12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Mayıs 1956 ^rV'lŞPyf" 'ITTTYI H A O E R Mühim bir manevra Rus denizalhlarmın Atlantik Okyanusu yallannı kesmesine nasıl mani olunacağı tetkik ediliyor Londra 27 (R.) Atlantik paktına mensub devletlerin deniz kuvvetleri bu g e c e y a n a gayet müh'.m manevralara başlamışlardır. Bu m» nevralar esnasında, Rus derıizaltıla nnm Atlantik okyanusu yollannl kesrmelerine nasıl mâni ohmacağı tetkik edilecektir. NATO eksperlerin» gor», Rtuy* son zamanlarda denizaltı kurvatlerinl arttırmıstır. Bu geceyansı baslavan tetbikata hava kuvvetleri de katılmaktadır. Gave, Amerikadan bareket eden ve Avrupaya vaklaşan gemi konvoylannm askeri kuvvetler tarafından korunmasıdır. Po/iHka İkinci Cihan Harbinde yapılan pazarhklar! Tito'mtn Rusya seyahali! Suudi Arabistan Krahnın. 8.000 silâh ve cephane verildiği takdirde Hltterle işbirMği yepacağım bildirdiği açıklanıyor Ibinden evvel ve harb esnasında cfev j kalâde mühim lannettiği birçok vesi kayı Hitler? gördermls olduğunu belirtilmektedir. Almanyada elde edilen vesikalara göre. Ingiltere Dışişleri Vekili Lord H*lifa x 'in Romaya göndermiş oldu6u bir mesap Musolininin eline geç miş ve bu da derhal Hitlere nakledil miştir. Bu mesajda Lord Halifax, tngiltere nin Roma Büyükelçisine şu hususları bildirmekteydi: Eğer Hitler Dansig meselesini ileri sürerek bir harb çıkarmak teşebbüsün de bulunursa bu harb, bütün Alman yanm mahvma sebebiyet verecektir.» Musolinl bu mesajı, Hitlere verllmek üzere Romadaki Alman Elçisine teslim ettiği sırada mesaila alay etmiş ve ilerde daha başka vesikaları Hitlere göndereceğini vaadetmiştir. ınıutıımııııı lnfilizleriiı Pazartesi Konuşmalan kurbağa adamı nasıl öldü? Minare ile Meneviş ıımmtHtaHMim liliUIÜHIIIUUIMI benim girdiğim yoldan başlayan on Şimdi Ortaköy mlnaresf mdadur Sular bn saarte sinsi sinsl binleree ressamm kafasmda ikide bır Karpuz kabuğu kokmadadır aynı soru tomurcuklanıyordu: Duran ağaç mı ağaç? Yoksa rüzLondra 27 (a.a.) Sunday D i ı Karpuz kabuğu da nerden girdi araya Benim so7um minareye gân jüklenen ağac mı? Duran yappatch gazetesi Bonn muhabirinden Ama iki tane minare var efendim rak mı sahici yaprak, kıpır kıpır cıaldığı bir habere müsten den kur Biri gokyüziindeki vıldayan yaprak mı? bağa adam yuzbajı Crabb'm, Sor Beyaz bir kalem gibi güzelrt yon Modelinin karşısmda uslu uslu tezyet Orconikice kruvazörünün tekrulmu? . gâhuu kurmus ressamı; can bayağı Kerli ferli zeki nesine tecrübe mahiyetinde rapterahatsız ediyor ve Fransız dili res'm dilmis olan kurbağa adamlara karşı Oyle kendini beğenmi} sanatına bu yoldan alabildiğıne seO kadar kendinden eminki hususî bir cihazon harekete gelmesd vimsiz bır dejım katıyordu: Nature Öteki fıkara snya diışmüş perişan neticesinde ölmüştür Sovyet kru Minareye benzer yeri kalmamı? morte = Ölü tabiat. Tabiatin ölmüçü. cansız bir dünya. Sebeb' Sebeb meyvazörü Portsmouth'da demirli iken Göktekinde bir kurum danda: Ressamın konusunu dilediği Hmanda gizli bir vazife gordüğü »ı Bir ealım. blr azamet rada ölen kurbağa adamın akibeti Sudakinde bir telâş bir telâj kıya gibi inceleyebilmesi için konunur met uslu uslu durması gerek. hakkında Ruslann îf.gihzlerden da Bütün dünya güzel sanatlar okullaha çok malumata sahib olduğunu Sudaki minare değil menevi| nnda canh modeller durdurulur. Ama Meneviş değil, bikol çengi yaran gazeteci bu hususf rihaz hak gene aynı okullarda öğrenci canh inBöyle olmasına böyledir ama kmda su tafsilâtı vermekted'r: Benim gönliim sudakinden yanadır. san vücudünden önce cansızlarla işe Bu cihaz tekneve yaklaşan kur Evet ama birisi sanat eseri başlar. Önce heykelleri inceler. Can bağa adamı kuvvetli bir mıknatısla Yiizdcyüz insan elinden çikmı? bahsi sonra başlar. Gözle tadılan saçekip tekneve vapıştırmakta ve ok Her zerreslne insan ell değmis, İnsan natlarda; can konusu; üzerine cildler emeği ce kitab yazılacak; bitip tükenmez bır sijpn tüpleri boşahp kurbağa adam bogulduktan sonra cesedi bırakmak Göktekl minare daha böyle sitrin se mesele olmustur. Resimde, heykelde ne durnr nakışta canlı cansız konusunun beltadır. Sudaki minareye gelmce bir vantıış, kemiğini kuran her zaman fu »oru Aynı kavnaktan bildirilrliğine g8bir yokmuş olmustur: re İnpilizler Oreonikice'nin •vüksek Böyle olmasına böyledir ama Canlı olmasına canh dlyelim. Amanevra kabiliyetinl ve teknesinde Benim gönlüm »ndaklnden yanadır ma duran canlı mı, kımıldayan canmevcud oldugu zannedHen ffizli Mr Hey Allahım lı mı' torpil gavar cihazı nerak etmekte Duran minare mi daha güzel Büyük meydanlardan birisine «ta Kıpır kıprr kıpırdıyan mı? idiler. Duran marrt mı daha jrüzel, ucan mı? binmis bir kumandan heykeH yapacağız. At put gibi mi dursun' Yoksa Amma da uzattın be kardesiın Gökteki minare olmnsn şahlansın mı? Dört nala mı? Tırı» Sııdakinl srapıp da gaçan mı? mı? Rahvan mı? Beğen beğendiğini Buffalo: ¥1 (a a ) Bu'falo Evenlna Bır tek yaprağı o}namadan bir ka al bakalım. Duran yerine kımıldaNrwa Ka«etesHılTi Ta^dıfına Rflr«, son üb sabun gibi durup duran babavığıt yanı seçtiniz mi sizi derhal bir raftsn sunlerde tecrüb* ucuslan vapılan btr alır bir baskasına yerleştirirler. Bürün fflzeuçak saitte S200 îtllTnptre stlr ağaçlar vardır. Günlerce, haftalarca put gibi dursa bakmağa doyamazsı dün>a müzelerlnl dolaşın, hikmeti at elde etmeSe muvaffak olmustur Bell sirketl tarafmrinn 1nal edllpn nız. Bakmakla tüketemezsiniz. Beya hüda: resmi yapılan bütün bayanlarla bu x 2 ftlzeucaSmm teırtbelerl Ka zıd eamiınin Sahaflar tarafında; aU> baylar ya ayakta, ya oturmus durup 'îfornlvada vapılmıştır Tenl uçak sc: bıldiğine yayılmış pehlivan yapılı dururlar. însan onları göre göre buduvsrlannı d> a«an ve ı«ı duvanna ula bir ağaç vardır. Yemveşıl avuçlan, nalır: f fabilen «flratlerl elde etmek imkanı Allahaşkına bir parça kımıldayın! olup olma'iıftını arastırmak lctn lmll yeşil parmaklı yeşil yeşil avuçlan vardır. Bugünlerde her avucunda bir diye baeıracak olur .Ama kımıldayaedtlmistlr. kızıl açılır. At kestanelerinin kocaman j mazlar. Onlar resim dünyasmın kenkızıllan. İstanbulu tstanbul yapan ı dine has kanunlarına uyarak put keEmanet bırakılan fabancayla lardan birisi de kimi kırmızı, kimi i silmişlerdir. Ne kadar uslu dururkazaen kendisini vurdu PendlVtekt (Palmıye) otellne lnen beyaz çiçeklerle donanan atkestane larsa, ne kadar tas kesilirlerse, ne müşterilerden blri otel aahlbl Aslao leridir. Sofuluğunu bilmem ama ken kadar a7 eüler. ne kndar »z aSlariarikoitlu'na Tesikalı tabancaaını »ma dilerini patlattı mı seyrine doyum sa o kadar daha çok yaşamağa hak neten bırakmıs, otel sahlbl dün taban olmaz. Ya «onbaharda sebil olan o kazanurlar. cayı kurcalarken sll&hm »tee almastle eanım, o dolgun tombul, kumral kes* * * «ol memeal altından yaralanmıstır. Renk ve biçim lanatmda üzerinde Xar«lı hattaneye kaldır'i"? tahkl taneleri. Hiç bir ise yaramaz »andıgımız, çatu çatır ezip geçtiğimiz s dıp durulmağa değer konulardan birisi 'a ha^lanmîştır Bir Amerikan şirketi fstanbulda diri meyvalar!. Onlann pisipisine zl de kabartma ve çökertme yolu ile elyan olup gitmelerine dayanamazdım. de edılen sonuçlardır. Resimde olsun, «tel kurmak istiyor Falih Rıfkı üstadımızın bir yazısm heykelde olsun, nakışta olsun çeşidli Blrleşlk Anerlkanm .Oe! Kralı» 1» dan öğrendim de »evindim: Meğer er yollarla kabartma ve çokertme bellikablle mânı'. .Hofel Corporatlon of Anerica. sirketinln direktörü A. M babı at kestanesinden aseten çıkarıp başh marıfetlerden sayılır. Dümdüz Sonnebend. dün aaat 15 30 da uçakla ağacm lntikamını alalı kırk sene ol bir kâğıd üstünde bayağı bir kalemTstanbu'a Relmlstir. Mr Sonnebend. muş. Beyazıddaki ulu kestanenin di le kabarmış veya çokmüş biçimler daha önce Londra, Parls Roma ve At! binde dört, beş sene resim yaptığım • canlandırmak» can yolunda atılmıj navı rlvaret efn!ş*1r Mılteakıben VI için her halını bıluim. Duran mı da ilk adımlardır. îkidebir adını ettiği v»na re Berlln» gidecektlr. ha güzel, kımıldayan mı sorusu bu miz üçüz sanatlarda kabartma ve çö'ndislle KnrüşttiSflmflz Mr Sonnekertme o>TUiları en aşağı bin sene bend. Arruoada «Hote! Corporption of ağacm gölgesinde yakama yapıştı. insanları oyalamıştır. İtalyan sanatıAneriea» şirketi adma oteller tnşa et Aynı gölgenin tirj'akileri arasında s\i nı bir ara baştacı ertiren en belliba?lı mek ıraksa'llle te'kik'»n!e Mılımmak rü sepet güvercinler T«rdır. Aynı marifet bu olmustur. 7pre aerahata çık'ıimı acı*!»mı»nr »oru duran ve uçan güvercinler e de Nasıl da kabartmış, insanm hâ Mflmoi'eyhin verdl« maîOmata %O musallat oldu.Duran güvercin güzelr» r^mb'M T« mniet!en»r««ı tıırİEmln di. Ama doğru dürüst durmuyordu tacağı geliyor. Ne güzel çokertmif, sreçtilcee inklsar «tını««l «olaviBile, insan neredeyse içeri'ine dıişecek! buıfin !ç!n .»rier. tstanbu'dn de«1 ki körolası. Bır saniye durup hemen Yüzyıllar boyunca bu söz almı? Arnıpanm hütün büvOk »ehlrlerinrte kımıldamağa başlıyordu. Hey Allayürümüş. Amma, sanat adamı bu maPİ bıüıranı hariz olarak meTraddur. hım!! O eyyam bu guvercinlerden bir Blripşik Amerf"<1s a «İTfk ofele a» tanesini hiç olmazsa beş dakika put rifetin yanıbasında çok daha bilâl hib olan «Otel Corporaflon of Amert gibi dilediğim biçimde durdurabilmek perendeler atmış, canmı dişine takarak nice nice oyunlar göstermiş, kia. «IrketlDin dlrektflrtl Mr fkınn»bend. «tatanbulda Hllton aTanrıla blf için eebimdeki bütün harclığımı ver m''n umurunda! Kabarıyor mu. çökermeğe hazırdun! Onu böylece dondu tivor mu, sen ona bak'.. îşin tuhaf otel lnşa etmek kadar hlçbrr şen arrabilmek için öldürmek, içini saman tarafı ^u Mesleğe girenler, başlangıç•I etmt'oru7» demistir T Mr Sonnebend. sehrimiıd» S ırun doldurmak lâzımdı. Halbuki güver ta bu oyunlara sarılırlar. Fakat bir kalarak te'klk ve temaslar yapacaktır cin demek kanad demekti. Kanad de parça sonra bunun yanıbasında bunmek gökyüzü, bulut, denizlera^ırı dan daha azılı bir marifet bulundumemleketleraşın demekti. Kestane sunu kavrarlar: Yüzdevüz bir bicim nin gölgesinde nargıle içenler vardı tasaçma dayanmadan durup durur Aralarından birisi uyuya kalıyordu ken kabartma ve çökertme oyunları Haberi olmadan onun resminı yapı neye yarar? En ufak bir kabartma yordum. Ha uyandı, ha uyanacak diye veva çökertme yoluna sapmadan orelimi çabuk tutuyordum. Sonra onun tava pürüzsüz bir biçim koyahılme yanı başında bir dilenci peyda olu nin ne kadar zor olduğunu kavrıyayordu. Aldığı pozu kolay kolay rie bilmek için büyük vergilere ıhtivaç \ nktur. Me'legini eiddiye alan her gıştirmiyordu.. Sonra bir çingene kısanat adamı ister istemez bir parça V rı giriyordu gölgeye; lavanta çiçeği sonra bunun farkma varır. [1/ LİRALIK diyordu. Ayakları yalınayak, yüzü Resim sanatmm R sini bellemeden yabnayak, yüreği yalınayak bir çingene kızı. Yaptığım resme bakıyor resim sergılerinde paldır külrîür eleeİKRAMİYELEeİMİZOER tirmeler yapanlarm kulaklan, yahud du: varsa gözleri çmlaya! .. Hadi, bir de benim resmimi çı1 kar güzelim dıyor, daha ben davranSEMA DALMIŞ madan bir küfür savurup uzaklaşıBİN MÜŞTERİMİz' yordu. Dünyalar umurunda değıldi ile Sabiyemin!. DOĞAN DALMIŞ Sene 1934 rO Duran mı daha güzel, FayıJatanacaktır evlendiler yürüyen mi? Uçan mı? Derken daAnkara. 27 S nanm kujnrueu kopmağa başlamıştı Yalnız benim değil, resim sanatına MBcerred fıkralar k baba o^hına nasihat ediyor. Oglum, haylazlığı bırak. Mektebine devam et. Derslerine çalış. Büyuklerinin, hocalarının sozünü dinle. Avare olma! Sonra biiyüdüğün zaman zahmet çekersin. Adam olmaya çalıj. Anladın mı? Çocuk: Baba bir akide şekeri daha versene: Çok hojuma gitti. * * * Hoca bir gün eve gelmiş. K a n sın« hikâye etmiş. Kan, bizim ineği satılığa çıkardım. Pazarda tellâl o kadar medhetti ki, dayanamadım. Beş altın verip satın aldım. Kansı: İ}i ettin efendi. Ben de bugün kapıdan yoğurt alıyordum. Yoğurtçunun dalgınhğıifdan faydblandım. Altın bileziğimi terazinin dirhem tarafına koyuverdim. Onun ağırhğı kadar yoğurt fazla aldım. Hoca içini çekmiş: Kan sen içeriden, ben dışandan ha gayret! Şu evin altım üstüne getirelim. * * * Hoca köyden iki akçeye aldığı yumurtayı pazarda bir akçeye saSormuşlar: Hoca bu ne bicira Öcarettir böyle. Zaranna satarsm? Dostlar alışverişte görsün knmm. E bnnun kân ne? Müşterilerin geüs gidişL ahj verişi! Az cünbüs mü bu? Timurla hoca sohbet ederlerken Timnr sormuş: Hoca! Abbasiler zamanında haHfelerin. hükümdariarm, Müstainbillâh, HakimbiemriHâh, Muktedirbillâh faian gibi isimleri vardı. Bana da bö\le bir isim takmak Iâ7im gelse ne derdin? Hoca biraz vutkunduktan sonra: Nauzubillâh! Sultanım. cevabım vermis. Hocaya sormuşlar; Eski aylan ne yaparlar? Kırpar, kırpar yıldız yaparlar. demiş. Fıkrada esld yıldızlann ne oldnğuna dair bir mütaleaya tesadüf e dilemedi. * * * Hoca kahrede orururken birisl gelip bir altın vermiş: Hoca şunn bozsana! demiş. Hocada ise metelik yok. Fakat fakrini ilân etmek istemediği için bahane olarak: Bu altın eksik kuzum, demiş. Zaran yok, eksik boz. Ama çok eksik. Olsun. Ne kadar eksik ise öyle boı. Hoca altım elinde tarttıktan sonra: Bu altın o kadar eksik ki. sen bana üste iki akçe daha vermelisin. diyecek olmus. Adam bakmış; saşmış!. * * * Hocavı gölde bir şeyler kanştınr ken görmüşler: Kolay gele hoca! Ne yapıyorsun? Göle maya kahyoruıu. Yofurt yapmak için. Yahu! Hiç göl maya tutar nu, çocuk musun? Ben de biliyorum turmıyacacırfi ama: ya bir de rutarsa! Demis. Hocadanberi vedi a^ır gecti. Maya tutmuş göl henüz görülmemistir. B. FELEK Bir Londra jraıetestne göre, R«f kniTazöründeki mıknatıslar kurbağa adamı çekmiş ve ölümüne sebeb oVnnış Yazan: Bedri Rahml Eyüboğlu areşal Tito, bir kaç gttne kadar Moskovaya ha Londra 27 (AP) tngiltere hükume feket edecektir: Yugos ti bugün yaptığı bir açıklamada, son II V y lav Devlet Reisinin bu dünya harbi içinde Kral Suudun Hit II ziyareti üe, Sovyct Yugoslav mu j ler Almanyasınm lideri Hitlerle işbir nasebetlerinin yeni biı safhaya üıti | liği yapmağa hazır olduğunu ve t u kal etmesi, yakınlaşmanın genişle nun için pazarlığa giriştığini açıklamesi muhtemeldir. mıştır. Stalin'in son gunlerinde Belgrad Almanyada elde edilen vesikalar ile Moskova arasında bağlar kopuktn. Sayın Mareşal Tito, Rusya tara arasında, Kral Suud' ile Alman elçifuıdan afaroz edilmisti. Sovyet bası si Fritz Grobba arasında yapılan tenı kendislne, ağıza ahnmıyacak lâi maslar hakkında izahat verümektelarla hücum ediyordu. Fakat StaUnln dir. ölümünden ve Malenkof'un da azlinGrobba raporunda Kral Suudun ln den sonra Rusyanın idaresini elleri gilizlerden nefret ettiğıni ve Alman ne alan Hrutçef ile Bulganin, Belya ile işbiriiği yapmayı çok arzu etgrada gitmisler, gecen gunlerin kabahatini Beria'ya. Stalin'e yuklemiş. tiğini belırtmektedir. Kralla birçok görüşmeler yaptığmı kaydeden Grob•yeniden dost olakm» demişlerdi. r Yeni Rus idaıecilerinin, Rus hu ba Suudun herşeyden ev\ el 80*10 silâh ve cephane isted'ğini belirtmektedir. dudları dısına yaptıklan ilk sejahat sır de bu olmuştu. Şimdi Mareşal Tito, Musofirıi'nin Hitlere verdiği Londra 27 (APt Ingıliz hükumebunu iade edecektir. Bulganin ile Hrutçef'in Belgradı ti tarafından bueün yapılan bir açık ziyaretlerinden bu yana Rus Yu lamada, Musolininin son dünya hargoslav münasebetlerinde ne gibi gelismeler kaj dedilmiştir? Moskova, Belgrada yardım yapmayı kabul «tmis, kopan ticari bağlar da yeniden kurulmuş, Yugoslavyaya genis kredi açünuştır. Diğer taraftan bu ziyaretten sonra Kilis 27 ( T H A ) Kazamızm iayın Mareşal Tito, Balkan Paktının artık askeri cepfaesinin ehemmiyetüı) Ketenciler mahallesinde oturan 45 kaybettiğini, çunkü Sovyet tehlike yaşlarında Hatice Mercimek adınlinin azaldığını soylemis. tarafsızhk da bır kadın tarlasına çalışmaya politikasını takib edeceğini belirrmis. piderken henüz tesbit edilemiven Atlantik Paktının dışında kalmağa bir sebebden, 21 vaşlarmdaki oglu devam edeceğini ilân eylemiştir. Şlmdi Mareşal Tito'nun Moskovayı İHsan Mercimek tarafından taşla riyaretinden sonra ne gibi gelişme haçı ezilmek suretile öldürülmüşlere sahid olacağız. Son zamanlarda tür. Rusya, Doğu Avrupanın Komunist Jandarmanm sıkı takibi net'ceınemleketlerinde de tdarî değişiklik sinde vakalanan katil karakola ffelerin yapılmasını sağlamış, Mareşal Tito'ya karşı cephe almış olanlan tiriLrken halkm elinden güçlükle (Çervenkof gibi) perde gerisine çek kutaniabilmiştir. mistir. Bundan Belgradın memnun Dünya Eski Muharibler oldugu muhakkak. Muhtemeldir ki bo seb«ble Yugoslav basını. Doğu Av Federasyonu toplantısı rnpa Komünist devletlerinden peyiî» diye bahseden bazı Amerikan gazeAnkara, 27 ıCuınhurlyet Te'.eks) telerini tenkid ediyor, «bunlar peyk Yarın Brukselde toplanacak olan dün değildir» demeğe geririyor. Yugoslav ya eski muharlt>ler federasvonu altıngazetesinin bu tefsiri, bundan ikl. üç cı genel kurul tcplantısma katılmak •ene evvelki makaleleri ile yanjana üzere Turkive malul gaziler blr'iSl baş kanı Adana mebU8U Slnan TekelioSiu getMlirse ne btiyük bir tezada düs başkanlıSında Şefllc Bten«»l, Sakir tükleri açık bir surette görülur. Atıl. İsmall Hak'kı Gokeri S»lâhaddln Simdi »ayın Mareşal Tito, Mo«ko Kâhvaoilu ve Enid Bahü OiXa dın her»t bu^ün uçakla Brük vada. bir zamanlar ölü Bulgar Diktatörü Dimirrofun da Heri sürduğü. fakat Stalin'in reddettiği «BalkanlarMühendislik haftası ıla Slâv Birliği» fikrini miidafaa edeAnkara, 27 (Cumhurtyet Te'ek») c«"k veya kendisine bu yolda bir teklif yapıldıgı takdirde bunu beıılmse 1926 yüında Ankarada kurulmu? olnn Turk yük'sek rrnhendlsl«"r birllfi "(0 kıi yeeek midir? ruluş yıldönümü olması dolavısllf bu Ömer Sami COŞAR sene blr mühendİBlltc haftam tertlblemıştir. Bu münasebetle bugün hlrll* bagHamburg Universitesinden kanı Hlkmet Turat TaptıSı bir toplan'ı da haftanm maksad Te gSyeslnl «çık başan ile mezun olan lamışfır. Bir genc anasının başını taşla ezdi Uşakta sinema fiafları dört kuruşa Para yüziinden dört indi kisiyi öldüren kadın Uşak 27 (T.H A.) Şehrimiz sinema sahibleri arasındaki rekabet dolayısile «inema flatlan dört kuruşa kadar düşmüs bulunmaktadır. Yalnız ginemaskop film gösteren sinemalar be« kurus ücret almaktadırlar. Sinemacılar arasında başlayan re kabetin daha da enteresan safhalar arzedece&ı beklenmektedir. Hammond' fİndlBTia Blrlpştk Amerika) 27 (* a ) Blr aylık evli, (tenç blr kadın dttn, panı vüzünden çıkan blr münakaçavı mü*eakıb blr karabina tüfeSl 11e ko'am^ı • rıM»Hnl ve kocasır'n İki kiz kardpsln! flMflrmüstflr PiMs. maktııl kocamn « Ts?ında kl kflcttk k ' ' < « *nraf:"dan hSdl»»den n • •! • habPrdar edllmlştlr Tavrucuk sllfth seslprinl lçtMnce korkmund'in evden iça""T"ş ve k^rak^ia ko^Tiiîçtur Isı duvarı da aşılıyor ltalyada bir Amerikan generalinin eşyası çalındı Mllano 27 (a a ) Anerikan hiva kuTvpflertTie m«ısub Wt'lle Wllton 1« minde 49 yaşındaki blr srenera'.ln eşya sı. d'ln Mtl'.rrvi* bır klllne ^apısı fln'lr.e birak*'tı otomobülnln lçlnden çaIınmıstır. Gpneral Saınt* Marle külne etnl zlvaret rde'kpn h'rsırlar otomobl line blnmişler, lclnde bulunan 40 mll yon Hra kıymetlndekl mücevher, kürk ve »'biseyl aldıktan »onra »rabavı clrar » • '*''ırtım b'r"»i» bır'kiTjiardır •c l ' İstikbalin piyade asksrî zırh giyecek! WashinRton 27 (a a ) latikballn piyade askert «cdadı gibi Eirh eiyersk harbed»cektir Talnıı lsttkbâld» zırh lar çellkten değil plaatlk maddelrden M'ite!a5«i8lar tarafından yapılan t«e rübeler netlc««lnde, plâstlk'en yapılan zırhlann patlayıcı m«ddeler« k»r S! cellkten daha mukılm o'ri:iJ an laşılmiBtır. Hilen, naukavemetl daha fa;Ia plâstık zırhlar yspılmaaı yolun da çalısılmaktadır. Kore harbi sırnsmda pl&*tik ?8mleS ler tecrübe tdllrriştlr 31 000 deniz pl sadesın» bu jtomleklerden glydlrllmlş ve bunlar »ayeslnde bl'.hasaa uzuv'.arın kopmaBi ile netlcelenen yaralanma lard» yüzde altmıs lla yetml| bir asal ma tesblt olunmııştur Ayrıca, bütün başı »aran bir miifer üperinr'e çalış.İTiikTadır. Bu miîferin Közlerln önüne gelen kısmı, şeffaf plftstlkten yapılacaktır. Tenl sırhlarm, kuvvetli topçu »te»i hanç her türltl tahrlb maddesine mukavemet edeceil blldlrllmektedlr. İklncl Dünya Harbt «ruında, alümdnTiımdan, ç»Ukten T« naylondan zırhlar t«crUb« edllmt». fiücat hlo birlnden müsbet bir ne+l« ılra»m«mi|. tl. Korf harbi «ıraamda, lcerslndt reçlne İle tutturulmus c«m elyafı bulunan doron'dan vapılmış srumlekler kullanılmı» T« buniardan çok Istlfade edll mlştl H&len dı£er bazı yeni plietllc terkipleri Ozerlnde durulmaktadır. **• Ankarada Muş Kültür Derneği kuruldu Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) Şehrimizde veni kurulmuş olan Mus kültür derneginin ilk konşresi yapılmış ve idare kuruhına Şefık Çağlavan. Haşim Bingöl, Rahmı Saraç, Abdüsselâm Sönmezer, Nimet Sunsrur. Ahmed Damşrman ve Cahıd Özdoftan ieçilmişlerdir. C. Köprülü, Edirneye gidecek Ankara, 27 rıımhurHet Teieki) Demokratpartı müşterek haysiyet dlv». nı tarafmdm blrkaç gun evvel parMden 'hraç edilmlş bulunan Edirne tnilletveklll C?mâl Köprülü onümüzdefcl gün lerde seclm böleeslne pldecektlr Cpmal K""ıllü bu sevah=ıttnde seç menlerlne. fDemoknıtpartl Içindelcl kavnaşmaları Izah edecek T« partlden U7aklaştırılmaBinm »ebebîerinl «nlat»caktır gençlerimiz Hamburg 27 (TJIA.) Burada isletmecilik tahsil etmekte olan Atalay Mülâyim ve Can Evcen adlarrndaki iki Türk talebesi Hamburg Universitesinden başarı ile merun olmuşlardır. îktisad Fakültesi Dekanı tarafından kabul edılen Mülâyim ve Evcen harbden sonra Hamburg Universitesinden mezun olan ılk iki Türk talebesidir. TEŞEKKÜR Ölumü İle blzlerl sonsu? acı lçlnde bırakan »şlm v? sevçili babamız Bay MİHRAN ACEMYAN'uı (Doğan Matbaası Sahibi) cenazeslne lştırak ?den, Çelenk eonderen, hayır muesseseaine tebemı edcnlere te!s:raf, te'.efon ve mektubla •aplyette bulunan akraba do«t ve mpslekd=ışlarına ayn ayrı teşekküre f pe8surumtl7 manl oldu^undan gaz«tenizin rte'p'erlnl rica ederîz. Eşı Dul bavan Asavn! Acemvan Fransada kupa finali Ogullan Bav ve bayan Ha?aros Acem yan bay ve bavan HarutParis 27 (R.) Fransa futhol yun Acenvan bay ve bayan kupa finali bugün ovnanmış ve Nubar Acmyan Seeian. Troie takımmı 31 yenerek Damadr B?T ve bayan Zoçrap Zakar^an şamp'von oîmujtur. Ö L Ü M BAHÇELi 4 EViN TALiHLiLERİ Noter, Maliye murakıbı ve İkramiyeli Aile Cüzdanı sahibkri huzurunda, Atlas sinemasında pazar günü yapılan çekilişte bahçeli 4 evi aşağıda isimleri jazıh müşterilerimiz kazandıkır. 1 3 Istanbuldan Izmirden İNES ALTARAS İRFAN USLU 2 4 Denizliden îstanbuldan NAİM GÜL Merhum Doktor Tahır Y» Hurly» Dumerın oğiu, gukran Dumerin kocaMeg'ud bir evlenme ıı Ayşe Dumerın babaıı, Orhan DüInşaat muteahhidler'mizden Nihad mer ve Vesün» Seyhanın kardeşlerf. Rıza Tuncarın kızı Sema Dalmış ile Muazzez Dumerin ve Amlral Nacl S»yEmekli Deniz Bmbpşısı Ali Dalmıjın hanın kaymbıraderleri oSIu Federal Turk Kamyonları AnoTARIK DÜMER nım Şırketi Genel Sekreterl A\ukat fecl bır kaza netıcesınde vefat »rmlsDoean Dalmışm dueunleri 27 5 1956 tır Cenazesı bugun oğl» namazıaı pazar gurm akşamı »eçkın blr davetlı rauteakıb Şışl Camli Şerlfinden kalkutlesi huzurunda iera edilmıştir. G*nç dırılarak Fenkoydelö aU« kabristanleviılpe îa^detler dileriz na defnediletektır. * * * Şirltetimif kurucularındın v« çok kıymetü T» dırayetli meclısı idar» azaraız, çok »evglll ırkadasımız, lyl insan feci bir kaza netıcesi T«fat «d«rek hepımizi derın teessurlere garketmistir Cenazesi bugun öğle namazını müteakıb Şışli Camii Serirlnd«n kaldınlaralc Ferikoydekl allt kabrlstamna defned'lecektır. 1) DUMEKS Ticaı^t Türk Anonim Ortaklığı 1) DUMEKS Pamuk TJear»t Türk Annırm Ortaklığı S) DUMEKS Oto Kamyon Tlcaretl T. A. O. * * * Avni Dogal ve Nahıd» Dogalm blriclk kızları. Hay^kul talebesmden fed blr kaza netıcesınde vefat ttmiftir. Cenazesi bugün ögle namazını müteakıb Sışli Camii Şerifinden kaldırılarak Ferik3y kabristamna defnedütcektir. HAZIRAN SONUNDA TARIK DÜMER ÖLÜM Merhum Buraalı Rlza Efendl hafldesi, merhum Rüçtü Pasa kenmesl, merhum Doktor İsmail Hazar zevcesl, Rüçtü Hazar, Avukat Vahap Hazar, Doktor R<"«ıd Hazar. Cevad Hazar'm annelert, ÖJretmen Emine Hazar Hâkim Hayrunnisa Hizar, Doktor Muaz7ez Hazar'm kavın valdeleri. salıhatl ai HÜSEYlN ÖZER 10.000 er lira kazananlar 1 3 Istanbuldan Istanbuldan 5 ŞEFİYE ÇEKER ORHAN OKAN Istanbuldan 2 4 Konyadan ADİL BELGİN Istanbuldan isminin ilânıni istemeyen bir müşteri SAADET KARAKUŞ SELEN DOGAL GARANTİ BANKASI LEVEND Bama) nıeoBM Leveod mahaJiesJnd»] Bir ev veya apartmart . sahip ataıak izera vefat »tmiş'ır. 28'5/958 pazartesi guntk öğln namazını müteakıb Uskjdar DoJancılar Camii şerifinden kaldmlarak K»racaahmeddel£l alle makberesine tevdl edilecektir. Mevlâ rahmed eylesfrn. Çelenk gönderümemesi rica olunur. •+••••••••••••••••••••+< ŞÜKRİYE HAZAR Hanımefendi 'ska 50.000 lira çeşitli para ikramiyeleri kazanan 27D cü zrian sahibinin isimlerini gösteren listeler bütün subelerimizde müsterilerimizin emrindedlr. İkramiye kazanan bütün müşterilerimiz aynea haberdar edflmJşIerdrr SELANIK BANKASI Yaz keşidesi yatırmı möddeti: Haziran »on« 8 Gününüz kaldı 10.000 evlik şehrin en • mutena yeni sitesinde : 25.000. L î R A Bir müsteriy» Bundan sonraki çekiliş Ağustos ayında 150.000 Lira Para tkramiyesi 5 kişiye 10 000er lira 50 » 1.000er > 500 > 100er » aynca R Aded 1.000. Llralık S.OOO. T.L. 10 Aded 300. Lirahk 5.000 T.L. Tafsilât Gişelerimizde 15.000. L İ R A S IOOO Meskenlik Garanti ma % İSTANBUL (BAHÇEKAPI) ŞUBEMİZDE • hallesi arsa keşidesine ^ son iştirak tarihi 5 ha• ziran salıdır. f Kiralık Çelik Kasalar Her türlü ziynet eşyası v« kıymetli tvrakınıaın zası için en emin bir yerdir. muhafa Her 100 liraya bir kur'a numarası YILLIK KİRA BEDELÎ 10 LİRADAN İTİBAREN Her boyda kasa mevcuddur. • f YAPIVEKREDİ BANKASI • Borcunuzun yansı için ^ Türk Ticaret Bankası TÜRKfYÇ 50 ay faizsiz taksit. Ga;; ranti Bankası gişelerine ^ müracaat ediniz. EMLAK KREDİ BAKKÜS1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle