12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Koman : 282 B A Ş K A S I N I N U Ü N A H I CUMHURIYET Çizen : YVES SAYOL ÇevireD : Mazhaı KUN'I CLMHL'RliET'ıo edebi tefrikası: 50 16 Ocak 1961 UV*\MMUM\*â eüerler... Bümiyor=an ögren.. dıye sıçtı sıvaıiı yaya geldığıne pışman bizim Ali'yi. O da hatasını anladı öte dünyada yanacaksm, öte dün emme iş işten geçti tabii. Gitti, yada donacaksın. Ulan.. ha bir çşten dostaa müdürün harcırasını datlı konuşun! Yanacaksam yana buldu da verdi. Emme bak. gözün cağım. sana ne be? Töbe yarable görüyorsun, Allaha da, sana da bim tabe! Şu ben varım ya. sen açık: Biz heç harcıra alıyor muyuz benim köyün içinde uysal uysal bu yolları yörümekten? Of Hoca, gezdisime bakma, valla kafaro fcı off.. Iratın nasıl atm üstünde? Gö zarsa çok belâ bir adam olurum zünü seveyim, düşeceğin zaman ben! En çon kızdığım nedir? bak habar ver. Muhtar kati tembek sana devim: Sakal! Ulan. sakal etti. Allah esirgesin basına bir ış dedisin vaslı adamlara yaraşır! Celirse, benim derimi yüzer val Hemi de a&armıs olarak' Ağarma t<rçgn$ht opero nmntfı Routt \ \ la' tsterpen en de "şşeğe bin • dan sakal bırakmtfk olmaz yahu, Öğretmen, duru kır havasıyla vakısma7 vabu' Akıl var, yakın Ikı suç ortagı piânı tetkik ederek yapacakları Vernier: «Haydı bakahm, şiradi gireceğimiz Vernier elini cebine soktu ve: «Yazık, dedi, Bır dakıka daha tereddütten sonra Morel eligögsünü şişirdi., «Yörü Altıpar var. bir de her İPİn bir yakısı işi iyiden iyiye kararlaştırdılar. Fakat, o esnada şu evin durumunu anlat, dedi. Canım merak Madam Joramie kabul edeceğini sanarak sana ni paraya doğru uzattı: «Anlaşıldı, geliyoıum» var! Bunlara diyeceksİD ki. gel dışarıda bir ayak sesı duyduiar. Vernier. pence mak yörü!» dedi «Dâh de esegietme iş zannettiğin kadar zor değil.» Bunları söybunları göndermışti.» Vernier aym zamanda cededi. O zaman Vernier bir çekmeoeyi açarak nı! Hem dâh de. hem de anlat.» ulan burava! Ne ulaD bu sakal? reden eğılince Tamırel'i bahçede gördü. liyen Morel. kâğıt. kalem aldı ve evin plâmnı 1 bindîn beş adet bin franklık banknot çıkarmışiçinden iki bıçak çıkardı ve şu teklifte bulundu : «Yollar anlatmakla biter Hoca!» haa' Basacaksın b'ina sopavı UKadının halinden bir şeyler cereyan ettıgini çızmeğe başladı: «Bak Broussei'in odası şu feortı. Morel parayı görünce değişti, fakat henüz eli«Hangisıni beğenirsen slabilirsin. Morel «Canım lan sen insan' mıs'n fieci misjn? anladı. Muhakkak yine Morei'in oğlu bir hait et dedi Altıparmak duğün kısma düşüyor... Anlıyorsun ya...» ni ujaimıvoıdu. Vernier: Bu zaten ufak bir kaehemmıyeti yok» dedıkten sonra biçaklardan biBasacaksın sopayı? Emme yaşlıAnlata anlata gittıler. mişti. Vernier, hemen Morel'e yukarı çıkmasını paro. îşi bitirirsek yarın 100 bin frank alacağız.» rini kcltuğunun altına sakladı. Ortaköy'e vardıkları zaman, gti lar. vani ki. vetmiş yaşında adam (Arkası var) söyledi,.. onların da leini ÖDeceksin..> neş üç dnrt adam boyu yükselmiş 1ar ti. Ortaköy'ün damlarını bir du Altıparmak. böyle anlatıyordu. man almış. duman hâlâ kalkma Kendini iki üç adam verine koyup, mıştı. Bir düzlügün üstünde, top iki üç türlü konuşmalar da yspı luca bıı köydü Damalı'dan yan yordu «Bn hen çok akılı bir aHq d.ı. küçük bir çayır uzanıyordu. diişememişim! Köylük yerinde Çayınn kıvılarında kofalıklar. Ko düşe rnemi'im' Kövlük vennrfe falıklardan küçük küçük sular tü henim zekâm telff oluvor Hors! reyip birleşıyor. bir ufacık çay o Guvatin olacak da tnakineler f»n lup yüruyordu Çay boyunca. bir ler iizerinde calışıp iratlar çıkatürlü eselempmiş soğütler, selvi rafaksın Gfiniümp kalsa ben heç ler sıralanıyordu. vas? dinlemem Hoca Emme dutlk sğızda bir mezarlık.. Eski rutmuvor dürzüler! Bir hafta eit mp.arların taşları yosun tutmuş, mesen .lâf HnkandırmaSa ba.«1'vr,r aeaçları çürümüştü Yeni yeni e lar: Nerdevdin? Karmın koymmda Âlimlere göre, sebebi bilinmiyen esrarlı bir etki altında, yeryüştlmiş çocuk mezarları, başları po uyııya .nı kaldın? Anayın dinirıe mezarlan, biribirine kald m alçak! Geürim. gelmem. ulsrın avrılmasmı \re 1U mevcutîu çulu gelin 4Ü Adapazan'ndaıı Ta,rıU özübek zünde üstün zekâlı insanlar türemeye başlamıştır. ulanıp gidıyordu «Bunlar bu yıl lan spna ne?» koskoca bir lisenın aylardan beri vıtıvtr: ölenier Hoca.» dıvordu AltıparOrtaköv'den kurtulmuşlardı Çabırakılmasını doğru S0.1 Yılbaşı çekiiışınde. büyük öğretmensiz mak «Şu gelınler de çocuk düşıir ikrannyenin dortte birinin Sivas bulmuyor. buna bir çare bulunma riüler muhakkak Ya çocuk düşü lı çitlerle çevrili küçük hanmla«Hârika çocuklardan çogu eski1956 yılının kış aylannda bır | birden bır yukselış başlamış bulurın arasmdan eeciyorlardı Çit!er isabet ettiğini sını istiyoruz. gün Wolverhampton eğitim servi nuyor » «Sorguya çektiğimiz 79 yaş den rüşte vanrken bu nitellkleri ta bir vatandaşa rürken. ya da doâururken öldüeğri büŞrü idi Bazı harımlarda bunu öğrendik. Bundan ba>ka. ne diğer EI psikiatri, doktor J. Ford Thoro iajındakı 90 çocuktan 26 sının en ni kaybediyorlardı. Şimdı ler .. Knylü miJleti kötü çoğahr Devlet malına göstcrilen Hora! Ölmesı çok eyıdir Ölmese kocamış meyve ağacları vardı Dal son'un muayenehanesine 7 yaşın tellektuel seviyesi 140 puvanı bu kaybetmedikleri, bildiğimiz yetiş üç p;ir<,'ar.ın. ne de öteki büyük luyordu Yâni, deha% ve «hemen kin insan zekâsı ile olçülemiye ikramivlerin isabet ettiğıne dair da bir oğlan getirilmişti. Çocuk nereye sığar bu kadar millet? Ö ları biribirine girmiş. bakılip. builgisizük derecesini. diyor cek bir zekâ ile olgunlaştıkları an bir havadis çıkmadı. Bilet satsşı teyfiün.. öteygün dediğim. iki ay danmamış aâaclar Kiminde ök«e, ana babasını ve öğretmeninı çok hemen dehâ» Edremiften Ali Bozbey Faz.: için büyük reklâm masrafları yakadar oluyor Mubasır Camal e kiminde sayısız agkurdıı kpseleri... düsündürüyor, enriişelendiriyor Doktor Thomson Bence bunun se laşılıyor. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlü• Enavilik bu köve dededen mebebi radyoaktif hale giren «stfeııdı bizim köye geldığinde. Mub Bunlar normal «kabiliyelli in pa:ı piyaogo idaresi, acaba çekidu. lişlerden snnra ban'çaların yaptığı ğü köy okulları için 1960 yaz tarontium 9 » ın ınsan 0 vücuduna san»dan 30 kere daha tarın orda ne anlattı biliyor mu restir Hoca! Su toprakları görüaktiftirler. «Çünkü, dıye anlatıyoır doktor, aalrak, Krtrcp.it sun Hoca: Cahal milletlerin karı yorsun, ne kadm topraklar! Ortagibi, kimlere ne miktarda ikram: tiündr> tomruk çocuğun elınde özel eserler yok yaptığı etkıdır Bu madde atom in • Başarı ölçüleri» de normal tİDİn ye çıktığını çazetelerle, veya çok tpki biçki atelyesinde kerestp yap tu, olsa da zaten okuyamazdı ama filâkından önce mevcut değildi.» 25 mislidir. Saâlık durumları mü okunan bir gazete ile, ya da radyo tırdı. Lüzumlu olanlarını alıp kul ları daha doğurgan olurmuş Gâ köyün ada.nları buraya arpa evurlarda hir âlim sövlemiş Bunu ker! Dürrü, bircz Vıçıni sık da Yer yüzünde «Üstün ınsan»ın kemmel. his ve cins hayatları mu daha 7 yaşında olduğu halde son landılar. Arta kalan 50 metıeküp biz de biürdık emme. böyle değil. bugrlav ek. fa«ille patates ek! Ek ile ilân edemez mi? sarsıntılarmın derece karışık astronomı problem türediği fikri yalnız Dr. Thomson ta vazenelidir Ruh kereste şimdi yolumuzun üzerin Biz, yoksulun çocuğu çok olur der daha bir şeyler, yeni şeyler icat Yılbaşı çekiilsinde büyük ikralerine doğru cevaplar verebiliyor rafından savunulmuyor C. Brooke vıicutta varattıîı hastalıkları bilde, yağmur altında çürüvüp dtır dik. Oysam, cahalın çocuğu çok et! Şu tariaların haline bak. hâ'â du. Ana, babayı, öğretmeni sas Worth ve Robert K Enders adında miyorlar Özellikle kansere tutul miyenin dijer üç parçası ile bir maktadır. Devlet malına bu ne milyon, iki ad°t beşyuz bin ve nn olurmuş Sen deyeceksin ki, ikisi geçen yılın anazıyla yatıyor! Uiki Amerıkah ilim adamı da «Ta mııyojlar.» kınlıktan ürperten de bu İdi.» adet iki yüz bin liralık ikramiye iigisizliktir ki. açıkta duran ke nin arasında heç fark yok! Ha, Ali lan ben bu tarlayı. ekini biçer biçbiat ve canJılar» diye bir eser yaBütün bunlar kesin olarak blOlayı inceleyen Doktor Thomresteleri bir depova koymuyorlar Hoca. ha Hoca Ali Valla doğru! mcz, aktarmaz mıyım? tkileyip üç. lcrin nerelerde kimlere isabet etyınladılar. Sebebi bilinmiyen es linivor mu? son da heyecanlanmıştı. öğrenci da yağmur altında ve dışanda Çocuktan kurtulmak üçun hemen Ieme7 miyim? trmik heivas: gibi tiginin ilânını beklivoruz. Sophia Ioren, özledigi felin rarlı bir etki altında yeni bir inKe^in olarak hilinen ?ıı ki, büzeki seviyeleri üstüne bir araştır bpkletiyorlar. Islanan keresteler okuyup yazmayı bellemeli insan' yapmaz mıyım? Bu topraklar bielbisesi ile CEVABIMIZ: san soyunun meydana çıkmakta tün dünvada zekâ kabiliyetleri ma yapmaya karar verdi. Genis Milli Pi^ansonun terüp tar^ın bir daha ise yarar.a?. kurutula.naz Bır de var ki. Hoca: Millet tüm zim köyde olacak! Sen bizim köolduğunu açıklamaktadırlar. Üs ile birlikte bunlarla ilgili fizik ölçüde bır inceleme olacaktı bu. o::ur yazar olduğu vakit. 0 zaman yü beÇpnmiynrsun emme. vallaha tün zekâlı bir yeni insan soyu. fakülte'erde de eittikçe hızlanan dan çık^ın ikramiyelerin ilân edîl hale gelir. Inglliz tıp araştırmaları konseyi, d;ı e>.ker vaziyetı tevlikeye düşer gene bütün köylerin maraşaltdır! ri^vişinden herkes şikâyetçidir. Bu, tabii, bugün için bir nazariye bir gelişme görülmektedir H»rwellf izıkçilerı ve birçok ÜniVapurlarda sigara bnp/ öyle ya, madem okuma ırel Milli Piyango idaresi bu hali. umu *rka«n vat dir. Fakat 30 yıl boyunca hârıka versite Profesörlerinin de katıldığı leaıkçe çocuk zenaatı düşüyor. mi bir mahiyet almadan, o>lemeie çocuklar iizerinde incelemeler yaiçümesi yasak edümeÜ , ker de düser. Bir de bakmışsın es bu ilmi araştırmada 5000 çocuk üze ki, pan bir başka ılim adamı, Lewis jjMnııııımııııııııııııııııiüiıım!^ çn'ısmahdır. tstanbul'dan tsmail Uakkı Kay Türk'ün ordusu tükenivermiş! Bu rinde tecrübeler yapılmıştır. ÇaIstanbul Belediyesi Terman da şu sonuçlara vardığını Urfa Lisesinde inçilizce mak yazıyor. lısmalar 18 ay sürmüştür. Ve şu so dı eyi değil Hoca! Heralda bunun SEHİR TİYATROLARI açıklamaktadır: nuca varılmıştır: «tnsan zekâsında Denizcîlik Bankasımn Şehir hat üçün yeni partı okul işini gevşet= ! İSTANBULDAN TEPEBASI öğretmen yok ları, bilhassa Kadıköy vapurların ti. llvet... okuma okuma emme. o TrV'ATROSU l'rfa'dan M. Ziyaettin Geneeren da, sigara içenlerin duman ve ko kadar da uzun değil Hoca BakarSaat 18 rir yazıyor: kularındar. hiz sigara irmiyeı i i s:n bir harb oiur, darp olur, elde 1400 öğrencisi bulunan ve 72 saat sanlar son derece rahatsız ve bijj(j"V 'ifti M E K T E P avuçta. cepeye sürecek asker yok. Napolinın Pozzuoli köyünde bir tngilizce okutulan Urfa lisesinin i zar olmaktayız. Bütün nakil vası çok kötü Hoca!...» 'Iklt^i1' ARKADASI zamanlar yarı aç, varı çıplak, «sı ki tngilizce öğretmeni vardı. Bun talarında sigara içilmesi me.nnu Şehir yolları Snat ?ı f rık gibi» bir kız vardı. Köyün çolann ikisi de kendi istekleri üze iken Şehir Hatları vapurlannda Bu Meiek Satılık Degil Çamur içinde sokaklar.. Borçlu cuklan «Sınk» derlerdi. Bugün rine, başka şehirlere naklolundu bu memnuiyete riayet edilmemeve bakımları TPITÇII «(itıiı.rı v lîHrtcsı. Salı, gibi, başlarını efmiş evler.. Kimilar. B'j »rada t>fa l'^esine As'iman 5İ. bu hale göz yumulması şaşıla»dı «Sofia Loren», hikâyenin üst C a i a m f : ! OITTIH. Pazar Belediye Fen ekipleri şehir 3 tcoz adlı yeni bir îngilizce öğret cak bir şeydır. Biz sigara içmiyen nin önünde, kiminin ardmda güb tarafını biliyorsunuz. Ask, para, yollarından bozuk olanların.n 2 relikler.. Yeni atılmış gübreler meni tayin edilmişse de, bu zat üç (OPFRA) şöhret, sanat, gençlik, guzellık, tamirleri işine başlamak üze ^ avdfin^eridir henüz vaziffsine br'a lerin de içenler kadar hakkı yok üstünde eşinin aklı karalı tavukredir. Bu arada tstanbul ve ^ mamıs bulunuyor.. Durumu Milli mudur? Belediyenin, halk saSîığı lar.. Kapıların önüne bel vermış, hepsi Sofianın »rtık. Yine de göK O N S O L O S Üsküdar cihetlerindeki bir Ş Eğitim Bakanına bir istida ile bil i!e ilgili bu konu ile ilsilenerek kuru «yal»la besli cılız köpekler.. zü bir şeyde kaimış. Nede bılir Temnti gOTilfn Ppr>><»mbe vm çok semtlerin ikinci ve üçün riirdik Bakan, her iki öğretmenin vapurlann bilhassa kapalı yerle Yabancıdan kaçmıyan, yüzleri umisiniz? «Gelinlik giymekte.» Ken Cumartps! cü plânda gelen sokakları ~ de meşru mazeretlerine binaen rinde sigara içilmesini yasak et. zayıp gitmiş kadınlar .. Kadınlar, TPI 44 21 57 di, açık açık, soyluyor: «Bütun tstanbul Beledıye cıyatmaz» oynanmağa başlıyacakharap ve perişan hallerinden nakledildikleri cevabını verdi. Bi mesini ehemmiyetle rica ederir. çocuklarına deliler gibi bağırıyorYENİ TTYATRO sinin Saraçhaneba tır. lar Yüzleri sakallı adamlar. duömrümce gelinlik giymeyi hayâl kurtarılıp onarılacak ve Top E zim buna bir şey dediğimiz yok Açık mektuplaşma Şehrimızin en popüler ve kalavar diplerinde tesbih çekiyorlar.. şında Belediye Sakapı, Edirnekapı, Taşlıtarla ^ Ancak. bunların yerine yeni bir ettim, durdum. Bir gün giydim BAS SAYFA tstanbulda Mustafa Aktufa rayı karşısında yeni balık semtlerınin büyük ihtiyaççevrelerindeki toprak yollar ^ fngilİ7ce öğretmeni tayin edilmeDamalı'nın öğretmeni, at üstünde, ama, filimde. Sahiden gelin ol Mektubunuz, çok uzun olduğu de: «fŞu insanlar )» diyordu ken inşa ettirdiği Şehir lanndan birini, tstanbulda geçen da asfalta çevrilecektir. Ş ! den ve v.T?ifpve başlamadan bunmayı talih çok gördü bana » B E Y B A BA içn neşredilemiyecektir. Tiyatroları tstanbul mevsiminden beri açı'.mış ve adetdi kendine «(Âdem'in bıraktığı tstanbulun sıkışık halk ta = I Sofia Lorenın pek sevdiği koca Bölümü, «ahnesinı 21 ocak 1961 cu leri hızla gelişmiş olan diğer tiSah gilnlnn t«Tnsil T"krur yerde kalmı? zavallılar. Yüzlebakalariyla dolu, fı>kat öte = Tfl *4 04 O B sı Carlo Pontı ile niçin düğün ya martesi gecesi törenle açacak ve yatrolar yanında, gidermeğe çarinrie bir bönlük. bir hamlık...)» denberi ıhmal edilmiş bu ke ~ lışacak olan bu yeni tiyatro moFehmi Örgülü saçları belini döğen, on pamadığmı bılirsiniz. Talıh yalnız ilk temsil olarak Cevat simlerinde oturanları sevin ~ dern bir mimari ve seyirciye raKADIKöVTtYATROSU üç, on dört yaşında biı kızın öBaşkut'un yazdığı yeni eseri €Ha hatlık verecek bır tarzda inşa edirecek daha iyi bir haber 3 orada onu unutmuş. Saat 18 rtf nünde üç dört hayvan Kız, haygüç bulunur. Çünkü, eski ik 3 dilmiştir. 1 ocak tarihli gazete0 MFTT.I1 Gf'VLER Edıboğlu) 22.00 Çeşitli stüdyoUr vanları sudan döndürüyordu Bir tidar turistik ve şehir dışı ^ İSTANBUL mizde tafsılâtıyle belirttiğimiz giSh 't '1 r\r yollara ehem.niyet verir gibi 7,27 Açı'ış ve program 7,30 îki rian 22,15 Radyo Şenfonı Örkes ' dana, belki on bpş gün önce ahırbi, bu yeni tiyatronun salonu 375 OOKUNMAYtN yatmış, LÛTFEN trası 23.00 Haberler 23.15 Dans | da duru pisliğın üstüne davranırken gösteriş ve şata ~ marş 7.35 Sabah jimnastiği koltuk almaktadır. Yan fuaye, arP«*rşpmh» «jnnwn tpTi«i' vnktur. fatî kapılmaktan kendini kur E 7,45 Karışık sabah müziği 8,00 müziği ve hafıf şarkılar 23.40 pislik dananın döşünde oylece kutistler bölümü, dekor deposu, ayToİPfnn: M 0" R2 taramaz, ücra mahallelerin ~ Haberler 8.15 Türküler 8,30 Gece melodileri 23,55 Program rumuştu. Pislik, çakıldak olmuşrıca dışında park ve otoparkı ı!e tu. Çakıldak, sert, kemik gibiyrii. sakinleri, yüz, yüz elli yıl ^ Flâk dolabmdan 9.00 Bale sah 24,00 Kapanı.;. Şehir Tiyatroları tstanbul Bölümü Dananın derisini sıkıyordu. Ö B I ' l V Mİ hk bir gafletin aşılmaz tepe Ş neleri 9,20 Şarkılar 9,40 Ritra Ş modern bir tıyatronun özelükleriANKARA küzler, mekler. ömürlerinde tıGKVFRM.tN ASK1 ler ve geçilrriez uçurumlarla ^ \e me'.odi 10.00 Kapanış. ni taşiyacaktır. 11.57 Açılış ve program 1 fi(! 6.57 Açılış ve günün programları mar tarak görmemişe benziyorlar 2 dev kanburlarını andıran çir ~ 7.00 Türküler ve oyun havaları dı. Bırıbirlerini yalayıp tüylerinı 21 ıf Bu yeni tiyatronun ilk oynıyakef çağlayanlarınm birbirle ~ İki marş 12.05 Yemek müziği 7,30 Haberler 7,45 Hafıf müparlatmışlardı cağı pıyesı olan «Hacıyatmaz» ayriyle yarıştıkları kaldırımla ~ 12.30 Şarkılar (Zeki Müren) 13.00 7İk 7,55 Günün sağlığı 8.00 Samatinr V 1S m zamanda hâlen Ankarada KüAltîparmak «Bu çiftçınin de pol ?ı «p u? rının kenarlarında boyunları ;•; Hafıf şarkılar «Julius La Rosa ve natkârlar geçidi 8.30 Sabahın çük Tiyatroda bü>ük bir ilgi ve AI1 Martino» 13,15 Haberler heç havesi yoğimi^.» dedi «tnsan bükük, mütevazi bir işçi gru 3 rekor teşkil edecek bir hâsılatla 13.30 Şarkılar (Muallâ Gökçay) çeşitli müziği 9,00 Kapanış. bir sünürür heç olmazsa. Yahut, punun oralarda da görünme ^ 11,57 Açılış ve programlar 12.00 oynanmaktadır. Ankarada Saim 14.00 Pazartesı konseri (Beethoven Ismnhııl Tivatro'iı lerini bekler dururlardı. Fa 3 «3. Piyano Konçertosu», P. Çav Geor«e Shearing Kenteti 12.15 karıya emir verir süpürtür... Kar Alpago sahneye koymuş, dekor S4KAI.LI GE! İN r tih ilçesinin Sili% rikapı hava kovski «Yayh sazlar serenadı», A. Sizin için 12.20 Çeşitli Türk mJ daşım Hoca. bak sana anlatayım flfl aksnm 2) de. kostümleri Turgut Zaim hazırlaEskiden bu köy sofu bir köydü. lisindeki sade sokakları de ZZ Borodin «Orta Asya Steplerinde») ziği 12.45 Haberler 13.00 ÇeşitC'arşamha tenzilâtlı mış, başrolleri Saim Alpago, SemOkumuşu, Arabiyetten âlimi çoğiğil büyük caddeleri, Eminö matinp Cumartpsi li müzik 13,10 Türk basınından ra Savaş. Türkân Bora, Gülcan 15,10 Şarkılar ve türküler di. Öyle adamları vardı ki, herbiP^zar lfino da nü ilçesinin Süleymaniye mu ^ öeahr, Ekmel Hürol, Lutfi Ilkıcı, 15,30 Rock and Roll, Calypso ve özetler 13,15 Öğle konseri ri bir dehri idi. Bir adamı ortalarel 44 2J 3fi hitindeki yokuşlan, Üsküda Cha cha cha 16.00 Şarkılar 13,45 Turhan Karabulut'tan türküOytun Şanal, Coşkun Orhon ve rın merkeze en yakın çıkmaz = 16,30 Hans Consellman Orkestrası ler 14.00 Sevdığiniz iki soli.«t rına aldılar mı, bir lâfa tutarlar, j diğer artutier oynamaktadırlar. ları bin bir .Tiisalden ancak ^ 16,45 Türküler 17.00 Haftanm «Doris Day Vic Damone» 14,30 sabahı derlerdi. Tâ üç bin yıl önKÜÇÜK SAHNE ceden ses verirlerdi Yani onlar Istanbulda ise bu pıyesı Vasfi bir kaç tanfisidir. bestecisi (tgor Stravjnski İKİNCİ BASK1 «Ateş Şarkılar 15,00 Kapanış. konuşurken ariamın icine öyle doRıza Zobu sahneye koymaktadır. K'ımHÎ! 3 pprrt*16.57 Açılış ve programlar 17.00 ğardı ki. yâni bu dürzüler. hani Şimdi, bu vesile ile Beledi ^ Kuşu bale süiti) 17,20 Gitarist Dekorlar Acar Başkut tarafmdan Saat 2! de yemizden çok mühim bir te ~ Diaz Çano'dan üç melodi 17,30 Küçük fasıl 17,30 Cemil Ba.şar senin çocuklara bellettiğin mağahazırlanmıştır. Mehmet Karaca, Cuma. Cumyrtpst P.izar matin« mennimiz var. Eski iktidar 3 Kayıp mektupları 17.35 Radyo gan Dans Orkestrası 18,00 Sizin ra devrinde yasıyorlar! Şimdi bi Gül Gülgun, Hadi Hün, Celâl Balzamanında açılan meselâ 3 Fasıl Heveti 18.00 Eğitim saati için 18,35 Yurttan sesler 19.00 rez azaldı emme gine var.. Ben Tony'yi. Evet, Tony Armstrong tıraları var. Sıcak sevgi anlarını kır, Esen Görkmen, Kadri Ögei17 (1r Tel 44 Oî 7I< «Millet». «Vatan», «Büyükde Ş 18,15 Beraber şarkılar 18,45 Haberler 19,15 Yaşadığımız gün heç sevmem bu molla dakımını. Jones'u. Ama söyliyen Prenses ölmezleştiren fotoğrafları var. Hiç man, Bilge Zobu, Şaziye Moral re» ve saire gibi geniş cad ^ Haberler 19,00 Çeşitü stüdyolar ler 19,30 Olaylar ve yankıîarı Hökümet bana yetki versin, desin Margaret değil. O olsa «hâlâ» de demezsiniz ki ayrılacaklar. Jackie (Fethiye Sezer), Muhip Arcıman, • 1MCI KAKATA TtVATRO deleri.ı «tamirat mütema dan 19,30 Olaylar ve yankıîarı 19.45 Güneri Tecer'den şarkılar ki, oğlum Altıparmak, yap şun1 mezdi tabii. Hem Prensesler dün evlilik hayalleri kurmuş. Ve bir Aslan Altın ve Engin Akçelik pir(T\iBrs PAI.AS 19.45 Şarkılar (Penhan Klavun) 20,00 Yassıada saati 21.00 Radyo lann diye» görmeleri için inşa edil ~ mâmelesini! Valla kendi ya karşısında açık açık konuşa gün bütün o hayâller bir Prense yeste rol a:maktadırlar. Mııammc! Karsra konseri 22,00 Kitap saati 22.10 elimle yapanm. Sebabmı sorar \ dikleri andan itibaren tahsi 20.00 Yassıada saati 20,30 Şarkımazlar. Aşk itirafları sözlerin per sin ayakları dibinde dağılıp gitNalmrnan lar (Rıza Rit) 21,00 Şundan bun Devamı yarın akşam 22,30 Ha san, milletin işdahını dıkayan bun j Piyesin konusu 1965 yılında geçH P I skşam 21 1! sat konulmuş mudur. Konul Ş deleri altmdadır. Söylemez, anlat ti hepimiz gördük. Margaret'i ilk dan (Eşref Şefık) 21.15 Viyolon berler 22,45 Gece konseri 23,15 TITATRO Çarşamha. Cumaı" lardır. Hoca! Yani ki, insanı dün ' du ise karşıhğı olan iş yapıl = sel sololan 21.30 Şarkılar (Afife Melodiler 24,00 Kapanış. tanıdığı günler Tony her şeyi giz mesine ve bütün kişiler hayal mah mak isterler yalnız. Hı/nr ıvı .tıne 1" da Tf*1 44 «f sulü olmasına rağmen toplumumumamıştır. ^ Tony'yi hâlâ seven, eski aevgüi lemiş ondan. Sonra düğününe bi zun değişmeyen tek tipi olan Çünkü bugüne bugün on si, Çin güzeli «Jackie Chang». Ba le çağırdı. Jackie'ye şimdi bir tek «dalkavuk» temel olarak ele alınşey kalıyor. O üç yılı unutmak. ların her birinde bakımsız 3 şına gelenleri biliyorsunuz belki. maktadır. Bu piyes gunüniüzün RAY ÜSCAB: Ama yapamıyor. lıktan büyük yaralar, hattâ ~ Küçük bir dansözmüş. Tony ile ta gerçeklerini işlemesi bakımından çukurlar açılmıştır. tleride = nışmış. O vakitler o da, tanınmaYapamıyor ve bütün o bohem ve oynanışındaki başarısı ile Anbüsbütün harap olmamalan ~ mış bir fotografçı imiş. Üç yıl seaşkı dünyanın karşısında, çekin karadaki büyük ılgiyi toplamıştır. için düzeltilmeleri imkânının ~ i vişmisler, arkadaş olmuşlar bir meden haykırıyor: «Hâlâ Tony'yi Şehrimizdeki temsilleri sanat çev bir an önce sağlanması! birlerine. Çetin günlerin arkadaşı. seviyorum.» relerinde merakla beklenmekteİki bohem sanatçı gibi yaşamış, Margaret aşk acısını bilirdi. Ne dir. beraber umut etmişler. Tatlı hâ diyor buna acaba? Selmi ANDAK ^/Jiııııııııııııııııııııııııııııııııım^ Ustün insanların artması atom şuaları ile mi ilgili? Milli piyango ile ilgili bir Sofia'nın gelinlikte gözii kaimış NOTLAR Yeni yapılan tiyatro 21 ocakta "Hacıyatmaz,, piyesiyle acılıyor «Hâ'â Tony'yi seviyorum.» !•••• • • • • • • • • • • • I I • • • • l l l | | | l ı | i l | | | | M I I I I I I I I I I I I I I I I | | > l l > l t l l i r i l l l l > I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I | | I M I I I M | l | | ( | l | | l l | l | l | | | | | | l | I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I M I M M I I I I I I I I I I I I I I I I p ATTİ 140 PROF. NIMBÜS'ün MACERALARI: sht opera mundi\j opera mundî
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle