16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Mayıs 1956 PROF. OTMBUS'bn MACERALAKİ: CUMHURÎYET Âkhisar canavarı dün teslim oldu (öoîtarafı 1 tnct :ah.ıleaeı isteyen gazetecilerden beşer lira istebinlerce köylunün Kırkağaç, Manisa miş ve üç gazeteciden 15 lira almadan ve Akhisar bölgesınde yaptığı bütün konuşmamıştır. Saat 16^0 da ilk soraramalar semere vermemiş ve daha gusunu müteakıb tevkif edilen katil fazla saklanamıyacağını anlayan ka cezaevine gönderilmiştir. Katil Yakub, başından gecen macetil bu sabah saat 8 de Kırkağaç jandarmasına teslim olmuştur. Derhal raları gazetecilere anlatırken ağlaAkhisara getırilen Yakub Uzel, adliye mağa başlamış ve «Allah büyüktür. binasında nezaret altına alındığı bir Namusum için cınayet ışledim. Alsırada, katilin yakalandığını duyan lah beni affeder. Üsttarafına da aldırbinlerce Akhisarlı da binanın etrafını mayın!. demiştir. Gazetecilerin «daha öldüreceğin sararak onu görmek istemiştir. Bir ara Jandarma Kumandanına dönen kimler vardı?» sualine katil şu cevabı vermiştirt katil: • Damadım olacak herifi öldüre« Bunlardan 25 kurusluk büet ke mediğim için üzülüyorum. ölürsem sin de beni öyle görsünler!» demiş gözlerim açık gidecek.» ve devamla: Yakub gayet neşeli bir çekilde ce« Görüyorsunuz ya, namus için zaevindeki arkadaşlarına başından adam öldürenlere halk ne kadar geçenleri anlatmıştır. Katilin teslim müşfik davranıyor!» sözlerini ilâve olması bilhassa Musalar köyünde büetmistir. yük bir memnunluk uyandırmış ve Katil, bilâhara kendisile görüşmeki halk bayram yapmıştır. Haziran Çekilişinde Kasım Güleğin Ankarada diin yaplığı konuşma (Baştarafr 1 inci sahifede) lelesi üzerinde de durmuşlardır. Genel Sekreter Kasım Gülek, ezcümle şunlan söylemiştir: « Yurdun her tarafında hava üctıdarm aleyhnedir. Fakat buna güvenerek halk C i î P yi tutuyor dememeliyız. Çünkü büyük kiitle henüz yolunu taym etmemiştir. Bizim yapacağımız kurultayı beklemektedirler. Muhalefet ve basın baskı altındadır İktıdar partısi lideri, Randall'ın gelmes.nden bir kaç gün evvel, bır çok vaıdlerde bulunmuştu. Randallm gelip gıtmesine rağtnen hiç bır desçişikhk olmamıştlr.') Gülek. bundan sonra, iki gün evvel emeklıye sevkedılen yargıtay âzâlan ve teminath hâkimlere de temas fctmış, emeklıye sevkedilenlerin ya seçlm kurulu başkam olduklarını, ya kalemî tekiir âleti kabul etmedıkleri ni, ya C H P. Genel Sekreteriııi hapis den çıkardıklannı soylemış ve ıktıdarın şiddet yapabilmek için adaletl «eçmemesi lâzım geldiğinı sözlerine ilâve etmiştır. Bılâhare konuşan Kars milletvekili Sırrı Atalay da bu mevzua temas etmış, hâkimlerın en verımli çağlarında emekliye sevkedilmelerinın çok •cı ve hâzin olduğunu, yargıtay âzâları hakkında tahkıkat açılacağını ışit tiğını. bunun asla doğru olamıyacağı nı söylemiş ve adll teminatın günün yegâne meselesi olduğunu bunu tahak kuk ettirdiğimiz gün müşküllerden kurtulabılecegımizi ifade etmiştır. az Belediye NATO Konseyinin Halkı enödeyen şehir vergisi mühim kararları meğer İstanbulmuş lerin Avrupada tecavüz nıyetleri cesaretsizliğe uğratılmı» ve gene DU fayede Sovyet hükumetı, sulh içiirte beraber yaşama tâbir olunan siyaseti kabul zorunda kalmıştır. Bu sulh içinde beraber yasama denılen siyaset, münasebetlerde herhangı bir gevşemeyi ve harbin gayrikabıli ictınab olmadığınm Sovyet Rusya hukumeti tarafından kabulünu ifade ettıği nisbette Atlantık Paktı üyesi devletleri tarafından memnuniyetle karşılanır, zira Atlantık devletleri her zaman bu fikri müdafaa etmislerdir, 3 Bununla beraber, Atlantık ıttıfakının doğugu aebebleri ortadan kalkmış değıldır. Avrupa Ue llgiii en muhıırı meselelerin hallıne doğru hıç bır terakkı kaydedilmemiştir. Almanyanın hürrıyet içinde birleştirilmesinl de ıhtiva eden bu meseleler bütun alâkaüların güvenük bahsindeki haklı ıhtıyaçlarını tatmin edebılecek bir esas üzerinde halledilmelidir. Binaenaleyh bu meseleler halledılmeden, her memlekete zarurl garantileri veren bir silâhsızlanma plânı ve müessır bır kontrol sıstemi mevkiı tatbıka konulmadan, Atlantik Paktı uyesı devletler gayreüerini gevsetemezler. Sov> et Rusyanın askerî kudretı artmakta berdevamdır. 4 Vekiller Konseyı, Atlantik camiası üyeleri için, muşterek menfaatlerine en iyı hizmet edebilecek ne gibi tedbirler almak gerektiğıni faal surette tetkik eylemek zamanının gel miş olduğuna kanidir. Atlantik üye (Baftarafı I inci sahifede) (Baştarafı 1 inci tdhifede) da kötüleştirebilir. Bu sebebden, »ğer (Baştaraiı 1 ıncı sahıjede) uçaktan bırakılacak hidrojen bomGüvenlik Konseyi Yakındoğuya silâh liğin son kısmında da bu mevzua te bası, daha önce ilân edilen salı günü yerıne çarçamba günü Pasi sevki için külli bir ambargo tekUf mas edıimekte ve parü tuzugun* goedecek olursa, Fransa buna riayet ere, genel idare kurulunun bu mevzu fikte infilâk edecekür. Tehire, hsdecektir. da her hangı bır karar almak yetkısı ' va muhalefeti sebeb olmujtur. NİLA.C. çerçevesi içinde içbirliği tte sahıb bulunmadığı bildirilmekte I Birleşik Amerika tarafından yadir. Ancak, (rejıme muteallık bir iş pılacak tecrübede, hidrojen bom hakkında da Pineau pınlan söylebirhğı) nden bahsedılmekte (seçım I basını taşıyacak uçakta, mürettebat miştir: « lşleri kendi aranuzda görmek lerde ışbşırlığı japılmasıina genel ku tan başka 6 resmî müşahid buluistlyoruz. Birimizin bir memlekete, rul olarak yetkılı olunmadığı ifade nacaktır. diğerimizin de başka birine silâh edilmektedir. Sovyet Rusya. hidrojen bombe sevketme hususunda başa geçmesi C.M.P. genel idare kurulunun teb sını uçakUn bırakan ilk memleket icab etmer» liğı şoyledu. Fransa Dış lşleri Vekili Yakındoğu olduğunu iddıa etmektedir. € 1 Demokrat Parti hukumetlerı hakkındaki temaslann sadece görüf Bİn bıitün mıllî faalıjet sahalarında teatilerinden ibaret kaldığmı, hiç bir jlllardan berı devam eden keyO ve ' hal earesi üzerinde durulmadığuu, programsız ıcraat ve tasarruflarının I meselenin bu noktasına temas için v« buna nâkım olan, antıdemokratık Birleşmis Milletler Genel Sekreteri ve ınhısarcı zıhnıyetının tabıı bır Dag Hammnrs'^old'ui raporunun netıeesı olarak husule gelen umuml 1 lnd kategori kofuculan Eskişehlr beklendiğini löylemistir. huzursuzluk, vâhım ıktısadî guçluk de, Ankara. Eskişehirll bıslkletçllerle ler, tahammul edılmez hajat pahalı yarısırken dün abah Rami Ya»ıvilığı ve çeşıdlı yolsuzluklar üçuncu ran yolunda 2 ncl kategori koşucuları Menderes hukumetının sukutunu na mevsimin ilk yarıçıncU iyl çekiştüer. | Müıabaka 40 kılometre ldi. Galâtıtırlamıştı» ı sarayın genç kofuculan Ue Blsiklet «Menderes'ın yenı hükumet kurma Ihtısas ve ferdl olarak katılan birer ga memur edılmesının memleket ve koşucu ile 7 k:şi aralarında mücadeleli 8 teneden bert npılmakta olan Ş«rejım hesabına umıd verıcı bır hare giderken baslaüı 20 kilometreyl 45 da hld 8»Uh Çorlu kılıç rr.usabakası bu ket olmaktan çok uzak bulunduğunu kıkada dönduler v* asajıdaki fir» Uc •ene de dün Tenls, Eskrim ve Dagçılık Klübü salonlarmda muhtelif bölı d o z rrar. neşrettığımız bir teb varışı bitirdller: gelerden iştlrâk eden 8 kılıçeı arasra 1 Aydın oruh (Bisiklet İhtisas) da T« güzlde bir Mjtrd kütleslnin ö. ligle umumî efkâra arzetmıştık. Niîekım dorduncu Menderes huku 1 sat 20 3, 2 Kaya Tokgoz (Ferdl) 1 nünde yapılmış ve şu netlceler alm» motımn kuruluşuyla beliren ümidlerı saat 23.4. 3 Aj'hajı Macarlıoglu (Gala mıstır. tasaray) 1 saat 24 5, 4 Ercan Yaslan 1 Nlhat Balkanh yenı bir şiddet harekeüle sondurmek (Gflatasaray) 1 saat 295, 5 Nus2 Seyylt Mısırlı Istıyen temayül ve hareketler birbırı ret Ildağ (Galatanray), 1 saat 32 0, 3 Sedat Kmlrler Bİ lakib eımıştir. |6 Gungör Tezemır (Galatasarıy) 1 MDsabakaJarm eonunda dereee alanla ' saat 37.0. 7 Ihtan Tunay (Galatasa ra Salllı Çorlunun valldesl tarafıcdan Muhalefete, mületvekillerine, üniÇorlunun reslmleıi üedlye edllmlştlr. versıteje, matbuata ve son olarak da ray 1 saat 37 2. adaiet cıhazına karşı yaptlan hucura ve baskılar ve yeni hükumet progra mında yer alan bazı kanun tâdıll;ri va'dınin, hiç bır sebeb yokken yerine getirılmeınesi, Demokrat Parti lıderlerinın hakıkı nıyet ve tasavvur larım bülün açıklıgile ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu ni.vet ve tasavvvur, hak ve hürri yetlerımızın termnaiuıı teşkıl eden bu tün müesseseleri bir gölge haline getirmış ve boylece mıllet hâkımıyeti yerıne bır zümrenin hâkimıyetıni ie •U ve idame etmektir. Mılletın ıtimad ve sevgisinl kaybet tikleri nısbette hiddet ve telâşlan ar tan Demokrat Parti lıderlerınin bu ni yet ve tasavvurlarının yeni tezahürlerıne onumuzdekı gunlerdâ mılletçe (ahid olacağımız anlasılmaktadır. Butün bu çetın şartlar muvacehesin de Cumhurijetçı Mıllet Partısi hürri yet ve denıokrasi mücadelesinde hİ3 •esıne dü?eni ciddıyetle ifaya devam edecektır. 2 Partunizm hâlen mer'i ana ni samnamesi hükümlerine göre muhalefet partıleri arasında seçimlerde iş birliği yapılması mevzuunda genel idare kurulunun her hangı b»r karar TEBSLİKLER DEVAM EDİYOB Fmdıklı DJ». ocak merkezi gibi, almak selâhiyetini haiz bulunmadığı resimde gördüğünüz D P . Süruri semt ocağı da dün parti bayrağını da müşahede ve tesbıt olunmuştur. böyle ters asmıştıl Pasifikte nçaktan H.Ortadoğuya dair üçlü E.M. Partisi dün bir Bombası alılacak toplanlı Londra 6 (R.) Ük defa olarak (BaftaraU I tnri tahifeâe) lebliğ yayınladı bir Batılı memleket tarifından la beraber, silâh sevki. durumu daha tanbul Belediyesi ban raporlar hazırlamıştır. Bu raporlarda belediye mevzuatındakı noksanllklar belirtilmekte ve hükumete çok enteresan teklifterde bulunulmaktadır. Yapılan tet kiklere göre, bugün dünyada en az Belediye rüsum ve vergilerini tstanbul halkı ödemektedir. Zira tstanbulda «ahıs başına günde vasıtah veya vasıtasız 12 kurus Belediye vergisi isabet etmektedir. Şeh rin 80 milyon liralık bütçesi ise, nüfus ve Ugal ettiği saha bakımından Avrupa ve Amerikadaki benzer şehirlerin ancak onda biri civanndadır. b Üye memleketler arasında iktisadî isbırliğini arttırmak, üyelerin İstanbul Belediyesi bu esastan ha milletlerarası ıktisadi pohtıkaları a reket ederek, çeşidli âmme hizmetrasındaki her türlü aykırılığı izaleye lerini lâyıkile başarabilmek için ve istikrar ve refahı sağlayacak şartjjeni gelir kaynaklan araştırmakteklifte e Yukarda serdedilen fikirlerin tadır. Hükumete yapılan İstanbuldan topianan akaryalut v» Fransız Hariciye Vekili M. Pineau'nun sundugu plânın aydınlığında resminin, toplanan gelir vergisinve kendilerine bağlı olarak çalışacak den belediyeler hissesi olan yüzde teknik muşavırler komıtesile isbırli beşınin ve Tekel maddeleri satışıngi etmek suretile, iktisadl meseleleri dan belediyelere verilmesi icab eincelemeleri için konseyJeki daimt den yfizde 5 hissenin tstanbula delegelere tâlimat vermek tahsisi istenmektedir. Bu hissenin Nato üyeleri, kendilerini birleştiren bütün Türkjyedeki belediyelere andlaşma hükümlerile, milletlerinin muayyen bir esas dahilinde tahsihürriyetlermi, muşterek mıraslarmı Ve sine muhalif olan sehrimiz Beledemokrasi, ferdl hürriyetleT ve ka diyesi tezini hükumete kabul ettinun hâkimiyeti prensiplerine müsterebildıği takdırde, Reliri 80 milyonnid medeniyetlerini konımak »aahhü dan 130 milyona çıkmı; olacaktır. dıine Belediye aynca, sahib olduğu arsaiar üzerinde yeni blok apartımanlar ve iş. hanlan yaptırmağı kararlaştırmıştır. Aynı kongrede 31 senedenberi yürürlükte olan «Umuru belediyeye aid ahkâmı cezaiye» yerine, hükumete yeni «Belediye ceza kanunu» sunulmaktadır. Bu kaoun belediye reislerine ve muavinlere hiç bir itiraz merdi tanonmamaksızın muayyen hallerde müessese kapamak salâhiyetini verdiği gibı, para cezalannı da |?ünümüzün sartlanna uydurmaktedır. Belediye ceza kanununda para cezaları 5 liradan baslamakta, 1000 liraya kadar çıkmakta ve tekerrür halinde belediye ye daha genls salâhiyetler tanınmaktadır. Belediye zabıtasmm kurulmakU oldugu şu eflnlerde, bahsedilen kanumın >, n.', kolaylıklar • sağhyacagı muhakkakt.r. leri, Kuzey Atlantik Konseyi dahilinde, tesanüd cihazlarına ve yeni siyasetlerinin hazırlanacağı zemine esasen malik bulunmaktadırlar. Konseyin bu yeni vazifeleri daha iyi iktiham edebilmesı için, Vekiller, üç vekilden müteşekkil bir komıteyı, askerî olmıyan sahalarda da NATO memleketlerinin işbirliğini ıslah ve inkişaf ettirecek ve onların Atlantik camiao dahilinde birhklerini daha da arttıracak tedbirler hakkında Konseye tavsiyelerde bulunmakla vazifelendirmistir. 5 Buna intizaren konsey asagıdaki kararları vermiştir: a Iktısadî meselelerln siyasî veçhelerinı muayyen zamanlarda incele Fransada devamsız mebuslar Paris 6 (R.) Bir Frtnsız mebuau Parlâmentoya bir teklıf getirmiştir. Bu teklifte, devamsız mebusların ma<ş ve ddeneklerınde kesinüler yapılması istenmektedir. Teklifi yapan mebus, Meclis toplantııarında sık sık boşluklar görüldüğünü, bir çok mebuslann içtimalara gelmeaiklerini, komisyon toplanül rına ıştırak etmedıklerinı kayoetmiş ve buna karşı mebuslann maaş ve ödeneklerinde ciddî kesıntılere gidilmesi lâzım geldiğini ileri sunnüştür. Kıbrıs hakkında temaslar (Btmarah 1 >nci sahifeâe) susta bir aracj olarak teşvik etmistir. Bugün, Teotokis ile Selwyn Uoyd j arasında yapılan görüşme bir saat kadar devam etmistir A n kovanlan cepanelik Lefkoşe 6 (R.) Kıbrıstaki Ingiliz askerleri bugün Lefkoşe ve diğer bellibaşh sehirlerdeki an kovanlannı kontrol etmislerdır. Yapılan bir ıhbar üzerine bu an kovanlaruıda külliyetli miktarda silâhlar. cepane, dinamit ve TNT bulunmuftur. GARANTI BANKASI Bin Meskenlik Garanti Mahalesine katılmak için hesap açtıranlar bu zengin keşideden faydalanıriar. Amyant satışı. Toz ve levha halinde.' Satılık MOTOSİKLET 550 cc BSA Necmeddln ÖZUTUNALI Tel: 17 den sonra 22 42 99 dan I lşletmekte olduğumuz amyant ocağındaki lgtlhsallmizi toz ve levha halinde toptan ve perakende olarak satıça çıkardık. Cevher halinde de Ihraç edebiliriz. Galata Tersanecad. No: 81 Tel: 44 06 22 Ahmed Saraçoglu Bir G.H.P. kongresine polis miidahale etti belirtmiş ve demıştir ki: c Kongrelere yapılan müdahaleler iktıdarın lehinde ceğildir. tktıdtr bu tedbirlerile belki hatıblerı susturabilir. Fakat memlekette şıkâyetlerın, kulaktan kulağa fısıltı halinJe dolaşraasj iktidar için çok zararlı bir mahiyet taşır. (Baştaraft 1 inci sahtfede) .««**• Mevsimin ilk bisiklet yarışı Diinkii eskrim müsabakaları Son gunlerin olayları bağnmızda büyuk yaralar açmıştır. Birçoklan seçim, basın ve siyasî dâvalarda ka rar vermis olan hâkimlerın tekaüde sevkedılmeleri nazan dikkati çekmektedir, «Böyle bir ruh haleti içinde bugun uykudan kalkmca 53 temyiz hâ kiminin, toplantı haklarını bir raukavemet hareketi telâkkisile takiba ta mâruz kaldıklarına muttali olduk.» Sırmalıdan sonra Nureddin Artam, parti meclis üyelerinden Mebrure Aksoley ve Nızameddm Nazif konuşma Raporda belediye bırlikleri mev Tepedelenlioğlu da birer zuunda da enteresan teklifler mev yapmışlar, iktidarı şiddetle tenkid cuddur. Belediyeciliğin memleketi etmişlerdir. mizde de bir ilim ve ihtisas sahasl haline geldiği belırtilerek, Istanbul Üniversitesine bağlı b!r «ŞehircUık ve be!ediyeciîik> kürsüsü ihdas edılmesi lüzumu üzerinde dunılm:k (Bastaraft 1 inci sahifede) tadır Amerikanıa bir çok üniversitelerindeki şehircilik ve belediye Mi'.lî Korunma Kanununun tadiline cılik enstitüleri tipinde bir kürsü mütedîir tasarı yer almıştır. Bu tabizde de ihdas edildiği takdirde sarınm müzakeresine yarından itihem bir çok mütehassıslar yetişe baren başlanacaktır. Bugün Meclisfe görüşülecek sözlii sorular Mer 100 liraya bir kur'a numarası ceği, hem de bu mevzu ile alâkalı mukayeseli belediyecilik tetkıklen yapılmasınjn mümkün olacağj belirtilmektedir. Reisıcumhur, Başbakan ve alâka U bakanların da takib edecekleri belediyecılik kongresinde Prof. Gökay bu tezi bizzat müdafaa edecektir. Methı ERGİN D.P. de bir ihtilâf (Baştarafı 1 inci sahifede) Goloğlunun Istifasına sebeb olarak, ls.lerinin fazlalığı gösterilmekte ise de, genel merkeze yakm çevreler, evvelki akşam yapılan genel idare kurulu ile grup idare kurulu muşterek toplantısından sonra Goloğlunun istifa ettiğni bildirmek tedirler. Bu cevrelerden edindiğimız malumata göre, hâdise şöyle olmuştur: Evvelki akşam, genel idare kurulu ile D.P. grup idare kurulunun muşterek toplantısında, alınacak tedbirler mevzuu görüşülürkec, Mahmud Goloğlu bu gibi tedbirlerin demokratik rejimle kabili telif olamıyacağını söylemiş ve bir müd det sonra da toplantıyı terketmiştir. İstifasını dün grup idare kuralu başkanlığına gönderen Golqğluîîa bu istifanameyı geri alması için müteaddid müracaat yapılmışsa da Trabzon milletvekilinin bu müracaatleri, haysiyet divanma verilece ği yolundaki ihtarlara rağmen, reddettiği öğren lmiştir. SÜMERBÂNK Mevduat sahiblerine en fazla menfaal sağlayan Konforlu Apartman Daireleri Bankadır. Izmirde D. P. Kanlıçeşme ocağı kongresi lzmir 6 (Telefonla) Bugün DJ". Kanlıçeşme ocağında saat 15 te bir siyasî toplantı yapılmıştır. Bir Izmir milletvekili ile Belediye Reisi ve parti ileri gelenlerınin bulunduğu toplantıda muhalefet şıddetle tenkıd editai» ve bir partili Kasım Gülek hakkında bazı iddia ve isnadlarda bulunmuştur. C t R A L I K Sanyerde vesaite 5 dakika, fevkalâde denız manzaralı, elektrikli, icabında iki alle oturabilir tertibatlı köşk, yazlık veya senelik kiralıktır. Dört bin küsur M2 meznı mey va bahçesi bir aileyi geçindirir. Görmek için Yenimahalle iskelesd karşısmda berber Fikri. Beyoğlu P.K. 498. Ankara ve İstaniraPda ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Geniş imkânlar dahilinde yiinlü vepamuklu satışlarmda % 10 tenzilât Sümerbank'ta en az 150 liralık bir hesab açtırmakta acele ediniz. ''" ~"~ Ne kadar erken hesaab açtırırsamz istifadeniz o kadar fazla olur. Dr. HAFIZ CEMAL Dahilive Mütehassısı LOKMAN HEKİM Dinvanyolu 104 Tel: 22 23 98 I f ZARİF 1956 BAYRAM VE HATIRALARI NİŞANTAŞI AJANSIMIZ BU A J A N S I M I Z D  HESAB AÇANLAR İÇİN PLÂNIMIZA DAHİL İKRAMİYELER HUSUSÎ KEŞİDE EV 1 ZENGİN ÇARŞAMB GÜNÜ BİR BAHÇELİ 12 BAHÇELI EV, 6 ŞİRİN VİLL ve 300,000 LJRALIK PARA ÎKRAMİYELERÎ EMRİNİZDEDİR D 0 Ğ ü BA N K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle