14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMRCTttYR Cumfıurîyet Dünkü milli maçta Brezilyaya 10 yenildik ••••••••••••••••••••••• yoktu. Bundan yegâne mesul onlan 19 uncu dakikada bek hattından STAD: DOLMABAHÇE o mevkıe koyan idarecilerde idı. ileri fırlayan Djalma Santos, Ayhaıu SEYIRCI: 26730 klşl ' Millî takımımızda en çok muvaffak ' atlattıktan sonra on sekızin yan ve HÂSILAT: 195315 Ura HAKEMLER Marchettl İle Bt " olan oyuncular Basri, Naci ve Isfen dış tarafından ve 30 metre mesatore ve Antonlo (Italyan) " diyardı. Şükrü de vazıfesinı lâ>ıkile feden kalemize doğru çapraz bir şan• BREZİLYA M T : Gllmar (Co i yaptı. Kadri (soliç), Mehmed Ali del yaptı Havada falso alan top Şük"" rinthians) 14 Djalma Santos •• " Lefter, Ahmed, Aydemir çalıştüar. rünün atılmasına rağmen köşeden ağ(Desportes) 31. Nllton Santos * ** ı lara takıldı. Bu golde bızce Şükrü(Botafogo) 27 kaptan Zezlmo X (Baîigu) 7, Pavao (Flamengo) •>Mutad seremoni ve mılli marşlar nün hatası yoktu. Çunkü o durumda 2, Dequlnha ha (Flamengo) " S, ^ \ dan sonra oyuna Brezilyalılar başla ' topun kaleye gelmesi ancak yüzde bir Paullnho (Flamengo 7, Sabara J I dılar. Karşılıklı hücumlar arasında ihtimale dayanıyordu 0 3 D (Botaİ f "ÜİV fî" oyıınun ilk komerini 7 nci daDurum 10 olduktan sonra Brezilfogo): Walter" ^ (Vasco de Gama), ••! ^ Alvaro (Santos) 8, Evartsto (Fla ^ kikasmda kazandık, fakat istifade e yalılar gevşediler, araa bizim sıstem mengo) 5, Canhet«lro (Sao Pa X demedik. 10 uncu dakikada Isfendi | V e taktıkten bihaber oyunculannuz yarın güzel bir dalışı ve pasını Meh I bundan istifade edemediler. ulo) 8. TÜRK M T. Şükrü (Fenerbah ^ med Ali avuta attı. Orta ve sol haf | 32 nci dakikada Mehmed Alinin çe) 9, Ahmed (Beşürtas) 5. Bas „,. larımızın kendi kabiliyetleri kadar j fevkalâde bir pasım Ercan beceriksiz J rt (Fenerbahçe) 13 Naci (Fe < o>namaları Brezilyablara hücum a bir kafa vuruşu ile kalenin üstün> (Istanbulnerbahçe) 8. Kadrt vantajını temin etti. j den avuta attı. Devre boylece 1 0 Bpor) 1. Seracettin (Kasımpa ^[ üstunlüğü altmda ^ şa) 1, Ayhan (Adalet) 2, M All . . 14 üncü dakikada sağaçıkları Pau Brezızlyahların <. isfendlyar (Galatasaray) 12. M. '• linho I. in fevkalâde bir şütunü Şuk , kapandı. •• All (Fenerbahçe) 19 Aydemir (I* ^ rü yumrukla kurtardı Akabinde d" Ikmci devreye her iki millî takım•• tanbulspor)l, Ercan (Beşlktaş) 6, <•nüne düşen topu Dıdi sıkı bir şütle da ikışer oyuncusunu " değiştirerek ^ Kadrl (Galatasaray) P, Lefter (Fe *> boş kaleye gonderdi. Nacinin fedakâr çıktılar. Brezilya mılli takımında Pau nerbahçe) 30 kaptan. bir atılışı muhakkak bir gole mâni linho I. ile Dıdi çıkmış, sağaçığa Sa4 NOT: Oyuncuların yanmdakl T Hnra vo w ^ r P Hp W?lter eırrııslerdı İ rakkamlar kaç defa mlllî olduk «. X larmı göstermektedlr. • GOL: Djalma Santos D: 1» • HALÛK SAN »••••••••••••> ?'••»•••• I Mayn 19Sİ Dünkü maçtan önce soyunma odasmda Sakat bultcıan Mustafa maçtar önçe son bir de nemeye tâbi tu tuldtı Fakat ne tice menfî çıktı. Mustafa oynayamıyacak VP ziyette idi. Gi vinirken duydu duğiı teessür yü zünderı okunuvordu». Mustafa oynamasmı pek ar 7M ettiŞi bu mçı kalenin ark" emdan vedek arkadaşlan ile birlikte seyrett' Maçtan sonra ne dediler? Brezilyahlar «çift vuruş» a iüraz edijorlar Bedava masrlubiyet BOtün geceyi stad kapısı önünden geçirdikten sonra akşama kadar da tribünlerde bekliyen; kısacası, 90 dakikalık bir oyunu seyretmek icin tam 18 saatmi, üstelik avuç dolusu para ödeyerek, fedâ eden binlerce, hattâ onbinlerce meraklı dün serâpa «sinira kesildiler. Brezilya, futbol it'barile hiç şüphesiz ki bizden daha üstün. Fakat dünkü maçı seyredenler, sadece ünlü bir isimden ibaret kalan Brezilya millî takımı karşısında ne kadar bedava bir mağlubiyete uğradığımızı yakinen gördüler. Takımımızın dün çıkardığı kotü oyun ve uğradığı mağlubiyetin doğurduğu âsâb bozukluğu işte bundandır. Tesadüfî bir gol, koca maçm mukadderatını tayin edlverdi. Ve biz birşey yapamadık... Bir türlü lâyık olduğu kuvvet derecesini tutamıyan haf hattının (bilhassa ilk devredeki) oyun ve netice üzerinde büyük tesiri bulunduğu muhakkaktır. İlk devrede Naci, haf hattındaki üç mevkii de doldurmağa gayret etti... Haf hattının bu kötü oyunu forveti geri çalışmağa icbar etti ve dolayısile muhacim hattı da allak bullak oldu. Koskoca 90 dakika zarfında bir tek pozisyon yakaladık; ona da Ercan kale ağzında kafasını uzatacağı yerde tepesile vurdu ve «zümrüdü anka» da semâlara yükselip gitti. İkinci devrede Aydemirin uzaktan savurduğu şut ile Ahmedin frikiki müstesna Brezilya kalesine ciddl denilebilecek bir tek top gitmedi. Mağlubiyeti ferdlerin üzerine yüklemek biraz fazla Inşafsızlık olacak. Aksayan bir makinede yerine oturmayan çarklar ârıza yaparken onu monte eden ustanın bunda bir günahı olmaz mı?... Hasılı, pek bedava bir maç verdik. Cem ATABEYOĞLU lUIUlllllUUUUUUUİUIIUlUIUlUUUUUlllUiJlUUUUJiUUUUUUIIIUUUUUUUUlUl Dolmabahçe rtadmra tallhsi» maçı bltmlş, mlllt takımımız hiç de lazla göz doldurmayan Brezllva mlllî takımına tek golle maîlub olmuştur. Şeref trlbünün'ie oturan kaflle relsl S C. Paehecodan başiıyarak maç hakkında düşünülenierl ö^rendlk. S. C PACHECO « Maçı hiç beîenmedım Vasatm altmda blr oyun ovnadık Turk takımı bende normâl kuvvete Eahlb blr takım Intlbaını bıraktı Bllhassa müdafaanız takım'mızı çok uSraştırdı Solb*k {Basrl) cok Kl futbolcu Sag haf (Nael) ve ga*açık (İsfendlyar) ı be ğendlm. HASAN POLAT Futbol Federasyonu Başkacı Polat ( üzüntülüydü. Dünya kupasmdaki en şöhretli ta« Gordüğünüz glbl tesadüfl blr gol kımlardan biri olan Brezılyalılar, le mağlub o'duk Bu maçı en az be rabere blMreblllrdlk h k devre Brezil dün Dolmabahçe stadında eskı takımlarının bir gölgesi ve ismi altında ya lklncl devre blz lvl ovnadık » dolaşıp durdular. Ve sahadan bizim HAKEM MARCHETTİ Maçm orta hakeml MarcheHl oyurnı hatamız yuzünden 10 galib ayrılmaşöv'.e tarlf efl « Ko'.av ve haflf lkl sını bıldıler. takımm blrblrlne fazla blr üstünlügt) Galıb Brezilya takımında muvafyoktu Brezllvalılar blraz daha lyl fak olan oyuncular iki bek Santostop kontrol edeMllyorlar • larla orta haf Pavao idi Oyun kalite E$FAK AYKAÇ bakımından vasatın çok altmda ceTek seçlcl soze yemlnle başladl. reyan etti. « Vallahl' ne söyllyeceğlmt bllmlBizim takıma gelince: Oyuncular yonım Tesadüfl blr gol'.e mağlub 01 duk Berabere kalablltrdlk İşte, gör ne yapsınlar. Ayaklarından, kafalarından geleni ortaya koydular, kabidünüz• GAZETECİ PİNHEİRO liyetlerini gösterdiler. Bazıları kifaRlo de Janelro'nun büvUk gazetesl yetsiz kaldıysa bunda onların kat'i•Ultlma Hora» nın muhablrl Mllton yen pn kıiciiV hir kabahntleri bile Dlnhelro Bütün arkadaslarma tercü man oldu Türk millî takımında da santrhafa « Brezilya takımı çok fena oynaKadrinin yerini Saraceddin almı$ dı Türk müdafaasmı blr defa blle ge Ayhanın yerine Mehmed Ali solhafa çemedlk. Ovun vasa^n altmda ldl.» geçmiş ve sağiçe de Aydemir girFLAVİO COSTA... mişti. Nlhayet, oyunu zor kurtarmanm M rtnd ve havası bulunan Brezllyalılatkinci devreye başlayan Türk milli rrn soyunma odasmda tek seçlcl F. takımı rakıbleri Brezilyalılara nazaCosta konuştu: ran hıicum avantajına daha çok ma« Bu maçı kazanmak blzlm İçin lik bulunuyorlardı. blr seref oldu Turk müdafaası mükemmeldl 9 uncu dakikada Ahmedin bir friBUtün Avrupa memleketlerlnde maç kik atışını Brezılyab kaleci kornere ları zor kurtarıyoruz Türtdvede de çıkardı. Korner netice vermedi. böyle oldu. Avrupa futbolü az zaman Oyuna tamamile hâkim olduğumuz da büyük llerleme kaydetmlş » bir sırada, 20 nci dakikada Brezilya Kendlstne bundan sonra futbolun vatanı olan tngllterede ne yapacaklan kalecisinin sebeb olduğu on sekız nı sordumî içindeki bir çift vuruştan istifade • D'dlşe . dldlse gallp gelmeg* ç» edemedik. lışacaSız» dedl. Oyunun sonlarına doğru oyun müYesane golü atau aağbek D. Santos tevazın bir şekil aldı ve netice değişköşetJe oturmus düçünüyordu: meden Brezilyalıların 10 galebesile ı Belkl d» tesad<)fen attıgı golO .. .Naci bir Brezilya akınını onlerken I sona erdi. Krdogan ARIPINAR luuuiHiıumiMitıuHuuumııımuHüniHiııııııııııııııııuıınııııııııııınııııııııımıııııııuıııniııııııiınıııııiıııııuiiiiıııııııııııuıiiiıııııııuııtııinıınıniıiı uuuınıuuınıaiiunnmmıııııuuuınııııııııııımııııııııiiiuıifliı İ , Mustafa oynyamaymca Ayfıan takıma aImdı. Fakat Mus tafa genc arkadasını kncaklıyarak ona muvaffakiyetler di [edi ve ağabeyce nasihatlerde bulundu. Adaletli A\han daha evvel ftalvadaki maçla da mi1'? formavı givmisti fakat bujün ne1heyecanh idi. Diğer taraftan rurgay da bu maçta kendı vt'îne millî takım kalesini koruya cak olan ar kadaşı Şükrüniin maneviyat' nı kuvvetlendırici sözler söyİprnekte idi. Turgay. bir ço! maclarda kendisine yedek beV leye^n arkadaşına bu maçta ye Jk bekledi. : ııtı.,ımıifMiııtnn;ıtfjj!iımıın:,:t • • • VADtOJ 11 VADESIZ VE. ÇIHTÇI TASAt^uF HESAPLARI İkfisad ve Ticaret Vekâleti, İç Ticarel Umum Müdürlüğünden. TOrkiyede yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanunî hukümler dairesinde tescil ve ilânolunan Guven Türk Anonim Sigorta Şirketi bu kerre müracaatla Be>oğlu acentalığına şirket nam ve hesabına yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dâvalarda bütün mahkemelerde dâvacı, dâvalı ve üçüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak ve Beyoğlu Dördüncü Noterliğince tasdikli 15.3.956 tarihli ve 67541113 sayılı vekâletnamedeki yetkiler verılmek üzere İstanbulda Pamukbank'ın Beyoğlu merkez şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair 1149 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olunur. TEMMUZ 1966 CEKİLÎŞİ 3OO 1 9 5O I AOET • • » • «» • • • • • OOO LİRA 1OO OOO İO OOO S OOO 1 OOO SOO 25O 1OO LÎRA 1OO !2O 2OO 3OO En eski zamandanberi Termal kaynaklarüe mejhur btr memlekettir. Tafsilât: OFFICE NATIONAL tTALİEN DE TOURISME (ENIT) İstanbul Tepebaşı Meşrutiyet caddesi 161 No. İtalyan Ticaret Odasından ve bütün seyahat acentalarından almabılir. ITALYA 5O I. >in Topkapı, Ampul Fabrikası civannda asfalta cepheli onbin I metrekare. elektrık su ve havasazı Tel 63 60 58 Safılık Kıymelü Fabrika Arsaları I Her nevi oto alım satımı yapıhr Tel 44 39 73 Müracaat: Saat 10 12; ^ M 15 18 arası • • • KAVAKLI* I T Ü R K İ Y E ( AYRICA 1 O O LİRALIK 5 O ESYA İKRAMİYESİ • Şoför Aranıyor \ Fabrika kamyonunda çalışmak için bılumum ehliyeti Haız I bir şoför aranmaktadır. Taliblerin kısa hal tPTi"Tıesini bil | diren bir mektubla (Şoför) rümuzu ile tst 176 Posta kutusuna müracaat VAKIFLAR BANKASI Sermayesi: 50.000.000 T. L. Önüm^tkki İki Keşide Plânını TAKDİM EDER 15 çekilişinde: 2 talihliye 4 talihliye 26 talihliye Bir şahıs için tutan ^ lngilizce Dersleri™^ Kadıköylülere mahsustur. Tercüman öeretmen I ŞUNİS BAYRAKTAR 9 Tel: 3619 30 (saat: 18191 120,000 lirayı aşabilen Omür Boyunca Aylık Gelir 160000 lira tutannda 40.000 liradan 15.000 Malzemesi fiatına 7 M boyunda 50 M/M köşebent demirinden imâl edilmiş 4 aded çatı makası. Tel: 44 01 61 ıımüı ıı ıtıını 11 tHmiüiııııncınnı ı Mesken ve Mefruşat Kredisi PARA §,ıııııııııııııııııııııııııuımıııııııııııııııınııı^ | 2 8 talihliye | lira tutannda 17 Temmuz çekilişinde: ^.'iıııııııııımııiMim'iHiıııımmııımııımfe | ş | 1 talihliye Bir şahıs için | 5 8 talihliye DOKTOR Dahiliye Mütehassısı | Şişli Hasad So. No: 262 | Telefon: 48 04 80 | HAMZA Z. AYBERK ) 1120.0001 = lirayı aşabilen = 35.000 Liradan 280.000 lira tutannda | 25.000 [ | | ömür Boyunca | Aylık Gelir 1 •" A * Mesken Kredisi ^ıııııııımıııiMNiıııııııııııııımuıııımııııııİ I PARA 1 =mıımmıımııııııınıımııııııiiiııımııııııii:i? numarası, ücretini b a n k a m ı z oder. = lira tutannda = Dr. R. FERİD BİR H e s a b ı n ı z d a k i h e r 1 0 0 Iiraya bir kur'a Taşradan gönderilen paralann havale T. C . Z İ R A A T B A N K A S I Dahiliye Mütehassısı Muayene 1719 Cumartesi 1519. Beyoflu İstiklâl caddesl Taksim Eczahanesi üzerinde. Taksim Palas apartırnaru No. • TELEFON: 44 31 U ANKARA İSTANBUL İZMİR BURSA (5313)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle