16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kur*ara TANRI BUYRUĞU ÖMER RIZA DOCRUL 25 LİRADIR T«teftiri tM büyük bez cild halinde takım olarak AHMET HALtT YAŞAROĞLU Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. îstanbul 31 inci yıl sayı 1 1 4 1 1 umhuri HLIRUCUSU : Y U N U S NAOI Telgrmî r« mektub adreıi: Cumhuriyet tstanbu) Pocta Kutusu tatanbu) No 246 Teleıoniar: Umuml Santrsü Numarası: 224298, Yaa Iglerı: 224299. Mtbaa 2"'429C HEP 0 SARKI Yakub Kadri Karaosmanoğlu, yeni yazdığı bu son ro/namnd» tstanbulun bir asır önceki dekoru içinde geçmiş bir eski zaman aşkını eşsiz kaiernile dile getirmiştir. Büyük edibimizin romanlan içinde hususî bir çeşnişi olan bu eser Varlık Yayınlan aras'nda çıkmıştır. Fiatı 1 Liradır. Çarşamba 2föayıs1956 Politik acılar üzerindeki baskı gazetecilere de tevcih ediliyor» Dün Izmır havalisindeki konuşmalarında böyle söylîyen C.HP. Genel Sekreteri Kasım Gülek ilâve etti: ((Fakat biz nasıl korkmuyorsak, gazeteciler de korkmuyorlar» Yapılmışı Tecrttbe erçeklertn dan hoşlaoaHjraa Mar«ler, biitün hınlanm İMsından ahnak, tatfü «indirip susturmak Isterier. Habcf yayan bir araç olduğu ifta, !••• teyi kontrol edebildi|i aisbetta hükumet kamu oyunn &* diledifi yöne çevirebilecefnd «MUT. BU M nının pek b<* bir kuruntndao ib«ret oldnğunu tarih boymea görttp durduğumuz halde, ban iktidarlaı nedeme kaç defa denendl İM kep Iflâs etmiş metodlant haşrurmaktan gen« de kendilerM •haMyorlar. Dttnyada 1 nıayıs Mosk»vadaki törende de£işlklik •Idu, Pariste kanşıkiık çıktı Moskova 1 (».a. AJ .) Bu defakl 1 trayıs törenleri, Stalm devrmin 1 mayıs törenlerinden değişik; bir fekilae cereyan etmıştir. Barısj kampanyaın burada da rol oynamı$,' askert geçıd resmi kısa *ürmü}, konuşan Mareşai Zukof da fazla teh, didler savunn.mıştrr. Zukof, Rusyanm «IJenin'irı yolunda» yürüyeceğinden bahsetmi? fakat kızılordunun yerü silânlarl» teçhiz edildiğini de j knydetmijtir. Mareşal Zukof, Rusyarun bütün memleketierle ban; 3 UMUMÎ PAIlitLAKDA Ç1ÇEK YAĞMASI B*hw Bayramı dün sehnmizde nese içinde kutlanhalk mesir» yerlerine. rj«rkl»ra akm etmijtir. Bu arada parUUrd* ho«a fitmly«ı «ahneler olmus, bazı çocuklar, yasak olmasına raftmen, kendi husua! bahçel«rind« iaoto tSU çioekler» Mİdırmışlardır.. R«sim, Yıldu bahcesinde rahatca dcek toplayan bir eocu^u r t annesM «fistcrmektedir. Fiatlar ne kadar arttı? 1950 1955 yılları vasatî fiatları ile 1956 mart ayı fiatlarmm mukayesesinden çıkan neticeler (Gumhuriyet ekiplerinin anketleri uzerine hazırianan endeks) Arkan Sa. 5, Sü. 7 de Vzaktara gitmeye ne hacet, um on beş. yıllık tarihimi» ba gerçeği 300 ispat eden adeta kronolojik bir n i aaldir. 19401945 yd CJU>. iktidan güdtimlü bir rejimi tetUk ediyordn. Kasun Gülek İzmirde t . R F . liler arasında tenkid etmek, hattâ hUkumeti» betzmlr, 1 (Telefonla) CJU". Genel yapmıştır. Güleğin bu «eyahatınde fenemiyeceği yanlan baaıp y»yı»lamak fiien imkânsudı. Böyle ol Sekreteri Kasım Gülek, bugün Sefe kalabalık vatandaj toplulukları kenduğnı halde, gazeteler lerhest btra rihısar, Urla ve Çeşmede tertıblenen disint geniş çapta tezahüratta buluııCMJP. toplantüarında hirer konugnra Arkası Sa. S, Sü. 5 te kılıp bir kac ay lonrm »eçimler* gidilinee, HaHt rartiamta hiç *> parlak bir netice ahnadığı föriildu. Fmdık ihracah ile S milyon Eğer jazetelerl baskı altınd* tatlr"~ur lirahk kaçakçılık makla iktidara wcrg\ toplamak hâdisesinin dııruşrnasına mümkiia •Uayfc, İ9H scçioılcrl. bujfün başlanıyor 5yle mi reçerdi? Buna karjılık 19501954 yıBan arasntda ynrdn840 ton ftndık ihracatı ile muzda tamamile demokratik bta S milyon küsur liralık döviz kaIlâdiseyi teessürle karşılıyan basuı rejimi hüfcAm sfirttyord*. B*f çakçılıgı hâdisesinin ilk duruşmaC M. P. Genel Sekreteri fok gazeteler Demokrat Parti ffcti. sına buRÜn saat 11 de 1 incı asliy» 1956 MART 195b MART 1955 MART 1955 MART 1950 danna kanjı ateş püsküriiyor, b*fflPartimiz Türk basımmn ceza mahkeme^rnde ba'larapaktır. ta Adnarr Menderes olmak tbere emrinde ve onlann Arkası Sa S. Sü 3 te Cumhuriyet ekiplerirun yapüklan anketleri müteakıb hazırianan endeksin neticeleri hoşlarnnadıklan bakanlara diledikyanmdadır» dedi BUhassa 1955 yılından bu yana pi zioğlu, Yurdakul Fincancıoiltı, S. Arleri gibi hiicum ediyorlardı. 1954 yasada perakende fiatlar ve hizmet soy yapmıslardır. Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) 1856 Kınm muharebesinden sonra secim kampanyası, hpkı 1954 deki ler için ödenen ücretler suratli bir * * * bu harbe iştirak eden Türk ve ya Bazı İstanbul gazetecilerinin 28 nigibi demokratik bir bava içind« tempo ıle artmaktadır. Aile geçindırsın, geçindirmesin, her bancı hekimlerin işbirhğile kurulan san gecesı Çankaya polis karakogeçti. Muhalefet sözcüleri, hattâ tnGazetemiz bu artışlar hakkında bir vatandaş bilhassa 1955 yılı sonuna doğ (Cemiyeti Tıbbiyei Şahane) Cvım lumda tartaklaniıalan ve hakarete •af s»ıırlannı da aşarak fttidan fikir verebılmek içın muaj yen za ru, fıatların sur'atle yukseldiğini gör huriyetten sonra (Türk Tıb Cemiyeti) Arkası Sa. 5 Sü 1 de manlarda neşredilmek üzere bir u mekte ve bilmektedir. yerden yere vurmaya çalıştılar, hüadını alarak 100 ya$ını doldurmuş bumumi perakende fıat endeksi hazırFiatların yuksekliğıni anlıyabilmek kumet aleybine söylemediklerini lunmaktadır. lamağa karar vermıştır. içın, çarşıya çıkıp alış veriş etmekbırakmadılar. Ne oldu? Demokrat En eski Türk ilim derneği olan Ankara mümessihmiz Ecved Gü ten başka, indekslere bakmak icab «t Parti, seçimleri 1950 ye kıyasla daKurulacak bankanın sermayesi (Türk Tıb Cemiyeti) nin 100 üncü resin tarafından hazırianan Dİrırcı tıği malumdur. Ancak memleketimiz ha da parlak bir zaferle kazaifdı. Shakespeare'İn eserlerini yıldönümü münasebetile 1 haziran ta30 milynn lıra olacak, buna dair endeksimizde İstanbul içın 333 ve An deki resmî indekslerın. pahalüığı lâyı rihinde başlayıp 3 haziran akşamı Martov'un yazdığı VValta&an Mılli Eğitim Bakanhğınca kara için 327 maddenin 1950 1955 kile aksettiremediği de bedihidir. En Demek ki basınm gn reya ba sona ermek üzere tstanbulda büyük yılları ortalamalarile 1956 mart ayı az 34 ay geç yayınlanan gerek Bakan süıgham'm mezanna gömhazırlanıyor rejime bağlı kılınnum Oe kaffln v» zengin bir tören tertiblemıştir. ortalaması anket yolile tesbit olun lığın fiat endeksi, gerek Ticaret Oda düğü ıddiasi mezardan brr oyuna dışandan tesir etmek miiraa tarafından neşredılen geçinme inBu müıaMoetle dün blr basm topAnkara 1 (CumhunyetTeleks) muştur. şey çikmaymea iflâs etti lantııı yspan Omlyet Başkanı Ord kün değildir. Basıtı hürriyetinden tstanbuldaki fiat anketlerini ar deksinde son aylar içinde tesbit ediîlkokul öğretmenleri Yapı SandıProf Dr Kâzım tsmall Gürkan tören len fiatlar ekseriya 5 yıl evvelkinden faydalanan muhalefetin, Mdece bn hakSıcd» gazetecilere gerekll lzahatı K o n y a d a b ü y ü k bir kapalı salon ğının yerme kaim olmak üzere ku kadaşlarımız Vasfiye Özkoçak, Maz daha düşüktür. Bu bakımdan müsteh demokratik hakka dayanarak iktivermlîtlr. rulması istenen Öğretmenler Ban har Kunt, Cenab Ozankan, Metin Er Arkası Sa. S, Sü. 2 de toplaııtısı yapıtacak gin, Ankara anketlerıni ıse Said Terdara geçmesi miimkün obnadığı fiBundan anlaşüdığına göre b&len Tür kası mevzuundakı çalışmalar hayli bi, basını susturan bir iktidann da klyedekl 7000 hefclmln 500 ü cemlyete lzmir 1 (Telefonla) Hür. P. me ılerlemiştir. üyedir Tanl ceınlyet üyesi olabllmelj •ntidemokratik metodlarla kendiBu hususta Millî Eğitim Bakantçln ent«re«an blr çalıçma yapmak Te buslarından Ferıdun Ergın ve Mustanl halka sevimli göstermesinc imblr t«z Mvunmak mecburlyetl vardır fa Ekinci bu sabah uçakla Ankaradan hğınca hazırlanmakta olan kanun kân yokrar. (Türt Tıp Oemlvetl) bundan bajka Sehrimize gelmişlerdir. Akşam üzeri tasansı, kısa zamanda ikmal edi Arkası Sa 5 Su 1 ae Ismail Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Asıl dava, gerçekleri ratasdaştan lecek ve B.M. Meclisine sevkedıtaklamakta değil, vatandaşa hoşlalecektir. Mavıs ayının ikinci pazannda kutknacak «lan giin münanacağı gercekler hazırlayıp snnaTasanya göre Öğretmenîer Bansebetile çocuklar anneierine hedı>eler verecekler bihnektedir. Halktn ekonomik •• Arkası Sa. 5, Sü. 8 de »osyal durumn lyi idare edilir, adaMillî Eğitim Bakanhğınca cAnn« çocuklann kendi çaplannda anneielet dııygnlan hırpalanmaz, ferde aid ler Gunu» olarak kabul edilen ma rine hediye vennelerini isteyeceklertemel haklara saygı jçosterilirse, ikyıs ayının ikinci pazar günü memle dir. Hediyeler çiçek buketi, resim, tidann iktidarda kalma şanslan da ketimizde bu sene de kutlanacakbr. şiir, yazı şeklinde olabilecektir. « risbette artar. Bu saydıklarumz Bilindiği gibi, batı memleketlerinAynca Kadınlar Birliği tarafındBD yapılamadı mi, fazetedleri korkntdeki anneler gününün memleketimiz hazırianan konuşmalar rady» Shakespeare mak. gazeteleri sindirmek hie btr de de ihdas edilmesi ve Türk anala(Yazıst 5 inci sile yayınlanacaktır. işe yaramaz, olsa olsa ters netice rına yakışır şekilde ele alınması için, vererek halkm hoşnudsuzluğımu bir Türk Kadınlar Birliğinin yaptığı Beethoven'in, Bach'ın, Verdi'nin, teklifin Bakanhkça kabulü üzerine, kat daha arttınr. Tchaikovsky'nin konservatuar mebu sene 2. defa «Anneler Günü» kutrunu olup olmadıklarını arastırO zaman. mutlaka iktidarda kallanacakbr. mak ne kadar abes ise, Remmak istiyenler yalnız basını baskı brandftn. Rafael'in, Goya'mn, VeBu münasebetle öğretmenler, d e n Bltına almakla yetinemezler; her lâskes'in akademiye gidip gitmelerinde bu konuyu işleyecekler T» alanda harekete gecmek, demokradiklerini düsünmek ne kadar gutik hürrivetleri alabildiğine kısmak lünç itt, bizee Şinasi'mn, Agâh torundadırlar. Bu da adı üstünde Efendinin, Namık Kemal'in, AhTürkiye Brezilya mllll maçı dün sustaki tefsüâtı son sahifemizd» b u dında oynanan Türkiye Brezilya Dolmabahçe etadyomunda oynanmiî, lacaksınız. med Mithat Efendinin, Ahmed NADİR NADİ maçının biletlerini yüksek fiatla saRatim'in, Yunus Nadi'nm dli tahTakalanan karaborsacılar tan 24 karaborsacı Emniyet memur Arkan Sa. 3, Sü. 5 te 26,000 seyirci bulunmus, oyun 1 0 aleyhimıze neticelenmiştlr. Bu hu Dün Dolmabahçede Mithatpa^a sta Arkan Sa 5 Sü 8 de sil pÖTtip gbrmediklerini tahkika kaXkısmak da o dereee beyhude olur. Ankaradan gelen haberler yeni basın tasansına gazete başmuharrirlerinin, fıkra Tnuhamrîerinin, neşriyat müdürlennin âh tnhsil Dün MiîMyetci Çinden şehrimize görmüs olmalan mecburiyehnin gelen Amerikah hemşire isim konulacağını bildiriyor. Bir membenzerliğı yüzünden meşhur leketin elçisinden sorma. valisinden sorma, mebusundan sorma, yıldır Alice Fay zannedildi pelcilinden sorma, hattâ, reisicumhurundan sorma, sen gel mssBir isım benzerlıği, 55 yaşındaki Uği yüzde doksan Allah vergisi Amerikah bir kadın turisti, ummameziyetlere mütevakkıf iken gadığı ve arzulamadığı bir rahatsızzetedsinden âîi tahsil mecburihğa manız bırakmıştır. yeti oro. Böyle bir tahdidin ko15 gündenberi muhtelif Istanbul nabileceğine aklım\z ermiyor ama gazetelerinde intışar eden havadissayed konursa kon«» bugunkü ler, şöhretli Amerikah fi!m yıldızı basın mensublannm bir çoğunun ve şarkıcısı Aliee Faye'in. 1 mayıskalemlerini fctrmnj/* tesebbüs Teleıoto CL:.JHURIYET Ankara istanbul ta uçakla şehrmize çeleceğini biledecek demektir 'nönü ve Necib Mustafa Bekir dirmişlerdir. Havadisler, Parkotelin Zamammızda iktidardan dü^en AnKara, 1 ıı^umhuriyetTeleks) hangı şartlar altında gıttığıni vc o n rezervasyon defterine ıstinaden ve 36 sene evvel Harputtan Amerıkaya da çalışaıak hayatını nasıl kazandıpolitikacılann gazeteciliğe heveslenmeleri moda oldu. Böyle bir rilmiştir gıden Necib Mustaia Bekır adında bir ğını anlatmıştır. kanunn çıkaracak olan bugünkü Amerıkada tahsil ederek bakteriyoDün hâdisenin içyuzü meydana şahıs, bugün Ankaraya gelerek C.H Octidar milletvekilleri aeaba aynı çıkmış. kendisine ver aynlan Alice P. Genel Başkanı Ismet Inonuyü Par loğ olan Mustafa Bekir, 36 yıllık mem zamanda fcendilert için de yannki ti Genel merkezınde ziyaret etmıştı leket hasretini gıdermek için Türki Faye'in, şöhretli film yıldızı ve yeyp geldıeını. Ankaradaki zıyaretlebir fcaptyt kapamıı olmıyacaklar C.H P. sine karşı sempatisı olduğu şarkıcısı olmavıp, Milliyetçi Çüıde nu soyhyen Necib Mustafa Bekir bu rıni tamamladıktan sonra doğum y»» vazüell blr Amerikalı hemsire ol riyareti urasında kendisile konuşan ri olan Hortnıta eıdeceğini büdirmla* * Btaıkfi mıtm Brezilya Mİbekl tarafmdan yapılan tek golfl Arkası Sa 5. Sü 4 te gazetprılere Ankarada Döviz kacakçılığı dâvası Türk Tıb Cemiyetinin 100 feıcü yıldönümü kutlanıyor gazeteciler 1 hazirandan 3 hazirana kadar devam edecek törenler tertipiendi Httr. P. Ege ve Konyada Eaaliyete geçti Öğretmenler Bankası Shakesneare muammâsı için dün acılan mezar "Anneler Günü» Brezilyalı futbolculara 10 mağlub olduk Yasak kalemler Dütıkü maçta 24 karaborsacı yakalandı, hâdiseye îki İzıurli hakemin isimleri de karıştı 36 yıl sonra Amerikadan dönen Harpatla dün İnönü ile görâştu Beklenen sinema yıldızı, meger hemşire îmiş
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle