11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İK» CUMHUBİYET A Bir seferberlik hazırlığı! O R L r BİR DAKlKAt Bir taraftan Ankarada bir ka$ İstanbul gazetesi muhabiri poliste türlü şekillerde okşanırken »te taovyet idarecileri tngiltererafta basın kanumına b a n sınıf gaden aynldıktan hemen son retecilerin yüksek tahsil yapmıj ra Batı Almanya Dış Î5Amerikanm Başkan Yarolmalanna daiı kayıdlar konuyorleri Bakanı Von Brentano dımcılanndan Barkley irleşik Amerika »eçim arifennd* Kocalannı seven kadınlar muş. Woshington 1 (a a.) Amerikan, teji konseyi) nin kurulması meselle yardımcılan Londraya gitmişter seçim konuşması gırasınbulunuyor. Her Başkan seçimin• ne yaparlar? İşi çok olan hükumetler garib bir ve İngiliz ldarecilerile müzakerelere Dıs İşleri Vekili John Foster Dulles. I lesl üzernde durulaeaktır. 17 devden evvel olduğu gibi bu sefer de gada kalb sektesinden öldü ondrada intişar eden bir lirismislerdir. NATOnun D^ş İşleri Vekilleri top letin dahıl bulunduğu Avrupa İktitezad eseri olarak daima gazetedrib fikirli adaylar ortaya çıkmıştır. mecmuası diyor ki: Bn İngiliz Alman nüzakerelerl jlantısma katılmak üzere uçakla sadî İşbirüği Teşkiiâtı ile bu «iktiNew Jersey eyaletinde Secausus sehc Kadınlar! Kocalarınızı Bevip lerle uğraşmıştır. Bundan hiç bir Letington 1 (A.P.) Demokrat nln gayesi nedir? İki memleket ara Kvashington'dan Parise hareket et sadi stra ( eji konseyi» arasmda irtirinde ticaret yapan Krajevski admda sevmediğinizi anlamak istiyormusu şey çıkmaz. nndaki meselelerin incelendiğt. Batı miştir. Senatörlerden Alben W. Barkley dün bat kuru!ması da düşünülmüştür. bir Amerikah, Beyaz Saraya namzed nuz. Gayet kolay. Onun dış fırçasını Ankaıadaki hâdise hakikat is«, Ahnanyadaki mütttfik kuvvetlerinin en sevdiği sahne olan siyaset kürsüolduğunu ilân etmis, programını da kullanabilirseniz demek ki kocanızı bundan hükumet v e zabıtanın presNATO Dış İşleri Vekillerinln bu Diğer taraftan, Sovyet iktisadi masraflarına Bonn hükumetinin işsünde bir kalb krizi geçirerek ölnesretmiştir. Bu programının en mü seviyorsunuz!» tiji, demokrasi rejuninin vakan z e tirakinden bahsedUdiği söyleniyor! cefaki toplantısının mühim olduğu sızma harekelterine karşı müşterek müştür. him maddesi ju: tanzimi *** Fakat ortada çok daha mühim bir nu belirten Dulles, Atlantik paktı bir faaliyev prograrrunın delenir. Umanm ki kâmil bir l a t « Başkan olursam, Kanadâyı ü Truman idaresinde Başkan vekffl En iyi şapka giyen adam teşkilâtının askerî bir ittifaktan da üzerinde dunılacağı zannedilmektemeselenln mevcud olduğu âsikâr. Vekili hak edeceğim!» olan 78 yaşmdaki senatör Washingmerikan Şapkacılar Cemjyeti son olduğu söylenen Dahiliye Bagfin Alman markı ile Ingilte ha geniş bir birlik haline getirilmesi dir. Baü Almanya delegelerinin bir ton ve Lee Üniversitesinde Demokrat Gazetelere göre simdiük bu «dayın toplantısında «dünyada en iyi şap Ethem Menderes bu işin hakikatini, j plân getırecek'eri bildirilmektedir. dk iterlingi Avrupanın en kuvvetli pa gerektiğiai söylemiştir. 10 taraftarı varmıs! ka giyen adam» olarak İngiliz Baş ve varsa suçlulannı ortaya koyar. konvensiyonu içln yapüğı 30 dakik»Bu p plânın, Londrada bulunan Batı raları olarak kabul edilmektedir. Bu İktisadî strateji konseyi j y bakanı Anthony Eden'i seçmiştir. E Böyle yaparsa hem hükumetiae, lık konuşmasının sonuna doğru çök«**• iki memleket de sanayileşme yolun î Paris 1 ( R ) Bir ksç gün sonra Almanya Dı* îşleri Bakanı Brenta rek ölmüştür. den'e bir de diploma gönderildiği bü hem kendine. hem bizim mesleğe (BaşmakaJeden devam 10 yaşmdaki çocuklara otomobll da ileri safhadadırlar. Her ikisi için burada toplar.acak olan NATO Ba no tarsfından İngilizlere gunuiduğu P " o r d fabrikalarmın 1956 yüı için dirilmiştir. Kendisini alkışlayan talebeler kar ror rejime yol açar. hizmet etmis olur. gayet mühim bir mesele. ihracattır, «n mühim yeniliği şudur: sı^ında son sözleri sunlar olmuştur: *** Bu itibarla biz sayın Mendereshi * yabancı piyasalardu! Son zamanlarda kaıJar konseyinde bir (iktisadî stra i da öğrenılmışür. Gelelim beriki işe; « On yasmdan küçük çocuklar J«Ayan Meclisinde arka nralarda ortır bir kaç ay önce hükumet pro?r« Sovyetlerin giriştikleri iktisadi yarTras makineli otobüsler çin otomobil!» Bir gazeteci okur yazar olmabmaktan zevk duyacağım. Zira kud mtnı okurken vadettiği iç ferahla dmı tesebbüsleri. siyasi sızmayı ikVerilen malumata göre, 1700 lira de ingilterede şehirler arasmda işle dır. Mesleğine yetecek ibnî kıyrnetl retlilerin sıralannda oturmaktansa tisadi sahaya intikal ettirmeleri bu tın demokratik tedbirlere fazla v» Jerinde olan bu otomobil, gaatte 7 H * mekte olan otobüslerde, her yolcu olmalıdır. Olmazsa zaten gazetecimemleketlerde alâka uyandırmıştır. Allahın evinde usak olmayı tercih kit geçirilmeden baslanmasmı vil lometre süratle yol alabilmektedir. Bu için birer elektrikli traş makinesi buBiflıassa Moskovanm, yüzde 2 faizle eHiyorum.» lik edemex. rekten dileyonız. Zor rejimlerden otomobilin adı da (Thunderbird Ju lundurulmaktadır. Yolcu bunu kulve 2» sene vade ile istikraz yapmak Sonra devam etmek lsttyormus gibi Bugün kendi kaleminden başka nior) dur. lanmasını bilmiyorsa, biletçinin yarlctediğine, buna göre bir dıs yatırım bir adım jçeriye çekilmls ve mikro bu memlekptte şimdiye kadar M *** dımmı istemektedir. şeye dayanmıyan jçazetecilik edenprogramı hazırladığına daır sayialar. bir iktidar fayda eörmemistir. Biifonla beraber yere yığılmıstır. 1 mllyar liralık çtklet ler istisnasız olarak meslek kıyBatıDoğu mücadelesinin yeni bir *** Eisenhower lle Truman bu ölüm tiin baskı idareleri, sontında baski Mlnneapolli (Mlnnesota): 1, (»a.) Cannes 1 (AP) İnzlllz »anşın bomb» A merikan gazetelerinde çıkan ista•afhaya intikal ettiğine yeni Işaretler metine sahib kimselerdir. BeslenKrsl Faruk ne yiyor? Nobeı edebtyat mükâfatı kazanmı» «ı Dlana Dors dUn fîlm festlvallne eeldl haberi karsısında duyduklan derln cılan devirmegp yaramıştır. Oysa * » tistiklere göre, 1955 yılında Ameolmnştur. Bn şayialar. Batı Almanya onako Prensinin düğününde bu meye muhtac olanlar da meslekl meşhur İnelll» »alri T. S. Ellot parar Jl «ırada glymlş olduju turalet «bura teessürü ffade etmişlerdfr. Başkan ki kurmak istediğimiz hukuk re)l rikalılar yalnız çiklet satın almak Dış Bakanının Londradaki müzakerclunan sabık Mısır Kralı tarafın fakrüddeme tesl gecesl burarlakl blr açık spor 8a dan ebedlyete kadar» yere düşmüsraüptelâ olanlardır; lerinde mühim bir rol oynamaktadır. hasmda blr konferan» Termlşttr Kon tür. Bu hadlse foto*rafçı!arla polls ara Eisenhower. rakib partinin bu azası mi. iktidarlarm yıkılması prensipl için 1 milyar Türk lirası sarfetmişlerdan takib edilen rejim açıklanmıştır. a n » bir yüksek tahsil ne ifade e md> ufsk blr kaTgaya Mbeb olmuş için «onun ölümü ile memleket ra ne degıl, fakat partilerin serb«st dir. 1954 yılına nazaran artıs var! Samiml olduğuna datr bugün için fprans, 14.000 klşl tarafradan takib Gazeteciler, (Metropole'1 oteline inen der canım? Merhum Akifin şairliğl yıflamıştır> demiştir. tur. *** seçimlerle I? hasma eelip eUmizde hlç bir delil bulunmıyan bu pdllmlştlr. Şlmdtye kadar bu kadar Faruğun takib ettiği rejim hakkın Baytar mektebinden meınn oluşunFegtlvalln yapıldıgı slnfmanın gtrlş Üç kalbli focuk Sovyet iktisadî politikasuıa karşı Ba fszla dlnlevlclvi blr aravs toplaran blr mahalllnln aŞzını dolduran footraf e<sa«:ına dayanmaktadır. irleşik Amerikada Michigan seh da garsonlara verdiği direktifleri te« dan mıdır? Bilgisizliğe en az tatılılar müşterek bir yahnm programı ^dpbl konferan» verllmedlgi söTlenmek Cilar Mlss Dors'un »trafını ce^lrmlşler Böyle bir reiim ise. ya^ayabilmek tedlr. rinde 3 kalbli olan bir çocuk dün bit etmişlerdir: ile eıkabilecekler mi? Von Brentano hammül eden sanat, gazeteciliktir. dlr. Kendlslnl kurtarmaia kosan poir'n muhtac olduftı eıdavı ancak yaya gelmiştir. Kalblerden biri norT. S. Ellot küreüye çıkıp seyircllere 11? etrafmdakl kordonu dağıtmıçtır. Buna göre sabık Kral dört Londraya giderken dlyordu ki: « baktıiı zsman, «hayatımda tlk defa. Çünkü hemen sırıtır ve kimse o söx Te y a n hürriyetinden alacaktır mal yerde. digerleri i"=e yapışık bir buçuğa kadar hiç bir şey yeRosya lle iktisadi mücadele sahasuı bu kadar çok tnsanı baçlarını bana çe Bir kadın ve*sekiz çocuğu NADÎR NADİ halde biraz »ağdadır. Doktorlar kalb memektedir. Dört buçukta kah kumaz. da Almanya tek başına hareket et Tlrmlş bakarken görüyorum» dMnlştlr. lerin muntaz;am bir sekilde işlediğni, valtı etmektedir. Kahvalh yu Diyelim ki hepsi yüksek tahsil miyeeek, Bahlı müttefiklerine /arar yanarak öldü verecek bir dampinge girişmiyecek Topkapı Sarajnnda çekmeceler başka bir hastalık ortaya çıkmadı?ı murtalı omlettir! Faruk öğle yeme gördü muharrirlerin.. ne olacak? Mont Louls (Kanada) 1, (a.».) Sun'î kalb ve ciğerler takdirde bu hilkat garibesinin uzun Sini akşam t buçukta yemektedir. Otir!. Pasifikfeki Amerikan atom Lehte mi yazacaklar? Bunlar gaıeDÜÎI geoe, evlertnde çıkan bir yanşın sergisi ömürlü olacağmı so?lüyorlar. Montreal (Kanada): 1. fa.a.) Ho netlceslnd» blr kadın Te »eklz çocugu tel lokantasınm listesinde ne varsa tedliği zora çekmekten başka btr tkinci Cihan Harbinden sonra hür tecrübelerinden daha büytik Topkapı Sarbyı Mü7«slnde «skl çekISnda anpstezl mütehassiBi Dr. C. R. yanarak ölmilştür. Çoctık'ann en küonunla karnmı doyurmaktadır. Akdevletlerin ve bilhassa NATO camiası mecelerden mütefekkil Mr aergi ha şey ifade etmez; ama bunun dm değeıde fayda sağlanması Rltsem» Van Eck. dün burafla yaptıjh Kanseri su ile tedavl 2 15 Içtndeki memleketlerin silâh seferber blr konuşmada, »un! kâlb T» cl(S<>rl« cüSü • TP ı ?n rriivüfeü . . yasmda ldt. «ırlanmıst'.T. Dün bazı ziyaretçllerin pransanm Bordeau» sehrinde. kan »am yemegine gelince: sabık Majeste faydası yok. Çünkü denenmiş ş e y j . . ı j w • D bekleniyor gece geç vakit «karnı acıkırsa» sofra liğt müşterek müdafaa hazırhklan yapmata muvaffak oldu^unu T« çlmdl I D1T KadlTl d O r a U Z O O g U r d U ?ezd!£i bu sergl hakkında Müdür Halök lerdir. Eskiden de boyle kayıdlar * »erll hastalan aldatarak iervet başına tekrar oturuyormus! yeni blr cihan harbinln cıkmasını. ye kadar hayvanlar Uzfrlnde tecrübe Sehfuvarnîiu tzahlarda bulunmuf Texas: 1 (a.a ) Hava kuvvetlerin Honolulu (Havai adalan) 1 (a.a.) Topkapı Saraynın depolarında mevcud yapan bir sahtekar yakalanmıştır.RoIl vardı. Bugün de koynlabilir. Takomünlzmin yayılmasını önlemişti. eftist bu §un! cmazlann yüzde plltsl de çalışan btr lşclnln karısı dün gece *** biî mükteseb haklara ilişmek kabil Bagfin değisen Sovyet taktikleri kar nin müsbet netlce Terdlğlnl »öylemlş 4 kıs çocuiu dünyaya getlrmlştlr. Ço Amerikan Savunma Vekâleti ve A ol?n kıjinetH eserlerin zamanla lergl adındaki bu »ahtekânn, sişelere BU Dünyamn en pis kadını tom Enerjisi Komisyonuna mensub ler hallnde teshir edileceğinl blldirmls koyarak bunu «kanser ilâcı» diye satçısmda. devam edecek silâh seferber tlr. olamıyacağına göre bundan sonra cuklar 21 er dsklka ara l!e dünyaya Dr. Van Eck. yakmda Btrleşlk Ame ?elm!şlerdlr. Henrtnln «ıhhatlnln lyl yüksek memurlar tarafından bugün tlr. Çekm'celer »ergislnln ITTIC» blr tıfı ve böylelikle ayda 10.000 liradan •talyada müzik hocası bir kadın gazeteci olacaklarm yüksek tahsil liği yanmda. üzerinde aynı titizlikle fazla gelir «ağladığı anlaşılmıştır. Bir (dünya pislik rekorunu) kırmışbildirildiğine göre, Pasifikte yapıla rehbpri de neçrolunmu?tur. durulaeak blr «sermaye seferberliği» rlkadakl Mayo kllnljlne gldeeek T» rldııŞu blldlrllmektedlr. görmüs olmalan kaydı aramr. Btffl cak yeni atom denemeleri 100 milyon de elzem görülmektedir. Ortadoğu tecrübelerlne orada devam edeoektlr. Mü?eyo teslim edilen kıymetll buçuk senedenberi bu «ekllde çalıs tır. Gazetta Del Popolo bu hususta d« ne fayda vardır? makta olan sahtekârın muazzam bir şu malumah veriyor: : Merinos fabrikasmda tops dolara mal olacaktır. nttn ve Asyanın az gelişmiş memleve tarihî vesikalar servet yaptığı tesbit edilmi», mahkeketlerme tevclh olunacak dıs yatınm Ankara sergisi c 1930 yıhndanberi Torino'da küAcaba aynı kaydı mebuslarrmıza, Bu^memurlann kanaatince bu raR'i;en Fşref Ünaydın dün Attnada me kendisini 10.000 Türk liram para imal ediliyor akmı, yeni kisvesi altında komünizçük bir apartıman dairesinde otur vekillerimize teşmil etmeyi daha Bursa 1 (Telefonla) S«hrim!rdeki kam 'ne kadar büyük olursa olsun Büvük Elçl bu'undufu »ıralarda elde cezasuıa mahkum etmiştir. Ar.kara 1 (Cuhmuriyet Teleki) nrm ymrıbnasına sed çekebilecektir. makta olan Maria Monsalean adında faydah bulanlar çıkarsa ne cevab masraf, denemelerin sağlayacağı fay ettii! kıymetr. blr arşiv! Miize MüdürGei'rlik parkında açılacak olan Anka Merjıos fibrikası tops Jpligî İmal et*** liijjne tesl'm etmiştir 189 parça veslki müzik hocası, apartıman sahibi ta verebiliriz? Eğer tahsil bir nimet dalara defecektir. Batı Almanyada fki banka. dış ya ra rerglsi hakk nda görüşmek Ozere, me4t ba;la.m 5t:r. Insanlarm rfizde altımçmm gSzlerl rafmdan kapı dışan edilmiş ve anH«m maddeyt ljleylp topı hallBu masraflara denemelerde kulla kad^n mfifeşelrki! olan bu «rşlv. TarlhI tınmlar için kredi vermektedir. Bun bugon Ankars Belediye Başkanı Orhan ise, bunun en lürumlu yeri bizce O=manî Encünıen) azaündan tskender bozuk cak 3 kamyon, apartımanın iki odası larm, 1959 yılına kadar kontenjanla Eren tarafındar. Mehtab gazinosunda ne getlrerek lihiblerlne lade etmekt« nılacak bombaların imali ile dene Koc Bey tarafından tarihl tetkikler riste fFransız Gözlükçüler Ceml ile banyo ve mutfağını dolduran pis seçmenlik gibi memleket için have bu mretle memleket yünlü ıtanayii melerden hemen önce yapılan hazırrmra dolduğu. kredi veremiyecekleri b'r loplantı yspılmi{tır. >sprrîak Uzere k;rk sene evvel Topkapı yeti) nin yılhk kongresinde ko Hkleri boşaltabilmiştir.81 yaşmda olan yati ehemmiyeti haiz olan hizmetlhtiyacının jrüide 80 tnl kanılamıs bu«öylenlyor. Enflâsyon tehlikesini beOrhan Eren bu toplantıda, sergtntn lunmaktadır. Böylece milyonlarca lira lıklann masraflan dahildir. Fakat Srayındar glınmıştır. Hoçl Beyln Is nuşan bir Rözlükçü, insanlarm yüzttrten dlğer Batı Avrupa devletleri huıusiyetl«rl ve »ekli etrafında genls daha eski araştırma masraflan haric . tar.bulda öîümünden sonra. allesl dlğer de altmışınm gözlerinin bozuk oldu bu kadının, uzun yıllardanberi so lerdedir. lık dovtzln VUT''. dısın» çıkması önlende kredi mevzuunda hasis davran • trahat venniştir. esya^arla beraY)?*: bu arjlvi de Atlnaya kakta bulduju her şeyi, duvar afişletutulmuştur. İlmin ve bilginin bihakkin âşıjl] mis bulunmaktadır. göt>";rmüştür. TUrk veslkalarımn s«tı §unu belirtmis+ir. Bu gözlükçüye gö rini topladığı, bunlan evine götürmaktadırlar. Bunlann dahl gözlerini • Mntlak silâha» karsı savunma ve müminl olanlar, işe gazetecidenj re katillerin çoğunun da gözlerindcn 1Sn cıka.ıldıgını haber alan Rusen eevirdiklert, menfaat bekledikleri Adügü tesbit edilmiştir. Bu kadın, sosistemi değil, secmenden baslamalı v e Tür] Esrel Ümydın bunları kendl parası Il« rahatsız bulundııkları anlaşilmiftır. merikadaki (Dünya Bankası) nin kaklarda topladıklannı evvell yatak Washington 1 (a.a.) Ordu arsştır satın almstır. Eskl Büyflk Elçl 1939 kiyede 07 sahibi olmak için hlç *** kredUeri tevri sekll de malum! odasına lstif etmiş, 1939 yılmda burası ma servisleri Müdürü General Favin, danherl Zlraal Bankasmda muhafaza tspanya, kadın mayolan meselesinl dolmuş, pislikler mutfaga tasmıs. za değilse seçmenin verdiği listede yaHftr dunyanın gelişmis devletleriileride daha da gelişerek «nutlak si ettiji bu çok k:ymet:i veslkalan bugün tekrar ele aldı nin dıs yahnmlan süratle genişlet manla orası da dolunca, kadın yata zılı ismi okayacak kadar bir $cy lâh» vasfını kazanacak olan ve kıt'a eski yerine lade etmistir. fspanya hükumeti, bu mevsim plâjmek lçln bir «sermaye seferberliği» lar arannda sevkedilebilecek güdümMUze Mjdiirii Haluk Seb^uvaroŞlu bu * larda gayet sıkı tedbirler alacağını Jmı balkona taşımış! Harb lçinde de bilmesini, seçim defterine parmak ne girismeleri zamanı çoktan gelmişlü silâhlara karşı bir savunma sistemi kıymetll baâ:st?n dolayı Rusen Eşref ve bikini mayoları ile denize girıime bu faaliyete devam etmiş. Geçenlerde basmaya mecbnr olmıyacak kadar ör. Ba aeferberlik tek tarafa değil. büdlrmiştfr. sine müsaade etmiyeceğini açiKİomış bu garib durum ve bilhassa bu daire iimml olmamasını, Aliye rey veritesi?inin Imkan dahilin^e oldrıjunu Ün^ydına tejfkkflrlerlnl katılmak için fakat müşterek menfaatlere hizmet ve Ameriksn orduyunun böyle bir Arşv «Rı,şe.. Ünaydın mühürlerile. tır. İki parça mayolar da kulla.ııla den cıkan koku komsulan da isyan yorum zannedip Velinin isminl edeeektJr. Çnnkâ Ortadoğuda veya mühtlrlenerek Müze'arjivine ilâve edilJistem kurmağa'muvaffak olacaŞını mıyacaktır. Kadınlar, göğüs ve kalça ettirdiSinden Hava açılarak, kadın sandığa atmamasun sağlamalıdır j Aayadald piyasalann ' kaybedilmesi. mîstir. söviemiştir. kısmını tamamile kapıyan mayolarla apartımandan ahlmıs!» değil mi canım? piyaaalar sayesinde zengin olmuş jenize girebileceklerdir. Temsilciier Meclisi Bütçe Kredileri Hâmi S. Uerm tktiaadi durumunu kısa Akşamına kadar h < p actırmayı ihmal etmeyiniz e =H Komfsyonunun gizli bir toplantısında ' Gorülüyor ki Türkiyede üml j veHigi izahatta yukandaki eörüşleAaİM^ıyor k t Ingfllz Ahnan gökıymet ve akademik tahsil aranarini belirtmis nian General. hava hö»•••»elerinde olduğu gibl birkaç gün cak mesleklerin başında gazetecilik J cumlarında Amerikanm kullanabile•om» NATO konseyinde de bn me141 talihli müşteriye muhtelif para ikramiyeleri •«*• tmalui* dunılacak. cr5i yrni silâhlann düîjman uçaklagelmer v e böyle bir kayıd ileri sürnndaki piiotiarm sa$ kalma ihtimamek basın hürriyetine tamamen Omer Sami COŞAR Kudüs 1 (A.P.R.) Yeni bir Cezayir 1 (A.P.) 4000 Ceza aykındır. Haaa! Bir takım »ahsî üni çok azaîtfı^ını söylemiptir. Arab Yahudi harbini önleyecek yirli bugün Avrupalılann Kazbah kabahatler, mahkumiyetler. ayıb bir tedbir etrafında anlaşma olmuş dedikleri şehrin dolambaçh ve dar suçlar. fena iriyadlar gibi kusurlarIzmirde bıçakla 2 intihar tur. Birleşmis Milletler genel »ek sokaklı kesiminden çıkmışlar ve dan âri obnasım gazeteciden isterİzmir 1 (Telefonla) Son 24 saat reteri tarafından yapılan teklifi Cezayirin Avrupahlarla meskun kıa lerse ona yerden göğe kadar tarafiçinoe tzmırde !kl Intlhar hîdisesl olılısır da. İsrael de kabul etmişler mında büyük caddelerden birinde tar olurum; ama bugün bizim mes«raujiur. $at>an Okan admda emekli bir zat karnır.a bıçsk saplamak suretile iir. Bu tekiife göre, Birleşmiş Mil Fransız r>olisile çarpışmışlardır. 10 leğin zayıf tarah okuma yarma kıt TÜRK EKSPRES BANK Kuçulcyalıda kendisini oldtirmüçtür. etler teşkiiâtı Mısır İsrael hu kişi yaralanmış, bir çok kimseler Itgı v e sahadetname«izlik oldnğnna Aynca Alsancakta Paul İskayarlni îudunda devriye kollan bulundu tevkif edilmiştir. kat*iyyen kani degilim. Bn beBd isimu biri sevdiği kadındatı yüz bulaacaktır. maaıjı lçiîi bıçakla bileklerinl kesmek Bu arada, civar dağlarda da Fran kanuna konnr. Ama sökntez. tlk suretüe kcndism! öldürrnek lstemljse sız kuvvetlerile milliyetoi çeteler finatta kaldınlır. N'itekim bttndan de jğir yaralı olarak hastaneye kaldıarasında çarpışmalar olmuştur. Bat evvel de y a n Isleri müdürlerinia nlmıştır. Et s a h ş l a n na'nm 30 Km. kuzeyinde vukua yüksek tahsil gönnüs ohnası şartı Evvelkl Rtın Mezbahada az keslm gelen bir çarpışmada 8 Fransız asvardı. Sonra dan kaldınldı. Tekrar ifapılması vjzünden dtin bir çok kasabar dükkâr.lannı açmadıSı halde |ehlr kesi ölmüş ve 14 kisi yaralanmıs bunn tecriibeye ne hacet? Para ikramiyeleri tır. et sıkıntısı çekflmemlstlr. GaliT>a bütün bn hanrlıklan derpiş eden lâborarnvardaki laborant aynı n t . . eski alışkanlıklardan y « Bugün Metinelerden itibaren Şehzadebaşı TURAN kMinı kortaramıyor. 5 7 7 inci sayı çıktı. Sinemasmda mevsimin üç büyük şaheser filmi birden NATO İktisadî Strateji Siyaset Konseyi teşkil ediliyor kürsiisünde Parisle, Sovye» ikfisadî sızma harekellerine karsı müşterek bir plân hazırlanacak Telâşa ne iözum? Bir okuyucumut, htsab ttmif, kitab etmif. tOrtada pahalüik yoktun iktidara hak veriyor. Şöyle ki, eskiden (geçmif zaman olur Jei...) bir olttnı 102 kunı#a bozorlardt, yimdi 102 lirayo. Eün okkaM t fcurufttt, »imdi S Uraya. Haleb yağınvn okkan 10 kuruja idi, fimdi Vrfa denileninki 10 liraya. Bir tngiliz Ufcarptninin fiatı 100 kuruftu, fitruJi bir Türkünkü 100 lira. Ve, hep böyle... Arada, kala kala, bir, Icurujla liro, bir de okka il* fcilo farfcı kalıyor. Eeeeeee, artık o kadareık fc«rur da D. N. "Amerika,, ya Kanadâyı ühâk edecegini söyliyen başkan namzedi L Diplomalı gazeted lâboratuanna girdiler. Bakalım aklbet ne •lacak? B Yapılıtıışı Tecrübe A 14 bin dinleyici toplayan edebî konferans! Cannes fîlm feslivalinde bir rezalet M 100 milyon dolara mal olacak tecrübe B P LİRALIK MAYIS 30.000 KEŞİDESİNE 7 Mayıs Pazartesi LİRA BİR KİŞİYE 1 0 . 0 0 0 İSTANBUL BANKASI Mısır ile Israel arasmda anlaşma Gezairde çarpışma yayılıyor HAZİRAN çekilişinde Bir Apartman Dairesi ve 25.000Lira Hesabınızda daıma en az 150 Lira İCJtth AJANSI HİZMETİNİZE AÇILDI Bulundurunuz. Her 150 Liraya bir kur'a numarası KUMARBAZIN BU G E C E I Beşikiaş Y I L D I Z Sinemasında • • • I Matineden İtibaren Türkçe Renkll Sayısı 150 Kuruştur. Kısa adres: Posta kutusu 18 İstanbul, «îskit Yayınevi» f ^ TÜRK l EKSPRES BANK İNTİKAMI m D o k t o r ••• Dalero Bertson (Gamlar From Natches) Debra Paget Renkli Orijinal Rita Hayworth (To Night Every Night) Janet Blair Seanslar: Bu Gece: 1,50 5,10 8,30 Kumarbae: 3,35 6,55 10,15 Pazar 12.15 Yerlerimiz numaralıdır. Evvelden ayırtınız. Tel: 48 03 01 AKBANK H E R G E C E Nigâr Afaberk Doğum ve Kadın Hastallkları Mütehassısı Hergün hastalarını kabul eder. Cağaloğlu, Babıâli C: 50 Tel: 22 90 06 KATHERİNE HEPBURN ROSSANO BRAZZt Venediğin güzellikleri arasında geçen büyuk: bir aşk macerası 2 KAHRAMAN ÇAVUŞ (Türkçe sözlü) BURT LANCASTER VİRGİNİA MAYO Vatanları için çârpışan kahramanlann harikalar filmi 3 SİLÂHLAR ÇARPIŞIYOR (Tamamen renkli) RANDOLPH SCOTT PATRİCE WYMORE Baştan başa heyecan Macera ve büyük sergüzeşt filmi 1 VENEDİK TATİÜ (Türkçe sözlü) B. Keodisini denize atan kurtanldı FELEKmahkum Kadıköyira dün akşam saat 18.10 d l kaıkan vaporla Jandarma nezaretlnd* Köprüye getirilmekte olan bir mahkum Saraybumu açıklarında kendisini denize atarak intihara teşebbüs etmiştir. Araba vapunı tarafından kTortarılan mahkum İlkysrdım hastaneslne yatırılar.k tedavı altına alınmış, aâdiM etrsiında tahkikata bsjlanmıştır. Işde emnlyet v« sOr'at BRIGITTE BARDOT cazip sinemo yıldızı diyor ki. ' L Ü K S tuvalet sabununu kullanırım DOnyanın en güzel kadmı d a bilir ki bir lcadın İçin en kıymetll varlık temiiz blr tendir. Sinema yıldızlarından onda dokuzu da, gOnlük tuvaletlerl için, sâf ve lâtif olan LÜKS tuvalet sabununa gövenirler. lyl blr tuvalet sabunu olan LÜKS'ün tonik tesirile cildlerinin tamamen şeffaf kaldığını, lâtif v« hoş bir revnak peyda ettiğini bilirler. Daima LÜKS tuvalet sabununu kullanınız. Temiz ve güzel bir tene sahlp olursunuz. Bu güzellik sabununun enfes kokusunu çok beğeneceksiniz. 1689 sinema yıîcfrzınm (onda dakuzu) tetcih eöigi gözeJlik sabunu. Tüp 250 Krç. KOçök JQpti2O Kr?. POND'S i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle