14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AĞIR İŞİTENLER 1ÇİN İŞİTME ÂLETLERİMİZ GELMİŞTİR. OSMAN GÜZEL Istiklâl cad. No: 44 Beyoğlu 32 nci yıl sayı 11.435 üftı hu H yet KLTRUCUSU: TUNUS NADt Telgra; < e mefctub «dresl. Cumhurıyei tstanbu) Posta Kutusu Utar.bui No 246 r Telefoniar: Umuml SantraJ Numarası: 224298 Vazı Işlerı: 2242aa, M ı b a a e>42& Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Kuruluşunun 30 uncu yıldönümü münasebetile MESLEKTE 50 TIL İdrak eden muhterem nneslekdaşlar şerefme tertiblediği jübileye bötün meslekdaşların teşrifini rica eder. Gün : 28 Mayıs 1956 pazartes^ *<% Saat: 17.30 P" ^ ' İstanbul Teknik Üniversitesi fe Binası (Taşkışla) Pazartesi 28 Mayıs 1956 Hür. P. liderleri Antalyada iktid an iih a e iiiler Memleketin iktisadî menfa atlerine uygun ehliyetli bir siyaset takib edilmediğini söylîyen hatibler, partilerarası işbirliğinin tahakkuku gerektiğini Antalya 27 (Yurdakul Fincar.cıoğlu telefonla bildiriyor) Hürriyet Partisi bugün Antalyanın merkezinde büvük bir mitırg yaptı. Tophane meydanında yapılan mitingi kesif bir vatandaş topluluğu takib etti. Meydanın belirttiler toplanmağa elverişli kısmı tamamen dolmuş, meydana uıen merdiven ve civardaki binalann çatı kısımları halk tarafından işgaî edilmişti. Mitingde, üç gündenberi An Arkası Sa. 5. Sü 2 de Dün geceki seremomde Mustafa Dagıstanlı ile Hüseyia Akbaş şeref kürsüsiinde Tiearet Bakanı îzmirde Sanayicilerle görüşen Zeyyad Mandalinci, sanayii olmıyan bir devletin yaşıyamıyacağını söyledi Izmir, 27 (Telefonla) Tiearet Bakanı Zeyyad Mandalinci, bugün sanayicilerle yaptığı toplantıda memleketimizdeki devlet ve hususi sanayi Şehinşah Rıza Pehlevi ve Cumhurbaşkanı Bayar hareketlerinin inkişaf ettığini soyliDolmabahce Sarayı rıhtmunda yerek, «bu astrda ne kadar zengin olursa olsun bir devlet, sanayii olma dan yaşıyamaz. Üzüntünüz bizim üzüntümüz, ihtiyaçlarmız, bizim ve memleketin ihtiyaçlarıdır» demiştir. Oda başkanı D. P. li Osman Kibar, mevcud dış tiearet rejiminın işlemediğini, tevzi bürolarımn iyı çalışmadığıru, ^anayicilerin ta tiSna' edîldiiinî "sSyiefl cımız olup da ıthal edcmedîğimiz malları karaborsadan almak suretıle memlekette ilk defa karaborsayı biz yarattık. Bankalar bizi soyuyor. Kanunlardan istifade etmek suretile esIran Şahı, Türk bahriyesinin gösterdiği iyi kabul ki murabahacılara da rahmet okuvuyorlar» demiştir. dolayuile Denîz Kuvvetleri Kumandanına Müteakıben konuşan sanayicı'er de muamele vergisinin iptalinı, işçiye İS teşekkürlerini bildirdi günlük izin hakkı tanınmamasını, bun lardan toplanacak paralarla işçilcre İran Şehinşahı Majeste Muham olduğu halde dün saat 15 te Sava ev yaptırılmasını, boya, dokuma. mamed Riza Pehlevi ile İmparatoriçe rona okul gemisı ile Izmirden dön den ve makine sanayiinin işlem^si çin, makine ve ham madde ıthali ve Süreyya ve Cumhur Başkanı Celâl müşlerdir. Bayar, beraberlerinde Türk ve İrafi Majesteler ile Cumhur Başkanı gerekli dövizlerin verilmesini iste Dış İşleri Bakanlan ve diğer zevat Arkası S a . 5, Sü. lde Arkası Sa. 5, Sü. 8 de N. Gonenli K. Özçelik Misafir Hüküfîidarlar tförtdtHtr Binicilerimizin veni basarıları Dünkü mukavemet koşuşunda Yüzbaşı Kemal Özçelik birinci, Yüzbaşı Nail GönenK ikinci oldular Millî Güreş takımımız Dünya şampiyonu. Hüseyîn Akbaş, Mustafa Dağıstanb, İbrahim | Zengin, İsmet Atlı, Adil Atan, Hâmid Kaplan İ dünya birincisi oldular, Bayram Şit ile j Celebi üçün^i^ük „ kazandılar İ rasim esnasında ddden mustesnA «7 kilo: 1 Bostaev Alimbeg bir gece yaşamış ve halkm coşkun (Rus), 2 Zaitehev Georgi (Bul•ezahüratı arasında, gazete kâğıd gar), 3 Mehmed Çelebi. larmdan yakılan binlerce meşale 73 kilo: 1 İbrahim Zengin, 2 stadı gündüz ışığma boğmuş ve t'U heyecanlı geceye ayrı bir güzellik Murtaza Murtazof (Bulgar), S Sommer Tohan (Alman). vermiştir. 79 kilo: 1 İsmet Atb, 2 Alman dereceler şunlardır: 52 kilo: 1 Hüseyin Akbaş, 2 Nikolov Nikola (Bulgar), 3 KatTsalkalamanidze (Rus) 3 Jida suramota Kazuo (Japon) 87 kilo: 1 Adıl Atan, 2 KuKazno (Japon). laev Boris (Rus) 3 Nuri Hüseyin 57 kilo: 1 Mustafa Dağıstanlı, (İratı) Alhncı Belediyecilik kon2 Cabbar Bayram (İran), 3 Ağır: 1 Hamid Kaplan, 2 Jıluka Minoru (Japon). Mokokickvilli Arsene (Rus), 3 gresi bugün Ankarada tç 62 kilo: 1 Sasahara Szoho (Ja Mehmedof Hüseyin (Bulgar). tşleri Bakanınm bir nutku pon), 2 Salimuline Smar (Rus), Sabahki güreşler 3 Bayram Şit. Sabah güreşlerinde yaptıgımız #l ile açılacak karşılaşmanm üçünü kazandık birinl kaybettik. Ankara, 27 (a.a.) Altıncı Türk H. Kaplan Mekokichvlii (Rus) Belediyecilik kongresi, yarın saat 10 Güreşe her ikisi de pasif başladılaı. da Iç İşleri Bakanının bir nutku da Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Kraliçe Süreyya, Çanakkale denizaltımızla dün 60 kadem derinliğe daldı İmparatoriçe, hayatında ilk defa bir denizaltı ile dalış yaptığım büyük bir zevk duyduğunu söyledi yana konkur Upiklerinin son gü Bırıncı L»uıo a Kupası ^eI ut'bi aw nu Prater Polo shasında yapıl reş şampıyonası, dün gece Dolnıabahçe stadında 20 bine yakın bir mıştır. Bugünkü müsabcka mukavemet meraklı kitlesi önünde yapılan müsabakalar1 sona ermiştir. Üç gün, koşusu olup, en alçağı 1 metre 40 üç gece devam eden müsabakılar üantım yükseklikte olan beş maneticesinde 6 birincilik ve iki üçün nıayı ihtiva etmekte idi. cülük alan millî güreş takımımız Bu müsbakada da şu netice gümüş «Dünya kupası> nı kazan[er alınmıştır: mıştır. 1 Yüzbaşı Kemal Özçelik Müsabakalardan sonra yapılan nıe ;Türk) hatasız rasimde, bayrağımız 7 defa şeref di 2 Yüzbaşı Nail Gönenli reğini süslemiş ve Istiklâl marşınvız, [Türk) hatasız da 7 defa (6 ferdî, 1 takım şampı3 Schenck (Alman) 3 hata. yonluğu> çalınmıştır. Millî marşıAvusturya mükâfatı adı ile husu mıza her çalınışında 20 biıı kişi reli ve büyük bir yanşma daha ya fakat etmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Dolmabahçe stadı dün geceki ıne 300 belediye reisi bugün bir aravajeliyor Kıbrısta yeniden karışıklıklar çıktı İki Tfirk öldörnldö, Romlar düğönden dönen bir Tfirk grupuna tecavöz ettileı Imparatoriçe Süreyya, dün saat « Bu sabah Rum tedhişçileri Londra 27 (R.) Kıbrıs adasmda 16.20 de Çanakkale denizaltımız ile bugün yeni karışıklıklar olmuş ve Baf mahkemesine bomba atmıslar Kınalı ve Yassı adalar arasındaki saadalı Türklerle Rumlar çarpışnuî ye bu infilâk Kıbrıslı bır Türk pohada 60 kadem derinliğe dalmıştır. 80 lardır. Bu çarpışmalar esnasmda i Hginin ölümüne sebeb olmuştur. In kadem derinlikte 15 dakıka kalan Ma kisi Türk biri Rum üç kişi öl giliz emniyet kuvvetleri acele tedbır jeste İmparatoriçe, Çanakkale deniler ahnışlar ve bu arada 3 şüpheli müştür. zaltımızın satha çıkmasını müteakıb Londra radyosunun Kıbrıstaki hu Rumu tevkif etmişlerdir. Bunların ihtisaslarını şöyle anlatmıştır: susi muhabiri bu hâdiseler hakkın bombayı attıklan zannedilmektedir < Hayatımda ilk defa bir deni Arkası Sa 5. Su 4 te zaltı gemisine bindim ve daldım. Mada şu tafsilâtı vermektedir: yanarak öldüğü hnsusî araba, korkunç kazadan sonra İçinde iki kineler hakkında fazla bilgim olmadığı için bir şey söylemiyeceğim. Yal nız şunu tebarüz ettirmek isterim ki. bu dahştan bü> ük zevk duydum. Çok enteresan oldu.» Majeste Imparatoriçe. dün Savarona okul gemisinde bir denizaltı ae mimizi gormek arzusunu ;znar e'rrus ve Sakarya motörü ile refakatinae nedimeleri ve mihmandarları olduğu halde Kadıköy açıklarmda bulunan Çanakkale denizaltımıza geçmiştır. Çanakkale denizaltısında kumandan kıdemli yüzbaşı Orhan Özaltan tarafından Imparatoriçeye gemi hakkınFrenleri bozulan bir tramvay, Haydarpaşa köprüda izahat verilmiş ve muhtelif kısımMenderes ve Köpriilüsünden geçerken çarptığı hususî bir otomobili ları gezdirilmiştir. Alt güverteye geİmparatoriçe Süreyya ve Şahın deniz yâveri, Denizaltı Komodoru kurmay lindiği zaman împaratoriçenin arzunün haziran sonunda su üzerine dalış yapümıştır. 15 da tutuşturdu; Tank Dümer ve bir genç kız yanarak albay Kemal Ülerginden Çanakkale denizaltısında izahat ahjorlar kika süren dalış. su altında seyir ve hareket edecekleri öldü; Tank Dümerin kansı ve km ağır yaralandı tekrar satha çıkış esnasmda bahrıyelilerimizin çeşidli makineler başmbildiriliyor daki çalışmalarını büyük bir dikkatDün saat 13J0 da Haydarpaıa köp ile Seden Doğan isminde 15 yaşında le takib etmiş bulunan împaratoriçe rüsü üzerinde, frenleri tutmıyan bir bir kız, feei şekilde yanarak ölmüşAnkara 27 (T.HA.) Başbakan bilâhare üst güverteye çıkarak Ada tramvay arabası, üstüste iki kazaya ler, Tarık Dümerin karısı Şükran üe Adnan Menderes ile Dış İşleri Baları ve Heybeliada önlerinde demir sebeb olmuş, bunlardan birinde iki kızı Ayşe Dümer, ağır yaralı vazi li bulunan donanma birliklerimizı kişi yanarak ölmüş, iki kişi de ağır yette Haydarpaşa Numune hastane kam Fuad Köprülünün Afganistana yapacaklan resmî ziyaretle ilgili seyretmiştir. Bu arada Heybeliada yarah vaziyette hastaneye kaldırü sine kaldırılmışlardır. Deniz Harb Okulu ve Lisesini de ge mıştır: Tarık Dümer ailesi Nişantaşı, Vali hazırlıklara başlanılmış bulunulzen, Deniz Eğitim Kor Kumandanı Vatman tbrahim Erdoğan idaresin konağı caddesinde Kat apartımanm maktadır. Tümamiral Taceddin Talayman ve deki 318 numaralı tramvay, Haydar da oturmaktadır. Tarık Dümer, DüZiyaret tarihi mevruunda henüz Okul Kumandanı albay Vedad Burak paşa koprüsünden geçerken, frenle mesk otomobil acentası sahiblerindcn bir mutabakata vanlmamiş olmatarafından okul hakkında verilen i rinin bozulması üzerine, önünde pıt dir. sına rağmen, Menderes ve Köprülü rahatı dınliyen İmparatoriçe Süreyya mekte olan 31411 plâkalı, Şükran DüTramvay, bu kazadan sonra, Kadıaaat 19 da Sakarya motörü ile ş*hre merin kullandığı hususî arabaya kor köy istikametinde gitmekte olan çift r.ün Afganistana haziran ayının son haftasında gidecekleri bildirilmekavdet etmiştir. kunç bir şiddetle çarpmıştır. Musa atlı bir arabaya da çarpmış ve parBelgrad 27 (a a.) Borba ga lerde demokraik anlama aykın olİmparatoriçe Süreyya, gerek Ça deme neticesinde otomobil yolun »>a calamıştır. Arabanın sürücüsü Şevki, tedir. zetesi, bazı Amerikan gazetelerinin duğunu» ıleri sürmektedir. Gazete nakkale denizaltısı ile yaptığı gezinti ğına fırlamıg, elektrik direğine çar araba sahıbi Mithat ve hammal HaTürkiye Afganistan dostlok doğu Avrupa memleketlerinden ye göre Amerikan basınınm bir kıs ve dalıştan, gerekse Heybeliada De parak parçalanmıştır. Bu sırada ara lil yaralanarak tedavi altına alınmışmünasebetleri lar dır. bahsediş tarzını tenkid etmekte ve mı bu memleketler arasında hiç niz Harb Okulu ve Lisesini ziyaretten banın benzin deposu da tutuşmuştur. Ankara 27 (a.a.) Afganistanın Bir İngiliz askerinin silâh tnhdjdi Mİtında bir grup Kıbrıslı Kunı Vatman tbrahim yakalanmış, tah Arkası Sa. S, Sü. 4 te duymuî olduğu memnuniyeti belirt bu tarzın «beynelmilel münasebetmistir. Otomobilde bulunan Tarık Dümer kikata başlannuştır. arkalarinı dönmfif Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Haydarpaşada dünkü (eci kaza Başbakanın Afganistan seyahati Belgrad, peykleri müdafaa ediyor Yugoslav basıni, peykleri Rusyaya bağlt gcsleriyor diye Amerikan basınına çaltı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle