14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OKEREN Merfcez Bergama Zeytinyağlan Sat. Şb: Bağdad oad. »04 Bostancı 32 inci yıl sayı 11.416 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADl Telgrai ve mektub adresı. Cumburıyei Istanbul Posta Kutusu tstanbu! No 246 Telefonlar: Umum! SantraJ Numaras: 224298, Xaa İsleri: 224299, M*tbaa: 22429C ÜÇ ŞEHİDLER DESTANI Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın çok beğer.ilmiş ve ikinci baskısı da kısa zamanda tükeıımiş olan bu güzel eserinin üçüncü ^askısı çıkmıştır. Pazartesi 7 Mayıs 1956 Varlık Yaymevi. 1 Lira. Tebliğde, hükumetin müesseseleri gölge Başkan, Adalet Bakanı ile yaptığı mülâkatı açıkladı ve haline getirmek ve bir zfimre hâkimiyeti ((İcranın tasarrufunun tamamile kanunî)) olduğunu belirtti tesis etmek niyetinde olduğu belirtiliyor Arikara 6 (a.a.) Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Bedri Köker, aşağıdaki tavzihi göndermiştir: «İcranın, tamamen kanunl olduğunda küçük bir tereddüdümüa dahi bulunmıyan bir tasarrafu münagebetile sryın Adliye Vekilimizden sırf bir ricada bulunmak için vaki mülâkat talebimiz dolayısile yapılan neşriyatm yanlış tefsir ve tesirlere ve Temyiz Mahkemesinin manevî hüviyetinin arzuya şayan olmıyacak surette bahis konusu edilmesine sebebiyet vermesi keyfiyeti, yukanda belirttiğim mânada meselenin kısaca tavzihi lüzumunu telkin etmekte olduğundan bu beyan ve t:vzihimin Anadolu Ajansı ile muhterem umumî efkâra iblâğını rica ederim » Yargıtay Başkanı Köker C.M. Partisi dün bir dttn bir tavzih neşretti tebliğ yayınladı Akhisar canavarı Mahmud Goloğlu genel idare kurulun dün teslim oldu dan niçin çekildî? D. P. de bir ihtüâf Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) Dün başhyan ve bugün sabahtan itibaren devam eden C.MJ". Genel İdare Kurulu toplantıları sona ermiştir. Sızan haberlerden, siyasi partiler arasında rejim meselelerine müteallik bir işbirlığmin bugünku toplantıda yenıden bahis konusu edildiği ve CM.P. nin böyle biı işbirlığıne gırmemesıne karar verildiği anlaşılmaktadır. Esasen, toplantılardan sonra yayınlanan teb Arkast Sa 5 S ü 1 de Ortadoğuya dair üçlü toplantı Mesele, Güvenlik Konseyi çerçevesi dahilinde ele alınacak Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Trabzon miHetvekilinin, alınacak Bedri Köker tedbirlerin demokratik rejimle Ankarada akisler kabili telif olmadığını ileri Ankara 6 (Cumhuriyet Teleks) sürdüğü bildiriliyor Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürkün Yargıtaydaki tophntı Ankara 6 (CumhuriyetTeleks) ve kendisinden istenilen randevu Muhalefet ve basının faaliyetlerini hakkmda dün verdiği beyanat gerek (tanzim) maksadile* bir müddettetı siyasî çevrelerde, gerek adliye men beri devam eden Bakanlar Kurulu sublan arasında büyük blr teessür D.P. Genel İdare kurulu ve Grup uyandırmıştır. Bilh?ssa, göriişme tdare kurulunun müşterek toplanisteğini fi'lî bir mukavemet hareketi tılannda ilk fikir ihtilâfı ortaya Atlanttk Paktı Bakanlar Konseyi içtimalarnm iştirak eden hejetler toplu halde olarak tefsir etmesi, aynca Bakançıkmış ve Grup idare kurulu üyelık ve hükumetin mesele üzerinde lerinden Trsbzon milletvekiH Mahehemmiyetle durduğunu belirtmesi mud Göloğlu dün üyelikten istifa teessürü arttırmış bulunmaktadır. etmiştir. Siyasî çevreler ve adliye mensub Arkası Sa. S, Sü S te ları, hâdise tophı olarak fi'lî bir mukavemet şeklinde kabul edildiğine göre, Bakanlığın her halde bir takım sert kararlar alacağı kanaatindedirler. Yannkl Grup toplanbsı Yayınlanan tebUğde aza devletlerin, milletlerinin hürriyetAnkara 8 <T.H.A.> Salı günü topfanacak olan DJ». Grupunda bazı leriıy, ferdî hürriyetlerini korumak taghbüdüne jnühim müzakereTerHr'cereyannRjeİngiliz Dış İşlen BaSaıu girdikleri belirtiliyor eeği beklenmektedir. Üç Yargıtay üYunan Dış İşleri Bakanı ile yesinin ve 19 hâkimin emekliye sevParis 6 (a.a.) Atlantik Paktı Ba nist tehlikesine karşı korumak makdün bir saat görüştü kedilmesi meselesinin ele almarak sert tartışmalar olacağı Eöylenmekte kanlar Konseyi dün gece calışmala sadıle akdetmişlerdir. Paris 6 (A.P.) tngiltere Dış lşdir. rını bitirerek aşağıdaki tebliği neşret2 Atlantik Paktı üyesi devleıenıiştir: rin müşterek müdafaa için sarfettık leri Bakanı Selwyn Lloyd, Kıbrıs gerginliği azaltmak 1 Atlantik Paktı üyesi devletler len gayretler beyhude olmam ^nr. meselesindeki bu paktı bundan 7 yıl evvel müşterek Bu gayretler sayesindedir ki Sovyjt duşncesile, bugün, Yunan Dış işleri Şam 6 (A.P.) Bir çok Suriyeli ideallerini ve medeniyetlerini komü Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bakanı Spiros Teotokis ile yeni bir Üniversite talebesi, bugün, Şamuı goruşme yapmıştır. , merkezinde, Batıhlar ve bilhassa Kıbrıs gerginliğini azaltmak üzere, Amerika aleyhinde nümayişler terDulles ile Selwyn Lloyd, bir kaçtiblemişler, bu artda, Amerikalılara gundenberi Türk ve Yunan Dış İş aid bazı binaları da hasara uğratleri Vekillerile görüşmeler yapmükta mışlardır. idiler. Dulles. Ingiltere, Türkiye ve Talebeler, «Barış için atom» serYunanistan Dış işleri Vekillerile yap tığı görüşmelerde. Kıbrıs anlaşmazu gisini de. Amerikalılfr tarafmdan ğını bir an evvel hal yoluna sokmayı desteklendiğinden ve İsrael kelitavsiye etmiş ve kendilerıni bu hu mesinin büyük harflerle kaydedilAnadohıhisan C H. P. toplan Arkast Sa 5, S ü 6 da miş olmasından ötürü tahrib etmiftısını dağıtmak için polisler lerdir. cop kullandı Polis kuvvetleri derhal müdahale ederek nümayişçi talebeleri yakalaGeçen hafta olduğu gibi bu hafta mış ve sorguya çekmiştir. D:ha da C. H. P. nin bir kongresine polis sonra verilen malumata göre, sergi müdshale ederek, cop kullanmak içinde. sadece büyük bir küre zasuretile partilileri dağıtmıştır. rara uğramış, diğer zararlar derhal Dün yapılan C. H. P. Anadoluhitamir edilmiştir. san ocağındaki kongrede toplantı28 mayısta Ankarada Türkiyede vikile Türkiye Belediyecilik deryı dağıtmak için cop kullanan polisler parti binjsmın kapı ve pen ki 700 beledıyeye mensub 1500 de neği tarafmdan tertiblenen kongre cerelerini tıkamışlar, hiç kimseyi legenrn iştirâkilp toplanacak olan münasebetile, Uk defa bu yıl müsdışarıya bırakmamışlardır. İçerde Belediyecilik kongresine büyük ö takil bir hüviyet iktisab eden tssıkışık vaziyette kalan yüzlerce nem verilmektedir. Hükumetin teş Arkast Sa. S, Sü. 4 te partiliden bazüarı femlık geçirmiştir. Bu sırada Sarıyerde oturan bir D. P. li vatandaş mikrofon başına gelerek bir konuşma yapmış ve Ankara 6 (Cumhuriyet Teleks) şiddetle müddıale aleyhinde bulun B. M. Meclisinin yarınki toplantı duktan sonra C H. P. ye kaydolgündeminde dört sözlü soru önermak istediğini bildirmiştir. Bunun gesi ile muhtelif kanun tasan veya üzerine kongrede hazır bulunan C. teklifleri yer almışür. C. H. P. Genel Sekreteri, iktidarm şiddet yapabümek için H P. İl Başkaı Muhlis Sırmalı, bu Sözlü sorular arasında, Zonguldak adaleti seçmemesi gerefctiğini söyledi şahsm hüviyet cüzdanını imzalıyamilletvekili Hüseyin Balığm dörrak kendisine vermiştir. Hâdise büdüncü Menderes kcbinesi programı yük tezchüratla karşılanmıştır. Ankara 6 (CumhuriyetTeleks) Sırn Atalay, birer konuşma yaphskkmdaki sözlü sorusu ile Diyarba kır Hür. P. milletvekili Mustafa Müteakıben bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya mişlar ve diğer mevzular meyanınEkincinin Millî Savunma Bakanlığı Muhlis Sırmalı, siyasî havayı bu bucağuun ^bugün akdedilen kon da üç Yargıtay üyesi ile 16 hâkiile Genelkurmay Başkanlığının Velutlu görmekle duyduğu üzüntüyü gresinde C.H.P. Genel Sekreteri mia emekliye sevkedilmeleri mekâleten idare edilmesi hakkınd&ki (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Kasım Gülek ve Kars milletvekıli Arkası Sa. S, Sü. 1 de dunyanın «trafında dolaşacak «un'i peyk sorusu da bulunmaktadır. ler hazırlamaktadır. Resımde, projenin direktdrü John P. Hagen, bir sun'î Kanun tasanlan arasında is«, peykin maketi İle görülmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. S te NATO Konseyinin Kıbrıs mühim kararları hakkında temaslar Paris 6 (a.a.) Bu sabah Dış İ5leri Vekâletine üç batılı Dış İşleri Vekili Dulles, Pineau ve Lloyd'un yaptığı toDİantıdan sonra beyanatta Akhisar ve civannda günlerce korku yaratan bulunan Fransa Dış İşleri Vekili Pinaeu. bu toplantıda Ortadoğu mese katil: «Kunmı igfal eden adamı öldüremediğim lesi üzerinde durulduğunu ve bu için üzülüyonım» dedi bölgeyi ilgilendiren meselelerin «artüc 1950 deklârasyonuna göre ele alınmıyacağıııu, zira bu deklârasyoİzmir 6 (Telefonla) 22 nisan ta mile bir vaziyette geri gönderihnesi nun içinde bıı'>mulan duruma uymane kızarak damadının babasını, da dığını. Ortadoğu meselelerinin bunrüünde Akhisar kazasının Musalar köyunde üç kişiyi öldüren ve bir ki madının arkadasuıı ve kendi öz eniş dan böyle Güvenlik Konseyi çerçeı şiyi de agır »urette yaraladıktan son tesini çifteyle öldürmüş, gene dama vesi dahilinde ele alınacağını, söyra dağa kaçan Aklıisar canavan Ya dının annesini bıçakla ağır surette kub Uzel tam 13 gün bütün bir bölge yaralamıştı. Bütün bu cinayetlerini lemistir. jandarma teşkilâtı ile halkını meşgul 45 dakika içinde işleyen Yakub U Pineau'nun ayrıca belirttiğine göre, edip arkasında koşturduktan sonra zel doğru evine gitmiş ve yanına bir «Yakındoğu işleri komisyonu» (NE, bu sabah kendiliğinden Kırkağaç miktar mermi, peynir. ekmek, zeytin A C > barışçı bir hal çaresi bulunduJandarma Kumandanhğına giderek aldıktan sonra daha üç kişiyi öldür ğu andan itibaren ortadan kalkacak teslim olmuştur. Bilindıği gibi katil meden yakalanmıyacağını ailesine bir teşekkülden ibarettir Barışçı hal çaresi bulunana kadar N E.A C. nin Yakub, cinayetlerini bir namus me söyleyerek kaçmıstı. selesinden dolayı işlerais ve kızının O gündenberi yüze yakın jandarma üçlü teşekkülü bütün silâh taleblerikaçırılıp igfal edildikten sonra ha Arkasi Sa. 5. Sü 5 te nj bir merkezde toplayacaktır. Bunun Arkapı Sa S, Sü. 3 te Suriyede Ameriha aleyhine nümayiş ~ aid binalar ve (Barış için atom» sergisi hasara uğradı İran Şatıının ziyareK dolavısile hâfıra pulu Ankara «(».a.) P.T.T. Umum müdürlügü. Iran Şehinşah ve İmparatoriçesüıin memleketimizi zlyareti münasebetile 1551956 sünü dantelli ve dantelsiz olmak üzer» 100 kunıjluk bir valörden ıbaret hâtıra posta pulunu satışa arzedecektir. Ayrıca Şehinşah ve İmparatoriç* nin davetli bulunduğu Ankara. İstanbul, Izmir ve Bursa şehırleri için de. üzerlerinde Sehinsah ve İmparatoriçenin portrelen bulur.an özel zarf ve damgalar da kullanılacaktır Amerikahlara Bir C. H. P. kon?resine pclis Halkı en az belediye etti vergisiödeyen şehir meğer Istanbulmuş CUNHURIYET Istanbul Belediyesi, 28 mayısta Belediyecilik Kongresine miHıim teküflerle gidecek Bugün 32 yasında tCUMHURİYET» bugün 31 taıd çalışma yıluıı tamamlamış ve 32 nd yaşma basmış bulunuyor. «CUMHURİYETi) şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, kendisine şi?r edindiği yolda yürüyecektir. Bu vesile ile kıymetll okuyuculanmıza teşekkürlerimizi n.\l> IÇME Izmırde ısUhkâm er eğıum taburunda acemi erlerm and içme töreni yapılmıştır. Resimde erkr aad ioerkea tıörülmaktedirler. Kasım Güleğin Ankarada dün yaptığı konuşma Bugün Mecliste görüşiilecek sözlü sorular Amerikan Suudî Arabistan görüşroeleri Washington 6 (a.a.) Yetkili siyasl kaynaklardan öğrenildiğine göre, Birleşik Amerika, Suudi Arabistanda Dahran hava üssü için beş senelik yeni bir kontrat yapılması hususunda Suudi Arabistanla yakında müzakerelere başhyacaktır. Halen Hariciye Vekili John Foster Dulles'ın Paristen dönmesini bekliyen Büyük Elçi Wadswort, Suudi Arcbistanla yapılacak müzakereler hakkında son talimatı perşembe günü Başkan Ei:>erhower'den alacak ve Müdafaa Vekâleti ileri igelen şahsiyetlerinden birisi ile derhal vazifesi başma hareket edecektir. Mısır Ürdün arasında askerî anlaşma Mısır • Suriye • Suudî Arabistatı grupuna Ürdün de iltihak etti Kahire 6 (a.a.) Mısır ve Ürdüc, silâhlı kuvvetlerinin koordinasyonu ile ilgili bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşma, Ürdün Genelkurmay Başkanı General Radi İnnap'm Misir askerî liderleri ile yaptığı görüşmeler r.eticesinde neşredilen tebliğde açıklanmıştır. Tebliğde, Ürdün ve Mısır askerî heyetlermin. müşterek Arab menfî Q a * a u RAeİlrlaeı AQ V A M I S Profesyonel lig maçlarına dün Dolmabahçe stadında faatlerini korumak için birlikte harekete geçmeye karar verdıkleri devam edi]ml5 ve Galatasarav cetin bir mactan sonra Besiktaşı 4 8 renmistir. YukandaJri resimd«, maeı üç dakika evvel bitiren İtalvan hakeme itiraz eden ve anlaşmanın siyasî ve askerî veç b. taray, ueşiKiaşı « Tendı Be§ikta§lılar görülmektedir. (Maçin tafsilâU v e diğer spor haberleri son sahifemizdedir.) helerinin ittifakla Usvib edildiği bildirilmektedir. Bu suretle Ürdün, Mısır Suriye Suudî Arabistan paktma İltihak etmiş olmaktadır. BilİT.diğı gibi Mısır Suudî Arabistan Yemen askerî andlaşmasın dan başka Mısır Suriye Suudî Varşova 6 (a.a.) Polonya birleşik Arabistan üçlü paktı üç devletin askerî kuvvetlerini tek kumandanhk isçı partisi merkez komıtesi azasından ve Polonya Başvevkil yardımcısı altuıda toplamaktadır Bununla be Jakob Berman hakkında yapılan şıd raber Ürdünün Arab lejyonu birlik detli tenkidler neticesinde bu ıkl lerini aynı yüksek kumandanlık vazifeden birden istifa etmiştir. ^enıınıızae topıana.ı muıeuerarasl emnne verip vermiyeceği şimdilik Jakob Berman'm istifası kabul Komür Konferansı delegeleri dün hususî bir vapurla Marmarada v% bilinmemektedir. dilmiştir. Bogazda gezdirümiştir. Resim bu gezmtiden bir görünüştür. Polonyada yeni bir temizlik 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle