14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 Ocak 1961 CUMHURÎYET ÜÇ DÜNYA HA B E R L E R I Poiittka Çin Başbaham Çu En Lai'nin iddiası Asya'da Sovyet geüşmesi ovyet Rusyaya gitmiş olan hir Endonezya heyeti ile Sovyet Ticaret Komiseri Nikoyan çok dikkati celbeden bir anlaşma imzalamıstır. Bn anlaşmaya göre bundan bövle Endonezya, Sovyet Rusyamn en kıvmetli müsterileri arasında ver alacaktır. Bu münasebetle Moskovada nutuklar söviiyen Cakarta heyeti namına Endonezya Harici ye Nazırı Subandrio ve General Abdnl Haris Nasusyon, emperyalist devletlere şiddetle catmışlar ve Hollandanın müstemlekeci ni yptierinden bahsederek. Rusvava olan dostluklarından bahsetmis lerdir. Bu arada yine bu zivaret münasebetiyle General Abdul I ris Nasusyon. Sovvetlerle müzakerelerde bulıınmns ve Hollandanın Batı Teni Ginrde yaptıfı tecavüzleri durdnrmak maksadiyle Pnsyanın Endonezvaya yardım edecejf bildirilmistir. Endonezvanın Bonn'daki atasemiliterinin verdifi malümata göre Sovyet Rusya üç ilâ dört vüz milvon dolarlık silâh yardımiyle, Endonezya ordnsunnn yeniden kurulmasını temin edecpktir. Bu arada Sovyet hiikümeti Hollandaya karsı şn ihtarda bnlunmustnr «ESer Amerika bir atom harbini tahrik edecek olursa atom silâhlan deposu haline getirilmis o'm Hollandıva misilleme yolivle Sovvet Rusva aynen atom S'Hhları ile mııkahele edecektir.» Sovyet Rusvanın Asyada mnvaffakivetli artımlar attıjının bir iklnci delili de. Pakistan ile Rusya arasında petrol ve maden isletmesi hakkında bir anlaşmıya varılmış oimasıdır. «A.B.D., Laosa doğrudan doğruya silâhlı mödahalede bulunuyor» dımı yapmakla kalmayıp Tayland sınmndan Laos'a doğrudan doğruya silâhlı müdahalede bulunmakla da itham etmiş ve «Laos iç harbine Güney Vietnam'ın ve Milliyetçi Cankaysek kuvvetleri bakiyelerinin de katılması ıçin bunlara cesaret verdiğini» iddia etmiştir. Çu En Lai. «Laos'ta sulhu iadeye yardım edecek olan» Kamboçya teklifini desteküyecejini söylemiş tir. Türkiyede Bilet karaborsacıları ile Haoseehalh tipi mücadefe miispet safhada Şöyle böyle sözler sinenıa gişelerinde zabıta otomobit Karaborsaya bilet veren bazı lemesi isteniyor memurlarının bek yaptlacah Memleketimizin belli başlı bâzı makina imâli müesseseleri birleşe rek «Türkiye Makina, Motörlü Va sıta ve Yardımcı Sanayi Birliği» adı altında bir birlik kurmak için teşebbüse geçmişlerdir. Verilen izahata göre. memleketimizin sanayi sahasmda eriştiği merhale bundan sonrası için imalât yapan müesseselerin bir!i|ini icap ettirmektedir. Bu sebeple ilk olarak makina sanayiimizde gerçekleşmesine çalışılan bu işbirliği sayesinde yakın zamanda halk tipi ilk Türk otomobili, tamamen yerli malzeme ile meydana getirilecek ve dış memleketlerdeki imalât kalitesi de sağlanmış olacaktır. 9 müessesenin teşebbüsüyle kurulacak olan Sanayi Birliğinin ga yesi, memleketimizin büyük yatırımlarla kurulmuş ve kurulacak olan tam kapasiteli tesislerinin ça hşmasını koordine etmektedir. Karaborsayı onlemek için girişilen mücadelenin iyi sonuçlar ver meğe başladığı müsahede edilmek tedir. Dün ekipler yaptıkları kontrollerde hiç bir vatandaşın karaborsadan sinema bileti almadığını tesbit etmişlerdir. Bu arada karaborsaya bilet veren bazı sir.ema'.arın gişelerinde bir müddet için Beledive Zâbıtası memuru bulundurulması istenmek tedir. ÇuEnLai'ye göre Amerika ayrıca Vietnam ve ÇanKayŞek kuvvetlerini de Laos iç harbine sürüklüyor Hong Kong. 15 (a.a.) Komünist Çin Başbakanı Çu En Lai, Laos'ta Batı taraftan Buon Um kuvvetlerıne Amerikanın roketle mücehhez uçaklar vermesi ile Laos'ta durumun vehametinin artmlmıs olduğunu irîdia etmiş.tir. Çu En Lai bu iddiasını 1954 senesinde Çin Hindindeki savaşa son vermiş olan Cenevre Konferansına benzer bir konferans toplanması hakkında. Kamboçya Devlet Başkanı Prens Norodom Sihanuk'un teklifini cevaplandırırken ileri sürmüştür. Çu En Lai aynı zamanda Amerika'yı Buom Um kuvvetlerine silâh, nüi'^^'mat ve askeri teçhizat yar Kuş akvaryumu Endonezya'da basııt güdümlüleştiriliyor O : Yenicami arkasmdaki parkta bir kuş akvaryumu (bahçesi) kurulmas: için yapılan müracaat B°lediye tarafndan ilgi ile karşılanmıştır Şehrimiz Belediv e Başkanlısı bu kor.udaki teklifi. etüd için ilgüi komisyonlara havale etmiştir. Istanbul Serinofil Derneği tarafından yapılan müracaata göre Türk kusçuluğunun merkezi olan bu parka tarihi mimarisine uygun bir şekil verilmek istenmektedir. Prensip olarak teklifi kabul ed^n Belediye'nin. etüdler bittikten sonra parkı kuş akvaryumu şekline sokmak için hemen çahşmalara başhyacağı tahmin edilmektedir. edilemediği nsanlar eşittirler; kanun nazarında. Ama ne boyları, ne buvları. ne bilgileri ne akılları ne tutumlan, ne durjmDeniz Müzesi Beşiktaş >Ialiye ları eşıt olamıyor. Herkesin sesı güzel gözü güzel. çehresı guzel, şubeshî'in bulunduğu huyu güzel. kılığı hıyafeti guzel.. binaya taşınıyor olıır muV Bir müddetten beri Do'mabahçe Bütün dâva bu tarkları ortadan Camiinde* bulunan «Deniz Müze kaldırmaya çalışanların su dbğduk si. önümüzdeki günlerde Beşiktaş lerinin farkmda olup olmadıklann Maliye Şubesinin bulunduğu bi dadır. Müsavat ancak. aynı imkan naya taşınacaktır Müze yeni baş lara sahip olmakla temin edıletan tanzim edilecek ve Denizcilik bilir. Bir hukuk devleti, bir detarihimize ait canlı hâtıralar. baş mokrasi rejiminde herkesin sıhka yerlerde bulunan kıvmetli ar hate. servete. raarifete. adalete ma ve personel kıyafetlerine ver olan mesafesi aynı olacaktır. Onverilecektir. dan ötesi kendi gayretine. kabiliBekçi teşkilâtı yetine. hattâ sansa bağlıdır. Bu Kaymakamlıklardaki Bekçi Bü da kanuııı tabiat icabıdır. Cstünrolarının lâğvı ve Bekçi teşkilâtı den atlanılamaz. Yanlıs söz. yanlıs kelime, nın polise bağlanması yolunda ha zırlıklara başlanmıştır. Bekçi Bü yanlıs telâkki uzun zaman söylerolarında lüzumsuz birçok memur ne söylene. çele eele bir bedihi Bazan tam zıddını ve tahsildarın bulunduğu, bunla hakikat olur. ra yüksek ücret ve tahsilâttan bilf ifade eder. «başı başlı» mâyüzde verildiği, bu yüzden de ba nasına gelen «serbest» sözünün zı ilçeler bekçilerine az ücret ve «hür» mânasına geldifi gibi. (Çoğu rildiği veya fazla bekçi istihdam zaman da öyledir ya!) I anlaşılmıştır. Keıifietly içiıı töreıı Başkanlığın devir alınması ıminasebetiyle yapılacak törende brrçok Amerikan sanatkârı da hazır bulıınacak Washington, 15 (a.a.) Kennedy' nin resmen baskanlık vazifesine başlaması dolayısiyle 19 ve 20 ocak günleri yapılacak merasime dâvet edilen şahsiyetler arasında, birçok Amerikan sanatkârı da bulunmaktadır. Sözcü, Endonezya'da istikbalde gazetelerin şahısların değil, fakat hükümetin siyasî felsefesine göre yönetileceğini söyledi. Cakarta, 15 (a.a.) Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare konseyi müdür nıuavini, Ruslan Abdülganı. dün gazetecilerle yaptığı bir toplaıjtıda, «Endonezyada basının güdünılü» olacağını söylemiştir. Endonezya hiikümetinin pek yakında yeni basın kanunları çıkaracağı bildirilmektedir. Abdülgani: •îstikbalde gazeteler şahıslarm değil. fakat hükümetin liyasi felsefesine göre yöneltile^ cektir» demiş, «Bu sebepten gazeteler hükümetin siyasetini tasvip etmeli, savunmalı ve yaymalıdır, Endonezya basını ihtilâlin âleti olarak kalacaktır. Hükümet. sömürgeci ve emperyalizm taraftarı olan her gazeteyi kapatacaktır» di ye ilâve etmiştir. Muhalefetin muayyen sahalara inhisar ettirileceğini söyliyen Abdülgani, «îdarenin temel felsefesini tenkid, devletin ayağım kaydırmaya teşebbüs say.lacak ve bu yolu takip eden gazeteler tasfiye edilecektir» demiştir. Abdülgani sözlenni «Endonezya basmınm fonksiyonu. Endonezya sosyalizmin tahakkuku için hükümete yardımcı o'maktır» diye bitirmiştir. YflPI ve KBEDİ BANKASI İstanbul İkinci Noteri, İMaliye nıurakıpları ve davetliler huzurunda 15 Ocak 1961 Pazar günü Spor ve Sergi Sarayında yapılan ChurrhiH'in bir sözünü hiç anntmam: Alışılmış aptallıklar. yeni akıllılıkiardan yeğdir. En bilgin adara, bilmediğini biüp, soran adamdır. Onnn için çok bilen çok yanılır. tsa, Don Kamiiio'ya galiba f5yle söyler. Don Kamillo! Sen Bnee düşünüp «onra konnşacak bir de Bnce konasnp sonrs düsünfirsün! Bu sözün muhatabı yalnıı Don Kamillo defildir. Füıuli'nin şu güıel slirini dil bakımından yeni neslin tadamadıtına ne kadar üıülürüm.. «Küfrü rülfün salalı rahcıtler iymammıza» Kafir ağlar bizim ahvâli periçânımııa Şair «küfür» kellmesinln kara renk mfinasını ifade etmesinden faydalanarak saçlarının karalıgı iymammııda rahneler açtığindan beri halimize kfifirler ağlar diye küför İle kâfir arasındaki münaıebeti bir cinSsı lafzî olarak kullanmıstır; bunnn da ayrı bir zevki vardır. Tarihie çok akıllı. hakîm. v e fllozof ŞeybülisISmlar gelroistir. Tahya Efendi bnnlardan biridir. Arasıra etrafa baktıkça onnn şu bevtini hatırlamaktan kendimi alamam: Mescitte riyâpîşeler etsin ko riyâyî Meyhâneye gelkim ne riyâ var ne mürâyi Tabiî fllozof şeyhülislâmın bu sözii bfr kokteyl parti davetiyesi deçildir. tşin tuhafı odur ki; bu aözünden dolayı Tabya Efendiyi Şeyhülislâm iken cami vaızlarınd» «tekfir» eden yani «kâfir» dir.. diyen yobazlar olmus. hazret de bn sözlere gülmüş, geçraiştir. Biz ne devirler yaşamışız! Kâh kara bir darlık, kâh alabildiğine geniş bir müsamaba. Galiba devirler, inıanlarına göre. insanlarının karakterlerine göre renklenmisler. KSh pembe. kâh simsiyah. Bir obur lisanından: Zurafâ Bu boğazım ile oldum zurafâ maskarası Havyar olsun iki âlem de bana yüz karası Bir büyük tepsi il» gelse lüfer ızgarası A birader gözüm açtır, geie karnım doymaz. Su şiirin Türkçesine bakınız ne kadar temiz. Hem de arfiz vezniyle yazılmıs. BSyle Türkçeye bayılıyorum. Gel gelelim şimdi herkesin anladıgi dille yazı yazmak «ofaayd» sayılıyor. Ne diyebiliriz? Su beyit kimindir bilmem: Zannetme ki ?öyle böyle bir sHz Gel sen dahi söyle bByle bir söz Ama guzel sözdfir. 147 ler ne old« yahu! Döndü mfi? Hayır. dondu.. Tani? Tani n e 146 olaeak, ne 148.. Demek ki? Bir rakam meselesi haline geldl.. Taaa? O başka! B. o . İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE Apartman Dairesi kazananlar: 1. 2. 3. ^ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. İstanbul'dan İsmet Artun (Üsküdar Şb. Cüz. No. 13257) İstanbul'dan Anahit Boşnakyan (Pangaltı Şb. Cüz. No. 9909) İstanbul'dan Dodi Yafet (Kadıkoy Şb. Cüz. No. 35390) İstanbul'dan Kasım Atalay (Fatih Şb. Cüz. No. 1915) İstanbul'dan Liza Yenifiliz (Beyoğlu Şb. Cüz. No. 34061) İstanbul'dan Refka Eskenazi (Beyoğlu Şb. Cüz. No. 13177) İstanbul'dan Selâhattin Gözen (Beyoğlu Şb. Cüz. No. 38025) İstanbul'dan Şeref Akça (Eyüp Şb. Cüz No.4465) Bandırma'dan Bekir Topçu (Bandırma Şb. Cüz. No. 4) Diyarbakır'dan Sahavet Kırbaş (Diyarbakır Şb. Cüz. No. 9138) İzmir'den Ferişte Çilingiroğlu (Konak Şb. Cüz No. 3932) İzmir'den Kemal Çakırer (Karşıyaka Şb. Cüz. No. 8418) İzmir'den isminin ilânını istemiyen bir müşteri Kordon Şb. Cüz. No. 25496) Samsun'dan Mustaf a Başoğlu ( Samsun Şb. Cüz. No. 16876) Söke'den Süleyman Davas (Söke Şb. Cüz. No. 44) Itiraf etmek l.r/ımdır ki Pakistaıı. kendi toprakaltı servetlerini isletmek hususıında dısardan ıerBu münasebetle gönderilen dâvenıaye nr:ırken. Sovyet Rusvayı en tiyelerde, yeni idarenin yazarlar, sonra düşünmüş bulunmaktadır. artistler. kompozitörler. filozoflar, Fakat ne çare ki. bütün eayretle ilim adamları ve kültür müessesere, nfcrasmnlara raîmen bu müs Itri başkanları ile yapıcı münaseliiman ve kardes millet garbın ser betler tesis etmek istediği belirtilmayedarlarını kendi memleketine mektedır. Dâvet. edilenler arasmçekem'ımis ve bu islerle onları il da şu sanatkârlar bulunmaktadır : Roman yazarları: Ernest Heming silendirememistir. Bunun iizerine de Pakistanın Tabiî Servetler ve way, Pearl Buck, William FaulkEnerji Baksnı Zii'fikar Bhutto ile ner, John Steinbeck. Rusya arasında. Pakistanda maden Şairler: Archibald Macleish, e. Mariınne Moore, ve petrol araştırabilmeK maksadiv e. cummings, le Rnsya ile bir anlaşma Imzala Robert Frost. nvstır. Tiyatro yazarları: Wilii»m Inge, Bütön israrlara ve feryatlara Arthur Müler, Thorntorn Wilder, Tennessee Williams. raftmen ne Pakistanda. ne HindisKompozitörler ve orkestra şefletanda ve ne de Seylânda batı petrı : Paul Hindemith, Igor Strarol şirketleri. petrol fivatlarını invinsky, Leonard Bernstein, Frit dirmeve yanasmamıslardır. Bu duReiner, Eugene Ormandy. rum karşısında Sovyet petrolleri fivatlarını kırdıkları icin evvelâ Hindiştan piyasasına, Hint hükümetinin bütün mnkavemet arznlarına rağmen sokulmuşlar, sonra da Karaçi'de taht kurmuşlardır. Petrol buhraııı Seylânın merkezi Colombo'da da patiak vermistir. l')61 yılbaşına kadar Seyiân ve eski ismiyle Serendip adast Amerika sirketlerinin rakipsiz olarak petrol ve benzin sattıkları bir yerdi. Cennette elmayı ısırdıktan sonra. diinya vüzüne günahkâr olarak atılan Havva anamızın konduju bu Kudüs, 15 (a.a.) hrael Başbagüzel adada simdiki Başvekil Ma kanı Ben Gurion ile kabine arkadam Bandaranaieke isminde bir daşları arasındaki anlaçmazlığı gikadındır. tste bn sayın kadın. A der.nek üzere Çumhurbaskanı tamerlka petrol sirketlerinin fivatrafından tertiplenen toplantı hiç larını indirmelerini istemis ve bu bir netice vermemiştir. talebinde muvaffak olamayınca. David Ben Gurion ögleden sonColombo parlâmentosn, bunlann raki kabine toplantısma da gelimtiyazlarını fesherek, petrol itmemiş ve r izakereler Maliye Bahali, ihracı. satısı isiyle meşgnl kanı Levi Eşkol'un başkanhîı al, olacak bir Ofis kurmustur. Bu Otında geçmistir. fis Rusvadan da petrol ithal edeBilindifi gibi. anlafmazhk eski bilecektir. Kendisine şimdiden ASavunma Bakanı Pinhas Lavon omerika fivatlarına nazaran daha ehven teklifler yapılmıstır. Bu O lavından çıkmıştır. Tahkik komisyonunun eski Savunma Bakanını fisin sermayesi 7 00 O sterlindir. 5.O Rus petrollerinin fiyat kırmala haklı bulması ve Bakanhğı sırarı ve Amerikan petrollerinin hâ smda sahte evrak tanzim edilerek kim oldukları piyasalara sokulma iftiraya ugratıldığını kabul etmesi ları karşısında, Suudi Arabistan ve üzerine Başbakan David Ben GuIrak gibi petrol sahipleri endiseye rion üe kabine arkadaşları arasmdüşmüşlerdir. Bu sebepten dolayı da arlaş.nazlık yüz göstermiştir. Ben Gurion Pinhas Lavon'un î;çi dır ki Irak diktatörü Kasım. son Sendikaları Birligi Genel Sekre7amanlarda tnîiliz'ere yaklasmak terliSinden istifa etmesinde ısrar temayülünü ve trak Petroleum şirketi ile eski ihtilâflannı kiille etmektedir. Hollywood taki rezaletler Hollywood. 15 (A.P.l Son zamanlarda Hollywood'da «rtan boşanmalar üzerine yapılan incelemeler çok dikkate değer neticeler vermiştir. Hollywood'd» çalışsm bir aktrisin izdivacını mahveden sebeplerin başında ladece gösteriş olsun di • ye evlenen homoseksüel aktörler gelmektedir. Kocasını. «yaşıyan artistlerin en büyüğü» diye vajıflandıran bir kadın artist, kocasının homnseksıiel olduğundan sikâyet etmiş v«: «O, ancak sahnede erkek rolü oynar» demiştir. Hollywood'un erkek artistlerinden birinin eski karısı ise kocasını elindan almak için aktrislerin ne gibi çarelere başvurduğunu anlatmıştır: «Insan, bazı kadınların ne kadar ucuz olduğunu meşhur bir erkek artistle evlenmeden anlıyamıyor. Aktrisler. resmen kendilerini kocamın kucağına atıyorlardı. o kadar ki salondan çıkmama bile meydan bırakmadıkları oluyor, yaptıkları hayasızca teklifleri kendi kulağımla duyuyordum.» Diğer taraftan erkek yıldızlar da aynı şekillerde kadınlardan şikâyetçidir Gerçek olan şudur ki, Hollywood'daki karı kocaları günlerinin en az zamanını ancak birbirlerine »yırabilmekte. bazan buna ayıracak zamanı bulamamaktadırlar. Gana. Cezayire gönüllü topluyor Accra. 15 (a.a.) Gana hükümeti, Cezayirde milliyetçilerle aynı safta çarpışmak üzere Gana'da gönüllü toplanmasına müsaade ettigini bildirmiştir. Gana hükümeti tarafmdan bu münasebetle yayınlanan tebliğde. Gana'nm Cezayir politikasının esasları ortaya konulmakta ve geçici Cezayir hükümetinin tamamen desteklendiği ifade edilmektedir Tebliâde. yapılan referandum hükümsüz addedilmekte ve referanduma jstinaden kabul edilecek anaya?anın tanmmıyacaği belirtilmektedir. Israel kabinesinde geçimsizlik Kanser tedavisinde kaydedilen ilerleme NewYork 15 (a.a.) Kanserle mücadele etmek üzere kurulmuş plan «Cancer Soci»ty> adındaki tesekkül tarafmdan yayınlanan yıllık raporda tedavi görmüş bir buçuk milyon Amerikalınm bu illetten kurtulmuş oldukları belirtilmektedir. Yine bu rapordan anlaşıldığına göre. bundan bir kaç yıl önc e bu illetten kurtulanlann nispeti dörtte bir iken, son zamanlarda üçte bire yükselmiştir. «Cancer Society» öte yandan. akciğer kanserinin ilerl°me kaydetiğini. 1960 yıhnda bundan 37.U00 kişinin öldüğünü, bu suretle ölüm nispetinin yirmi yıl öncesine nazaran beş misli artmış olduğunun anlaşıldığım da belirtmekted;r. * NE MUTLU EVİNDE t J GIR GIR SÜPÜRGESİ OLANA \ SURIKLIK I SOGUK ALGINUĞINA KARŞI AKSA Kazananlar 1. 2. 3. 4. 5. İstanbuldan rahire Çet (Beşiktaş Şb. Cüz. No. 258) tstanbul'dan Nevin Arık (Bahçekapı Şb. Cüz. No. 691) tstanbul'dan isminin ilânını istemiyen bir müşteri. Balıkesir'den İbrahim Karakash (Balıkesir (Bnrsa Sb Şb. Cüz. No. 4792) Bursa'dan Nivazi Selcuk r « 7 . No. 37688) nıeye çalışmıştır. M. PtRt Anestezi için elektronik cihaz kullanıldı Jackson (B. Amerika), 15 (a.a.) Mississipi Üniversitesi tıp merkezinde bir kadın hastaya yapılan ameliyat sırasında, anestezide bir elektronik cihaz kullanılmış ve ameliyat muvaffakiyetle neticelenmiştir. ERKEK KADIN Yazan: EMİN ERtŞlRGtL Yeni çıktı. Okuvunuz. 100t000 Lira Kazananlar: 1. İstanbul'dan Besim Cstüner (Ortaköy Şb. Cüı. No. 9831) Z. tstanbul'dan tsmail Kunter (Suadiye Sb. Cüz. No. 1765) Konya'da koyun etinin kilosuna 100 kuruş zam yapıldı Konya 15 (Telefonlal Şehrimizde koyun fiyatlarının yükselmesiyle et fiyatlan da 100 kuruş zam görerek 550 ye çıkmıştır. On gün evveline kadar canlı kilo^u 3 lirayı gçmiyen koyun fiyatı 41042(1 kurusu bulmustur. Üç îiradan fazla fiyat veremedi s i ioin koyun satın alamıyan şehrimiz Et Kombinası kesimleri tamamen durdurmustur. Singer Sanayi Anonim 4 Şirketi 1. 2. 3. 4. 4 4 4 4 This company has ü:teresting vacancies for qualified mechanical engineers with ? working lcnowledge of the English language. Succesful «pplicants would be expected to occupy responsible positions in the new Singer Sewing Machine Plant at Maltepe, Kartal. VVritten appücations sbould be made in Turkish and English to the Works Manager giving details ot education and experience. Singer Sanayi A. Ş. Sinjer Han, 145 Yeniçeriler Caddeti. Hürriyet Meydanı, Istanbul. 50*000 Lira Kazananlar: tstanbul'dan tstanbul'dan tstanbul'dan Merzifon'dan Arif Lluğ (Çemberlitaş Şb. Cüı. No. 6532) Canip özden (Sultanhamam Şb. Cüz. No. 19740) Kadriye Şayan (Beyazıt Şb. Ctiz. No. 22845) Ahmet Rozacıo£lu (Merzifon Şb. Cüz. No. 1510) 5*000 Lira Kazananlar: Alber Erdoğmuş Andriko Keseroğlu Celâl Tücelir Cemil Sahillioilu Güner Sakaryalı Halil İbrahim Şener Hristo Nino İbrabim Yücedal tlban özdemir Ishak Şeren Lütti Akkaya Mustata Çartoviç Muzaffer Budak Needet Otaman Raife özcömert Rasih Şelcanoğlu Şucaattin Güven Talia trge Zübeyde Aydın isminin ilânını istemiyen blr müsteri BIR GENÇ AILESINI ARıYOR Çok küçük yaşta bir vesile ile anne ve babamdan ayrıi mıştım. Aradan uzun yıllaı geçtiğinden ve kendilerinı ha tırhyacak yaşta olmad'S, m . dan, bir türlü irtibat kuramadım. Ismim Berkit Özen. anne adı: Hamide Özen, baba adı: Naci Özen... Anne babamı tanıyan veya benim ailem ile uzakyakın ilgisi olanların. (cendilerinin nerede olduklarını insaniyet namına adresime bildir mplerini rica ederim ERKtT ÖZKN Hava meydanı inşaati P.K 27 Kavserı J E R R Y LEWİSS'in RENKLİ VİSTAVİSİON Dört Bebekli Gelin (ROCK A BYE BABY) Gördüğö muazzam rağbet üzerine bu hsfta da devam edecektir. AS Kunduraları F A T İ H Mağazası B u g ü n a Fatih Fevzipaşa caddesi ı< • 9 OPOIM FAYDALIDIR! OPON, ba«, diç, adale sinir ağrüannı teskin edeı OPON, soğuk algınlığınd*n ileıi golen a ğ n ve sınlara karçı b h d OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR ayrıca 100 kişi 1000er Lira 4000 kişi k 100 er Lira kazanmıştır. CÜ0.000 liralık çeşitli para ikramiyelerini kazanan 4120 müşterimizi gösteren broşürler Şubelerimizde emrinizdedir. İkramiye kazananların hepsine ayrıca mektupla kazandıkları ikramiyeler bildirilmistir. Operatör. Croloç Dr. çılmıştır. YAPI ve KREDI BANKASI Kemal tdrar Yolları VP Tenasiil Hastalıkları Miitehassısı Galatasaray. SutPra7İ Sok No. 1 Ugur Apt TPI : 4» 1 2 <
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle