12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CUMHURIYI TMayısl958 Sarı • Kırmızıh takım şampiyonluk yolunda mühim bir engel aştı: Galatasaray, Beşiklaşı 43 yendi Dünkü Gruplararası futbol basketbol | maçları dün başladı macları Zongnldakta II ncl küme basketbol Hg karşılaşma lan dün Teıinllc Unlverslte ve Kadıkoy ealcnlannda yaoılan karş aşmalarla BO na ernlş ve Tunelspor eonunculufc lçln çarp ştıgı Istarbulsporu 6047 yen m'ş'lr Bu suretle Istanbulspor basket bol takiTi ücuncü kume>e duşmüştür Ee U'aş lle Slşll de birinci kume ye geçr"e o e hak fcazanmıştır Al'nan teknlk neMceıer şoyledlr A Hi=ar 104 Yelde^ircıenl 102 Bevkoz 64 Beşlktas 38 Kur uluş 49 Sişll 44 Zonguldak 6 (Kemal Koksal blldlrlyor) Turklye gnıplar arası amator blrlncUlklerlne bugün başlandı Zonguldak birinclsl Komürspor Çankın Plyale Atış Okulunu 20 mağlub ettl Ayrıca lkl maç lçln şehrlmlze gelen Ankara Barbaros baskefbol takımı, Teknlk O l ulu 39 33 maglub ettl Deplasmanl! amator Türkiye futbol blrtaclllklerine hakem Necdet Türkantoz un ldareslnde bas andı Edlraespor hejecanlı geçen bir karşı'aşTiadan son ra Çanakkale şamplyonu Karagücü'nü 32 yendl Beşiktaş takımı dün kalecisînin kötü oyununa kıırban gitti • ••«>•••••••••••••••••! < • STAD Dolmabahçe <• SEYIRCI 25 821 klşl (rekor) <. HASILAT 46 020 Ura 50 kui nış (rekor) «• ( D k d e v r e d e Beşlfctaşın 54 ga ^ l l b geldlği m a ç ı 25153 klşl 44 545 <„ lira 40 kuruş ödlyerek seyretmlş J + HAKEMLER P I lveranl (Ity) F Gökay Z Sağnak GALATASAY Tüksel B All Tayyar Kadrl Salm Enver . Is fendlvar Suat Güngör Metrn K All BEŞIKTAS Bülent Kâmll, Ahmed Metln A Ihsan, Eşref Saml Nazml, Ercan Nusret, Bü lent GOLLER 17 daklkada Suat (G S) 21 daklkada Bülent (BJK) 4« daklkada Metln (G S) 61 daklkada Güngör ıGS) 63 daklkada Nazml (BJK) 64 daklkada Suat (G S ) 74 daklkada Ahmed (BJK) Erdoğan ARIPINAR Galatasaray her zaman oldugu glbl du Fakat Metln şar1 yaptığı lçtn hacanlı ve lstekll oynadı maç boyunca kem bu golü saymadı hafta KadHnin rolü m *ıi*ndi > 13 ÜTT 1 1 U" da Bülent uçarak blr golü önledl Oynn ve goller... 16 daklkaia B ıiept sakatlandı top Maça Beşlktaşlılar ruzgaj altında başladılar TJk anda Sarıkırmızı kale bu esnada kornere çıkm'stı ye lndller Galatasarav buna 3 üncü Atılan kornerl Güngör Bülentln h» daklkada kazandığı kornerle cevab ver dl Top kalf» " ^ o r i u kl Ahmed ka Be=iktaslılar golle kamçılandılar fa lle kurtardı Besiktaşın neticesiz 18 dakikü'ia Bulent ce?a a^üB içln akınlan on altıncı daklkaya kadar sür de düşüriıldü Verllen clft vurusda dü Nazml to^ıı ka'eve havale enl Salne « ^ il 17 daklkada GalT^sarav bir korner carn^n tnn Cal ^ kazandı Kadrlden K Ali vi bulan top Bir dakika sorra 19 d^ttko'ia OsiaIsfendlvarın Dasile « m t m ayağından tasaı"i ' a n n akmında too Metife eel Be«lktaş kaloslne glrdl di Suat's eerpn *r' na Slyahbe\az r ^una dört dakika ş'ktas kale=!io Blrdl Suat ofsavt p o . ~onra cevab verdller 7İsvonunda ldl van hîkem ve hakem 21 dakikarta Ntı«re*ln verdlgl paaı bunu eol saydı'ar Bülent çok güzel kullanarak sert blr Golden sonra Beşik^aş takımda 'ftdl =u*i» Ga^^assra^ a^'arına taktl lat yaptı Ahmed soliçe E'ref b"ke Golden sonra BeşiM*1* baekısı arttı F^ean saSaci"a Bülent santrafora geçGalatasaravlılar 37 dakikaian Bonra tl rl^zeip^'Miler n»» «nnuna kadar Me 29 dakikada Be'lktaş akırında Siml Mn ve Isfendlvar üç sol fırsatı kaçır nln Ahmele verdi*l topu Ahmed hâiılar Devre 11 sona erdl rlka blr şu*la dcmerek Gala^asaray ka lklncl devTP r"ıiqtg B a r ay Metlnl aant leslne soktu Be= '^«I i^r baskıvı >r** ?*] IT rafora K Al!v1 sol lçe G ingorü »ol ıcia alarak çıktı FaF'la^rı hesablamı<+ım KroTtnmetHk ds'ışı Galatasaray yaptı 28 sa <"nde ovunun M*"ipsirp 2 * dak'k» nlvede ânl şutu Bülent yumrukladı "•ardı Italvsr hsicrn ™ \ Top MPrir " kaVge n i cgmar^ç kale Sn »»»( Beşiktasl'Iar vakt'n bltmedl ve sekM Ânl eol Beşlktaşı sarstı 5jn' e^r'üvor ltlriz e < maç > 9 dakikT'i ^ ^ " i n n ' l ^ain t n vt H 4 i <~Tla*asaravın gaîibivetl'e sona q zattığı topu B l'en* * ı r 3 ^ " ' Bu gol erlyordu Bursada Bursa 6, (Te efonla) Türklye amator futbol şamplyonas nm dordun cü grupunda bulunan Bursa şampKo nu Merlnos <le Bileclk şamplvonu Genç llkspor bugun şehnmlzde karşılaşmış lar Merlnos birincl devrevl 71 gallb bl Irdlkten sonra lklncl devrede de 5 gol daha a f arak sahadan 121 gallb ay rıldı Maçı Eskişehtr bolgesl hakemîerlnden Şukrü liare et*l Voleybol maçları Karma'ar arası voleybol maçlan dün eabah Teknlk Lilverslte spor salonunda yapılm Istanbul Ankara ma Si lle nlhaiete erralşMr Flnal m a h h f m l taşıyan dün saDahkl maçta hâıdm ve güzel bir oyun çıkaran Istanbul takımı AnKaravı üç set'e 15/9, 18/16. 15/7 jenerek şamplyon olmujtur Konjada Konya 6 (Lutfl Gok^u blldirlyor) Deplasmanlı grup blrlncillklerinde Ea klşehlr Demlrspor Konya Ug şampijo nu Yolsporu 10 vendl Antalj ada Antalva 6 (Tele'onla) Amator dep lâSTianlı grup blrticniklerlnde Antalya Ug çamplyonu Isık Isparta Gençllk spor u 30 maelub ettl Manisada Manlsa 6 (Zija Alkan blldlrlyor) Deplasmanlı Türklve şamplyonası maç larında buMn A ' d f " ' M^İBa Sakarya Gençllğl 31 maelub ettl Mersinde Mersln 6 (Te efonla t Deplâsman U futbol blrincfllk'erl dokuzuncu grup maçlanna bue In başlandı Mersln Yol spor takımı Maraş Gençd'l 92 yenmlştlr Edirnede1 Edlrne 8 (Ismall Baykal blldlrlyor) Hacettepe Ankara şampiyonu Ankara 7 (Türktel) Ankara şam plyonunu belll edecek olan futbol kar şılaşması bugun Guneşspor lle Ankaragucu takımlan aras nda oliıış ve blrlncl devre 00 berabere blttlkten son ra lklncl devTede 6 daklkada Guneşspor Cahlt vasıtaslle 29 daklkada Sey fl ve 45 daklkada gene Seyfl vasıtasl le lkl gol kazanan Ankın uc ı maçı 21 kazanmıştır Bu sure'le Hacettepe Ankara şampiyonu olnu*tur Galatasarayın sayılmajan golu Oyun 3 dakika eksik oynandığmdan Dun Dolmabahçe stadında seylrd ve h&sılat rekorunu kıran lig sarmhnnu nu tâvln edecek maçı seyrettlk Her lki takım da çokt^ndır sormedlğlmlz güzel blr ovun ovnadılar Eeşiktaslılar maçın sptalini istiyorlar flmatör lig maçları Sehrımmn muhtelıh stad ve sahalarında vapllan amator maclarında su netıceler alınmıştır Taksun 2 Daruşşafaka 0 Cıhangır 3 Sultantepe 2 Buyukdere 3 Lâr.ga 3 Kuçukpazar 9 Kurtulus 0 Yenışehir 2 Bakırkoy 2 Bozkurd 5 R Hısarı 1 Tarabya 1 Istıklal 0 YUdız 1 Kalespor 0 Cıbalı 3 Tune! 0 MüııaKaşalı maçdan sonra Italyas hakeml F Llveranlnln odasına glderek kendlsine su suall sorduk Ovun ekslk ovnatıldı Ne derslnlz? Ben lnkıtalan saymadım Beşlk 'as kaleclslnln morâl düzeltmek lçin oyunu sekteye ugrattığma kanilm Suallmlzl yan hakemlere tevcih ettlk Falk Gökay i Profesyonel ligde en son durum G Saray Beş ktas F Bahçe Adalet Beykoz K Pasa I Spor Vefa B Spor Emnıyet O 12 13 12 14 13 15 12 14 15 16 G 9 9 6 6 5 5 3 3 3 1 B M A 2 1 39 2 2 37 4 2 19 4 4 26 4 4 17 2 8 15 5 4 14 4 7 15 4 8 17 3 11 11 Y 14 19 9 15 12 29 16 24 28 44 P 20 20 16 16 14 12 11 10 10 7 Dünkü oyunda bir kaleclnrn takım üzertndeki teslrtnl ve rolünü blr kerre daha gördük Beştk*aş kaleclsl Bulend yedlğl hatalı gollerle kl bu hata onu sakat sakat oynatanlarındır Beşlktaşı mağlub ettl Oyunun en kısa tarifl şöyle olmalıdır «Beşlktas uzun müddet hikim oynadı Galatasaray ânl ve dalıcı blr oyun la daha fazla gol pozisvonuna eirdl H a k e m b a n a bir sey s o r m a d ı t n . teî" H1 ^ \a«*at»! kltaları hesablamadl OyuBun bltmesl ne lnkltalar hesablanırsa lkl küsur dakika vardı Zulbahar Sağnak Ben lnkltalan hesablamadım Bu orta hakemln vazifesldlr Saha muşahidi Adnan Akın Eaha muşahidi Adnan Akın Ben blrşey söyllyemem amma «»atlmde lnkıtaların hesablanmadığım gördüm Maçtan notlar DÜĞIJM MACI Istanbul profesyonel llglndekl dügüm maçı dün oynandı Bu maçta raklblni 43 venen Galatasaray dügümü kendl lehtne çö>meslnl blldl Dünku maçta Beşiktaçı venerek llk de\redeki 45 mağlubiyeln revanşmı alan Galatasaray gallblvetl hak eden bir oyun çıkardı Şans Sarı kırmızılılara blraz vaver gltse ldl şjpheslz ki bu gol yekunu daha da artardı Maamafih şurasını da hemen tebarüz ettirellm kl Beşlktaşm dünkü maî ubi\e*lnde en mühim rolü uzun blr sakatlık de resinden sonra tekrar eahada gördüğümüz ka ecl Bülend oynamıştır Beşiktaş kaleclsl dogrusu akıllara hayret veren goller yedl, daha doirusu «buvur ettl • Bunlann arasmda bilhassa ikinci ve üçünculert zlkre deger Kaburga kemlklerlnden geçirdlü uzun blr sekaMıktan sonra Bülendl böyle «havatı» blr maçta takıma kovmak dogrusu blraz da cesaret meselesi ldl Fakat Beslktaşlı ldarecllerln gdsterdUleri bu cesaret onlara havll pahaiıva m&l oldu Turgay Coşkun ve Kâml] glbl Uç elemanından mahrum bulunan Sankırmızılı takım dün güzel blr oyun gösterdi Fırsatlan affetmlyen muhaclm hattının arkasındak! enerjlk müdafaa bu galtblyetln teminl ve muha^azasında rol ovnadl lkl santrahaf Salm tle A Ihsan dünkü güzel oyunlan lle «Tek secid • yl haksız çıkardılar Bu maçta yedl gol sevrettlk Içlerlnde Ahmedln yaptığı lle Bülendln attıgı günün en güzel goıleri ldl Bilhassa Ahmedln golü son senelerde eştne end<r rastlanan clnstendl Italvan hakemlnin ldaresl umumlvet ltlbarüe tyl ldl Fakat maçı üç dakika kadar eksik ovnattığı da ne çare kl haklkattlr Dünkü maç zihinlerdekl blrl1; ıfhaırı ^eniden canlandırdı Metln sakat değllse mlll! takımda neden kendislne yer verllmedl Bakatsa dünkü maçı nasıl oynadı? . Sadri Usuoğlu K. Ayasofya yenildi Dün Clncl Bahasında Nlşarc spor lle karşılasan K Ayasofya takımı maçı 32 kaybetmlstlr K Ayasofvallıar Hu seylnln kend) kaleslne attıklan golle yenllmişlerdlr Diğer taraftan K Ayasofyanın geçen hafta maglub ettiğl rakibl Sultan ahmed verlne Sultantepe olarak yazıl mıstır Dtlzeltlrtz IUIIUUJJIUI Beşlktas umumı kaptanı Sadri üsuoğlu lse söyle konuştu « İnkttaları blr tarafa bırakm oyiın norm&l zamanında trlle oynanmadı Yan hakemler ve bütün halk şahld dlr Derhal lptal edllmesl lçln müracaatta bu'unacafız • • M. Hakem Komitesi Umıımî Kâtibi KRAL KUPASI İngntere Kral kupası nnalınde Manchester Cıti run Bınrunghara'l 31 yt.ıerek kupayı kazandığını dun bıldırrrustık Yukarıdakı resımde, fınal maçmda Manchester Cıty kalecısının bir kurtarısı gorulm^ktedır. ıııııiıiıııııııiıııııııııııniMnııııınımımnıınııııııHBiyıııııııııııııııııııııınnHMiııiMyMMmyııınıtMi U'JJIUUUHUUUUIIUIHHIIII Merkez hakem komitesi umuml k&tlbl Tarık Ozerergln l»e « Muteber olan orta hakemln raponıdur Koml emiz gelecck rapora Cem ATABEYOĞLU Gunduz, çıfte kronometre üe maçı göre hüküm verecektlr» dedl E A tâkib e d i j o r nnjBmmnıırmnııımiHH'iımmıımımııiMiıiHiıııı annııiiiıımmHiıuHifiHinmıımımımııınııııınnıınnnnmnnmniiiımııiHinıııımnınımnmıamnnnımmnnnınnim Bu \y\ roamMİe ^ gövenebilirim! lngilizce Dersleri Kadıkoylulere mahsus Tercüman öfretmen ŞUN1S BAYRAKTAR Tel 36 19 30 (Saat 1819) T İ İ K K İ Y E VAKIFLAR BANKASI T. l I$TE fcEKLÂM BULMAÇAJ.ARININ NETİCESİ. Sermayesi: 50.000.000 Öniimüzdeki İki Keşide Plânını T\RDİ>1 EDER 15 Mayıs çekilişinde: 2 talihliye 4 talihliye 26 talihliye Bır şalııs içm tutarı 40 000 hradan ı 120.000 lirayı aşabilen 160.000 lira tutannda 15.000 Iira tutannda Omür Bovımca Aylık Gelir OUNVANIN EN IYI GAZOCAGI Mesken ve Mefruşat Kredisi PARA amıiMnııımııiMiııuıııınııiinmııımmığ 17 Temmuz çekilişinde: •H'!i"nııuıımııu|imıll|||||||l|||l!= | = 1 talihliye Bır şahıs ıçın | | 8 talihliye 1120.000] Bunun içindir ki# onu, muntazaman satın alırım. Hakikaten, aılenizin, çocuklarınızın ve sızın sıhhatınız bahls mevzuu otduöu zaman, VİTA, slze, pek âlâ yardım edebılir ^ VİTA.oyle kalıtesı yüksek söf nebatî yağlarla imal edilmiştir ki bu mamuldeki, hıçbir madde* sıhhatınızı bozmaz Bılâkis. VİTA satın almakla kolay hazmedilir, lezzetli ve besleyici bir mamul kullandığinızdan emin olursunuz V> bütçenizde bir ferahhk hissedeceksiniz çünkü VİTA çok ucuz bir fiata satılıyor •iızın d a h a g ü z e l görünmenizi tetnin edecektir Krem kopugu, guzellık mustahzarları ıçın hakikaten pek kıymeth bır keşıftır Pudramn terkıbıne ıthale muvaffakıyet hasıl olunca tesırı şayanı hayretür Sabahları ya'nız bır defa pudralanmakla ruzgâra maru» kalsanız veya fazla sıcaklık hıs etsenız dahı butun gun ve butun gece mukemmelen pudralanmış olarak kalacaksınız. Bu pudra sayesınde artık ne parlayan burun nede parıldayan bır yuzunuz olmayacaktır Çunku pudra cıldınıze yerle»mıştir Fakat, dıkkat edınız. Yalnız Tokalon Fascınatıon pudrasında, çayanı hayret bır mustahzar olan krem kopuğü mevcuttur Hemen bu akşamdan ıtıbaren tecrube edınlz. Butun erkekler takdır ve vaad dolu nazarlarmın sıze muteveccıh olduğunu goreceksiniz. = = 35.000 Liradan | 28 talihliye \ | | Omür Boyunca § Aylık Gelir § lirayı aşabilen = 980,000 lîra tutannda | 25.000 | Mesken Kredisi 1PARA I TOiııtıııııııııııııııııımıııııniiiıiiiııııııııııııiF İ lira tutannda I ™ıııııııııımtmmmıııııııımııımıııiH!iııfi k Hesabınızdaki her 100 liraya bir kur'a numarası, •k Taşradan gönderilen paralann havale ücretini bankamız öder. ANKARA İSTANBUL İZMİR BURSA ~»4 • (5313) »»••••»••«»»«•••••• :: Meskenlik ev • Apartman Fabrika Olel vesaire yaplırmak istiyen : : ARSA SAHİBLERİNE ; Peşin fiatma, faizsiz olarak yüzde 25 peşin ve mütebakisi beş sene vâde ile • her nevi insaatlar yapümakta olup şimdiye kadar Istanbulun muhtelif ; semtlerinde inşa faaliyetine geçilmiştir. Yeniden muracaat etmek isteyen ' sayın arsa sahibleri mevsim icabı tapu, çap ve imar durumlarile birlikte ve ; yalnız tstanbulda arsası olmak şartile acele muracaat etmeleri rica olunur. | ARMEF TtCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ Tel 44 74 60 Satılık Kelepir Apartıman Tam Konforlu Kelepir Kat Nışantaşı, Guzelbahçc cnarında 6 katlı guzel bfr apartımanın denız Eoren mal sahıbıne aıd 7 odalı bır katı boş olarak 160 bın lıraya acele satılıktır Salon ve yatak odaları tekmıl parkedır, ka'orıfer, asansor ve butun konioru haızdır Renklı luks banyolu olup hıç kullanılmamıştır. Gezmek, gormek ve pazarlık ıçm muracaat yeri Nışantaşı İş Bankası sırası Bayer Apt. Asma kat Tel. 48 56 53 ORHAN DINCEL > Bankalar Caddesi, Arşimidis Han, kat 2, N o 3 3/A ve 4 Galata Çemberlıtaşta tramvay caddesme 150 metre yakınlıkta, 115 metre uzerıne ınsa edılmıs 3 katlı apartımanın bir katı boş teslım tamamı 90 bın lıraya satılıktır. Ustune daha ıkı kat çıkmak ıçın musaıttır. Gezmek, gormek vesaıkmi tetkık etmek için müracaat yen Karakoy otobus durağı Demırbag Han No. 18 Tel 44 03 04 ORHAN DINÇEL. ; » » » • » • • » » • • • » • • • • • » • • • • • • • • • • • • • * » • • • • • • • » • > • • » • • » • » • » • > • « • * • • • • • « • • • • • • • •••• EKLAMABIDESI n REKİAM VEtİNİZ OULHANI PAIKI M ı*'*" Devren Kiralık Mağaza Seyahat dolayısile Nişantaş tramvay caddesmde ner branşa elverışli mağaza luks vitrınleri ıle devren kıralıktn Muracaat Teşvıkiye Hacı Emır Efendı Sokak No 7/7 dkâ • • § • • • u kn â
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle