19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hayatı derinl«mesin> yaşamaım, bil»n sanıtkâr ruhlu It" Yazan Hetr» Murçer GUVEN vA Y • N Ev ı »HESER ROMANUR serisinde Çlkil. %7 nri tnl umhurİYet KURUCUSU: YUNUS NADİ rel No Tİ'RK AL.MAN MÜLTÜK DERNtfĞİ Doçejat Dr. BÜLENTTARCAN r ağdaş Alıjban Musikisi (Plâ|larla) .; Sra* 2 4 6 v e mektup adresi: Cumhuriyet IstanbuJ Posta S.utusu: tstanbui pelefonlar 22 42 9ü 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 16 Ocak 1<?61 18/1/1961 çarş|ımba saat 18 î Gal«ride İ Gıriş serbesttir. Yer kartlarının saat i 14 den sonra alınması rica c^lınu^ Alyon S. 15 2 Yeıîi Melek Sinemaİj yanı B^oğ'u. \ ördüncüpartiocak sonunda kurulacak M S B Vergilerde Yapılan Deâişiklikler İIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIMIIIIIIIIIMIIII Temsilcileı Meclisi GeneI T Teşkil olunan iki komisyondan bfri yeni üyeler, Belediyelerin taksimi TiizilÜr Komisyonu bazı tâdiller yaptı, bir diğeri de program ve tüzük üzerinde çalışıyor, konusunda Anayasanın kısım komisyotı üyelerinîn de sayısı artırıldı tanıdığı hakların temini siyasi faaliyetin merkezi İstanbul oîdu için Ankara Hükümetinin cumartesi gttnü çalışmalarım tamamlıyan müdahalesi istenecek Ankarc, 15 (Cumhuriyet Teleks) Genel Baçkisnı muhtemelen eski Maliye Bakanı Ekrem APcan'ın olması düşünülen yeni partinin çahşmalaı ı ilerlemektedir. Kuruculaı arasında yer slan bazı kimseler bugün pazar olmasına rağmen aralarında toplanarak tetkik ve temaslarda bulunmuşlardır. Mii'eşt'bİMsleı halen iki komıte halinde çah$maktadırlar. Birinci komite piiiiıye girecek olan şahıslar ii.'.erinde gerekli tetkiklerini yapmaktadır. Bu)ılar, partiye girm''jini uygun buldukları şahıslarliı teker teker konuşarak fikir birliğine varıyorlar. Bu komite şimdiye kadar yüzlerce ki'jı ilo temasa geçmiş ve büyük bir kısmı ı i!e Jc mı:tnbakata varı!mıştır. İkinii komite ise partinin tüzük ve programım hay.'rlamaktadır. İlgilileıin işaret ettiklerine görc yeni partinin progr^m ve tüzüğü mevcut partilerir. tüzük ve pragramlarından çok Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Lefkoşe, 15 (Husu?i) Kıbrıs Türk Cemaati Meclisine verilen bir takrir üzerine dünkü toplantıda söz alan Sosyal ve Belediye îçîeri Vekili Şemsi Kâzım bir aydanberi belediyelerin taksimi hususunda Rumlarla birlikte yapılan müzakerelerin Rumların aşırı ve anayasaya aykırı teklifleri karşısında çıkmaza girdiğini ve bir düzelmenin imkânsız olduğunu res men açıklamıştır Yüzde yetmişe yüzde otuz oranı üzerine memur Arkası Sa. 5. Sü. Z de geüyor Kurulda goruşulecek komisyon tasarıdaki encümen adedini artırdı Ankara 15. (CumhuriyetTeleks) Temsilciler Meclisi yarın öğleden sonra, saat 15 te normal mesaisine devam edecektir. öğrendiŞimize göre. Temsilciler Meclisi tç Tüzüğünü hazırlamakla görevli komisyon çahşmalarını cumartesi günü tamamlamış ve hazırladığı yeni tüzüğü Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanına vermiştir. Bu suretle, gece geç vakit bastırılan tüzük, yarın sabahtan itibaren Temsilciler Meclisi üyelerine dağıtılacak ve kuvvetli bir ihtimalle sah günü iç tüzük üzerinde görüşme açılacaktır. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te V ergi sisteminin iktisadî ve içtimai muvazenesizliğe yol açtığı eskidenberi bilinmiyen bir hakikat değildi. Tılda on altı milyarı aştıgı tahmin edilen ziraî gelirler, tamamiyie mükellefiyet dışında bırakılmıştı. Ticarî kazançların ve me»ken gelirlerinin beyanında, ehemmiyetli sızıntılar olduçuııu gösteren belirtiler vardı. Arazi ve bina vergileri, uzun yıllar önce takdir olıınmuş matrahlara dayanıyordu. Asçari geçinme indirimi, bugünkft p.ıhalılığa kıya«la mânasız denilebilecek derecede dar tııtulmuştu. Vergilerin asıl ağırlığı, ücretli ve tnaaslı sınıfa yükleniyordu. ıııııııııımıiMiıı 1111ıı11• 1 1 11 1 11ı 11 Üniversiieler henüz müracaallerini yapmadılar Ankara. 15 (CumhuriyetTeleks) Dün îstanbulda toplanan üniversite rektörleri ve senato temsilcileri, 147 öğretim üvesinin kürsülerine dönmelerini temin maksadiyle Devlet Başkanı ile Millî Eğitim Bakanına mürp.caata karar vermişlerdır. Ancak. bugün ılgilüer nezdinde yaptığımız soru.şturmada resmen herhangi bir müracaatin yapılmadığı anlaşıl.Tiıştır. İktisadî Devlet Teşekküllerinin borçları Bunların tahkhn, tasfiye veya tecili için Ankara'da bir komisyon kuruldu Ankara. 15 (CumhuriyetTeleks) İktisadi devlet teşekküllerinin malî bünyelerini düzeltmek maksadiyle bundan bir müddet önce iktisadî devlet teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzelmesi ve bu müessese^ erle hazinenln T.C. Merkez Banka sına ve finansman müesseselerine olan borçların tahkim, tasfiye veya teciH hakkmda kanun adı altında bir kanun çıkarılmıştı. Bu kanuna göre Maliye Bakanhğı, T. C. Merkez Bankası ve ilgili borçlu müessese ve kurumlar temsilcileri üç ay içinde toplanarak kanunda zikredilen hususlan karar altına alacaklardı. Bu maksatla bir komisyon teşek kül etmiş ve çalışmalara başlacnış tır. Bu müessese ve kurumlann borç yekunu 28 mayıs tarihinde 4 milyar 379.7 milyon lira tutmaktaydı. Komisyon bugünkü durum ve ımiktarını tâyin ve tesbit ettikten sonra. bazı borçları tahkim, tasfiye veya tecil edecektir. 0 \ erıri sistemi, ııice zamandir •• * lâhata ihtiyaç hissettiriyordu. FaKAZAYA ÇÂRE Traiik kazalarını önlemek maksadı ile alınan kat vergi ıslâhatı. çok deta mükeltedbirlfi" cümlssirtden olarak Fatih te bâzı tâli sokaklar seyrüsefere lef gruplarının tek istikametli tep, kapatılmıştır. Bunun için dr sokak ağızlarına ınetondan tretuvarlar kileriyle karşılanan bir hâdisedir. konulmuştur. Resim, bu sokp.klardan birini göstermektedir. (Taisilât Islâhat tedbirlerinin ferahlaftıgı ikinci sahifemizdedir). lümreler, vergi rejiminde lehlerii llürriyet mevdanının (Beyazıt meydanı) bu»ünkü bali ne yapılan defişikliği gayel tabiî jiirürler ve memnuniyetlerini açı| a vurmazlar. Bnna mukabil, zamlar dolayısiyle menfaatleri ihlâl edrlmis buluııan zümreler, şikâyetlerini unıumî efkâra yüksek sesle duyururlar. Bu sebepledir ki, rey avcılıgına ehemmiyet veren veya ticnret hayatiyle yakın bağlar kurmns olan siyaset adamları, yürür]ük<eki vergilerde es»slı tashihler istemek cesaretini her vakit jösteMaaşlara zam dolayısivle beliren 785 milyon liralık gider fazlalığına remezler. mukabil, vergi kanunlarındaki tadilât, gelire 996 milyon ekliyor. MilH Birlik Komitesi. geciktiçinde kimsenin şiiphesi olmıvan verji islâhatını bir çırpıda kısmen Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) serçekle»tirmi?tir. Yıllardanberi Vergi kanunlarında yapılan deçöziilemiyen bir kör diUüm bn seTarih 28. Nisan. 196ü: senelerğişikliklerle, 961 yılı için bütçede fer âdeta bir kıIıçU kesilmiştir. den beri tohumları atılan 27 Ma996 milyon liralık bir gelir artışı Sktemde yapılan değişiklikler. mayıs Inkılâbının yeşermeğe başladı sağlanacağı ifade edilmektedir. Bu aş'.ı ve ücretli sınıfın lehinedir. ğı gün .. Bezayıt meydanındayız. artışa tesir eden kalemlerden baBuna mukabil sermaye. toprak ve Üniversite öğrencıleri kendilerini zılan ve te?ir derecesi şöyledir: bina sahipleri, şimdiye kadar favmüdafaa için hiç de şüçlük çekmi Gelir vergisindeki değişiklikler dalandıkları söylenrn avantajlı du. yorlar. Meydandan ziyade toprak rumu az çok kaybetmektedirler. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ve taş yığınları ile o zaman bir Türürlüge giren veni hükMmler. harabeye benzeyen bu alan bumükellefiyet yükünnn in'ikâsını gün Hürriyet Meydanı ismini ala varlıklı içtimai tabakalara do|rn rak kuruluşundan bu yana onbiyöneltmektedir. rinci defa tanzim edilmeğe başlanıyor... Son kanunların askıda bekliyen m3İî islâhat hareketini cesaretle Arkası Sa. 5. Sü. 1 de radikal bir hal taraına bağladıeı muhakkaktır. Fakat her ıslâhat hareUetinde olduğu gibi. çıkarılan yeni kanunlarda da isabetli veya hatah noktalar hulunması mümkündür. Sermaye. teşebbüs ve jayrimenkul verşilerindeki tadilâtın iktisadî durgunluk ve tıkanıklık Dünkü toplantıdan bir görünnş Konya, 15 (Telefonla) Seydidevresine rastlaması ne gibi netişehir ilçesinin Çavuş bucağmda celer dogurabilir? Gelir ve Kurura. düğün hazırlığı yapılan bir evde lar vergilerînin afırlaştırılması. çıkan yangın ev halkından 6 kişisermaye terakümünn zorlast'racak nin feci surette yanıp ölmeleriyle mıdır? Bu sekilde bir defişiklik sonuçlanmıştır. Oğlunu hafta sosermayeleri spekülâsyona mı, yoknunda evlendirecek olan Ali Kahsa verimli yatırım sahalanna mı raman'in evinde gece başlayan İki defa arka arkaya üçüz sevkeder? Teşebbiis kazançlarmın j yangın kısa bir zamanda etrafı sar doğuran kadının iiçü kız olzam çörraesi, yabaneı sermayeden' mış ve bütün gayrete rağmen sönmak üzere 10 çocuğu var faydalanmak imkânını zavıflatacak mıdır? Bunlar derhal cevaplandırılamıyacak soallerdir. Adana, 15 (Telefonla) Emine Oyük adında bir kadm bugün. iCıkanlan kannnlar, ana hatlan İşçi Sendikaları Birliği dün bir toplantı kinci defa üçüz doğurmuştur. Hüititiariyle, mükellefiyet yükünün tertipliyerek muhtelif iş kolları temsilciseyin Öyük isimli bir kunduracmm bölünüşünü daha âdil bir esasa yaklaştırmayı hedef tutmaktadır. BU BİR YUMUKTADIK! Konya'da Mehmet Ali Doğanere eşi olan Emine. geçen yıl da dolerinin fikirlerini aldı Lâkiıı maliye teknişi ve iktisadi ait Ligorn bir tavuk kuyruklu biı yumurta yumurtlamıştır. Normal ğum yapmış. üç çocuk birden dokonjonktür bakımından hangi nok boyda olan yumurtanın kuyruk kısmı da gövde k:smı gibi, tamamen ğurm'uştu. ta'arda isabet çösterildi|ini veya kalker olup serttir. Resim bu garip yumurtayı göstennektedir. Son altı aydanberi bir çok fablerdir. Bu arada kahn enseli patEminenin ve çocukların sıhhatibataya düşüldüjünn riyazî kat'inin iyi olduğu hastahane tarafın rikanm ve müessesenin işçı çıkar ronlar ile cılız ve sefil halde işçiyetle ifade edebilmek ifiıı tetkikdan bildirümektedir. Çocuklara ması karşısmda İstanbul İşçı Sen leri temsil eden afişler salonun baİTİn bir havli derinlestirilmesine Cumhuriyet. Hürriyet ve inkılâp dikaları Birliği dün Emincnü Öğ zı yerlerine konulmuştur. Dövizler | ihtiyaç vardır. Talnız şu kadarına isimleri verilmiştir. Bu suretle E lenci Lokalinde bir toplantı t e r arasında «Patronlar. işsizüği kö j i«aret ede'.im. Yeni vergi değişikmine Hüseyin Öyük çifti üçü kız. tip etmiş ve muhtelif iş kollarınm rüklemekten çekininiz.. «İşsizlik j likleri, umumî efkârda bazı yanV si erkek olmak Ü7ere 10 çocuk temsilcilerinin fikirierini almıştır. sigortası olmazsa işçi perişan olur» I Saat 9.30 da başlıyan ve 12.30 a • Kurucu Meclisten programh sana j İ!<Î tefçirlere sebebivet vermiştir. sahibi olmuşlardır. kadar devam eden toplantıda Tem Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bir rok kimseler. kabul edilen hüDar gehrli bir ayakkabıcı olan silciler Meclisinin işçi temsilcilekiiTilere dair hnkikate uymıvan Hüseyin. Tanrının kendisine ver rinden Bahir Ersoy. îsmail înan. veva a«ırı mübalrîa d"^n ihtiva Sivas 15, (Telefonla) Şarkışla sinde Ali Tecer adında bir köylü diği 10 çocuğa bakmasmin zor olei?n seyİT anlatmaHpf'ırlar. Bn ilçemizin Çıkziyan köyünde 100 ki öldürülmüş, 15 kişi de muhtelif duğunu. ancak ilgililerden gerekli Ömer Karahasan, Feridun Şahin de bulunmuşlardır. vazivpt. eirişilpn isl?hatın halka şinin katıldığı büyük bir arbede yerlerinden ağır surette yaralan yardımı göreceğinden emin bulunSalonu dolduran iki bine yakın lSrı'iiyie ixah edMmedifrine ve her olmuştur. Bu kanlı kavga netice Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 1 duğunu söylemiştir. işçiler, bazı dövizler de getirmişkesin d'»vdnkl?rına bükarak hüküm verdi*ir»e bir kari"pdir. Halbiki verri mesfl»"!<*riirte. nsikolojik fR^förlerin rolü bftviiktfir ve m"'r<llef fet's'^rlıSa d?.vet ohındıı*u vakit hıınun mucip sebepleriH öfrennıek ister. ınc» 1961 bfilçesi 7 milyar Beyazıt meydanı 11 lirayı hayli geçecelı defa tanzim ediliyor D. P. l'ktidan bu torihî meyclanı bugünkü perişan haline getirmek için 7 miİYon lira sarfetmiş Ikl yılda 6 çocuk doğuraıı kaclın Dttğüne hazırlanaıt evde çıka» yangmda 6 kişi fesi surette dürülememiştir. Yangında Ali Kahraman'm smnesi Vesile Kahraman ile düğünü yapılacak olan Mustafa v« kardeş leri Refiye, Sabahat, Bengü ve Ayşe Kahraman yanarak ölmüşlerdir. Düğün evini otatem evine tcviren olay çevrede üzüntü yarafcmıştır. İşçiter grev hahkt istiyor Bir köyde 100 kişinin katıldığı kanlı kavgada 1 ölii 15 yaralı var Türkîye'nin Çekoslovakya ile ticareti Verçi is'.?h?tı.. Evet. Ancak islâbp.tın basarısmda ve ponülâritesinde. yaînız t»d'ıir!prde eösterüecek isabetin deSil. avnı zamanda halk psikoloiisinin de tesiri bulunacağı dikkate a'.ınması cpreken [ hususlar arasıtda sayılabilir. Prag'da imzalanan antlaşmayı mütaakıp neşredilen tebliğde. 1961 de iki memleket arasında 37 milyon dolarlık mübadele yapılacağı açıklandı Prag. 15 (a.a.) Memleketimizle Çekoslovakya arasında 14 ocak 961 de bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. İki memleket arasında imzalanan ticaret anlaşması hakkmda hazırlaSİN'EMA KUYBUĞr Dur hava günesli >lmasına rağmen kuru bir soğuk şehre ıiâkinıdi. Bu yüzdcıı İstanbullular dünkü tatil gü nan tebHğin metni şudur : nünü kapalı yerleıde eğlenmeklo geçirmeyi tercıh ettiler. Resim. bir sinema kapısı önündeki iki t^raflan birden alabikliğine uzayıp giden «Ticaret Bakanitsjı Müşaviri Mazkuyrukları göstermektedir. Arkası Sa. 5 Sü. 5 te MİLLİ LİG DEVAM EDtYOK Mılli lıg maçlanna dü.ı de şehrimizde Ankara'da ve tzmir'de yapılan karşılasmalarla devam edilmiftir. Dolmabahçedeki maçlarda tstanbulspor ile İzmirspor berabere kalmışlar, Fenerbahçe ise A. Orduyu 40 mağlup etmiştir. Ankarı ve tzmir'de yapılan dört karşılaşma da beraberlikle son bulmuştur. Vukarıdaki resim F. Bahçe A. Ordu maçında Mustafa'nın k=ıle ..nündeki bir atağını göstermektedir. (Maçlara ait tafsilâtı SPOR ^ahifemizde bulacaksınız) Feridun ERGİN Yüksek Adaiet Divanı busün «Ç'anakkale iskele ve 31 inci kilometre» dâvasmm duruşmasına devam edecektir. Yassıada'da bugünkü duruşma
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle