12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Perde JEŞKkknMAHSySA vrMH.mUSUBAŞKANI ALBAY HÜSAMETTİN ERTİİRK $etıır Bahkçılara deniz motörü dağıtılacak CüMHURtYET 1 i J Y E R G İ » " M E S E L E L E R İ J ı ABAHTAN ABAHA..^. Nisbî temsil, dentokrasiyf ilerlefir Tazan: SAMIH NAJİZ TAKSb alk Partisinin kurult»» yına dair meslekdaşl»» n n türlü yazılar yazdılar. Ben de İsmet t n ö nüniin «nısbî temsil» telkinkri üzerinde durmak istiyorum. Siyaseti kendilerine iştigal mrrGazete haberlerine göre, gider verniyor ki: Hayvanl lifl maddelerden ztıu yapmamış olan kalabahklara Et ve Balık Kurumunun YAZAN: 1914 aeneslnde Birind Cihan Harbl nunla kalaaydı .tehlflce feçiftirilmtfti gileri kanun tasansı, hükumetçe Büolan iplikler iki nev'e aynlır: Kaba «nisbt temsil» i çok açık surett* bajladıgı laman, Osmanlı Imparator Fakat Alman Amiralı Sofon Pa#a. yük Millet Meclisine sunulmustur. iplikler, ince iplikler. Kaba iplikle anlatmak, bu fikir ve dileği millete Almanyada inşa ettirdiği lujjn tvvelâ bitaraflığıru ilân etmiş, donanmamızı talim v« terbiy* ettirCumhuriyet» in İS subat 1956 tarihrin flk maddesi esas itlbarile yerlidir. mal ettirmek faydalıdır. iki zümreden herhangi birine katıl mek bahanesile Karadeniz* çıkarmış, J nüshasındaki yazımızda bahsettiğive bununla daha ziyade mütevazı geteknelerden ilk parti Nisbî temsil, demokratik bir nesmiz gibi, bu tasarıda yer alan vergilirli vatandaşların giydiği kumaşlar mıyacağuu beyan eylemistL. Fakat Orada Rus harb gemilerine ve Odesa, nedir, Sayı çoğurriuğunu iağlamışlimammıza geldi ler iki grupa ayrüıyor: 1) lmalât yapüır. İnce ipliklerin ilk maddesi ise aradan üç ay geçmeden hiç de tah Sivastopol gibi Rus limanlanna taarmuamele vergisinin yerine geçecek alınacak bir vergi koyuyor. Imalâl snasmda alınmaktadır. Yeni istihsal ıs itibarile yabancı memleketlerden lann azınlıkta kalmışlar üzerine mia edilmiyen hâdiseler, Imparator ruz ederek bizi, ister istemez Rusya Et ve Balık kurumu tarafından, olan istihsal vergisi. 2) Banka ve a muamele vergisi kanundaki kayıd vergisi de tek vergi mahiyetindedir. gelir ve bundan ince kumaşlar imal haknz baskı yapmalann*. mânl lugun kapılarına dayanrmj, onu sa ile 29 eki..ı 1914 te harbe «okmu^ta. vaja girmeğe zorlamışU. Bunların Işte bu emrivâkiden «vvel, tehükcyi baukçılığımizın geliştirilmesi için gorta muaraelelerinden, nakliyat ü ve istisnalarla Türkıyede imal edi Fakat bu tek verginin • istihsal ver olunur. Bu iki nevi iplikten aynı nis olur. Azınlıkta kalanlann da s e s baıında Akdenizde korsanük yapan gören İngiliz sefiri, henüx Istanbulda Almanyada inşa ettirilen deniz mo zerinden alınan vergilerle bir kısım len maddelerin hepsmden alınmak gisinde olduğu gibi • hemen hiçbir bette vergi almak kaba iplik yapan krini dujıtrmalanna imkân verir. l posta müraselelerinden alınmakta o tadır. Bu tebebden bu vergi, umumt yerde sadece pek mahdud sayıda müesseselerin kapanmatına sebebiyet iki Alman harb gemisinin (Göben bulunduğu urada 0«manlı Impara törlerinin ilk partisi limanımıza Meselâ Fransadaki Poujade harelan savunma vergisi gibi «hizmet» bir istihlâk vergisi mahiyetindedir (ilk maddeler) den ve bir kısım ma vereblllr. Ondan dolayı kaba iplik Breslav) macerası idi. Alman Genel torluğunun Sadrazamı Prens Said mlftir. üzerinden alınmakta olan verguer. lslihsal vergisi ise bu mahiyetten çı mullerden akndığı görülmüs. değildir. erin (ştraygarn ipliği) vergi nisbeti ketini ele alalım. Bu, esnafın vergi Kurmayı, vıücuu muhtemel bir harb Halim Pajay» | u mektubu föndes Motörler gumrükten çıkarülınca Aynı yazıda, bu gruplandırma hak kıyor. Çünkü vergi, ımal edilen bü Muamele vergisinin ıslahı igini gö • yüzde yirmi, ince ipliklerin (kam hakkındaki protestosunu ifade eden esnasında Fransızların, Şimalî Afrika mijti: bahkçılara dağıtılaeakbr. Karade kında bazı bilgiler vermi} olduğumuz tün maddelerden değıl, mahdud sa rüşmek üzere 1949 senesinde Maliye gam ipliği) yüzde otuz altı olmalı âsi bir harekettir. İki milyon oy daki müstemlekelerinden garb cephecAziz Pasam, niz, Marmara ve Ege denlzlnde kul gibi, istihsal vergisi üzerinde de u yıda (ilk madde) lerden, meselâ do Vekâietince memur edilen zatlarla Ia dır. Belki tasarı, bu mütaleaya göre topladı ve elli iki mebus çıkardı. sıne naklı mümkün cesur Müslümaıj llkönee Talât Beyin (Dahillye K« lanılacak olan bu tekneler laye mumi mahiyette izahlarda bulunmu? kuma sanayiinde oldugu gibi, kumaş tanbul Üniversitesinin bir kısım pro düzeltilmiçtir. Bu durumda fayed ta Gerçi aşın *ağ «ayılan bu hareketi askerlerinin ağır basacağını hesab zırı) tize «cmif oldugu bahse dair •İnde 1956 balık avı kampanyasımn tuk. Maliye Vekâleti, yeni tasarıyı, imaline yarıyacak ilk madde olan ip fesdrlerinden, Istanbul ve lzmir Sa sarı bîrîiğin tetkikinden geçmeseydi ben kendi zihniyetime hiç uygun ederek bu fevkiyatı yerinde laboıe lngiltere seiareü baftercümam vaaTicaret ve Sanayi Odaları Birligin likten ve gene ilk madde mahıyetın nayi Odaları temsilcilerinden ınürek bu hata lâyihada kalacaktı ve belki etmege karar vermis,ti. Tunus Ce taaile gelen dostane ve cidden cemiı» daha verimli geçeceği tahmin edil den ba?ka hiçbir yere vermediği ve de olan çimento, uteş ruğlası, yuksek keb olarak toplanan bir heyet tara kanun da bu sekilde çıkacaktı. Sa bulmuyorum. Fakat, buna benzer mektedir. laylr ve Fastan Avrupa harb «aha kârane sözlere tejekkür ederim. Doot baska mercilerden ve halk efkârın sanayi mahsulü olarak izabe ve tas fından hazırlanan ve basılıp yayınlan dece bu misal bile tasarüarın etraflı yeni bir cereyan, vatanın ve milKurum tarafından Inja ettirilen dan âdeta gizlemek gayreti içinde fıye edilmiş madenlerden, kauçuk ve masında mahzur görülmiyen bir ra bir tetkike tâbi tutulması lüzumunu letin selâmetine de olabilir. Eğer larına getirilecek bu kuvvetin, Alnvn luğumuzdan hiç bir r°"T'n füphc tttaarntz plârunı akamete uğratmasj mi« değilim. Amiral Limbos'un rapo diğer motörler de önümüzdeki ay bulunduğu için tasarı hükümleri hak plâstıklerden, süs eşyası imaline mah porda, muamele vergisine verüebile östermiyor mu? nisbi seçün 111150111 mevcud değiUe, müınkündü. O halde bu nakliydt runa gelince (Türk donanmasının ıs larda peyderpey limanımıza teslim kmda parça parça bilgi edinebiliyo sus kemik, bo>nuz vesaireden, ziynet cek yeni sekiller münaka»a edilirken Gene evvelki yazımızda da işaret Ud milyon insan bu yeniliğe tarafruz. Bundan ötürü bu yazımızla da eşyası imaline mahsus maddelerden, muamele vergisinin (nihaî imal) saiTaktinde durdurulmalı, yolt edilmeli Lahına memur Amiral) onu görme edllecektir. tamamlayıcı bazı açıklamalarda bu kâğıddan, camdan almacakür. Ve bu hasından bugün yapılmak istenildiği ettiğimiz gibi imalât vergisine mü tar olduğu halde irade ve gayrtti d i 1912 de tezgâhtan inraiş olan Gö dim. Ancak Türk zabitan ve bahrilunmak istiyorut maddelerden vergi alındıktan sonra gibi (ilk madde) üzerine nakli husu enazır olmak üzere bir de ithalât leri hasıraltı edilir. Tek mebus bile ben 28 mil sürati ve 28 lik toplarile yelilerinin lktidarlan husuıundaki Bu vesüe Ue Maliye Vekâletinin artık bunlardan imal edıiecek efya sunda aynen soyle denmektedir: muamele vergisi vardır. Memleket çıkaramazlar. Seslerini hiç dujurao »amanın korkunç deniz silâhlarına rui tefehhumü, ancak Amtr») ^ulh lrl dan, meselâ kumaştan hiçbir muame (Normal bir ekonomi ve vergi sistemi çinde imal edilen maddelerden ol mazlar. malikti. Breslav yardımcı bir kruva zamanından bahsettiği devreye aid 'ergilere aid kanun tasarüaruu ha le vergisi alınmıyacakür. Bunlardan içinde bulunan hiçbir memlekette ve duğu gibi, yabancı memleketlerden Baska bir mahzur daha var: zördü ki, Göben'in ikmal işlerini ba kanaatinden doğmaktadır. Donanmazırlık devresinde gerek üniversıtelere başka inşa malzeraesi, motörlü taşıt hiçbir zaman bu esasın (Uk madde getirilen mamul maddelerden de muaarmağa memurdu. Bu iki gemi nızın herhangi bir tecavuzden korkMemleketin terakkisine zıd bir e alâkalı teşekküllere, gerekse ken lar, eaatler, radyo, gramofon ve ben esasınm) tatbik edildiği görülmemiş amele vergisi alınmaktadır. Bu İki harbden 6 ay evvel, Akdenizde tir tuğu asla vârid değildir. Ben de bahdi taşra teşkilâtına gönderip düşün zerleri, fotoğraf ve dinamo maddele tir. (Toplu vergi) nazariyeslni ihdas erginin nisbeti birbirine müsavi ol eereyan, dyaset tarihiode türlü miSon 24 laat ztezaket ziyaretine çıkmıştı. ttalyan riyelilerinizin donanmanızı elde tu gın başlangıcı Içlnde fehrlmlzde S jr»n celerini sormamakta ısrar etmekle leri, keramik mamuUeri (pişmls top eden ve bunu mantıkî müntehasma mak lâzım gelir. (Yalnız Almanyada ullerine rastladığımiz gibi, mesolâ olmuj, bunlardan blrl bunların iyi sekilde hazırlanmasuıa raktan yapılan seyler) gibi tmamul kadar götüren eski Avusturyada bile >azı esya için dahilde vergi nisbeti bütün seçmenlerln yüzde altmış rellmanlannda duruyor, dinleniyor, şe(bir kelime okunamarriLj ölümle netlcelenmiçtlr. refint verilen ziyafetler birbirini ta tacak üzde dört olduğu halde aynı eşyaDUn sabah «aat 7 3.0 «ıralannda Ak hizmet etmediğini bir kere daha betır) vaziyette olduğuna inaruyorum sarayda Vallde camll sokak 103 nurna lirtmekten kendimizi alamıyoruz. Ger roaddeler» in kjymetleri üzerinden böyle bir esas uygulanamanuştır. Di nın ithalinden yüzde altı alınmak yini toplamak nıretile Mecüste ezikib ediyordu. tşte tam bu sırada 28 istihsal vergisi alınacaktur. Buna &ö ğer memleketlerde ise vergilendinne haziran Saraybosna suikasdi muvaf Hattâ kanaatün bile mevcuddur. Fa ralı evde bir yangın çıltmıştır. Bu ev çektan vergi tasarıları, gerek prensi re ne imalde kıülanılan «ilk rnad safhası olarak (imalin son safhası) ve (uretile kısml bir musavatsızhk ih d bir çogunluk hasıl edebilir. Gefak olmuş ve tam bir ay sonra da 28 kat iki Alman harb gemisinin mu de oturan ve kolacılıkla geçlnen Hü pe, gerekse tatbikata taalluk eden bir deler» in tamamı, ne de bütün <ma hattâ daha ileri gidilerek (toptan ti das edJlmistlr). Memleket dahillnde riye kalan yüzde kırkın reyim, tnühükumetimin seyin Şendoğan İle lşçisı Resul Kaçtı, ^ık meseleleri ihtiva eder. Bu mese mul maddeler» vergi mevzuuna ahn caret safhası^ kabul olunmuş ve sa ergiyi, İlk maddeden almca, bu mü taleasını, çabalamanm devede kutemmuz harb patlak vermişti.Bir haf kadderatı hakkında zemln katta atolye halln* sokulan oda ta içinde başta AvusturyaMacarisian noktai nazaruu bildiğiniz» göre me dakl benzinin, bıırutma maklneslnde lelerin tanziminde, Vekâletin merkez mamakta, gerek ilk maddelerin, ge nayide kullanılan iptidaî maddeler ve •avab temin için dısarıdan gelecek lak haline getirebilir. Halbuki nifbt Sırbiatan olmak üzere, Çarlık Rusya »eleyi münakaşaya lüzurn yoktur. TUkua gelen bir krıa >üzünden par teşkilâtı kadrosundaki zatlar veya rekse mamullerin mühim bir kısmı hattâ isletme malzemesi dahi (u ve mamul maddelerin de ilk maddesln temsil usulü Ue, yüzde altmı$m nların direktifi altında çalışan bir istihsal vergisinin dışında kalmakta ya bu şekilde vergiden muaf ti'tul den vergi almak gerekir. Halbuki dıOsmanlı hükumetinin umumî siya lamaslle jaşırmıjlardır. Tangın, blrkaç Alman İmparatorluğu, nihayet Franda, yüzde kırkın da mümesMİIeri, eya birkaç eleman, sahsan ne kadar dır. Meselâ tahta ve deri sanayıi gi muştur. Muamele vergisinin ruhu, fandan gelen türlü mamul maddeleM ve lngiltere, daha sonra Belçüca •etinden elbette siz mesul olacağınua elblse yandlktan ionra yetişen ltfaly» tarafından sândurulmuşse cle bu sıreds ıymetli ve liyakatli olurlarsa olsun bi. in içindeki Uh maddenin kıymeti na takribe» bu nisbetler dabilinde vergiye tâbi maddenin müstehlike en aavaşa birbirleri arkasmdan girmış göre, Türkiyenin menfaatl nerede ise altv'.erle muhtetıf yerlertnden yarala ar hataya düşmekten kurtulamazlar. yakm bir yerde aluımasıdır. Bu an ıl tesbit olunabilir?Yeni tasarıda bu meclise girer. Yüzde altmı; secınen, lerdi. 4 ağustos geceyarısı, İngiltere ona göre hareket edeceğinizi ümid nan Huieylnin 38 yaşındaki ttans: AUye Bu sebebden merkez teşkilâtı dı?mBu duruma göre istihsal vergisi ne layısa aykın her sistem, ideal biı mu hususta götürü bir usule gidilmlştir. sanki pek kahlr bir ekseriyetm^ nin harbe girmesi, bu iki Alman kor ederim. Fakat itilâf devletlerinin ve Şendoğan tedavi alt'.na almdığı Hase da vergilerin nazari ve tatbiki esasdir? Bir umuml istihlâk vergisi mi amele vergisi olmaktan daima uzak Yani yabancı memleketten gelen ma gibi yüzde kırk •eçmenin çanına ot san gemisini müşkül duruma sokmjş, bahusuj tngilterenin sizlere karşı kl hastar»stnde ölmüştür. larile uğraşanlarm vergi tasarılarını dir? Hayır. Çünkü istihsal vergısine kalacaktırı. Tıpkı şimdi kabul edil mul maddenin içindeki ilk madde tıkayamaz. tu. Fakflt bu gemüer kendilerine ve besledıği sempaüyi gitgide kaybetmsEnılnönuudeil Küçuipazarda bir gözden geçirmesindo büyük fayda mevzu tejkil eden maddeler mahkıymeti, götürü ?ekilde tahmin edlmek istenilen istihsal vergisi gibi. Oahası da var: rilen vazifeyi mükemmelen başarmı? nin ve aleyhimizde liddetli propa mücellithanede Tahtalcale cadcieslnde vardır. Vekâlet, her nedense bu fay duddur. Bir çok istihlâk maddelerin•rek mamulün vergi nisbeti, bu kıyBizim gibi memleketlerde ünılar. derhal Korsika adasınm Ajaksiyo gandada bulunulmasma mücaade ve 106 gayılj tornacı dükkânında, BUyük dayı takdir etmiyor ve tasarıları bii den vergi alınmıyacakür. Bu itibarGene aynı raporda verginin (son mete göre tesbit edilmiîtir. Fakat bu dere Eksercl sokağı 6 numaralı evde limanıru bombardıman etmişler, ve hattâ bunu tejvik eyleraenin Osmanlı re Bebelj ToŞurtçu Züifü sokak 21 ük bir kıskançlıkla gizlemeğe çab la yeni vergi, mükelleflerin umuml imal safhası > yerine imale yarıyan tahmin hususunda lsabet temlninin mi köylü kütlesln. göz alıcı (aAfrikadan Avrupaya nakledilmekte menafıi icabı olduğunu nasıl tasavvur numaralı ah?ab evde çıkan yangmlar îiyor. Hattâ o kadar ki lcra Vekille masrafları üzerinden alman ve bu ilk madde üzerinden alınmasının koîay olamıracağını söylemege hacet kat memleketin hakiki menfaatinc olan Müslüman askerlerle yüklü nj!c edeceğinizi bir türlü anlayamıyorum büyümeden löndürulnıüstür. • Heyetinden geçmij ve Meclise su sebeble adaletsizlığı haiıflemiş bir mahzurları fayümaktadır. Bunlarm i uymıyao demagojik vaidlerle »üoktur. liye gemilerinl bahrmışlardı. Fakıt Ben buraya lngiltere ile İttihad ve Fethin yıldönümii münasebetile uJarak yüzlerce mebusun ıttılaına vergi telâkki edilen umumî istihlâk başında verginin (mamulün son şek İlk maddenin vergi almanm bir rükleyip Meclisln kahir çogunluğuİngiliz ve Fransız harb gemileri de Terakki hükumeti arasındaki anlaştaîimamaktadır. liı yerine imale yarıyacak ilk mad mahzuru daha ileri sürülmektedir: BU ele geçlrmek ihtimali ber zaarzedilmek suretile en uak bir giz vergisi mahiyetini topktntı avını arıyan zağarlar gibi bunlarm mazlıklara nihayet vermek için gelraif liligl kalmamıj olan tasarılarj bile Tabil husust istihlâk vergisi de de de üzerinden alınmasından doğacak Bu usulde ilk maddeden fazla nubet man mevcuddur. Nisbl «ccim usulü tıtanbul fethtain yıldönümü münı timseye vermiyor. Bu gizleme g a y ğildir. Ya nedir? Hükumet tasarısın hasılât azalması geür. Gerçekten ver de vergi aunması Lâzım geleceği için peşine düşmüşlerdi. Alrnan Amirnlı bulunuyorum. Harbden evvel tayin ile, ne de oUa şehirllden de. kasaSoson kendisini takib eden filoları edildiğim ve 8 aydanberi bir takım Sfbetll*, MıUiyetçlIer Derneğl yarın •etinin hem zararh, hem maksadsız da kaydedildiği ve Ticaret Odaları gi, kı>met üzerlnden alınmaktadır.llk u maddelerin fiatı kabarır. Bu se balıdan da, hattâ küylüden de tnılsaat 15 t« Em!nönu Ö^renci lokaiinde 'Iduğunu defalarca belirttiğimiz hal Birliğinin bu tasarı hakkındaki ra maddenin kıymeti ise, mamul madatlatmak için, vaktile tngiliz Amiralı terakkiler kaydettiğim bu meseieae >ebden bu maddeleri kullananlar, hibir toplantı tertlb etmistir. le kimse bildiğinden şasmıyor. Ten porunda belirtildiği gibi nev'i «ahsı deden azdır. Meselî ipliğin kıymeti eye saparak kötü vasıüı mal çıkarır letin yetişkin evlâdlan velev azın Nelson'un Napoleon'a karşı düştuŞü memleketinize hizmet eyledigime kaFazla içkiden öldü :idden bu kadar çekinmenin yersiz na münhasır bir vergi. İle ondan yapılan kumaam kıymeti lar. Bundan da hem sanayi, hem de lık halinde Meclise girerler. Bunhatayı tekrar ettirmis, onlan şaşırt niim. tngütere ile Türkiye arasında Beşlktışta Killse meTdanı İlhan »olduğuna bir defa daha isaret etmek lar azınlıkta dahi oUalar, mantıkBaska memleketlerde umuml istih tabil bir değildir. Vergi, kumaş yeri müstehlik carar görur. rrıı«. sanki Septe Boeazına gidivor her zaman bir dostluk ve anlayiî lâk vergisi mahiyeünde alınan vergi ne iplikten alınırsa verginin verimi mus gibi yaparak dümeni Gi r id isti kurulabileceğine ve bunun devam *lt 4 nnmarada o'urgn. Et Balıic isteriz. Hâsıh, kabul edilmek istenilen U lannm, bilgilerinin kuvvetile dü1 Kurumu lşçürrinden Hüseyln Tıldıve bu halin her iki nm. eTvelkl *ece eve çok aarho» b!r kametine kırmın ve Adalar denızme ettirileceğine Mevzuun esasına gelince: Bildiğimiz lerin muayyen şekilleri vardu . Bu tabiatile azalır. Bu azalmayı telâfi ihsaİ vergisinin doktrin ve prensip men olur. fren olur, milletf badiresapmıştı. Gene Alman Erkânıharbiye devletin hakikl menfaatlerine teka vaziyette gelip yatmış Te dün yatajın gibi yeni tasarı (lmalât Muamele Ver vergiler 1) Ya umuml surette satış için de iplikten alınacak verginin nisakunından mühim eksiklikleri oldu lerden kurtanrlar. isinii kalduıyor. Onun yerine «Is lardan ve Ocret mukabilinde yapüan betini arttırmak gerekir. Nitekim bu ğu gibi, tatbikat bakımından da ma'.ısinin seferde hazırladığı plân muci bül eylediğine de samimi olarak inan da ölü buiunmuştur. Bu kadarla da kulmıyor: hizmetler üzerinden, her satış ve hiz günkü muamele vergisi kanununa gö:ihsal Vergisi» adı ile başka tarzda bince Midillide kömür almakta olan ırns bulunuyorum. Fakat bugün, g3rurları vardır. Tatbikatın, bizi bug'jn Ctsei PIOKI kaHınlmıstır. met vukuunda alınır. Böylece mal, re iplikten yüzde 18 (veya, satı? kıyMeclLste halen temsil edilcmemij Alman nakliye gemisl Korkovjdo düklerimi izah etmeğe imkân yoktur Vifâyetlere tahsis edilen :özönüne alamadıgımız daha baska metine dahil muamele vergisinden de '•«••»•••••«»•••••« her el değiştirdikçe vergi almdığı ve'rgl alınmakta olduğuna göre) yüz(Sulh) bu harb gemilerini kendısine Almanyada bile matbuat, bize karjı maddeler lahnırlarla karfilastırman da çok fakat bütün dünya parlamentolaiçin aslmda nisbeten mutedil olan lümkündür. Gerçi bazı Avrupa mem nnda temsil edilen fikir ve kor ifverilen raevkide beklemekte idi. Haro buradakl kadar hasmana bir tavır U Bö'.g» tenzim \e trhs!s dalrcsl tarade '21,24) muamele vergisi alınmakvergi, müstehlikin eline varmcıya kaketlerinde de satış ve muamele ver çileri suııh da, nisbi teımH «ayeB»gınıileri bu limanda bulunan gemiden kınmamıştır. Bu sikâyeti yaptığun fmdan muhteüf vllietler fmrtTie yetadır. İstihsal vergisi tasarısında ise dar gittikçe kabarır ve yüksek bir Blden 2854 ton tr.şaat clvisl, «9 ton :ileri hususunda prensipten ziyade de, Millet Meclisinde bir dereceye kömür alarak onu da beraberlerıne zaman hükumet erkânınu, nisbete varır. Bizde 1926 yılmda ih bu nisbetin (hayvanî lifî maddeler tope. resml dalrelere de 5«8 ton teneratik esaslara yer verildiği görüi kadar temsil edilmek imkânını bualıp Çanakkale Boğazına gelmijler das edilip sonradan kaldırılan umu den) imal edilen ipliklerle sun't el Bizim matbuatla alıj veriîimiı ke, 85 adet kamyon ve Kemyonet tahmektedir. Fakat biz bu defa tecrübe mayin tarlaları önünde durmuşldnlı »ls «dllmiştlr. mî iptihlâk vergisinde ve bugün Al yaf için yüzde otuz altıya, nebati lifl labilir. dilmenuş bir usule gidiyoruz. Acaba Teliiz muhabereleri sayesinde Alradn yoktur. Burası hür bir memlekettir, Ayrıca Et ve Ba!ık Kurumu d» önümanya ve îtalyada olduğu gibi (ki maddelerden olan iplikler İçin yüzMakineli ziraat. nakliyat. sanayi, vvelce daha başka esaslar üzerine cevabmı vermjştir. Hükumetin tek müzdekl günlerrtp konrer\? sanaylclîe İınparatorunun bizzat Enver Paşadan buna «üstüste akan vergi» ve yahud de otuza, ve gene diğerleri için yüzir muamele vergisi tasarısı hazırlan ve zanaat ilerledikçe bu kıyGününüz kaldı X yaygm vergi esası denir). Yahud da de otuz altıya çıkarılması icab etmisbu gemilerin kabulünü rica etmesi bir işareti bu neşriyatı durdurabilir rlne 14f»P ton fr»'.» 'e\''t ede^ektlr. ıj iken sonradan şimdiki bu gekil metli sınıftn maııa ve ehfmmhetl Kızılay hemşire kurslan üzerine, Harbiye ve Bahriye Nazu di. Fakat bu yapılmadığına göre mat• eşyadan böyle her satısında değil. tek tır. Böylece iplik üzerine ağır bir iz tarza neden girîilmek istenmistir? artıp duruyor. Daha da artacak; buat el altından teşvik edilmiş sayılavergi bindirmek isabetli bir şey miKızıtay titar.bul t«m«llcüi^l torafın bir defa vergi alınır. Bu vergi, imalarının kabinenin müsaadesini alara.'î sualin cevabını, bir çok şeyler medenî memleketlerde olduğu |fidır? böyle ün son safhasında ve satış Boğaz Kumandanlığına verdıkleri e caktır. Bundan başka türlü düşün dan açılaıış clan pönül.ıl hemçlre kun 10.000 evlik şehrin en \ tahtil edilir. Bizde buçünkü sırasmda nmcaİpliktensanayii yüksek vergi alı çın olduğu gibi, politika düşüncele bi bu »ınıfııı ilıtiyac ve haklan lınnra na?ari dersler] bu ay »onıında iplik üzerindeki konmuamemirle. Soşon emrindeki üç gemi jle meğe imkân yoktur. Vilâyetlerden bitmektpdlr. ınde aramak gerekir. Gerçekten tx>le vergisinde ve Fransada eski (is trol ve tezyik ağırlaşacaktır. Bundan milli gündemin 1 numaralı maddesi ve kılavuzların delâletile Çanakkale aldığım heberlerde vaziyet oralarda tikacılar. hesaba, kitaba bakmadaı 1 hazirandan Itlbarer. h mçtre nam mutena yeni sitesinde j tihsal vergUi! ncie olduğu gibi 'ki ba.şka t.ısorı hakkında Ticaret ve Sa malât muamele vergisini kaldırmağı halirf alacaktır. Almalıdır da... Ccdaha kotüdür. ve son derece aleyhi zedlerl hastanelerde arnel! drrslere den geçip Istanbula gelmij ve Kızkubuna da tek vergi esası denir >. Tek nayi Odaları Birliğınce hazırlanan ve iktisadiyatm tağlam lesj açığına demirlemişti. Bu iki Al mizedir. Bir takım plânlar hazırUn b>rlıvacak!ardır. adetmislerdir. Devleti, yüz milyon miyetin vergi, ya istihsal sırasında, ya top raporda şoyle enemmiyetli bir noktaman harb gemisi, lmparatorluğun feci dığını öğreniyorum. Halbuki bunlar Istanbula 40 <on kahve tahsis larca liralık varidattan mahrum ede bünyeli olması için, fikir ve kol tan satıs, yahud da perakende satı? ya temas edilmlştir. Bu raporda dekaderinin felâket müjdecileri olmuş la mücadele imkânından mahrumum. ek oîan bu vaidin yerine getirilemi Uçilerinin davalannı kendi mümesedikli beynelnıılel bir mebele ıhdas etmiştı. Ekselânslannıza müsaadenizle şunu eceği sonradan anlaşılmca sanayici silleri tarafından Büyük Millet Mee MOlhak kazaUr"e tjlrllkte Istanbueri büsbütün kırmamak için hem dev lisi kürsüsüne getirmek şarttır. VaDevletler hukuku gereğince bu ge sormak pek isterdim. Bu siyaset Tür lun haziran ayı lhtivaemı karçılamak leti varidatından mahrum etmiyecek, mjler, tarafımızdan teslinı alınacak kiyeyi nereye kadar götürecektir? Bu için rlüyet emrine yenfden 40 ton kah X Meskenlik Garanti ma • tanın menafii iktizasıdır. Halbuki ıem de imalât muamele vergisinin toplarının kaması sökülecek.subay ve günkü lmparatorluğun, yani îttihad Te tahsl» edllmiştlr. Bu kahvelerln 10 tonu MlgTt» Taııtaılla »atılacaktır :aldırıldt|uıı ifadeye müsaid olacak simdiki seçim sistemi. bunun taerleri de karada kurulacak bir kamp ve Terakki hükumetinin tngiltere için Dlger Tlüyetler emrtne de 110 ton e sanayicilere elverişli görünecek hakkukuna rnânidir. N'isbî seçim ta enterne olunacaktı. Fakat buna en amans« ve en »iddetli bir düj kahvt tah»Ul yapılmıçtır. Vertlen s u . başka bir sekil bulunması teknlsyen usulü ile, onlann da hakikl ve sa» Amiral asla müsaade etmemişti. Ira man olduğu neticesine varıyorum. lumata (rare hilen gümrüklerde 200 ;; hallesi arsa keşidesine X lerden istenmi? ve onlar tarafından mirai mümessillerini kendi germen» paratora vâki müracaat de tesirsiz Halbuki lngiltere, bu harbden beh« ton kahve mevcuddur. Tâclrler taraa bu yeni tarz hazırlanmış olacak lerinin ihtiyac ve haklannı savukabnısb. Halbuki tngiliz, Fransız ve mehal muzaffer ve her zamankinden 'ından Brernyaya ılpaHs edilen 230 < son iştirak tarihi 5 ha • > tır. nur görebileceğiz. Böylece. siyast SAS Almanyaya haftada Rus Büyük Elçileri müşterek bir no daha kuvvetli çıkaeaktır. Vaziyetinizi ton kahTenln de Onümüzdekl hafta3 doğru Sefer yapar hayatımızda, içtimaî ve iktisadi hata ile Babıâüden bitaraflık kaidele değiştirmek hususunda henüz geç ka Inrda Hraanımiîa selmesi beklenmelttedlr. X ziran aalıdır. rine tamamen uymasını istemişlerdl lınmamıştır. O büyük nufuzunuzu bu yatunızda b!r zümrenin ö'biirürrü VEF AT Bu kritik zamanda bu işe bir formül yolda kullanamaz rmsınız? Bu suretle Bir mavna sahibi pcminin anba 4fazla ezmesi önlenecektir. nna düşerek yaralandı bulan adam. vaktile Edirne postan.e vatanınıza emsalsiz bir hizmette buAtlye Türelin Te Hurtye Akev"ln baSlrkecl nhtımına baitlı (Hopa) »1Bütün bu gerekçelerle nisbi s e sinde basit bir telgraf memuru olan lunmuı olacaksınız! Sire bu kadar >alan Ekram Talit Akev'ln kardejl, leblne dün aaat yanaDahiliye Nazırı Talât Bey idi. Gemı açık yazdığımdan dolayı özür diler, jan J5« numaralı16.30 aularında sahlbl Muhlddln Türel'ln Kaytnpedert, Avu çim usulünü pek demokratik ve mavnanm ler bizt muvakkaten kiralanacak, «a en derin saygılarımı takdim ederim. Mehmed Çaktınn (remlde muvazenekat Sahlr Talit Akev'ln amcası, Ikbal tcrakkiye müteveccih saymak ve Türel ve Maziume Kutbay'm büyllk onun taraflısı olmak: faydalarım da bitan ve neferler bizim ordurrt'izda lnl ktrbederek Rmbara düşmüş Te Samimî dostunuz babaıı Tiuhtellf yerlertnden agır turette y»ra mfltehassıs subay ve er addedilecek halk kütlelerlne anlatmak lâzımtngiltere Büyük Elçisi» lansrak Llman haıtanealne kaldınlBIZA TALAT AKEV donanmamızın talim ve terbiyesinde :: Borcunuzun yansı için | dır. Mümkünse, bu usulü. CJH.P. .gideceğioiz «aman SAS'ın tecrübe konfor Bu mektub son derece tarihidir. mıjtır. Vef»t etml»ttr. Cenazesl 28/5/9İ9 pabizim bahriye kıyafeti ile çabşave dillere desUn olan mbafırperverliğindeo Teşkilâtı Mahsusa ajanlanmız tarazartetl günü Şlglt Camllnden lklndl den ba$ka, mevcud diğer partilere caklardı. Fikir. Meclisi Viikelâca yeİ 5 0 ay faizsiz taksit. Ga1 Utifade ediniz. nimazını roOtcakıb kaldnrüacak ve Aa mal edebilmeli... Ve tahakkuk e t MAYIS 28 ŞEVVAL 17 rinde görülmüş, Alman Imparatoru fından rureti alınmı»tır. İngiliz diort mezarlıktakl makbereslne defnedl tirmell. Stjatot KMtMİn Ttr» SAS BOrotarna nOncaat edtniz da 80 milyon mark mukabili bu sart lomatınuı dünya tarihi muvacehesinecektlr. de felâkeü bu derece müessir bir Pek hayırh olur. • ranti Bankası gişelerine J lara muvaiakat etmiş görünmüştü. Bu Not: Vaılyetl üzerine çeleck gonde dille Sadrazama anlatmak istemesi, ve rllmemesl flca olunur. (VâNÛ) garib emrivâkii Büyük Elçiler, kabul etmek zorunda kalmışlardı. tj bü Kızkulesi açıklarmda demirli buluX müracaat ediniz. ;: nan Alman harb gemilerinin günün V. J 4.33| 12.11| 16.10 19.32 21.281 2 20 birinde bir emrivâki yapacağını kaE. | 8.02j 4.40J 8 38 12.00, 157 6 49 A r k a s ı S a , 5, S ü . l d e >••••••»•••••••••••••••' İngiliz Sefirinin Sadrazama mektubu vergi: istihsal vergisi L ESAD TEKELİ münhasır bir Diin 5 yangın çıklı. I kişi ölcCii 8 1000 î . X SAS ve Düseldorf, Münih gibi Almanyanın başlıca şehirlerine Frankfurf'a X | «CUIVmURtYET» tn Tefrikası: taza ajar: Nüıaı Karamağaralı ve Va.Nu Hulâsa Hartman, İki ihtiyar h a a gfin torene gidlflarini, profesörle I Nihayet Emırin firar faslına gelmız ve iki pilotumuzla beraber, cerrah kızıru maslahatgüzarm ora I di. Kendilerine yapılan emrivâkii, ııç^ğı berhava etmek zorunda kal da kendilerine gösterdiğini, profe Negef yolunda otomobilin durdudı. Makinenin ve cesedin nuıeyene eörün otel kapuında Emirle karşı ruluşunu, OthelIoVıun çifte beyaz sinde anormallik anlaşılacaktı. Biz, laşmasını, asansörde Emirle fıskof atla belirmesini, Anegbilinin daveo zaman kuşkulandık; fakat iddia laşmalarau, aynı gece oteldeki bas tinde Emirin ölüm haberini almamıza hie bir makamı inandırama kın faslını, Hartman'la boSujmayi lannı, Emirin Anbeıbuya vasiyetidık. Çünkü Hartman zâhiren dün ve Hartman'ın ona meydan okuma ni, Anberbunun, kopyajını çıkartyaca meşhur Amerikah bir i? ada sını, bu baskmın aırf aleti ele g e tlktan sonra, evrakı, mahalline tes m:... Hartman, sizin zannınıza gö çirmek için tertiblend : ğini, Hartma lirr. ettiğiıni, Arab rehberin kaçışlre. Nazilerin içkencesine uŞramış, nın Hansla mfittefik olduğunu, Hatı na bilmiyerek alet olduklanru ve Ameriksya kaçmış bir ırkdaşınız. sa kendini bağlattığını, Hans'm nihayet... Hskikatte ise Hartman, vaktile Hit Ledy Eva'nm odasında saklandlğı... Evvelki akşam Blumenthal'in kr'in beş kıt'aya dagıttğı beşisıci m, bütün macerayı teferrüatile hlvillâsını ziyaret edişlerini, bitişik koldan bir Nazi. Bir shte Yahudi kâye ediyor. bahçede şahid oiduklan sahneyi, Tıpkı Blumenthal'le öbür arkadaşRabin sankl haham degil de bir perçemsiz perçemli adamı, Rabin Ian gibi. katolik papazıydı. Bir günah çıkar ortada yokkeo bu adamın şet duRabin'in hâlâ susuşu, Güleri en ma sahnesndeydi. Öylesine sakin nımunda bulunduğunu, Rabin gedişeye düşürüyor. Adeta kuskulan ve bigâne dinliyordu. Onun bu tav lince gene maiyet pozu allşını... mağa başladı: Bu ihtiyar din adaraı n Cemilln hamlelerinl sarsmıyordu. ... Ve dün Taberiye gölünde görda «onlardan» biri mi? Onlann »uç Cemil neticeye mutlaka eriteceği düklerl »ahmeleri, Blumenthal'le ortagı mı? Onun biMÇi hakikatleri ne emin bir insanın rahatlığı ile Hartman arasındaki münasebeti, Emi Cemil tekrarhyorî hâlâ anlatmakta devam ediyordu. miri kaçınp öldürenin Hanı olduHalbuki bu ıtikut Cemili yıldırmı Mühtedinin rolflnfi, Mamadadının ğunu... yor Cemil devam eâiyor. Cemil, r.poru ele geçiriîini, evrakta yazıSustu, bfltön macerayı safha safha ortaya lanlan, Hasıs hakkmdakl lthainlan Sonra Emirin mektubtmun surekoyuyor: Otele gelislerini, ertesi sayıp döküyordu. tlnl de cebinden çıkanp Rabin'in te Blumenthal'in evrak meselesin layısile slze müracaat ettim. Bu ör.üne koydu. : Rabm'in kâğıdlan eline alıp göz den ahebri yoktu. Emirin mektubu idd alanmı ispatta bana yardım e ile bu haklkatin meydana çjkacağı deceğinize eminirn. Zira biliyorum gezdirişinden arabca bildiği anlajıbiîmiyordu. Bu sebeble emeğı ki siz şöyle düşünmüş olacaksınız: lıyordu. İsrael oğullan bunca peygamberler Knaatimce, Pabin hazretleri, boşa Ritti. Bir an durdu.Masanın üstünden verdi beşeriyete... Manevî nizam bu muammanın aslı rudur... alıp sağladı... Şimdi de maddî medeniCemil şimdi odada gidip geliyor. mahud mektubun kopyasmı yeun bu kargaşalığuu yatıştınp Artık Rabm'i manyatize eder gibi tekrar cebine yerleşürirken: Gerçi bu mektub bir delil de dünyayı tertibe sokmak bizim içio göz hapsinde tutmuyor. Telkinde muvaffak oldugunun farkuıda. Nef ğildir. Çünkü nihayet bu mektub tarihi bir misyondur. Modem silâh sine itimadı daha da artmı» görünü bir kopyadır! diye devam etti. K lar yarışma İsrael de iştirak etmeyor. Sesirde ders veren bir hoca mirin el yazlsile dahi yazılmamış lıdir. Bu silâhlanmada yükte hafii tır. Fakat takdir buyurursunuz ki, pahada ağır bazı âletlere sahib oledası van bütün bu hâdiseleri, bu mektubu mak dünyaya hükmetmek için de ... Uçağımız Nazilerin tecrübenim besine kurban oldu. Blumenthal, bizim tasni etmemize imkân voktur. kâfidir. Blumenthal grupu kazazedeler arasında kendiaini ta Ve zaten. tesadüfler diyelım, şans göstereceğim mader.lerden faydalanıyan bir Emirin bulunduğunu bil diyelim, her ne kuvvetse, bu ga narak bu gayeye İsraeli ulaştırabimiyordu Otelde Emirle karşılaşma ibden kuvvet, hâdiseleri bizim le Iir. Bu an'aneli topraklardan, bü sı, Blumenthal'i allak bullak etfc. himize öyle bir hazırladı ki: Ken yük devletleri bile tethiş edip susta Emir, İsraelde kendisi için büyük di tabirimce bu tablonun hiç bir durdurabüiriz... Süleymanın »alta nabnı bütün dünya üzerinde kura bir tehlike idi. Yalruz İsraelde de mozayiği aksamıyor. biliriz. Siz bu idealle, kendi arazl ğil, Emir fu veya bu sekilde kendi Rabin dirseğjni maaaya, •akağıru memleketine dönerse Blumenthal da yumruğuna dayamıştı. Bakışlarl nizde Blumenthale zemin hazırladl' nız O ise, şu farkîa aynı »eyi dü için gene tehlike idi. Çünkü Arab dalgmdı. şünüyordu: İsrael topraklanndan mernlekelterinde Yahudi düsmam Gülerin vehmi mi? Ye'se mi kadiye peçinen ve hakikatte de Ya pılmıs Rabin? Yoksa hiddetınl mi İsraele ve bütün dünya devletleri hudi düşmanı olan bu Nazinin î s dizginlemeğe çabalıvor? Her halde ne: «tEller vukan!» Evet. tecrübeler raelde bir iüm adamı sıfatile bu yüzünün adaleleri se&iriyor ki sa tamam'anınca «eller yukan!» di yecekti. Hitlerin idealini buradan lunuşunu Emir elbette olağan bir kph böyle oyrtuyor. gerçekleştirmek suretile tarihin en hâdise diye telâkki etmiyecekti. Cemil, son darbeyi indirmek îsBlumenthal Emiri yok etmekten tercesine ona yaklaştı. Hemen kol büyük sürprizini yapacaktı. Sizin beşka çare bulamadı. Onu kaçmağa tuğunun yanıbaşmda durdu. Şimdi dunımunuz, Rabin hazretleri, bir ne şekilde ikna ett ; ği mektubda pek sesı de munisleşmlşti, yüzünün ifa Türk şairi tarafından eok eözel an latılmıştır. Tercümeye çahşayım belli değil. Profesör Emiri yok et desi de... Gözleri yıldziarda olan mteeccim mek işini oftluna havale etti. Hans, Sözlerimi »f buynrunuz, Rabin cinayeti bir bedeviye yüklemek için hazretleri... Kanaatimce siz, farkm yol özprindekl kuyuyu (fafletie gör < 1 çifte bevaz atla anlattıgım kılıkta da olmaksızın bu komoloya alet e mezmiş... belirdi. Emiri öldürdü. Fakat elbet dilmişsiniz. Zaten bu kanaatim do : fş^. \ Saça bir a ı »F1T» sıirerek iyice uvunıız. FİT yaj lamadan ve yapışınarian Mf tualctin* devaınlı ş«fcU vtrir. (Arkası nt) , • FİT. SAÇI DÖZGÖN TUTAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle