12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Mayıs 195« NtMBÜS'ün MACEBALABlı CUMHURÎYET 300 belediye reisi bngiin bir araya geliyor güre %ılerimiz IU neticeleri almıslardır: 67 kilo: Mehmed Çelebi Bulgar Zaltchev Georgi ile güreşmiş fakr.t Bulgar daha üstün güreştiğinden ekseriyetle galib U n edilmistir. A 52 kllo: Hüseyin Akbaş kuvvetU rakibi Rus güreşçisi Tsalkalamanid zeyi ezici bir oyunla hırpalamış ve nihayet yer kfindesile 11 dakika 25 jrapU. Güres federasyonumuz karara jüri saniyede tuşa getirmiştir. 62 kilo: Bayram Şit Japon Sasa•ezdinde itiraz etti. Jüri puanları tet kik ederek Hamid Kaplan'ı itti/akla hara ile minderde kapışmıs fakat üs galip saydı. Hamid mindere geldı. I tün güreşen Japon ittifakla galip ilân (Bastarafı I ınet :ah>\erte) (Bastarafı 1 inci sahifede) I edilmistir. Halka takdim edildi BJB râkip bulunduklan Savarona bir tefrik yapmadan hepsini «mu73 kilo: İbrahim Zengin Alman Som M. Dağıstanlı Jisnka (Japon) okul gemisi ikl muhrib refakatinkadderatlan başkalan tarafından 57 kiloda Dağistanh güreje şimşek m" Tohaıu sarma İle mindere ykml de dün sabah Istanbula doğru Mar ğildir. Onlar 6 senede alunlarımızı bi tayin edilen pasif metbular, telâk(Baştarafı 1 inci tahifede) gibi girdi fakat Jisuka da iyi güresi ? v e rakibinin sırtını 5 dakika 13 (Bastarafı 1 inci sahifede) mara denizinde seyretmekte iken, talyada bulunan Hürriyet Partisi tirdiler. Memleketi pahalılığın kuca ki etmektedir. Halbuki, Borba'ya saniyede yere getirmiştir. yordu. Mustafa kurrada üste düşdü mişlerdir. Majestelere, bu seyahatlerinde be Genel Sekreteri Bursa milletvekili ğına artilar. Gelecek nesilleri ağır bir göre bu tarz görüş tbu memleketiki defa tarttı 8 dakika 16 sn. de ru 87 kilo: Adil Atan Rus Kulaev Toplantının sonunda Zeyjrad ManMberlericde bulunan Denız Kuv İbrabim Öktem, Urfa milletvekili borç yükü alhna soktular ve sonunda lerın halkuu, millî iradeaini, dilek Borıs ile güresmiftir. Güresçımiz dalinci bir konusma daha vaprms re kibini tusa getirdi. Türkiyenin mahrumiyete mahkum »etlerl Kumandam Oramiral Sadık Fendun Ergin, Elâag milletvekili bu karşılaşmada rakibinl 11 dakika ezcumle demiştir Jd: ve tasavvurlannı küçümsemek, hat M. Çelebi Aliberg (Rus) Altıncan Türk deniz kuvvetleri a Salâhaddin Toker ve Antalya mil bir memleket olduğunu ve kemerleri tâ bümemezlikten gelmeye mua« Hiçbir vaid yoluna tapmadan 67 kiloda Mehmed yalnız müdafaa 27 saniyede tusa getirmekle minder davanıza hakikaten lnanmı» bir indına, üzerinde dost ve müttefık iki letvekili Dr. Asım Okur birer ko sücmak gerektigini sdyliyecek kadar dildir.ı da kaldı. Pasif güresti. Alimbergin den galib ayrılmıstır. tenakuza düştüler. Memleketi bu ha san olarak raevcud imkanlar idnde mllletin bayraklannı hâmil iki ma nuşma yaptılar. Diğer güresler bir iki tırpanına mâni oldu. ÜçünTito'nun Moskova seyahad le düşürerek ehliyet kifayetsizliğini çalışacağımızı söylemek isterim. He • •a, üstü gönderinı zarif bir kutu eü dakikada sırtüstü giderek 4 üncü 79 kilo: Bulgar Nikolov Nikola Ja pinizin sıkıntıları, endişeleri var Ken Belgrad 27 (a.a.) Dıs İsleri Saat 9,30 da başlayan mitingde ilk millete pahahya mal eden devlet pon Katsuramota Kazuolle karşıJçinde takdim etmiştır. (Basta.ra.ji 1 inci sahifede) dakikada tus oldu. Veküi Koea Popovlç, haftahk blr mukadderatı sözü İbrabim Öktem aldı. Uzun ve adamlan Istemiyoruz.» lasnıtstır. Bu müsabakayı Bulgar dinizin ve eserlerinizin ve rahat eaİ. Atlı Katsuramoto (Japon) d hakkında endişe ediyor Savarona okul gemisi limammıza etraflı bir konusma yapan Öktem, Erginden sonra konuşan Elânğ dergiye verdiği ve Tanjug ajansl pılmış ve buna Türklye Ö takim 79 kiloda takım kaptanı îsmet At güreşçi 11 dakika 58 saniyede tuşla hsma teminatı istiyorsunuz. Bu temifeldiğ; zaman Dolmabahce önünde D.P. lıderlerinin keyfilikte, parti milletvekili Selâhaddin Toker, de tarafından yayınlanan beyanatında olarak iştirak etmiştir. kazanmıştır. nat yalnız sizin teminaünız detü, Nedcede Türk takımlanndan blri lı Japon rakibine blr daldı o kadar bulunan misafir Amerıkan filosu zanlıkta, saltanat sürmekte hudud mokrasinin muhalefete sövmek, mu Mareşal Tito'nun Sovyetler BirüğiAğır: Bu müsabaka Rus ve Bulgar bütün memleketin teminatı olacak46 na saniyede galip olarak minderi 42 pâre top atınu ıle iki memleket tanımıyan bir zihniyete sahlb ol halefeti hiçe saymak demek olmadl ne yapacağı riyaretin milletlerarası birind, diğerl Ikind olmuşlardır. terkerti. tır. Sizlerin gayretleriniz ve ealısmaDereceler: reisini «elâmlamışür. Gemiler Türk duklannı artık Türk milletinin an ğuu, Demokrasilerde iktidarların faaliyeün son derece sık ve önemli tir. Rus güreşçi ittifakla galip :lân larınız bu rnemleketin istikball Diğer güreşjer 1 Salih Koç (Basak), Bedri Te Iran bayraklannı direklerine lamış bulunduğunu löyledikten fon sırayla devrildiğini ve iktidara rey olduğu bir zamana rastladığına isanin feda edilemiyecek kıymetli bir Günün diğer güresleri de heye edilmiştir. le gelindiğini, (cesedlerimizi çlin toka etmişler, çimariva yerlerinde ra dedi ki: 67 kilo: Rus güresd Bostaev Aüm seçim bölgesl olan Muğlaya gidecekret ettikten sonra bir çok memleke Böke (Domino), Alpaslan Günes canü ve güzel gecti meden iktidara gelemezler) naka tin dış siyaseüni artık Asys ve Av (Esmeraltın), Nail Gönenli (Atıl). ki dost ve müttefik Amerikan bahbeg zayıf rakibi Bulgar Zaitehev tir. c Bir zamanlar millet* en ma52 kilo Georgi'yi gâyet kısa süren bir ka Bakan, yarın ticaret erbabı ve kflriyelilen bu selâmlamaya katılmıs sum tavırlarla sureti haktan görü ratının demokrasiye karjı ijlenebi rupa devlet adamlan arasında daha Hatasız olarak bitirmiçlerdlr. Tsalkalamanidre (Rus) Kazno pısma sonunda mağlub etmiştir. X?us lecek cinayetlerin en büyüjü ollardır. nüp ona can ve yürekten hizmet duğunu löyledikten sonra devlet i sıkı temaslann sağlanmasını ve bir 2 Bedn Böke (Serez). Nail (Japon)'a 5 dakika 45 sn yede tugla güreşçisi rakibini 28 saniyede rtısla çük esnafla görüsecek, müteakıbea riiknüdür.» Savaronanm demlrlemesini mü edeceğmı gözyaşlan dökerek, göğüs daresindeki adam kayırmalar, «uiis arada yasama prenslpinin kabulü Gönenli (Siyok), Salih Koç (Zam galib. yenmiştir. • teakıb Büyük Millet Meclisi Reısi lerini yumruklayarak vadeden ln Umaller, ehliyetsiz lnsanlann taltif esasına dayandığmı belirtmis ve bak), Cevdet Sümer (Rik). Bu U57 kilo Takım tasnifl kım 8 hata yapmıjtir. Bayram Djabbar (Iran) GospoRefik Koraltan, Vali ve Belediye sanlann iktidan ele geçirdıkten vc terfih ettirilmeleri meselesina şunlan ilâve etmlstlr: Lüleburgazda Takım tasnifinde Türkiye 6 blrin3 Batı Almanya ekipL din Dimov (Bulgar)'a ittifakla gaReUl Prof. Gökay ile refikası gemi sonra partilerinin program r* tü de isaret etti ve sözü hür baıın e Mareşal Tito'nun Moskovada hazine aranıyor cilik, 2 üçüncülük ve 48 puvanla lib geldl. 4 Avusturya ekipl. ye çıkarak Majesteler ve Bay3n züpnü bir tarafa attıklamu, astığı mevzuuna getirerek şoyle dedi: yapacağı görüsmeler, devamlı blr birinci. Kırkîarell. 27 (Telefonl») Lutebar 5 Fracısa ve İsviçre eklpleri 62 kilo kar3.ılamıs!ardır. Gemlden aynllş astık, kestiği kestik tam bır derebarıs, milletlerarası gerginliğta n« İktidan methetmiyen, besleme Rusya 1 birincilik, 4 ikinciUV, 1 ?az ktnsmda Muhtar Hüeeyln ljmlnBolint Galantei (Macar) Einau lannda bahrî merasimle uğurianan beyi zıhniyeti yaşattıklannı görmek olmayan basına resml U n vermiye zalması ve dünyada sosyallzmin dekl tlr Tatandas hOkumet konatl • * Â Dimov (Bulgar)'a ittifakla, Sasanara dördüncülük, 1 besincilik ve 31 hu vanndaki mllyonluk tarihi blr haatn* Ameliyat sırasında kalbi îran Şehinsahı Denix Kuvvetleri vatandaştaki itımad duygusunu kö rek, kâğıd ve mürekkep tahsla et ilerlemed maksadile yeni yolllann çuk puvanla ikind. nln hafriyatı hususunda tlgtlllert sau(Japon) Salimovline (Rus)'a ittiKumandaniTia veda ederek jöyle künden sarsmısbr. tktidar, bir ta memek tehdidinde bulunarak netice bulunması gayretlerine hizmet ede Bulgaristan 1 ikindlik, 1 üçüncfl racnatla müsaade Uleb etmiştir. durdurulan çocuk fakla gaUp geldi. lük, 1 dördüncülük, 2 besincilik ve demiştin gazetecilerde cektir.» Hlnde tarihi blr krokl bulunan sa~ raftan kendisile beraber olanlan alamıyorlar. Bugün NewYork 27 (a.a.) Akd^er67 kflo 25 buçuk puvanla üçüncü olmuslar/ hıs hazınenln çot zengla olduguntt td nlyetindedirler. aramak « Türk bahriyesinln göstermiş bir. çeş'd nimete garkederken kendi diploma Amerika Bulgaristanla yeniden Georgi Zzitehere (Bulgarl Ema dır. lerinde mevcud ufak bir deliği » dia etmektedir: olduğu hüsnü kabule ve Savarona tarafını tutmıyan ve hele muhale Kim anyacak: diplomasızlar.!» siyasl miinasebetler knrmıyaeak kapatmak için ameliyat edilen co ıi Habibi (îran)'a tujla galib. Toker daha sonra Menderesin ha Washington 27 (a.a.) Haridye okul gemısinde gecen çok güzel fete geçen vatandaşlan kanunlann 73 kilo cuğun ameliyat strasmda kalbinia günler ıçkı teşekkür etmek bterım himayesi alünda olduğunu zannet yat pahalıhğı olmadığuu iddia ettıği Vekâletinden dün aksam bildirlldl durdunılduğu suni kalb kullaml Tohan Sommer (Alman) BzhaTa^Iıkta Satılık apartunan daireleri TOrk bahriyesinin bütün subay, as tiğimiz bir takım vatandas hak ve ni ve bunu teyld için de arefe günü ğine göre, Amer.ka, Bulgaristanla dığj ve alçak voltajh eîektrik ve douri (lran)'a 2 dakika 55 sn de tuş B09 teslim tam konforlu 5, 7, 8, er odah deniz KÖrür kalorücrli fubay ve eratına saadetler dilerim » hürriyetlerinden mahrum bıraka meshur bir fekercide seker bulun yeniden siyasl münasebetler kur rildiği bildirilmektedir. a. madığuu söylediğini beUrtti. asansor parke 100 bin liradan 180 bin lirava Karaköy Bankalar tran Şehinşahı ve Cumhur Baş cağı tehdidleri ve hattâ tedblrleri mayı reddetmistlr. Haridye VekâDün geceki gfiresler Michele L?uer adlı çocuk, Kings Han No: 60 Tel: 44 83 69 Lütfi Kurt kam Bayar Do'.mabahçe nhtınunda altında bulundurmaktadır. Memu Seçim Kanununun geri alınmau va letinin sözcüsfl, Amerikanın bu ka Conty hastanesinde ameliyat edil Dün akşam saat dokuzdan itibaKırşehirin kaza haline geürümesi me ranru Bulgar hükumetine, Paristemülkî ve askerî erkân taraundan run işinden atılmak veya sürülmek miştir. Evvelee buna benzer baa selesine temas eden Toker konusma•elâmlanmıstır. ki Bulgaristan orta elçiliğı vasıta meliyatlarda hastaların kalbi durkorkusu, köyltinün banka borclan sını soyle bitirdl Tarım Bakanlığı teknik İmparatoriçe Majeste Süreyya. nı ödeyememek tehlıkesl altmda sile bildlrdiğinl açıklamlştır. durdurulmustu, Fakat, kalbe ilk c îktidarda ifaiî^a pBhfffina memSavarona okul gemislnden bir baş bırakılması, mülkün esası olan adaAmerika, Sofyadaki Amerikan defa alçak volUjlı eîektrik veril memurlan için bir kanun leketi daha »jbJ yükler altına sokka motörlt aynlarak Adalara git leti tevzi edecek hftklmm, sırf şeelçlsi Donald Heath'ın Bulgaristan raistir. teklifi hazırlandı maya, iktisadî krizlere sürüklemeye Çimento tahslslerl icin gün almıs olan sayın müaterilerlmlzto miştir. refi için işgal ettiği adalet kürsü kimsenin hakkı yoktur. Iktidarda kal tarafifidan casuslukla itham tdllAmeliyat sırajında eocuğun g6gAnkara 27 (Cumhuriyet Te yeni teslim frünlerini öğrenmek üzere Sirket Merkezine mfiracaat sünü, Adalet Bakanının iki dudağı mak için milleti çesidü ızdıraplara ve mesi üzerine, 1950 senesinin subat »u açılmış, kalbi meyd*n« çıkanllan ehemmivetle rica olunur. arasından çıkacak blr (gBrülen 10 vatanı daha aitr sıkıntılara »okacak ayında bu memleketle münaseb*t mıştır. Sun'l kalb maklnesi, tüp leks) Kooaeli mill«tvekUi CeTürk Cimentosu ve Kired A.8. lerini kesmisti. zum üzerine) emri ile terketme en lardan elbet hesab sorulacakor^ lerle damarlara rfptedilmlstir. Mü mal Tüzün, Nüzhet Onat, Adana Adres: GalaU Fermeneciler caddesi Aker Haa dişesi içinde bulunması cemiyette teakıben, durmu» bulunan kalbe milletvekili Mustafa Akçalı, Ujak Bugünkü mitinfde en son konusma huzur ve vatandasta vatandas olma yı yapan Antalya milletvekili Asım alçak Yoltajb eîektrik verilmistir. milletvekili Nedim Yılmaz Tarun nin emniyet ve zevkini btrakma Okur, rejim meselelerinin dunımu Kalb makinesi, vücuddakl lun Bakanlığı ile bu bakanlığa baglı (2 nei tdhıftden devamt üzerinde durduktan re DP. nin sadeveranmı yapmaym, kam oksi genel müdürlüklerdc çahsan tekpalı bir lisanla da olsa, devletin bi mıştır.ı kat gidiîini tenkid ettikten sonra Kır jenle yıkamaga bajlamısür. Bu sınik memurlann maaslarmda degirinci derecede mesulü tayılan o za Daha sonra Hürriyet Partisinln (Bastarnfı 1 inci tahifede) rada, operttörler, doVrdaki deUği şiklik yapılmasına dair bir kanun manki Sadrazam Prens Saıd Halım program ve tüzüğüne temas eden fehir Kanununun altına imzasuun Lefkoşenin kuzeyindt Afane kö bir plistik parçaaı Ue kapamışlar teklifi hazırlıyarak B. M. M. BasPaşaya anlatmıs buiunması, yann bu Öktem, demokragiyi tesia iddiasm atıldığını ve kanunu kabul edenler kanlığına vermislerdir. tarihi yazacak lumseler için mühun da bulunan siyasl partilerin her arasında gdsterildiğinl, oysaki, Kır yünde ciddl hidiselar olmuştur. dır. sehir Kanunu çıktıgı zaman kendi Verilen Malumata göre, dvar bir Önümüzdeki günlerde komisyonbir vesjka sayılmalıdır. Mütehassıslar, bu amellye şeyden evvel kendi iç bünyelerfede linin Antalyada Ant Birliğin kong köyden düğünden donmekt* olan larda görüşülecek olan bu kanun Fakat ne yazık ki, ne Prens Said adalı Türkler Rumlarm tacavvüzü sında kalbin durdurulması gerek teklifi ile bugüne kadar kadrosuzHalim Paşa, ne zavallı bunamış ve demokrasM hâkim kılmalan ge resinde bulunduğunu söyledl. ne uğranuşlaı ve bıu ıın üzerine de tlğini, eksi halde kana hava hab luk yüzünden muhtelif 'üereceler, •Bİ bir hükümdar olan Sultan Meh j «ktığini, Hür. P. içinde aşağıdn Miting 12.30 da sona erdi. çatışma bajlanmur. 8u $arpısmada belerinin karısm;sının muhtemel med Resad, ne de îttihad ve Terakkl. yukarıya doğru bir murakabe sisAnkarada Hür. P. btr oeak blri Türk, diğerl Rum İki klfl öl olduğunu ve bu habbeler beyine de terfileri akdamıs veya kadroumuml merkezi ve onun kabinesi, bu temi ve yukandan aşağıya doğru ^iaiı^ acü müştür. Vurulan Türk, emniyeti gittiği takdlrde, bu uzvu tahrib suzluk yüzünden ücretli vazifelerSümerbank câmiasına mensub fabrikalartmızdaıu felâketi bir türlü görememişlprrti. da blr ldare ve nezaret glstemi ile de istihdem edilmiş bulunan bilAnkara, 27 (Cumhuriyet Te sağlamakla vazifeli bir polistlr ve edeblleceklerini sb'ylemlslerdir. Garb dillerinde bir ha'k sözü vardtr: bu hususun temin edildiğini becümle teknik elemanlann yedi seleks) Hür P. Yenimahalle Fatih \ vazife esnannda tedhisçiler taraünGemlik Ic in 28 Karabük için 40 Postacı kapıyı bır defa çalar!. lirtti. neye kaoVr olan kayıblan telâfl 1 ocağmm açılışı bugün öğleden sonra j dan öldürülmüstür. öldürülen Rum » 7 Lsparta ı, FUyoa Hakikaten bu da böyle olmuştur. Osedüecek v» terfileri de otomatikSiyast partiler arasındaki lşbirll saat 15 de yapılmıstır. lse tedhisçidir ve kaçarken Ingiliz Merinos > U Izmir ı> manlı Imparatorluğu felâketın uçurus ŞUKRÜ CANAL'ın man kabul olunacaktır. 1 Malatva > 47 Taşköpru ıt muna sürüklenmig ve gunun bıriııde ğine bugünkü konuşmasmda da te Ocağm açıhş merasiminde parti ge kuvvetleri tarafından vurulmuftur. Diğer taraftan gene Afane köyünt 14 Kayseri » 27 Sivas ı» bayırdan aşağı jTivarlanmıştır. Alman mas eden Öktem, rejimin ana danel merkezi âzâları Hürriyet Paıtiıi Blr Hind öhncisi sehrlmizde Nazilli > 32 EreğU > 23 harb gemilerınin bır gün bojle bir , v a ' a r ı üzerimde bütün vatandaşlann milletvekilleri ve seçkin bir kalaba dönen Türkler, kendilerinden büi14 Hlnd film amlllnln »ahlbl bulun ne aid evde yangin çıkanlnus olRadın elblselerine aid » 4 H«reke • 13 emrıvâki yapacagını, acaba o za \v e sivasî partilerin isbirllğine çafı uk hazır bulunmuştur. Bakırkör duğu «İnternatlonaı film Society^nln duğunu da görmüşlerdir. Yaralılar olanlar: Kr manki devlet adamlan tahminden j nldığ'hı, her türlü sıkmtmın ana Denizli t 6 Adana > S sauş müdürü P R. Pancholl, dün uçak da vardır. 20 kişi tevkıf edılmistir. Bütün Ankaralı Hür. P. lilerin hala Beyruttan İstaîibula gelmlştir. TemeJ BlçkJ 500 4cız mı idüer? Şayed bu kadar ddr, kaynağı ohn rejim buhranınm halli Lefkoşede gerginlik Kalem muhtelif eb'ad ve evsafta imalât çeliği, klÜKfrit MİBir tevzl tlrketl olan «İntematlonal yaptıgı toplantıda ocak basgöruşlü idilerse, başımıza gelenlere j jçin bunun tahakkuk ettirilmesi nr bulunduğu kısa bir konusmadan Biçki Tatbikatı Oikla Afane köyündeki hadiselerin du j film Soclety» adına Türkiyeye Hind I n.astra ve fenol levha almacaktır. razı olmaktan başka ne yapılabihrdı? gerektiginl beyan etti sonra Hürriyet Partisi Meclis Gr:ıpu te Provalar S00 fllmleri satmak üzere tstanbula geldl i Tüık Sayed bu işe bıle bile lâdes demij1 İmalât çeliği, KJmgrit, Salmastra ve Fenol levha öe başkan vekili Burdur milletvekıli yulması üzerine Lefkoşenin Yapma Çiçek 250 glnl ıçıklıyan Mr. Pancholi, Hmdls j halk heyecana lerse, .o halde Bırinci Cihan Harbınin k a Öktem,d D.P. nln takib ettiği sa Prof. Fethi Çelikbaj bir konusma mahallelerındeki ılgili dosyalarla muhteviyatı liste, resim ve sartnameler Ahm tanm senede 350400 film imal ettiğtal Hocasız Şapkacüık 150 t A t l s a gelmiî ve nümayişler yapmiftır. Bu mesuliyetini .vüklenmek istemeyişI politikaya da temasla yapmıştır. ve Birteşli AmerlSadan sonra dünyada II Servisimizde göriilebilir. rada da carpışmalar olmujtur. Halk j Erkeklere aid olanlar: lklncl geldlğlnl «çıilamıstır. lerindelci müdafaalarımn manası ne konuşmasmı şöyle bitirdl: Çelikbaf bu konuşmasında «intıkam, lntikam» diye bağırmi}2 Kapall tekliflerin üaerine servis ve dosya numaralar; Bicki Uersleıi 600 Mr. PaBeholl"nln TerdiŞİ malumat» demek olacaktır. Bızım kanaatimizce « D.P. nin programına ve va Türkiyede tek dereceli seçimle be ür. Lefkoşenin Türk mahallelerlnyazılmak suretile en geç celıkler için 4.6.1956, Klingrit ve SalGömJek ve Pijamalar 30ü göre. Turfclyey» ntmak lıtedl^l fllmler da a y n"ak idlerine rağmen takib ettiği iktisadi raber bütün vatandaşlaruı devlet 15mastralar için 6.6.1956 ve Fenol'ler, için de 12 6.1956 eiınü aksaaraamda bulunan «Danoe of Sheba», Başlıca büyük kitabcılar denilebüir ki, İttıhad ve Temkki ve içtimaî siyasetin iktisaden zayıf lerine karsı alâkalarının genis ölçüde |•de sokağa çıkma yasağı ilân pdil•Avare»den çok dah» mükemmeldir ve . YunaB mma kadar Müessesemiz ve sube holündeki teklif kutusuna atılm m ı in^lizler> T ü r k da bulunur. Tajra slpari; umumî merkezi ve her zaman onun durumda olanlan hmaye etmedigi, arttığmı, belirtmiş bunun yanında sı nytnaiajuja jmkân vermemek için Türkiyede daha fazla alaka uyandıraması lâzımdır. f leri (Şükrü Canal Posta cak ve rafbet görecektir. tesiri altında bulunan Osmanlı Heyeti' '"*» yaset adamlarmın demokrasıyi sade j ^ ^ t e d b i r l e r a l d l k l a r l n l ^y^ önleyid tedbirler 3 Teklif edilecek malzemelerin istenılen evsaf ve eb.adkutusu 973 tstanbul) ad Mr. Pancholl, Türk BtaemaeılarUt Vükelâsı, Balkan Harbinin intikamı ' temadanna başlamiftır. bilâkis takib ettiği en ce gizli rey açık tasruf zannetmeıerı m e k t e d i r l e r B u g ü n b w m . t t a faulularda olması tercih sebebi olup. cok yakın eb'adlar için de «vresine yapılmalıdır Para m Eİmak, bü>ük, küçük, dost addenin hata olduguna temasla bugunku „ „ K.K...1, Türklerln liderlerinden rıea teklif verilebilir. sı peşin gönderilen kitab dilmiyen meaılcketleri âmâna ıjetir Râsyonist ve bildden mahrum ikİngilizlerin bızi yüzünden vatandaşmek için, ılk aylann parlak zaferlelar taahhüdlü gönderilir 0^ Fennî Sünnetçi ^ \ 4 Malzemeler ambalâjlı ve Antalya Ambarl teslimi okrinden heyecana kapılmış ve Almanartan sefaletleri ve | itek parti devrinde yetişmis ve ona Ödemeli irsalatdan 50 kucaktır. , Türkiyeden ve Pakistandan lar tarafma temajul eylemişti. fakrü zaruret korkusile muztarib g ö r e ) s ; y a s j terbiye almış PUS Meme ücreti alınır 5 Tekliflsrde teslim müddeti bildirilecektir ! min için asker yardınu oldukları bütün delillerile gözümü set ricalinin bu vatandas 8 Müessesemiz ihaleyi vapıp yapmamakta serbesttlr. YARIN ı Aksaray Ordu cad. No: 380 '6 | demiştir. zün önündedir. İnsan, içtimal ve yadırgaması ve sinirlilik göstermesin, (6664) Akapalas ts Hanı Tel: 21 37 28 Birinci Cihan harbinde I iktisadî hayatuı en mühim unsuru den ileri geldiğini beyan etmı^tir. Bir tekzib harbler ve cepheler I oîduğuaa göre, onun yasama ve Hür. P. nin demokrasirün bu modem Ankara 27 (a.a.) Bugunkü yanl devlet işlerinin çalışma şartlannı ıslah etmek her anlayıjını Kulak, Burun, Boğaz iktidann en büyük vazifesi olma bütün vatandaılann münakasa ve Vatan gazetesi Başvekıl Adnan (Agız • Diş) Hastalıklan müzakere ve murakabe etmesile yü Mendere» ile Haridyt Vekili Prof. lıdır.» Mütehassısı rütülen rejim olduğunun telâkkismi Puad Köpriilü arasında ihtilâf buTaksim Recebpaşa Cad. Feridnn ErgMn konuşması proğramma alan ilk siyasl teşekkül lunduğuna dair Ankara menseU bir Park Apt. 51 Tel: 48 30 98 Oktemden sonra kürsüye geleîî olduğunu izah ederek parti teşki, neşretmi§tir. lâtında ocaklann bu bakundan oyna Urfa milletvekili Feridun Ergin, Gerek Başvekil Adnan Mecderes yacaklan rolün parti kademelerin konuşmasına şöyle basladı: ve gerekse Hariciye Vekili Prof. de vazife alan Hürriyetçiler için bü Dr. HAFIZ CEMAL « Demokrasi nizamı hükumet yük ehemmiyet taşıdığını ifade ede Puad Köpriilü, âdet haline gelmis lerin millet huzurunda hesab ver rek Fatih ocağının Türk milletine olan tezvir ve tasnilerin yeni bir Dahiliye Mütehassısı dikleri bir mahkemedir. Bu mah ancak bu sâyede Hür. P. sine hayır örneğini teskil edea bu haberi kat'l LOKMAN HEKİM kemed« âmme vicdasundan ilham lı ve uğurlu olması temennisile kur surette tekzibe Anadolu Ajansını Dinvanyolu 104, lel: 2223 98 ccıti 1 alan tek bir kanun tatbik edilir. delâyı kesmistir. mezun kılmıslardır. Bizler bu mahkemede iddia makammı temsil ediyoruz. Mahkemenin yüksek hâkimleri olan sizlerin huzurunda iktidan itham ediyoruz. Çünkü iki senedenberi iktidann demokrasi prensipleri müvacehesinde samimiyetsiz hareketlerine sahid oluyonız. Aynı zamanda mem leketin iktisadî menfaatlerine uygun ehliyetli blr siyaset takib edilmediğini görüyoruz.> En eskl eîektrik sayaçı imalâtçııı olan G A N Z fabrlkaları mallarının mükenmel vasıflan Misafir Hükümdarlar İzmirden döndüler Hür. P. liderleri Antalyada iktidarı itham ettiler Belgrad, peykleri müdafaa ediyor açüarak çalısmalanna bajlıyacaktır. Kongrenin gündemindekl meseleler bu merasimı müteakıb seçilecek olan komisyonlarda 29 ve 30 mayıs günleri incelenecek, komisyon raporlan 31 mayıs ve 1 haziran günleri umumi heyette görüşülecektir. Belediyecilik kongresi, bu defaki toplantısmda başlıca Belediyeler Kanunu ve Belediye gelirleri meselelerini ele alacaktır. Bu hususta hazır lanmıs olan tasarılar hakkmda kon grenin görüşleri tesbit olunacaktır. Aynca Belediye birlikleri ve turizm sahasındaki belediye faaliyetleri de bu toplantılarda incelenecektir. Üç yüzden fazla Belediye Reisini bir araya toplıyacak olan Belediyecllik kongresine Istanbul Belediyesi 14 kisilik bir heyetle, Ankara Belediyesi de Belediye Reısi Orhan Erenin başkanhğında 12 kişilik bir heyetle temsil olunacaktır. (Bajtaraf* 1 inci sahifede) Millî güreş takımımız dünya şampiyonu Hamid Yavas yavas hücumlara başladı. bk 6 dakikadan sonra kurra Ue üste düjen Rus hiç bir oyun tatblk edemedi. Sıra Hamide gelince gurefçimiz daha iyi çalıjtı ve puan topladı. Aeayib karar Fakat yan hakemlerden ikisi Rus güreşçisine oy verdiler. Halk hakb olarak aleyhte muazzam tezahürat Başbakanın Afganisfan seyahaü Istfklâlinin 38 inci yıldonümü mfinasebetile Ankara radyosu yabatıct diller servisi, Afganistana müteveccih olarak yaptığı günlfik p«ştuc« yayuunda bugün özel bir program tatbik etmis ve bu vesile İle bugünkü pestuca yay«anın süresi utatılmıştır. Bu programda Cumhur Baskaai Celâl Bayann Aiganistan Krajına tebrik mesajı venlmis, bir konufma yapılmış, söz yayınlannı AfgaB müziği yayını takib etmiştir. (Baştaraft 1 inci tahifede) (Baştarafı 1 inci sahifede) ren cflnfil musabakalan yapılmif ve Ticaret Bakanı İzmirde Binicilerimizin yeni başarıları Mühim Çimento llânı Ingiliz Sefirinin Sadrazama meklubu Kıbrısta yeniden karışıklıklar çıkfı Teklif Isteme llânı SÜMERBANK ALIM ve SATIM MÜESSESESİNDEN: Bicki Kitabları NURİ EŞSİZ Dr. Ziyaeddin Makfav Trifaze Akım 4 Telli Tip HN 4 r • 1 • ı 6enelerce daha gçnçL.. Senelerce daha g«nç gorünmek İçin eksenya, &gız ve gozler yakınında cildl hafifçe ku'i'vetîendırmek kâfıdır. Pembe Gece Tokalon Kreml. kısa bır istimalden sonra bıle. cılde bu eaglamlıgı verir. Fılhakıka bu krem cıldı derhal canîandıran ve gençleştıren Bıocel cevhenni havı olan yegâne kremdır Tedavıyı tamamlamak tçın, yaglı ve yafcsız Beyaa Gündüz Tokalon Kremınl de kullanınız. Gevşem:ş mesamelert sıklaştınr. sıyah noktaları gıderir ve clldı düzgün »af v« yurnusak kj'.ar. Bir tecrübe yapınız. Si» de Tokalon kremi ile cildinizi te«Uvi edlp guzelleşUrebilirsinit. Kuvvetîenrniş! Samimiyetsiz hareketlerden birinin tenkid hürriyetine karşı gösterüen tahammülsüzlük, bir digerinin de idarî ve iktisadî baskılar olduğunu belirten Ergin, konuşmasına şöyle devara etti: i « İktisadî meselelerde Ortldar liderlernin hakikatleri mlîletten giz lemeğe te«ebbüs etmeleri de samimiyetsizlik örneğidir. Onlar sene \ lerce hayat pahahhğını inkâr etti ! ler. Para siyasetme istîkrar vermek h'^nmunu kabul etmediler. Dış ticaret rejlminl islâh Içln tedbir almadılar. Daimî sıkmtıların geçici oldutunu söyliyerek milleti oyaladılar. Kalkınma faaliyetinin yakında meyva vereceğini ileri sürerek milleti boş umidlere sürüklediler. Hiı met kabiliyeti gösteremedlji halde oyalama siyaseti takib e d « ürtidar liderlerinl istemlyorut Kalkınma siyasetinden bahsetttm. Onlann kalkınma siyaseti dedikleri SATFtTELEBE GÖÇ HIZLANDI Sayfiydere gOç son gttnlerde hızlanmıstır. Yükaek kiralara ra|men, yax rspanyadaki jatolar üzerine kurulmuf mevsimini Adalarda veya Boğazda geçirmek istiyenler yerlarial tutauflar ve sfjralaruu nakle baslanuslardır. bir spekulAsjrondan baska blr sey dt Yukandaki resim, bu göç barckeunden blr görünüftu». ssbebile bütün dünyada şöhret yapmıştır. üç fazlı sayaçlarm en yenılerı olan H N 4 ve H N 3 tİDİerl hassasiyet bakımından fevkalade olup tatbik sahaları daıma gemjlemektedır. bunlar nominalin İkl mısll yüke ds mütehanimlldlr. Nominal yükun 5 3 0 0 ^ arasında Stçms hassasiyetf çok yüksektir. Çok iyi termik kompansat yon mevcuttur Kumanda tisteml çok kararlıdır • Gerılım (rekans ve faz donmeleri tesirinden mustaklldlr. H N 4 tipinden H N 3 tıpıne kumanda sijtemhe bır yardımcı me»net ılâvesı suretil* gtçilmektedir. H N 4 ve H N 3 sayacları düzgün kar«kterıstık!ere malık bulunup ılk ayarlarııu uzuo zaman mohalaza «tmektedlr. IHRAÇ IOEN METRİMPEX ALETLER İHRACATI MACAR DIŞ TİCARET ŞİRKET1 Uru: Budapeıt 62, P 0. B. 202 Mactrittas MÜMESSlL TÜRK ML GANZ LİMİTED ŞİRKETİ 167 Til. 4410 58 Telgraf: TÜRKOAIIZ Kanküy palat kat B Na. 6/8 • BALATA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle