19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET f Mayu 19M K A R / I C A O Ğ L A Viua; ıfASAS KZMAL Hesunliyen: MÜNİT FEHİİı DRAM İUSMI: Bana Ookundun • i'azan: Tennessee Williams Donald VVindham; Türkçesi: Sadık Balkan; VENİ TİYATRO: Blr Melek Geçtl • i'azan: J Sousquet H Falk: Türkçesi: Vılmaı İnal: İSTANBUL BÖLÜMÜ: Hanımlar Terzihanesi (Yazan: Georges Feydeau: Türkçesi: Mahmud Yeaıri) SETVGİLI GÖLGE (L'ombre Chere) Vazan: Jacques Deval; Çevirer WeBrure Aıevok ŞEHIK TtYATKOLARl Deli Hüteyln, zorlukla çadırmı kurdu. EUerl dolasarak... İç! ıçlne sığmıyordu. Çadırını yarım yamalak kurdu. Obanvn ortasına düs'tü. Çadır çadır dolaşarak kardaşım, kardasının u ı çalışını deveyi naııl kaldırdığım «nlanyordu. «Yalan iöylüyorsam b«n bu obada durmam. Yaian söylemiyortam da, çolult çocuk bütün ob«yı toplar, Koca Veltnin bıyıjım kendl eilmle köküaden kazırım, Varsm avradı gibi oisun Koca Veli...» üzaktan deve»l, atl Ue Karaea gözüktü. Hüseyln dell glbi ortalığa düştü: « Bakını bakm! kardaşım geliyor. Koca Velinin bıyığı glttl. Kökünden gltti. Bıyık tursu»u yapacagım. T» da avra KÜÇÜK SAHNE 135 öğrencinin 32 si okudu Hem ne okuyuş: Tebefr yerine killi toprak kullanarak... Soba yok, yakıt yoktu... Şimdi de imtihan neticelerini tesbit mümkiin olamıyor Mümammer Karaea S A I) 1 K B A K A N Voâvil 3 perde dına vareeeglın Koca Vellnin bıyıgım...» Kota kota Kıracayt dogru gtttl. Ona urıldı. »Bir bıyık kızandık ha,» dedi >&akıen yaşında blr bıyık kazandık.» Benra Kıracayı orada bıraktı, Beye koştu. Bey daha önceien görmüitu deveyi. .Varol Hü»eyln,» dedl. »Beu dt u n ı muj luluk vereeetim. Oettr karda|icı yanıma. Bu nasıl «damm:s: •«n d* gdreytm.ı Bütün buclar olup biterktn Karaea ortada lcalakalmııtı. Karicanın yının» Ukls kıa geldt • Stgol,< dtdl, »tıık Sen sagol. Bu benlm dtvimdl. 6en kurtarmı#« : n. Ölüp gid«c«k. tl. Sen olmaun...» İNŞAAT İLÂNI İşçi Sigorfaları Kurumu Umum Mütfürlüğünden. 1 Herekede Kurum arsası üzerine teklif alma usulü ile dispanser ve lojmanlar yaptırılacaktır. 2 İşin ilk kesif bedeli hususl idarl şartnamenin birinci maddesine aöre istekliler tarafından tayin edilecektir. Muvakkat teminat 15.000. liradır. 3 Eksiltme 16.5.1856 çarşamba eünü saat 15.30 da Ankara Yenişehir Mithatpaşa caddesindeki Umum Miidürlük binasında toplanacak komisyon marifetile kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebümek için isteklilerin, bu işe aid ihale evrakını Ankarada muhasebe veznemizden, İstanbulda Şube Müdürlüğümüzden 50. lira bedel mukabilinde satın almaları ve mezkur evrakı pullayıp imzaladıktan sonra kapah zarflarına koymaları lâzımdır. 5 İsteklilerin, bu işin teknik öneminde ve en az 150.000. lira tutarında tek mukavele mevzuu resmi bir işi taahhüd veya denetleme veyahut şantiye şefi suretile başarmıs ve muvakkat kabulünü de yaptırmış olduğuna dair belgelerı ile birlikte ihale tarihinden en az 3 gün evveline kadar resml tatil günleri hariç Kurum Umum Müdürlüğüne yazı ile başvurarak bu işin eksiltmesine girebümek için yeterlik belgesi almaları ve mezkur belgeleri kapalı zarflarına koymaları meşruttur. 6 Teklif zarflarının eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabüinde komisyon başkanlığına teslim edilmiş veya ayni saatte komisyon başkanlığında bulunmak üzere posta ile gönderilmiş olması lâzımdır. 7 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (5438) 955956 ötretlm yılmın bitlmlne az [ kaldı. Tedrisata başladıkıan bugüne kadar tebeşlr yerine killl toprak kul «KİRA1.AR SEHBEST OLUHSA» lanarak vazlfemlze devaro ederken, Operet 3 perde sobasız, yekacaksız. camsız, sırasız ve Ali Çetin isimli bir vatandaş bir gece toplantısuıa gitmis. yoklama, ders defderlerl, karne hülâ sasız ve lüzumlu ders araçlarının yok Orada. ciddî aile kadınları çiftetelli oynamıslar. Bay Ali Cetin luju altında inlerken: Re»m! ve şlfal bu hali ayıblıyor. Bizse, milî bir oyunun nezahet dahilinde KörUşmelerle rahatsız ermediğimlz ma oynanmasıın tabiî buluyoruz. Eğlenc«ve (îiden elbette eğlenecek. kam kalmadı, btç aldırış eden de ol Çiftetelli de millî bir oyunumuzdur. Üsluba sokulursa oek madı... Devam etmeyen öğrenciler hakkında eüzeldir, yüz bile ağartır. taklbat yapıldı. llglll evraklar muh j tarlık ve yetklUler tarafmdan lptal edlldl. Bunun neticesl 135 öğrenclden «Gedikliu dememeli «Astsubay» Lâleli Yeşiltulumba sokağı ancak 32 sl okula devam ettl. Bu du Gazetemzin 25/4/956 tarihii nushademeli rumları resmen bildirdik ilgilllerln hak25 Nlsan 1956 tartbli gazereclzin sında ıSokağımızda kanalizasyon yok. kmda takıbata Recllmptnl lsredlk. bu da olmsdı. Haiz olduğumuz meslekl Okuyucularla başbaşa sütununda «Öğ sağhğımız etrafında tehlii'.e çokj baş s fatın hlç bir tesiri olmadıgı kanaa retmenin dejen bajlıklı bir yazı oku lığı altında çıkan yazıda bahsi geçen La'ell Yeçll Tulumba sokağmm kar.lyle vatandaş saflannda yer alıp ts dum. dldalarla haı çaresl aradık. Bunun da Her şeyden evve! bu vazıyı yazan nal mevcut olrr.ayan kısmma kanal proşrrsm'.na favdası olmadı. aayın öeretmenimlze çunu hatırlat teslsl hususu 1956 yılı 'artlne C'aroll alınmıs ve bu sene yapılmaıı icap Martine Caroll kocası Yukarda areettlgim thtlv?.rt 3 nn te mak isterlm kl; gedlkli tabiri kallcmış eden yol ve mecralara ait cetvele It Ue beraber persembe min edimediğl ııkıntmyla hamdolsun tır onun yerine astsubay adı verilmls hal edilerek sereşl Fen İslerı MüdUr ^ünü saat 13 30 da Air bustline Keleblldlk. Fakat su ınr.ıler ttr. Sayın ö§retmenlmiz bundan biha lüğünce yerine getlrilmek uzere 2S/1/ France uçaçı Ue şehri d« mezun veya ıınıfta kalanlar berdlr. 95« tnrihinde Be'.edlye Rlyasetine « U Subay ve aetsubaylar 150 Hra tayın nulmuştur. Öğrencilerin bu durumları mlze gelerek aynı gün olacak. bedeli almayıp, Denlr Kuvve'lerlne Ankaraya hareket ede nı tesbit edecek İmtihan netlce ve • Emlnönü Beledlye Şube MUdUrU defterlerinln bulunmad'.Sı mensup subay ve a«t«ubaylar 133 lice*tir. V....1. • aunü »ehrimize dönecek dlploma Murat Aka olan Marttnt Caro'.l Saray Sinemasın »ndlşesl Içlndeylz. ÖnümUzdekl ders ra. Kara ve Hava Kuvv<.".leriDe menSirkeci otellerini daha sıki da aynı sün Suarede «kendl çevirdl yılında hansîl çocujun hanel ıınıfta sup subay ve astsubaylar 110 lira tağl fillmlerden bir fragman ve ayrıca oldugunu tesblt etmek için münec yın bede'.l alırlar. kontrol etmeli Aakerl şahtslar.n mesaisi İle saym Can da gösterllml; olan La Balon Ka cim olmak gereklr. Blz tasralılar İ6;nnbu;a gellşlmlzde e filirai gösterlldikten sonra • halka Okuı tatüe glrse dahl bekllyorum. •**retmen!erlmizln mpsalslTil mukaye alıskın oimaya'n blr kalabalık ve gütakdim edilecektlr. Ltlzumlu evrakı müsbltenln temlnl se edecek olursak netlce kendlliğîrden rültüler arasında, lslmiz lcabı fazla ' ': :ıa ıknrs olur. için llglli makamlarm dHfkatlnl çekdolaşıp yorgun bir vaziyette rahat Sayın öiretmene bu gl^ı haklar.nı edecek temlz bir yer »ramakrayız. menlzl saysılanmla rlca ederlrn. Opcra konseri başka yerden aramasını tavslye ede blzler için en rahat yer otellerdir. İ» Lutfl Akkoyunlu te ben de 25 Nlsan 956 günü akşamı Varınci kövü Beretmenl Bavburt rlm. Konservatuvar Şan kiimı opera bo(Abidin K . ) Slrkeclde blrçok oteüerl doİRştım. Baı lümü ta!eb«]eri, Rejisör Max Melnecke Köy işleri ve okul tatiHeri ••••• ka tarafta yer olmadıgından (...) otı ••••••»•••••••••• ldareılnde ve Profesör İtalo BrancuciBaşö^retmen blzlm okulun 28 Nlsan llnde yer bulup 51nci kat tsvan a n nln nezaret ve refakatinde, tanınmıs da kananaoaâırı' söylemlçti. Sonradan • Arsa armadan önce imar smda yalmaya razı oldum Basık bl operalarm muhrelif yerlerinaen aiın öirer.dik kl vllâyet o karan bozamk yer olmakla beraber temizlik denıleı durumunu öğrenmeli mış (ragmanları, 155556 der* yılı »o okulun kapanıj Urihini 11 mayısa bınunda temsil «decekierdlr. Blzler Kanlıca aınlarında bedeli • dzenllecek vazlyetl senelerce gonne. rakmıs. İki çocujum da okuldadır. mlş derecede pls olnıası, burda hl{ Ekim dlkim zamanı o!an NUan sonu • mukabiü birer mesken yapmak a r j blr yerde rastlamadığım tarıta kuruKonservatuvar Diploma Künlerlnde bana yardıra etmellydl. t zuaile ar»a u t m a'.dık. Elimlzdekl 4. au taarruzuna maruz kaldım. Etlerlrt Konkııru Bu gibi kararlarda da memleket ça + tapu «enetleri de sahte değildir. + kabardı. Bu otelln alakadarlar tara. • Şimdl müracaat edlyorun. Efeodlm T f pmda ayarlama yapılsa olmaı mı? ılz buraya ev yapamazsınız çUnkü + fından kontrolu belkl alt katlarda y< (Dti7ceden hflvlvetl mahfusı 27 mayu Şan Sinemasizin arsalarınıı 500 metrkaredir. « Pilmakta lıede ü«t katlannın hlçblı • blr çlftçl) •mda verilecek olan 5000 metre kare oljaydı müsaade <* surette kontrol yapılmadıiSı asikardır bu kadar pia blr otelde ödenen ücrı Kısıklıva otobiis diploma konkuruna, p! • ederdik diyorlar. .,' y»no bölümü mezunlaGazetenizin 26/4/1956 tarihl! nüs T Halbuki sehir içlnde 30 metre ka <> tin 400 kuru» olroaıım pek fazla ba' İlglll sıhhatçllerimlzin bilhaarmdan Oülay Oğurata hnıının okuyucularla başbaşa sütunun + rellk btr arsaya inşaat ruhtatı v e " dum iatlrak edecektlr. da «t. E. T. T. y e vadini hatırlalırız» • rllirken 500 metrekare blr araaya" sa Slrkecldekl otellerle fazla alaktdaı f olmalarını bekleriz. Ayrıca, Ayla Erduran orkestra refa başlıklı bir yazı neşredllmlştir. Jruhsat verilmemesi ve ufak bir ev«> katlnde Gianounov konçertoyu çalatdaremlz tarafından slpartş edllen I yapmak İçin beledlyece blr çlftlik <üzunköprüde manlfaturacı ve sln' calrtır. cok sayıda o*öblls(ln gelmeslnden »on • arazlal kadar yer Istenmesl ne dere^" macı Adem Bahçe ra Kısıkhya otobüs Isletilmesi hususu • ceye kadar mantık ve muhakemeî Violonael Resitali Şişhane SürHice normal • Feyha Ta!ay taraftndan 9 mayıs çar nun etitd edlleceSl evvelce muhterem T Isidir bllemlyoruz? seferleri başladı «amba günü Saray Binemasında bir re ?nzetenİ7e bUdlrt'mlştl. Bu defa Ka + Bin kusur vatandasın şu heklı J ra Yolarındsn devir alınan mahdud T lddlasını yük»ek makamlar» ve ef J Gazetemlzin 13/4 956 tc.rlhll nu»h» sltal verileceltılr. Piyano ile Ferdi Sîat sarıda otöbüsle yenl hatların lhdaıı • kan umumlyeye zer reJakat edecektir. duyurncaiından + aında lntlşar eden .Tehllke, sadtct olamamış ancak çok ı«zla IJ5.T.T. OtobüaleHne ml> başlıklı ya Programda Beethoven'den sol mlnör mümkün olan »emtlere otöbü» veHIe ^.emln oldujumuz kıymetll gazete • zı hakkında İ. E. T. T. İdares! Müdür. Sanat Haendelden sol mlnör konçerto ihtlyacı nlzln halka her zaman blsmet e • lügünden: Stat2«r'den 2 habenera T« Schuman' bllmiştlr. «ijlşhane Sütlüce arasındakl yoj Kısık:ı halkmın lhtlyaçlarını gözdın ban eserler vardır. da kayma tehllkesi bas göatermla r t onünde bulunduran ldaremiz yaz mev bu Bebeble yol bir müddet agtr vası »lmlnde Kadıköy . Altııniza'ie otöbüs Şehir Tiyatrosu Turnesi talara kapatılmıştır. Belediye emrllf seferlrrlnln Künklıya temdldlr.e karar + b.Urmetlerlmizi Ob» ballcı çoluk çocuk olrlkmişti. Hayretle, korkuyla KaGuzel Hlsar slteslnde arsa alan Sütlüceye işleyen otflbüs seferlerl d« vermlstlr. Tazm baslayaeak olan bu racaya bgkıyorlar, blrlblrlerine blrşeyler fısıldaşıyorlardı. BiŞehlr tiyatrosu koınedl lardan Hasan Gürba» durdurulmu» bulunuyordu.. Yenlderj «eferlerln hn«:avncncı »arlh ve saatle rlklp ha.ka olmujlardı. Geîen gelene... Çobanı, sığırtmacı, dukısmı 19 mayısta İzmiGedlkpaşa orta ofcıılu karşıeı lnsa edllen yol parçası da otöbüalerlrj •an geliyordu. Hüseyin de Beyi bırekıp koşa koşa blrlkmlş k&re oln.ak üzere Eskişe rl ayrica bildirüecektlr. no 57 • geçirılmeslne müsait de^ildl. abalıga geldi. Ortada öyle kalakalmış Karacanın yanma vardı: Bu mevzuda ilerde ellmlze geçec«k I hir ve Adanaya gide« İşte,» dedl, »İşte kardasım.. »Saza başladı. bir türkv; Bu defa yol lalah edilmlş. İatanbul suretlle • NOTUMTJZ: ceklerdir. Behzat Bu imkanlardnn faydalanıimok T Arsa almadan 6nce İmar durusöyledl... Baktım deveye... Ne görem kl... boynunu uzatmış... Traflk MUdürlügü İle yapılan temaı tak, Bedia Muvahhlt. Kmklı semtl Mklnlertnlr! nakll vası I m u n u n tedkik edilmesl gerekd Ya boynunu uzatmıs... Sonra kalktı. Dağlar bile ayağa kalkıp. nettceslnde mahalünde alınan tedblı Vaafl R:za Zobu Şaziye Moral, Turhan tası Ihtlyaçı esaslı blr şekllde etüd • tütunumuzda da dffalarea llân daglar Uîlar blle yola düsüp yürüyecekti...» O türku »öylerken lerle 19/4/958 sabahından itibaren ld> Oöker ve Hümaşah G8ker'lb de lştl edileeektlr. •fdlldı. J remiz otöbüslerl SütlUce normal u ümum MüdOr T. rak ettiği turoede; bu sezondan lşte »•••>«•«•••»••• ferlerlne bBfl>mıç]artlır» •••«••• Bsffet OOrta» buna talih derler, meraki, blr melek Mahzur giderildi O ağaclar kesümemiş, budanmı^ (Arkası var) ge^ti, ve geçen sene çok beğenilen Ri Çay miistahsiHnin bu zamlarda Gszetemtzln 12/4/956 tarlbll nüsha Gazeternizln 10/4/956 tirihU nüsha fat Can'ın mahalienin romanı temsil hakkı yok mu? sında Intişar eden Yolu bondular. sında lntisar eden «Cankur:aran mej edüecektlr. Evvelce 12 llâ 16 lira oîan çay mah yarım yamalak yaptılar başhklı ya danındakl aSaçlsr başlıklı yazı hak»»••»**•»•••*••• * * * * * * * * * » * . zı hakkında Fen İşlerl Müdürlüfeün kında Bahceler MüdürlüŞünden: sulünün b» kllosu şlmdi 25 lira. Resim Sergisi TeKel ıflnre «atış yapngı mala mı den: ••Cankurtantn meydanındakl agae• Havagazı ldaresl Fatıh GÜZELLIK İÇİN Yann Amerikan Haberler bürosunda zam yapar aceb? Aceb o malı bütün Kızanlık. Binaeminl. tarafından efen lar budanmışıır. Feyzullah V GazetenUln 18/4/95« tarlhli nüa. ESAS KAIDE: Nurullah Berk'ln kare grupu talebele variıgı lie yetlştlren mUstahsilln I 1 dl ve İskenderpaşa sokaklarından açı rl tarafından resinı sergisi açılacaktır. misline yakın fiat artışmda blç hak lan trançe ve bacaîarın tamlrîeri da hasında tatlşar eden «Bütün agaçla rın keMlrilmemesinl rlca ederlmı baf Cildin genç ve taze Bedri Rahminin öğrencllerinden Or kı yok mu? Hak yal'nız mıiesseselere imi amelemiz tarafından yaptırıldı llklı yazı hakkında Bahçelcr Müdürlü han Peker tarafından Cep tlyatrosun ml tahsts edllmiıstir. kalmnst için ihtimamdır! İünden: Mehmet Şinışek da 20 tablodan mürekkep bir sergl açı: .Bütün ağaçların Çayel! Oür'enll koyünrten Rize fjahsî 'hülâflıın neşredemeyiz susu üzerlnde azami kestlrllmemesi hu mıçtır. Bu, Orhsn PekPrin rah=t o'.arak ****** ******* tltlzllkle hareket açır.:ş okîuSu ikinct sergidir. Kurturuş Değirmeni sokağı Unlf M^mnlât Sanatkârları Derneği olunmuştur. v Daha evvel Onlar grupunda da bazı gelen Gaze'eniKm 12 4 956 • ,.::ı'.i ıv.ısha B<ts anı Abdüiiah özaydırjdan Mevzuubahis ağaçlann kesilmesinln Yüzünüze soboh okjom ve eserleri çık"i;:s!:r. sında intişar eden "Tamlri Istenen meviuba cevabo:r: Sahsi ihti'âfUra ne bahls mevzuu olmadığı glbi Müdürblr sokak» başlıklı yazı hakkmda Fen ş'r vasıtası muntazaman KREM NİVEA t!<nak istemediğimizden lüğümüzde de bu husuata blr maiu. Cep Tiyatrosu ır.ektubunUTU dercedemedik Özür dile mat yoktur.» Cep tiyatrosu perşembe gününden İş!eri MUdltrlür'lrden: sürünüz. Muntozoman «Kurtuluşta, Kurtuluş Değirmeni so rij. Itlbsren tlyatro ve bale dersleri verlıcıkkı Büyükbulut NİVEA ile beslenmiş bir kajı. 956 yılı bütçeslnden Şlşli İlçesl meşe başiıyacaktır. A$ağıka.viıCC$ı mahaîlesi Niğd* Bir bankanuı aleyhinde cild daima genç ve toze Tiyatro Haldun Dorroen. Bale Nil ne aynlacak tahsisatla yapf.acak yol NOTUMUZ ltruı tesbiti sırasmds n?.7'<r'. dlkkate Z. D. Sıraselviler Cad. Takfim: Bir kciır. (Erkekler nazik tenli Talter tara::ndr.n veri'.ecektir. Vüâyçtinizi'. Müadeiumumisine daa!'.nr»ıak üzere not edllmiştlr. İmkân banka rek'.âmının aleyhinde bu derece kadınları çok beğenirlerl) bu'.unduğu takdirde dlle*in yerine şiddetli blr yazımzı ba.«msğı münasib hb .nufassal s»ki!de tiuruniunuzu bildiYeni N'eşriyat Tiiiz. Adaiet teceili eder. bulmadık. Czunköpni mezbahasının eksij Avrupa ve Fransa ihtiUzunköprü mezbahf.smm 1855 sen« lâll: A Sorelden N. S. slnden kalma 5 adet kuzu şlşirm» Örik t" '•idarı dlliml l Cildin yokin unsuriarından olon lompası vardır. Fakat bozuk ve 4 ze çevrllen bu kitabın \ Euccrltyalınız KREM NlVEA'da :6rmez haldedlr. Bu eksigimizin ta vordır. Eucerif cıld'n derinlikierine yedinci oildinin blrin"îamlanmasını rlca ediyoruz. giref ve ç^rden teîır ederek ci kısnıı çıkmıştır. (Hüviyet mahfuz) gtnçl'it ve torovefinı soğlar. An'.igoue: Jean Anou^h'den Ortıan ISTAJNBLL Veli Kanık tarafından çevrilmiştir. ANKARA İtalya seyahati: Goathenin yazmış 7.28 Açılıj ve program T 30 Türolduğu bu kltabın lkincl cildi Üç ki küler (PI.) 7.45 Haberler 8.00 12.27 Açılış ve prOLram 12.30 Ort»b da Maarif yaymları arasmda cık Şirkılar ı.Pl.) 8.30 Hafif Batı mü7iüi kestra müzlgi 13 00 Şarkılar: Afltab Karacan. 13.30 Oyun havalan mıştır. (Pl.) 845 Saz eserteri (Pl.) 9.00 13.45 Haberler 14.00 Dans müzigl ve Hafif Batı müziği 1PI.1 9.30 Dans hafif melodller 14.30 Beraber şarkımüziği (Pl.) 1000 Kapanıs. 1 lar 15.00 Kapanıs. 4 b MAKSİM TİYATKOSU Çiftetelli de nezih oynanabilir m t ÂÖYOIBUGÜNKU PROGRAM [ NİVEA CREME BULMAC 1 1 1 1m 1 m wmm T 10 Mayıs Perşembe sabahından itibaren mevsim trenleri baslıyarak tam teskiiâtHp ziyaretçilere açık bulunacaktır. Tuzla İcmeleri • • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden: Q;25 !ik Kim'n Draje Yapfırılacaktır Müdürlüâümüzde m«veud ı»rtnamesine v» ambalaj nü»un«sine göre yalnız kinini cemiyetiroizce verilmek »uretile 20X0,25 bes gram'ak ambalajda 1000 kilo kinin drajenin vaptlrllması isi 1500 lira geçici teminatia 18.5.956 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de kapah zarfla eksiltmeye vaz'olunmujrur. Cemiyetimiz arttırma ve eksiltme kaııununa tâbi olmayıp ihale yapmakta tamamen serbe;ttir. Beledive dellâlivesi müteahhide aiddir. 11.58 Açılıs ve program 12.00 Film şarkıları 1 Pl.) 12.30 Mual'.â Aracı 16.57 Açılış ve program 17.00 Akdan şarkılar 12.55 Serbest saat şam konseri 17.30 Konuşroa 17.40 13 00 Haberler 13.15 Josefine Baker Hakkı Derman fasıl heyetl 18.10 u söylüyor (PI) 13 30 İbrahinı Soi Dans ve caz şarkıları 18.30 Şarkımazdan melodiler (Pl.) 14.00 Selar: Perihan Kövenc 18.45 Pîâk domahat Ergökmenden şarkılar 14.15 labından 19.15 Üsküdar rnuslki ceMustafa Geceyatmazdan türküler rnlyetl 19.45 Haberler 20.00 Er14.30 Mark Warnow ve mtiziği (Pl.) 15 00 Nusret Ersözden şarkılar doğan Çaplı'dan 20.15 Radyo gaze « 15.30 Batı müziği (PI.l 16.00 Kapa teal 20.30 Şarkılar: Necml Rıza Ahıs kan 21.00 Spor hasbıhalleri 21.15 nış. Şarkılar: Perihan Sdzeri 21.45 Bunu «a duydunuz mu? 22.10 Piyanlst Pier 16.58 Açılış ve program 17.00 Ner Alberto Biondi 22.30 Senfonik mü 00 min Demirçaydan şarkılar 17.15 zlk 23 15 Haberler 23.30 Program SOLDAN SAĞA: Dans müzlil (Pl.) 17 45 Kitab saat: 23.33 Hafif melodiler 24.00 Kapa 1 İçinde bulundujum'jz mübarek 18.00 Ziya Taşkentten şarkılar nı«. ay. 2 Kelimelerden vücude gelmis 18.15 Koyün saati 18 30 Yurddan olanlar (çoğuli. 3 Simdi ona sahib sesler: Muzifier Sarısözen idaresinde o'.anların dahi süzleri cUnlenmiyor, bir 18.55 Serbest ssat 1900 Haberler Uasac »t yayan hayvanın feryadı. 4 Kalitesi düşük 1915 Tarihten bir yaprak 19.20 olma hali. 5 Çevrillnce bszı hayvanCymtıuriyet Matoaacılık ve Çeşidli melodiler (Pl.) 1945 Erkeklara ayakkabı olabillr, Ingıliz bayanı. Gzetecilik rürk Anomm Şırketl ler topluluğu: Sadi Hoşses idaresinde 6 Tersi yapışkan bir kan emicidiri Cağalojlu Hal.kevı «okak No 30/41 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Serbest kahramanların kazandıklarından. 7 saat 20.35 Senfoni orkestrasl 21.20 Sahibierl el ile dokunup hlssetme hassa ve kudKonuşma 2150 Hafif mü'ik (Pl) NAÜİ ve ÇOCUKLAKI reti feski terimı. 8 Ç:ft sayıda kab 22.00 B M. Meclisinde bugün: Hazırkacak saklamaya mahsus dolab .kl lıyan: Fethi Kardes 22.15 Müzik < ı;iertn) (ı'len ldır« «d«o kelime'. 22.45 Haberier 23.00 Müzikhollerden Mef'ıjı Müdüt Sâhr.eler ıPI.ı 23.30 Dans müziği (Pl) YUKARIDAN AŞAGrVA: NAZIM ÜLLSAY 1 Küçük kitablar basıp satmakla 24.00 Kapanıs. geçinen. 2 İranın meshur bir limanı. 3 Bir çeşid otomsllk tilfek. 4 Asyada bir göl, her sey onun içine konulur. 5 Hakir ve perlşan halde. bir soru takısı. 6 Göze batan bir rcnk, meçhul bir şeyi buiup meycians çıkarma hareketi. 7 İstanbulun »tmosferinde fazla mikterda bulunan, tersi blr vekilîmizin adıdır. 8 Çam ormanla» r'iıdaki ağaclardan sızanlardan. nı m • M. u Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: Egyanuı yorulmadan, üzülmedtri sayfiyedeki «vinize kadar nakletmeniz için numaraya telefonla adresinizi bildirmeniz kâfidir. için nakliyat servisimiz emrinize âmadedir. GOÇ MEVSIMÎ GELDİ 44 30 71 ffii Şehir OPON baş, diş, adale, sinir, romatizma, siyatik ağrılarına karfi B E E H k B bayanların muayyen za manlardaki sancılarında faydalıdır Günak Limited Şirketi Galata Rıhtım Caddesi Frank Han kat 1 Beynelmilel, memleket dshili, şehir dahili, nakliyat ve ambalaj. OPOM KADAR ALINABİLİR 4'er TABLETLİK SAŞE 5389 sayılı kanuna istinaden cıkarılan % 5 faizli 30 milyon liralık Banktmız beşinci tertib tahvillerinin üçüncü itfa çekilişi 20.4.1956 günü Noter ve Bankamız temsilcileri huzurile Genel Müdürlük binamızda yapılmıştır. Bu çekilişte kur'a isabet eden tahvil numaraları 28 4 1956 gün ve 9296 sayılı Resmî Gazete ile neşrolunduğu gibi, tasdikli listelere; mahallî Bankalarımızda müşterilerimizin tetkikine âmade bulundurulmaktadır. ttfa bedellerile, 3 numaralı kuponların ödenmesine 21.5.1956 tarihinden itibaren bütün şube ve ajanslarımızda bajlanacağı ilân olunur. (5632) » a* GÜNDE 6 TABLETE MİOİNİÂİKİOİF u EİGÜİL İİB A Ş T İ U İ Ş B Lİİ K|A A|L|A(M|P|PI1!K N l * | B | A DİAİNİA ! E|N|U|ZİA|K P L Tll İR'O L|P R 1 1İŞJBİTJAILLAIŞ. 1 2 3 4 5 6 •/
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle