16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İC Ocak 19G1 arkadaşlarının da yer.i kurulan Cumhurivetçi Memleke*çı Partı ile işbirliği yapacaklan anlaşılmaktadır. Oder, dün akşam kendisi ile görüşen gazetecilere. «Bu Dun yapılması lâzım gelen Feparti ile birleştik, ancak. ayrılmanerbahçe kongresi için bazı topmız da mümkündür» demiştir Bu lantılar olmuşsa da kanunî formamuğlak ifadeden anlaşıldığına gölite olmadığı için bu toplantıda sere. düşük Cumhurbaşkanı Celâl çilen idare heyeti makbul sayılBayar'ın avukatı ile arkadaşlarımamıştır. Bugünlerde bir toplannın takip edecekleri hareket tartı yapılıp bu iki îdare heyeti arazı, ancak önümüzdeki günlerde ke sında bir seçim olacağı söylenmek tedir. Bu hususta partinir «özcülüğünü sin olarak ortaya cıkacaktır Oder, üzerine aimıs bulunan Ekrem A Emekli Kurmay Albav Emin Nihat Sözeri, Emekli Hava Tııîgelican. sunları söylemiştir: nerali Sami Atikkan. Emekli Kur1946 « Kuruluşla ilgili çalısmalarv may Albay Namık Kemal Martı m:za devam ediyoruz Parti kur ile Tahsin Demiray, Necmettin şampiyonası manın ne demek olduâunu iyi bil Gündemirer. tsmail Hakkı Kut(Bastarafı 6. sahifede) dişimiz için. areleye lüîum görçıkmak muvaffakıyetine nail ol müvoruz. Calışmalarımız ay sonu bay. Muhtar Lazar ve thsan Gökçay'ın bu teşebbfisünde kendi«i idu. na kadar devan edecek ve her Fransız ChenauK'a ittifakla. Bel şev istenilen şekilde hazırlandık le beraber olduklarını ifade etçikah Culot'ya 3.01 de tuşla. în tan sonra miiracaatimizi yaparak mistir. Ancak. Kövlii Partisinin es 051909 127911 191484 201256 203840 ki lideri Tahsin Demiray. henüz giliz Irvin'e ittifakla. tsveçli Wes partivi kuraca5ız.« ! 230924 235000 240534 328014 3763Ü4 S numarah kanunun yürürlükte tergren'e ittifakla. Macar Sovari5.000 l i r a i k r a m i y e k a z a n a n öte vandan. Memîeketpi Cumhuve ittifakla ve en sonunda tsviçre riyet Partisi mensupları bu»ün hu olduŞunu ileri sürerek. siyasî faanumarilar : li Schaad'a 11 dakika 30 saniyede «usi bir tonlantı vaDmıslardır. Da livetlere şimdilik katılmak nive017827 1128449 055852 063810 071199 tinde olmadıSmı bildirmiştir Entuşla galip gelen Yasar Doğu. 59 ha sonra 69T963 102558 105826 134467 145509 kuruculardan avukat dakika 31 saniyelik süre içinde N'edret Pınar ile nanayiei Saki Zor ver Safter Oder. Fmin Nihat Söz152015 153692 159829 163818 168777 Bastaratı 1 ıncı sahifede Avrupa Şampiyonluğu tahtır.a o !uog!u bu ak«an uçakla l«tanbula eri ve Necmettin Oünrt*mirer Hün yi politikası istiyoruz ve «Bol va 181279 185505 198591 20913? 221272 gece Maçkada bir evdc geç vakitturdu. id ve nasihat yerine daimi iş isti 222558 233374 240087 247206 230396 gitmişlerdir Orada partinin ku. Bastaratı 1 inci sahifede Bastarafı 1 inci sahifede Güreş takımımızın üstün bir ba ru'uşu ve tesk ; lâtlanması ile uğ Iere kadar müzakerelerde bulunyoruz» şeklinde yazılı olanlar da 259059 261540 276466 295987 299628 Tüzüğü hazırlamakla görevli ko lum Ataman'ın başkanhgındaki he şarısı içinde sona eren 1946 Avrumuşlardır. 321419 327C71 354304 355127 360060 buîunmaktaydı. raşacaklardır Di*pr kurucıı Naci Konuşan işçi tenısılcileri, Trk iş 374076 374334 378464 386385 386503 misyon tüzükte bazı tâdiller yap yetimiz, 27 aralık 1960 günü Prag'a pa Serbest Güreş Şampiyonasın Bozkurt da otomobille yann sabah mıştır. Meselâ, Meclis görevleriy gelmis ve Çekoslovakya heyeti ile da temayüz eden Türk gürescileri BSlSkbası g*W çisine grev hakkının mutlaka ve2.800 lira ikramiye kazanan le ilgili komısyonlann adedi tasa ! 17 gün devam eden müzakereler arasında Yasar Doğu bas mevkii t'tanbula giderek arkadaslar n a il. Rahatsızlıgı dolayı^iyle Kurucu rilmesı icap ettiğini ve bunun istisnumaralar 4 Meclisten izin alarak dinlenmek mar edilmiyeceğinden emin olun 001565 0023S6 006385 010120 010290 rıda 1 tü. bu miktaı bütün Ba , sonunda 1961 senesi içinde iki mem işgal ediyordu Bütün t«veç bası tihak edecektir maksadiyle şehrimizp gelen C.K. masını, çıkanlan işçilerin perişan 011804 017149 017734 032660 043154 kanlıklar adedine göre artmlmı» leket arasında yapılacak mübade nı ve şüre.ş âleminin en mâruf oto Slyasî fnativrfin merkezi uyelerinin lelere dair anlaşmaya varılmıştır. riteleri bu kıymetli M.P. Genel Başkanı Osman Bölükduruma düşiüpünü. patronların bu 046644 049S07 052455 052994 055449 tır. Ayrıca komisyon istanbnl elda şampiyonu Hükümetimiz adına Prag Elçimiz hareketlerinin lokavt olduğunu, 061734 062655 063865 066013 066733 miktarında da bazı artıımalar ya fcişleri Bakanlığmın yeni parti başı. dün kalmakta oldugu otelde övıivorlardı. . keyfi çıkarmaların da bulunduğu 068477 073373 082356 084033 084143 pılmıştır Adalet Komisyonu üye Reşat Orhan ve Mazlum Ataman, gazeteeijerle kısa hir görüşme yap Çekoslovak Hükümeti adına da D;s Kasım avında Italya üzerinden lerin kurulmasma jartlı olarak i mıstır Tansiyon düsüklüğü ve sür nu sövlemişlerdir. 095479 096661 097600 097633 100743 leri 14 ten 15 e. Milli Savunma 15 Ticaret Nezareti Gene] Müdürlerin Ege vapuru ile memİPketimıVe dö zin verildiğine dair tebliginden Temsilciler Meclisi üyelerinden 112375 121590 128198 132715 134D15 e. tçişlerı 15 e, Maliye Komisyonu nan şampiyon güreşçiler Galata *onra belirli bir şekilde artmış o menai başlans:cmdan mustarip oBahir Eısoy, yaptıgı konuşmada 139512 147951 149221 151902 152312 10 dan 15 e, Bayındlrlık Komisyo den Vesely tarafından imzalanan rıhtımında misli görülmerrıiş bir lan «iyasî fsaüvetlerin aaırhk lan ve bir hayli zayıflamı? fförüprotokola göre, iki memleket araBiz, nasıl sendikalarda çalışmış 152800 160430 177344 180088 182217 nu 12 ye çıkarılmış, taslakta Tica merkezi. diir Ankarsdan tstatıbu nen Bölükbaşı. gazetecilerin sorusında 1961 senesi için karşılıklı 37 törenle karsılandı. 1 sak, aynı şekilde Temsilcüer Mec 18R020 190045 190375 190531 193433 ret Komisyonu ile Gümrük ve Te la intikal etmiştir. Buna sebep, larını nüktelerle karşılami ?. fakat (Arkası var) lisinde de calışacağız. Her türlii 19755R 198587 204050 206277 212077 kel Komisyonları bir komisyon ha milyon dolâr civarmda bir mübaherhangi bir şekiHe demeç verveni parti kuruculannın Ankarada haklanmızın Anayasanın garantisi 235313 241178 243639 248573 249106 linde gösterilmi.ş iken aynlmış dele hacmi derpiş edümiştir. serekH fsrmnHteleri ikmal ettik mekten dikkatle kaçınmtştır. Gaaltma ahnmasına elimizden gel 232150 253260 255508 259184 259510 tır. Tarım Komisyonu 14 ten 12 ye Türkiye'nin Çekoslovakya'dan itAnkara maçları ten 5onra mpmle^etimİ7İn «iyasî zetecilerle Bölükbaşı arasında ?6y diği kadar uğrasacağız. demiştir. 278786 280263 281000 290231 299628 indirilmiş, Çalışma Komisyonu 7 hal edeceği mallara ait liste, kota bakımdan en girift. fakat nüfus le bir muhavere cereyan etmiştir: sistemi ile iktisadi stabilizasyon (Baştarafı 6. sahifedf) Hiç bir devirde, D.P iktidarın Bu arada grev, ihtiyarlık ve issiz 299719 303108 309731 311600 313277 üyeden 10 a çıkarılmıştır. Sua! Yeni partilerin çalışmaprogramımız icaplarına göre hazır Sabahattini şeçen Orhan. EÜÇ po cokluSu ve prnosssnda imkânlaük siçortası konulannda da bilgi 313903 319579 320505 325456 245553 da olduğu gibi Beyazıt meydanı larını takip ediyor musunuz? Bundan başka taslakta Milli ı lanmış ve yerli sanayiimizin muh zısyonda şutunu patlattı. Top ka rının fazlalıŞ: dolavısiyle en müvermiştir. ve semti ile uğraşılmnmıştır. D.P. 351056 351063 SS1608 353181 358533 Cevap Buraya dinlenmeğe gel Işçiler, anlayış içinde Mal 12.30359383 365660 367568 369513 371501 Eğitım Komisyonu ile Basın Ya taç bulunduğu ham ve yarı mamul palı zaviyeden ve yerden Beşiktaş essir ve önemM merkezi olan şehimarcıları rüyalarında Beyazıt'ı yın Komisyonu bir Komisyon ha maddelerle yedek parçalara büyük ağlariyle kucaklaştı (10). rimize gelmeğe başlamış olmala dim. Gazete bile okımjpyorum. da dağılmışlardır. 371771 373451 376174 378063 380131 linde göstreılmi? iken yeni tasa ölçüde yer verilmiştir. Buna karşıgörmüşler bir gün alçaltılmasına rıdır. Hiç haberim yok. Devre 10 bitti. 383681 386178 390478 393776 397308 rıda bu komısyoniar da ikiye ay lık memleketimizin Çekoslovakya' bir gün yüksletilmesine karar vere Sual Sayet partili olmasaydı69. ve 73. dakikalarda Erhan iki Eııver Adakan tstanbulda rek bufünkü feci duruma getirmiş 1.000 lira ikramiye kazanan nlrr.ı> Eğitim Komisyonu için 10 ya yapacağı ihracatta. «eçen sene fırsatı ezdikten sonra 74. dakikabirine girer 5'mdiye kadar «üçtincü parti» o nız bu partilerden lerdir. Bu işe ilk olarak 1956 yınumaralar üye, Easın Yayın Komisyonu lere nazaran kontenjanı artırılan da Mustafanın sıkı şutunu Selçuk larak isi.nlendirilmekte olan. fakat mivdiniz? lında Fahrettin Kerim başlamıştır. 000321 000838 004733 005194 007969 iç'rı de 10 üye olması uygun bu tütün başta olmak üzere, kuru dnledi. Nihayet maçm bu netice «Cumhuriyetci Mfmleketci Parti» Cevap Saat üç oldu hâlâ öğGökay'ın bu tanzim teşebbüsü çok 009730 011074 013775 013791 014142 lunnıuştur. ı meyva. maden, deri've balık gibi ile biteeeği sanıhrken 89. dakikada nin resmen vantığı müracaattan le yemeği yemedik. yerinde olma.sına rağmen iktidar017659 01S402 020268 020491 024225 maddelerimiz bulunmaktadır.» Dığer taraftan. Temsilciler Mec soldan yapılan bir Beşiktaş akının sonra durumtı bir hayli karışan Sual îçişleri Bakanlı|ının bil Bastarafı 1 inci sarpfede 033520 034505 043255 044622 048088 ria bulunan düşükler buna pek ida Kahraman sebepsiz olarak to eski Hürriyet Partililerin kuracağı dirisine göre parti tüzüklerinde tibar etmiyeıek meydanı tam 4 kadrnlarını tesbit edecek Türk ve 050179 052216 055250 055519 055958 lisi iç tüzüğündkei devlet gelir ve pu kornere çıkardı. Birolun çek siyasi teşekkülün miiteşebbi^lerin yapılacak degişiklikler 1 ay içinde defa alçaltıp, yükseltmişler: fakat Rumlardan müteşekkil âmme hiz 056527 057559 058330 058931 059706 giderlennın artırılmasını ve eksilt tiği korner atışında Selçuk topa den Enver Adakan dün sftbah şeh tamamlanaeaktır. Bu durum karhiç biri hoşlarına gitmediği için metleri komisyonundan bir Türk 060621 063236 065500 071375 071545 mesini uygulayacak olan komisyo çıkmayınca Güven kafavla bera rimize gelmistir. t?tanbul teskilâ şısında partinizin tüzüğünde yapıÖC S taş ve toprak vığını halinde mey S 7 Ü Ü basma ayrıca yaptısı açık 073129 074857 060664 081154 081684 nun da Kurucu Meclis tçtüzüğü berliği temln ediverdi. tını kurmak iizere derhal tema* lacak değişiklikler için genel kudan yeni bir proje beklerken, taş lamada, anlaşmanın imkânçız oldu 083597 084547 089146 091234 096149 tasarısındaki hükümlere tâbi tulara başlıyan Adakan. yeni psrti rul olağanüstfl bir toplanhya ça096760 09800!) 10047S 100541 103923 tulması karar laştırılmıştır. Hakem: Mustafa Gerçeker. lar ve topraklar kafalarına yağ îıınu söylemiştir. Tüzükte ayrıca. eski B.M.M. îç Bu olaylar üzerine Türk mebu= 107741 114235 116241 121813 1267d4 Beşiktaş: Necmi Münir. Ayhan ye iltihakı arzıılanan bir çok kim ğırılacak mıdır? mıştır. Düşük D.P. iktidarı Beyahükümler Mustafa, Sabahattin. Kaya Seselerle göri'isrnü$tür. Cevap Kanun böyle emredizıt meydanına tam 7 milyon 450 lar, Türk Vekiller Cemaat Mecli 128370 129467 134338 134624 134743 tüzüğüne atıf yapan Ankara 15 (Cumhuriyet Telek=) lim. Doğaıı. Güven, Birol. Ahmet. bin lira sarf etmiştir. Sarf edilen fi öyeleri, parti ve Federasyon i 135537 136232 136905 138088 146063 bir ve 157 sayılı kanunların geSızan haberlere göre. eski Ma yorsa tabiî çagırılacaktır. Gençlerbirliği: Selçuk Kahra live Bakanı Fkrem Alican'ın lider bu para bilindiği gibi sadece top leri gelenleri m'i.cterek bir top146068 147680 149072 150135 151584 tirdiği esaslar göz önünde bulun İkinci üünya Savaşı sırasnda Sual Çalışma Bakanlığına geAlmanyanın Ankara Büyük Elçisi man, Aykut Oral, îhsan. Tuşay liğindeki henüz ismi be!)i olmıvan tirüen Ahmet Tahtakılıç ile partirakların yer değiştirmesine yara lantı yaparak. Türk hükümetine 151877 .152517 153512 156789 157923 durularak kaldırılmışrır. Ayrıca tüzüğe ilâve edilen mad ve eski Alma.ı Başbaicanlarmdan Oktay, Orhan. Nevzat. Erhan, Zey partinin kuruluş faalivetieri, Cuırı nizin genel îdare kurulu arasında mış ve meydan şehir ortasında ve efkârı umumiyesine hskikî du 158530 158745 161479 16 2608 1628*2 anayasanin 166904 167143 167250 168823 1692Ü0 delerden biri de, Komisyonlara Franz Von Papen, yeni yıl müna nel. bir yara olarak kalmaktan ileri gi rumu anlatmak ve huriyetçi Mı?n">1»V»tcl Partinin du bir ihtilaf olduŞu söyleniyor. ne dememiştir. Karanlık 10 sene zar Türklere tanıdığı hakların veril 170486 173455 173653 175026 175640 aday tesbiti işini Divana bırakan betiyle C.H.P. Genel Başkanı tsmut rumunu zorlaştırmıstır. Kurula dersiniz? Inönö'ye bir tebrik telgrafı gön177419 179889 180504 180904 181665 dır. fında bu meydan projeleri ile 23 mesi hususunda Türk hükümetinin cak partinin tstanbui teşkilatmı Cevap Dinlenmeğe geldik. didermiştır. Eski Büyük Elçi mesa184290 188905 192926 193154 195096 Yüksek Mühendis Mimar meşgul müdahalesini istemek üzere görüşZiyad Ebüzzi\fa ile Nihat Reşat yoruz. hâlâ zorluyorsunuz. jmda, ayrıca. memleketimiz hakcnelerde bulunmâk için beş kişiiik 197806 200450 202206 212467 214126 dimüş; fakat hazırlanan projeler Belger'in organize edecekleri bilSual Konuşmamaga kararh J1R036 216297 221126 225049 226501 k'.nda Bir köyde 100 kişinin mıştır. da sitayişkâr bir dil kulla^bir elin tersi ile kenara atılarak bir heyeti çarşamba günü Anka 226555 227010 227476 227872 228826 dirilmektedir. oldugunuz anlaşılıyor. • bir takım fikirler ileri sürülmüş raya göndermek kararını almıştır. 231041 235208 235962 236263 237102 Cevap Çok konuşan bir insaCumhurivetçi Memleketçi Parti İnönü d»; bu samimi telgraffkatıldığı kanlı kavgada Weyet. avukat Halit Ali Rıza. Dr 241161 ve bu yoldan gidilmiştir. Öte yandan. Demokrat Partinin nım. Sövlenecek söz olsa siz sor241628 241889 242872 248909 cevap vererek. Franz Von Papen'e Necdet Üner, Dr. Ali Halil Fikret, 249318 250794 250887 252925 feshedilmesinden sonra yeni bir madan söylerim. 255069 1 ölü, 15 yaralı var Meydan bu suretle her bakim Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Dr. teşekkür etmış ve yeni yılını kutBölükbaşı, ay başina kadar şehparti kurmak icfn imk9n arıyan. rian hususiyetini kaybettiğinden Orhan MüderrisoSlu*ndaı> mürek 257646 257673 258156 260087 260501 lamıstır. Bastaratı 1 İnci sahitede Bastarafı 1 inci sahifede fakat kanunî imkânsızlıklar yüzün rimizde kalarak istirahat edeceğiİnkılâp Hükümeti Belediye Reisj keptir Türk mebuslarınm bir söz 2&İ186 265382 266244 267580 269701 dolayuiyle 1961 yılı için 110 milden resmen b6y1e bir te?ebbü»e ni bildirmiştir. Kemaliye'nin bütün Şefik Erensü ve Valisi Refik Tul cüsü bugün basma verdiği beya 209744 270180 270449 274373 275866 mıstır. yon lira (bu miktann içine memur girisemiyen Enrer Safter Oder ve Güçlükle bastırılan bu kavga ile 277481 278319 289000 292391 298218 Mficahlt BEŞER ga bu işin yeniden ele alınmastnı natta, haklar verilmez^e bütçeyi ilgili olarak beş kişi tevkif edilmiş köylerinde Halk Eğitim maaşlarma yapılacak yüzde 2530 derpiş ederek kısa zamanda Y. imzalamıyacaklannı kesin olarak 298806 298905 301798 307458 309011 ve hâdise etrafında tahkiküta başzamdan elde edilecek vergi fazlası 310768 311991 317084 317857 318052 merkezleri açıldı Mimar Turgut Demircan tarafın açıkjamıştır. da dahildir.) Kurumlar vergisin319113 319520 320408 321573 327162 lanmıştır. dan hazırlanan yeni proje benim Erzincan 15 (Hususi) İlk öğ den 115 milyon lira. akaryakıt isDiğer taraftan Gemerek ilçesiDiğer taraftan Girne Despotu 32*392 333236 333816 338621 338962 senmiştir. Proje gereğince meydan ne bağlı Beydere köyünde de bir retim seferberliği bilhassa şehri tihlâk vergisi artışından 60 milyon 343072 maalesef yeniden yükseltilecektir, Kipriyanı Enosi? kampanyasını aç 351423 343369 343674 350029 351409 cinayet işlenmiş ve 13 yaşında Be , mizde ve ilçelerimizde halkın hü lira. 353341 355156 358000 359501 mış ve Rumlar arasında fevkalâfakat şuna inanmak lâzımdır ki 361369 362621 363506 363531 365837 kir adında bir çocuk ile 17 yaşın I yük teşviki ile devam etmekteBu arada yeni çıkanlan yatırımbu yükseltis artık kısa vâdeli bir de ilgi ile karşılanmıştır. Buna 366359 367007 372819 373729 374646 daki ağabeyşi elbirliği yaparak | dir. Bu arada Kemaliye ilçesini.ı lar finansman fonu teşkili ve tamuvazi olarak Makarios'un sağ deŞişiklik olmıyacaktır. Mustafa adında bir şahsı 17 yerin bütün köylerinde halk eğitim mer sarruf bonoları ihracı hakkındaki kolu olan Runı cemaat meclisi 377727 379031 379676 383395 385953 Meydanın yükseliş tarzındaki reisi Dr. Ispirdagis, bugün Yunan 388829 389335 390397 394390 396404 den bıçaklamak suretiyle öldür kezleri açılmış v e derhal faaliyete kanunun sağlıyacağı gelir hayli müşlerdir. Kaatiller yakalanarak «eçmislerdir. Bilhassa Kemaliyede e«as. üniversite önüne bazı setle hükümetine bir felgraf çekerek, 200 lira ikramive kazanan Devlet Su İşleri Umum Müdürliiğü tarafından Amasya şehhaklarır.da kanuni takibata geçil kadmlar için sçılan halk dersha büyüktür. Yapılan hesaplara göre rin vapılmasıdır. Bu setler üzeri Rum maarifinin inkişafı için bir bu yıl. kanunun kapsamına giren numaralar : ri içinde bulunan MühavTrile merkezlerine aşağıda belirtilen miştir. * neleri büyük ilgi toplamaktadır. ne küçük bir havuzun yapılması milyon sterliae ihtiyaç duyuldugelirler, alımlar. satımlar ve in. Son üç rakamı (289), (427) ile nimalzeme, istekliler arasında aranılan şartlara haiz olanlardan da düşünüimektedir. Diğer taraf ğutıu ve Kıbn*; Rumlarımn haki hayet bulan 800 numara ikişeryüz tikallerden mecburî tasarruf için fiat teklif isteme usulü ile satın ahnacaktır. tan Beyarıt Câmii etrafına yapıla ki gaye ve hülyalarının gerçekleş lira. yapılacak yiizde 1 veya yüzde 2 Bu iş içln gerekli döviz. İdare tarafından temin edilecektir. cak küçük modern dükkânlarla, mesi için bu paranin gönderilme100 lira ikramive kazanan nispetindeki kesintilerin tutarı, nis Ihale suretiyle satın alınacak aşağıda belirtilen malzeme meydana başka bir veçhe verile sinin lâzım geldiğini bildirmiştir. numaralar : pet yiizde bir olduîuna göre 150. bir bütün olarak mütalea edilecek ve bir veya birkaç kalem Son iki rakamı (50) ile nihayet yüzde 2 olduğuna göre 300 milyon EOKA Kıbrısta ksrfaşalık çıkardı' için verilecek teklifler nazarı itibare alınmıyacaktır. bulan 4000 numara yüzer lira, liradır. 33000/6600 V. lük 400 KVA'hk dahili tip transformatör Lefkoşe, 15 (A.P.) Parar gü4ft lira ikramiye kazanan Bu vaziyete göre bütçenin se 33000/6600 V. luk 125 KVA'lık dahili tip transformatör nü Kıbrısta bir takım kargasalık' numaralar : Dünyaca tanınmış piyano rek gider ve gerekse gelir yekun 30 KV. luk seksiyonör lar olmuştur. Kıbrıstaki EOKA Son iki rakamı (17), (75) ile nihavirtüozumuz ları değişmektedir. Zira gider bö 6 KV. luk disjonktör ve seksiyonörler yeraltı teşkilâtına mensup 200 ki yet bulan 8000 numara kırkar lira, lümü evvelce de bildirdiğimiz gi Ölçü âletleri ve ilgili teçhizat şi, Kıbrısm Yunanistana ilhakı ' 20 lira ikramiye kazanan bi sadece memur maaşlarındaki îhaleye iştirak etmek istiyenlerin: lehlnde ğösterilerde bulunmuç ve numaralar : zamlar dolayısiyle 785 milyon li1 Kaç seneden beri yukarıdaki malzemeye mümasil bazı afişler yapıştırmıştır. Bu afiş Son rakamı (2), (4) ile nihayet ralık bir artış vardır. Bu bakımmalzemeyi imâl ettiklerini ler Kıbrisa bafhmsuhk veren Zü bulan 80.000 numara yirmişer lira dan 1961 bütçesinin 7 milyarın 2 Şimdiye kadar imâl ettikleri bu tip malzemenin karih ve Lontîfa anfta?naları aleyikramiye alırlar. hayli üstünde olacaçı anlaşılmakpasitelerlni ve nerelerde kullanılflıklarmı gösterir kata1.000 lira teselli mükâfatı hinde ve ENOSİS lehindedir. f Tek resitali tadır. kazanan numaralar log, resim, fotograf v.s. belgeleri hâvi bir dilekçe ile Hâdiseler sırasında iki kişi ba\ 23 Ocak pazartesi saat 18.30 da t 23 ocak 1961 pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Devlet şmdan hafifçe yaralanmış ve te 084833 184833 284833 304833 314833 Su tşleri Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi davi edilmek üzere hastahaneye 324833 334833 344833 354833 364833 374833 .380833 381833 382833 383833 ! B U L M A C A Reisliğine (Bestekâr so kak No. 25) müracaatları lâzımkaldırılmıştır. 384033 384133 384233 3844:;:'. dır. Poli<>, olaylara müdahale etme j 384533 384633 384733 384333 384813 â Biletler gişede satılıyor 384803 Umum Müdürlük tâliplerin durumlarını inceleyerek ehil miştir. Buna rağmen EOKA Sek 384823 384830 384831 384832 384834 İ 2 3 4 5 6 7 8 9 gördüklerine teklif dosyalannı gönderecektir: (1100) reteri Andreas Lambrou, poli?in ' 384835 384836 384837 384838 384839 5^müdahale ettiğini ve asılan ENÜ 384843 384853 384863 384873 384383 SİS taraftarı afişleri topladığın! 384893 384933 385833 386833 387833 KOTA 93 68.04.20 söylemiştir. 388833 389833 394833. 68.05 68.06 İkramiye nerelere çıktı? Bu çekilişte 500.000 lira buyük ikOrtaokul yaptmlması KOTA 11 25.27.10 Yüksek evsafll ftge pamüklarından rramul DOKUMA ramiye kazanan bilet Kırsehir'de. FEZA VOLCULARI AmerıKan uzmanları. feza yolculuğunu kazaarada HaBÎLDİRİ alanların TORSİYONLU iplikıerimizin gördüğü rağberteh cesaret alınaiçin bir çiftçi, 250 bin JO0.OO0 lira kazanan biletler İstan nabilmek için hummalı bir şekilde çahşmaktadırlar. Bufezaya gönva Kuvvetlerinin Ne\v Mexico'dakı lâboratuvarlarmda rak. bu kerre: Tel: 44 42 09 müracaatları lira teberruda bulundu bul ve Ipsala'da. 100.000 lira kaza derilecek hayvanlarla ilşili hazırlıklar oldukça ilerlemiştir. Resim44 94 63 nan bilet îstanbul'da, 50.000 lira ka20/1 TRİKOTAJ TORSİYONLU Erzincan 15 (Hususi) Hilmı zanan biletlerin iki tanesi İstan de, ayrı ayrı feza hücrelerine kapatılan maymunlarla yapılan tecrübelerden biri göriilüvor. Bobin tplikler ; miz piyasaya arzedlmiştir. Fırat adında bir çiftçi vaUndaş bul. diğerleri Eskişehir, Erzurum, Rekabet kabul etmez E ve G Hpi Ihç kazasmda modern bir ortaokul Kütahya ve Artvin'de, 20.000 lira yapılması için 250 bin lira teber kazanan biletlerin dört tanesi İskaput beîlerinin markası ZEYBEKLİ dir. S A T l L IK ruda bulunmuştur. Çiftçi vatan tanbul'da, diğerleri Ankara, Izmir, BALIKESİR t»AMUKLl DOKUMA SANAV'İ TÜRK A. Ş. Buick Super SOLDAN SAGA: daşın bu ömek hareketi takdirle Sinop. Denizli, Inebolu ve Bor'da TELGRAF : PAMl'KLl BALJKESİR Hususi 1 «Süresi fazla devam eden müd karşılanmıştır. «atılmıstır. det» mânasma iki kelime. 2 HıTELEFON : 1030 103 i mükemmel vaziyette rı?tiyanl;ın dunya dâvet etme vrısıTel: 44 20 66 tası. yurdumuzun bir bölgesi. 3 Hastalık belirtisi «iişlerden. bir edat, aç gözlulerin yetinemiyecpkleri mikIstanbulun yakın bir bnnüvtisiindeki büyük bir smai Şirket için tar. 4 Yükselme hareketi (eski terim). 5 Azar işitme işine maruz uygun şaıtlarda aşağıdaki m:;kine ve r.aki! ıajLtalannı arzederiz: kalma. fi Umumi efkârdan gizli 44, 59, 134 lisans dvretmek t olmıyarak. 7 Bir soru edatı. cilSondaj Makinaları istiyenlerin 44 45 52 ye t veli tavır ve hareket, bir renk. 8 Vermeklik (eski terim). Bursa'dak Namzetlerin teknik tahsil ve tercihan Kimya Mühendisliği müracaatları t Maden Makinaları bir mabedimîzin adî. 9 Zarara rierecesinı haiz bulunup. aşajıda belirtilen mevzuların bıgiriş (iki kelimt). Loderler rinde veya birkaçında en az birkaç sene tatminkâr bir tecrüYUKARIDAN AŞAĞIYA: beye sahip bulunması lâzımdır: Ekskavatörler 1 «Rengi kaçmış yüz derisi» Meşhur JAPON 1 Kâgıt ve mukavva imâli, mânasma iki kelime. 2 Kumar Motorgreyderler 2 Kutuculuk, Transmisyon Kayışı * nıeraklıgının elindeki. Anadolü'd^ki pski imparatorluklardan biri. 3 3 Matbaa. Proforma verilir. J Asfalt Makinaları ; Bapîıca gıclamızm ilk maddeFİ. sonu4 Litosrafi. Tel: 44 73 92 saat 10 13 arası t na bir harf getirilirse «paylamas ha5 Teneke kutu imâli. Kompresörler reketi beririr: zaman parçalanndan Kamzetlerin 30 40 yaşları arasında bulunmaları icap etmekle 4 Sars ve ileriye doğıu sür!» mâHava Tabancaları beraber yukarıda adı geçen mevzulardan bir veya daha faznasına bir emir. 5 Cevriîince bir meselenin doğru!uğxınu ispat için lasında tecrübesi bülunanlar için yaş haddi genişletilebilir. İLÂN Konkasörler ortaya konuBu mütehassısın görece§i vazifeler: lan "belirtllerdpn Stamel Commer, Fortson, Vibratörler 1 Şirket ile muhtehf ambalaj malzemesi müesseselerı ı.'Jt olur. H îlk çağ. Morris, Austin, Galıon, Greyarasında temas, daki Yunan Kırdder, Landrover, Jeep ŞaseleBeton Kanştırma Makinaları î Me'vcut paketleme malzemesi kalitesmin bakım ve isliçelerindon biri ri. Kasalan, Şoför Mahalleri, lâhı, Kamyonlar ve Otobüsler Jantları, Muhteîif Motor Blok yazılmiFtır). 7 3 Şirketle, veni paketleme malzemesi ve kutu satıcıları ları, Saç variller vesair hurBir hayvanm baarasındaki işbirliğinin inkişafı Arazi Arabaları &îrtı?ı. npansız. da mâlzeme teklif alma ve paÜltEt'ME Italyan âlimleri. özel surette hazırlanmış kristal Tahsil ve tecrübe hakkında tam tafsilâtlı mektupların P.K. hir musiki âlcti zarlık suretiyle satılacaktır. tüpier içinde dişi ve erkek ınsan yUmurtalarının çoğalmasını sağla 101 Şişli adresine •Mütehassıs» rumuzu ile gönderilmesi rica S Köy pşrafınmışlardır. Bu yumurtamn birleşmeden sonra 29 gün yaşadıklan sabit Müracaat: Bahçekapı, Gaolunur. Pıınkn hulmmanın dan. îsiâmın dört olmuştur. Bu tecrübelerin oilhassa çocuğun doğmadan önce cınsıyeranti han, kat 3, No. 310. hallpd'ltnis sokli halife^incîpn hiri Müracaatlar tamamiyle gizli tutulacak ve görüşülmesi icap tini iayine yarıyacafı anidşılmıştı r Resimde, tecrübelerde başarı 1S Tiıne! CaH. Vo. Tramtiirk Han Galata n 'BuMin akmosı ve ökpijrmp pııTel: tî 12 58 • 22 48 63 edenlere ayrıca dâvet mektubu gönderilecektir. kazanan ttalran profesör, asıstanı ile birlikte bir kristal tüpü tet Telgıaf: Fl'NİrA Ktanbul. rctiyle b<"liren hastalığa tutuluş» Tel: 41' 11 41 kik ederken görülüyorlar. karçılığı iki kelime. Bastarafı 1 incı sahitede Beyazıt semtinin ortasına kurul muş olan Hürriyet meydanı ilk olarak Bızanshlar zamanında tesıs edümiştir. Bızanshlar burasını bir toplanma yeri olarak tanzim etmeğe karar vermişler ve «Boğaz Forumu» adını takarak halkın burada eğlenmesini, gezmesini ve bunlardan en müh'mi devlet tebliğlerini rahatça öğrenmelerini te nıin etmişlerdir. Meydan, Fatihten sonra, daha büyük bir ehemrriyet taşımağa başlamı.ştır. Çünkü Fatih Sultan. Sarayını 145360 yılları arasında. bugünkü Üniversite binasının bulunduğu mahalle inşaa ettirmiştir. Bu arada da o zaman Meydana yeni bir sekil verilmiş. kısa zamanda tanzim edilerek halkın hiz metinde kullanılmağa başlanmıştır. Camıi ve rnedreselerinin inşası ile Meydanın şeklinin yeniden değiştirilmesi Abdülaziz devrine rastlamaktadır. Bu suretle Beyazıt meydanınm bir ibadet ve ilim yeri olması bu şekilde başlamıştır. Harbiye nezareti binasının inşası da, Beyazıt meydanınm yeniden tanzimini zaruri kılmış bu arada Camii ve Medreseler tekrar gözden geçirilmi.şür. Rövlece seneler birbırini kovala rr.ış ve Beyazıt meydanı bir alan olmaktan ve halkın toplanma malıalli olmaktan üeri gıdememiştir. WJ3 senesinde Vali Haydar bey Keyazıt'ın görünüşünü tamamen dpğiştiren havuzu inşaa etmiştir. Şehircilik Mütehassısı Prosfda Beyazıt meydanını ele almış ve Istanbulda ilk yıkma hareketine buradan 193940 seneleri arasında başlanmıştır. Prost. Beyazıt Meydanını biraz olsun genişletmek yo lunu tutmuşsa da bu hus'#sda tam mânâsiyle muvaffak olmuş sayılmamıştır. Beyazıt Meydanı dün Ankara'da çekildi CUMHURÎYET BEŞ cektir. tnşaata hemen başlanması için bu yılki Belediye bütçesine 3 milyonluk bir tahsisat konulmuştur Bunun yanında yapılacak olan dükkânlar için tâliplerden senelik peşin kira almarak dükkânla 500 bin liralık büyük ikramirın da bir an evvel ikmaline çalışıye Kırşehirde satıian bir lacaktır. bilete isabet etti Böylece de karanlık bir devirde 7 milyon dö'külerek harabeye çevMilli Piyango'nun 15 ocak 1961 rilen Hürriyet Meydanı, dikilecek çekilişi dün Ankara'da saat 13,30 hürriyet heykeli ile 27 Mayıs 1961 da yapılmıştır. tkramiye kazanan de yepyeni görünüşü ile îstanbul numaraları aşağıda bildiriyoruz : halkının karşısına çıkacaktır. 384833 numara 500 000 lira Dikilecek olan Hürriyet heykeli 064322 numara 200.000 lira için açılacak proje müsabakasının 079818 numaıa 100.000 lira bütün hazırlıkları bitmiştir Kaza 054920 numara 50.000 lira nan projeye göre heykelin kati ye 160329 numara 50.000 lira ri tesbit edilmiş olacaktır. Bu su 20.000 lira ikramiye kazanan GREVLER DEVAM EDlYOR Belçika hükümetinin mukaveretle de meydan uîun bir müddet numaralar : metıne rağmen grevler hâlâ dev am ediyor. Resimde, polisler bir için kendıni kazma darbelerinden 007055 185794 351826 356317 394133 nümayişi dağıttıktan sonra bir grevci kadını götürürlerken gökurtaracaktlr. M.0M) lira ikramiye kazanan rülüvor. Ersl DALLI ' numafalar : F. Bahçe Koııgresi Dördüncü parti Bastarafı I incî gahifede diha başka özellik^er arzedecektir. Bu çalışmalar ocak ayının sonuna kadar devam edecek, bilâhare ay sonunda Kurucular kendi aralarmda toplanarak hazırlanmış | olan tüzük ve proaram taslaâ! ü zerinde son rotuşları ikmal ederek derha! vaüiiSe müracaat edeceklerdir. Bu suretle veni partinir kurulması av «onuig kalacak gibi şörünmektedir. İşçiler grev hakkı itliyor ilCfler Meclisi ic tizüğy yarın Genel Kurultfa görüşülecek Türkiye'nin Çekosfovakya ile ticareti Kıbrıs'h TBrklerin bir heveti gelivor İnönii iie Von Papen arasında teali edilen "mesajlar 1961 bütçesi 7 milyar lirayı hayli gececek Umrnn Müdürliigünden DSİ GÜLSEREN SADAK SARAY'da \ DİKKAT, DİKKAT... KOTA: j STOKUMUZDAN ve 6 cı. Kotadan Ssnayici, Madenci. İnşaat ^üteahhidi ve «Nakliveefiierin HsımeHerine Paketleme Mütehassısı Aranıyor Bima Ticaret
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle