16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Mayıs 1956 H A SPolitika Hürriyeileri koruma taahhüdü O E Kurultayı hazırhklan Sarıyerde Sarıdağ sokağında 3 nuediğim gibi arasıra Israel maralı evde oturan Dursun Turan hakkında bu sütunlarda isminde bir şahıs, iddiaya göre, kataze malumat vereceğim. nsına aid evin damına evvelki gece bizimki gibi .birbirine gisaat 21,20 sularmda dinamit atmak Bugunlerde Ankarada iki büyük ( Devlet Resim ve Heykel sergisinde renler» cemiyetinde Yahudı suretile uçurmaya kalkışmıştır. Infilâk sırasında evin damı ve çatı kıs resim sergisi var. Biri, Dil, Tarih [görülen iki yüz yetmiş eser arasında gandası yapıyor dıyecekler varaır butu ° " " ^ Baltıkta tevkif edilen balıkçı gemisindeki mı hasara uğramıştır. Polis, Dursu Fakültesindeki On Yedinci Devlet en aşağı 50 parça var ki bunları hiç ye bize, değil bize on zamanlarda zaaf eserresim, heykel sergisi: 248 tablo, 16 hey ' nazlanmadan dünyanın en iyi gale medeniyet ve üım saaasınaa numune nu şiddetle aramaktadır. leri göstermiş olan Kuzey Kurultayda bazı sürprizlerle kel, 22 nisanda açılmış, mayısın 22 rileri salonlarma seve seve alırlar. olan bir memleketten yeni aonmuş mürettebattan bir haber alınamadı Atlantik Paktı teşkilâtının sine kadar açık. Öteki B. M. M. nin İşin insanı sevindiren tarafı bir bu bir gazetecinüı susması, gordukiennı karşılaşılacağı ileri azası devietlcr, Pariste iki yeni yapısma konacak vilâyet tablo kadarı hattâ daha çoğu da B.M.M. , söylememesi vazıfesınde kusnr sayıgiİH devam eden görüşmeleri sonunKopenhag 6 (a.a.) Danimarka Diğer taraftan Baltık denizinlır. larını sağlamak üzere tertiblenmiş vilâyet tabloları sergisinde. sürülüyor da, NATO Birliğini korumağa azimü Hariciye Vekâletinden Geçen yıl tertiblenen yurd gezisine I israel. katlıamlardan. pogromlarbildirildi de Dar.ielson ile birlikte avlanmak Malatya 6 (Telefonla) Dün olan yurd gezisi sergisi. Evvelki gün bnlunduklannı ilân etnüşlerdir. katılan yüz ressamımızın, eserleri aj dan, temerküz kamplan ve gazlı ğine göre, Baltık denizinde avlan ta olan Thaila gemisinin kaptanı Ankara 6 (T.HA.) C.H.P. ku gece saat 24 sıralarında Jozef is Sergievinde açılan bu sergide: 208 rasından seçilen 208 tablo, salonun j hücrelerden kaçmışlarm yaşadıgı bir Atlantik Paktı bundan 7 yıl önce makta olan küçük bir balıkçı ge Danielson'un geçen cuma günü tel „ . On U J 1 tablo var. „„ 6gün sürecek. rultayı etrafında günlerdenberi de minde bir Fransız mühendisinin sag neden kurulmuştu? Dünkü •ebliğ. Her iki sergi de; eser sayısı ve de darlığı, ışığın sağırlığına karşı gene memlekettır. Luks degıl, sar alınan kararlan açıklamadan önce bu misi, Sovyet harb gemileri tara siz ile Sovyet gemileri tarafindatı vam eden söylentiler. toplantı ta cip arabası kaçırılmıştır. Yapılan ğer bakımından yılın en Önemli sa Devlet Sergisinden ağır basıyor. En kalmayı saadet sayanlann sualin cevabmı vermiş. komünist fından çevrilerek Baltık sahilinde kuşatıldığını haber verdiğini ve rihi yaklaştıkça daha da hararet tahkikatta arabanın Ticaret lises nat olayları arasmda yer alacak çapta. tecrübeli, en yaşlı ressamlarımızdan cemiyette ısrafa. debdebeye tehlikesine karşı. milletler için osas ki bir Sovyet limaruna götürül sesin az sonra kesildiğini, telsiz lenmektedir. Bunlardan yalnız birisinde heykel tutun da iki, üç yü önceki Akademi i y a ş l J ?^ l a , r I i l",. e olanlarla aöğrencilernıden bir grup tarafınolan hayat ve hürriyet gibi insan müştür. karuşması sırasmda geminin milolmasa bir elmayı ortasından ikiye böl mezunlarının da katıldığı bu sergide lay etmek olur. Genel Sekreter Kasım Güleğin dan kaçırıldığı anlaşılmıştır. haldaruıı. demokıatik rejimi. ferdl yarısını ölçüsü bir bakışta göze Hariciye Vekâleti sözcüsü. H.P. letlerarası sularda bulunduğunu bil yeniden büyük bir ekseriyetle mev Minareye yıldınm süştii müşler, yarısını Sergievine,diyefcilir ı başarı Bugüne kadar her nasılsa çar Bunu bütün İsrael anlamıştır. hürriyeti, kanun hâkimiyetini ve *)ada Fakülteye götürmüşler pıyor. kıyıkiini muhafaza edeceğine muhakŞimdiki Cumhur Reisi bir tarih hosın hürriyetini korumak gayesile bu Danielsen ismini taşıyan balıkçı dirmiştir. Malatya 6 (Telefonla) Saat 16 siniz. İkisinde de serginin büyük ço ! da bucakta kalmış bazı ressamlarımız Sovyetler karasularır.ı 12 mile kak nazarile bakılmaktadır. Diğer gemisi ile dört kişiden ibaret müpaktuı kurulduğunu hatırlatmıştır. sıralarında şehrin kalabalık sem ğunluğunu kuran aynı ressamlar. Ser ! °u sergide en tecrübeli ressamlarımız casıdır. Yetmişi geçkindir. Türkçeyi Moskovada son zamanlarda müşa rettebatmdan hiçbir haber alın kadar genislettiklerini ilân etmiş taraftan, Semseddin Günaltay ve tindeki Yenicami minaresine yıl gilerin birinde bir tutam tuzum, öte şaşırtan başanlar sağlamışlardır. Çe osmanlıca konuşur. Birkaç eseri varhede edilen değişikükler. Bolşevik madığmı ve geminin tevkif sebe lerse de Batılılar ancak üç mili Faik Ahmed Barutçuya şans ve dınm isabet etmiştir. 3 metre u kinde bir tutam biberim, bir iki sö şidli sebebler yüzünden hele hele ek dır. Son yazdığı «Osmanlı İdaresinde kabul etmektedirler. politikasındaki ayarlamalar bu hiir binin bilinmediğini söylemiştir. renler bir hayli yekun tutmakta ztmlueunda bir taş parcalanarak züm bulunmasa bütün bunları size mek parası tasasmdan kolu kanadı 400 yıl» ismindeki ibranice kitabı riyetler üzerindeki tehlikelerin orMnımııııiMllimiHIIHIIIimnmBIIIIIIIIIIIIIINIIIIMlllliMiıımimıiHM,., kuşbakışile anlatırdım. Yani şöyle tu kırılmış en aşağı yirmi beş ressamı gördük. dır. yere düşmüş, bir andarma eri ya rist gözile sergilere bir dalar çıkar mız bu sergide B. M. M. nin şimdiye Bu zat. Cumhur Reisi seçüdiği zaUdan kalktığına işaret midir? Paris Aynca genel idare kurulunun ralanmıştır. Konferansına iştirak edenler bu suali dık. Etlisine sütlüsüne karışmaz, e kadar eşine rastlanmamış bir güveni man altına çektikleri KadiUak aragencleştirilmesi etrafında da kuv(Hayır) dlyerek cevablandırmışlardır. limizi. eteğimizi bir tarafa değdirme ne kavuşmuş ve buna lâyık olduk baya binmek Istememiş: vetli bir cereyan başgöstermiş bu Şevket Raşid Hatiboğlu Bana küçük bir araba veriniz, Bolşevizm veya bu ideolojiyi tersyüz den, bir ucundan girer, ötekinden çı larmı isbat etmişlerdir. Bir sanat alur.maktadır. Seçimler sonunda bazı damına yapılacak edip kullanmaya kalkışanlar insanoğ«Zafer» de çıkan sözlerin kardık. Ama dedik ya her iki kazan ona sonuna kadar en büyük eziyet, demiş. itimad etmektir. lunnn hürriyetlerini tehdid etmekte da da tuzumuz var. 16 nisan 1956 da Hayfada İsrael karşılaşılacağı Antalya 6 'Telefonla) Antalya mühim sürprizlerle Paris 6 (T.H.A.l Bildirildiğine Sanat adamı bu itimada lâyık olduberdevamdırlar. kendisine aid olmadığını göre, Yugoslav Devlet Başkaru Ma da büyük bir inşaatın müteahhidi kuvvetle tahmin olunmaktadır. Devlet Sergisi bu yıl resim ve hey ğunu belirtmek için çoğu zaman hükumetinin kuruluşunun sekizinci Dıs* tşleri Bakanımız Fuad Köprii reşal Tito. yarın sabah Pariste bek bulunan Fransız şirketine aid büyük Aynca. Semseddin Günaltayın kel için dört mükâfat koymuş. Her kendi imkânlarını aşmıştır. Vilâyet yıldönümü kutlanırken yapılan ge»öylüyor lünün kahldığı bu NATO Konseyi. lenmektedir. Mareşal Tito gelecek kasa dün gece meçhul şahıslar tara yeni ihdas edilecek olan bir genel ikisinin birincisine ve ikincisine veri tabloları sergisi sanat adamlarına çid resmine kurşuni renkte üç kisilik küçük bir otomobille geldi. Ankara, 6 ıCumhuriyet . Teleks) lecek olan mükâfatm her nedense demokrasiye ve insan hürriyetlerine pazartesi gününe kadar Fransada ka fından çalınmıştır. îçerisinde külli başkan yardımcıhğına getirümesi Vardığımızın ikinci günü bu zat biBundan birkaç gün evvel, C.H.P den yalnız ikinci derecesi verilmiş. Çoğu güvenmenin ne güzel başanlar sağverilen ehemmiyeti. şu taahhüde gi lacaktır. Bu arada kuzey doğu ve yetli miktarda Türk parası. 25.000 lavacağına güzel bir örnektir. kuvvetle muhtemel eörülmektedir. Istifa eden eski Tarım Bakanlanndan zi ahşab bir paviyonda kabul etri.Tek rismekle de göstermiştir: ressamlardan kurulmuş olan jüri; her güney Fransa bölgelerinde bir gezi Fransız frangı ve bazı mühim evrak Şevket Raşit Hatiboilu'nun. busünki) İşin güzel tarafı bu serginin yanı kath. ahşab bir salon, bir antişambr, bulunan kasanın çalındıktan 5onra • NATO üyeleri. kendilerini bir yapması da ihtimal dahilindedir. Zafer gazetesinde bir beyanatı yayınlan halde birinci mükâfatı kendisinden başmda açılan Devlet Serşisindeki bir iki de kâtib odasından ibaret bir kırıldığı ve içindeki paralarla evramış ve kendislle yapılan mül&kat nak başkasma verilmesini uygun görmeIeştiren andlaşma hükümlerile, mil tlâve edildiğine göre. Mareşal Tiledilmlştlr. diğinden olacak, ancak, ikinci mü eserlerin hilâfsız yarısını B.M.M. nin pavyon. Duvarlan düz çam ağacı letlerinln hürriyetlerini. müşterek to'ya karısı, genelkurmay başkan kın alındığı tesbit edilmiştir. Polis tertiblemiş olduğu yurd gezisine kaplı. tavaninın kiri=)eri EÖrünüyor. Yazıda. Hatiboğ'.u'nun: «C.HJ» şahıs kâfatı bazı eserlere lâyık görmüş. miraslannı ve demokrasi. ferdi hür yardımcısı General Zezelj ve difer hırsızları aramaktadır. Rüstik bir blna. Halbuki İsraelin oları putlaştırma pollttkasmdan vazgeç Sanat yarışmalarından, her çeşid borçluyuz. Ressamlarımızın bu geziriyetler ve kanun hâkimiyeti pren bazı Yugoslav şahsiyetleri refakat melidlr» DediŞİ kaydedilmekte ve birincilik, ikincilik numaralarından lerden toplamış olduklan renk ve telleri lüks içindedir. Bu tezadın sesiplerine müstenid medeniyetlerini edecektir. Londra: 6 (a.a.) Burada Intlşar C.H.P nin fikir ve vlcdan hürrlyetlni biçim demeti daha bir kaç sene dip bebi? korumak taahhüdüne girişmişlerdir.» eden blr havacılık dergisinde, Jet mo lnhlsar altına aldıSı, bu partnin bü günahım kadar hoşlanmadığım için, diri duracak. Bu gezinin bereketlerini Şimdiki Cumhur Reisi Ben Zvi seEski Irak Başbakanı törü tle çalışan yeni bürük uçaklar tün mücadele ve gayretlerinln öteden mükâfat işini fazla kurcalamadim. daha bir çok sergiierde göreceğiz. Bu taahhüde girişen NATO devçildigi zaman: içtn hava meydanlarmdaki pistlerin, beri devam eden post lcavgasından Yalnız şu kadarı kulağıma çalındı: letlerinin, Sovyet politikasında mü Ben evimden aynlmam, demiş, işin güzel tarafı bu. Acayib tarafı tarafsızhğı takbih etti Bu yıl Devlet Sergisi. AnkaraTokyo. 6 (AP1 Son dünya savaşmın 3 000 llâ 5500 metre uzunlıık^ olması İbaret olduğunu, nçıkladıÇı blldirilmek şahede edilen ayarlamaların. hür ve orada kalmış. eerekttŞl bellrtllmekte, NewYork ve tedir. dan başka yerlerde de açılacakmış. da şöyle: B.M.M. nin ressamlarımızRoma 6, (».a.) Burada bulunan sona ermesinden »onra. Harh BUÇIUSU dünya aleyhinde neticeler vermesine San Pranclsco'daki pistlerin dahi bu Meraslm burada yapılamaz. KorBugün bu yazı münasebetile kendl tabloların ambalajı. gidip gelmesi bü dan beş yüz lira karşıhğmda aldığı mâni olmak için 7 yildır takib ettik Irakın eski Başvekili ve Birleşmlş Mll olarak yakalanan ve idam edlien eskl tip uçaklar İçin müsald lnlç ve kalkıç si> sörüşen eazetecllere Şevket Raalt yük masraflara bağlı. Halbuki sergi tablolara karşılık öteki sergide fiat diplomatik falân filân, diye itiraz letlerdekl Irak heyetl baskanı Muham Japon Başveklll Tojo İle arkadaşlanleri siyasette bazı değişikükler yap med Fazıl Cemall. Irakın dış siyaseti Hatlboilu çunları söylemiçtlr: avukatları. bueün yaymladıkları yeri olmflHiA, ! 1 S T e edllmektedir. nin bütçesi meydanda. Eğer birinci lar ne olsa beğenirsiniz. Çoğu zaman etmişler.. tıklan da görülmektedir. Bunca se etrafmda bir konfersn» vererek de nın beyannamede. el'erinde takrlben bir « Zafer eazeteslnde çıkan sözler mükâfat verilirse sergi öteye beriye bunun en aşafı bir kaç misli. yani Onu siz düşünün! demiş. Malatyada ölümle nedir Atlantik Paktı teşkllâti yalnıı mtştlr ki: . 30.000 riolarlık hir para bulıınmus olbana aid deSildir. Bana aid olanlann aynı ressam vilâyet tablolarmdan bi Evinin yanına bu ahşab merasim askeri işbirliğile meşgul olmuştur. arasma da başka sözler karıştırılmış gidemiyecek. En iyisi mi, atarız bi risini yurd gezisi sereisine veriş fiatı salonunu ynpmıçlar. • Beynelmüel haklkat. hür dünya saydı. İdanılarm başka eezniara tahvil neticelenen bir kaza Fakat soğuk harbin Rusya tarafından milletlerinln. tarafsızlJğm yarataragı edilebllec?e:nl telirtmlflerdir. tır. Blr acıklamn eöndererek bunları rinci mükâfatı. Ondan kalanla da 500 lira. ötekini Devlet Sergisine veserginin öteki masraflarını karşılarız!. Malatya 6 (Telefonla) Sümer ••>"=rth ettimHer türlü tezyinattan mahrum. döiktisadi sahayasürüklenmesi üzerlne. tehllkeleri müdrlk bulunmaları Berektl AVTÎI avukat. Tojo ile arkadaşlannı Devlet Sergisinin öteki vilâyetlerde riş fiatı 2500 lira: Çık işin içinden ba şcmeleri bir orta aileninkilerin aynı NATO bu işbirliğini iktisadî ve siyasi Şlnl göstermektedir. Zirs Sovyetler Bir vargılıyan hâkimlprc muhtellf hedlye bank işçi evleri inşaatında bugün bir Tanesi 150 kuruşa pathcan açümamasını dilemek için yürek is kalım!. olan bu salonda oturduk. Birer kahve sahalara da teşmil edecektir. Bu 1161. bazen bütün memleketlerln dahl ler almdıftını ve kötü durumda olan kaza olmuş ve Ramazan Kırma adınAntalya 6 (Telefonla) Mevsimin ter. Yurdun her tarafında açılsın kaiçtik. Türkiyeden görüştük. İslâm maksadla 15 azalı NATO Konseyi 3 11 teskllfttını bozmaea calışarak. ba yargılamanm. suçlular lehine cok de daki bir işçi betoniyer makinesi içizan tarafsızhğı teşvik ederek bazan ğlşti^inl 1leri sürmüş. fakat hediyele ne düşerek ağır surette yaralanmıştır. ilk turfanda patlıcanı bugün satışa bul. Ama O zaman at yanstırmanın Ansiklopedisine abone olduğunu söyüyeli bir komisyon seçmişrir. Bu ko da dostltık tezahürlerlnde bulunarak. rln klmlere verlldiSlnl acıVlTmsmıstır. Yaralı hastaneye götürülürken yol arzedilmiş ve tanesi 150 kuruştan ne lüzumu var?, Elindeki para ile en liyen Cumhur Reisi bize pek sevdiği misyonda ttalyan Dış İşle.1 Bakanı hülâsa. btrçok usullerle kendl doktrl Avukat, Jaoon basınınm baçlancıc da ölmüştür. sevdiğin resimleri satın alırsın olur Evliya Çelebi Seyaharnamesinin yeni muamele görmüştür. yanında ver alacak Kanada e Nor nlnl yayma*a calışmBlttadır. ta düsmanca hareket ettlŞl»!. fakat son biter. Hayır. tlle de bir yarıstırma harflerle basılmış nüshalannı gösterveç Dış tşleri Bakanlan Jaha gn;şnSovyetler Blrliğl tam mânânlle müt radan çok de£lşti£ini ve muhtellf kim olacak ki tadı çıksın!. di. Biz aynldık. O da kabul salolerde Moskovayı ziyaret etmişler, ya tehlt bir cepheye «ahlbtlr hür dünyada selere hediveler verlldlkten sonra durununun yanıbaşındaki eski evine dönnl Rus Idarecileri ile temaslarda bu bu cepheye arcak aynı şekilde blr bir mun suçlular lehine blr hayll düzeldl Yarışma deyince aklıma aktüalite dü. lunmuşlardır. Bu komisyonan vazife llkle karçı koyabllir. Bütün bunlan an Sini. ancak gereklt paralar temin edlfilmlerinde seyrettiğimiz irili ufaklı Bu evi bize gösterdiler. Bir katlı. si. Sovyet iktisadi politikastnm NATO lamış bulunan Irak. kendt müdafaası lemediSinden ne^irenin deciştirilemedi kraliçeler geliyor. Bihnem hangi şeAntalya 6 (Telefonla) Bugün tahta kaplamah. beşik örtüsü kiremid camlasını zayıflatmasına. Bolşevik nın hür dünya müdafaasınm blr par St"i lddla etmiştir. hir panayırında en büyük kabak çicası oli'itunu blldiSlnden. BaSdad yayılmasımn şimdiki Demir Perde çeğini veya çekirdeğini yetiştiren burada 14 kişiden müteşekkil bir darnlı. yeşil boyalı iki odalı bir geceMussolini'nin cazcı oğlu kurmak İçin çalışmı; ve "hududlan dışına çıkmasına mâni ola Paktını meşru mtıdafaası İçin «tlâhAme j bahçıvana verilen birinci mükâfat, dilenci şebekesi yakalanmıştır. Di kondudan ibaretti. Kendi malı imiş. rikayla te cak plânlan hazırlamak. NATO Kon mlnirl rf»r^f5 eden analşmalar lmzaturneye çıkıyor i ondan sonra gelene ikinci mükâfat lenciler Malatyanın Kürecik köyü «Cumhur Reisi oldum» dlye oradan sevtae tavsiyelerde bulunmaktır. Ismıstır.i | Üçüncüye gümüş, dördüncüye bakır, halkmdan olduklannı. ramazan ayı çıkmayı münasih pörmemiş. Roma 6 fT.H.A.) Sabık ttalyaa | beşinciye de kalaydan madalyalar. içinde 17,000 lira topladıklannı ıtiraf *** diktatörü Şurası muhakkak ki NATO. nihai Cannes film testivalinde Mussolini, Mussolini'nin oğlu Romano Hesabınızı açtırarak • «Madalyalarm madenine ve kurde etmişlerdir. bir caz orkestrasının şefi Bir aralık Negef çölüne yerleşti tebliğinde de işaret ettiği gibi askeri lâsına düşen masrafı kazananın öderilmek istenen muhacir Yahudiler, dayanışmayı kat'iyen ihmal etmeden Ruslar propaganda yapıyor olarak gelecek haziran ayı içinde İn mesi şartile». Mersinde bir kamyon oraya gitmekte tereddüd etmişler. ikrİMdi. »iyasî ve kültürel sahalarda Cannes: 6. (a.a.) Dün festlvalde u giltereye gidecektir. Bereket versin bizim Devlet SerGerçekten bu çöl Mısıra ve Ürdüne da aza devletler arasmdaki bae'an zun fllmlertn gösterlllsl beç »aat sür Mussolini ve orkestrasının Londradevrildi, 2 kişi öldü gisindeki resim ve heykel yarışmadoğru eirmiş sivri bir üçgen. Arabkuvvetlendirirse, hür dünyayı harb müş. daha sonra da kısa metr»]lı fllm da büyük bir ilgi toplaması beklenlarmı iki değerli sanatkârımız katehlikesinden uzak tutmak mümkün lere eeçllmlştlr. Mersin 5 (Telefonla) Dün Si ların her an taarruzuna uğrıyabilir. mektedir. zanmış. Arif Kaptan ve Zühtü Müolaeaktır. Atlantik Paktının 1949 yıDün gece. Ruslar Makslm Gorkl' lifke Mersin yolu üzerinde bir Bu tereddüdü gören şimdiki Basvekil LİRALIK MAYIS KEŞİDESİNE KATILINIZ ridoğlu. yirmi beş yıldır mesleklerilından l»u y»na aldığı askeri tedbir nin «ana» lslmll eserlnden alınma blr Ben Guryon. hükumeti bırakmış, Dünya Bankasının geliri nin çeşidli belâlarma katlanmış, sa kamyon kazası olmuş, Vilâyet Na Kİtmiş bu çöldeki köylerden hirinde lerdlr ki. Rns tdarecilerini (yanyana fllm 'akdlm etmislerdlr Bu kordelada Washington S 'A.P.) Dünya Ban dece sanat rüzgânna kulak kabart ua dairesine aid şoför Akif idare bir huçuk sene sürü giitmüş. çobansulh Içlnde yasamak) prensipinden reslmlerln güzelliŞİ dlkkatl çekmlşse Bir kişiye mış, yelken açmış arkadaşlardır. Ama sindeki kamyon devrilmiştir. Kam hk etmiş. Halk bunu görünee o köybahsetmeye sevketmistir. Müdafaa de. birçofc uzun sahnelerln siyasi pro kası tarafından bugün açıklandığına ne olursa tılsun her iki arkadaşı da yonda bulunan Nafıa ustası Sami lere eirmrkte maksadlle kurulmus olan NATO bu poua'ndava hasredllmlç olması gözden göre, bankanm mart 31 de sona eren etmemiş. A 9 ay içindeki kârı 1955 yılında aynı prensipe muhalif olmadığını da hMır karmamıştır. kendi arzuları dışında birer jokey Kara ile yol üzerinde oynıyan 6 dam şimdi Başveklldir. müddet zarfında temin etti.öi kârdan lahyor. veya yüz metre koşucusu halinde yaşlarında bir çocuk feci surette Amma unutmamak lâzımdır kl; bn Cepte taşınabilen elektrik 2,fiO0,000 dolar daha yüksektir. görmek insanın tuhafma gidiyor. ezilmek s\ıretile ölmüşlerdir. Yol adamlar idealisttirler. İki bin sene Talnız silâhsızlanma mevztııında Banka. bu nıüddet zarfmdaki net süpürgesi yapıldı Sanatı ille de bir yarıştırmaya ben culardan ambar memuru Ahmed nin sonunda kendilerine diismüş olan kontrola dayannn dünya çapındj bir 141 talihli müşteriye muhtelif para ikramiyeleri kârının 21.200,000 dolar olduğunu Yahndi ynrdunu tekrar kurma vazizeteceksek en iyisi bayrak yarışı olanlaşma olmadıkça. fsulh içinde beNewYork 6 (T.H.A.) Burada bir bildirmiştir. r malı. Ama öyle bir bayrak yarışı ki Serbest ile İl Genel Meclis üyele fesini ve bunun ciddiliğini ka\ ramış raber yaşama) NATO birliçinı ve elektrik firması piyasaya ceblerde ta rinden Riza Özcatı yaralanmışlar kimselerdir. biz yalnız koşanları görüp alkışlayakuvvetinl muhafaza ettiği müddetçe şınan bir elektrik süpürgesi çıkarHollywoodda bir artist Bunlan okurken belki karilerimizin biliriz. Sonuncu veya birinci gelen dır. Yarahlar tedavi altına alınnuş, devam edecek silâhlı bir mütareke mıştır. aklına: leri alkışlamak hiç birimize nasib tahkikata başlanmıştır. horladığı için kocasını den farklı olmıyacaktır. Bu sahada Bu münasebetle tertiblenen basın Küçük hükumet fakir olur. Taolmaz. Koşucular bayrağı elden ele en kürük bir ihmal. Berlin abluka toplantısında hazır bulunan gezetekaçınır gibi ulaştırarak dünyanın sonuna kadar bıçakladı smtn. Kore harbinin karanlık günle cilere birer tane hediye edilen bu Bir kamyon, 38 koyunu biî böyle masraf'ardan Şu rakamlara I bi> mütalea celebilir. savaşacaklardır. Bütün mesele bayrinl hemen yanıbaşımıza getiriverir. mihyatür elektrik süpürgeleri elbise Hollyivood 6 (T.H.A.) Filmlerde bakınız; rağı reye düşürmemekte. ve koşabiezerek öldürdü tnsan hiirriyetlerini tehdid edenle fırçası olarak da kullanabilmektedir. ikinci derecede roller almakta olan lecpjimiz kadar koşmakta!. İsraelin 9öö ' 956 bütçesi 650 milALDIĞINIZ TUVALET SABUNUNUN Samsun 6 (Telefonla) Şehri yon İsrael lirasıdır. 5 Türk lirası bir rln yarattıklaH tehlike bizlerden uCeblerde taşınacak elektrik süpür Amerikan kadın artisti Prenda dö Bu yılki Devlet Sergisinin özellikiaklasmıs değildir. gelenlerin 10 dolara satüabileceği açık Bonzic aleyhinde adam öldürmeye lerinden birisi de frenklerin Non fi mizden Orduya gitmekte olan şo İsrael lirası olduğuna göre. bu yekuteşebbüs suçundan takibata geçilÖmer Sami COŞAR lanmaktadır. güratif dedikleri bizim sadece nakış för Hüseyin Namoğlu idaresindeki nun Türk lirasına tercümesi 3 milmiştir. . veya icad keümelerile adlandırabile 38 plâka sayılı kamyon Samsun yar 2W mü'nn eder ki bizim bütceBrenda dö Bonzic evvelki gece saceğimiz çalışma yoluna lâyık olduğu Terme şosesi üzerinde önüne çıkan ye müsavidir. Hazırlanmakta olan 1958 1S"7 biitçesinin ilk rakamlan at üç sıralarında kocası Bex Reoson'u deâeri vermesi. bir sürüden 38 koyunu çiğfr.eyerek bıçaklamaya kalkışmıştır. Feryad üBu sergileri inceleyenler bilirler ki öldürmüştür. Hâdiseyi müteakıb ka yekunu 800 milyon İsrael lirası imiş. zerine yetişen komşular ve polis ada bu çalışma yoluna sapan resimlerin çan şoför Samsunda yakalanarak Aynı he«aha eöre 4 milyar Türk lirası eder kl bizim bu sene bütçesinden mı karısının elirden güçlükle kurçoğu üstüste sergiye kabul edilmemiş Çarşamba adliyesine teslim edil 800 milyon lira fazladır. İsraelin nütarmışlar ve bıçağı elinden zorlukla | lerdir. Bu yıl nakış yolundaki resimfusu 1 milyon 800 blndir. Bizimki 24 almışlardır. ! lere oldukça önemli bir yer verildiği miştir. mi'*"iı. gibi bunlardan birisi de serginin en Artist, savcıhkta verdiği ifadede Bunlara bakıp hangi hükumet zeniyi eseri damgası ile mükâfat almışkocasının daimi surette horladığım. : gin. hangisi fakir tayin edebiliriz. Bn tır. buna tahammül edemediğinden siMithat Perinin annesi vefat etti satırlan okurken daima kendimizle ] 1950 yıhna kadar Utrillo yolunda nirlerine hâkim olamıyarak bıçağa Gazeteci arkadaşlarımızdan. İstar.bul güzel resimler yapan Arif Kaptan, Ekspres gazetesi Sahib ve Başmuharriri mukayese etmekte fayda olduğunu sanldığını ifade etmiştir. beş. altı yıldır bu çalışma yolundan Mithat Perin ile Doçnet Cevdet Perin zannediyorum. Atatürk Universitesinin vazgeçmiş ve bütün dikkati ile re ve Avukat Cevad Perinin valîdeleri B. FELEK 1863. simde nakış yönüne doğrulmuştur. ŞÜKHİYE PERİN'in dün vefat ettiğinl temel attna töreni Konusu dışarıdan değil ressamın için teessürle haber aldık. Millî atletleriAnkara 6 (T.H.A.) Bilindiğine den gelen bu çalışma yoluna katık mizden Oğuz ile millî futbol takımı İRTİHAL sız resim de diyebiliriz. Nakış sözüne kaptanı Turgay Şerenin de büyükvagöre. Atatürk Universitesinin teAİLE SANDIGI PİYANGOSUNUN ideleri olan merhumenin cenazesi buVüzerayı sabıkadan merhum Abdülressamlarımızın çoğu sinirleniyor. gün öğle namazını müteakıb Şişli mel atma merasimi haziran ayırun Her nedense bu sözü şanlarma lâyık Camiinden kaldınlarak Zincirilkuyu latlf Suphl PaşaTiın kertmesl, İstanbul ilk günlerinde yapılacak ve bu anilletvekili Hamdullah Suphl Tannbulmuyorlar. Plâstik kelimesinin ya mezarlığına defnedilecektir. Kederli överin hemşiresi, merasimde İran Sahı da hazır bulu Inhisarlar Başınü] rtmda nakış. ne kadar has olursa ol arkadaşımıza başsağlığı düeTiz. dürlepnden merhum Mehmed Neclp nacaktır. '• tarihinde yapılan keşidesinin neticeleri| sun. istediği kadar bugünün kültürlü Kocamemlnin reflkası Vedat Kocame 1 Bu mevzu ile ilgili olarak Erzuressamının elinden çıksm nafile!. Naml'nln ann^sl FEZÂ ÇAPÇI rumda hazırhklara başlanılmıştır. < kış sözüne öylesine bir göz nuru, öyEMİNE KOCA3IEMİ ile doktor lesine bir insan emeği ve alm teri Millî Eğitim Bakanının beraberinHanımefendi I sinmiş ki karşılığı o kadar açık seçik, HÂMİ SOLU de bir heyetle bugünlerde Erzuruvef»t etmiştir. Cenazesl 7 majrıs 1958 I o kadar duru ki bulanık suda balık Liralık büyük ikramiyeyi ma eitmesi beklenmektedir. Evlendiler pazartesi günü öğle namazını müte] avlayanlarm hiç boşuna gitmiyor akıb Şişll camiinden alınarak Ferlköy 4.5.1956 Ankara Bir adam, kafası taşla vesselâm!. mezarlığına defnedüecektlr. | Arif Kaptanm nakış sözünü küçiimAllah rahmed eylesln.. ezilerek öldürüldü seyeceğini sanmıyorum. Yıllarca süSamsun 6 (Telefonla) Demirj ren, arkadaşlığımız boyunca başka Şubemiz mudilerinden biri kazanmıştu köprünün Gulâm köyünde Ali oğlu ı yerden aşırılmıyan nakışın kendi daAynca: ğareığımızdan sunulan nakışın ne kaHasan, bir kadın meselesinden do' dar pahalıya mal olduğuna beraberce layı Doğan köyünden Ali oğlu a) Aşağıda miktarlan gösterilen ikramiyeler İSTANBUL j şahid olmuşuzdur. ... PURO yerine herhangi bir Mehmed tarafında nkafasına taş \nı ve TRAKYADAKİ ŞUBELERİMİZ mudilerine Lsabet ı Arkadaşımızın Utrilloyu buakıp, rulmak suretile öldürülmüştür. Jan sabun verirlene aldanmayınız. etmiştir. j katıksız resim yoluna sapmasını eldarma karakolunda yapılan tahkibette alkışlarız. Eski yolda yaptığı Sabunun üzerinde yazılı PURO katta maktulün kanlı gömleği Meh resimleri kolaylıkla satılırdı. Halbuki 2 aded 1.000 Liralık İkramiye Beyoğlu markasına bilhassa dikkat ediniz. medin evinde bulunmuştur. Ele geI yeni denemelerini değil satmak, eski çen suç delili ile birlikte katil adaIsrarla PURO isteyiniz. Çünkü ; resimlerini sevenlere şirin göstermek 4 aded 500 liralık ikramiye 40 aded 130 Kralık ikramiye 1 bile bir mesele olmuşru. 'ete teslim edilmiştir. BEYOĞLU BEYOĞLU ŞİŞLİ Bir ressamın ekmek parasından olTürkiye, Venedik Sanat GALATA ÇEMBERLİTAŞ TEKİRDAĞ ' mak pahasına alışageldiği bir çalışma ] yolunu tepip bambaşka ve çok daha TAKSİM GALATA YENİCÂMİ Sergisine iştirak edecek güç bir yola düşmesi kolay kol YENİCAMİ TAKSİM YEMİŞ Dinî, Ahlâkî, îlmî, Felsefî cildinizi besler, korur Venedik 6 (a.a.) Bu seneki küçümsenecek işlerden değildir. Bu b) Aşağıda miktarlan gösterilen ikramiyeler Anadolu| bakımdan Devlet babanm kesesinden Mecmua milletlerarası Venedik sanat sergiyumuşatır ve tazeleştirir daki şubelerimiz mudilerine isabet etmiştir. Arif Kaptana sunulan mükâfatı hiç sine iştirak edecek 34 memleket aJ bir ressamın yadngayacağını sanmırasında Türkiye de bulunmaktadır. Her yaştaki Müslümanlarln birbirlerine, ebeveynlerin ço3 aded 1000 lirahk ikramiye 6 aded 500 liralık ikramiye yoruz. Sergide heykel sayısı her yıl Iki senede bir tertib olunan bu ser cuklarına verebilecekleri en güzel ve istifadeli eserdir. İki ciltte ANTALYA ANKARA KAYSERİ gibi gene çok az. 248 resmin yanında giye Türkiye ile birlikte İran, Vi7 renkli çerçeve içinde 48 adet Peygamber ve Aşerei Mübesse16 heykel. Az olmasına az ama çoADANA AYDIN SAMSUN etnam ılk defa olarak katılmaktare isimleri ve büyük Camilerimizin renkli olarak basılrras re: ğu da insanı düşündürecek çapta asizi olduğunuzdan daha ESKİŞEHİR BURSA TARSUS dır. simleri ile 13 adet Âyet ve Hâdisi Şerif vazılı tabloları ve Hac ; kıllıca işler. Resim taksisi gibi hey60 aded 150 liralık ikramiye genç ve GÜZEL gösterir i kel saati de kendi yolundaki en son ziyaretinde lüzumlu resimli tablo. Dİân ve el kitabını muhtevidir. Gözne nahiyesinde belediye ADANA ! denemeleri dakikası dakikasma yazıBANDIRMA ISKENDERUN 2 cildin (ciltü) fiatı 30 liradır. (Taşraya 32 lira) j yor. Hepsi de uyanık, dünya heyke AKŞEHİR BURSA MALATYA seçimini bağımsızlar I gidişinden haberli Zühtü MüridoğluANKARA EDREMİT MERSİN Bol köpüklü Nefis kokulu nun mükâfat alan bakır dökmesi, kazandı İSMAİL AKGÜN MÛESSESELERİ IŞIKLAR ESKİŞEHİR MANİSA heykelin yalnız gözle değil, avuçla, Mersin S (Telefonla^ Gözne naAYDIN GAZİANTEB SAMSUN parmak ucu ile seyredileceğini bir Bilumunn Matbaacılık ve K i t a p ç ı l ı k Işleri hiyesi Belediye seçimi bugün yapıl AYVALIK İZMİR TARSUS kere daha hatırlatıyor. Zühtü. bu timıştır. Seçime D.P. lilerle bağımsızMerker Cağaloğlu Servilimescit S. 24 İstanbulTel. 22 09 68 BALIKESİR ANAFARTALAR TRABZON tizliği, bu sadeliği. işlediği bakırın lar iştirak etmiş, 666 seçmenden HAK KİTABEVİ Beyszrt. OnfvBraitc Ca<i. lsta&. her milimetre karesine sinen bu emGelecek keşidelere iştirak için gecikmeden 517 si oyunu kullanmış, neticede « latan. niyet, bu düzen duygusunu büyük Satış yerlerij MAK KİTABEVİ (Babıâlî) Ankara Cad. Istantoot D.P. nin Mersinde kalesi sayüan bir hesab açtırınız. MAK KİTABEV! yMuksaraylsr Sok. « çaptaki işlerine koyduğu gün heykel Göznede bağımsız adaylar 115 oy Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır sanatımız için unutulmaz bir gün farkile seçimi kazanmı$lardır. olacak. Rusların yakaladığı Danimarka gemisi C. H. P. Karısının evini dinamitle uçurmak istedi JllllillillllllllllllL Pazartesi Konusmaları Feragat budur: iilîllüllüliilililll Ankarada 2 Sergi Yazan: Bedri Rahmi Eyüboğlu Gip kaçıran öğrenciler Tito bugün Pariste bekleniyor Antalyada bir şirketin kasası çalındı Japonya'da bir avukatın ithamları Jet uçakları için yeni hava alanları Bir dilenci şebekesi Ramazanda 17.000 lira toplamış BUGÜN 30.000 AKŞAMA KADAR 10.000 LİRA İSTANBUL BANKASI 5 MAYIS 1956 olduğundan eminolunuz 25.000 MALATYA PURO İSLÂMIN NURU PURO PURO J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle