19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Z Mayıs 195« NtMBÜS'Ün MACERALABIt CUMHURİÜKT «Politikacılar iizerindekî baskı gazetecilere de tevdh ediliyor» (Baştarafı 1 inci saMfede) muşlardır. Belediyesi C.HP. liler tarafından idare edilmekte olan Seferihisar, Gflleğin ilk konusma mahalMnı teşkil etmiştir. Ekseriyetini kadınların te?kil ettiği dinleyicilere hitab eden Gülek, ezcümle şöyle demiştir: Ya harru, ya merru Yazan: Hasan Âli Yücel SEYAHAT MEKTUBLARI Türk Tıb Cemiyetinin 100 üncü yıldönüraü kullanıyor (Baştarafı 1 inci sdhifede) çok şayanı dlkkat bir rekora da eahlptlr. Cemlyetln ldare hey«tl yüx yıldan b«rl her salı günü toplanmakta olup goruşülen husııslar demeğln mecmuasında Türkçe, İnglllnce ve Praımzca metlnlerle bütün dünyaya dUTurulmaktadır. 100 üncO yaş yıldonflmfl tonnlerl münasebetlle muhtelif 20 dev!ett«n d* leçe'er dâvet edllm'ş olup slmdlye ka d^r Fransa, İnglltere, Amerika, Avua turya, Rusya, trak ve Surlyeden mUs bet cevablar gelmlştir. Verllen maluma ta göre toplantılarda» yabancı deleselerden baska eemlyetln 500 üyeil ve 500 den fazla da dlnleyld hazır bulunacsktır. Tören 1 hazlran cuma gflnü akfamı Takslm Beledlye Gazlnosunda vert lecek blr baloyla açılacaktır. 2 hazlran rumarteal günü saat 10 da tstanbul Onlversltesl konferans «alonunda bti rük blr tören yapılacaknr Törenl Baç bakan Adnan Menderes açaeak, müte akıben oemlvet başkanı Ord. Prof. Dr. KSzım İemill Oürfcan İle genel i e k . reter blrer konusma yapacaklar. aynca Tabaneı deleaeler adına da blr heklm koruşacaktır. O eün öğleden sonra Fen Fakültesl lkl «alonunda çalıçmalar bashvacak ve akçanaa kadar eem'an 16 tebllg oku nup münatfaşa edllecek. aksam yeme Slnt tstanbul Vallsl Prof. Ookay'vere cektlr. 3 hazlran pazar rünfl flftleden 8nce gene 14 tebllg okunup tartısılacak, oğ leden « o i p F""o»ı Otellnde verllece* hlr y o k t f i partlslle törenle hltecektlr. Türk Tıp Cemlretlnln 100 üncü yü dSntlmünü ku'lafna törenlerl CırmhOF baskac! Cflfl Ba'arın h'm»v«f!nd» ym P'.lacak ve Fen Paktllteslnln blr sal« nunda bu nrlnareN?»1e »cılacak bt» sereide cemtvetln 100 yn boyunca y » . nnladıgı bütün kl'ab, broeür ve der. »i'er te«hlr edl!«»ktlr Tören ve tartısılan t«bll«ler tt taaa metln hallnde dernek derrldnd* yarmianacaktır (Baştarafı 1 inci sahifede) (Bagtarafı 2 nd «ahtfede) j lik, pahahlığı ancak bittecrübe görebü Igri Osmanı da bekçiler yakalamış' mekte, indeksler fiat hareketlerınin lar, Beyoğlu Mutasamfı Knver Beye j hakiki müş'iri olmak yolundan çıtaıus, fötürmüşlerdi. Osman, teşkılâta bulunmaktadır. ınensub herkesi ele vermiş, ve kısa Gazetemız aslında toptan müstehlik «amanda JSntürklerin mühimleri, bu olan vatandaşa bir hizmet olmak üze •uretle yakalanmıştı. Ben de tevkif re hayat şartlarına teair icra eden tdilerek Taşkışladaki hapUhaneye maddeleri nisbeten içine alan bir in•evkedilmiştim. Hepimiz ihtilâttan dek» haznlamağa karar vermiştir. Mu menedilmiştik. Kurulan Divanı Harb ayyen zamanlarda neşredılecek olan Riyasetine Resid Paça getirilmisti. Di bu ındeksin; fiatların takib ettiği sey vanı Harbin kararlan çok kat'î ve ri hiçbır sıyasi mülahazaya kapılmafümullü olmuştu. Yüzlerce talebe dan aksettireceğini tahmin ediyoruz. (Seref kurbanları) namı alhnda Bilindiği üzere, indekslerin hazırlan Trablusgarba EÜrülmüçtü. Benhn için masında iki usul vardır. Birinci usul de karar bu idi. Fakat talih bu ya. ihtiyaç maddelerine, ehemmiyetlerine büyükbabamm saraya mensub olması göre, btrer emsâl tâyin ederek fiat ha lebebüe Kurenayı Padisahiden Ava reketlerini kıymetlendirmek, ikinci unozlu Mabeyinci Arif Bey ve eniştesi sul ise, fiatlar üzerinde her hangi Yaveranı Padişahiden süvari Mirli bir ameliye yapmaksızın vasatüerini vası Rıza re gene Vaveranı Padişa alarak netice çıkarmaktır. Tatbikat, emsaller tâyin edflirken hiden Ahmed Şevket Paşalann deîâletleri, Kurenayi Padi^ahiden Falk işlenecek hatalar dolayıslle, birinci uBeyle Hariciye Nezareti Evrsk Mü sule göre hazulanan indekalerin haki <Jürü Atıf Beyin tava?sutlan ıle ceza katten ayrılabileceğini göstermektedan kurtarılmış ve İstanbulda kal dir. Buna mukabil indeksta yer alan mıştım. Fakst bu sans, uzun sürme maddelerın sayısı çoğaldığı nisbette mişti. Abdülhamidin E^vabcıbasısı ikinci usule göre. hata payının gittikçe daraldığı müşahade edilmektedir. ve riit kardesi İsmet Beyin oğlu Ve gene ikinci usul istatistik oyunlaFehim Paşa ile bentm himavemi üze nna da imkân birakmaz. Bu bakımrine alan süvari Mirliva<sı Rıza Paşa, dan Indeksimiz bu şekilde haztrlanbir gün Tokatlıyanda otururken ev mıştır. velâ ağız kavgasile he başlamışlar. tstanbul icin 333 ve Ankara için «onra tokat tokata. yumruk yumruğa de 327 madde üzerinde yapılan fiat gelmislerdi Padisah bunu duyunca anketlerini İstanbulda gazetemizden kendi bendegâmndan ve istibdad ida 4 kişilik bir ekip 3 ayda tamamlareye taraftar Fehim Paşayı ni^anla ' mışlardır. Ankarada da 3 kişilik bir taltif etmiş. Rıza Pasavı da tekdir ey ekip, iki ay ealışaşrak fiat tesbit etlemişti. îzzeri nefsine bunu yediremi mişlerdir. yen Rıza Pasa, Ahmed Şevket Paşa Maddeler fasıl ve gruplara aynlmak fle ve Mabevinci Arif Bf>yle Avrupa suretile evvelâ, grup indeksleri yapıl ya firar etmislerdi. t?te bunun üzeri mw, müteekıben umumî lndekt rakBe hrsata intizar eden Divanı Harb kamları çıkarılmıştır. Şunu hemen Reisi Resid Paşa da beni 4 üncü Ordu sövliyelim ki. her istatistikte olduğu merkezl Erzuruma sürmekte zerre gibi. indeksimiz de hntadan tamamen kadar tereddfld etmemişti Bizim için aridir diyemeyiz. Yalnız gerek 1950 yeni bir yol, yenl bir macera g8rü ve 1935, gerek 1936. mart ayı rasatilerini elde edebilmek için muhtelif BÜyordu. Kendl kendime o raman, 1 Jöntürkler İstanbulda nasıl teşkilâtlanmışlardı? Fiatlar ne kadar arttı? TTnlu maddeler Taglar TB yağlı maddeler Tali yemek malzemesl Kuru sebzeler Kışlık jaş Bebzeler Kuru yemlşler Şeker T« mamuller!1 Içme l u l a n Alkolsüs lçi'.ler Alkollü lçkiier Etler KonservelCT Meyre (yeç kiî) İMT 138.7 184 4 218.7 204 2 179.2 112 lMt 136 3 134 5 172 3 179 3 228 4 (Mart) 144.1 164 5 2414 234 457 7 2S5.'4 152 1 188 8 199 1 136 9 244 237 9 357 9 Giylm eşyalan: iBtanbul tndelu, 1955 yıb için 174,1, artıj yüzde 74.1, 1956 mart avı için ise 223.8 ve artıs yüzde 123.8 dir. Üç ana grupa ayrüan giyim eşyala n indeksinin 1955 ve 1956 vaziyeti ju dur: 1950 yılı 100 19SS 1954 (Mart) 222 3 2219 227.2 Son fasıl Son faslı 13 ana madde grupuna syırmıj bulunuyoruz.. Bu gruplar içir.de ev eçyası, sağlık ve temizük eşyalan alduğu gibi hizmetler, «igaralar, eğlencffer de vardır ve artıj şöyledir: 193S İBM (Mart) 224 6 Brkek Kadra Coeuk 181.6 189 8 191.1 (DlSer ana gruplar T&mlr masrafları Sağlık. temlzllk eşyası Ev eşyası Büro re okul malzemesl Isıftna, »ydınLptma. Grup indeksleri ise jöyle hesablanmışür: tstanbul 19Î0 yılı 100) 243.3 187 3 233 17fl 8 I71.a 168.1 125.4 «9 4 14* 149 4 225 5 139.1 1S2.5 J17.1 348.T 192 9 145 « 269 S 337 8 191.1 162 6 249 7 162 1 140 3 181 8 Bakalım, kader, alnımıza neler yazmıştır! demiştim. YARIN Abdu haı.ıidin günlük hayatı ve gece iti>adları Hür. P. Ege ve Konyada faaliyete geçii (Bastara** T inci sahifecf?) Aydına geçen milletvekilleri Aydm ve Nazillideki parri faaliyetini tetkik edecekler ve yapacakları temaslart müteakıb perşembe günü Izmire döneceklerdir. Feridun Ergin ve Mustafa Ekinci o akşam partinin ü merkezinde teşkilât başkan ve üyelerinin tştirakile bir toplantı yapacaklar ve tzmirdeki çalışmalan gözden geçireceklerdir. Konyada Konya 1 (Teleforla) Hür. P. merkez umumî heyetınden Safaeddin Karanakçı. Ragıb Karaosmanoğlu, Hasan Kangal ve General Yusuf Âdil Egeli bugün 12 de şehrimize geglmisler ve parti vilâyet merkezmde Hür. P. mensublarıle bir toplantı yapmışlardır Muhtelif parti meseleleri gorüşülen bu toplantıda Hür. P. nin mayıs ortalarında şehrimizde buyuk bir kapalı salon toplanüsı da yapılması kararlaştınlmıştır. yerlerden fiatlar alınrmş, hata yapıl maması için imkân nisbetinde çalışümıştu. Bilhassa 1956. mart fiatların da sun'î bir şişkinliği önlemek için, meselâ gıda maddelerinden turfanda sebze ve meyvalara yer verümediği gibi, günlük fiatlan anormal iniş ve çıkışlar gösteren balık fiatlan indek simize dahil edilmemiçtir. Tftavl tteretlerl Matbua Naıwll v u ı t a l a n EJknceler P T.T majrnfUrl Tekel raaddeler1 Aynca, diğer maddelerde de ortala malara gidilmiş. ve vasatisi mümkün olmıyanlar İçin (tipl ler kabul edilmiştir. Meselâ tâmır ve ekserî hizmetlerde olduğu gibLBu kısa ve mecbur! açıklamadan sonra indeka rakkamlanna geçebfllriz. Rakkamlar İndeksimiz müstahlikin, ihtiyaçları nı karşılamak için iarfettiği parayı da göstermesi bakımmdan bir fiat in deksi, ve daha doğrusu bir masraf in deksidir. Istanbul için 333 madde üze rinden yapılan bu indeks 1950 yılı umumî vasatisî 100 kabul edildiğine göre şöyledin 195» 1955 19M 100 174.6 228.T Buna göre fiatlar 1950 ye nisbetle 1955 yılmda yüzde 74.6 ve 1956 martında isa yüzde 128.7 artmıs, bulunmaktadır. Ankaıaya gelince, 327 madde üzerinde yapılmış ve Ankara fiat indek smde duıum şudur: Î950 1955 1956 Ankara îstanbulun fiat durumunu böylece gördükten sonra Ankaraya geçebiliriz. Gene 13 ana grupa aynlmış olan gıda maddeleri 1950 100 kabul edildi ğine göre: İMİ 1956 (Mart; IT9 » 258 2 Artı» Ue 1955 de y ü z d e 79.9, 1956 da y ü z d e 158 2 dir. Ve gıda maddeleri nin g n ı p indeksleri jöyledir: 1950 yılı 100 Ankara 1953 1958 Urlu B.addeleT 125 1 164 7 175.S Yai.li madatleı 141.6 Tall yemek malzemesl1 203 256 7 Ruaı sebzelfr 22"! 5 Î82 3 Kışlık yas sebreler 256 8 550 4 Kunı yemljler 293 2 181.4 Se^er v* mamulleri 138.6 167 6 tçne nılarl 142 3 164 2 Aliolsüz \<fküer 135.6 199 2 Alkollü lckller 134 3 135 9 Etler 192.2 262 2 Korservelar 281 4 2036 Mtyve (ya? kıjlık) 261 423 Gî.rlm e ; y » l « ı o a gellnce, 1950 yılı 100 1955 1956 Ankarada dövülen gazeteciler (Baştarafı I inci sahifede) uğramaları hâd!=esinin akisleri devam etmektedir. Bugün de C M P Genel sekreterı mezkur gazeteei'ere birer mektub gör.dererek teessürleruü bildırmıştir. Bu mektubda şöyle denilmektedır: «Partimizin şian olan hür basın. hür üniversite ve hürr yete dayanan idare elbet bir gün hakikat olacaktır Unutulnanusı gerekir ki, bu meınlekette tek parti tek şef sistemi bir daha geri donmiyecektir. Antidemokratık kMunlar merı de olsa hürnyetlerirruz kınntı hatinde de kalsa, kanun yolunda mü cadele ederek hur basın, hür üniversite ve hür ıdarey; bu meırüeket te bâkim kıiacağız. Bu yolda parti miz, Türk basıni'ran emrınde ve hj: metmde ve onlann yamndadır » (Uart) yüzde 74.5, 1956 martmda ise yüzde 100 175.8 232.7 121.5 dur. Artış 1955 de yüzde 75.8, 1956 mar Grup lndeksi: 1950 yılı 100 tmda yüzde 132.7 Ankara Ankarada fiatların îstanbula naza1953 1956 ran diha fazla artı? gösterdiği ilk na zardabelkigaribkarşılanır. Vedenile 164.» 2215 bilir ki, Ankara tstanbula nazaran Kaaın 168 2 218 6 dahs (ucuz) yaşanır şehirdir. Böyle Coeuk 190 5 224 6 olduğu halde Istanbuldan fazla arDiğer maddeler 1950 yıiı 100 tışı, nasıl gösterebilir? Filhakika bil 1955 1956 hassa gıda maddeleri fiatları tetkik (Martı edihrse Ankarada fiatlar Îstanbula 173.2 218 6 D i ğ e r ana gruplar: 1950 yılı 100 nazaran ucuzdur. Aneak 1950 de An Ankara kara çok daha ucuz idi ve 1956 mar160 8 245 6 tına kadar ise artıs sürati İstanbuldan famir nusrafları Sfltlık tem'ziık fazla olmuştur. 175.1 212 6 Bir mukayese Ev eşyası 200 3 245.1 Bu umumi fiat tereffüü karşısmda Buro ve omrt bittabii serbest teşebbüsün geliri aşa malzemesı 174 7 194 2 ğı y u k a n o nisbette artmıs, ve alı Iıı'ma, aydınlatma, su 125 4 145 9 mında hissedilir bir düşüklük mey IıAv'lar 220.6 3019 dana gelmiştir. K'raıar 193.1 222 9 219 4 337 8 Ancak sabit geîirli dediğimiz me TeJavi Ocretlert 146 191 1 mur 7ümresinin maaş veya ücretle Mstbua N'akil vas taıarı 153.5 198 5 rindeki zamlar tereffüleri takib ESIenceler 207 4 244 edememiştır ve edememektedir. Fiat P T.T. maTSfları 139 1 1621 lardaki artışm yüzde nisbetile. ma Tskel maddeıer! 131 i 140 3 14U ö aslara yapılan zammm 1955 ve 1956 Gerek umumî indeks rakamları, g e martındaki yüzde nisbetini karşılaş rek fasıl ve gruplara aid rakamları fi tırırsak su neticeyi çıkanrız: a t l a n n takib ettiği seyir hakkında İstenbul kafı derecede bilgi verdi&ni tahmin 1935 19M ediyoruz. fMart) Bu rakkaınlara göre 1955 de artış 174.5 221 5 Diğer tarafta nC.M.P. Genel Sek F!at artışlan 74 8 128.8 reterliği Ackara Gazetecıler Cemi Avl'klar zarr.aıl 23 41.6 yetıle Ankara Gazeteciler Ee.:uka İstihlftfee teslr edeuL farfc 49.6 87 6ina bugün gönderdiğı a\ n bir mek Ankara tubda da, sazetecüerın mâruz kal 195S 1956 dıkları tecavüz ve hakaretten dola yı açılacak dâvada. 100 den fazla (Mart) yttııde •rtizde part lı Evukatın kpndılerinı mudaFlat artıslan 7S8 13Î.7 faa etmek karannda olduğunu bil Avlık fammı 25 416 dırm'°tir İstthlâke tesir ^deri 50 8 91.1 C.M.P genel idare kunılu 50 8 91.1 Sabit gelirli olarak kabul edilen iş toplanıyor Ankara 1 fCi'jnhuriyetTeleks) çıler için elimizde bir ücret istatistiği bv'n 'îıadığından fiat artışlariie C.M.P. genel idare kurulu 5 mayıs ücretleri karsılastrrmak imkSnını elcumartesi günü şehrimizde topla de edemiyoruz. nacaktır. Gruplarda artıs Bilindiği gibi bu toplanblar her Grupiara gelince; indeksimizde gıayın 'Ik cumartesi günü yapı'm"kta da ma4deleri faslını 13 ana madde ve iç poHtika meseleleri ile teşkilât grupuna ayırmış bulunuyoruz. Gıda durumu sözden KeçiriİTektedir. maddeleri umumî flat artışı 1950, 100 kabul edüdiği takdirde s u rakkamla5 m?vısta akdedilefek top'antı gün rı <»östpriyor: deminde de, gecen toplantıda görü195S 1956 şülemiven rreselelor yer almıştır. (Mart) Diğer taraftan. C M P. genel baş188 1 237 9 kam Osmsn Bölükbaşı da bir iki Yüzde olarak «rtış 1955 yılı için gün ici^de şehrimize donecek ve yüzde 68.1 ve 1956. martı için yüzde genel idare kuruluntın bu toplan 137.9 dur. tllannda hazır bu'unacaktır. Bu arada gıda maddeleri faslma bağlı İS ana madde gnıpunun 1955 **• Çehrim'Tde btıhman C M P fesel v« 1156 mart durumu fflyle farttlfln tstanbolda ba^kanı Osman Bn'IVbaşı dfln mat1S50 yılı 100 ksbul olundğuna gHre baamızı zdyaret e*mi' ve arksdîş yiyecek ve içecek maddeleri: • lannuzla hasbıhalde bulurimuştur. 1953 »M L Bilhassa mart ayından itibaren hıalı bir tempo takibine başlamış bulunan fiatlar nisanda marta nisbetle bir hayli artmıştır. Bu artış muayyen aylarda nesredeeeğimiz indeksleTde bittabi kendisini gösterecektir. Filistinde Manda zamanında her biri Uyorlarmıs. Arkeoloji araştırmalan diğeri ile ihtilâfta üç kuvvet görü bu fırsatı daha önceleri bunlara kalür: tngiliz, Arab, Yahudl Bu ihtı zandırmış. Yahudi subaylar da Ingüiz lâflar 1920, 1921, 1929 da kanlı şekil ordusunda caustıklan için Ingiliz ler almıs, 1936 dan 1939 a kadar siir harb usullerını adamakıllı dğrennuşmüştür. Nazi ve faşıst eller de bu ler. Bunlara «Ya harru, ya merru» « Vatandas eşıtslzllkten ve geçlm Balfour tebliğinın duygusu da katüınca Filistinde tarinkıntısından muzdaribtlr. Hayat paha ülkede işliyordu. lılıgı başlıea gallsmlz olmuçtur. Suls hududu ve manası gittikçe daralı hin yazdıgı en kanlı muharebelerden tlmal ve hırsızlık alıp yürümüştür MU yordu. Yahudiler, Ingüizlerin sözle biri cereyan etmiştir. yoalsrm calındığmı kendlleri baŞır» rirü tutmadıklannı açıktan söylüyorZamanında gazetelerden hayretle rak llân ediyorlar Bu lşlertn sonu »Ira lardı. Nitekim 1939 da İngilizler, Ya takib ettiğimiz bu harb, ellerinde hamalıdır » GUlek kendlsl hakkında muhtelif Te hudi göçünü yasak ettiler ve toprak van topları gibi basit vasıtalar bulun«llelerle açıian adll takîbata da te ahnayı durdurdular. Esasen Ingilizle masma rağmen Yahudiler lehine nerin bu bölgedeki halka karşı aldığı ticelenmiştir. tsrael devletinin 14 maLondra, 1, (R) Shekaspeare Rdlı masla demiştir kl. « Şlmdlye kadar 65 defa mahkeme bir piyes yazannın hiç bir aman ya ye g l " l m . 665 defa da gltsem mücade sömürge tedbiri, tarihte görülmemiş yıs 1948 de TelAviv'de istıklâli ilân şamamış olduğunu iddia eden Ameri lere devam edeceğlm. Çektlğlmls u . bir şeydi. Bir millet, ikinci bir mil I edjlirken 100.000 Yahudi Kudüste Akalı bir münekkid bugün hüsrana kıntılann sonu gellvor Feraha kavu lete, üçüncü bir milletin hâkimiye rablar tarafından çevrilmis, ekmekjaca^ımız gttaler yakmdiT Blz lktlda tinde bulunan dördüncü bir milletin siz, susuz, vasıtasız bir halde buluuğramıştır. n keylf çatmak İçin değll, memleke toprağmı vadediyordu. Birinci millet nuyordu. Çeviren Ürdün Ordusu. Yıllardu, tngiliz ediblerinden Chrls t» hizmet İçin lstlyoruz» Ingilizler, ikincisi Yahudiler, üçün j muntazam, teçhizatı mükemmel, ,son topher Marlow'un, o zamanlar gene Urlada da genls bir al&ka İle kar»ı bir aktör olan Shakespeare'in imzası lanan Kasırn Oülek buradakl konu» cüsü Türkler, dördüncüsü Arablardı. zamanda hudud dışı edilen tngiliz masında Ur'.a Beledlye Seçlmlertnln 15 Tabii bir gün mesele, arabsaçına dd kumandanının tertiblediği bir kuvnı kullanarak malum piyes ve îiirle ri yazdığım iddia eden Amerikalı mü defa bozu'arak halâ bir karar» bağl» necekti. Nitekim döndü ve hâlâ da vetti. Tehlikeyi gören Onu, harekete namavışını bahls mevzuu geçti ve 9 haziran 1948 de bir ay için nekkid Calvin Hoffman, iddiasmı İ! dan sotıra şövle demlçtlr: etmlş, bun çözülme imkânı bulunamadı. 1939 da Avrupada bulunan 9.500 000 tateş kes» emri verildl. Bir ay sonra pat için Marlovv'un yakın dostu Tho « tktldar telâs Te perlşanlık İçin mas Walsingham'ın mezarırun açü dedlr. Memleket agır bir yük altma Yahudiden 1945 yılına kadar 6.090.000 1 yeniden savaş başladı; fakat 15 gün masmı istemişti. Marlow'un el yazısı glrmlşMr Memleketl lktlsadt krl« de öldürülmüştü. Dünya Yahudileri, bu sonra ikinci «ateş kes» emri, bu defa ile, Shakespear'in diye bilinen eserle nlzlnln ortasma getlrdller. sonra da korkunç ve kanlı manzara karşısında daimî olmak üzere verilmişti. Bununrin müsveddelerinin bu mezarda bu boealamaSa baçladı'.ar Kurtulamıyacak boj durmadılar. İkinci Dünya Harbin la beraber gene Necefte dövüşler !an anlaş'lıyor. tktldan almak mârllunduğuna inanan Hoffman bugün fet değll muhafaza etmek m&rlfettlr. de Demokrat Devletler safında gö obnuştur. Nihayet Mısırla 24 şubat hayatının en büyük hayal kırıklığı Partlzanlık hususi muamele almıs yü nüllü olarak savaştılar. Gene de Ya 1949 da, Lübnanda 23 martta, Ürdunle na, mezar açıldıfı vakit uğramıştır. rümüştür Baskı da öyle .. Polltlkacı hudi muhacirleri hiç blr taraftan ka S nisanda, Suriye ile 20 temmuz 1949 Bugunkü bul edilmiyordu. 1942 ve 1943 Siyonist da mütareke yapılmıştır. tngiltere tçişleri Bateanhğından alı lar üzerlndek! bagkınm çlmdl matbua^ mensublanna da tevclh edlldl toplanmalan bu siyaseti şiddetle pro hudud aşağı yukan o günkü hududnan müsaadeyi müteakıb, Kent Eya 51 gön#Wor. Fakat blî nasıl korkmu testo etti. Fakat Yahudiler, işi böyle dur. Kudüs ikiye aynlmış; Israel eletinin Chislehurst şehrindeki Saint vorsak srrzetecller de korkmamaktasözde bırakmadılar. Filistinde Haga linde bulunan kısım, devletin merkeNicholas kilisesi mezarlığjnda Wal dır. Çünkil heplmlı bu ratan» hizmet nah adını verdikleri gizli bir mıllî li olarak kabul edilmiştir Holanda «ingham'm kabri açılmıştır. Evvelâ fttişimlze kanllı > ordu teşkil ettiler. 1943 ten itibaren Yunanlstan, Guatamala, Uruguay'dan Raaım Oülek saat 17.30 da da Çe»me bir kum yığını ile karşılaşıbnıstır. başka devletler elçiliklerinl hâlâ Telde konuçmu» ve lktltad! durumumuau bu gizli ordu, 60 bin kişilik silâhlı Kumlar bosaltıldıktan sonra tabut gö blr kuvvet haline geldi. Aynca küçük Aviv'den Kudüse götürmemişlerdir rülmüştür. Amerikah münekkid Hoff tenkld etmiştir. fftan çeşmede yapan Oenel S«kre bir serdengeçtiler grupu olan (Irgun) Çünkü Kudüs, tarafsız bölge olarak man tabutun açılmasını istememiş terln y a n n uçakls tstanbul» dOnmesl vücude getirildi. 1945 sonlannda ilân edilmiştir. ve tezini savunacak hlç bir delil bu muhtemeldlr. Yahudi mukavemeti organize edilIsrael devletini U mayıs 1949 da B. lamadığından davayı kaybettiğini an mişti. Ingiglizlere karşı münferid te Milletler Umumî Heyeti kabul etmişlanuftır. cavüzler başladı. 1947 de İngiglizler tir Bugün. Arab devletleri haric olMezann açılma amellyesini HoffSıkıyönetim ilân ettiler ve Yahudi mak üzere 52 devlet, İsraelin istiklâman ve kilise rahipierinden gayri korkutuculanna karşı harekete geç(Baştarafı I inci saMfede) Unı tanımıştıır Muharebe esnasmda l a r l 1 a r a f m d a n suçüstü yakalanmışpek az klsl takib edebilmistir. tiler. Arab liderleri tarafından kısa zaman tır. Bıletler müsadere olunmus, caraBöylelikle Shakespeare'in dehasını Yahudl mesele». her cephesile bir sonra yurdlarına dönecekleri ifade e borsaclar Emnıyet Müdürluğiınd» gölgelemek için ortaya atılan bir iddünya meoelesi haline geldi. Ameri dllmiş olan, Israellilere göre 400.000, nezaret altına alınmışlardır. Suçlulir dia daha bertaraf edilmiştir. ka, Yahudileri tutuyordu. Muhalefet , Arablara göre 700900 000 olan yerli bugün adlî makamlara verilecektir. Çankm 1 (Telefonla) Çankınnır t« iken Yahudi taraftan olan l«çi 1 Arab halkı, şimdi Israel hududlan dı Diğer taraftan bu karaborsacıîık ha» Bayrakhyı bağlı Yüklü kByünde Partisi iktidara gelince Ingiliz A ' îinda yaşamaktadırlar. Milletlerarası reketine iki îzmirli hakemin isimlerl bugün çıkan bir yangın neticesinde merlkan müşterek tahkikat komisyo yardımla yurdlanndan U7ak, güç bir de karısrm?, bımlar polise celbedile» göçmenlık hayat geçirivorlar. Iste «Arab muha rek ifadeleri alınmıştır. t7 ev, 1 cami v« 1 köy odası yan nunun 100 bin Yahudi mıjtır. Yangınaa 6 »ylık bir çocuk kabulü teklifini reddetti. Bu karara cirleri» diye her gün gazetelerde pörArab memleketleri de karfi koyuyor j dügumüz ve büyük ihtilâf konusu 5!müstür. Aynca alevler araaında lardı. jolmakta devam eden me'ele. budur. ka'an 2 kisı yaralnunıstır. Yangın 1937 de ileri fürülen FUistlni Arablar ' (Baştarafı 1 inci sahıiede) CHmi yanındski bir evden çıkmı|tır. la Yahudiler arasmda takshn plâru bu kası 30 milvon Türk lirası aermaTahkikata devam edilmektedir. defa da suya düştü. 1946 sonlannda top yeli olacaktır. (Baştaratı I inci tahijede) lanan Londra yuvarlak masa konfe1 inci sahifede) Feci bir trafik kazası Aynca Yapı Sandığınm halcn rarnına Arablar oturmadılar bile. Be içinde ya^armk istediğinden bahsetduğu anlaîilmıjtır. Hemsirt Alice mevcud 8 milvon liralık sermayesi t r a l r 1 (Ttiefonla) Bugün Esrefvin plânım hem Arablar, hem YaFaye, vatanına dönerken, bir kaç pajada fecı btı trafik kazası olmuj, de, ta=:,n kanunlastığl takdirde, hudiler reddetmişleTdi. Arab projesi miştir. gün için muhtelif v«silelerle meth! benun deponı Bnünde duran bir kım ne de lngilizlerle Yahudiler muanz Paris 1 (R ) Bugün 1 mayı* tö Öğretmenler Bankasına bıtikal edeni işjttiği tstanbulu bir turist ola y o i (oför muavtnlntıı âletlerl kariftır oldular. Siyonist tekliflerine ise A renierini komünistierle beraber Ce cektir. Banka 99 sene vade ile kud ı | ! ıırad unl olarak ferlye fırlamıı ve rak ziyaret ettigini açıklamıştır. za rliler 5e Utismar etmışler ve bir rulacak ve ögretmenlere. 20 sen« o ıırnda a^kadar geçmektt olan Seyhan rablarla İngilizler yanaşmadılar. Hemsıre Alice Faye, Parkotelde, lnc« lslmli bof yosmda bir focugu ezeMeaeleyi, «imdi olduğu gibi B. Mil çok yerleae karısıklıklar çıkarmış vade Ue kredi aeacaktır. 20 gazeted ve bir o kadar da foto rek öldürmüstür. Muavln Fethl kaçnus letler ele aldı. Filistine bh tahkikat ıardır Frsnssnın muhtelif şehirleHalen tlkoku! Öğretmenleri Yapı tır. komisyonu gönderdl. Komisyon, 1947 rinde 100 kişınin tevkif edüdiği bil SandıSınm. 12 bin dvannda ortafı muhabiri tarahndan muhtelif zayılmda beş cildlik bh rapor hazır diriimektedır. manlarda ziyaret edilmiştir. Bunbulunmaktadır. lardan aşın dereced* yorulan ve Kömür snnayi] komisTonunun ladı. Buna göre Filistin de Arablar ve Yahudiler için iki bağımsız devdiınkü ioplanüsı sinirlenen hemşire Alice Faye. «ilk let olacak; Kudüs, Onu'nun kontroMllletlerar*!! Çalıgma fırsatta iamimi değistireceftim» dekoıuür sanaylı konusyonu, dün de Tek luna buTikılaeaktı. Bu teklif, B. Milmiş ve aynı =pv;Mo T**T memleket I letler umum! heyetine aynı senenin Onlv* ııtanln lerde de gazetecı ve frt muhabir nlk îm»İM"na devamTajkifla M n u ı n d ı kasım aymda verildı ve 29 kasım çal etmiştir. lerinin alâkasını topladığmı ilâve Dünkü topl.intılarda ljçlıer ve Isve 1947 de kabul edildi. Bunun üzerine etmiştir. rer. er grujları komlsyon reıs vekilleri İngilizler 15 mayısta Mandayı kaldını «eçmıştu racaklanni ilân ettiler. Bu olaylar Diğer alâka cekid bir hâdıse de, hverenle. Belçlka Isverenler delegesi film yıldızı ve şarkıcı Alice Faye'in ve CMnping Komürcüler Blrliğl Relsl yürüvnip gitmekte iken Yahudiler ! bugünkü Başbakan Ben Gurion bajhayTanlanudan bir zatm, gazete M Leblanc 1. lsçller de tngıltere lsçiler delegesl «ynı ramanda Ingiltere ' kanlığmda TelAviv'de 14 mayıs 1948 lerde intişar eden havadislere kaMaJenclleı Mılll Bırliğl Relsl N. W • de bir muvakkat hükumet kurdular narak kendisine, çok sevdigini b 1 Jor es'l »eçrr.ışltrdlr. ve bunu bütün dünya milletlerine diği badem ve Şamfıstlğı ezmele Bir gabıkalı sokakta ölü bulund» bir beyanname ile bildirdiler. Müstarinden 5 kilo göndermesidir. BilâHüıeyın Turfandacı lsminde bir sa kil bir millet olmak haklarının Tanrı hare bu rat, hâdisenln içytizünü bıkalı evv»!ın gün Galatada Necatlbe^ himayesine ve onun çocuklanmn feolarak bulunmuştjT öği'eninee, badem ve Şamftstıgı ez cadJetinde bk gorüldüğünden cese<1 dakârlığına bırakılacağuıı yazıyorÖlum süphelı melerni gazeteci ve foto muhabir Mo.ga kaJdırı,mıj, tahkikata başlan lardı. tngilizlerin Filistinden çıkmak için tayin ettiği 15 mayıs, cumartesi mıştır. Kurıımumuz sağlık tesislerinden Süreyyapaşa Sanalerine dağıtmıştır. gününe rasthyordu. Bugün, Yahuditoryomunun 1956 yılı beyaz peynir, kaşar peyniri ve lerin dinlenme günü olduğu için ka^Tnak ihtiyacı kapah rarf usulü ile ihaleye çıkarılondan sekiz saat önce muvakkat hümıstır. kumet bajkanı «lsrael> adile bir Ya1 İhale 9 mayıs 1956 çargamba günü saat İS te hudl devleti kurulduğunu, Yahudi yapılacaktır. milll heyetinln önünde söyledi. Israel2 Bu işe aid idarî. fennî şartnamelerile ihtiyaç liler, istiklâl günlerini dünyanın kulisteleri her gün iş saatleri dahilinde Müdürlüğümüzde ruluşundan başlayan dini tarıhlerine I görülebilir. göre tesbit ettikleri için Milâd tari | hine göre bugün her sene değişmek3 İhaleye iştirak etmek isteyen teklif sahiblerlVE SOĞUK ALĞINLIĞINDAN İLERI tedir. Yahudi tarihi, 5 Iyar 5708 dir nin teklif edecekleri gıda maddeleri fiatlarına göre veGELEN BÜTÜN AĞRI VE S1ZILAki bu sene sekizinci yıldönümü, 16 recekleri mc 7.5 nisbetindeki muvakkat teminat akçesiNısan 1956 ya rastlar. nin Ankarada Genel Müdürlük, İptanbul. İzmirde Şube RA KARŞI OPON FAYDALIDIR Müdürlükleri veznelerinf yatırmaları ve bu veznelerden 1945 te kurulan Arab Birliği, Israel aldıkları makbi'zları veya Devlet tahvilâtını. Banka tedevletinin kurulmasını önlemek için minat mektubunu teklif ettikleri kapasitede is yaptıkB. Milletler nezdinde büyük gayret lanna dair belgeyi 1956 yılı Ticaret Odası vesikasmı göstermişti. Fakat buna mâni olamadılar. B. Amerika, Rusya, biz de damühürlü teklif mektublarını toptan bir zarfa koyarak mübil olarak daha beş, altı devletin Ishürlemeleri lâzımdır. rael istiklâlini kabulleri, Mukadde? 4 Kapalı zarfın en geç ihale günü olan 9 mayıs toprakta gömülü banıt fıçısıru ateşle1956 çarşamba günü saat 14 e kadar Tepebaşı İşkur (Momeğe kifayet etti. Arab devletlerinin ralı) Pasajmdaki Müdütlügümüz Kalemıne verilmesi veordulan üç yandan Filistine girmeğe ya posta ile iadeli taahhüdlü olarak gönderilmesi lâbaşladı. 40 milyonluk Arab kütlesi | zımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 650 binlik Yahudi topluluğunu sar j 5 Kurum arttırma, eksiltme ve ihale kanunlanmıjtı. Yahudiler, bizim de .çok kere | na tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledimanasıru bilmeden kullandığımır [ ğine vaDTiakta serbesttit (5079) tYa harru, ya merru!» demişler, silâhlarına sarılmışlardı. Bu söz Ibranicede «Ya hürriyet, ya ölüm» demektir. tsraelde gezerken yer yer gördüğüm Küçüksuda 4125 M2 bahçe, her türlü meyva ve çam ağaçkale gibi kışlalar. Manda zamanında [ lan içinde, beş oda, bir büi'ük salon, iki sofa, mutfak, tngilizler tarafından yapılmıştı. Mal; banyo, terkos, sarnıç, eltktrik vesaireyi haiz, imar duruzeme ve silâhla dolu olarak bırakılan mu mevcud, büyük bir köşk satılıktır. Fiatı yüz altmış bu müstahkem yerler, hep Arablaruı bin lira. Mutavassıt kabul edilmez. Müracaat Saim Ovaeline geçmiş bulunuyordu Kendisile cık, Küçüksu Çayın karşısında Said Çeîebi Köşkü arkagörüştüğüm, o zarnan 29 yasmda bu I sında No: 36 bahçe kapısı yeni yapılmakta olan binaya lunan Yahudi Ordusu Hareket Baş I kanı Yigael Yadin'in anlattığına göre bitişik. Mukaddes topraklan kanş kanj bi' Shekespeare muamması için diin açıian mezar Çankırınm bir köyünde, 17 ev I cami yandı Brezilyalı fnfbolculara I 0 mağlub olduk Beklenen sinema yıldızı, nteğer hemşire * imiş Ö^ ıfmenler Bankası Dünyada I mayıs m MANZUMMASAL (MU 2lÇll/İ İşçi Sigortaları Kurumu lstanbul Satmaîma Müdürlü&ünden: BOÛAZIGİNDE SATELISC KOSK (Baştarafı 1 inci sahifede) Mevkuf bulunan 10 kişivi virmiye yakın avukat müdafaa edeceğinden duru^ma Agırceza salonlanndan birirde vapılacaktır. Diğer taraftan Piredeki dunışmaya da buffün devam edilecektir. Döviz kaçakçılığı dâvası S İ îtI E I * R \ \ Jî * 1 \ OPON, baş, diş, adale, sinir ağrılarını süratle teskin eder. Romatizma, siyatik, lumbago ağrı ve sızılanna karşı basarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin en yakın dostunun doktorunuz olduğunu unutmayınız Bir Kişiye 20.000 Lira MUHTELİF PARA VE AYRICA 1956 Yıî» tkramiyelerinin 3 üncü Cekilîsînde Dış Işleri Bakam Köprülü Pariste Paris 1 (a .a.) Türkiye Dış Işleri Bakanı Fuad Köprülü, gece, mahallî saatle 22 de Perı&in Erly hava meydanına vâaıl olmuştur. Türkiye Dış Işleri Bakanı, NATO Teakilâtı Vekiller Konseyi toplantılarma Iştirak edecekür. rramvaydan dü^en kadın öldti Evvriki jiın K»rautanrilkte tramva>İAO düserfk y»r«lan»n ve tedavl İçin CeTahpaşs h8stanea.Tîe kaldırılan Sa dly€ Gfjrsoy hastanede ö'müî+ÜT Kaia etralında »dli takibaia bajlaamıstır. İkramiyeleri OPON günde 6 tablete kadar alınabiHr Mevcuddur. 10 Majas 1956 Akşamma Kadar 150 Liralık Bir Hesab Açtırtnakta Acele Ediniz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle