16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
fKt TEŞKİlknMAHSUSA vtM.M.GyflUBUBAŞKANI s Perde Selânikte sâkıt Hükümdar Sultan Abdülhamid ile başbaşa kalabilmiş olan arkadaşım süvari binbaşısı Debreli Zünnün, bilâhare beraber çalıştığımız M. M. Grupunda, Millî Mücadele yıllarında onunla yaptığımız hususî sohbetlerde, padişahın iç ve dış politika hakkında düşündüklerini şöyle hülâsa etmişti: Abdülhamid, herhalde konuşacak kimse bulamamıs olmalttan .rniitevellid bir can sıkmtısı ile muhafazasına memur olduğum için benimle görüşmekten memnun olurdu, bir gün dedi ki: ALBAYHÜSAMETTİN ERTÜRK Tazan: 8AMİH NAFtZ TANSL Abdülhamidin politika hakkııtda düşündükleri tan bu iki misal, yabancı sermayeyi memlekete davetten alıkoymuştu. Gene arkadaşım Debreli Zünnün, Abdülhamidin dış siyasette o 'nak bir politika takibi taraftan <>lduğunu söy lerdi. O devrin Avrupada jki büyuk zümresine başkanlık eden İngiltere İK Almanyadan hiçbirini doğrudan doğruya tutmamak gerektiğini iUt'e edermiş. Çok defa mahlu' hıikıim dar: ingütereyi, İslâm âlemi ıçııı uost tutmaga ıhtiyaç. vardır, derrru» Lu gün hındıstan, ve AiriKanın <un:ü'aae, muazzam Musiuman kutleıerınin herhangi bir tecavuzden korunmasında bu devletin yardımına Imparatorlugumuz muhtactır. Diğer taıaltan, kara Avrnpasıncia orduları ve teçhizatı iıe hiç bu zaman Kuçümsenmıyecek bır deviet olan Almanyayı da darıltnuy =haberleri Büyük döviz kaçakçılıgı Duruşmaya bugün devam edilecek, 2 kişi daha tevkif edildi ı I CUMMÎrRtYET I Vergi üakııkî Meseleleri ABAHTAN ABAHA... MuhalefeHekf vnuhsuziok çine düştüğümüz bu slyasî ve iktisadî badirede iktidar çok tenkldlere nğradı. Hâlen de gazetelerin büyük çoğunluğu bastakilere yüklenip duruyor. Hep düşüniıyorum ve her muhitto konujulan'ara kulak veriyorum: m Bunlar giderse kim gelecek? Daha mühimmi: Gelip ne yapacak?» Yani evvelâ: D. P. içinde blr «nöbet degiştirme» olursa... ki, ba takdlrde de, nasıl bir istikamet değişfkliği ile karşılaşacağımız kestirilemiyor... ikincisi. . kt, üzerinde durmak istediğün de bu: Muhalif partilerden biri (yahud üçü dördü müştereken) ikUdan ele alsalar, ne yapacaklar? İşte asıl dava budur... Muamma budur. . Çünkü cidden muamma... Değil ortalama bir vatandasa. hattâ iyasetle meslekleri lcabı uğraşanlara u sualleri sorunuz: Muhalefet ne İstiyor? İktidara geçmek. İktidarda ne yapacak? Hürrivet. adalet sağli)acakmış. Mü;>a\at. uhuvvet? O belli değil. Vaktile D. P. de hürrivet ve adk let sağlamağı vadetmişti, neticeden memnun musunuz? I .. Mınn kırın.. ) İyi amma, hürrlyetin, adaletln mevcud olduğu memleketlerde partiler mevcudiyetierini devam ettirdik • lerine göre... ... Demek ki partilerin vazlfesi hürrivet. adalet sağlamak değil .. Buıı lan sağlamak, modern blr devletln tabiî vazifeleri arasmda .. O halde. her yiğitin bir yofurd yeyişi kabillnden her partinin bir hususiyeti olnıalı Üç muhalif partinin hiribirinden ne gibi husıısiyetlerle ayrıldığını anlatabilir misiniz? Anlatamanı . Zira bunlara dalr malumatım. başlannda bulunan üç bes şahsiyeti tanımaktan ibarettir. D. P. nin bazı kalkınma tc<obbüslerinc geçtiğlni. bu yüzrVn ayağınıızı yorganımızdan dışan uzattığımızı biliyorum. Muhalefet, D. P. nin faaliyet müfredatını, yahud D. P. liderlerinin sözlerini nüktcll nükte«iz tenkid edip duruyor. Ancak. muhalefet başa gelirse ne yapacağını öğrenemedlm. Büyük çaptaki döviz kaçakçılıgı ile alakalı olarak yapılan tahkikata Vergi mükelleflerüe vergi daireleri ızmı ihtiyar ederken âdeta şahsl hak iki kişiıün daha adlarınm karifUğıru ırasında ihtilâflar eksik olmaz. Bu I sahibi gibi düşünmektedir; demektedün bildirmiştik. Bunlardan Said ihtilâflar, mükellefin bildirmediği bir dir ki (kazaî kararlar, taalluk ettikKıralla, Ruben Asayı finanse eden gelirin sonradan meydana çıkması üleri hâdiselere maksurdur. Emsa'.ine Rafael Menaşe adalete verilmişler ve zerine bu gizli kalan vergi matrphmtepnil edilemez. Kün Deviet Şuraaınnöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından , dan ötürü vergi tarhmdan leri geledan kendi lehine karar alırsa o kararı yapılan sorgularını müteakıb tevkif (bileceği gibi, bir çok hallerde vergi tatbik ederim. Ötekiler de aynı şe kanunlarınm iki tarafça aynı şekilde O, her şeyden ziyade kanuna ve ada göre, vergi daireleri Deviet Şurasma kilde karar alsınlar, onların da hakedilmişlerdir. Zünnün Bey, şimdi saltanattan müracaat için Maliye Vekâletinin mu larını vereyim). Bu durumda Deviet anlaşılmaması, yahud vergi kanunu let düşüncelerine bağlı kalmahdır. uzak, günlük dedikodudan uzak, sıze Bu iki şahsın, Arif vapuru fındık nun dar şekilde tefsir ve tatbik edilVergi alacağının bu mahiyeti, ihti vafakatini istediği zaman Vekâlet, bir Şurasına kadar gidenler haklarmı adüsündüklerimi söyliyeyim, bizim ları bosalttıktan sonra Pireye gittik mesi yüzünden yapılan tarhlardan da lâf halinde vergi dairesini kaza mer 5°^ hallerde bu muvafakati esirge hyor, gidemiyenler veya gitmiyenler memleketin malî buhranları yüz yılleri ve Elefteriyadis vapur acenta doğabilir. Bizim bu yazıda üzerinde cilerinde sonuna kadar ugraşmağa memekte, bu yüzden de ihtilâflı işdanberi devam etmektedir. Giriştığisile temasa geçtiklerı tesbit edii durmak istediğimiz ihtimal, bu ikin mecbur edecek hareketlerden de alı l e r hemen hemen eskiden olduğu alamıyor. Halbuki Vekâlet, şahsî hak güden bir makam değildir. O, bir miz sonu gelmiyen harbler, devletun mistir. cisidir. Bu anlasmamazhklarda tabi koymalıdır. Meselâ vergi ihtilâfı, ver , derecede Deviet Surasına kadar git hazinesini boşaltmış. memleket halk:Bugün 1 inci asliye ceza mahke atile iki taraf da karsıstndakini hak gide normal kaza kademeleri olan j mektedir. Hattâ baa vergi daireleri kanun merciidir. Deviet Şurasına kadar gidenlerle gitmiyenler arasmda nı fakirleştirmiştir. Memlekstin iıjlvizoıundayız. Bıriüinın kara or mesinde devam edilecek duruşmada sız görür. Vergi dairesi, mükellefin vergiler itiraz komisyonlarile vergi Devlet Şurasma kadar gitmekle ye hâsıl olan müsavatsızlığı önlemek de, safı için Meşrutiyet idare^ini y.?nıd<>ıı dıuarı bUgibingen, ötelunm deruz bunlann da sorguya cekilmeleri muh hareketinin kanuna uymadığını ileri temyiz komisyonunda hazinenin aley tln"iiyorlar da aynca karar tashihl onun vazifeleri dahilindedir. Bunun kurarken, Meclisi Mebusanı tckrar sürer. Mükellef de. vergi memunmun hine neticelenince artık her hâdise yolundan da kudretinden istiiade etmek için, Os temeldir. faydalanmaktadırlar. için, bu gibi hallerde Vekâlet, Deviet ymaktadırlar. açarken, köyler ve şehirlerimiz s i f hazinecilik zihniyetile hareket ederek de mükellef bu normal kademelerin H l b k i sıran d manlı Imparatorluğunun iki dostu Halbuki düstükçe söylediğimiz Şurası Içtihadrna zamanında uyarak sunları düşünüyordum. Bizim ıcolkmkendisine haksız vergi tarhetmek su üstünde bir merci teskil eden Dev gibi, karar tashihi yolile Deviet Şu mükellefleri sonuna kadar uğrasmakolarak Almanya ile Ingiiterenın ayru Bir çocuk beşikten mangara mamızda ziraatin yanmda, hayviujıretile hazineye menfaat sağlamağa iet Şurasına kadar götürmeğe uğras • rasına eskl kararını bozdurarak hak tan kurtarmalıdır. seviyede muhafazası lâzımdır. Bu hğm büyük bir rolü olmalıdır. Bu düştü uğraştığını söyler. Bu hazinecilik, u mamalıdır. Nitekim haknzlığı eebeble yülarca ingiltere ile dogtluk kazanma şangı. yüzde on büe değilmemleket gerek küçük baş ve büyük Karagümrukte bulukule caddesinde Yukandanberi bahsettiğlmiz durum. mevzuubahi olunca Kıbrısü Kâmii 42 numaralı evde oturan Zarif Boyacı mumî surette Maliye memurlarmm olarak anlafUmif olan meselelerde dir. baş, gerek kümes hayvanlarmın "eyani vergi borç ve alacağının sahsi Paşayı, Almanya ile ahpablığı ıdanıe nın 3 aylık çocufrı Güler, besikte uyur ve tahsisen vergi memurlarmm çok mükellef] Deviet Şurasına kadar süMükeUefleri, kaza mercüerinde sotişmesine. geüşmesine müsaiddir. Buettirmek maksadile Avlonyall Ferid ken mangala düşmüş ve muhtelif yer defa hedef oldukları bir tarizdir. Ha rüklememek için vergi usul kanunu, nuna kadar ugraçtırmamak hususun değil, objektif bir hak mevzuu olması nun için köylümüzün hayvan yemini Paşayı iki koz olarak daima elirade lerlnden yanmıştır. Güler. 5İ5Ü Çocuk zinecilik zihniyetinin ne demek oldu vergiler temyiz komisyonundan hazi da Maliye Vekaleti de husust bir keyfiyeti, vergi kaza mercUeri olan teskil eden maddelerin ziraatine bütuttum, hastanesine yatırılarak tedavl altına gıınu, bu zihniyetin bir kısım Maliye ne aleyhine çıkan kararlardan dolayı gayret göstermemektedir. Deviet Şu vergiler itiraz komisyonlan ile vergiyilk ehemmiyet vermesi lâzım gelir. memurlarına hâs olmıyan ve başka Maliye Vekâletinin muvafakati alm rasının bazı meselelerde verdiği ka ler temyiz komisyonunun ve Deviet Bu iki lider diîinda Rus Çarlı alınmıştır. Sonra hayvanî maddeler olan. süt. sütsahalarriaki memurlann bir kısmmda madıkça, vergi dairelerinin De'let, rarlar, bir içtihad halini alarak aynı Şurasının da vergi ihtilâfları karsıMiHî Piyango bugün çekiüyor lü maddeler, yumurta istihsali elzem I ğı bizim için hayati bir ehemmiyeti smdaki durumlarmı da tayin etmekte Miıli Pıyangonun 7 mayıs çekılısi bu da görülen daha umumî bir hastalı Surasına başvuramıyacaklarına dair mevzuda, aynı şekilde kararlar tevali dir. Bu merciler ne mükellefin, ne de dir. Bu suretle dahilde gürbüz bir haizaı. Ecaadı kıramım, Moskofiarla fm malive sahasmtîaki tezahüründen hüküm koymuştur. Fakat ne yazık ki neslin yetismesine imkân lermis, ha iki yuz senedenberi savaşmışlardı3en gun saat 13.30 da Ankarada yapılacak, ettiği halde Maliye Vekaleti bu ka hazinenin hakkını müdafaa edecek de ibaret olduğunu bundan hayli 8nce kanunun bu hükmü koymakla takib rice de bunları ihraç ed'k esaslı bir saitanatımın başmda Ruslarla harbet ikramiye kazanan numaralar bu gec« rarlara aradan aylar, ve hattâ senetim. Buna şiddetle aleyhtar jdım. O saat 23 te Ankara radyosu ile yayınla 29 oeak 1951 tarihinde gene Cum ! ettiği maksad, tatbikarta gerçeklese ler geçtikten sonra umumî şekilde ğıllerdir. Onlar ancak kanunun ih geliı kaynağı elde etmiş oluruz. lâl edilip edilmediğini araştıracaklar. zanıanki kaynaklaı unızın bu muhare nacaktır. huriyet sürunlarında izah etmistik. j memektedir. Çfinkü kanunun emrine uymaktadır. Vekâlet, bu hareket tar ve kanunu tatbik eden vergi dairesiMilli servetimiz sayılan tütüncülükte beyi yürütemiyeceğine kanidim. Fa Bu yazıda aynı seyleri tekrar edecek rejinin aleyhindeyim. Hele tütün ko!Bir yankesici kadın yakalandı nin faaliyetini kontrol edeceklerdir. cularile kaeakcıların bitip tükenmi kat Mithat Paşa, gözünü zaierlerin Eıenköyde oturan Fahriye isminde deSiliz. Yaînız diyeceğiz ki. yanlı» Vergi mükelleflerine güçlük çıkarverdığı hulyaiara dıkmiçtı. Bu işi çok bir kadın, Mahmudpasada alısverıt ya yürütülen bazı vergi islerinde haziyen musademelerf netieesinde kahr* ma seklinde görünen muamelelerin man halkımızm yıpr.indıima kar>'ı,, kolay zannediyordu. Meclisi Mebusan parken. Ayşe Işık isminde bir kadın neci'ik zihnlvetinin doğrudan doğrubir kısmı da, vergi kanunlarınm idaBfzim mühim bir hus>i'!<vrtmiz rney uzeı ınue U r icra etti. Zaten memle {yanına sokulup cebinden, iç.nde 22 Lra ya deŞilse bile dolayısile tesiri olri ve kazai tatbik safhalarmda ne va memleketi olmamızdır. Bilhassa kette her zaman için kolaylıkla lah bulunan çantasını çaîmıstır. Yankeslci makla beraber mükellefle vergi daisuretle tefsire tfibi tutulacağı husu YAPI ve KREDİ BANKASİ (bağcılık, sebzecilik J» konservüt ınfc) rik edilebilen bir Moskof düsmanlığı kadın, kendlsini gorenler tarafından resinin karşılıklı olarak hukukl du«unda takarrür etmiş bir görüsün olduğu için, sâvaş, ıçtınab edıimez bır yakalanarak polise teslim edılmistir. rumîannm iyi anlasılmamıs olması bu ytırda büyük bir istikbn] vadet mevcud olmamasından ileri geliyor. Şubelerinîn doksan ikincisi mektedir. İşte ele alınacak münim hale gelmişti. Harbettik, mağlub olCamie ve mezarlığa bırakılan nın da dahii vardır. Bilindiği gibi kanunlar üç şekilde duk ve Rusları îstanbul kapüarına davalar!.. Köylerimizde bal arılannvı Gerçekten bir vergi meselesind< tefsir ve tatbik edilir: 1) Metne bağlı çoeukJar petekleri de azdır. Hs'buki bu nem kaüar getırerek, <hasta adam> tâbirile tefsir, 2) Genisletici tefsir, 3) Kıyas Evvelki gün biri caml içinde, digeri veya ihtilâfmda mükellefin ve vergi ifade edilen Imparatorluğumuzu , leket bu sahada iyi bir mahsul elde yolile tefsir. Vergi kanunları, tıpkı de mezarlıkU olmak uzere. aiıneleri dairesinin hukuki dunımu nedir? Ver Şnnu öğrenemediniz mi. bilml.vor edebiiir. Dieer taraftan yabanf ev kül bir uruma soktuk. Fakat bu ba taraıından terkedııen yenı doğmus iki gi, mükellef için blr borç, hazine için ceza kanununda olduğu gibi, kanu musunuz: C.H.P. şimdi yapılmokta tin ve fmd'k ağaçiarını da aşıU.>ıak, na, bir ders olmuştu. Ondan sonra kız çocuğu bulunmus ve Darulâcezeye de bir alacak olduğuna göre mükelnun metnine ve harfine bağlı olarak olanlann hangi ktsmım bozacak, hanBu iki mühim vprMat kaynağımızı daima savaştan çekindim. Yalnız yu gonderılmistir. mı tefsir edilmelidir? Yoksa kanunun gi kısmını alıkoyacak, kendiliğiııden lefle vergi dairesi, tıpkı hususi hunanlıların hareketlerine susmak ka Eminönünde Ytnicajninin lçlnde bu ı geüştîrmek icab eder. maksadı ve ruhu gözonünde bulun neler ilâve edecek? kuk sahasmdaki borçlu, alacaklı du bil değildi. Fakat bu harbi de yüzde lunan kız çocuğu 10 gunluktür. KasımSulama davalanrmz da durularak bazan metinden ayrılıp gerumunda olduğu gibi, şahsi bir hak Bilmiyorum. mühimdir. yüz kazanacağımızı hesab ederek aç pasada Kulaksı? mezarlığında bulunan sahibi midirler? Ve böyle bir hakkın nişletici veya kıyaslı tefsire gidilme Ç.M.P.7 NeMHerimizi kanallarla tık ve Dömeğe zaferile Atina kapı kız lse 8 gUnluktür. li midir? Metne bağlı tefsir taraftarsahibi olmak sıfatile vergi dairesi Onu da bilmiyorum. ve M'strda Assuvan'da oldtıSu gihi larına kadar dayandık. Bu, bizim için Polis, çocukların annelerlni arâmakları vardır. Fakat büyük hukukcularmükellef karşısmda, davasını mutlaka Hürrivet PartM? Mr taVım barailar vücude getirmpk bir kuvvet tecrübesi olmuş ve Alman tadır. dan bir kısmı, vergi hususunda ge kazanmak gayretile hareket eden bir "'zemdir. Fırat ile Dic'eyi. Sevban ile Imparatorunu ayağımıza kadar da O da fikirlerlni ortalama *a*anİki jaralama hâdisesi nişletici ve hattâ kıyasçı tefsire tarafavukat gibi mi davranacaktır? Vergi Cevhanı, SaVarva ile Kızıl'rmash. Hi koşturmuştu. Yunanlılara biraz müzırmafh. Evvelki akşam sehrimizde ıkl ağır bir taraf için borç, öte taraf için atardır. Bu ikinci şekilde düsünenle da«a ula«tırRmndı. O derecede kl. beiverfnıli blr hale sokmak ka^Pdir. samahakâr davranmakla evvelâ Al yaralama hâdisesi olmuştur. Kasımpa lacaktır amma, hususi hukuk sahare göre, idarenin, âmme menfaati ile llbaşlı liderlerinin rsimleri olmasa, Hüfftn llmin'ar'm'7i. bi'Vıs^sa Kara manyayı kazanmış, sonra da bu dost fada Kulaksızda Hamam sokafında 5 sındaki borç ve alacağa benzemez. Ugili düşüncelerle hareket ederek ka bütün ba partilerin proeramlarıni biiı&rH ve Akripniz üman'arTmızı has Iuktan kuşkulanan ve telâşa düşen numaralı evde oturan llhan isminde bir Verginin âmme münasebetinden donunun ruhuna nüfuz eden ve onun le blrblrine kanştınnm. tanhan fnss etmeV An»<Mu ve Ru Ingilizleri de bizimle yenı anlasma şahıs, henüz anlaşılmıyan bir sebebden ğan bir alacak olduğu ve bu «ebeble Vatnndas bir muhalif partiyi a • maksadmı gözönüne alan bir tatbika reünaksşa ettiğı Reyhan Akarcayı bı hazine için şahsi hak mahiyeti ar mell rWni»ıvillarıni çoealrmnV rjek lara sevketmistik. gitmesi gerektiği gibi, vergi hâkimle büriir'i» karıstırırsa ne olacak? zaruridlr. Slzi temln ederlm yu>ba Sayed mııhaliforin hu mühim ri de kanun metninin sert hükümlori Padişah, biraz dinlendikten eonra çakla karnından ağır surette yaralamış. zermediği herkesçe bilinir. Fakat ken suçlu yakalanarak adalete teslim edilsrm. bütün mıV(1«ti «Itnnatım fco jöyle devam etmişti: üstüne çıkarak hakkı ve adaleti ger durumu sörüp giderse iktidardan disinden fazia vergi istenen mükelmîştir. vunea hen buntan dı"«fiııfflm. Baıı çekleştirmeğe gayret ermelidir. G?r mptıınım olan'ar onun lislrsine oyla Gdreceksiniz yüzbaşım!.. IttihadBakırkByde Kartaltepede blr mensu lef için de acaba durum a>Tiı mıdır? frnHntar da »rtt&ım. Pakat bu nokçekten vergi tarhı, bir âmme menfa nnı atacaklar .. Fakat sayrlmejjıriuB cılar, Îstanbul üzerine yürüyüslerin c«t fabrikasında calısan Orhan Akkes Fazla vergi tarhı suretile onun kazan tada en korkrueum sey. v»^»neı ser•« !«ldlr. MOkelleflerln objektff nak lann oylan dağilacak... icmlnde bir gejıç ue arkadası Kadrl cından bir şeyin haksız olarak istenmavenfn. mevcuH Vanirü'^svonlan. den cesaret alarak bu devleti bir ta Yılnıazla ^kala^ırken bıcakla sırtındar) mesi, mükellef icin şahsi hak sahibi Unnı korumak da bu menfaate da öyleyse? kım feci maceralara sürüküyeCekler, 7 Mavts 1956 hildir. Bu sebebden kanunun sekli Muhalif partilerden hl« Ar*U«ft<ı belki de Turancılık gayretile veya aSır yaraUnmıttır. Orhan BaklrttBy tjcT dnrumu ihdas etmez mi? MJ. r Sigortalan hastare«ipde tedavi altına ve metni. bu hakları koruyacak bir hfr tanes: ben iktidara geçince şunIslâmcılık siyasetile korkarım ki hem lınmıs. suçlu yakilanarak tahkikata Vergi hukuku müelliflerine göre, nrn'T'n m»'f tarviVl Borenettce vermezse, kanunun ruh ve mak lan ^un'an. snn'an yaparağım'» dive Çarlık Rusya, hem de Büyük Bri baslanır>!'tır. vergi borcu, mükellef için de sahsi larımız Defc fnr'adır. sadmı araştırarak metinlere ona göre vazih tabloian halkm zihninde yer tanya İmparatorluğu ile a>Tîi zamanhak mevzuu teskil etmez. Çünkü ver ve memlekpti bu suret'e u*"i mıısmâna vermek gerekir. Esasen bu gi ettlre*ne7se ve te!;'iflprini nnııımî efda harbe sokacaklardır. Allah göster Bir kadın keııdisini denize ath gi borcunu doğuran şey bir akid dekül blr vaztvete snkacaktır. E> müsbi kanunların tatbikinde güdülen kâra beğendirmezse bn f*sld daire hastaneslnd* ğil, bir kanundur veya kanunlardır; mesin. böyle bir hal vukuunda Os Haydarp =şa Numune maksad. haklan koruyan ve onu şe bfiylece başımızı döndürp dura''U(ır. hadetre Melck Domııez, Kadıkoy vapur Yüzbası Zünnüm, sâkıt Hüküm manlı împaratorluğunun parçalandı j iskelesi civarında. intlhar kasdile ken yani vergi kanunları ve bazı hallerkillere feda etmiyen bir iyi idareyi Mııhalefetln programsızlığı. vüruhdann bunlan dikkatli ve düşünceli ğına şahid olacağız, zira, Ingilterenin , disinl denize stmıssa da yetişenler ta de bunları harekete getiren bir me gerçeklestirmek degil midir? İşte tef snzlıığu iktldarm .ekmeğine yag surebir tavırla anlattığını, sözlerinde son dahil olduğu bir harbin kaybedilece rafından kurtarılarak, çalıstlğı hasta kanizma olmak üzere bütçe kanunlasir gayretleri bu maksada yönelmeli cektir. Ben bovle düs'inörİTm.. deıece samimi olduğunu, Abdülha ğini hiç zannetmiyorum. Çarlık Rus nede tedavi altına aiınmıttır Polls, ndır. Vergiden dolayı ortaya çıkan dir. Ben de bö\!e düşünrırfım. midin yanlış anlaşıldığını, değerli bir ya ise, içi ne kadar köhne olursa Mfleğin Intihar sebebiri arajtırmakta iddialar. kanunun tatbikmdan, daha o'sun, mevcudiyetini muhafaza ede dır. doğrusu vergi kanunu hükmünün ih(V1NA1 hükümdar bulunduğunu ve cidden Vergi dairelerimlz ve vergi kaza lâlinden doğmaktadır. Bu suretle dogörüşlerinin isabetü olduğunu, bana b'lecektir. Hiç olmazsa millet olarak DUn 350 turist geidi mercilerimiz, icraat ve karıırlarmda Arkadaşımız Naci Yener söyiemiş ve bilhassa bu malî yardım avakta kalacaktır. Insaallah, Ittihad «Stella Polaris» adlı bir turist «e ğan hak, sahsî bir hak değil, objektif bu istikamete yönelirlerse mükellef geevlendi !ar, borçlar ve ecnebilerle münase cılar böyle bir tecrübeye girişmek rnısi İle dün lhnanımıza 350 turist gel (gayrişahsî) bir haktır. Böylece vergi vatandas, daha ziyade huzur ve feDev'.et Demlrolları müfettialerlnden betler hakkında mahlu' padişahın şu hevesinde bulunmazlar, zira, bu bi mlştir. Dün ögle yemeglnl Hiltonda ihtilâflarında iki taraf için de kanu rahlığa kavusacaktır. im memleket için hakikî bir felâket ylyen ve müteakıben sehrl gezen turist nun ihlâlinden do§an objektif bir hak SıtSı Yenerln oelu. Gazetemlz ll&n ve fikirdf olduğunu ilâve etmişti: abone Bfrvlslen şefl Nad Yener İle ba olacaktır!» kafilesi yann sehrimizden avnlacaktır. bahis konusu olduğuna göre artık Saltanatım zamanmda aslen Miyan Ferlde Yenerli ev'.er.rre törenlerl mükellef ile vergi dairesi de. hususi Valinin dünkü teftişleri Aradan yıllar geçti, şimdi hâdiseîeri dilli ahalisinden olup, Fransız tebaalı dün Beya« Saray Ruya salontmda gttVall ve Beledlye Heisl dun pazar hukuk sahasmdaki bir alacak verebir sermayedara devletin altm akçe d?ha yakmdan tetkik edebiliyoruz. zlde btr d&vetu toplulufu arasmda kut olmasına rağmen sabahleyin muhtelif cek davasında olduğu gibi (karşılıklı Şehremtsl fınn sahibi Ahmed Rıss lanmıştır ' borcunun ödenmemesini. faiz ve tak "909 da bu konuşmayı yapan AbdülTogay reflkaBi Akıaray fınn sahibi Te•emtlerdekl kasab dükkânlarını tefti; iki taraf, iki hasım taraf teskil et..,«ı IBIÜ Ayda 40 lira vermek suretile cocuk bezi yıkamaktan Gene e ' ^ ^ n H p r ' e r di'er'.z sitlertn hazineden verümemesini Fran hamide, uzaklan gören bir hüküm flk To?av vaHde»! merhu.ne etmiş ve Bğlerlen tonra sehri dolasarak mezler. Aradaki dava da, bir şahsi kurtulursunuz. Her gün 10 aded çocuk bezi evinize sa hükumetinin nasıl bahane ederek dar demeyip ne diyeceğiz!... tamire muhtaç yollan eörmüştür Prof. hak davası değildir. fîdarî fiile karsı ŞERİFE HANEVHN Mir'illive harb gemileri gönderip as teslim edilir. VARFN Gökay teftlşlerl esnasmda alâkalılara açılmış> bir davadan ibarettir. Bu t ker çıkardığını ve Adayı nasıl işgal rubuna ltnaf edllmek üzere vefatmm yoliıırın daha dlkkatle tamlr edilmesi hukuki görüşe göre vergi dairesi. mü Ayasofya kutübhane memuru aoerMüracaat: 48 49 59 kırSına tedatüf eden 8. mayıs. salı hum Hüseyin Pekesen eşi. îstanbul BaAbdülhamid ve Ermeniler ettieini hâlâ unutmadım. Hattâ Franİçin dffektifler vermlşfir. kellefi karşı taraf telâkki ederek her günü Aksaray Vallde Camllnde öfle na rosu Avukatlarından Şükru Pekesen İle sızlar. daha ileri giderek Îstanbul line suretle olursa olsun onu haksız İki işçi toprak aftında mazını müteakıb Başlmam Sel&hsdâln Aliye Özustın annelerı, topçu yüzbaçıu manındaki rıhtım imtiyazının Fran çıkarmak gayretile hareket edemez. efendl tdaresinde tevşih ve ınemlel:e Mehmed A Önısun kayınvaüdesi «alikalarak yaralandı sızlara aid olması ve Fransız sefirinin H tlmlzln güzldo hafız ve mevlldhanlaFlorya elektrlkll tren Insatında rüköbuna tahsis edilen hariç ez mem rmdan Vallde Camll müezzinbaîm İb hatl nlsvandan çalısan lşçilerden Fevzf Tezcan İle Ahleket imtiyazlara malik mahallin, bu ŞERİFE PEKESEN rahlm Yazıcıgll, Esad Oerede AbdülHafız Mehmed Kurekçl ldarealnde nevi müsaadelere sahib oluşundan 7 5 95S pazartesl gününe rastlıyatt mü med Turan. toprak kayması neticesi kertm özbakır ve Yahva Esklşehlrli ta Hakkın r=ıhmetine kavuşmuştur. Cenaenkaz altında kalarak muhtelif yerleMerhum Maarif Nazırı Hâ?im Pafaydalanarak bu istasyonlar yere. barek kadir günü iklndi namazım mü rfnden varalanmışlardır. Yaralılar Cerrafmdan Mevlldl Şerlfve Kur'anı Ke ze namazı 7 mayıs 956 pazarteM günü ş rlm Kırnat edllecektlr Akrab» ahbap ikindi namazım Fransız askerlerinin çıkarıldığmı, Îs teskıb BeyoSlu AŞacamlinde memleke rahpasa hastanesine yatırılarak tedavl ça damadı, Refika Ertanın eşl. Muhmüteakıb Beyazıd 31 Ağustos 1956 Keşidesi hastanesfr* tar ve Muallâ &tanm bsban, Dr. Şük ve bütün dm kardeşlerlmlzln teşrtflerl Canıii Şerıfmde eda edilerek Eaımekapı tanbul rıhtımlarının işgali suretile tlmlzln tanınmıs ehll Kur'an ve Mevalınmıslardır rü Ertan ve Hlkmet Anîtanm dayısı rlcs olunur. Hdhanlanndan hafız AII Oülses, H. Şehidliğir deki aile mezarına defnediledevletin nasıl tazyik edildiğini de pek Dr. İzzet Ankanm enlştesl. Zekl Altm. H. Medt OOrses, H. Keiyi hatırlıyorum. Eşl: Ahmed Togay ve cektir. Mevlâ rahır.et eyllye. Emekll r A"'" (32733) mal Tezerell. H. Zebllci H^'evia, H. Bir müşteriye MAYIS 7 RAMAZAN Çelenk gönderilmemesi rica olunur. mshdumu Teflk Toçay Bu hareketi işittiğim zaman son de Abbas, H Mehmed Alt Sav, H. İbrshim ALt ERTAN rece üzülmüş ve derhal şu emri ver Arslan ve duahan H. Hafız Nüıret Ye 5/5/956 günu vefat etmistlr. Cenazesl mlştim: sllcayın lsttrâklle merhum kardeşlerl7/5/958 pazartesi günü Beylerbeyl Tall Hazinei Hassadan bu borcu der mln ve dlSer akraMlar'mm ruhuna İ8r Cad. 9 no: lu köskünden kaldınla aynca otvn?ca* M?vl!<J! Serlfe bütOn mQsrsk, Beylerbeyl Camllnden 851e namahal altm para olarak ödeyiniz! 5 Aded 1.000 Liralık 5.000. T:L. !Pman kardeşlertmlzln teşrlflerl rlca zını müteakıb Kuzgtmcuk NakkasteAncak bu sayede Midilli Adası ve olunur. V. | 4 51 12.10 16.05 19 12 20J7| 2 53 oedekl ebedt İ5tlrahat;;&hına defnedile 10 Aded 500. Liralık 5.000. T.L. lstanbu! nhtımları F>ans'Zİarın işgaLondra Bar sanlbl Tafsilât Giselerimizde E. ] 9 40 4.59, 8 ^ 3 12.00 1.4S| 7.41 lecektlr. linden kurtarılmıştı. İşte beni korkuYasln Uygunca Mevlâ rahmed eyîlye. mükelleSleri ve vergi aireleri ile vergi hâkimlerinin karşıhkh durumları YAZAN: •*****+ ü ESAD TEKELJ 92 e Istanbulda • Eminönünde TÜTÜNGÜMRÜK Şubesi Bugün hizmete girdi. YAPI VE KREDİ BANKASİ Çocuk Servîsi Hizmefçi bulamadık diye üzülmeyiniz! ME V L I D ı1| îr ÖLÜM MEVLİD ÖLÜM SELÂNİK BANKASİ 25.000. L I R A 15.000. L İ R A «CUMHURtYET» in Tefrikası: *ı«* garsona yan yan baktı. Ahizenin ağız tarafını eliyle kapatarak heye carun sebebini tefsir etmek istedi: Jemil bey deli gibi sürer otomobili de..Sonra yine telefona: Kaza niar: Nihal Karamağaralı ve VâNÛ Mamadadının sual sormasma va Şok ajıdım zavallıjığa..dekit bırakmadan: di. Şok ajıdım.. Nasıl ka» Olup bitenleri duydun mu, j mıs, r.eredeo kasmış?... Kim öldür bajanac? dedi. i müş? Bu «Bacanak» hitabı Mamadadı~ Kimin öldürdüğü belli deyı yine sinirlendirdi: ğil, kalfa hanım.... Sırtında bir han Sen şimdi bajanağı geç de çerle oöl ortasında ölü bulunmus. şabuk söyıe ne olmuş? Neresi diyorlar oraya?.... Adı bir Sanki koridorda başka Türkçe hoş.. Mısır hududuna yakın... Ha, bilenler varmış eibi. Bursah Hattat, Negef... Negef... sesini yavaşlatıp kara habeci verDizleri kesildiginden, Mamadadı di: sırtını duvara vermişti. Hep o tit Emir İzzeddini Sldürmüş rek sesiyle sordu: ler.™ Kaçarken öldürmüşler... Ne Nasıl kaşmış oralara kaiş bu, vahu? .. Ne iş bu. vahular? dar? „ Daha da bir şeyler söyliyecekti Sen de saş, ben de şaşaama, MaT.adadtnm bavılacakmış yım... Israelliler de şaşsın ... Şaşıp gibi sendelediğini farkederek kolu duruyorlar zaten... na yapıştı: Bu cevap Mamadadınm yüreğine Sana c e , hârun?... Ne olu su serpü Emirin Slümü bu şeHlde yorsun?... Oğlun değil, kocan de tafsilatıyla duyulduğuna g5re, Ceği!. „ bir müle GO'erirj basna „., U eelsevDişleri «arip bir takırtı ile birbi di, elbet o da şayi olurdu. rine vurararak Mam'dadı evvelâ t Demek farkmp vanlmamıy onanlaşılmaz bir sevler söviedi. Son lann otomobili ile çittiği?... Bu i}ra yavaş vavaş kendini toparladı. j te onlann parmağı olduğu?.. Aglamaklı bir sesle: Ah, şojuklar bir dönse de yüzlerini görse, seslerinl isitse! Sanki eşref saatti... Sanki Mama dadının bu can ve gönülden temen nisini Hızır işitti. Ve Hızır, Edirne li garson semailtade karşısına dikil di: Ben de seni anyordum, tey ze... Odanda telefon çaîmtş, cevap vermem şsin... Koş teyze... Senin küçük hanım konuşmak istiyor te lefcnda... Mamadadı, kanadlandı sanki... Bir solukte odssını buldu. Ahizeye yapıştığı zaman gözlerinde sevinç yaşlan birikmiçti: Ah, Güleriiğfm!.. Sesine kurban olayım. Gülerjiçim:. . Jemil nasıl, Jemil?... Yanmda mı o da?... Eh eh... Neden telefon ettin bana, jijim?... Geje neden gelmiye leksiniz bakayım... Aman durşokhe yeianlandım... Karvolanm kenanna çoTcüverdİ: Nisin kalajakmışsmız Negef de bu geje?.... Yemirt et jijim başınıza bir is aşılmadığma.. P i sıra odada beLren Edimeli E, ne zaman dönejeksiniz?... Eh eh.... Yüreğimi oynattın a sojuk.. Sen beni merak etme.... Gülerjiğim, felâketi duydun mu?... A orada da mı duyuldu?.... Nişm kaçmağa kalkmıs bu Neja betmeab?.. Ejell gelmig ne denir?.. Ama duuur... Daha baslangıjın başlangıjımn ^açlangıjjındayız. Ansızm kapandı telefon ki, Anberbu ahizeye şaşkm şaşkm baktı: Bu şojuk da hep bu jümle İsraellilerin hakikatı anlıyamaye kızar... Şat dedi kapattı telefonu mış olmalan Mamadadıyı teskin suratıma.. etti. Ahizeyi bırakb yerine.... Gözleri Şimdi artık geçmişi değil, ileriyi ni Edirneli garsona çevirdi: düsfinmeli . Zihninde süratle bir Ule siz ne bejereksiz «ısan plân hanrladı: larsınız.... Koskoja Emir avjunurun Bana bak, şojjuk!... Benimki işinden kaşırıhr mı? ler yarm akşam dönejeklermiş. Bu Türkçe bildiği için Edimeli gar jçün bu saate kadar otelde yapa sanu polis belki de varifelendirmiş yalruz zaten şatladım... Yann da olacaktı. Ve belki de bu kaçış yü şatlayamam. Hani turistler otobüs zünden âmirleri onu azarlamış, sor lerle bir yerlere gidip geliyorlar m guya çekmis. olacaklardı.... Netekim Nerelere gidiyor geliyor bunlar işte şimdi de, Edirneli, güya âmir ayooo?... Ben de gitsem olur mu lerinin karşısmda imis gibi, bin de ajaba? reden bin su gettrip kendini mazur Neden olmasın teyze?... Yann ugrastı: g sabah sana da bir yer ayırtayım bi tki eözüm çıksın kl benim neceğin otobüste... İster parayı şim kabahatim vok.... sabahlan hep geç diden ver, istersen hesaba geçirtekalkıyordu. Öğleye kadar tıyuyoı Hm. ' sandım. Yemek zamanı oda kapı sını vurdum. İçerden ses yelmedi... Kapıyı açtılar ki, knş uçmuş. Etek leri tutuştu hepsinin... Yece bekçi sini kabahatli buluyorlar. Kapıdac çıkarken görmedi. diyorlar. Ama tebdil yitmiş, nereden tanısın?... Kefyesiyle mejlahını bavulda buldular. Anberbu sordu: Peki kim öldürmü* olajak bunu?.... Sizmküer mi?... Yok canım.... Bizimkiler g3k ten inen ganimeti ne diye Sldürsün?... Esir tutmak elbette daha işimize yelir. Kaçıran Arab parasma tamah edip öldürmüş diyorlar dı. işittlm. Bir yer seş, bana oraya gideyim .. Ama seşejeğin yer tarihi bir yer olsun... Şok tarihî olsun... Nasıra'nm tarihi bir yer olduğunu Emirden ögTenmişti. Şimdi numara yapıyordu. Kudüse yit... Kudüsü geş!. Kudüsü yeç olur mu?. Kudüsten daha tarihi yer nereden bulacağız? Janım, oraya Jemil bizi jumartesi götürejek nasıl olsa... Geje yemeğe davetliyiz. Başka yer yok mu?. ^amili, killseli filân? Öyleyse sana Nazaret uyar... Hani siz Nasıra dersiniz... Bütün tarih oradadır. Cami mi ararsın, kilise mi? Meryem'in evi bile orada... Anberbu, fevkalâde heyecanlanmış göründü. Yakasuun düğmelerini çözüp boynundaki kadife kordelâyı çlkardı. Ucundaki tek altuu Edirneli garsona uzatb: Al şunu, bozdurajaksın... Bana Nasıra'ya bir bilet alajaksın... Turist otobüsü Nasıra'nın varoalarından girerken. seyyah rehberi ingilizce izahat veriyordu. Çünkü otobüsü dolduran kalabalıkta Anberbu ile Mühtedî Hâdi hariç, diğer leri hep Amerikahydı. (Arkası m) '. ıçın açbktır... Acele blr hesap ıçtırım/ 5OOOO TÜRK TiCARET B^Uuje LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 20000la BANKASI Her 15O liraya bir kur'a numarası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle