20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VUMHUKİYR '••••••••••••••»•••••••• Bayramda yapılacak maçlar G.Saray bugün B.Spor ile karşılaşıyor gece hareket ediyor da Almanyaya geçerek Ahen beynelmilel atlı yarışlarına istirak edecek tir. Bınicilerimiz, Londradaki mü sabakalara da iştirak ettikten sonra 2 ay kadar devam edecek bu turneyı tamamlayıp yurda döneceklerdir. Bu gece saat 21 de Sırkeci istas yonundan hareket edecek kaiilemiz şu şekildedir: KafUe reisi Tuğgeneral Hamdı Günsay. Dünya kupası hazırlıklan Antrenör: Albay Tatton Biniciler: Bınbaşı Salih Koç, Wn başı Mennan Pasinli, yüzbaşı Bedri Boke, yüzbaşı Selim Çakır, yüzbaşı Cevdet Sümer, yüzbaşı Kemal Özçelik, yüzbaşı Aslan Güneş, yüzbaşı Fethi Gürcan, binbaşı Naim Gönenlı. yüzbaşı Hikmet Harîıoğlu. Kafıle ile birlikte mutemed Marak yüzbaşı Cahid Conker gitmektedir. Musabakalara katılacak ekipimiz 2531 mayıs tarihleri arasında şeh dün Vilâyeti ziyaretle Vali muavinirimizde yapılacak dünya kupası gü ne vpda etmişlerdir. reş müsabakalarına istirak edecek olan Finlandiya takımı da kadrosunu bildirmistir. Grekoromen stilde dört sıklette iktirak edecek güreşçilerin isimleri sunlardır: Beynelmilel binicilik müsabakalanna katılacak ekipimiz, bu aksam Sepmlon ekspresüe şehrimizden ha reket edecektir. Önce Viyanada yapılacak beynel milel konkurhipiklere katılacak ekipimiz buradan Stockholm'a çıkarak 16 ncı Olımpiyad oyunları atlı mü sabakalaıına iştirak edecek ve oradan Binicilik ekibimiz bu tstanbul • Izmir) «matör karmaları kadro ile lzmire gideceklerinl »öylearasında bir turnuva tertiblenmıştir. miştdr. Bu maçlardan sonra seçilecek ama tzmire gidecek olan lstanbul kar tör milli takım namzedleri hazırla ması şu şekildedir: nacaklardır. Fikret (HUâl) Turgud (Boğaziçi) Bu üçlü tumuvaya katılacak tstan Yaşar Selim, Kaya Sabahaddın n. bul amatör takım seçicisi Sedad Tay (E.T.T.), Çetin Yılmaz (Yeşildirek) lan, dün Bölge binasında bir basın Can Gürkan Avni (Tenerbahçe), Güneş (Y.SS.) Bekir (Çapa), 3abn toplantısı yapmıştır. Sedad Taylan, araya profesyonel (Güneşspor). maçlar ve grup birinciliklerinin gir Yukarıda isml yazılı futbolcular. mesi sebebile bu maca îsfendıyar (G. sah sabahı iki resimle Bolgeye geleSaray) Yüksel (l.Spor) Erdoğan ceklerdir. (Emniyet) götüremediğini ve Kara îzmirdeki maç için îstanbul karmaTürkiye birinciliklerinde Istanbulu gümriikten istifade edemediklerini sı salı günü saat 15 te Şeref stadında temsil edecek olan, şehrimiz şampi bu bakımdan Federasyonun istediği Emniyetle hususî bir karşılaşma ya yonu Karagümruk futbol takımı, pa bu seçme müsabakasına ellerinde mev pacaktır. Çarşpmba günü de sabab tar sabahı saat 6 da Adapazarına gi cud amatör birinci ve ikinci küme 14 futbolcu, 2 idareci ile îzmire hadecekler ve saat 15 te Sakarya şam oyuncularından müteşekkil zayıf bir reket edecektir. piyonu Yıldırımspor ile karşılaştıktan sonra akşamı şehrimize döneceklerdir. Kafiîeye kulüb başkanı Celâl Odman riyaset edecektir. öğrendiğımize göre Karagümrüklü İstanbu! llsteslnde Uzun dedlkodulara yol açan Fener lendlrllmektedlr. taraftarlarla sporseverler, bayram güoünden de istifade ederek Adapaza bahçe kongresi, bayramm üçüncü gü son on seneden berl ldare heyetlerlnde Tazife alnıamış ve islmlerl Bon denna gideceklerdir. Hayli kalabalık nU (14 mayıa ptzartesl) saat 10 da dlkodulara kanşnamış namzedler yer Kadıköydekl SUreyya Slneması salonun olacath tahmin edilen seyirciler için. da yapılacaktır. almafe'adır «Kadıkov !l3*eslnde ekktılüb tarafından 3 otobüs kiralanteşldl Fenerbahçcr. ln fevkal&de kongreslnln serfvetl burukü ldarprllerln mıs ve aynca da bazı seyirciler ta taşıdığı büviıS lddlayı gözonünde tu edeceklerl «övlenmektedlr. rafından bir çok taksi angaje edil tan ldare heyetl girtş kartlarraı blzzat Fenerbahçe klubunun 'arihlnde pek miştir. Bunlardan başka seyircilerin îellp hüvlyettnl lbrâz eden ftzâya rer mühim bir mevkl lşgâl edetek bu di*l eibl bunlan kongre günü glris ka kongreve bütün eskl Fenerbahçelller bir kısmı da trenle gidecekleri anlapısında da sıkl bir kontrole t&bl tuta de geleceklerdlr Bunlar klüb blnasma fümaktadır. caktır Fenerbahçe ldare heyetl, koaıg kadar glderek dâvetlfe'ertnl blzzat al reye tâklbe gelecek nâml'e Rasimpaşa kulübünün j nı dahl tahdlt etmljgazetectlerln sayısı mıçlardır Bu arada TavuznamzedlT ve her gazeteden mânıf Dr İsmet UluS da ancak bir muhablr İle bir foto muha Hs'eslnde eskl takım arkadaşlan Câfer yillık kongresi bİTİne kongreye glrts yeslkası vermlş Çağatav ve Sablh Arca llc blrlik'e bu14 mayn kongreslnde lkl llstenln çar lunmaktadır HSlen klüb relsl bulu•ulmpag* Spor klübünün Uk kong*Mİ 20 rnayıs günü saat 10 da Modada pışması beklenmektedir. Bunlar «İstan nan Zckl Rıza Sporel de ylne namzed U Krlz&ntem talonunda yapılacsttır. bulo Tt «Kadıköy» llstelerl olarak lslm ler arasmdadır. «<"iı> '<ı<HMMnMiMiııınnınmnmı>nııııtHiiHiıtıif>nt;nımi)iıniM»NnımHiınuımnı>nıınnınınrıııi!nınnımnıınnınnınnıııtniH Aımanya amatör futbol takımı ü« Melburn Olimpiyadları için yapaca(unız eleme müsabakalarının ilki, 6 haziran Türkiyede, ikincisi 20 haziran AJmanyada oynanacaktır. Bu maçlar için nüve olmak uzere 18, 19, 20 mayısta Izmirde (Ankara Türkiye Almanya amatör ttıillî maçı hazırlıkları Karagiimriik yarın Adapazarına gidiyor F. Bahçe kongresi Bayramm üç günü futbol bakımından hayli enteresan maçlar seyredeceğiz. Galatasaray Beyoğluspor Bugün Dolmabahçe stadında saat 16.30 da profesyonel lig için Oalatarayla Be}'oğluspor karşılaşacaktır. Ligin ilk devresinde Beyoğlusporu güçbelâ 10 yenebilen Galatasarayın bugünkü maçı daha kolay ve farklı kazanacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu maçı Ankara bölgesinden Osman Yereşen ile fctenbul bölgesinden Semih Zoroğlu ve Tarık Yamaç triosu idare edeceklerdir. Besikta? Adalet Yann Dolmabahçe stadında saat 16 30 da haftamn en mühim karşılasmasmı Beşıktaşla Adalet yapacaklardır. Ligin ilk devresinde adaleti 21 yenen Beşiktaşm bugün de kazanmas) ligdeki durumu için elzemdir. Beraberlik veya mağlubiyeti şampiyonluktaki ümidmi büsbutün ortadan kaldıraeaktır Zaten normali de Be62 kilo:: Rauno Makinen, şiktaşın galebesidir. Bu maçı Ankara boleesinden Bedrı Kaya ile ts 67 kilo: Kiyösti Lehtonen, 73 kilo Veikko Rantanen, tanbul böîgesinden Cihad Ergün ve 79 kilo: Viljo Punkari. Muvahhid Afir triosu idare edecekDiğer taraftan tzmirspor Yazarlan lerdir. Derneği dün Güreş Federasyonuna Haziran aymda Stockholmde yapılacftk olan, 1956 Ram Pla Junior Beşiktaş müracaat ederek dünya kupası maçDHmplyad oyunlannm binicilik müsabakalanna 30 mllBavramm üçüncü pazartesi günü lan sonunda tensib edilecek bir ya let vaktlnde lştlrftk edeceglnl blldlnnşltlr Talna Rusya Dolmabahçe stadında saat 16 30 da bana takımın Izmirde müsabakalar ^eç müracaatta bulunmuş olmasına rağmen, kendlslnl Besiktashlar ilk defa memleketimize yapması teklifinde bulunmuşlardır Iştlrâk hakkı tanmmıştır. Böylece blnlclllğe İştirak edegelen bir Uruguvay takımı Ram Pla Federasyonun teklife müsbet cevab I cek 31 millet, modern ollmpiyat oyunlan İçin blr rekor Junior ile oynayacaklardır. teşkll etmektedlr. 1952 Helslnkl oHmplyadma 2S millet vereceği anlaşılmaktadır. Uruguvay futbolunun bütün dünyaIştlrak etmlştl. Bu seferkl Ollmplyada, Güney AmerlkaDünya kupası organizasyonu da daki söhreti malum bulunduğuna gönln en kuvvetll blnlcller kadrosuna sahlb olan ŞlU'nln glrmeylşl blr »ürprtz olmuştur. Maamaflh; 15 mayısa ka re, ilk defa seyredeceğimiz memle faahyete geçilecektir. Bu isi tJS.T.T. dar v&kl olacak müracaatlanOllmplyad komltesi ketinin üçüncüsü oîduğu söylenen üzerine almışür. kabul ettnryl kararlastırmıs bulunmaktadır. Ram Pla Junior takımının Beşişktaşla Şehrin muhtelif yerlerinde satısa yapacağı maç bu bakımdan hayli en arzedilen biletler halkın büyük alâOllmplyada takrlben 200 kadar erkek v« b«yan blnlel 11» 400 • yakm ı t lstlrak edecektir. teresandır Bu maçı Feridun Kıbc ile kasına mazhar olmuştur. Mustafa Güventürk vs Kâzım Arkal hızla ilerlemektedir. Müsabakaların • Bütün müaabakilara (Terblye, komple binicilik idare edeceklerdir. v» atlama) 18 millet lstlrak edecektir: yapılacağı Mithatpaşa stadının elekH. S. i trik işi halledilmiştir. Bugünlerde nnnınnınıııınitmnfimiiinMiınııııııınHinnnııniNinıiN'jııuıinuu^ıuiiınınnınıunıiHiınııniHinnnınmınııınıım güreşçi ile katılacaklar Finliler 4 Binicilik eki pimiz Vilâyetto Binicilik olimpiyadma 31 millet ve 200 binici katılacak Arjantln, Danlmarka, Flnlândlya, Almanya, Fransa, Çekoalovakya, Brltanya, Macarlstan, Norveç, Porteklz, İspanya, İaveç, İsvlçre, Amerlka; Rumanya re Sovyet Rusya. • Talnız kompl ebinlcillk Te atlamalar» t millet lştirak edecektlr: TUrktye, İtalya, trlanda, Avugturalya ve Mekslka. •• Talnıı terblye TI atlamalar» I millet * tjtlrak edecektlr: Avusturya re Holanda. • Talnu terblye ve komple blnlclllk'* 2 mllltt Istlrak edecektlr: Bulgarlstan ve Kanada • Yalnıı atlamalara « millet lftlralc edecektlr: Belçika, Brezllya, Mıgır, Japonya, Venezuela, ve Kombraç Türk Ollmplyad takımının glrecegl komple binicilik müsabakalanna 23 millet ve atlama mü&abakalanna 29 millet İştirak edecektlr. I Denize, Göle Hâkim, Lido Yanında BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten kıymetli halk türküleri okuyucuian ALTIN EVLER İNŞAAT KOLLEKTİF ŞIRKETÎNDEN Eminönü meydanı No. 22 kat 123. Kısa Telgraf adresi: lstanbul (Altmevler) ^ Telefon: 220486 • 274812 274813 ^ ^ ^ ^ A£n Vll&yetlndekl tarla flatmdan çok daha ucuz, Slrkeclye 30 Vekâlet örn€|i: daklka mesafede elektrlkll tren Halkalı banllyö lBtasyonuna. motörlü tren Tarımburgaz lstasyonuna blslkletle 4 daklka kaptıkaçtılarla lrtlbatı tağlanmış: aynca 200 metre önünden motörlü treo geçen: tam önlerlnde otobüs durağı olan: doğum evlne, blçkl dlklş yurduna 200 metre mesafede, denlz ve bllhassa İatanbulun en şfthâne yerl Küçükcekmco* gölüne tamamen haklm bulunan, emsalslz tabll Altınşehlr kumsal plâjlarlle karşı karşıya: lçlnde muazzam blr tarihl yüzme havuzu (Lldo) bulunan: Avrupada, Amerlkada hava, manzara, bedll levk lerln tatmlnl maksadlle müyarlar sarfedllerek vücude geMrilen sun'l tepeler, sun'i göllerln tabll güzelllklerlnl halz; denlz flevlveslnden va•att 40 metre lrtlfada, saf kuru, rutubetslz, »ağlam havaya sahlb normal mlkdarda kalsyumu lhtlva edlp, her evln lstlfadeslne tertedüen terko» teslsaH memba Buyuna mallk: modern şehlrclllğln bütün lcapiarma uygun olarak, dahlli ara yolları 10, ana îollan 15 metre genlşHğlnde; park yerlerl, çocuk bahçelerl, hastane, carrl mezarlık yerlerl, yeşll roeydanlan, çarşı mahallerl bırakılmış; lnçası geçen oeneden berl devam eden kadınm yollann blr kısm! bltlrllmlş, blr kısmı bltlrllmek üzere olan: müteaddld bahçeli evlerle meskun, (hâlen Altınşehlrde Şlrketlmlzden aldıklan arsalara yaptıklan 40 adet evde 40 aile oturmaktadır ) bol ucuz sv hayvanları, balık, gıda maddesl bulunan; Vlliyetln lstedlğl as^arı lfraz eb'admdan çok daha mükeiımel blr »ekllde, cephelerl 15, derlnllSlerl 20 meTe, sahalan 300 metrekare, bu en kıymetll arsalar: bugünkü metrekjresl 14 llradan 4200 llra tutan raylç flattan son derece düşük bedPlle; tamamen sayın halkımızm lstlfadeslne terketmek zlhnlyetlle, lkl ayrı grup üzerlnden 14 5 956 tarlhlnde nıhayete ermek üzere satışa arzedllmlş bulunmaktadır Clhanglr'ln manzarasma benzlyen blrlncl erup arsalann bedell; M2 at 8 llradan 2400 llrava, dlSerlerl M2 sl S llradan 1500 Hrayadır tstanbul Altmşeh*de namım» a n a aatın almag», t«pu lenedl Mtlhaallne tnezun olmak üzere, Altm Evler tnsaat Koüektlf ŞlrkeM mutemedl Arlf İhsan Kuraç'u hususî vekü nasp tâyln ettlm ) 1956 SENESİNİN SÜRPR1Z ARSALARI ÖZEL KARDEŞLER'İ Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz. Her pazar içkisiz aile matinesi. Tel: 63 62 69 63 67 11 Altınşehir Arsa Sahiblerine Sağlanan Kolaylıklar: 1 100 000 nttfuslu Altınşehlrde arsa sahlbl olanlar. «lrketlml» kunüuşunun 10 uncu yılma lsabet eden 10 5 959 tarlhlne kadar Altınşehlr taş ve kum ocaklarından, lnşaatlan İçin bedava ta», kum T« su temln edeblleceklerdlr. (nakllyesl müşferlye alddlr.) 2 Eskiden ev yapanlar ve arsa alanlar hârlç, yenlden araa »lıp •T yapan ve 1 ocak. 957 gününe kadar rnşaatmın en çabuk çatısmı alan müşterllerlmlzden 20 klşlye, blr daha gerl almrnamak üzere Iklşer bln llra nakdi lnşaat yardımı lkramlye o'arak verilecektlr Müşterllenmlzln bu psrayı almalan İçin. plânlannı şlrketlmlze parafe ettlrmesl, lnşaatlarmı Beledlye nlzamlarma uygun olarak yapması ve blnanm 70 M2 den az olmaması sarttır. 1 Arsalann Bakırköy Tapu Slcll Muhafızlıgınca musaddak çap larlle talep eden her müşterlye 2345 odalı bahçeli »v projelerinden blr tane ücretslz verlllr 4 Altınşehlrde arsa ve ev gahlbl olanlann hepsrne. strket otobüslerlnde İstanbuldan Bakırkoy, Florya ve Altınşehtre 25 kuruşa fldebllmelerl İçin tenzll&tlı otobtls kartı verlllr 5 1956 temmuz or*asmdo Hllton Otell salonlannda, şlrketlmlzln verecefl tanışma çayında, NOTER huz'irunda, blzzat müşterllerlmlzln kendl aralannda tertlp ve çekecekleri kur'ada kazanan blr müşterlye 10 000 llra verilecektlr. Müşterlnln bu Dara lle Altınşehlrde 4 odalı ev yapması şarttır. Bu müşterlye avnca 2000 llra verllmez ve 10 000 llra da blr daha kendlslnden geri alınmaz Bu 10 000 llrajıa mukabll müşterl arzu ederse, şlrketlmlzln 4 odalı ev tlplnl. şlrket müştertnln arsasmda yapar. Müşterl evlnl kendl yapmak lsterse İlk alacağı 5000 llra lle evln çatısını tamamlayacak ve mütebaklslnl evlnl tamamladıkça alacaktır. Hllton Otell salonlarmda verllecek tanışma çayınm ücretslz davetlyelerlnl 956 hazlran aymm 25 lndcn sonra müşerl'erlmlz. şlrkete müracaatla alacaklardır g Şlrketlmlz 4 odalı bahçeli 30 evln lnşaat ruhsatlyesmt Beledlyeden almış bulunmaktadır Bunlann tevzle taol blr kısım lnşaat malzemelerl İçin Vllâyete müracaat edllmlştlr Malzemeler tedarlk edlllr edümez, 30 evln lnşaasma derhal başlanacak ve şlmdl arsa alan müştert'.ertmlzden taltp olanlara, 10 senede aylık taksltlerle ödenmek üzere verllecek'lr. RUBİ Haklbslr San'atkâr ZEKİ MÜREN MÜESSESES1 BEBEK G A Z Î N O S U T* HAKKI DERMAN her akşam muazîam programa llav«ten, her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesl. N O T : tLKBAHARA MÜJDE Bugün mutedil hava olduğu takdirde İçkisiz ail« matinesi denize nazır bahçede yapılacaktır. Tel: 63 62 69 63 67 11 Saym müşterl ve dostlarının Şek« Bayramını kutlar, saadetler diler. Beyoğlu, İstiklâl 423 Tel: 44 14 96 • • » • • • • • • • • • » • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • » • • • * ••••••••••< • İZALEİ ŞÜYU İLE SATIŞ Kınltopragm en mutena yerinde karakol karjısı No. 9 istasyon ile tramvay caddesi arasında bütün vesaite yakm, fevkalâde denız manzaralı, içinde asırdide çam ve meyva ağaçları bulunan bahçeli büyük bir köşk müştemilâtile, düz ve çarşıya cephesi olan imar durumu mevcud müfrez iki arsa izaleişüyu dolayısile Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesinde, arka arsa 6 6 956 çarşamba saat 14 15, çarşıva cephesi olan arsa 8.6.956 pazartesi saat 10 11, Köşk 25 6 956 pazartesi saat 1 0 1 1 arasında satılacaktır. Dos. 955/634 | İsfanbul Umum Sigorta Şirketinden: '•'• Az Gelirli Vatandaşlar îçin Hususî Muamele Aynı arsalar memur, subay, emekll, lşçl, goçmen ve kanunen dar gellrll savılan bütün vatandaşlarla, bunlann allelerlne ve muhtarlıktan orta halll blr klmse olduklarına dalr belge getlren tlcaret erbabına 10 6 956 gününe kadar M2 sl 250 ve 180 kurustan verllmek'edlr. Blr klşl ancak lkl arsa alablllr. y Samsunda Saadet caddesi 111 adresinden sigorta 1?V. lerile iştiğal eden Bay Mehmed Ali Teoman'ın ;; mizin Samsun bölge müfettişi bulunduğu; Eskiden bu mıntakada irsa alan sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 1 1955 seneslnln son aylarında slrketlmlz, DAB GELİRLİ VATANDAŞL4R İçin, hususî blr flat târlfeslnl prenslp olarak karar altrna almıştı Bu karardan evvel aynı arsalan şlrketlmlzden blrkag mlsll yııksek fla'la satm alan sayın müşterllerimlzln lçlnde bulunan bazı dar gellrlller, serzenlşte bulunmuşlardı. Bu prenslp kararmı şlmdl Uân edilen arsalara da teşmll ederken; aynı arsalan, evvelkl senelerde peşln para lle 1350 1800 Uraya alan 500 müşterlmlzln lçlnde dar gellrll olanlar gene Bltemde buiunacaklardır Ancak bu dar gellrll vatandaşlarımız: Her halde, aynı sıfatı halz dlğer dar gellrll vatandaşlanmızın hallerlnden en lyl anlıyanlar olduklan lçta: onlann menfaatlne, şlrketlmlzln de mllyonlarca llra zarannı muclp prenslp kararmı bozduracak teşpbbtisler yapmıyacaklanndan emlnlz. Evvelce aynı arsalan 13501800 llraya alan sayın müşterllerimlz lçlnden dar gellrll olanlan teselll İçin, şlrketlmlz, bu müşterilertmlzden blr areayı geçmemek üzere, yenl arsa almağı areu edenlere 750 ve 540 llra bedel üzerlnden aynca % 20 tenzllât yapacaktır 2 Aynı mmtakadan taksltle arsa ahp, taksldlne muntazam devam eden müjt^rllerlmlz lçlnde bulunan dar selirtller, arsalan blrlncl grupa lsabet edlvorsa. şlmdlye kadar fldedlklerl meğlâğjn üstünü 10 6 956 günune kadar 750 llraya lklncl grupa lsabet edlyorsa 540 llraya tamamlayıp, tapu muamelelerlnl yaptırmak üzere ştrketlmlze müracaat edeblllrler. y. Şirketimiz namına sigorta teklifi kabule mezun bu • • • • lunduğu, şirketimizce tanzim edilmiş mukavelelere mü ',', ','. teallik makbuz tutarlarını tahsile salâhiyettar bulunduğu ;; " görülen lüzum üzerine tavzihen ilân olunur. ••»••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • » • • • > • • • ••• ©TEL RESTORAN Bugünden itibaren 3«yın müşterilerinin emrindedlr. Telefon: 55 18 60 61 62 61 ı lılmıtıaiımjııııtınını SUAD1YE Arsalara Gidiş: Arsalara 1451956 pazartesl, bayTamm nçflnırO günOnden ltlDaren her gün Slrkecl Gan önünden saat 14 de kalkan otobüslerle gldlllp, •atışlar mahalllnde yapılacaktır. Ucretslzdlr. herkes teşrlf edeblllr. Ar •a kapamak İçin 100 lla kaparo yatırmak lâzımdır Arsalan blllp de mahalll'ne gltmek lstemlvenler, arsalannı yazıhanede harlta üzerlnden de kanatablllrler Arsa kapayan müşterl blr hafta zarfmda. arsanm gerl kalan bedrt!, lk! fotoğraf ve nüfus kâSıdlle şlrkete müracaat edlp tapu muameleslnl yaptırmak mecburlyetlndedlr Aksl halde arsa başkasına verllir Her ha'nnm salı günü saat 18 de, cumartesl günü saat 15 de tapular yazıhanode verlllr Tapu muameleslnl yaptıranlarm bugün ve saatlerde Dohemehal yazıhanede bulunmalan lâzımdır. Satıg günlerlnde bazı k'Ti=eler. Anadoludakl ahbablarma haber ulaştırmak İçin ve bazı klmse'er de muhltl gormek ve bllâhare karar vermek üzere teşrlf etmektedlrler Bunlann lçlnden blr kısmı, arsalarda satışlanmız bitmeden hemen eerl dönmek arzusunu lzhar etmektedlr Bu glbl savın mtaflriprlmtzln satışlar bitmeden Altmşehirden hemen gerl dönmek İçin her hangi blr teşebbüste bulunmamalan bllhassa rlca olunur. • ÇELİK EŞYA FABRİKAS! Akraba, dost ve müsterilerinin Şeker Bayramını candan kutlar, sıhhat ve saadetler diler. MAHMUT ÖZFER OZFER •• BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa llâveten Yüksek ses sanatkârı MEDİHA DEMİRKIRAN'ı Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz. Her pazar içkisiz aile matinesi' Tel: 63 62 69 63 67 11 Az gellrll vatandaşlanmızın. bllâlsttsna hepsl behemehal httvı. yet veya veslka ve tlcaret erbabı lse, orta halll blr klmse olduklanna dalr muhtarlıktan veslka lbraz e'melerl sarttır. Aksl halde hususî muamele den kat'lyen İstifade edemezler. Bir klşlnln lkl arsadan fazla talep edlp, memurlanmıra lüzumsuz yere lsgâl «tmemelerl bllhassa ric» olunur. DİKKAT DİKKAT!. Teknisyeni Aranıyor Beton lâboratuan beton ve betoniyerlerde çalışmak üzere beton teknisyeni aranıyor. İngilizce bilenler tercih edilecektir. TAMS P.K. 9 Salihli BETON Birinci Grup Arsalann Ada Numaralan: 110111116119120121 122123 124125 128 128 129 120 131 132 133 135 137 138 139 141 142 143 144 145 153 154 155 156 15/ 158 159 161 167 169 171 172 173 174 175 176 2C2 203 204 205 206 207 208 211 212 213 214 222 223 224 225 226 227 228 229230231 232233238239240 241242 243244245246248249250 2 1 252253 5 Taşrada Bulunan Talibler: Blrlncl grup! an arsa lsterlerse 300 M3 Uk » r » İçin Ml m. I nr»dan 2400 llra arsa bedell lle 140 llra tapu harç masrafını, lklncl gruptan lsterlerse M2 BI 5 Hradan 1500 lira arsa bedell lle P Ura tapu O harç masrafını veya (AZ GELIRLI VATANDAŞLAR IÇJN HtrpüSÎ MUAMELE) ye tâbl klmselerden olup veslka gondereblıecek'.erse. blrlncl grup arsalar İçin M2 sl 250 kurustan 750 iıra arsa bede'l lle 50 llra tapu harcını ve lklncl grup arsalar İçin M2 sl 180 kurustan 540 llra arsa bedell lle 40 llra tapu harç masrafını şirketltnlz.n Tenlcaınl Iş Bankası 15621, Bahçekapı Zlraat Bankası 306, Beyoğlu Tapı Te Kredl Bankası 409. sayılı hesablanna gondererek durumu mektub, telgraf veya teîefonla şlrketlmlze blîdlreceklerc'ir Tapuları Içln lkl fotoğrafla beraber Noterden musaddak şu vekâletnamevl gondereceklerdlr: (Vekâletnamede fotoğraf bulunursa, tapuda «a fotograf bulunur ) BEBEK GAZİNOSUNDA Muazzam programa ilâveten Müthis Komikleı Y. Mimar Aranıyor îstanbul dahilinde proje ve şantiye işlerini ldareye muktedir tecrübeli mimara ihtiyaç vardır. İzahlı tercümei hallerinizle yazılı olarak Mimar rumuzu ile P.K. 176 ya müracaat ediniz Ikinci Grup Arsalann Ada Numaralan: 147 150 151 160 162 163 164 165 184 185 186 188 1S9 190 195 196 197 198 199 200 201 209 215 216 217 218 219 220 221 4.000.000 dört milyon metre murabbaı arsaya sahib Altm Evler tnşaat Kollektif Sirketi, Türkiyenin en eskl, en sağlam ve en büyük şehircilik şirkeKdir. Balarılarfnı BURSA KAPLJCALARI T. A. Ş. •• Demir Konstrüksyon • Resim ve şantiye işlerinde cahşacak mühendis veya teknisyen aranmaktadır. Müracaat: Atlantik Han Fındıkh 16 ile 17 arası: OTÛ BERTO Yeni Tarlabaşı caddesi No. 8/1 Taksim Tel: 48 70 99 Telgraf: OTOBERTO Sayın dost ve müsterilerinin Bayramlarını tebrik eder. ARSIN UYGUN HER AKŞAM Talnız Gazinomtuda Dinliyebilirsiniı. Her pazar içkisiz aile matinesi Tel: 63 62 69 63 67 11 Sayın müsterilerinin bayramlarını tebrik eder Adres: Taksim. Abdülhak HSmid Cad No: 58/A lstanbul Bnrsa Kaplıcaları T.A.Ş. ÇELİK PALAS Ymai Berber Salonu VVll.Lİ'nln K A R A D A Ö I B ldaretlnd» b«| kalfaa 8ELJM tefkilâtlandınlmiftır. DİZEL 0 T 0 Cumhurty« ead. Meyva sokak 1 B Harblj» Perklns y« Austln parçalan toptancuı Dost ve müşterilerinin Bayramını kutlular. tıtaabul Hiirbaş Müessesesi 8«T1B dost TC mttşterUerintn $eker Bayrammı candan Irutlar ÇELİK PALAS Yapılacak İki tenia sahası icin proje müsabakan açılmıstır. Birincilifii kazanacak olana bin lira verilecektlr. Fazla malumat almak ve sahayı görmek için Çelik Palas'da, Bursa Kaplıcaları T.A.Ş. Müdürlügüne muracatlan rio» olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle