14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET IMaynMM lOKİlknMAHSUSA VTM.M.6UWBUBAŞKANI Perde ÂLBAY HÜSAMETTİN ERTÜRK T u u : BAMİH NATİZ TAN8TJ 1 I I ürriyet gazetesi gecen f S S S S ! gün, Mardinln genç BeleJ I I diye Reisi Besir Günay tarafından alınan esaslı tedbirler sayesinde üatlann yüzde kırk düşürüldüğünü överek yazıyordu. Etin kilosu 30» kuruşmus; ıspanağın e. yoğurdun 27, yağlı taze peynlrtB Askcri tebt talebeleri, euma geeeleri bu dar120. odunun 5, kömürün İS kuruşmus, M«kt«bi Harbıysd» taieb* gâha devam ederler, bu sayede el alSyasal Bilgüer Fakültesi fikir ko •assrfBssaa^Bk*/ | bil değildir. Fakat idam cezasının a yumurta 5 kuruşa imtş. YAZAN: mefgul olm&kun x«vk tından gazete ve meemualan *1* *•ik«n lunun münakaşalı bir konferansmda leyhinde bulunmak için, bu da blr BeHri diğer kücük şehir ve kasabaMfimtaz Tprhan tşçi SendOcalan idam cezası mevzuu hakkmda konuTaiebelıgımız, #a harykyüi çirirlerdi. Bilhassa bizim Yenlcamisebeb teskil etmez. Zira, difer hürri ar da Mardini örnek alabilirler Bu y« gok deOUtoauiu kur d«vr» leıaaui deki berberimiz, tarikati BektaaiyeBirliçinln bugün yapacağı şuldu. Konuşanlardan birisi de ben eti tahdid edici cezalarda da tamir „ . umumi ucuzluğa yol açabilir. Hatdim.Ertesi günü matbuatta, Berdetti£ıya ^fc den Hacı Hasim Efendi de Jontürk•tznjf u. Aıieitlebâa imkânı yoktur. Oruz sene ağır hapis tâ büyük şehirlere de tesir edebilir. tophntıda izahat verecek ğim fikirlerin başı ve sonu alınmadan, aanjn, Jj<buzzıya 'levtısın, NajnUt Ke lerdendi. Sütlüce dergâhının aeyhi cezasına mahkum edilmiş olan bir Elbette İstanbnlda aynı Üp tıücah fT> n kimsenin yirmi dokuz sene cezasını dele, sırf Belediyenin himmetile olaÜç günden beri şehrimlzde bu ve binaenaleyh bu husustaki fikirle maiıtij AfKHiınttk P K" ( izouriı aaır Münir babanın oğlu Hüseyin Ulvi Temyiz Mahkemcsi Oîuncü Ceza Dairesi Reisi surette açıklanmadan, çektikten sonra adlî bir hataya kur maz Gerçi Prof. Gökay kasaolara £ar*l üuagaurun, kaotot itız» i«vu* Bey burada traı olur, her defasında lunan Çalışma Bakanı Mürntaz rim hakiki ğıa v* ievufc Jrıitmua «serian, fur da buraya gazet* getirirdi. Haa Ha Tarhan, İJ muhitlerindeki tetkikle muhtekiriere idam cezası verilmesi an olduğu anlaşılsa bir kimsenin ha yenilmemtk için Calufa karsı Davnd nin cezadan ziyade bir zulürn yetin müdafaasıen mühim esas, cemi idam cezasmda boyle bir had mevcud lri| çıkarılabilecek hususuna verilen e değildir. sim, eline geçen bu gazet* v* mee rine devam etmektedir. Ian *tt fioil 0İtujiMiiiax pisanede, münferid hücrede geçirmis gibi didinlyor. Tavsiyelerin6 de kulak olacağı sözleri intişar etti. Cumhuri hemmiyet kadar cezanın şahsileştiril5 Faydasız bir cezadır. Korkutasmalı. mualan Merdivenköy dergahında ftfr^pjnnm j^g r*wnvn yaMiJL Bakan bugfin saat 18 de, t « i Sen yefin okuyucular sütununda da ken mesi prensipine de ehemmiyet atfo ma hassası da mevcud değildir. tdam olduğu maddi azabı telâfi edecek bir Bektasi fairi Harabi'y* yollar, e da Şöyle H: husus tasavvur edilebilir mi? Kaldı Bua ıtvııyt •auena«>ıar, dikaten BirUginm Beşikta^daki lo disini şahsan tanıdığım ve hürmet lunmasıdır. Münhasıran cürüm işle edilen bir şahsı seyredenler, ve yahud ki, yerj'üzünde islenen cürümlere ve Haberlere göre, dün, fhtiyacııı yüıMecauo, i sro*ü lie i tekke mensublanna okuturdu. Topnuna, ettiğim Hâşim Nahid Bej'efendinin, mek için cürüm işliyen kimse fle. idam olunduğunu gazetede okuyan kaline giderek yenl idare heyetile verilen hükümlere nisbetle adlî hata. de altmışı nisbetinde et kesilmis. fcınn, iauır U* ituur*, A«ı* Garıc; kapı Sarayının içind* de Jöntürk gene aynı cümleyi tekrar ettiğini gö zaruretlerin, bir takım içtimai saik lar, âni ve muvakkat bir heyecana teskilâtına mensub kimseler vardı. "HT toplant! yapacaktır. Mümtaz rünce, tamamile ilmî bir mevzu olan lerin ilcası altmda cürüm işliyen kim kapılırlar Fakat bu heyecan zail ol hemen hemen yok denllecek kadar Öyle ise vatandaş da etten azıcık el üaUaiUau. çekmeli. Toriğin. palamutun ıskarasın azdır. Tarhan bu toplantıda; eski, yeni iî bu husustaki fikirlerimi açık bir şeöa Enderunu Hümayun Beyleri olaînin vaziyeti bir değildir. Binaena duktan sonra ceza, korkutuculuk vasdan »lallah diyenler ucnzlıyan ynva 4 İdam cezasınm dereeeli olmaeırak yetişmekte olan Divanyolu ecza çl mevzuaü hakkında Izahatda bu kilde arzetmek için bu yazıyı yazmak leyh, mücrime verilecek olan cezada, fını kaybetmiş olur. İdam hütnnü (MVMmü nutıta taiaxayw na gelince, bu da esaslı bir itiraz ala murtanın sahandasını, çılbırtnı, tfirlfl nesi sahibi Süreyya, seferli koğusun lunacak ve idare heyeti Cyelerile iş lüzumunu hissettim. ceza il* cürüm arasında bulunması nün infazını seyretmiş nice iv.nlar şekillerdekl omletint. salatasını y e okudugu kmfelan keatroi •dan Kâzım, Hayri, Arab Cafer, Bag çllerin isteklerini tesbit edecektir İdam cezası hakkındaki fikirlere ge zarurî olan nisbeti âdileyi. cemiyetin vardu ki, bılâhare kendileri idamı is rak telâkki edilemez. Zira, idam ce meli. Yerli sebzenin sebHleseeeği devzası aleyhinde bulunanların kabul et«terd». dad köşküne roemur Avni Beyler, bu Diğer taraftan yenl birlik idare çebilmek için ceza hukukunun tekâ müdafaası bakımından olduğu kadar tilzam eden bir cürüm işlemiş, seyir Hkleri müebbed ağır hapis cezası da re kadar böylece idare olmalı. »kirte. sahada son deree* faal idiler. ve temaçasjr.da bulundukları sehpaBatılı ev kadınlan. paha!ı!ıkla saheyeti dün bir toplantı yaparak, mül safhalarma kısaca bir göz atmak mücrimtn sahsında da aramak \hz ınderecell defildir. dır. Görülüyor ki bu noktai nazaıa ya bizzat kendileri gitmislerdir. va^ta betedlyelerden ziyade tesirli , , Denilebilirdi ki fehrin her semtm üyeler arasında işbirliği yapmıçtır. lâzım geUnektedlr. 5 İdam cezası. faydasız bir ceza oluyorlar. malum. Fiatlan yükselen İdam cezasının lehinde bulunanlar Ceza hukuku bilebildiğimiz ilk saf ;öre ceza, bir gaye değil bir vasıtarindeki iylnler, hep sivil menuırlar • d e h e r aahaUegind^ mekteb olsun, Baîkanlığa eski ba^kan Seyfl Dehalarmda, şahsî intikam fikrile bas dan ibarettir. Su izahartan s>jııra idam bütün bu itirazlâra ayrı ayrı cevab değildir. Ne de olsa, halk kütleleri mala derhal boykot ediyorlar ve gataraiuıdan takib olunurdu. Fakat bu ! d e r g â h o ] s u ı u tekke v e y , faraathane minoy yeniden s*çilmişttr. vermis, noktai naıarlarmı yukarıdakı arasında tesirinl daima muhafara et lib geliyorlar. Blzde de ev tdaresl lamıştır. Bu, cana can, göze göz dev cezasının mesruiyet ve »demi na nftmen bütün yasaklar ihlâl edi | bulunsun, hiç umulmıyan kimseler mektedir. İdam eezasmm leyh ve a umnmlyetle kaclınlanmızın ellndedir. çurütmek suretile mü ridir. Bu devrede ferd, kendisine ya ryerml bu fikirlerin ısığı altındn mü fıkirleri Hyor, gencler, el alhndan ve gizli bu teşkilâta dahildiler. Hepsi Padisa1 püan bir fenalığın öcünü aynen mu talea etmek icab etm'îkte'lu . îdsm dafaa etmişlerdir. Yukarıda sıralamı? leyhindeki mütalealar bunlardır. 'ahalı maddelere dirsek çevirmelidirfizli hem dahilde yazılan, hem ha ı ha karşı diş biliyor, bir gün saltanaYanpn ve se) fet&ketzedelertne kabelede bulunmak suretüe almakta. cezaa, beseriyetin kendijini tan'dığı olduğumuz aleyhteki fikirlere nüteİdam cezası hakkında müelliflerin er. Faraza .. ricden memleket* ithal edilen gaze J tı yıkarak iktidara hür fıkirli bir cezayı bizzat kendisi tertib etmekte en eski devirlerdenberi mevcud bu nazır olarak lehteki fikirleri de su noktai nazarlan o kadar muhteliftir Gelişlgüzel bir misal: Amerlkftn yardımı teleri, mecmualan, kitablan okuyor,' Padiaah getirmeyt düstmüyorlardı. He dir. Ferdin kendlsinin bu cezayı, ya unmaktadır. Muhtellf safhalar ge suretle hülâsa edebiliriz: Bütiin Batınm yedigi «palaclnka» ki, hattâ aynı mekteb mensublan a Thnpn ve t«' felâketlne ujnyania ni öcü almağa muktedir bulunmadiS! çirmis, bazan tasviri, insan tüyleistibdad idaresine karjı, derin bir [ yecan bilhassa zabitan arasuıda daha 1 Gerçi hayatı insana cemiyet rasında dahf, bu hususta fikir flıti diğer ismile «krep» tatlısını bir \os\irt nefret ve Padisahın etrafındakiler* | fazla İdi. Memleketin tarihi dikkatle ra, r.eni» «ıçfcde y«rdıra yapılmasi hu hallerde ise, kabile veya klan reisi ürperten iskence safhalan vermemistir. Fakat cemiyetin üpkı lâfı mevcud bulunmaktadu. Bilfar7 yemeğinden sonra aile sofrasma fiınkarsı anlatılroaz bir husumet duyu j tetkik edilirse Hürriyet ve Mesruti •uıunda Başlcar Eisenhovrer'ln, Ame ve yahud mağdurun akrabalanndan mak. bu yemlşstz mevsimde cohık gostermlştir. İdam cezasının bir ferdin kendlsini korumak hakkı yordu. Talebenin bir çoğu Jöntürk , yete, Cumhuriyete kadar bütün yeni rik, n KızıLiacma vermls olduğu dirf k birisi cezayı tertib etmektedir. Fakat mefruiyettni, diğer cezalarm mesrui gibi bir korunma hakkı mevcuddur. positivistlerden Garro Falo fle Lom çocuğu keyiflendlrir. Elbette. portat!f Oertru nx>raIekPtimize gSndertltn broso hflkf olarak doğan mücrimletafkilâtına dahildi. Ben de Pangaltı ve hayırh hareketler* ordu mensub Et'yük bir parti yırdım malz«Tne«l, bu da ceza mahiyetinde bir hareket yetinde aramak lâzımdır. Cezanın içal kabnklan atılmamış. reçele. marBundan başka filhakika insana halubesin* kayıdlı idim. Harbiyed* | lan rehber olmuşlardı. Işt* bu ta Arr.erltan R E. Calan nakllye olmayıp öc alma esasına istinad et tima! bir fayda olduğunun kabul e yat denilen bahşayisi cemiyet ver rin cürüm işleme kabiliyetlerinl, ve melada tahvil edilmiştir. Bn yarnı i fransızca hocamız Binbası Çürüksulu j rihte Harbiye ile Bahriye blrbirleril* İle dün sab'b ltmanımiza gelmiştir. mektedir. Bu devrede ceza, tamamen dilmesine ve bu itibarla meşru adde memistir. Ancak, bu diğer eeza raset tarikile nesilden nesile intlkal bedavaya gelmiş marmelât kavanoruinsiyakidir. Mahmud v* muavini piyade Mülâzim , rekabet halinde idiler. Heybeliadadaki Gcml flî lî.000 kat çocuk çamîi için de variddlr. Hürriyet de, ettirebilecekleri dolayısile, bu gibile nu raftan indirmpli. Pek yaljnknt ve dilmesine göre cezanın son haddini lar rin Idamlarma taraftar oldukları hal fazlaca unla yapılmış onıletln lelne Bundan sonra ilâhi intikam devre teşkil eden idam cezasının da meşru tıpkı hayat gibi, insanlara cemiyet •vveli Bunah Muhiddin Beyle gene Bahriye Mektebi mertınlanndan E 13 bOyflk Mndık cefldll fi'epe de, gene aynı mekteb mensubu Ferri marmclâttan koyup kalınca sicara Tardunaları Sultantepeli Ferid £ dirneli Mülâzim Sami Efendi, Pa 2000 ad«l batifniye. <>984 arted çocıik si gebnektedir. Memnu füllerLn işlen iyetinde süphe yokrur. 18 inci asırdan tarafından verilmemistir. Her insan, tdam cezasınm aleyhinde bulunmak böreği gibi dürmeli. bükmeli. üstüne risten gelen bu gazeteleri, o tarihte lara hediye kutııçıı. 100 sandıfc mekteb mesi, Allahın gazabmı tahrik etmek beri Idam cezasınm leh ve aley yaradılışmda hür olarak doğar. Binafendi, Paristen gelen gazeteleri. mecma;zemesl v« 6.900 paket tohınn var> tedir. Binaenaleyh memnu bir fiilin hinde bir çok sözler sSylenilmiı, u enaleyh cemiyetin, hurriyeti de tah tadır. Bizim noktai nazarımıza göre. pek az toz şeker İ<te ncuz ve besmualan bana verijorlardı. Ben de Edirne postanesinde genc bir memur dır did edememesi lâzun gelir. Halbuki idam cezası lüzumlu btr cezadır. Ce eyid bir tatlı . Avrupada «adaıılar, failinin. münhasıran Allshın un uzun yazılar intişar etmlftir. münasib gördugüm, itimad ettigim olan Kırcaalide dogmuf Talât Efennı teskin etmek tçin cezalandırı.T»ı.tAmerîkan filosn tzmire gltti ıdam cezasmın aleyhmde buhınan bu itirazı yapanlaruı hurriyeti tahdid za kanunlarmda tıpkı, eezahanrJerde bunu gehtimizin Inkantalnnnda da «rkadaşlara dagıtıyordum. Fakat bir dlye ( 3 \ gizlic» gönderiyor jo da edid cezalara ses çıkarmadıklan gS kırmızı camlı dolablarda taklannn arar, alaminüt yaptınrlar. Î7 nl»«ji akssmındanberi llmanıraır sı ieab etmektedir. Bu öyle umumt arın fikirleri «u suretle hülasa edil gün Binbajı Çürüksulu Mahmud Bey r muhite bunları yayıyordu. Bu devirrülmektedir. siddetlt zehirler gibi yer abnalıdır. Bunn şlmdiki mevsimde njır bn da .nlsaflt buîunan Amerika B!rlefi'< bir kaide hallndedir ki, cemiyetin büyakalanmıı Te Rodos kalesine sürül I de gerek Harbiye ve gerek Bahriye 2 ölüm cezasında gerçi ıtîah e Ancak idam cezası verilecek curtbn lanlara da çare göstereylm. Beyruta 1 İdam cezası mesru değildir. ZiDtT'ttlsrl donamna!» Afcdenlı altinc: tün uzuvlan bu hakka maîik bulunmüîtü. Mektebi Harbiye talebesi Fe talebesi kendilerine (Sülejinan Paşa i insana hayatı, cemtyet vermemlş dici bir vasıf mevcud değildir. A n lerin çok dikkatle nazardan geçiril son seyahattmde öğrendirim bir ha« fiîo^una m'^sub Amiral J. Sylvester ku maktadırîar. O kadar ki. memnu fiili rid Efendi iw korkudan Mısıra kaç Fırkası) admı vermişlerdi. Çünkü mar.nasındakt «trflbik» sancak eemkı isliven kîmseye, tâyık oldugu cezayı tir. Allah vermistir. Cemiyet, insana cak cezadan gayenin yslmz i.<;1nndır> mesi lâzımdır. «it yoeSırt yemegi var. O da alamimıjtı. Amı bun« rağmen Paristeki | meşhur Sıpka kahramanı Süleyman 11» Ikl nckiiye gemistnden müt»5ekV tatbik etmiyen klm olursa olsim, ilâ vermediğt bir hakkı insandan nez'e ma, ıslah olmadığı âîikârdir. Bugün Islftm ce hukukunun esaslı nüt. Türklerle temas kesilmemiştL Bir , p a ş a , Harbiye talebesüe Abdülâzizi fllo. dQn sa^ah saat ! de tzmire tn(! h! gazaba maruz kalmak tehlikefl tle demez. > kabul edilmis bulunan »çtimal men bir prensipl mevcuddur. Cezayı, Temiz btr torbaya İki kilo Silivrt Müddet »onra Çürüksulu Mahmud Be hal'etmişti. Bunlar da Abdülhamidi tevoeeiheti llmanıırızdan avnlmiştır. karsı karşıya bulunmaktadır. 2 İdam cezasmda ıslah etme ga faat nazariyesinde «mivetin konm styasetl adile, siyaseti zâllme diye iki yoğurhı koyap ve 24 saat süzülmeğa yln Rodoften kaçarak Parise gittiğini yıkmağa karar vermi»lerdi Sulta» Dün Vilâyette yapıian toplantı Daha sonralan cezanın üçüncü dev yesl mevcud deŞildir. İdam edilen blr ması keyfiyeti de vardır. İnsan vü kısma ayırmaktadır. Muastr ceza hu bırakıp «torba yoğurdn» haline potiöğrenmlştik. | Abdülhamid. âdet olduğu veçhile şahsm artık ıslahı bahis mevzuu o cudü, bir takım uzuvlardan teşekkül kukuna göre siyaseti âdile. islenen eü rin. Serinde. hele buz dolabında günBshar TJajramı mönas»betüe dün resi başlamaktadir. Bu devre, cemi amaz. eder. uzuvlardan birisinin tedavisi Heybeliadadaki Bahriye mektebin ] ramazanın on beşinde Topkap'ı Sara r*sml daireler tatll olduju halde. Vi" yet hayatında, siyasî taazzuvun başrumle verilen ceıa arasmda âdil erce dayanır. Bundan btr kaç kaşık* 3 Bu cezanm tamiri kabll de gayrikabil bir hastalığa düçar oldu blr ntsbet bulunan eezadır. Îşlenen tabağınıza koynn. Hafifçe su'.ınılırın, de de boyle bir teşkilât vardı. Orada • yına gelerek Hırkai Seril dairesinde vt Belediyt Rels! Prof. Gökay laban ladığı devredir. Devlet mefhumu, artalebeden Edlrnell Sami, Haydar, [ Emanatı Peygcmberiyi ziyaret ederdi. 9 30 da Vıâyıt» gelerek muavlnlerl Î1 tık tebellür etmeğe başlamış, âmmei Sldlr. Adlt hatalar her zaman onbl ğu. bilfarz kangren olduğu zaman vü cfirümle verilen ceza arasmda Adil msfunlaştırm. tnznnn ektn. Tabağıa kardesi Behçet, Trabzonlu Osman, | Her zamanki yolu Karaköy köprü ırfl'ilm bh toplantı y^pmıştır. Ssat nizamı fikri dimağlara hâkim olmak lir. Fakat tdam edilmiş bulunan bir cudü kurtarmak için nasıl o uzvu kes nisbet bulunmadıgı takdlrde verilen ortasında ptde yay\'anlıjhna uelinee, Giridîi Mülâzimievvel Cevad ve Saf ı sünden geçer, ve Gülhane bahçesin 12.SO a katfsT devam Men bu es'ı$Tna ta bulunmuştur. Binaenaleyh bu dev sahıs, adlt hataya maruz kalmış tse, mek, çıkarıp atmak bir zaruret halini eera: slvaseti r.alime şekltne» tnkılab üzerine. eacığa koyulanın iki ml<,H tamirtne imksn mevcud değil alıyorsa. insan vücudünün çok büyük ermiş olur. Iste bu hareket noktas: kadar 1yi cins zeytinyağı gezdirin... feti, faal azalar meyanuıda idiler. Ge den Topkapı Sarayuıa varrrdı. Av lar esnas'nds kur'ilmakta olan yeni rede ceza, öc alma veya ilâhî intikam bir çapı bulunan cemiyet i » kTiçren < dir. ne Bahriye kâtiblerinden Ali, Kasun dette, Sultanahmed meydanı, Divan E»!cdiye t«>î!âtmda mönhal memurl vasfını kaybederek siyasî teşekkülün ele ahndığı takdirde idam cezasmır Bol miktarda kuru nnne serpiştiı In.. vetlcre ve bu arada Beledly* rabıta^ bir aksi'lâmeli halini almağa ba^lamış İdam cezası, diğer eezalar gibi olmuş olan bir uzviyetî kesip atmak el . paşah Sadık, Ali Rızza Seyfi Beyler. yolu, Beyazıd. Şehzadebajı, Unkapanı ne eibi hallerde lüztımiu bulundufu Manzarası da. Iez7etl de peU tayinlet yapıldigı v« Bedereeeli deŞildir. Bilfarz. herhanei bir mecburiyetindedir. Aksi t d kdird3 büTaıe yoğnrdun değil de, sulan i"lkendisinden anlaşılır. Esasen bizde mektebin hademesi Trabzonlu iğri köprüsü tarikile Şişhane yokuşundan, ledîye mevTiıat'tıda pörillen nokaanlık tır. Işlenen memnu fiil ile ceza araİÇİn razii kanun. şu kadar sene tün bünye, yani cemiyet, hayati bir suıda adil bir nisbet aramak, faüi işı^ torba yojhırdunıın yakıstıgı \m İdam cezası gayet tmsak ile tatbik boyunlu Osmanı, Mahmudpaşa yoku Taksime ve oradan Vüdıza giderdi. lann tesb!t ediMü" 'Ovien lediği fiil nisbetinde cezalandırmak den su kadar seneye kadar demek su te>ılikeye maruz kalır. edilen bir cezadır. Ankara Cumhuri remeği. Beyruttan döndüüimdenberi şunda kapitülâsyondan faydalanarak Jöntürkler. iki köprüden birini bu retile h?'Tlpr tavîn «*+Tm'«fir. TT^lVnilri 3 Gerçi idam cezssmın tamiri kaSinempds Intihara te^ebbüs fikri bu devrin yeniliklerindendir. yet Müddejumumiliği vazifesini ifa her aksam kızarmış ekmekle > iyo • postane açmi} olan Fransızların bu j esnada uçurmağa karar verm^ler, ve Üsküdaraa csddeslnde 119 Hamurabi ve on iki levha kanunlan ettifim dört buçuk sene zarfında iki rnm. Midem de rahatlıvor Ailc sof* lunduğu yere gönderiyor, Paristen ] köprülerden birinin ayaklanna dina r.umaralı • ie m(«aflr olarak kalan 15 bu devrin ceza zihniyetini oldukça > idam vak'asile karşılaştım. Asılanlar rasma, bunun üstüne bir de o bnhyaşinda H'lmıiî Anbscılf )»mlnde blr mükemmel bir şekilde in'ikâs ettir gelen bu gazeteleri aldırıyorlardı. mit koymayı düşünmüşlerdi. Gizli bir setttğim palaclnkayı llâve eder'j tı, dan birisi. bulunduğu üç cezaevinde klt (Hr^nnsda terCırrflvot tcmek fure mektedirler. Haricden gelen posta paketlerinin içtima yapmıştık. Ben d« dahil oldueenflerin rte hlc OVâyet etmtv» < j5*rtt • birer kisijrl öldüranüs ve nihayet nakH> Intfhıra kt'kijmusa da Numune tevzi »dildiği yerlerden biri de, Ga | ğum hajjg b j r ^ v»tanda?lar top•rSrerekıriniz . t«te atindı t<n. blr Bu devrelerdeki ceza siyaseU, ha«1ı>nestre yatılırak »«lavi altına alm lolunduSu Ankara Cezaevinde de ITfln! Valtnbı kampanyn^iııa tAz d« latada Mehmed Alipaşa hanı karşı | 13^3^5]^,^ F a k a t joğumuı böyle bir münhasıran bir gayeden iba dordfincfl katil fTHnl ika etmis bir (sttrak etmis olorsnnm. jnnda bulunan Avusturya postanesı ^ ^ 3 ^ ; h o ş görmemistik. Çünkü bu rettir. Gaye, memnu fiil faili•iphıstı. Ankara Cezaevinde ika ettihakkı bakkmda Beynıtlular. kahvaltı T idi. Jöntürkler teşkiiâtuıa dahü genc , m e y a n d a bir çok maıum kardeşlenin elem ve ıztırab çekmesinden katil fiilinden sonra hapisaneye rak da bu yoğurdu yemektedirler. liğin bir kısmı Gülhanedeki Tıb , r i m i z d e hayata veda edeceklerdi. münazara ibarettir. Korkutma, cezalı bir gapittiğim laman. kapatılmif bulunduGene Beynıtta öğrendiSim: Tabinl biye talebeleri, Vefadaki Idadi öğ Gene içimizden bazılan böyle mübat. 0. T. Btrligi Mı rszara turnuvası ye için vasıta olmayıp, gayenin biz ftu mflnferid hflcrentn dvarma vak snlandırrrsınız. Pek cambit ctımbıtl Mncileri, Kurokapıdaki Eczacı Mek r e k b i r günde bu neviden harekeÜ, devam etrrtktedlr Bv""m de saat 14 • zat kendisidir. Fenalık yapan fenalı« lastıŞımda. pencereden yürüme kar ohnamak şartllc hol llmonla ve tnztebi jakiıdanı arasında mevcuddu. m üsaid karşılamamışlardı. Aramızda M.nnara Lofcı üiHe . •«otv» grev ğmm cezasını çekecek, başkaları da sı •bumuma kan kokuyor, yaklaşma la ve btr kaç demet maydanozla raHarbiyeden Giridli Abdülhalim, Tıb ^j zabitandan topçu Rıza Bey, o za tpn.nmalı m bunu görerek fenalık yapmaktan ken mfıddeiıımumî> <*\v» bflfcrmiftır. cık kovuluğnna soktuktan «onra yanmda btr mftn«»ara vapıiacaktır. biye talebesinden Karagümrüklü Et , m a n Taksim kışlasında vazifeli idi. dilerini koruyacaklardır. Siyasî taazn saiata. yan yemek halinde rflyel hem Ruhi. Erkâruharbjye birınci sı Bu kı?ladakl bataryalan Yıldıza çezuv, ceza vermekle içtimai bir fayda Alîahm verdiÇi dört canı aldıktan olsun. Gerçl bunu Arablar yaı mevBir esrar satıeısı yakalandı elde etmek gayesini takib etmemeksonra hâlâ .burnuna kan kokusu» ge siminde de seviyorlar a"'"<a, jen, Hnıfında Mülâzimievvel Soğukçeşmeli virerek burayı bombardıman etmeyi Sabıkalı rrrr.rcılardsn Asker ram't» len bir sahstn, eemlyet içerisinden çıFerid (1), Erkânıharb birinci «ınıfm teklif e>lemişti. Nihayet toplantı, gizli r*v.uf Ynşar Tflrker, dün Fer!k8y1p tedir. Bu uzuv, kendi telftkkisine göi"" ıı<i7. olıiuJn toSnk ıncvtmre adaletin icabmı yerine getirmekkanlması blr adaletsizlik de5il. bilâ lerde tavslye pderim Bu da ptk eda Mülâzimievvel Dağistanlı yahud beyannamelerle halkı, Mithat Paşanın 250 grsm »«rarı 150 Hray*! gatarkeiı kae kçılık masasi Tnemurlan tarafınd»1. tedir. kis cemiyetin en âdil bir hükmüdür fis ve faktr fıkarava e'vfri«'i HaKazanlı Yusuf Akçora da Jöntürkler Padişaha kabul ettirdiği Ka me!lstO yakaJarmittır. Ya$arın bu et Nihayet, Fransız ihtilâlinl takib eAncak gene tekrar ermek tsterim k' zırlanmıı<n rt» raklt almaz . Arnı xaCemiyetine dahildiler. Hepsi tevkif Esasinin i ilâru için harekete geç rîr!an ner*d*r temln (ttljl arattınl den devre baslamaktadır. On sekin u n ] E s a s i n i n idam eezası. eeza kanununda kalmak manda mezedir. Tiantıdır. zinci asır fikir ve felsefe cereyanla edümişlerdL Istibdad idaresine karşı m e g e t < ( ? v l k , ç î la beraber, tatbikl hususu azamt ttiBöyteltkle iklsl tuzlu. blrl tn'.h • koymakta Türkler kadar gayrimüs j b Türkler kadar gayrimüs bitmişti. Derhal faaliyete geçilmiş, k k t Amerikaıı askerf yardım lcunıJn rmın başladığı bu devredeki (illimunaya değer btr hâdisedtr. Hâşim VS üç avn yemek tarif etmis oldıım Umlerin de hissesi vardı. Bu tarihler sokaklara yaftelar anlmı», halka b«nisme), Fransız ihtilâlinl doğuran HIHon otett teknlk nüjavırt «ınıf hid Beyefendinin buyurduklan ibi. de Halioioğlunda meyhanecilik yapan j yannameler dagıtılmışU. Hattft rarna kara grupunun yeni başkanı geidi sebebler dolayısile meydana çıkmi| dağda yol kesen, gasb suçunu tşliyen arkadasım Ekrem Munldttln Yejen, Mllll Müıisfaa Vek»le« tstanbul Tera bulunmaktadır. Yunan tebaa*mdan Dimitri, Galata i z a n m o n u ç ü n r i i gecesi, bu karar rürklyenln belkl de en lyt as<m<iır, kimsey» ceza kanunumuı İdam ce daki Avusturya postanesinden post I tatbika konmusru. Sarayda Hırkai «11 Bürosuntfsn blldirllmljtlr: Montes<ıieu. Volter, Rousseau, Dlzası vermemektedir. Böyle oldugu malum. «Sofra Tanzini ve Adahı» Amerikaii atkerl ysrdım kurulu kafa derot, Becarya, Bintham, Feurbach, re»tant aldığı gazete ve mecmuaları, Serifin duvarına, ve Bagdad K8jhalde ticart kazancın delenere edilmi? isimli yenl kitabile >A!aturka. Ma Sütlücede Bektasi tarikati dergâhında kQ n e . hattâ orta kapıya yafta ya grupu yeni bajkanı Tuğgeneral E. C Mittermayer gibi hlozofların ve fikir Svsn^son d'*n sabah saat P 30 da «Gene adamlannuı fikir sahasındaki mücaşekilden başka bir sey olmıyan Oı franga Yemek Öğretiml» tsimli diğer mukim tekkenın şeyhi Münir baba | pıştırmak vazifesi Süreyya Beye ve ral R. E. CıIan» Amerîkan naklivc rikâr suçuna idam cezaa verilmes eserint bana hfflivp Ffindermls. .ndeleleri ceza s.ihasına da intikal e t Efendinin oğlu Hüseyin Ulvi Beye j rilmişti. Aksi bir tesadüf o gece. Ka pemisl İle tst^nbuia pe'.m'jtlr. Generaı lardan sonuncnsımn kanstırarık II • keyfiyettnm siyaseti âdile ile, yan teslim ederdi. Gene bu tarihlerde j sumpaşada duvarlara yafta yapıştıran H. C. Sve^s»)n. Galata rıhtımındn ordu mis: fikri sahadaki bu mücadeleler, ham atmak. alle hi!tpp«in!n ve p>vacürüm fle ceza arasındaki âdtl nis ceza sahasında bir takım mektebleeanm venl ^jırilnma ?fire Imkî ılin Yld l Yıldız sarayı posta ve telgrafhanesin j akrabamdan Bahriye zabiti Haydar ad'na blr ı>«reral 11e Merkez Kuman bet ile telifi kabil degildir. rin doğmasuıa yol açmıştır. Bu mektetlf etmek, çene ev hanım'anmıra de müstahdem Karakemal Bey (2> Beyi polisler yakalamışlar, doğru dtnı. yükselr rdtbell Türk ve Acele bir hesap açtınnız tebler hakkında burada tafsilât itası sutayları tarâfmdan karsılanmışt!r. boş zamanlarında Şehzadebaşına gi YIMTZ Sarayına gStürmüslerdl. HeySon s8z olarak, td^m cezasınm kal düşer .. General Svrısson. snat 14 30 da uçakh hususu. ne makalenin mevzuu, ne de Bir kÖDn" *;ir geçivoruz... Pihslılıdırılması hususunu müdafaaya asl der, meşhur çaycı Hacının kahvesin beliadada hademe Trabzonlu boynu hacmi İle mütenasib değildlr. Yalnız ArıUaraya hareket etmlştir fa ev%allah demekstzin, bir ta.ı'ta imkân mevcud degildir. Yalnız sid de bir sandalyeye yerleşir. Mutadı şu kadarını sSylemek icab eder ki, A r k a n Sa. 5, Sü. l d e Konırre detli bir zehirin. çifa verme hassasveçhile bir taraftan nargilesini höbütün bu fikrî ve felsefi mücadele Eraekl! iahne SanatkSrlan Turdu Ce itibarile dozu ne derecede olacaksa ihtimamı ile selâmete ula«abilirİ7. pürdetir, diğer taraftan ele geçen bu I miyctlnden: Senelik umumt kongrem'z lerin sonunda ceza hukuku bir çok Devlet Babadan da flmidl ke^mhebu cezanın tatbik sahası da ancak gazet. ve mecmualan, itimad ettigı ! ( 1 ) F e r l d B « r ' Meşrutıyetm flâ Ç mayu solı eün saat 17 de tODİanaea münakasalı safhalar geçirdikten son5 rek... fVâVfı> kadar olmalıdır. m n d a n s o n r a m e b u s mU5 M o n d r o s ra ictirraî fayda ve emniyet tedbirlekimselere verirdi. Diğer kahvehane \ ° ]] ' iınrtan iayın Oyelerlmlzln tearlflerl rlca «ötarekestadeıı sonra tstanbul huku olunuT. hukuri esasına irca edilmiş bulunmakta lerden, Karakemali ziyarete gelen «ötarekestadeıı sonra tstanbul dır. Mücrim, cemiyetin huzvrunu ihbir çok kimseler, Avrupadan yurda lâl etmistir. Binaenaleyh münhasıran sokulan bir kısmı türkçe, bir kısmı MAYÎS 2 RAMAZAN 21 cemiyetin huzuru namına kendisinin fransızca bu matbuayı bu sayede Büyük Millet Meclisin* aza «eçtlmis, sonra da cezalandırüması lâzımdır. Ancak müe blr çok jeyler anlardı. Samat ! Hükumeti rimin, merinu fiili ikaında bir takım, Imrahor seyhinin de faaliyeıi ' cemiyetin kendi hatası bulunan saikIttihadcılann Bu dergâhın şeyhi ve bi J ler mevcuttur.Bu saiklerin araştırılma uk talebesinden Vehbi E I V. | 4 S7 03 19.06 20.501 3 0"1 sı ve mücrimtn bir fiTi ika etmemesi fendinin de Parisle münasebeti vardı. tçin bir takım emniyet tedbtrlerinin Izinli olarak Tıbbi.v* ve Eczacı Mek 1 E. | 9.511 S.05[ 8.S6|12.00| 1*4 7 56 de ittihazı zaruridir. Bu nazariyeden . ' Her 150 liraya bir kur'a numarası Paşa. Jöntürkler İstanbulda nasıl teşk.lâtlanmışlardı? =haberleri Çalışma Bakanmın tetkikleri ABAHTAN ABAHA... [htikâr suçuna idam cezası nicin veriltnemeli? BAHA ARIKAN Ucuz yemekler pesinde. *••• ıçın açıktır... LİRALIK PARA iKRAMiYEtERİ 5OOOO l TÖRK 20000 * TiCARET BANKASI lır EMNİYET SANDIĞI TEMMUZ KEŞİDESİ Çiftehavuzlar'da «CUMHURtYET» ta Tefrikasi: Yaza nlarj Nihat Karama^araJı ye VâNu Şeytan gibi beynime giriyor dudaklan dudaklanzu anyor... du... İşte haber büe veremiyecefun. Güler... Zaten canıma girdin, Güler, can hevline düsmüsçesine ğim, diye öpüyordu... Güler hakh, şimdi de beynime giriyorsun. i yalvardı: diye öpüyordu... Güler de beni öpü Güler bu sözleri br vaid saydı. j Öpmeyin... Allah aakma 5p yor, diye öpüyordu... Sevincle içi titreyerek ysklaştı; meyin Cemil Bey. Ve işte. nihayet. Güleri çok sevCemilm yanağını sevdi; buruncu Bana Cemil de... Sadece: Ce diği için öpüyordu. Opmenin sarğunu stirdü. mil. hoşluğu iie öpüyordu. E artık, bu kadan da fazla... Hissediyorum... öpeneniz, ba Bu tek v« tenhalık, ku» uçmaz, Heyecandan hej'ecana sürüklenme yılacağım Cemil Bey. kervan geçmezJik ortasında opunin de bir haddi vardır... Soguk | Gene bey dediğfcı içto opece yordu. dalga, sıcak dalga... Cemil, bastl ğim.. Dudaklannı çezalandıracafrene... Zınk diye durdu otomo ğım... Menüc etme, bayılmazsın. Gülerle Cemil Eren kumandan bUi. Güler: Anegbi'nin jeepine binip peslerine Hele blr düşüneyim, bakayım! t Bari görmiyeyim gözlerini:» de maiyet otomobilini takarak Biridedl. seba'dan aşiretlerin bulunduğu saGüleri, kollannm arasına ahGözlerini kapattı. haya geldikleri zaman, eoğrafî tabiverdi. Aç aö'zlerini... Hsvallndekini rile hakikaten tam bir cöl ortasında KorktuSura uğradı Güler. kum kıskanıyorum... Ç p a Çırpır.ma kollan kaldılar. Yani alabildiğine y kolan Şamdaki otelde Cemil odasma mm arasmda... Bu defa kurtulamı deryaaı, kum tepecikleri... Uzanıp Birdiğmdenberi hep bu andan kor yacaksm... Dilediğim kadar ope giden sahranm blr bucağında göçebeler yaşıyordu İşte bir bedevi kuvordu Güler... Cemilin dudakla ceğim aeni. rma cevab vermekten korkuyordu. Sinirleri bozulmuftu Cemllin... feyhinin davetlisi idiler. Hayatında ilk defa gordfigu V Opüşlerine iradesinin dışında ce Hırsla Spüyordu. vab vermekten... İşte Cemilin duBu oyunu başlananeta najsl farket tip tabiat manzarajı Gttleri son dedaklan... Bası, onun aviıçlan ara medlm, dtye Spflyordu... Emlr b«nl rece llgilendlrmistl. Heyecan tçin •nda kaldı... Cemilin kursunî göz narl atlattı, diye Spflyordu... Me deydl. Jeep'te yatımda oturan u l«ri, gSzlerinde eriyor... Cemilio den mânl olamadım, dly« Spüyor j kerl valiye soruyordu: Mısır hududuna kadar hep böy ie midir burası? Mısır hududunu da asar bu 51. Aşiretler kıs yaz nasıl bannı'orlar? Nüfusu zaten mahduddur. Anegbi. elinin geniş bir hareketile ufuktaki dağlan işaret ederek Uâve etti: Kışm oralara göçerler... Otlak tır... Her aşiretin her mevsim konakladıSn ver, asağı yukan aynıdır. Peki bunlar Arab bedevileri ya... îtimsd edebilir misiniz? Kumandsn, müsamahah bir t e bessümle cevab verdi: Aslını ararsanız. bunlara Mısırlılar da pek itimad etmiyor... O hududdan bu hududa. bu hududÎ o hududa kayıyorlar... Kacakçılık da yaparlar... Kimbilir, daha neler yaparlar!... Ama ben şahsan mülâyim bir siyaset güderim... Ufak tefek kabahatlerini, meselS memnu silâh taçımalannı falan filân farketmemezl.kten gelirim... Dostça geçinmeğe bakanm. Onlar da bana karsı dost görünürler. Anejfbi'nin hakkı vardı. Sahiden de dostça karşılandılar Küçük kflçük çergimsi çadırlar arasında ilk bakışta ehemmiyeti beliren ve bir kasabamn diğer blnalanna nazaran hükumet konağı ne ise, öyle bir merkez oiduğu derhal anlaşılan pek büyük beyaz bir çalırdan asiretin seyhi ve arkasmda maiyeti belirmişti. Arablara has mübalâğalı hareketlerie tâ uzaklardan selâm veriyorlardl. Gelenler, jeepleri durdunıp indiler. Kuıplara bata çıka, çadırlaraı bulunduğu sahaya üerliyorlar. İlk intiba olarak: Bu ne curcunadır! Pis çadırlann arasmda paçavralara bürünmüş kırbalı kadınlar... Sümüklü çocuklar... Haris bakışh delikanlılar... Sonra, develer, atlar, eşekler, tavuklar, köpekler, koyunlar, keciler... Hulâsa bir garib cemaat... Fakat balk misaiirlere pek sokulamıyordu Kı>n köseden bakıyorlardı. Ancak çeyh, etrafındaki itibarlı maiyetine böyle bir imtiyaz vermiş. Mısafirler ve aşiret erkânı karsılıklı yürüdüler. Ehlen ve sehlenler... Tanıştırma törenleri... rada... Yüz kişiyi ferah ferah banndıran bir çadır Yeri tamamile kaplayan hasırın üstüne kilimler, seccadeler serilmiş... Cadınn etrafma çepevevre yataklar mindervari sıralanmış, Oturulduğu zaman kol dayayabilmek üzere kaplı yorganlar, nılo halinde ve kılıflan tenteneli yastıklar aralara konulmuş... Anegbi ile Cemil, Güleri ortalanna alarak bas köşeye, »iltelerin üstüne oturmuşlardı Şeyh karsıya geçti. Cemaati de arkasına... Sanld imam da namaz kıldıraejjc... Anegbi'nin üç kişilik maiyeti de gene şiltelerde yer aldılar. 20.000 L i n RPARTMAN DAİBESİ Ayrıca MESKEN KREDİSİ il« birlikt* 20.000 PARA İKRAMİYESİ 15 klşly» lira Sohbeti kumandanla seyh İdare ediyor. Kumandan, kâh tagilizc*, kâh arabca konusuyor, Şeyh, onun arabcayı kendileri kadar mükemmel konustuğunu söyledi. Hem kiŞeyh, uzun boylu. kara yağız bir tab arabca», hem de türlü lehçeler edam... Altmıjı çoktan aştığı mu bllirmis. hakkak ama, altmışından sonra kaAnegbi. öyle bir tavır takınnustı çmcı yılında bocaladığı malum de ki, guya Telavivdeki hükumete kar ğil: Belki yetmiş, belki seksen... şı bu bedevilerin hâmisi idi.., BaAz çok türkçe de biliyordu. Sul zan yukarıya söz geçiremiyormuj tan Hamid devrinde İstanbulda ku da ondan ufak tefek anlasmazlıkrulan a*iret mektebmde okumus. lar oluyormuj. Fakat rütbe almasına vakit kalmaŞeyh, gözlerinin kurnas bakışladan. bir kaç arkadaş mektebde marını düz sıyah kirpiklerile fiıley»raza çıkârdıklarından kovulmuslar. rek yeni veni imtiyazlar istiyordu. Sevimli yüzlfl, kumaı ifadeli Anegbi. Kak »»rlr gibt baaını şeyh, kendi hakkındaki bu malumatı hemen ayak üstü vermisti Mje.' «ıllıyo*» safirlerini çadıra bu\Tir ettiği JC(Arkan n t ) 300.000 MESKEN KREDİSİ H«r lira ( 1 5 0 ) Liraya bir kur'a «s
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle