11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
U K'YÜEIİIBE Apartman Daireleri veçeşjtfl dolgun para ikramiyelerl KMEDI BANKASI 37 nCI yil TÜRKİYE Yeni partiler Demokrat Kâmil Gundeş Menderes'i yalancılıkla itham eiti ismini paylaşamıyor Yassıada sanıkları arasındaki bağlar çozuluyor 4 üncö parti kurucuları "Demokrat,, veya Hürriyet,, kelimeleri uzerinde münakaşa ederlerken, Memleketd Cumharivet Partisi knrncuları da partinin ismine "Demokrat,, kelintesinin ithali raevzuunda ikiye ayrıldılar umhurİYet . ilinn 13.1U0 BEYAZ KOŞKTEKILER RİKKAT KÖKNAR Beyaz Köşktekikr bir çocuğun bir genç kızın bfa kadmm, bir ailenin rMnanıdır. Orada Lstanbul sosyetesini. küçuk şehirlerin kabul günlerini. toplantılannı, balolarmı değiş'k tipler halinde bütün bir insanlıftı bularaksmız. Fiyatı 750 Kuruş. N o v KURUCUSU: YUNUS NADI aoektup »dreal: Cumhurfy** tstaobui Porta K.utUM: lataabul ' 42 80 «2 42 »6 «2 43 »7 »2 42 »8 22 42 M İNKILÂP KİTABEVİ Münfesih D.P. Genel tdare Kurulu âzasmın bu ithamî karşısında Menderes cevap veremedi ve kıpkırmızı oldu 1 lıııııımııııııııııııııııııııııımııııı lllllllllllll! Atatürk Akılcı ve Gerçekçi idi IIMIIIIIIIIIIIIIIIIMII llllllllllllllllltlllllllllllll TC Tarl.l, <ı»r ısınde Melıh t r arlık \ \ / çin'i, ilgiııç bir yazısını oı'in kudura. Toplum yapunı\y kudı zın sag, orta. sol \önlerinı ınoeliyen, Alatürk ilkelerinin ne oldugu, \a da ne olması gerektigi uzerinde duran Sayın Erçin bu arada beııdeıı de soz edi\or. Bir >azımda Atatürk'ün halkçılık ilkeaini demokrasi yerine kullanmı»ım. Yazar ise cumburiyetçilik keIımesinin tüm demokrashi kapsadığını, yani bıre>le ılgılı hak \e hürriyetleri içine aldığını soylüyor. Halkçılık dendi mi, bundan bireye karşıt olarak, daha doğru»u bireyin üstünde halk yararın» çalışmak anlamını çıkarmalıyızdır. Atatttrk ilkelerini savnnnrken bu ilkeleri kavramakta Atatürkcâlerin gösterdigi çalışmalara bakarak kaygılanan değerli yazara ban» bugün bir kez daha Atatürk'. tcn söz etmek fırsatını verdiği için tesekkür borçluynm. Demokrasi deyiminı hangi yazunda balkeılık anlamına kullandıfımı şimdi I hattrlayamıvorum. Gerçi Yunanca (demoı = Halk) kökünden üretilen bn terimin açık karşılığı halk Idareıj olmak gerekir; bn itibarla Mİı Litinceden gelen ve ne halka, ne de bireye öncelik vermez görünen (Res publica = Genel şey) Republiqqe kelimesinden farklı »ayılabilir. Ama ben demokrasinin balkçılık anlamına gelemiyecegi hnfusnnda sayın yazarla birlik oldugumu soylemeliyim. Zaman ve mekân şartları içinde degişik idare şekillerini ifadeje yarıyan terımlerin eskidiği, güçten düştüğü, çetitll anlamlara geldiğı olağandır. Ba yüzden insanlar kendilerine yeni ifade araçları aramakta, çok kere de tahaf deyimler bulmaktadırlsr. örneğin Demir Ferde gerisinin meshur halk demokrasilerini ele alalım. Bnnlara Democraties populaires deniyor. Populaire lözeügü halka ait demek oldugan* göre, halka ait halk idareleridir bunlar. Şu halde Demir Perdenin öte yanında oturan idareciler beri yandaki demokrasilerı halkın malı saymamakta, kendilerini bunlardan yalnız gınır karakolları ile degil, aynı zamanda anayasa terimleriyle de ayınnaya dıkkst etmektedirler. Ankara, 21 (Cumhuriyet Teleks) 4 üncü partinin kuruculan, partinm kuruluş hazırlıklarını tamamlamak üzere hummalı bir faahyet sarfetmektedirler. Bugün de partinin kurucular: aras.nd? yer alan Profesör Hikmet Belbez'ın evmdt toplanmışlar ve bilhassa kurucu!ar arasında yer alacak olaniar üzerınde mesaî sa rtetmişltrdir. Partın'iı halen faal olarak ıkı komıtesı bulunmaktady Birinci komite, program komıtesi. tıizük ve program uzerinde çalışmaktadır Personel komitesi ise partinin kurucuları ve teşkilâtta vazife alacaklar uzerinde durmaktadır Yeni partinin bugune kadar ısmi kesm olarak terbi< edilememıştır. Evvelce de bildirdığımiz gibi partinin ismirün tesbiti ıçin ilgilıler aralarında bir anket açmışlardır. Daha zıyade (l>tmokrat) ve (Hürrıyet) kelımeleri u^erinde durulmaktadır. İsimde bunlardan biikisinin de bırlikte yer alacağına rının veva Ark.ısT .a 5, Sıi 3 te Anayasa mahkemesi üyeleri karma olarak seçilecekler Mahkeme iptal dâvası açanlarm taleplerini 3 ay içinde cevaplandırmak mecbuhYelinde Ankara, 21 (Cumhuriyet Teleks) Anayasa ve Seçım Kanunlarını h»zırhyan komısyonlar, çalı»mala rına devam etmektedirler. Anayasa Komısyonu dün y»rgı organları konusunun görüşulmesini bıtırmiş ve bugun yasama ve yürutme organları uzerinde gorüsmelere başlamıştır. Ait komısRafet Artuna ısimli bir mühendis Jjon laaAîUAU e**» ajjualc yajjjmakta olan bu konuşmalarda dün 11i Mehm« TÎT ve Mazhaf adlmAnayasa Mahkemesınin kuruluş rındaki iki tahsın 150 bın lirasını sekli uzerinde ıkı tez çarpışmış, dolandıran Ahmet Metin Erdemli bir kısım uyeler, bu mahkemenin adlı bir sabıkalı, dun yakalanmısÜç günden beri devam eden kar sadece hukukçulardan, hâkimler tır. Yapılan tahkıkattan öğreııüdığı ıırtınası dün durmuştur, öğleden den, diğer bir kısım üyeler de ik•onra havanın açmasına ragmen, tisad! ve sosval faktorlerin Anaya ne gore, Ahmet Metin Erdemli, suhunette herhangi bir değişiklik sada aldığı ehemmıyetli mevki ba dolandırdığı şahıslara kenduıni, olmamıştır. kımından, hukukçu, ıktısatçı ve «oto alım satımı» ile uğraşan bir Arkası Sa. 5 Sfl. 5 te i? adamı gibı tanıtmakta ve oto Bilhassa saat 20 den sonra yollamobil alacak kimselerden önce 40 rın buz tutması yuzunden bazı 50 bin lira kaparo aldıktan sonra, semtlere sadece Beledıve otobuslebir daha da ortalıkta görülmemek rı sefer yapmıs, 'taksi ve dolmuşlatedir. rın çoğu sefere çıkmamışlardır EvDünkü kongreye lutılan üyelerden bir kısmı 150 bin lira dolandıran şahıs yakalandı Durusmalar ilerledikçe, düçilk Basbakan Ue düşük milletvekillerinin ve hattt bakanlann aralana daki bağlann koptuğu ve herketin kendini kurtarma çabası içinde olduğu görülmektedir. Nitekim bir güu önce Aski Adalet Bakanlanndta Esat Budakoğlunun siddetll ithamlarına maruz kalan Menderes dün de düşük Kayseri milletvekili ve münfesih D. P Genel İdare Kurulu üyesi Kâmil Gündes tarafından yalancılıkla itham edilmiştir. Yüksek Soruşturma Kurulundaki ifadesinde trenin Himmetded* ijtasyonu'.ida durdurulmasını Kamil Gündeşin istediği Mend^reı tarafından belirtilmesi üzerine cöz istiyen düşük mllletvekili demiş«r H: «Birinei gün gtce konusmamız • kadar sert oldu ve aramızda öyle tartışmalar geçti ki, ikinci gün Menderes tnönü'ye aleyhte mukabil tezahürat yapılması İçin telefonla verdiği iıaTİ, sırf baua haka ret olsun diye D.P. U baskanına bildirdi Halbuki ben partinin Genel İdare Kurulu Izasıydım. MenÜç gunden beri yağmakta olan karm jehir sokakları ndan temizlenn>esi yağış durduktan sonra bir mesele deres'in ifade ettiği gibi Kayseri haüni alnuştır. Yokandaki resimde çöpçünttn bn kadar derin derir düsünmesine insan hak veriyor milletvekillerinin trenin durdurulmasına tedbir için lüzum gösterdikleri yolundaki sözlerl katiyen doğru değildir. Meuderes'in ifadesi katiyn doğru değildir, katiyen...» Menderea eevap veremiyor Gündeş'in sert ve sinirli bir »da Uç gündenberi devam eden kar fırtınası durdu Bugün havanın açması ve ısmın 3 derece artması bekleniyor. velkı gun alınan tedbirler dün daha da artırılmış; Belediye Temızlik ve Fen Müdürlüklerine bağlı işçiler tarafından yollann temizlenmesine devam edilmiştir. Meteoroloji istasyonundan verilen bilgiye göre, hava sıcakhğı sehrimizde dün, 0 ilâ 5 derece arasında bir düşme göstermiştır. Sıcaklığın bugün 1 veya 3 derece artacağı ve havanın açacağı tahmın edılmektedır Kömür sikıntısı yaratscak bir dornm yok Soğuk ve fırtınanın âni olarak bastırması, sanayicileri ve bazı büyuk işletmeleri kömür sıkıntısı ihı timaline karşı telâşa duşürmüştür. j Bilindiğı gıbi bu gibi tabi! olaylar, geçen yıllarda nakliye güçlükleri yüzünden kömür kıtlığının ortaya çıkmasına sebep olmuş, birçok işlet meler sıkıntıya düşmüşler ve hattâ Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Atatürk her şeyden önce akılcı ve gerçekçi bir liderdi. Akılcı ve gerçekçi olunca da ne bireyi, ne de halkı hiçe sayacağı, ya da birini ötekine üstün tntacağı düşünülemez. Bir ölçü ve denge adamı GH.P. il merkezindeki toplantıya katılanlar Cevat Fehmi Başkut'un »Hacıyatmaz» isitnli piyesiolarak o toplum içinde daima anin oynandığı tiyatro, Valinin bir konuşması ile lırtılmıştir. henkli düzen şartlannın hüküm 1954 yılında kurulan Kadınları açıldı. Yüksek Adalet Divanı Başkanı ve üyeleri de sıirmesine çalışmıştır. Ba bakımdan Atatürk'ün, gerçekleşmesi u Koruma Derneğinin Fatih, Kadıaçılışta hazır bulundular zun süreli gayretlere bağlı uygar koyde olmak üzere iki subesi ve 222 uyesi vardır. lık ülküsü ile, yaşadığı çağın siKadınları Koruma Derneği Ge İstanbul Beledıyesının Saraçha vekili Tümg. Tulga sahneye geleyasal gerekleri karşısıadaki geçici nebaşında, yeni ınşa ettırdığı Şehir rek yaptığı açış konuşmasında ezdavranışlarını birbirine karıştır nel Başkanı Mediha Bezgin; buTiyatrolan lstanbul bolumü dun cumle şunları soylemiştır: mak doğru olmaz kanısındayım. gune kadar ahlâk zabıtası vasıta< Bugun sanat dunyasında adıgece törenle açılmış ve verilen gaCumhuri\et Halk Partisinin lada Cevat Fehmi Başkut'un Hacı na tiyatro denılen bir kultür, saprogramında yer alan altı ilkeyi yatmaz adlı yeni eseri büyük ba nat ve eğitim yuvasım lstanbul bir bir Atatürk kendisi mi bulşarı ile oynanmıştır. Temsilde A halkına arzetmekle derin bahtıyar muştur? Bunlardan her birinin idalet Divanı Başkanı Başol ve Dı lık duymaktayım, Sanat bir medefade ettiği gerçek anlamı kendisi (¥azısı 5 inci sahılede) van üyeleri hazır bulunmuşlardır myetin mahsulüdür» diyen Vali, mi dlçüp değerlendirmiştir? Ben Arkası Sa. i. Su. 4 te lstanbul Valisı ve Belediye Başkan bundan bile şuphelİMm. Cumhuriyetçi ısek, ne kadar bireyciyiz? Lefkoşe 21 (özel) Eskı Eokaı etmişlerdır. Beyannamede soyle anası Vunanıstan ile birleştirmek Halkçı isek ne kadar halkçıyız? Mılletlerarası Gazete Sahipleri için her turlu hakka sahıbiz. Ve Devletçihğımızın smırı nerede ve Nâşırlerı Federasyonu Yone cılar, bugun bir beyanname ya1 denılmektedir: ymlayarak, butur. Rum gençhğınil « Kıbrıs bızımdır Kıbns Yu bırleştıreceğiz. Hürnyet, hediyc başlar, nerede bıter'.' Devrımcilıği tım Kurulu tarafından Ahmet Arkası Sa. 5, Sü. 4 te m.iin. la>. iklif ımızın amacı nedir? Emın Yalmana' «Hurriytin Altın yeni Enosu mutadelesıne davet'l nandır. Yunanhlara aittır. Onu Bu sorulara zaman \e mekân Ka'emı» armağanının verilmesi ka sartlan dışında kaııplasmış. dog T; flastırılmıştır nıatık cevaplar bulmava çalışmak Bu armağan her yıl basın hürbizi bir gun tehlıkeli bir şekilde 1 r n e t ı v e n?an haklan ıçin en çok >anıltabilır. Bırıncı Cumhuri\etin ~ Arkası Sa. 5 Sfi. 5 te ilk on be> \ılı bovunca dün\a bırbıriııe kar^ıt ıdeoloji gruplarına bulünmustu. raı>ızm. Nasvonal Sov; \a'.zm. Komunizm ve Liberalizm, eşı görjlmediU bir cihan »avaşının ön hazırlıkları içinde karsılıklı diş bili>orlardı. Bunlardan herbaııgı bırının pesıne takılıp ovuna ge'mek, Balı ujgarlığına geçiş Zeytinburnu, Yenidoğan mahalhamlesının ıç buhranlarını yaşı lesinde 33 yaşmdaki bir kadın ken > rıirkhemız ıcııı telâket olabi dısinden 12 yaş küçük olan sevgilirdi. Altı oUuıı o zamankı ıfade lısıni çakı ile yaralamıştır. Hâdise sinı bence o telâketı onlnebılecek Kafi?e Çakmak adlı kadının, babir tikir dengesim \urdumuzda rısma teklifini Mehmet Şahin ayaratmak saıretinde aramalıdır. dındakı gencin kabul etmemesinBu, hic bir zaman varııı daha dev den çıkmıstır Mutecaviz kadın, yakalanarak let <ı daha halktı bir politika gütmemıze eııgel olanııvacaktır, diye nezaret altına alınmış, genç ise tedavi edilerek serbest bırakılmışNADİR NADİ tır. Olayla ilgılı tahkikata devam Dun geceki açılıştan önce Başol ve Vali Tulga bir sohbet aırasınd* Arkası Sa. 3, Sü. 5 edılmektedır. GÖBEK ADLARI Ankara 21 (CumhurıyetTeleks) Partılerın, tüzuklerini değiştirebılmelenni temin için kurultaylarını yahut kongrelerini yapıp ya pamıyacakları meselesi hâlen halledıleraemıştır tçışlerı Bakanlığından verilen bılgıye gore, bir heyet partilerin Dün yapılan kongrede fuhşun başlıca sebebi tuzuklermı tetkik etmekte, kanuna intıbak ıçin kongrelerin toplaolarak Imam nikâhı gösterildi. nıp toplanmamasına ıhtıyaç olup olmadığı meselesını feozden geçirmektedır. Kadınları Koruma Derneğı Fa sıyle gelen duşmuş dort kadını îlgıhler bugunlerde bir karara tıh şubesınin kongresı dun Genel evlendırdıklerıni, bunların çoeuk varılacağmı soylemektedırler. Merkez lokalinde yapılmıştır. sahıbi olduklarını, kadınların daFaalıyet raporunda «Vilâyet ve ha ziyade para yuzunden bu du Diğer taraftan oğrendığimize gore Turkıye Sosyalıst Partısı IçışBelediye ile temasa geçilerek âza rutna düştuklerıni bıldirmiştır. leri Bakanhğının ilk tamimıne da ların bir kısmına fahrt zabıta bel Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5. Sü. 3 te gesınin teminine çahşıldığı» be Kadınları Koruma Derneği iiyeleri fahrî zabıta beigesi almak için müracaat ettiler Kurültayların toplanması işi tetkik ediliyor Sabık Dr. Genel idare Kurula üyesi Kâmil Gündes ile, Menderes'i de gostererek yaptığı bu ithama düşük Basbakan cevap vermemiş. ancak şaşkın bir ifade ile bakmış, soluk benıi bir anda kıpkırmızı olmuştur. Gündes is» otururken, hınçlı bir ifade ile Menderese bakmış, Menderes de başını cevirmiştir. Saaıklar saat 9.30 da yerleriie alınıp. avukatlann yoklaması ya Arkuı 8a. 5, 80. 1 de Sarachane Tiyatrosu dün gece yapılan bir hizmete girdi C.R.P. İl İdare Knrnla seçimi için Ankaradan Yalman, Hürriyelin Beyannamede Rumlaı Kıbns'm Yunanistana ilhakı bir heyet geldi Allın Kalemi» için mücadeleye davet ediliyoı armağanını kazandı EOKA'cılar bir Hpyanîiame ile Rumları ENOSİS'e çağırdılar Eir kadın kendinden 12 yaş küoiik olan varaladı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle