11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İK1 CUMHURÎYET 10 Ocak 1961 HapSshan KATIP TAMIf? hattralart 13 Şehtr Be/ler koğuşu Zil çalmış, hayırh geceler dile! yaşı, başı ayrı insanlar arasında | ğiyle koğuş arkadaşlan birer bi tam 485 gece geçireceğimi düşünrer yorganlannı çekmişler, uyku düm. ya dalmışlardı. Kapın.n üzerinde. duvara çakılEski devir arzubalcileri gibi mış elektrik lâmbası tâ gözleriBana gelince. günün olaylarını, min içinde .. Xe uyumaya, ne de hiç olmazsa ileride hatırlamama önüme seril.tıiş manzaradan kur4) Hükümet naTürkiyemizin ıkyuvamda. yardrcnı olacak şekilde, bir kaç tulup evimi, yuvamı. YAZAN: Kazaları önîemek için yeni tisadî karakteri da mına yapılaeak gözyaşı döken. b»ni satırla not etmek istiyordum. Çan muhakkak bazı tedbirler alındı ha ziyade bir zim ü d a h a 1 e, destatndan bir dejte kâğıtla bir kur düşünen, ıstırap çekenleri düşün j raat memleketi şun kalera çıkardım. Bir ayağımı meme imkân bırakıyor. Karanlık tek mübayaalarıtaşır. O altıma alarak, bir dizimi diktim. ve «ükunet istiyorum Ne lâmbaTrafik kazalarını önlemek mak kaşesını nın mutlaka en Eski devir arzuhalcileri gıbı yaz yı söndürmeye, ne horultuları, ne sadiyie bazı tedbirlerin alınmasına nun içindir ki ha yüksek vasıflı mad mıya başladım. Gel gelelim. bir diş gıcırtılarını, ne de soğan, sar baslanmıstır. Bu arada ilk olarak ncı tıcaretimizde ihracatımızı IÎ| lere göre yapılmaktadır. Belki şudelerdcn yapılması »uretiyle evtürlü rahat oturamıyordum. Dij mısak kokusu saçan solumâları Saraçhanebaşı • Fatih Atikali raı mahsuller temsil etmektedir. r a d a veya burada, su veya bu mah velâ müstahsilin (1yi mal) yetişmekte«.r. y Edimekapı güzergâhındaki Macar zim tutuluyor. ayağım karınca'aj dindirmeve imkân var taraftan harici ticaretimiz sul üzerinde çalısırsak tabiat ana tlrmeye teşvik edilmesi, sonra da c kardeşler ve Fevzipasa caddelerine açık verd!|i i i erd|i ç i n b u , Ç ] f l nıyor, iki üç dakıkada bir vazive«Oldu da bitti maşallah» Blze çok daha kuvvetli, güzel va bu mübayaalara bir müstehlik ver çıkan bazı tâli sokaklar trafığe katimi değiştiriyor, yastığı iki kat mak, muvazeneyi lehimze çevir sıflı ziraî kıymetler verebilir. gisi mahiyeti verilmemesi. Düşünüyorum: hakikaten suç işpatılmıştır. mk ü mek yaparak duvara dayayor, yaslanıMevzun daha fazla şümullendir5) yine bu mübayaaların dünya de b i r lemis mi idim? 1952 yılı sonundan Bu sokaklara gırmek istiyen tayorum. yatağın ayakucuna doğru 1P56 ortasına kadar tam 54 defa şıtlar, büyük sokaklardan gırecek re ıhtiyaç vardır. Bu trtbirler tar meden dahi diyebiliriz ki, biz, ijif phasâlan fiyatlarınlh üstünde fiDtfer bir takibata maruz kalmıştım. Oirip ve böylece hem süratle seyreden ladaıı baslıyarak Umar.a kadar gi kötö, yerinde veya defil. istihsal vatllrla yapılmamâsı. oen yol üzerinde îMnabüirler v « eylediğimiz mahsulleri bınbir şekle giriyor, sa|a dönüj t.kmndığ.m ne topraŞın deylmle sun'î bir ytiksek plyasa mahkeme vasıtalann önlerıne sokak arala ahnmalıdırlar. yor, sola donüyor, fakat rahat etkucafından aldıktan sonra da o seviyesinin ihdas edilmemesi. rından çıkacak diğer taşıtlar çıkamenin çaresini asla bulamıyor| k a l m 'f t l . n e Asliye mahkemesi, ne Bilindifi üzere harici ticaretin nun vasıflannı ıslâh edici, değeriMuhakkak olan oir sey varsa mıyacak, hem de yaya vatandaşlar d e T o p l u b a s l n ! dum. Bu bocalamalar arasında' an \ Cizdim mahke nispeten rahat yürüyebileceklerdir. hacmi (bedel) le f«de nlunmakta' n i arttırıeı şekilde hizırlamıyornz. bir memleketin baricî ticaret mucak bir iki kiğıt karalayâbildim. meye verildim, yazdım mahkeme(hükümet vardımı) Öteyandan diğer bazı semtlerde dır. (Bedel) de miktar ile birim Bir mahsnlün buuünkü ticaret pi vazenesinde ye verildim, konuştum mahkeme ki büyük caddelere açılan tâli so fı.vatımn mnhassalasıtlır Bedel = yasalarında değeri homogene ol i bizde oldnğu şekilde bir (atıfet) Çaresiz yatmıya karar verdim. ye verildim. Birinde, beşinde, on kaklann da aynı şekilde taşıtlara Miktar X Birim fiyat. şeklinde ması, dünya piyasalannın standart I halinde olmamalldır. Bir haricî Istlraph geceler beşinde, hepsinde beraet etmiş, kapatılması tetkik edilmektedir. olarak. ve ııormlarına nygun olması, dün | ticaret muvazenesinde bizatihi Usulca ranzadan aşağı kaydım, nihayet bir tanesl, şu mahut Basın Bn muadelede (bedpl) in artma ya pivasalarında aranan şekilde I mahsuliin kendisi haiz olduğu vayavaşça kapıyı açıp maltaya çıksı mukabil iki unsurun art ve ambslSjda satışa arzedllmesi, sıflariyle terazinin kefesini kendi yıldırım sür'atiyle Mangala düşüp yanan tım. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Yol, kanununun masiyle kabildir. Yani bedeli dünya pivasaianna en müsait za ] hine cevirmelidir. Meclisten geçivennesi üzerine çocuklar e iz soracak kimseier de yoktu meyarttırmak için ya (miktar) ı yaptığım Oldu da bitti rnaşalmanlarda arzedilmesi ile artar. | Mahsulün vasıfları, yani dünva danda. . Fakat buna lüzum da Zeytinburnunda Yenido^an so(fiyat) . yüksellmemiz gere Halbuki bizim, ilk mostahsil 0 | rekabet piyasalarlnda geeer tkçe yoktu. Her adımda burnumun di lah» lejandlı karikatür j'üzünden kağında oturan Mehmet Kaptanın kir. lan köylüden başlıyarak tâ ihra j o ı a n standart mal, yüksek kalite, bir yıl dört ay hapse ve 4.000 lira reğini biraz daha fazla sızlatan 4 yaşındaki oğlu Metin. evde kim da para cezasına mahkum olmuş Haricî ticaret mu\ ,ıt nesınde sa catçıva kadar mahsulümüzü elle muteriil. hattâ ucuz fiyat. Bn vasenin olmadığı bir sırada içi ateş müthiş bir koku bana öncülük edive işte sonunda hapishaneye atılrinde tutanlar veya ihracata y<i sıfları haiz olan ihracat metaları dolu mangala düşmüş ve muhte lâh her seyden cvvjl (miktar) i.. yordu. Manzara tahmin ettiğim gimıştım. Türkne bilhassa neltenler bu toprak vergisinin en kendi kendilerini kurtarırlar, bir lif yerlerinden yanmıştır. Küçük tışıyU olur. bi feci değildi. Her yer yıkanmıs, Mahkeme neden ittifakla bir ka çocuk koma halinde hastahaneye ıhracatına verdigi nevılerden ol çok para getirecek hale ifrağını yardıma, bir himayeye ihtiyaç »ös temizlenmişti. Fakat bu koku, bu mak üzere ne kadır fazla istih bilerek veya bilmiyerek ihmal ey termezler. Ve böyle olmakta derara varmamıştı? Yüksek Temyiz sevkedilmiştir. korkunç koku!. Deliklerde sifon vam ettikleri müddetçe de vazisal yaparsa ticari muvazenesi o lemektedirler. veya kapak bulunmaması, ana mahkemesi neden bu karan ittiDiğer taraftan Karagümrükte kadar faydalanır. Ka a et tabiîToprağımızın bİ2e verdiği kıy yetlerini kuvvetli şekilde muhamecraya nereden girdiğini kestir fakla tasdik etmemişti? Demek ka Türkistan sokağında Safinaz Güldir. Ancak fazla ıstihsa! bir ka metleri en verimli halde memle faza ederler. (Himaye) yani devmeme imkân olmıyan bir hava ce nunları tatbik etrnek mevkiinde o canın 8 yaşındaki kızı Seher de pasite meselesid.r ve ekıleıı arazi. ket ticaret terazisinin gözüne at let himayesi ancak mahalline masreyanının, bütün güciyle, bu cnüt lanlar arasında da masum olduğu mangala düşmüs, muhtelif yerlezanıretlere cevap çalışan insın nıakın« n;ısuru ve mak için hepimize düsen vazife ruf ve hakikî rinden yanmıştır hiş kokuyu buraya püskürmesine ma inananlar vardı! nihayet topragm verimliliçi ü e ler var. Bunlardan bir kısmı hü verdigi takdirde bir iktisadî tedBeraetimi istiyen müddeinmnmî sebep oluyordu. Yaz aylannda bir Polis, her iki olayda tedbirsizlik mukavyettir. Bunlann arttınlma kümet kanalından, hnkümet teski bir kıvmetini haiz olur. Bizdeki de sular kesilir, temizllk yapmıya Karsılaştığım, karıştığım hâdi leri ve ihmallert görülen ana ve sı da bazı imkân'ara t>a?lıdır. Hal lâtından gelecek, üst tarafı da (müdahale destek alımları) *ek da imkân kalmazsa halin nice ola seler içinde neler yoktu ki!?.. Ala babalar hakkında soruşturmaya buki avnı miktar istîhs^' yapıldı ziraat ve ticaret erbabımııca yük lindeki himayeler ise hele işin cağını düşündüm. Zaman bu dü şehirde beraetimi istiyen müddei başlamıştır. lenilecektir. içine dahil! siyaset tesirleri de ka Sı nalde sadece bedelm ikinci u şüncemde beni haklı çıkardı. AI umumi neden işfnden atılmıstı? suru olan (fiy»t) 1 vökseltmekle Vazifelerin taksimini şBylece ya rıstıtı için bugüne kadar haricî Aranan yankesiciler dığım ve aldırdığım. imkân dahi îstanbulda istediîim bilirkisi raticaretimizde veya blzatihl tnah(bedel) i arttırabiliriz. (Fiyat) bir palım. Maçka'da otobüse binen Alman malın kalitesf. bir malın haiz ollindeki bütün tedbirlere r«|men porunu verdiren hâki.Ti neden teHükümete dü«en vazifeler 1\ «ul yetistirme dtınımumıızda mfl» sadece bu durum bana hapishane kaüt edilmisti. Müddeiumuminin uyruklu Lenora Ameliya Enders'in duğu vasıflara çörf yüuselir ve Memlekette bir toprak haritası pet teslrler vermiş bir iktisadî hayatımın en ıstıraph gecelerini • talep ve mütalâasını yerinde gö çantasında bulunan 400 lirasını ça ya alçahr. Bir malın vasıflannı (Soilmap) nın ihzarı. Toprakla tedbir olamamışlardır. lan meçhul yankesici polis taralır.yaşattı. yükseltmek veva anallmak ise rın ihtiva etti|i kimyevi vasıflarerek» gazetemin toplatılmasna dan aranmaktadır. Harici ticaret muvazenesi mevrnalı yetiştiren, onu işliyen (mev ra göre ekicilere yol gösterecek, zuunda ziraat ve tiearet erbabımıkarar vermiş olan hâkim, kendisiHaydarpaşadan banliyö treni ile Koğuşa dönüp ranzama tırmanzuumuzda tarladar liırana kadar onlara nerelerde ne gibi ziraatin za düşen vazifeleri gelecek yazıdm, Soyunup elbiselerimi duvar ni Toplu Basın mahkemesinde tek Maltepe'ye giden Zekeriya Kelek götüren) ziraat v» titsret erbabı en faydalı olacafını bildirecek mızda inceliyeceğiz. daki çivilere astım. Pijamalarımı rar karsımızda görünce. bu mev ismindeki kahvecinin cebinde bu nın elinde olan bir Mır böyle bir (ana bilgi) nin artık zizuda reyini ihsas değil, hattâ açık lunan 800 lirası trende meçhul bir giydim ve yorganın altına girdim. raat erbabımıza ilin edilmesi, ica izhar etmiş oldugunu ileri sü yankesici tarafından çalınmıştır. Bu yoldaki izahlarımıza girişir zab edilmesi zamanı çoktan gelTahtaknrusu rerek bu dâvavı görmekten i^tinKadın yüzünden yaralama ken konuyu şövle vaz' edebilirlz: miştir. Sırtüstü yatıp gözlerimi t«v»na kâf etmesini istediği.rıiz halde neMemleketin 7İraî potentieli kuvCemil Yıldız ısminde bir genç. diktiğim zaman hareket halinde den bu makul talebimizi reddet2) Her sene dünya ticaret harevetli bir manzara arzetmektedirNüshası 25 Kuruş bir iki siyah nokta gördüm. Bir mişti? Reddi hâkim talebimiz ne bir müddetten beri ayrı yaşadığı eşinin dostunu ağır surette yarala Elimizde güzel ve °.enis toprakla ketlerini takip ederek gelecek yılBjsan ve Yayan istisnası ile, tahtakurusu kadar iğ den kabul edilmemişti?. mıştır. nmız var. Bn topraklar her nevi da ziraat erbabının yukarıki aCumhuriyet Matbaacılık ve rendiğim, tiksindiğim mahluk yok na bilsi hudutları dahilinde ola Gazetecilik Türk Anonim Şirketi 19 Temmuz 1956 tarihli cazeKasımpasada Kulaksız semtinde mahsul vermeje nüsaıttir ve iktur diyebilirim. En kısa zamanda lim bakımından, top.afm terkibi rak hangi nevi mahsule gitme Caitaloğlu Halkevi Sokak Xo. 2941 bunun bir çaresini bulmaz^am ha temin toplatılması için 18 Temoturan Cemil, ayrı yaşadığı karısı bakımından Sahibi çok ceşitlidirler. sini yıllık programlar halinde yi Cemile ile bahçıvanhk yapan Cepishane hayatı hakikaten bir işken muzda. neşirden önce karar veren NÂZİME NADÎ ayni hâkim değil mi idi? Neden mal'in münasebet tesis ettiğini öğ Memlekette bütün iene taze yaz ne zürraa tavslye eylentek. ce olurdu benira için. Tavana yetiş Bugüne kadar, ilmî e«as ve bilYazı işlprini fiilen idare eden ^ şebze«lni yurdun her tarafında tarafmd*n renmiştir. Saat 20 sıralannda memin, kol gezen bu haydutları bu Kanütılar herkes Mesul Müdür riye Caddesiride Cemal ile karşıla yeînek mümkündür. Sofralarımız eilere, ticarî i«ap ve laruretlere tenkil etmemin imkanı yoktu. Gay ayni şekilde anlaşılmıyordu. Ka şan Cemil, bıçağmı çekerek bahçı da elma ile portak3İ, muz gibi dayanmıyan şekilde, sn veya bu ŞAHİN PERESE ri ihtiyari bakışlarım tavandan nunların. tatbikine memur olan vanı koltuk altından tehlikeli su kış ve yaz yemişlerini beraberce tesir altında, gelişi cÜ7el yapılan Gazttemize gönderilen evrak ve duvarlara kaydı. Kana susamış bir lardan ziyade hiç olmazsa onlar rette yaralamıştır. Olayı mütaakıp nzun mflddet bulundnrablliriz. teşvikler hep ziyan ve hüsranla yazılar neşredilsin edilmesin iade kaç eşkiyanın doludizgin yokuş a kadar, o kanunlara uygun hare firar eden Cemil'in aranmasma baş Bunlar, o kadar ihmal etmemize neticelenmiştir. Daha veni bir ha edilmez. Ilânlardan mesuliyet Yardım Has raçmen (toprak ana) nın bize lut ber olarak şu günlerde ttmir tOşağı inmekte olduklarını görmek ket etmek durumunda olan va lanmış. yaralı da İlk c kabul edilmez tandaslar tarafından ânlaşılması tahanesıne sevkedilmi tir. 1e gecikmedim. Yanıbaşımdaki ya• fudur. Dünyanın en güzel buğda tün zürraının, hükümetih (tüttin Abone ve ilân işlerl Için, larfın takta uyuyan midyeci hart hart gerekmez mi idi?!.. Bu kanunlayı, tütünü, afvonu, 'izümü, pamn ekilmesi yolundaki tesvikine) dâİntihar vakaları kaşınırken, hocnurdanarak sağdan rın, herkes tarafından bir baska |u, inciri, fındıjı »ibi mahsulleri yanarak ihraç kapasitemizden faz üftüne «AboneJ veya «tlân Servisi» Kadıköyde Hasanpaşada Uzunkavdının konmafi lâzımdır. sola dönüyor. Alt yatakların bi türlü çözülen birer bilmece halinbize yine topraklarımız verir. Bn la ve asıl mühimmi dünya pi• çayır Caddesinde Mahir Yeşilekere rinden, yavaştan baslayıp dakika de olması bir vakıa değil midir?.. mahsuller de yine kimisi sıcak, yasasında kıymet ifade P,ü GAZETE BASİN *HLAK etttıiyeh ait bostanın incir ağacında bir şah dan dakikaya artan, müthiş bir UYMAYI TAAHHOi Nihayet, beni mahkumiyete sü sın kendisini iple asarak intihar kimisi snfuk. yayla ıklimı mahsnl orta ve düsük vasıtiı tütünden faz YASASINA dis gıcırtısı, ?işman trafikcinin rükliyen «Oldu da bitti maşallah» leridir, fakat Türkive hudutları i la miktarda ellerinde mahSHİ ol ETMt'STİR. etmiş olduğu polise ihbar edilmiş g3k gürüitüsünü andıran horla lejandlı hükümetce karikatürü çizmemin, tir. Yapılan ineeleme sonucunda çinde çık?r!ar. Kiral n«Untielinin dujuııu ve bunlann masi. muntazartı faMİalarla. âdeta matbaada basmamın. basılan ga intihar eden şahsın 18 yaşlarında tabiat beîümü bu kadar knvvetli (evet hep hükümetce) mübayaa eistasyondan hareket eden bir lo zetelerimi umumi bayie satma* Mesudiye ilçesinin Kışlacık köyü olan bir memleketin mahsnllerinin dilmesini istemeleri de yukarıdakomotifin puf pııflarını andıran mm, beni cnahkum eden kanun sâkinlerinden Remzi Albayrak ol kıymeti de ona göre olması lâzım ki görüşümüzü t«vit eylemekt* dır. Fakat tabiat bütün bn cö dir. solumaiara karışıvordu. Bu konmaddesinin yine kanunun tarif et duğu tesbit edilmistir. mertli|ini bahşederek bize mahser bbyieee sabaha kadar devam için, tiği şekilde yürürlüğe girmesine öteyandan Yeldeğirmeninde snlünü verdikten sonra biz, ell 3) Ihraç edilecek mallar etH. takaddüm ettiğini ispat etmemiş Şem'i efendi sokağında Güneş mîze gecen bu mahsnlden yuka beynelmilel piyasalarda aranan va Insan tren volcului*unda. mec mi idim?!.. Mahkeme, gazetemin apartmanında oturan 15 yaşların nda bahsettİRİmiz (bedel) in fi sıfların yani standartların tesmatbaadan sormuş. ba daki Tanju Öner adlı genç, bilin yatını arttırıeı hareketlerde bn biti ve ihracatta bunlara riabur olur. ancak ikinri merki ya basıldığı taklı bileti bulabilir de bir yayiden sormuş, Başvekâlet Neşri meyen bir sebepten dolayı kendi lunuyor muvuz?.. Buna evet di yetin eksiksiz olarak sağlanması. 11 ocak 1961 tarihinde İstanbul 2 nci Noieri ve müşterileı huzurunda yapılmıstır. baöcı ile aynı kompartımanda. bir yat ve Müdevvenat Umum Müdür sini apartmanın üçüncü katındaki yemeyiz. Çünkü Göztepe Bağdat caddesi Plâi Yolu mtvkiiııdeki lüğünden soranuş ve neticede Res pencereden aşağıya atmıştır. Muh tek gece seyahat ederse rahat^ız telif yerlerinden yaralanan Tanju Bir mahsulün bedelle ifade oln O L U M olduğunu sanır. Evinden, alıştığı mi ceridenin tstanbula sevkedilHaydarpaşa Nümune Hastahane nan kıymet nnsuru tâ tohumdan yatağından ayrılan insan, eş, dost mek üzere Ankara postanesine tev. Dr. Mehmet Di'deoğlu'nun. sinde tedavi altına alınmıştır. başlar. Hattâ cömert toprak anaevinde bir gece gecir<=e, kendisi di edildiği saate dahi takaddüm Ibrahim. Rıza, Nazmiye. HasKasımpasada oturan Moiz Alkol ya göstereceğimiz ihtimamdan baş biye Dedeoğlu'nun anneleri ne binbir itina ile hazırlanan ya ettiğimi, Resmî ceridenin Istanbuadlı genç de ailevi bir meseleden lar. Yani tonrağın muhtaç olduğn Elınas Dedeoğlu'nun ablası, takta. yumuşacık şilteler, ku$tü| la gelip neşredilmesi söyle dursun, 3 numarah dairesinl İSKENDERUN Şubemizden dolayı uyku hapı içerek intihara işlenmesi. gübrelenmesi, dinlendiFerdane Dedeof!u"nun kayınAnkarada postaneye bile verilmeyü yastıklar, ipek yorganlar aravalideai teşebbüs etmiştir. rilmesi, münavebesi gibi bakım smda tedirgin olur, yerini yadır sinden önce, bu kanun nazarmda bizde hâlâ ne ilmî esaslara ba|MÜVEYL DEDEOĞLU karikatürümü gar, bir türlü rahat edemez. uyu neşri suç sayılan t lanmıstır, ne de bütün memlekeHakkın ralımetlne ka\uşrftu ;yamaz, değil ımi?. Halbuki bura basmış ve gazetemi satmış olduOCAK 16 RECEP 28 te şamil yavrm bir durum arzet10 numarah daireslni İZMİRYENİGÜN Şubemizden tur. Cenazesi 16.1.1961 pazarda, Paşakapısı cezaevinin itibar ğumu öğrenmemi? mi idi? Bütün mektedir. Daha memleketin toptesi günü Fatih Camiinde ögle lı (!) mahkumlara tahsis edilen bunlar dosyada Tnevcut değil mi rak haritası, ilmî tahlillere dayanamaıını mütaakıp cenaze nabu koğuşunda. kâh Hilton, kâh idi? Bu dâvayı bastan sona takip mazı kılmdıktan sonra Zincirnan toprak vasıfları dahi teketnBeyler koğuşu dive anılan bu 17 eden mahkeme heveti reisi bu selikuyudaki ebedi istirahatgâhımül etmis değildir. Bir deyimle na tevdi edilecektir. Hak rahnumarah koğuşunda, her biri bir beplerle beraetimi istemîş, iki âKazanmı ş l a r d ı r biraz daha topratımızı, bugünkü' V. | 7.2T 12.23I14.5I 17.05J18.41 5 J3 met eyliye. başka âlemden kopup gelmis. ne zanın ek'eriyetle verdikleri karailmî çörüslerine göre, tanımıyoÇelerk gönderilmemcsi rica görgüsü. ne bilgisi. ne hayat. ne ra itiraz etmemiş mi idi? ruz. Yapılan ziraat hep babadan E. 2 1°' T 18 1 3 PC 1 " 7 12 "ÎJ 30.000 lirahk PARA ikramîyesl BAHÇEKAPİ Şubemiz müşterilerinden olunur. ahlâk telâkkisi birbirine uymıyan, görme, ecdattan kalma gSrenek(Arkteı var) | Trafiğe Dış ticarette muvazeneye kaoatılan müessir t e d b i r l e r sokaklar İHRACAT MESELESİ S. A. Kulah misafirliği ulak mısafirliği. misafirl iklerin en rahatıdır. Bir kere, istiskal görmek korkusu voktur. Ev sahibinii sizin kendislne misafir çeldiîinizin farkına bile \armas ki, surat etsin. Temeflnl yiyecek. kahvesinı Içecek aetllslnlt ki gocunsun Çok defa da. onun istemiye ıstemiye, yine farkına varmadap zorladığı. çağırdığı misafiH difluçunuz için, bir nevi dâvetli mi safir sayılırsımz. Kulak misafirlifinde, kabahat şayet varsa mısafirden ziyade ev sahibindedir. " Sohbetinin tatlılıiı ile. seslnın tist perdeden çıkmasıyle yahut sözlerinin fazla ilgi çekici oluşu ile, sizi âdeta kulağınız dan tutup ağzına kadar yaklaştıran odıır. Kulak misafirliği. hu sartlar altında âdeta muaşeret âdahı arasında yer alacak taraflan Olan, bir takım kaideleri bulunar sosyal blr olay, medenî insanların birbirleritie karşı göstermele ri çerekeh nezaket kaideleri içinde sayılabüecek blr davranı» tır. Sözlerime kuiak misafiri ol der gibi üst perdeden konusan konuşurken de aeaba bize misafir şelecek kimse var mı diye etrafma dâvetkâr nazarlar vollavan kimselerin pek çok bulun duğu bizim memlekette buna bir nevi «kulak misafirperverli <!» de diyebiliriz. Böyle kisilerin sözlerini dinlememek, dâvete icabet etmemek çibi, ev sahibini küçümsemek gibi. hattâ onu adam yerine ko> manıak gibi bir şey olmaz mi? Son günlerde. sık sık kulak misafirperverine rastladım sık sık kulak misafirlifi ettim de. içime bir şüphe düstü î>im diye kadar hep ayıpladığım kulak misafirligini bir tahlil ede yim. dedim. Bn netice cıktı 4slında. kulak misafirliçi hem bir nezaket ıcabı. hem de insana tavdalı bilsı verebilecek bir i > oldueu için. ayıplanması deiil te«:vik bile edilmesi lâzım. Kaldı ki kulaiımı ben uzatmıs değilim, o mis3firperver va tandaslar kendi aiızlarina doçru çektiler. Baktım ki, bu acık açık dâvete icabet etmemek ayıp olacak çaresiz kulak kabarttım. Yassıadadan söz açmıslardı. Biri ötekine: Yahu, bunlann içinde bir tane bile erkek adam vokmus dedi. Her şey gün gibi asikâr da hâîâ inkâr ediyorlar. Bir tane ııiz olsun, suçu kabul edin de yisitlik sizde kalsm be! Oteki mukabele etti ¥oo, öyle deme! Dikkat edersen Adnan Menderes hep do*ru söylttyor. Her oturumda. her suale dobra dobra cevap ve ren bir o var. O şev kelimesi \ar ya, hani ikide bir tekrarlı vor? tste ne varsa o «sey* de var. Her cümlede. en az iki deta «şey ettim» demiyor mu? Sahiden de başmdan sonuna kadar hep şey Mmedi mi? Daha ne desin adam? On seneyi hulâsa eder bu «sey ettim den daha veciz kelime olur mu? O sbyluyor an laması bizden! Hamdi VAROfiLI rr V\ 1^^ AK1 S CUNHURIYET Bütün ıç Yüzü Bugün [Çıkan Babıâli'deM Fırtınanın AKISte 9 YIL SONÜ BÜYÜK KESIDESİ AKBANK m Lühs Apartımanın Bay MtHAİL TUTAS Bav RIZA BİCER ^\i ıi(iııııiıııııı«ııi!iııııııırııııııtiııııiTittıtifiıııııııııifitıtıııiftııiifiıııııııtıitıııııııııiffirrfiıııtiııifiifiııiiııriififiTiiMiııııiTiffTitııııiıırTiııııtııııııı = CUMHURİYET'ın edebi tefrikası: 13 ıf f ı ı ı i i i m i f i ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ^ : ^ geçiyoruz. Yaşı, derece derece ilerlemekle beraber geçirdiği maceralar, (Hıfzırrahman) zırh Iısındakilerden pek farklı şev ler değillerdir. Zevk ile mihnet. daima atbası gitmiştir. Gözle|ini kapayarak zebun bir a ğızla: Uyduk dili virâneye. dil uydıı hevâye' diye bir mısra okuyor. Fakat bu uzun mihnetler sona ererek bir daha ayrılmamak üzere o küçük kasabadaki aile ocağına, sevgili çoluk çocuğuna kavuşunca iste asıl facia o zaman baslıyor. Hoca, bir aralık, Antep taraflarında «Tabriri Müsakkafat» memurlugu vapıvormuş... Bir köyde hasta düşmüş. Mevsiminde bulama yapmak icin kullanılan ve adına (Ma sara) denen ayakyolu gibi taş hir hücreye yatırmıslar... Her sabah, bir testi sa ile zeytinyaîına kırılmış iki yumurta bırakıp giderlermiş... Hoca: «Burada belki kırk derece ateşle kendimi bilmeden nzun zaman yattım. Arada bir kendime gelir gibi oldukça (Kurtulursam kimbilir nerelere eidecegim?) diye seviniyordum (HikSyenin bizim Zekazlk kampındaki knyuda duyduğumuz seye şasılacak kadar benziyen bu kısmını Azmi ile birbirtmize bakarak dinledik.) Aile iaadetini anlatırken hoca, caresiz bir surette ihtivarlamıs görünüyordu. Sözünü söv letmediği n azil vak'asını artık saklamıyor: Arkası var ^ Bav İLYA etmiştir. OZİENe isabet SON SfâlNAK REŞAT MURI GÜKTEKİN Hoca, el*ni alnıua vurarak: nun aradığı daha başka bir şey Dur, dur, tsıııdım. diye lermiş .. «Kimbilir, belki de ra hağırıror. Komik HÜsnu değil hat battı! diyordn. ye, iç, yat.. mi? Kadın, Rum tsmiyle sahneKüçük Anadolu kasabalarında yt çıkan ilk TÜCK kadınıdır. behçanı neferin eline verip haMakbule. mama git .. Bttyüklerinde tazoz içmek, mızıka dinlemek i Ben de ikincisi olacaktım, çin askerî mahfelr git... Bn haama, öyle birini bulamadım, yat, bana telmezdi. Adamesfız diyor, çünkü aktris olmak için başka çsre yoktu o vakit . Ni dayak faUn ataydı belki oyalanırdım!.. havei. beni feryat, figan orta yâslı bir avukat kâtibine verlNihayet, ondan da aynlıyor. yorlar... Çok sükür. Tiirk kadını artık Kadın, burada duruyor. düsahneye çıkabilmektedir. Biraz şünüyor ve gülüyor: O gece geç olmakla beraber (Darülbehalkevinde söylediklerini hatır davi) e başvuruyor. Blr çok delıyarakfalar gidip geliyor. Fakat kim Hani kocan binbaşıydı. diseye dert anlatamıyor. Ah, diyeceksiniz, diyor, o da yalan yor. Nasidin tuluât kumpanvadeğil Binbaşı, üçüncü kocamsına girecek de|llim ya... Bu dır... Artık birbirimizden saklaşıkcılık etmefe, fakat bir dör lanacnk bir şeyimiz olabilir d<incü kocaya varmamıia yemi? Her yerde söylemem ama, mini vardır. raresizlikten Anaben, üç defa koca deglştirmiş dolnya giden bir saz heyetinin hir kadınım .. Ne dersiniz? Tapesine takılıyor. Çabucak parlih! lıvor. Sıra şarkıcıh|ından çıkarak K6rojlu gibi adı dağlarda Makbule, bu üç kocayı blrer gezen şShretll blr »ollst olnyor. birer natıl sepetledifini hiç çe kinmeden anlatıyftr... Üçü de Tiyatroya benzememekle befena adamlar defilmiş.. Hele raber bu da bir şeydir. Hiç debinbaşı. . Üstelik de «ayet iyi ğilse kurtlarını döküvor. Gel ve güzel adammış... Fakat ogelelim, radyoda alaturkayı ya sak ediyorlar. Bunu görünce valiler gayrete gelerek şarkıcıları büyttk şehirlerden kovmaİa başlıyorlar. Son defa gittiği bir vilâyette emniyet müdürü. «Bir sazcı ile beraber halk türküleri sBylemefe razı olursa nız ne âlâ... Aksi halde piyasa şarkıları söylemenize imkân yok!» diyor. Makbule: «Gelmiş ken boş db'nfnlyelim barü diye ona da razı olmustur. Fakat salonda cinlerin top oynadıeıııı görünce onnn da cinleri tepesine çıkıyor ı e çantasını kapınca oradan kaçıyor. Çıkıs o ııkıs... ağlıyor ki şaşırlyortlz. Hoca, hemen mendilini çıkararak onun burnunu siImeSe baslıyor. «Aptallık etme... thti>arlık kim. sen kim? Bu burunla sen, çocuk bile değilsin, bebeksin bebek!» diyor ve kendi 2Ö7lerinde yaslar beliriyor. Makbule. bir kere daha kavea döğüs. burnunu hocanın elinden kurtardıktan sonra: «Rezalet, rezalet!» diye çantasını açıyor ve vüzünün birbirine karısmış boyalarını tazelemege baslıyor. 1.000 er Lira Ka%ananlar Şubesi ADANA AKŞEHİR ANKARA BAHÇEKAPİ lstirak ııumarası 505651 509335 527232 220624 383940 366926 82919 106605 107166 94392 127456 89203 83723 113541 95007 112772 134091 113048 105894 107638 585907 498800 501449 247106 237191 Sttbesi BEYAZIT > ÇANKIR1 DİYARBAKIR ERZURUM ESKİŞEHtR FATİH KARS KARSIYAKA KAYSERt » KIRIKKALE KONYA KULEDİBİ MERStN NAZİLLİ PANGALTI . SULTANHAMAM TtLKİLlK YAĞCAMİİ » YAĞİSKELESİ YENÎGÜKîznir İştirak ııumarası U94U14 293211 197350 595977 574866 253851 422753 417712 564854 321034 321664 172693 230289 230777 627772 433170 216454 641259 466091 4.18.576 3(1602 29422 28720 140914 183» Bu sefer hocanın dertleri kabarmıstır. «Halic^ de Kasımpasa ışıklannın bittiçi yerin biraz ilerisindeki sekilsiz karaltıları eöstererek: Görüyor musunuz ne olthıklarını? Havır, değil mi? Ben Sb'rüyorum. O, benim Hıfzırrahman zırhlısıdır. Ama, ben, bunun da daha fazlaşını görüvorum: eeminin kıçından sarkan halatı . Konkordiya tiyatrosuna kaçmak için o halata sarılarak aşağıdaki sandala ka\an genç subayı!.. «Zırhlıdan O. bir inat için melek gibi ko nasıl mı kaçılır?» diyeceksiniz. casinı tepip çıkmış bir kadınO bizim adı üstünde (Hıfzırdır. rahman) dan kaçmayı bir taraMakbule, neşe ile karışık bir fa bırakın; insan istese kamaöfke ile bunları anlatırken gözrasına kadın bile eetirebilirdi!» lerinde yaşlar parlıyor: «Ne i Fakat, nese içinrte hikâyesini vi oldu bu tesadüf... Ne iyi Yâ anlatırken o da Makbule gibi rabbi!» diyor, sonra ilâve edibirdenbire heyecanlanıyor: «Yayor: «Artık Ladam O Kamelhu otuzbeşy ıl önce değil, dün ya oynıyacak yaş geçti; ama eeoe, Vallahi dün eece... Kepa ben, komik rollerde, kaynana Tfiik. kepazelik!» diye isyan rollerinde de kendimi gösteredivor. mesini bileceğim.» Bir cok hikâyelerden sonra hocanın Anadoludaki hayatına BALIKPAZARI BASMAHANEîzmir BEŞÎKTAŞ AYRICA: 2900 kişi 500 100 ve çeşitli para ikramîyeleri kazanmışlardır. Keyfiyet talihlilere mektupia bildirümiştir. Yeni yılda zengin ve bol isabetli ikramiyeleri mizden faydalsnabilmek için tasarruf lannızdaki Vâdeli 100 ve Vâdesiz 200 lirolarınızı çoğaltınız. hesap Bu son sözleri söylerken hem gülüyor, hem birdenbire öyle AKBANK •ııifiırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııifiıiMiıııııııııııııııııııırııııııiMiııınııııııiıııiııııııııııııif ıııırıııııııııııııııııııııııııııııııırııı Miuııııııı ııııııııııııııif ııııııııitMiiıiıııııııııııiııın"^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle