19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 DÖBT CUMHURİYET 2 Mayıs 195« K Yazan: YAŞAR KEMAL A R A € A O Ğ LA R»»ıınlly«: MÜNtT TEHIN; TİYATROL ŞEHİR TtYATROLARl DRAM fCISMI: Bana DokundUB Yazan, Tenr.essee Williaıru Donald Windham; Türkçesi: Sadık Balkan; ifENİ TtTATRO: Bir Melek Geçti Yazan: J Bousquet H. Falk: Türkçes:: Yılmaz tnal: tSTANBUL BÖLÜMÜ: Hanımlar Terzihanes! (Yazan: Georges Feydeau: Tilrkçesi: Mahmud Yesar!) f.//â KÜÇÜK SAHNE SEVGÎLJ GÖLGE (L'ombre Chere) Yazan: Jaeques Deval: Ceviren Mebnıre AJevok Tohumların Cinsine Dikkat 20 günde çıkması icab e den pancar tohumlan Akyazıda 2 aydır çıkmamış. Alâkadar makamlann bütiin pancar ^.îıasındaki tohumlan muayeneden geçirtmeleri lâzım dır. 2 aydanberi kazamızda ekilen pancaı tohumu bi'güne kadar çıkmamıştır. Ha. buki 20 gunde çıkması lâzımdı. B J sene hava şartları fena gittiyse de lyı pancar toııumu çürümez gene çıkardı. Fera olduju snlaşıian bu tohumlar memleketimizin bütün pancar sahaların da ekiliyorsa, t*r!alar:mız bos kalacak ve binierce pancar ekicisi zar&ra uğrıyacaktır. Açılmaları ıle lftihar duyduğumuz mhyon^rca llrahk şeker fabrikalaıımız temmuz ayında kampanyaya başlayınca işhyecek narcar bulamıys cak*ır. Bi. dt gene jeker sıkıntısı çekeceğiz. Alâka. makamlar blr an evvel ekilen paıcar tohumlarınj muayen? ettırip ona göıe tedhır aldırmalı. Mumamıner Karaca SARIK B A K A N Vodvi! 3 perde tKtRALAR SERBEST OLURSAı Operet 3 perde MAKSİM TÎYATROSU ME V L İ D Millî bayramımızda kovboy Bornovada 23 Nisan Çocuk Bayramı töreninde bunlar 9 Eylul İlkokulu. Ögrencilerinden bir kısmına normal ktyafet giydirildi ve. birer tahta ata bindirilerek, Türkün stıvariliğini canlandırmak istiyordu. Yalnız. bu süvarilerin başında, en önde, geniş kenarlı şapkası, belinde çifte tabancası. bir kovboy görüliiyordu. 23 Nisan Çocuk Bayramında kovboyun (Amerikan sığır çobanının) işi neydi? Türk ile at. at ile kovboy ilgill. Bir millî bayramla kovboyun ne ilgisi var? anlayamadım. (Öğrendiğime göre. çocuğun ailesi bu kiyafeti Amerikadan özel olarak getirtmiş.) (Hüviyet mahfuzdur) Çamlıcanın tııri«tik yolu tehlikede Na) mıhlarının tevziinde müskü'ât çıkarıhnamış ölttmüylc biTieri sonsuı acılar» garneden aziz babamız emekll Tektrria" A?ır Ceza Mahkemesi Relsi »lüiıünün kırk:ncı gününe müsariıf 3 mayıs p«rsembe günö 521e namazıru müteakıb Aksaray Valide Camiindc mrhumun &T\Î ırıhuna ithaf edUm üzer? okunacak Mevllde blitür! ar edenlerln tcfTİtlerini rlca ederiz. E«i: Makbule GürbüJ Oğlu: Dr. Yaşar GürbUz MUSTAFA SUZİ GÜRBÜZ'ün Gecedlr. Çadırda kalan Karaca düşünüyor. Dışarda büytik yalımlarla obanın ateşl yanıyor. Ötelerden, gecenln sesslzliğinden blr kaval sesl gellyor. Karaca, çadırm agzmda blr ses duydu. Blrden basını kaldırdı kl, karşısmda Dell Hüseyln. Dell Hüseyin ons:t Gel,« dedl. «Seninle kan kardesl olalım. Kimlm klmsem yolc benlm. Senln sesln dağı taşı erltlr.» Bellnden hançertnl çıkardı. Karacaya: • Ver »llnl.» dedl. Ell ıldı. Azıcık kanattı. Kanı yaladı. Sonra kcndl parmagını < » k*stl. * Onu da Karacaya yalattl. • Ser.in slbl karüaşım olduktan sonra, bu dünya Dsna rıa gelir," dedl.. «Şaha Sultana eyvallah demem. Sözün Sultanı, sazın Sultanı...» Sakarya Akyazı Cumhurlyet m="iallesinden: Emin Orsavas NOTUMÜZ: Her yerc'e tohuraların aynı menfl neAziz anremız. kayır.validemiz, büyü* ticevi verrhğnı V arid göremeyiz B. eskı hafib'erder. Karaske1 seneki şeker istihsalimizin rekor teşk 1 etmısini düeriz. Biz bu yazıyı. sıri bütün ehemmyetli mahsulierimizln toNEŞEYAB KÖKNRL'in humlarına iisiüı bir dikkat sarfedilmes' cenrjesinde biihmmak. çelenk gBndernoktasındpn cesrettik k, teigıaf vr telefpnia hatınmi7i aımrk suretlle acımi7.a fîttrak eden Kattaldp otobüs yanşı! büff.n dfrtlarımıza »yrı ayn teseitkürce bu'unmitŞa derin acımız mstıi Rartald* bulusur yarıjs Ti&'indar mübVrprr ga7ptenİ7İn ta • Otobüsler r>aşlar!:ır Otobüs yolcuları heleoanlar sutımıı r!câ ederiz seçirtrler. Yolda blrblrlerine hafif çar Ki7İ.rı: MVtv.il»> Zeren. Ni7m'»f pıp dlklz aynalannı kırarlar. Traflk Acarbav. DarpTdları Ord Prof memıırları bıınu tesplt ederler Btr Zekl Zeren. Fc7acı Zeki Acar ?Un büvük blr otobüs kazası olmıvabay; Y Mühpndfs Kemai nş^y caSı ne malümdur. Bazan sür'atll baTonınları • Akvıldız OSul. Orha" zan da önünde araba o'.mazsa kaıŞrnı Zeren. Doîan Zereri. Ha^an Oîuz arabası slbl glderler. Yolcu'.ar eene kent; Gelınler!: TfirVftn Zeren as?b ho7;ıklu9undan buhranlar eeçiLeman Zeren rtr'.er. Bu anormal dunımun ıslahını dlîerlm. * * * !?ımif PlbeMn doîumuuda eösterMensur Oör I kendİFlne has lhtlmam re hS7aAnkara Caddest No: 134 Pendlk kstlle bizlerl minnettar eden Süleyma n'.v TV»»ı..r.Pr! M<)fı>>">««>«!!>rin'1an Çanakkale müteahhidleri Onenıffi TESEKKÜR Çam'.ıca tepesine kolayca çıkmak ve tepeden İstanbul ve Marmaranm eşslz püzelllklerlnl doya doya ve hiçblr enırele rastlamadan seyTetmek lçln bel kl büyük fakat yeıinde blr hlmmetle ijüzel blr tnrlstlk yol vapıldı. Fakat psefle sövllvellm kl. bu yolun lstlkba 1 daha slmrllden tehllkededtr Tek tük 1 rte olsa, t^penln lrtlfalı verlerlnd» aap.tıman tipi binalar yer almıs bulunuvor. Şlmali sarkî cebhesinde de blr eecekondu mahallesi teessüs etme ye baslamıstır. (Gerçi gecekondulaı manzarayı oradakt sakll beton blna ka dar bozmuyoTV âlenl teşekkürtt borc bümektevlz. ATt*»i. Mııraffak Özbudnn * * * Alle H H I » » , , » , Dr tSMAİL TÜRSAN'a şikâyetçiymiş SFMtH MttMTAZ'ın İ X ni cennze rnemslnılne »elmek Hltfunda ulnnan rmıh»erem VaHml? Savtn bav ^ıhrpddln Kertm Oökav'a, Beledlve Mecüsf ftzalanni, mers^lmde bulnnan alle dotfisnmıza, teltrrif. mektub ve onia tazi^ede huTijTiî'p.T^r^ «n^su?. iTiet r e f«kran]arım!7in Ibla^ına h'erfr, ^a7etenl7ln tavassutunu rt ca ederl?;. MOmtar ve Abed al'.elerl Şafak ısırken göç yüklendl. Obanın blr yanı yola düzüldü. Ka raca Rençtlr, çevlktlr. Kendl yüklerlnl hemenceclk jrükledl. Herkpsten önce yola düştüler. Hüseyin kan kardeşlnln bu ataklıgmı sevlnç.e, gözlerl yaşarsrak seyreyledl. Göç kalktı. Göç yola düzüldü ama, blr yerde, blr kaynaşma oldu. Btr şeyler olmuştu. Belll. Hüseyin başını kaldınnca, blr devenln kalkmadığını gördü VJİ (Arkası var) 4 YENI KITAB Varlık Yayınevi bu ay size dört yeni kitabını sunar: 1. Yakub Kadri Karaosmanoğlu: Hep 0 Şarkı ıRoman) 2. Alberto Moravia: Avlâklar (Roman) 3. Said Faik: Mahkeme Kapısı 4. Teoman Karahun: Acı Su (Şiirler) İlk ikisi 2 ser, ötekiler birer lira KELEPİR HAX SATIŞI Galata Tünel caddesinde Türk Eksores Bank yanında Perçemli (Havra) sokağında kâin (Tevekkül hanı) 7 mayıs 956 pazartesi günü saat 1516 açasında yeni Adliye Sarayı mezat salonunda acık arttırma ile satılacaktır. İzahat icin İstanbul 4 üncü Sulh Hukuk 956'1 No. lıı satış cosyasına ve İstanbul Aşir Efendi caddesi İmar Hanı No. 9 Telefon: 22 02 66 da Avukat Naim Yener'e müracaat olunması rica olunur. Sanat dergisi En güzel resim ve heykel tabloları En modern sanat yazıları Baskı şaheseri Kuşe kâğıd MAYIS Sayısı P.ugün ÇIKTI Şehzadebaş YENİ ve ÇEMBERLİTAŞ DEFİNE Sinemalarında bugün matinelerden itibaren Holivud'un en kudretli artistleri tarafmdan yaratılıp harika renklerle süslenen 2 renkli Türkçe film birden VÂZIME NAIİİ ve ÇOCl'KI.AKI CEVAI) KKHSIİ BASKUT Yazı ıslerlnı frien ıdar« «Jer Mes'ul MUdllı uasar ve yavau Cumnunyet MatDaacılı» »e G1.zeteciük Tıırk Annnim Şırketi CaSalntlu Haıkfvi «nKalt No 30/4) SahtDleri 1 ESRARLI «Renkli Türkçe» CHARLTON HESTON ROBERT YOUNG 2 A T E Ş «Renkli Türkce» RİCHARD WİDMARK KARL MALDEN NOT: Matine 1 de Suare 8.30 da f Ç. nakkalc viiâyetinde bu sene yapılac.ık olan inşnat ve biihassa Maarif Kastgele parsellemek J Vek.iletinir 1 m.lyon B00 bin lira tahsis cttiji İlkı.kuia», (Emanet) usulü Ile olmaz f • aniacak Bur.dan dolayı blz müteah • 20 nisan trırihll nüshanızın oku X hHler mibtekı duruırdayıı T yucularla basbaça stltununda »Çam • (Htivivet mahfuzdur ı Tlıcalılar arsalarının parsellenmesl J ^.nl lstlyorlar» başlıklı yazı dlkka ^. • tlmlzl çekmlştlr. Blz dlçer Çamlıca • Resmî daireîerden şikâyete Mılar, bu semtln, mektubla mls&l • pazetemİ7 son ınerci oltnalı .olarak gösterllen semtlertnde oldu J Ce:nal Oüver ımzasiie hize rr.ektuh •*u glbl parsellenerek İç lçe blna > ya*an okuyucuîTiUza: Postadan sika •'nrla doldurulması hususunda P e n 4 y»t «•diyorsunu?. Fakat sarih adresinizi ; dlkll karl İle aynı kanaatte deği • yazmamışMnız. P. T. T. boyle Bİkâyet!ere karşı çok hassastır. Bizden sizi ı Çamlıca. güzelllSlnl buradakl f e * neruce ot'.rriujunu7u soracaktır Cevab rah veren açıklıga boTçludur. M e k j vereTiiyeceğimizi düsünerek mektubutub sahlblnln parsellenmeslne mü * e mu nuzu basmadm Esisen R T. T den saade e'iildlâl lçln gıpta İle bahse i jahse X ş:kâyetinl.'l b!7*at R:ısmüaürlüSe vap:1Ş1 üç »emtle ölçttlemlyecek h1 husu • san7 mut'iika net'ce alırsım?. •sl'e'lere snMbdlr. Kaldı kl. orala • rın dahi gellşl eüzel parsellenmiş ^ Geçon vri miih'"irk»nen inşaat o:masmın büyük hatâ olduğu bu • Beşiktaş Muı;.diye mahallesi Knlıpç soKîfında geçen sene sehir plânına ay ^ .;ün al&kalılar taraf:ndaTi anlnşıl • mıs bulunüyor. ^ k ı r tarzda ınşa edilmekte olan bin? Kazanç hırsınm salgın hallne ge 4 alâ^ahlarcı meı edilerek mühiirlenmi;•Irdişi par=elleme hastalıSı İstan • ti. Her nısıU, bu sene yeniden inşn sahillerl. • faalivetine geçilerek binanm tamRmlar. . bulun Adalar. Anadolu masına ç.'lısıimaktadır. Acaba Sehlr y Florya. ve hele yer yuztlnde blr eşl X imar Plân>nda bıı deft'siklik mi husulv • 1aha olmayan BoSazlçl glbl müs X Bayflye ve meslre yerlerlnl J ^ mahvetmlstlr. Çamlıca artık İstan ^ Aynı mahaüe sAkinlerlnden y bulun tek ve son kozudur. Bunun 4 İ Hnkkı U??ör ictn Çamlıcamn ldeal blr sayfiye • ve meslre o'.rak mükemme] Bağlarbaşı caddosi fidanlarla imar projesl meydana süslcndi den, buradakl arazlnin parsellene • rek blr takım sıık'jö7İprc ven ed'.l• Bu sütunaıd.ı vâki d:IeS:miz ve aka ^ bmdı BalÇfieı MüiürlüSünı'ip nesrnL, $ memesl tamamen ycrvnrtedlr. X All Ender > nan vaâd yazıs' üzerine Üsküdard:) • f Kısıklı • BaSıarbaş traır.vay deposu karşışında »•••••••••••••••••••••• k, :adde gene ağaçlarla süslenmijti Gecen 'îafta içinde bir arazözle, fi ^ulannın kapladığı sokak dar.Iarın Dırirc" sulamasının vaptınîtıa.vnı ze.'kle seyrettik. Kadıköy Hünkâr İmam semtlnl lâ (Hııvivet mahfuzdurı 4ım sulan lstlla etmlştlr. Bu « m t l n (;uk.,r!arı bugür boş;>ltılıyoı. yarın geSokajjımıpa hir hir vasıla pe ^oluyor. Fİremiyor Hâsim ocy sokağının toprak yığın' 1 Özdemiroğlu Aksarav « u . Efend" sokagı üe Cey ile kapa ol?n kısmile lîkokulu duvarları arası bu pls BUlar lîn sokak'nrıim durumu fecidir la do'u bir gö! halindedir. Tapılan mü Yaz gel'>or. Sokak sâkır.leri kıstıi' oauTi kömür a nıaya bsçlayacak ama racaatlar semerealz kalmıstır. MP7kur sokak sâkinîerl arabalar kapı on!eri',e ge'emiyeceSînd^r. hast~>lar pvde kalacae;ndan. çöp Gübrelet arsayc dökülüyormuş ler sokae .ioidurdugundan evlerimiii İsılnye Çayır mahallesi Arab mev•er'edoce?/. klinde lkl tane sıfır mandıraaı var Gazeteni'ir II nisan 956 tarihli nfljhasnın 4 üncü sahlfe 6 ncı sütununda 'Nalbantlü' defter rutnıak lstemlyorlar! bi,«jifı altınds "eşroıunan yazı münde recatı itibarilt hskikata uymamaktadır fc.&ym3k^miı£ımızcn nalbantTara nal mıhı tevzimdf her hirs< b'.r zoriuk çıkarı.mamıttır Tfvzl edlîen na! mıhların n bazı nalbantlar tarafmdan hsvvanların nöllanmasında kullanılmayıp eld'.n ahaıf s&tıldı3ınm şikâyet edilmç fi uzerine tcvzi edilen mıhlar n maksadp uyguı bir şeküde kullanılmasını temin Için. naibantlara nalladıklan hay var adeduı sahiblennin adlarını biBeledlve makamlarından rica ederlz: rer vevmyf defterlne kavrietmpleri ve Çamlıca tepesine çıkan turlstlk yolun nal mıhı kvzitnde tevrl börosuna 1b • saöına ve soluna mukayyed olsunlar. ra? ermel?r: vatandasın menfaatlne ay U Blr mlktar Srazinin lstimlâk edllmesl P T s8rü!ınti««Ir BTI suretle tevri e«le tchllke bertaraf edllebillr. Bunca r>?5'nda her nalbantın tnıh Ihtfyacı teı himmet ve lyı niyet lhmal yüzünder, bit edileb! mekte ve aldıgı mıhı sarf heba olmasın . edij etmediiirin de kontroüi mümkOo olnaktadır HSdise burdan fbarcttir All Ender Kısıklı Sillvri Kaymakam. •••»••»•»•»•••••••••••• Celal Özek Eczane ilân vermemiş Aydın vllâyetlnln, Bozdogan kaza. smda oturmakta ve orada bulunan Ka mer baraiında çalışmaktayım. 19. nisan. 95« rtlnfl saat 8 sularmda hasta olan anneme reçete Ile besllk blr ıKalslrıım Snnioz> aimnk tctn er'»neve elttlm. Fakat h»na vltrlnde d a . hl bulunan llâcı vermek lst«medller. Reçetell müştertsl olduSumı soyledller. Acaba müsterlsl olan blr Uâcm vltrln de lşl nedlr? tlk yard:m vasıtası olan rzanelerin bövle hareket ehiıesl bllmem ne deTeceye kadnr doŞrudur? Kemil Düzyol Muila C»d. Ho: 58 Bo*do$«n Çırağan Sarayı civanna umumt hr.lâ lâzım Çırafan Saraymı Yıldız Psrkına bsg layan koprünün altı; yer, yer affeder slnlz, apteshane hallne selmlftlr. Bunlarn arasmdan geçebllmek lçln atlamak ve burnunuzu tıkamak 14?tm. Pranstz donanmasına meoıup blr eıi dün buradan peçerken gönnüı tüm. Şehrl gezen bu yabancı bumu nu tıkamıştı. Ne kadar utandım an la'amam. Bu koprünün blraz llerslnde blr da polls karakolu var! Beledlye, burayı helft haltne sxetlren terblyeslzlerle mü cadele edemez ml? (Hüviyet BULMAC n n ı I ı \m\ » S 4 9 e 8 I ı en Sümerbank'ta Açtıvacağınız 150 Liralık Bir Hesapla A k s a r a y 1 BULVA R Sinemasında Aşk, heyeçan ve macera RENKLİ TÜRKÇE 1 KANUNSUZ KADINLAR Artistler: MARİE WİNDSOR JACKİE ÇOOĞAN 2 ÇOCUĞUMU SATAMAM Çok müessir bir film Türkçe Artistler: LEA PADAVONİ PAOLO BARBARA Matineler 1 de, Suare 8.30 da başlar. APPLICATIONS INVITED FOR GRADUATE ENGINEERS. (NO STUDENTS) HAVING FLUENT ENGLISH, TO WORK WIHT AMERICAN ENGINEERS. CONSULTANTS WITH D.S I. NEAR SALİHLİ. HOUSING PROVJDED. \VRITE G1VING FULL PERSONNEL INFORMATION AXD MINIMUM SALARY ACCEPTABLE. P.K. 9 SALİHLİ ANKARA YENtSEHİRDE İSTANBUL GÖZTEPEDE Konforlu Apartman Dairelerini VE I Zengin Para tkramiyelerini KAZANABÎLİRSİNİZ. Ne Kadar Erken Hesap Açtınrsanız Şansınız O Kadar Fazla Olur. f 1956 Yılının 3 üncü Çekilişinde BIR KIŞIYE ^.îl ve Ticarel Vekâleti, İç Ticaret Umum Müdürlüpnden: Türkiyede yangın. nakliyat, kaza ve hayat sigorta Iş lerile iştigal etmek üzere kanuni hüklimler dairesinde tescil ve ilânolunan Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi bu kerre mr.rncaatla Gslata acentalığına §irket nam ve hesabına yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile nıeçgul olmak ve bu işlerden doğacak dâvalarda bütün mahkemelerde dâvacı, dâvalı ve ücüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak ve Beyo&lu Dördüncü Noterliğince tasdikli 15 3.956 tarihli ve 67651119 sayılı vekâletnamedeki yetkiler verilmek ü^ere İstanbulda Pamukbank'ın Galata jubesini tayin eylediçini hiidirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabeslne dair 1149 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olunur. 20.000 ve ayrıca ÜRA dır. Mandırada bulunan havvanların sübre ve plsUkleri mahallemlzin tam . 0 Sehrlmizde hayvan fcoruma cemiyetl ır«rkez.i savılpn boş bir arsaya dökülüv?r. Var amma lsmi var cismi yok. yor Sinekier tifmen şimdiden maha,E';er cismi de lsml çtbl varsa köpek lemizi haplamışt.r. Derdimizf ccre bulur.masını rica ö'.dürme çek'.l üzerinde rierhaı Beledl SOLDAN SAĞA: ye Relsüe temasa geçer. fdiyoruz. 1 BP?I uerdlere deva olar LikH İstlnye Çay.r mahallesi sâklclert (ikt kelimn. 1 Gramerde bir Dahıs, Berik Mediha (Hüviyet mahfuzdur) icine başk< şe> katıimamış. 3 DükToygar Zenciıer Sok 24 A Osküda' kânlarda ışya konulmaya yarar. nota. 4 Âle' ve vasıta petek mahsulü. i Bazı nakMye vssıtalarının d:rlenj dikleri ysr onun azı çok defa ziyan geıirir. 6 Tanrınm Musa Peygamber» eönderdiğ* emırlerin sayısı, oruclulara mah3us g»ce yarısı z*yafetı 7 Kasıd B M. Mecusindt Cugun. Hazırl.vaı; eseri olmıyarak. X Her nangi bir şeANKARA Fethi Kardeş 22.1? Saz eserleri (Pl ! yin nihayct ve sivri noktası, zanaat 7.28 Açıiıs \s program 7.30 Tür 22.30 Bizet: Do majör senfoni (P'. • öşrencisi. küler ıPl.l 7.4; Haberler 8.00 Şar 22 45 rînbene? 23.00 Dans ve cai YUKARIDAN AŞAĞIYA: kılar ıPl ) S.30 Hafif Batı müzir (Pl., 2î 00 Kcpanış. 1 Gangstenerile meşhur Amerikaîi (Pl.) b.45 Oyun havaları (Pl.) şphrnin nalkn dan. i Duman biriİSTANBUL 9 00 Hafif Batı müziği (Pl.) 9.30 12 27 Açıüş ve program 12^0 Ka kiiıfisi. t^rsi dısı tek Içi çok taneıl Dans m ü i ğ i (Pl.) 1000 Kapamş. T'Şix haf.f yemtk müziği 13 W Sar bir yemiştir. 3 KorkafiT! her 7=mstı * irti.<âb etüği ( Erişilmek istenileo 1153 Açılış ve program 12 00 kılaı (Pl.ı 13.30 Saz eser'eri: Çalan lar Hakkı Dernıan. Şükrü Tunar. Ah kutssl gaye. henc blr cins madendir henı Manhattar müzikleri (Pl.) 12 30 Fah teper;:izi süsler. 5 Bir takimlan tavmed Yatman. Krcümend Batanay riye Canei'den şarkılar 1255 Serbest 13.45 Haberler 14 00 Dar* müziği ve şana kaçratk ona da vaka:amak err,r:r!' saat 13.00 Haberler 13.15 Nezahat hafif şarkılar 14 30 Fv kadımyıa verirler. B .Sahib. içinae buiundu7 Tuzıanarak sakBsvr^mdar. türküleı 13.30 Saloi baştaşa 14.40 Şarkılar. Emin Gün ğumuz mevsim lanıua ameliye<ine tâbi tutulmus madorkestrası: riali; Orayman idaresinde düz 15 00 Kspanıs. de. i G'ttıkçf minimini hale aelerek 1440O Bir s=atlik Türk müziği 15 C0 ]l 2 3 4 5 6 7 8 Okul köşeç; 15.1? Dağ havaları ıPl ) • li.30 Fdche Warner ve orkestras 16 57 Açıhş ve program 17.00 Rad 'Pl.) 16 00 Kapanısyo yurddar sesler ekipi 1730 Orkes LlElNlfİSİUİC tra müziğ 1S.00 Şarküar Şayeste Acaı 1S20 Badyo salon orkestrası • 16.5! A^ıhş v» program 17.00 MefAİLII MİAİNİE harct Atalaydnn şaıkılar 17.15 GülIdatt eden: Semih Argeşo 19.1C m Radvo küme fasıi heyeti 19 45 HaBatvdan jîkılaı 17.30 Radyo ile <FIg|l ! ıce 17.4i Dans müziği (Pl ) bercr 2ü 00 Karışık şarkılar 20 '.5 Gazeıesi 20.30 tleri Türk AİTİEİMİAİNİI İS.IMJ Köyün sfati 18.15 Yurddan Radoo se.leı • Muzaffeı Sarısözen idaresinde I.Hıs'ikisl K.onse:vatuarı Derneği: Idare 18 53 Serbest saat 19 00 Haber'.er Ft'cn. LâıkE Kaıabey 21 00 Konuşma Ekrem Kongar i3.!3 Tarihtei bir yaprak 19 20 Mit ?l,10 Sörkıiar: hat Aka.tan v* arkadaşları 19 45 2140 Gelu vergisi saati 21.50 Ilhanı Cevriye Cey:,andan şarkılar 20 15 Gençer ve arkadaşlan 22.10 Operalat ~a R^jyo Gazf tes! 20 30 Seroest saat dan hikâyeler 23.00 Eski film meloy 20.35 Jmrpir. J?cks .Pl.) 20 50 Ssd! ; dileri 23.15 Haberler 23.30 ProgHoşsesten şarkılar 21.20 Binbir geee ram 23.33 n=ns ve caz müzigl masrlları 21.45 Liedîer ıPl.) 22.00 24.00 Kapsnış. KöpeHerle bövle mücadele olmaz' I Bi M M I ıll I l I I m Mıı ı I I !• •I LLL * • • A Z AIVİAİNİAİKİPIT M İ ZİİTİCİPİTİUI3 Gl I |R • Pİ^PİMİA ÜİM|E|RİA|BİA|N Ç|P|Y|A|Y|A!N|P Muhtelif Para İkramiyeleri Hesab Açtırmakta Acele Ediniz ^ YATAKL1 VAGONLAR ŞİRKETİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNDEN WAGONSLITS//COOK Beyoğlu Baş Acentemizin, 30 Nisan 1956 'tarihinden itibaren HftRBİYE, Cumhuriyet Cad. No. 22/24 de kâin, yeni lokaline NAKLETMİŞ rnuhterem müşterilerine saygı ile erz eder. Telefon : 48 32 3 6 / 9 M ER BA N K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle