenlerini çok bilenimiz Türkiye Zıraatçılar Cemıyetinin komotif ve vagon hulâsa şimendö veya erkek bir çok kijilerin köyıllık umumı kongresı yarın saat fere ait her şey ile alâkalanmak peklerivle birlikte dünvanın muh var Hem de çok. 10 da Kızılav toplantı salonunda tan memnun görünür Belki sava<anlarımi7. kötülüklere telif memleketlerini dolaştıkları yapılacaktır Bu toplantıva il temBu vaziyet böylece devam edip ve bu hayvanların çejitli nakil va karsı ^avaçanlarımız o kadar güçsılcilerı ve 12 suhp temsılcisi katı giderken Owney'in jaonoton hasıtalarından ve sahiplerinin geee lü de&iller övlevse. neden cüçlü lacaktır yattan canı sıkılmıs olacak ki degiller? Bize bir jev ögrettiler Kongrede. memleketın ziraî dâva bir gün istasyondan hareket et ledikleri otellerden bile faydalan Biz rîe dilimt7e pplesenk ettik Keza. köpek ları gozden geçirilecek ve ayrıca mek üzere bulunan bir Ekspres dıkları malumdur Gerçeğin eüeii bütün eöçlerden bu hususta bazı tpdbir ve kararlar treni dizisindeki posta vagonuna meraklılanndan bazılarının da bu üstündür. rlediler Tonlum ko«ulalınacaktır atlıvarak Albany sehrinden ayn sevdikleri hayvanlar öldükleri za ları. insanları vanlarak vere eninlır. tşte bu ayrılış Owney'in tarih man teessüre kapıldıklan ve bun de sonunda ulastınr. dediler î > " Busrün cereyan verilmiyecek sel maceralarla dolu hayata atıl lar için özel olarak vaptırdıkları nandık. ima ettik önünde boyn mezarlara heykellerini reva büst numu7 kıldan incedir senıtler ma«ının baslangıc. olur. Iprini diktirdiklerî veya bunlarm Transfornıator merkezlerinde \ âSu memleketin haline baVın. ?u Ornev'ın boynundaki tasma her kitabelerle ın^anlarımi7in durıımıına bakın. pılüfpk ı ev 7von ^ebeb'T'Ie huctın gıttıği verde sempati ile karsılan niteliklerini belirten saat 8 ile 16 arasında Sutlüce Sa ma'ina ve bir trenden diğerine at ve cesitli çiceklerle mezarlanm Bu gidisle vanlacak ver# ?or vakır Zumrp' ve ÇeKik fabrikalaıı. lamak suretiyle Kuzev Amerika susledikleıi de meçhulümüz değil rırız gibime eeliyor. Karaağaç cad.desi. Demir çekme nın butün sahil selıirlerini dolas dir. (Nitekim Pariste Perlaşez'de tnsan bir karanhk. b!r karmafahrıkası. Sütlücenın bazı semtle masına vardım eder Ownevin uğ köpeklere mahsus mezarlar var karısıklık. bir umutsuzlufc içinde rı. Ayakapı un değirmeni. vağ. radığı sehirlerde bovnuna ve vüdır) Fakat. yazımıza mevzu teş kalıvor Bu duygu bile bir memm ıranuıv mubıhj ve keıe^'e bükmeje cudunun muhtelif yerlerine takı kil eden Ownev gibi kendi başına leket insanının belini fnbrikaları Ayakapı Küçükmustadünvanın muhtelif memleketleri veter Yeter de artar bfle Bunfapasa, Ahdülezelpaşa caddeleri lan madalyalar. plâkalar. etıket ni dolasmış bu macera hayatına dan da. bu karmaVarışıVrlVtan çılerle hatıra kolleksivonu havli I \ t* cı\';»n Kon'"i Mııtseloa^a ca'l zengınleşir son vererek doğduğu memlekete karları olarılar favdalamrlar U; desi ve civarı, Tel çekme ve OksıOwneyın macerası Kuzey Ame.donmüş ve macera lıayatı tarihe mutsuzlulc düzeyi. Vötü1wîn. spvjen fabrikaları. Bakırkoy Zeytınguneulann at oynattıklto en gtilık mahallesi. Atakov birincı ve rıka sahillerını dollıçmakla da bitigecmis. öldükten sonra da müzede zel düzevdir. kıtası dışındaki teşhır edılmış bir havvan mevcut | ikıncı kısım santıvelerile Bakırkov me7. Amerika Umutsuzluk. kötülüğe karsı saAkıl hastaneMne cereyan veıılmi memleketlerı de görmek sevdası olduğunu bilmivor ve hatırlamıvasma gücünü yokeden. Inran en t yecektir. na kapılarak adeta dünya turuna voruz. büyük silâhtır. Umutsulhık denizinde gemi oynatanlar... Her şey, bütün yollar onlara kalır. UmutYILINDA suzluk. bir memleketin sanatçısı, politikacısı. bilginleriyle nmutsuz1953 d» • 1 MILYON Iu5a, karanlıüa düşme.'i. onlar için, 1954 dt •• 1.750.000 lığa düîmesi, onlar lçİB, çıkareıçıkarcılar, sömürücüler için bulun1955 de H 1.800.000 maz bir nimettir Umutsuzluk, u1956 da C H 1.900.000 mutsuzlukları ne kadar temiz. gıllıgıssız olursa olsun ba7i kimsele1957 de • i 2 MİLYON rin, umutsuzluk soyucuların, kötülerin vardımctsıdır. Zaten umutsuz 1958 de BHi 2,5 MİLYON . luk dogaya avkırı bir olaydır. U4 MİLYON 1959 da • M M •nut bittiji zaman, rasama biter. Bitmezse bile dünvayi cehennem ^ M H 8 MİLYON 1960 da eder. «tşte geldik nidiyoruz. $en olasın Halep <;ehri^ Ne gÜ7.el 1961 de C H I B ^ H B I ^ 9 MİLYON Ve çevremizde umutsuzluk b«lâ«ı .. Bir ışık mı? Çevremizde ıjıklar da vok deSil Çoban ateşleri eibi ve daglarda Ve tek tük ipilivor. Onu da söndürmek için herke» var eücüvle abanıvor Türkmen kocasi Yıınu» redi rüz vıldan beri halkta. halkin eerceSinde vasıvor Yunusu vedi vüz yıldan bu yana bize taşıvıp eetiren halktır Onun düsünrpsini onun gercegini Çünkii avrıları gay rılan yoktur. Kendi kosulları, kendi gerçeği, virminci vüzyıl gerceği halkı ÎOTlar. Halk da kendi sınirlannı... tyilik. güzellik. ilerilik savaşında halkla birlik olmalıyız. Baçka hiç bir çaremiz. çıkar yolumuz vok. Karmakarıîiktan. karanlıkıtan, umutsuzluktan ancak be ancak böyle kurtuluruz tn«anlar ber zaman her zaman iyiye, güzele. ileriye doğrudur. tnsanlar eercek bir düzene can atarlar. Sovulma'nak a=agılanmamak için can atarlar Bunu isteyen koşullarm önüne durmasak iyi olur. önüne gecmesek isi çabuk!astırıri7 Ha'kla birlik oHsk daha çabukla>:tırırız Halkla birV.kte hepimİ7ripkıırtuluru7 Yunusun bir «iirini asağıya alıvorum Miskinük ile haksın Kimde erlik varısa Merdivenden iterler Töksekten başına dolaşan köpegin enteresan maceraları 25 bin dolarlık röntgen filmi geliyor Sanayi ve Esnaf Kredi Bankaları tasfiyeye tâbi tutuluyor FAZLA.. TÜRKİYE APARTMAN DAİRESİ 400 ADET 1OOO LİRA VmiSİ^^^^^'''^'^*'^''' ' ' Oöniil calahın tahfı Calab eönüle baktı tki cihan herthihtı Kim fönül vıkarısa • • İle C. Savcısı GALİP AÇAR Nişanlandılar 21 1.1961 ^^^^wZ&&%&mX\ji BÜYÜK MÜZİK MAĞAZASUYAYINEVİ TELGRAF: R p A • ISTANBUL V{ tPtY«riPI*HO • *KORD£O» • A6IZMÜZİKLARIHfT • SMSOFON • T«OHKT . EtNOO Vi CİZ U K I M U t l 600 ADET 500 LİRA Eskişehir BANKASI Kendine ne «anırwn AvruSa da onn «an r>5rt kitahın mâna>ii Bndnr efer varısa. Türkmen kocası Yurnıia olsun. V E FA T Evrenozzade \ ıt^uî Paça ahf ıdından. eskı Izmiı V.il:«»ı R^ıhmi A.rslan. Dokîor Nâfız Sa\ ecı. Rifat Baydere'mn birıdpr',e"ı \c Mithat Şükrıi Bierin PARANIZIN... İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİ Bir benzin tankerine kaynak yapilirken infîlâk etti, bir isci öHü. diğeri yaralandi Kavsen 21 ri'eipf<ınla) 6 Bölge MüdürlüSü atelvesinde infilâk olmus ve infilâk soiun^a 1 bir kisi ölmü ? ve hir ki«i de aeır sekilde varalanmi'stır Atelvede mıîdürlüSe aıt 21 tonluk bir bpi7İn taıkpnr,p kavn<ık vapılırken tankerin içindpki kalıntı hpn7İnlpr ^tçs almis vp hıivfik rıir îürnltü İIP infiHk »tr>ıi<=»ir Tankprıi ıcindP rslı^an P^^ın TT^ta rarçalanmı»! w tanU»r şofmu ağır surette yaralanmıştır. »OM»>;AS . n ı r m . «»NDOUN . G A L A T * rOHSEK KALD1KIM W0 90 »2 itıEFON: 44 31 ŞEVKET SCRTYALÇIN wî Tt etmıştn Ccnazesı bueıınkj puy.^r gunü ög!e nama?ını mütnpkip Emırgân Camıınd"n k »MınlnrnktTr AlUh rah «LIGNATON» Caztrumpet. bahsutoıı. SOL ve Sl b Klarınet ve dığer nefes ile çalınan «BANDO ALETLERİ». zengin çesıt KEMAN. VtOLA, ÇELLO, KONTRABAS. KİTARA ve ELEKTRO KİTARA, MANDOLİN. «ACGUST FÖRSTER» dur ve kuyruk iU piano. «HOHNER» açız muzikalan CHEDEVtLLE LELAN DAtS. Parı« «SELECTA» kamı=lar. «PtRASTRO» ve «Dr. THO MASTtK» tellrri v s. sati'a ar? edılmi'tir. Komple Bando takımı alanlara hn*u<>i trklıf \apılır. .:..;:. FAAL d • »59 Türkiye lş Baııkasındaki vadesiz her 200, vadeli her 100 liranız için ayrı bir kur'a numarası alırsınız. Kur'a numaralarınızı keşidelerden 15 gün evvel hesabıntzın bulunduğu Şubeden Sğrenehilirsiniz. Türkiye t ; Bankasına yatırılan tasarruflara azami faiz verilir. Vadesiz hesaplarda rc 3.5 olan faiz tııspeti vadeli hr«aplarda ' 1 H..Va kadar \iiksplir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle