16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖR1 CUMHLBİYBT 28 Mayıs 195< K l u a n : İASAR KZMAL \ R \ A O Ğ L A BımHyn: MÜNİT rZHİ&l BULMAC 1 8 Kannlıku ortalık. Oö» gözü törmöyordu. RÜBglr nruruyordu. TopraJc aarulıyordu. Yagmur oylealn» yagiyordu kl, BUacytn kar»ıd*n gelen ratznura ıor d»y»nıyordu. Yagrour gögsün» gögaün» kamçılıyordu. Yagmur bıcak glbl ieslyordu. Hüaeyln nerayt gldlyorduJ Ker»yt gittn«llydl? Bllmlyordu. İçlnd» blı cehlr aeıaı... yürtlyordu. Tagmurda dtllcealn* kosmaga b&ıladl. «Blr aey olduym kardaııma, kOttUtlk gcldlyM b«nlm Tusumdandbr.» • i • • M EkmekdeBuhran Geçirmege Başladı Fmncılar bir çok garib tezadlarla karşılaştıklannı sütunumuz vasıtasile kumete ve halka açıklamak istiyorlar. Ekmeğin ucuz diye haline sokulması cidden çok hayvan müeMİftir. hügıdası Beyin »vlnl d« blr tellştır almiftı. Ne oluyordu? Oradan oraya gldlp gelmeler... Durup kanuşrnalar... Pıııldagmalar... Beyin Hatunu ağlıyordu. Durmadan ağlıyordu. Hıçkırmıyordu. Hiç KS çıkarmıyordu. Kendlsinl tutuyordu. Gözyaşını lçlne akmyordu. YarıindakUere: • Su6un, rusun» diyordu. «Amanın bey duymasın. Duyarsa öldük.» dlyordu •Duyars» hal kfltü... Heplmlzl dirt dlrl bogazlar...» Bir an içtnde tel&a bltmla, • • aeda kalmamıatı ortalıkta Çsdı« nn lçlnd* ainek Yieüdaı* duyuluyordu. Hatun: < Nerede, nerede, nerede kaldıfa dlyordu. «Oecey* kadar nerede kaldı? Nerede, nerede. nerede kaldıî Ocagıtnı Ktadürdü de glttl. Evtml yıktı da gittt.» Ekmek satıj ve miktarının Beledlyece tesbit edilen fiat ve gramı karşısında fırıncıların karşılaştıklan büyük zoruk halkımızca raalum olmadığmdan, ekmeğin maliyet fiatı ile satısı arasındaki farkın umuml efkâra olduğu gibi açıklanmajı, fırıncıların menfaati icabı olduğu kadar, halkın da yararını roucibdir. Zlra ekmeğin maliyeti ile satıs fiatı arasındaki fark günden güne artmakta ve bu hal. ekmek' gibi bir gıda maddesinln lmalini son derece müşkül bir vaziyet* sokmaktadır. Söyle ki: I Günde 24 çuval un ile lşliyen TUKARmAN AŞAĞIYA: blr fırının vasati masrafını, bundan 2 I Telâsla «oylenen likırdı (iki yıl önce Belediye 190 lira olarak hesabkeltm«). 2 Blr is için muhtac oldu lamıştır. Buna mukabil Fırıncılar Sengumuz seyler (eski usul çofcul). 3 dikası bu masraiı Beledlyeye madde Hem kemiğin içındedir hem dügme tajrih ederek 226 llra olarak göstermijonun Içindedir. teknik bügi. 4 İskam lerdir. bildeki bir »eri kâğıdlar (çogul). 5 . II Bundan lki yıl »nceki fiatlara Çevrilince blr fl'lln kısaltılmısı oiur, göre ayarlanan bu rakamlar bugün yere düşen bazı maddelerin çıkardıgı daha ziyade artmıj ve masraf hanesi «es. 6 Hayvan gıdası, «yanlış» m fırıncılar aleyhlne tahamül edilmez bir yarısı. 7 Yatacak misafirhanesi mev dereceye fırlamiftır. III Belediyece beher ekmegln rucud (iki kelime). t Hem basa hem tubet nlsbet! ytizde 38 olarak kabul de ayağa giyillr. olunmuştur. Buna göre her çuval basına 108 ekmek «esblt edilmısken. gıda mad8 7 8 deleri nizamnamesl çıkmıs. bu nlzamnameye gore de rutubet mlktarı yüzde 37 olarak tesbit edllmiştir. Böylece rutubetir, aralmaslle değişmesi l'âzım gelen ekmek adedi degistirilmemi» ve her ÎİHİAİYİEİT» çuvaldan 108 aded ekmek çıkanlması 8OLDAN SAĞA: 1 Bllgini mevcud değü (iki kelinw). 1 Fazla cesaret göstenne hareketl. 1 Musikimizde blr makam, Divan Edebiyatı sairlerinin lstimi. 4 İnsanlara sonradan takılan ad, bir edatın kısaltılmısı. S «Silindirin yaptıgı İ9İ yapl» manasına blr emir, et (eski terim). 6 Gramerde bir bahiı. blr edat. 7 lalâmın dört Hallfesüıden birt onun tahlbinin tavugu yolcuların hayvanlarının artıgı Ut geçlnir. S Kltab ve gazete müşterisi. u• H 1 •LJ J a^â^âW Assubaylarla başçavuşlarm ne şartlarla çalıştığıni unutmamalı Sayın gazetenlıiıı fokuyuculart» basbasa) »Otunuııda. (ÖŞretmenln değerl) başlığını tajıyan blr yazı gördüm. Bu yazıyı, blr ögretmenln ka lemlnden çıktığını düsünerek üzüntü İle okudum. Hüvlyetlni mahfuz tutmaya lüzum gören bu öğretmen, bahse konu olan yazısında, bazı memurîann ye bu arada »ubay ve astffubaylann fdeğlşen tablrden blhaber oldugu içln astsubay yerlne gedlkll tâblrlnl kullanmı?) aldıkları ta ym bedellerlnl (bize kıskanıyor, hisglni verdl) ileri «tirüp. kendilerlne de buna ben?er maddl blr hak tanınmasmı ta!ep ediyor. Eîer ıtltunla rmız ve kabul şartlannız müsalt olsa ldl, bu öŞretmene uz'jnca blr ya zı İle gerekli cevabı verirdim. Şlmdl, yalnız, ju kadarmı blldlnnekle iktlfa edeceSlm: 1 öğretmen, bakkını anırken, yazısında bahlı ettlgl memurlan göfftermek auretile, do^ru blr harekette bulunmamıştır. 2 Kendilerlne ald olup, lkl sene kadar evvel kabul edllen (Intl. bak kaounu) mer'iyete glrdlğl zaman, yazısında bahsettiğl memur «üm resl bunu kendllerine çok görüp herhangl btr maddl hak lddlasmda bu lunmamıjlardır. 3 Tedrlsat aylarında, bayram ve dlnlenme glb! her türlü tatlllerden İBtlfadt eden, bu yetmlyormus glbl. yaz mevslmlnde 4 ay tatll y». pan. istedlSI gibi dlnlenen. eylenen ve seyahat eden ve hatta lıterse, hariçte çal'.ştnak «uretiyle bu 4 aylık zaman Içersinde en azından 1000 lira temin edebilen bu öŞretmen. mezkur yazıamı yazarken bu husualan hiç aklına getirmemlş mldlr? veya bunlarm başkaları tarafmdnn blllummJt *lnl ml zannedlyor? 4 Askeri memurlara verilmelrte olan tayın bedellert gözüne batan bu öŞretmer.1, mes'^eğlm lcabı, daima tekrar ettlSim çu vazlfeye da vet edlyorum: Mfvsim kıs . yerde lkl metre kar Hara gayet iogtık. Rüz#ar. tlpl ve eecenin Iteşlf karanlıgı blr adım üeriyl gönneğe mânl.. Dag yolunda kafa ve kulaklannı kaputunun yakası ile aogtıktan korumaya çalışan bir landarnaa baç çavuçu ve arfcasmda blr KRÇ Jandarma erl ( . . . . ) köründe vukua geld!*inl haber aldıklan blr h&dlsenin tahklklne jçldiyorlar. Ne kadar yunlyeceklerl, ne ile karaılasacakları, kaç gün uykuauz kalıp perlşan olacaklan belli değil. Ve bunlara liâveten. şerlrlerle mücade!» ve mtlsademe etmek. aile ve çocuklarmı ökaüz bırakmak da var. Hcr şeve raftmen hepsinln de dOşündüğü tek şey: VAZİFENIN İFASI, re aldıftını, bihakkm odemek «uretlyle vicdnnlan tarafından de*erlenmek.. Haydl ööretmen; buyur... (Blr Jandarma ba; çavusu.) ç İA N L IİKİÜIŞİU IİP E K M f l l S İIKll BİA D EİT cniMİElSl! R|E t Ç H K İ E N A|R İİÇI1İT E İ Z » m JİNİIIŞIBİNİIİS Safılık Depo Tophanede, tramvay caddesine 100 metre yakmlıkta 170 m2 ölçüsündeki güzel bir depo sce le satılıktır. Müracaat: Karaköy otobüa durağı Demirbağ Han No: 18 Telefon: 44 03 04 ORHAN DİNÇEL I ^ ^ cildimin bu fabii güzelliği Puro'nun eseridir "...ben cildimi Puro'nun ihti« mamına hıraktım.diyor. Puro cildi korur.. besler.. tahayyül ve arzu ettiğiniz o kadifc gibi yumuşak teni, sihirli güzelliği temin eder. Siz de benirn gibi en pratik yolu »eçiniz... Puro Tuvalet Sabunu knllanınız. Adalar güzeli ve ; ;JFilim Yıldızı AYTEN ÇANKAYA Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır PURO «Sanatoryomun lâğımı açıkta mı akıSizl tanımıyorum. İsminizi de bilyor» bashklı yazı hakkında Fen İşleri mem. Fakat kim olursanız olun, eli MüdürlüŞünden: öpülecek bir insarsınız. Milll Mücadel* «Validebağının kanallzasyon lalnin 95S senesi içinde tahsisat kifayetsizliği yıllarında vatanı kurtarmak İçin memdolayısile yapılmasma imkân yoktur. leketi karış karış dolaşan. cepheden S;.natoryomun Maarif Vekâletine bağlı cepheye koşan Büyük Atanın bindiji bulunması dolayısile mezkur Vekaletçe otomibili Maliye Vekaleti, lse yaramat Sultanahmed Camiini çirkinleş yaptırılması hususunda adı geçen Ve mülâhazasite satısa çıkarmıs. Ne fanslt kâlete müracaat edilmesi uygun görül b'r insanmışsınız kl bu büyük hatıra tiren manzara size nasib olmuj. Bizler de ne sansll Istanbula gelen her turistin. çok az mektedir.» insanlarımısız k! tarihi kıymeti paha vakti olsa bile Uk ugradığı yer AyaÇerkeş Kaymakamı bunu biçilemiyecek kadar büyük olan bu otosofya Müzesidir. Onu görmeğe gelenler mobil. her hangt bir ecnebinln tesebbüKİRALIK EV yapmış mı? karşılarında onun kadar hasmetli. aynı sünden evvel bir Türk vatandaşına in«Çerkes Kaymakamı nahiye T» köyzamanda kendine has zarafetl !le gözÇ tikal etmiş. Yarlık veya daimi 4 odalı kileri çeken Sultanahmed Camiini de lerdekl gezlci saShk memuru arkadaşYalnız size bir serzeniste bulunmakralık ev. Arnavudköy Kuruçejuzaktan seyretmeden, .yakından gör l?rımıza hakları olan tazminatı vermeme caddesi numara 35 dlye lddiayı ilerl süren tan kendimi alamıyaca.6ım: meden o civardan •yrılamıyorlar. Buna mektedlr.» Tel: 63 61 57 Ynrım milyon dahi verseler bu otoragmen zavallı Sultanahmed Camiinln hüvlyeti mahfuz bir mekhıb aldık Bu Ayasofyaya bakan tarafımn ne halde iddiada ne sekilde tevatür oldugunu mobili kimseye vermem» demisslnlx. Çerkeş Ka>Tnakamı blze bildlrirse tav Yarın öbüreün her hangl blr e<meb1 olduguru acaba biliyor musunuz? rnüze size bir milyon veya iki mtlyon Gömll o sahanın blr park olmasmı zihini dercederiz. feküf etse 0 zaman bu otomobili ellzu ederken, hakikaten park oldu :7ficn çıkarır mıydınız? Ben s'zin vena çiçek parkı deSil. çiçek bayramı Baştan savma orman rinizde olsam: «Dünyayı verseleT bu dolayısile otobüs parkı.. Sankl sehir otomobili kimseye vermem» derdim. Topkapıda, tramvay durağına harıcinde onların park yapmasi Imkânı kontrolu okmuş gibi. Hükumeti devirmek tçtn bir isyana ve meydana yüz metre yakırıi Pamukovanın Kuzyaka, Doğan + Bu güzel, bu zarlf Sbidenin en göze • sivrisi. Yörüktepe ormanları. hüvi • elebısılık yapan hamam tellâjı Patrona lıkta 4 parçaya ifraz edilmiş çarpan blr kısmını en bayağı blr sekle J yetleri sizde mahfuz kimseler ta * Halilin sığındıîı harabeyi. tstanbulun 1200 metre arsa toptan ve ayrı sokmk revayı h3k mıdır? Memleket 4 raftndan yok edilmektedir. Pa ^ pÜ7.eMİ&Tni bomzası ve trafitlni aksat* ayn satılıktır. Müracaat: Karalerir.de en küçük bir âbideye dahi fev • mukovada ve civar köylerde de 4 • ması pahasına el'an ısrarla muhafaza (Ajkası var) köy otobüs durağı Demirbağ kalâde kıymet veren yabancılara arzet • ve 5 aded kereste hızarı mevcud * eden zihniyetin. memleketi kurtarmak Han: No: 18 Te!: 44 03 04 ti?imiz bu çirkm manzara yüzünden ne ^ dur. Bu hızar sahiblerile adı ge 4 Ribi asîl bir gaye u&nında hayatını iskadar gf.ilünç mevkie düjtüÇümüz acaba • çen memurlar ortaktırlar ve Kuz • t'hkar eden Atrtürkiln kull?ndıSı araORHAN DİNÇEL •esavvur edllemez ml? Halbuki bu hal • yaka ormanına hızar sahibleri ta T bsvı. ise yarama? mü'ftha7a«t 11e elden den blzzat kendimlz rnhatsız oîma ^ rafından ormanı taşımak üzere 4 çıkarmak istemesi izahı gayrikabil bil nvz da leap eder. tezadlar âbidesidir. yol yapıldı. Bundjn iki ay önce Bir müzeci olmam ve evimln de o Yedek parça imali Devamlı bakım Kalb ve Dahiliye Atatürk Müzesi blr tarafa. Mahmud gazetenizle Okuyucularla Başbasa f ivarda bulunması dolayısile daıma köşesinde bu ormanların günden >. Sevkpt Pîisanın ktırsunlarla del'.k desik Dr. Nureddin K. îrdelp jözüme batan. beni ve benim gibi bir güne bakımsız bir hale geldi?:ni • o'mus tarihî otomnbillnln muhafaza ;ok kimseleri de iz'ac eden bu vaziyepdiMisi Askeri Müzede de mi Aiatürkün Elektrokardiografi :n, turistlere ehemmiyet verdiğimiz bu • yayınlatmıştık. Orman müfettiş * nt^^ohilini yerleçtirecek ufacık bir yer Cihangir, Sormagir sokak No. 115 Her gün Bâbıâli caddesi '.amsr.da ve bilhassa turistierin bol ol • leri gpidiler. Pnmukova Geyve arası ^ vnktu? u£u bu mesvimlerde düzeltilmesi Iüzu • dolasıp (!> pitliler. Ormana çık • No: 30 Simdi Maliye Vekâletl 22 000 lira 11e ıuruı sayın gazeteniz vasıtasile ilgili T madılar ve şöyle bir rapor da T nakamlara biran evvel riuyurulmasını 4 *an7İm ettilfr: Havnlar yacmıır ^ ihya mı oldu? Bu paraya bu kadar ml • lu ve karlı nldu^undan ve orma • muhtaçtı? 'Kiliirınılr, rica edprtm Bu tarihi otomobili Ankarada blli ttasan ve yavaD î nın uzak olâuğ'andan gidilemedi. T (Hüviyet rr.ahfuz) Cumhurtvei Matbaacıh* »e 4 diye! HDİbvıki orman Pamukovaya • ücret teshir ediyormu?sunuz. Bir vava»anda< sıfMile teklif ediyorum: Efer Gazetecılik Furk Anonıtn Şlrkerı Duraklara çöp kuhılan Galatasarayda, İstiklâl caddesinde, altında Bejoğluhı ntnmohili bilâ ücret Askerl Müzeye Caâalojlu HaiKevi «ıKak No OT/4] Dıırakiara çöp kutuları konmalı» (Hüviyet mahfuz) J nun tanınmıs iki mağazası bulunan bir apartıman acele !vbe eder«niz onu tar'hin vefalı elleSahtbler) 'SŞİıkh yazı hakkında Temizlik İş'eri ••»•• r!ne tesilm ctmlş olücaksınızsatılıktır. Beyoğlu Posta Kutusu 201 No. ya mektubla NÂZl.MF \AI)İ ve ÇOCHKI.ARI (Hüviyet mahfuzdur) «Müdi'rlüğümüz bu is üzerinde öte İ. E. T T. şikâyetlerle ilgileniyot müracaat. Yazı ıslerln! fi'len Idart eden Gazctenizin 27.4.1956 tarihii ntnhasınp^.^eri hassasivetle durmakta olup im W»«'uı Mdfim Maliye, cahşan kızlara .Biletç:!erden nezakct beklerimv 5n dahilinde gereği yapılmnktadır.s da RFSAI) ENİS başhklı bir yazı neşredilmiştir. Resmî ve hususî mektuhları kolayiık »österir Fatih Fevzipaşa caddesi No. 66 da ihmal etmyioruz oturan Muzaffer Sarıca isimli okuyucuB»n kimsesi7 bir kızım Eümden Bize ültimntonıvari bir mektub gön nuz aynı mevzu hakkında idaremize ât ; ufık tpfek boya. <iıkiş iş'er: g=' r Yapderen Silivri Kaymakamı Bay Ce'.âl şikâyette buhınmuştur. Bu müracfa! t'ğım «evler ufak el cartslan. esarp, Öıeke: üzerine hâdiseye sebebiyet veren 114S m??a örtfi=fi vps^'reri^r. Fak^t bunlarl Gazetemize gelen resmî mektubları yaka sayılı biletçi hakkmda mevzual yapıp satmak i^tedi^im zaman. mfıraihmal etmiyoruz. Sizinkini de alsaydık eeres'nce muamele vapılmıs ve netice caat ett;??:m dükkânlardan fatura istiihmal etmezdik. Bir tavzihiniz varsa müçteki okuyucunuza bildirilmiştlr. vor'nr. Fa'ura verehilmek icln de Isci ta,hhüdlü olarak tekrar Rönderir.iz. I t. E. T. T. Urmım Müdür'.üğü karnesî nlmık ve bn k^mevî de alırca ya vergi vermek veya vereiden muaf olnbllmek için bir stirfl fnrmaliteleri K:1 n^fk lâzım gelîyor. ' Bupüne kadar bu huFtısta kime müi rr.c.Tst ett:mse bana tam bir malumat veremedüer. Kim?eye muhtac olmadan harçlığımı kazanmak istiyorum. Fakat Serbest s^at 2ü.35 Senıoni ortestra bu is:n yolunu bilmedijim için bir sürü ANKAKA sı 21.20 Konuşma 21.50 Hafif mü rfı'iskülât'a V^rsılrşıyor ve i?tifade ecîe7 23 Açılış ve program 7.30 Ttirkü ' zik (Pl.) 22.00 B. M. Mecllsinde btı miyorum. Karne alırsam verşiye mi Ler )P1.) 7.45 Haberler ve hava ra i gün Hazırlıyan: Fethi Kardeş 22.15 t.nbi olacaâım. BUGÜN Hizmetinize Giriyor. poru 8.00 ŞarSılar (Pl.) 8.30 Çe ! Müzikhollerden sarrr.eler 1PI.1 22.45 Sayın gazetenizden ne yapmarr. lâşidli batı müziği (Pl.) 8.45 Saz eser j Haberler 23 00 Batı müziii (Pl.) lerl ve oyun havaları (Pl.) 9.00 Ha I 23.30 Dana muzigi .Pl.) 24.00 Kapa ?ım geldigini bildirmesini rica eder:m. 3 0 0 LİRA VADEU Bu suretle benim gibi çalışmak istiyenm batı müziği (Pl.) 9.30 Dans mti nış lere de yardım etmiş olursuntız. zlği (Pl.) 10.00 Kapanıs. 1 0 0 LİRA VADESİZ İSTANBUL * Z. E. 12.27 Açılış ve proçram 12.30 Or11.53 Açılış ve program 12.00 Film kestra müziği 13.00 Şarkılar Necmi NOTUMüZ: şarkıları ı Pl.) 12 30 Mualli Aracı P.ıza Ahıskan 13.30 Türküler Aziz dan şarkılar 12 55 Serbest saat Şenses 13.45 Haberier 14 00 Dans İ<tanbul DefterdarhSında Varidat n.00 Haberler 13.15 Jumpln Jacka müziği ve hafif melodiler 14.30 Şar Müdür Muavinliğine şahsan yahud teı Pl.) 13.30 Andre KosteKanetz or kılar (Pl.) 15 00 Kapanış. lefonla müracaat eder=eniz lâzım gelen kestrası 14.00 Semahat Ergoknıen'malumptı size verecekierinden ve msğ• Bu ajansımızda hesab acanlar icln den şarkılar 14.15 Mustafa Geceyat durumda bırakmiyacak'srmdan 16.57 Açılış ve program 17.00 Ak dur mazdan türküler 1430 Operetler şam konseri 17.30 Konuşma 17.40 eminlı. den seçme parçaları (Pl.) 15.00 Nus Hakkı Derman fasıl heyeti 18.10 TPT Ersöz'detı şarkılar 15.30 Batı mü Dans müziel ve hafif melodller (Şev Emekli Sandığı turistik otel z!s! (Pl.) 16.00 Kapamj. ket Yücesaz ve arkadaşları) 18.30 yerine mensublanna ev Saz eserlerl ' Lftlka Karabey ve arkadaş yaptırmah 16.58 Açılış ve program 17.00 Ner lürı) 1845 Plâk dolabmdan ıKarımin Demirçay'dan şarkılar 17.15 şık hafif müzik) 19.15 Beraber şar Yukarıdaki temenni ile pek çok rrtkDans müziM (Pl.) 17.45 Adım adım kılar 19 45 Haherler 20.00 Perry Anadolu Şemsl Belll 18.00 Ziya Tas Como ve Don Cornell'den şarkılar tublar alıyoruz. Emekli Sandığınm kenften şarkılar 18.15 Köyün sa 20.15 Radyo gazetes! 20 30 Şarkılar empklilere ev temir.ini gaye bümesi atl 18.30 Turddan sesler M'.ızaffer Gülseren Güveali 21.00 Spor hasbı umıımi'c'en bir fikir hr.lini almaktadır. Liralık muhtelif para ikramiyeleri Sarısözen idaresinde 18 55 Serbest ha'.lerl Eşref Şefik 21.15 Şarkılar saat 19.00 Haberler 19.15 Tarlh 2145 Bunu duydunuz mu? Hazırlıyan: Fatih camii avlusuna itina 1956 Plânımıza dahil 12 BAHÇELİ EV. 6 ŞİRİN VTLL ve t?n bir yapralc 19 20 Konuşma AdH Moran 22 10 Dans müzlfti ediliyor 19 35 Çeşidll melodller (Pl.) 19.45 22.30 Senfonlk müzik 23 15 Hp.berler Erkekler toplu':\ıSu S?rii Hisses !dsre 23 30 Program 23.J3 Hafif melo»Fatih Camii avlusımun perişan ball» sinde 20.15 Radyo gazetesl 20.30 düer 24 00 Kapanış. başlıklı yazı hakkında Fatih Belediye Suhe Müdürlüffürden: <Fatih Camii avlusunda kiralık bişikletlerle gezildiği ve bu halin halkı rshatsız ettigi keyfiyetl mahallen tetkik edilmiş olup Fatih Camii avlusunun Liralık Para İkramiyeleri her iki taraflı caddeden teşekkül ettiği dolnyısile herkesin serbestoe eeiip geçtiSi bu arada da bazı küçük cocukların bisikİPtle carideden gectikleri cörülmüş ve devamlı gezenlere mâni olunmuştur. T** o + *.^^n r7sm\ kfı'.!i"p=;lndpn olup 45 metre ton, ray üzerine seyyar, kuleli vinç, bilcümle yen! açılmış bulunan medreseierde ikamontaj malzemesi ile birlikte, Dizel motörlü dekovil lo met eden yüksek tahsil talebelerinden komotifleri, 10 tonluk Dizel motörlü yol silindirleri, 150 bazılarının vp avnl raahalle snVinl <;o 250400 lltrelik elektrikli ve dizel motörlü betoniyerler. cukların burada oynadıkları görülmüı ve top'arı nlmarak mftni olunmuştur. Dizel motörlü, paletli cer traktörleri, elektrik ve Dizel motörlü kaynak makineleri, Dizel elektrojen grupları. Cami »vlu«unda lki gecekondu ln|a edildlği keyfiyetlne gelince. böyle bir Dizel santrifuj grupları. ş«yin varid olmadıSı ve herhangi bir Temmur keşldemlzde 4 Bahçeli EV ve 50 000 Liralık muhtelif para ikramiyeleri Müracaat: MERMERİŞ TİCARET T. A. Ş. «ekilde küçük bir kultibe dahi kıırulmasına müsande edilmediği gibi Fatih Fermeneciler caddesi No: 36 Galata, Telefon: 44 10 40 Camii avlusu taraf'.mızdan daîmi surette kontrol IV Odun. tuz, nakliye, ljçi yevmlyesi, Ijçiye kanunen yapılan masraflar klra ve diğer müteferrlk masrafları oymyan maliyet farkları devamlı olarak fırıncı aleyhinde arttığı hajde ekmek fiat ve gramının Belediyece tesbit edllen nisbefen bir santim ayırd edllme! mesl hususundakl ıjrar. nihayet bu ana gıda maddesinl arpadan ucuz bir hale getlrmis ve bazı kimseler bu aziz gıdayı hayvan yemi olarak kullanmanın. arpaya nazaran daha elverlşll ol dufhına kadar 1si ileri götürmüslerdir. Böylece ekmek maliyeti ile aatısa arzedllen miklar ve fiatının halk nazarında fırıncıların hakkını tesllm ettirecek bir bllgi husulünün ve Belediyece olduğu kadar Devletçe de bu müşkül vazlyete bir çare bulunmasınm sırası gelib çattığına kaniiz. Idare Heyeti Reisi Validehağı sanator>omunun lâğunı Atamızın otomobilini satın alan vatandaşa Satıltk Arsalar ASANSOR TESISAT TAMİRAT Helmuth Weissen Bacher J Çok Kıymetli Bir Emlâk Satılıyor I TOPHANE Ajansımız HESAB AÇANLARA ZÂRİF HUSUSÎ HATIRALAR KEŞİDE 10.000 300.000 DOĞUBANK Inşaat ıtıüteahhitleriıtiıı nazarı dikkatine
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle