16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURfn f B O P . NÎMBÜS'ün MACERALAM: MÜÜHHHHKIHKIIUKIIICIH» Öğretmen ve Öğrenci Köşesi I m RAHATOiKiŞ DiKMEKicin Anneler gününde bayram armağanı Fuad Köprülü Adnan Menderes ihtilâfı Ankarada güniin mevzuu bütün Bir Törk folklor ekipi Amerikaya çağrıhyor (Baftaruft 1 inci sahifede) fl Leopold Stokowsky, radyo tefeird s i Lowell Thomas ile V. Versan, O.C. Sare, E. Jackh, T. Goell adlı dört profesör de bulunmaktadır. Amerikaya bizden evvel çok iyi hazırlarunış büyük folklor ekipleri yollayan bpanyolların, Ingilizlerin, yugoslavlarm v» Japonlann kazan dıklan muvaffakiyeti gören cemiyetin kuranlan bu işi başarmak için büyük gayret sarfetmektedlrler. Amerikalılann karşısına hazırlıklı çıkabilmek için, başt» Basın ve Yayın Umum müdürlüğü olmak üzere, Türkiyede bazı mütefebbislere ve teşekküllere de müracaat edilmiçtir. Mevzuu hassasiyetle ele alan Basın v e Yayın Umum Müdürü Muammer Baykan, bu işl« bizzat meşgul olmaktadır. Halk oyunlannj tanınmif koreograf Nedim Akçerin gayretile memlekctimizde organize eden Yapı v» Kredi Bankası ise, ton durum kar?ısında 1929 temmuz tarihleri arasında Açık Hava Tiyatro sunda millî oyunlar festivalini tekrarlamağa karar vermiştir. Halk oyımlan üzertede ihtisas »ahibi bütfln müteşebbislere ve müesspselere açık olan festivall müteakıb, her bakımdan gerekli vasıflan haiz 3040 kişilik bir ekip seçilerek mütehassısların başkanlığında Amerikaya gönderilecektir. Metin ERGİN Basketbolda G.S. Modaya 6758 yenildi 1956 Türkiye Basketbol »ampiyonası mjçlanna dün gece Spor Sarayında devam edilmiştir. Modasporlu idarecilerin bir gece evvel verllen «şampiyonadan çekilme» karannı bozarak maçlara devam edeceklerini bildirmeleri karşısında Modaspor Galatasaray maçı oynanmıştır. Aneak bu kerar son dakikada verildi ğinden, şampiyonarun «n mühim kar?ılaşmalanndan birini teskil eden bu maç lâyık olduğu «eyird kalabalığmı cezbedememiştir, Gecenin ilk karşılaşmasuu tstanbul sampiyonu Fenerbahçe ile Ankara jampiyonu Ankaragucü oynamışlardır. Istanbulun sanlâciverdli takımı, Ankaralı renk arkadaşı karşısında güzel bir oyun göstermi? ve sahadan 8469 galib aynlmıstır. F S . tekımında Can da oynamıstır. İkinei karşılajmayı Galatasaray ile Modaspor yapmışlardır. Bir gece evvel oyundan çıkanlan Turan gibi en esaslı bir oyuncusundan mahrum Modalılar maçı ilk devresinde Galatasaray ile başa bas bir oyun çıkarnuşlar ve haftaynu 2826 mağlub bitlrmijlerdir. tklnel devrenin aekiıisel dakikaunda Modaspor gallb durum» fle«mlj ve çok lyl blr oyun rutturmustur. Modalı Turana karıı Tunçtan mahrum cıkan Galatasaray takımı oyuncuları sinlrlerlne hâklm olamadıkiarından mOtcmadlyen faul yapmiflar v« neticed* d« b«$er faul alıp elenml|l«rdlr. Nlteklm son 30 sanlyeyi Galatasaray takımı dfirt kişl oynamıy» meebur olmuîtur. Neticede Modaıpor, Türfcly* Çamplyonasının favorllerlnden Galataıarayı flSt yanmitlr. Boyltllkle Modaspor bu yıl Galatasarayı lkl defı yenmly* muvaffsk olmuştur. Bu jec» Fenerbahe* 11» Oalataıany karfilas^eaklardır. Yazan: Eski Bir Öğretmen Bağdad gibi diyar olabilk; fakat ana gibi yar olur mu? îki yıldır, onun da memleketimizde günü van Anneler günü... Bunu daha önce biz, babalar ve evlâdlar düsünmeliydik. Olmadı. Bu şeref, Kadınlar Birliğinin dir. Yani gene annelerin, kız kardeslerimizin... Ancak bu güzel v« insanca teklifi kabul eden Millî Eğitim Bakanlığı sandalyesinde bir erkek bulunduğunu düSÜnerek teselli bulabiliriz, Ev ve okul, bugünün anlamını yarının annelerine ve babalarma duyuruyor. Şeker Bayramını karjüarken sevinçli çocuk yürekleri bu sevgi rahmetinin inmesi için ne uygun bir duygu mevsimindedlr! Terbiye için vasıta olmıyacak hiç bir fırsat yoktur. Fena seyler bile lyiliğe tersile yol göstermede, iyi şeyler esasmda böyle olan örnekleri vermede terbiyeci elinde maharetle, dikkatle kullanılmaya yarayan vesilelerdir. Öğüd verme, en tehlikeli terbiye şeklidir. Söylemeden nümune olabilmedir kl, yetişecek nesil doğru kıymetlerle bezeyebilir. Çocuk, kendisine «yalan söyleme, fenadır,» diyen büyüğünün bunun aksine bir hareketini yakaladı mı mesele bitraistir. Topluluk içinde yer alıp yaşlanmış herkes, kendinden sonra gelenlere kötü örnek vermemeyl millî bir vazife bildigi nisbette o çevrede ahlâk dediğimiz sosyal nizam kurulabilir. Yalanla, dolanla, hileyle ve çarpmayla muvaffak olanların hayatlan gozlerlnln 5nünde akıp giden nesillere nasihat kâr etmez, d951» Avrupası» diye tercüme edilmis bir fîlm seyrettim. Harb içinde babası askerde bir çocuk, bombalar altmda, fakat her zaman anasile beraber olmaya ahşmı«. Harb ertesinde monden bir hayata çiren aile, davetlerde, toplanmalarda vaktini harcamaya mecbur bir duruma düşüyor. Çocuk, on iki yaşındadır. Ama anasından uzak... Eski şefkati, dikkati ve bilhassa beraberliği bulanuyor. Bu ıstırabını anasına açıyor. Fakat kadm, kurulu blr düzen İçinde çocujunun bu arzusuna cevab verecek imkânda değil. Gene bir akşam evlerinde bir davet var. Çocuk anaistiyor. Kadm sofradan kalkıp yatağındakl oğlunun yanına gidiyor. Gönlünü almağa çahşıyor. Yemeğe, misafirlerine dönmesi lâzım. Çocuk oralı olmaymca «ert muamele edlyor, ona ruruyor. Aşagıya lndlkten sonra koşarak gelen hizmetçinln fena haberle geldiğini anlayan ana, baba v» misafirler, pencereden kendisini ajmış çocuğun perisan vflcudünü kucakta karşıhyorlar. Ana, bu hale sebeb olusunun azabuu kendinden nefrert» ouluyor. Çünkü bir müddet iyileşen yavrtıcak, bir kaç gfln sonra ölüyor. Bu defa kadm, faklr muhitlere giderek yokteselli anyor. Bu defa da Karjısına başka derdler ç'.kıyor. Kocası, onu bu çevrelere gitmeyt vasıta olan doktorla seviştiğini rannediyor. Kadın, evi terkediyor. Yardımlanna devamdadır. Yardun yüzünden çıkmıj bir hâdise dolayısile zabıtaya düsüyor ve ailesi onun bu insanl halini bir nevi delllik belleyerek ravalU Kadmı nmarhaneye kapatıyorlar. Bir gün ailesi ve kocası tımarhaneye geliyorlar; tesadüf, iyilik ettiği yoksul analar, babalar ve çocuklar da ziyarete gelmis bulunuyorlar. Ailesi onun tımarhanede kalmasını istedikleri halde bu İyilik bilen fakir insanlar eski kurtancılannı kurtarmak için çırpınıyorlar. Çocuğunun kaybına ihmall sebeb olduğunu bilen bu yaralı yüreğin sahibi ana, içinde ailesinin bulunduğu şık otomobil onları uçurup kendinden uzaklaşünrken penı sinin altmda toplanan, onu bu deü hapishanesinden kurtarmak için ı«rarla feryad eden gerçek dostlarının halini görüp hıçlara hıçkıra ağhyor. Film deyip geçmiyelim. Ders! Hem de ne acı, ne uyancı bir ders!. Anneyi bu derece kıymetli, bu derece sevilen ve sayılan bir varhk haline yükselten nedir? Çektiü zahmetler, külfetler, fedakârhklar değil mi? Belki o, bunlann hiç birini böyle bir yük olarak abnıyor. Tabiî olarak yapıyor. Fakat yapılan, bunu takdir etmediği zaman, korkunç ıstırablar onun yüreğini kemirmeğe başhyor. Şüphesiz, gerçek ana, bu ıstırablara rağmen hareketlerindeki şefkatini bozmaz, eksiltmez. Ne olursa olsun, yaralamyor? Beklediği tek karsriık, yapılanı çocuklanrun bilmesl, anlamasıdır. Nasıl kıyarız da DU kadar mütevan bir arzuyu onlardan esirgeriz? Zulümlerin en ajhnnı yapmaga nasıl cesaret ederiz? Anasını sevmiyen, hiç kimseyi, hattâ hiç bir seyi sevemez. Müslümanlıkta ananın ayaklan Cennetin ustüne basar. Knr'anda ve Hadiste anayf karşı vazifeler, sarahatle, en yüksek duygularla apaçık ifade edilmiştir. Ona cüf!.» dedirtmek bile büyük günahur. Bu satırlan yazan, elli dokıız yıl anasından aynlmamış bir bahtiyardır. Elli dokuz yıl j önce onun sütünü habersiz emmis ' tim. Şimdi onua pijirdiği yemeği , cennet taamı lezzetile yiyorum. Hak j tan düerim, herkes bu saadeti duysun. Bu mazhariyetin şükrünfl edadan âcizim. Ona minnetimi ödeyecek, hâlâ yanında kendini çocuk hiaseden yureğimin aevgisinden baska bir •»yira yok. Onun duaa, hayat figortamdır. Torunumu onun kucağmda, i onunla aevişir görmek, her türlü acı I lan bana unutturuyor. O da en bü | yük zevkini. yalnız benimle değil, benden sonra gelenlerin hepsile akran olmakta buluyor. Anneler gününde çocuklar, ÇİÇ«fc buketi, resim, sür, yazı şeklinde htdiyeler verebilirlermis. Ona nlsbetle hiç büyümemiş. daha doğrusu yaşlanmamış olan ben çocuk da bu yaumı haberi olmadan anama armagan ediyorum. Çok isterdim ki, kabul i etsin ve makbule geçsin!. i Bu yılm anaa tebrik edilecek ço ' cuklarından birini de size bildire j yim: Salihlide Had Abdullah Kayhtn [ lsimll bir vatandaşımız. Yanm milyon i lira değerinde gayrimenkulünü Kl ; zılaya bağıslamış. Demek o da mem ' leketi ana bilip bu kıymetli armaganı ona vermiş. Varolsım böyle zen j ğinler... Eğer annesi sağ ise yetistir ; diği evlâdile övünsün. Vefat etmişse | ruhu sfid olsun. Altın m«dalyasım t vermek için Kızılay Baîkanı, Devlet Bakanı saym Ergin Salihliye gitmif. | Törenij», hele Salihli or^apkulunda ' cek nesillere fiill Srnek dediğim, iş> ! buydu. Her seyimlt gibi paramtzın | da bu vatan İçin olduğunu kuru lâfla değil, madde İle onlara •östcrmemiz l&zım. Biz erkeklerin neflslerlmizde denemeyip dolajnsile duyduftumuı «anahkt içgüdüsüne verdiğimiz mana. kim bilir, onlann hisleri yanında ne kadar sönük, ne kadar zayıfL Anneler günü, bu mubarek konuyu her yaştaki çocuklara hatırlattı|ı içln sayıh günlerimizden ve bayramlanraızdan biri olsun... Sevgisl jekerden tatlı analanmızm Şeker Bayramlarını saygı ile kutlayahm. tesebbüsleri tam muvaffa(Baçtarafı I inci sahifede) kiyetle neticelendiren Sol Hurok, Oiğer taraftan NATO toplantısından ehliyetli kimseler elinde yetifüri•vvelki akjam sehrimize dönen Prof. lecek 3040 kişilik bir Türk folklor Fuad Köprülü dün Cumhur Başkaru ekipinin bütün Amerikayı gezmesiCelâl Bayar tarafından kabul edilDi plânlamıştır. Amerikaya götürUlecek eklp moCemal Köprülü meselesi Ankara 11 (CumhuriyetTeleks dern bir gorüşle organize edileD.P. Müjterek Haysiyet Divanına ve cektir. Halk oyunlan ekipinin bütün Arildiğini bildirdiğimiz Edime milletvekili Cemal Köprülünün durumu merika masraflan orada karşılanaAnkara siyasî çevrelerinde günün caktır. Amerikanm en meşhur temevzuu halindedir. levizyon programı olan Ed SulliEvvelki günkü D.P. Genel İdare van Show"u ile oyunlann televizKurulu toplaniısında bizzat Menderes yona alınması mevzuunda d« antarafmdan sorguya çekilen Cemal laşmaya vanlmıştır. Köprülünün daha evvel Grupa verBu hayırh teşebbüsü gerçeklejdiği takrirleri geri almaması ve sorgu Tarlk «ırasında tekîifleri reddetmesi D.P. tiren Reha Oğuz Türkkan, den ihracı için kâfı sebeb olarak gö Bulut ve Birleşmiş Milletlerde varülmekte ise de. Genel Merkeze ya zife gören Haluk Özbudun, Amerikm çevreier bilhassa Fuad Köprü k»n televlzyon. sinema, reklâmaUk lünün müdahalesinden sonra havanın ve sanat âleminin mfimtaz simalayumuşadığını ve ihracımn belki de j nnı Türk Amerikan Folklor e«duracağım söylemektedirler. tniyetine aza kaydetmeğe v e onlaHenüz Meclis tatilde oldıığu için rın her türlü yardımlarını lafclamaHaysiyet Divanı azalanndan ekserisi ğa muvaffsk olmuşlardır. Cemiyette de şehrimizde bulunmamaktadırlar. bilfiil vazife slan Ajnerikahlar aDiğer taraftan bu mesele hakkında Hür. P. Grup Başkan vekili Prof. F. rasmda, eski Türkiye Büyük EJçisi George McGhee, tanınmıs. muharrir Çelikbns şunları söylemiştir: « D.P. Genel idare kurulunun bir Harold Lamb, eski Reisicumhur açözüntüden kurtarılabilmek için bun dayı ve NevrYork Valisl Thoma» dan bir müddet evvel, her n« suretle Devvey, Televizyon Kralı Ed SulliOİursa olsun partiden istifa edenler van, rejisör Jack Alexander ve veya ihrac olunanların tekrar partiye Julian Bryan, ilâncılar kralı Lawdönmelerini teminen bir tamim ya rence Esmond, meşhur orkestra »eymladığı hatırlardadır. Bu itibarla hâleti ruhiyelerini yakinen bildiğim Demokrat Parti idarecileri, su sırada tek bir partiliyi, h«le bir mebusu kat'iyen partiden mrac edecek vaziyette değildirler. Bu, düpedüz bir «indirme poliükasından ibarettir.» 22J5O9 Saym dost ve mü$terilerlmİ2İn Bayramını kutlara. tltt'Ol/, ANKARA PAZARI BAKKALİYESİ (Taksim) Sayin dost vt müşterüerinln Bayramını kutlar. POKER PLAY MÖESSESESI Sayın doat r* mftffterflertein Çekar Bayramım tebrik «dar Mad«tl«r dfl«r. Egede partilerarası sıyası fekrar başlıyor Amerika ile yapılan yeni aniaşma (Baştarafi 1 inci sahifede) faymetind» 10.000 ton pamukyagı •atın almasını mümkün kılan esas •nlaşmaya bir ilâvedir. Ve ayru zamanda, âcil yardım olarak temin edik n 14 milyon dolarlık emtia ve mal•emeye ilâveten yapılmaktadır. Bu aniaşma esaslan dairesinde satın alınacak maddeler arasında 11 bin ton buğday, 5000 ton mısır, 10000 ton pirinç ve 5000 ton donyağı DUIUMmaktadır. Orhan Köprülü dün meydana çıktı ve islifasını açıkladı D.P. 11 T« blr ratandaf olarak, nufuı •ulstlmsllarlnl hlç tasvlp «tmedlm T* bundan bÖrV» d( aynı yolu tutacajım. Bfyuutımm ertesl jünü t»z«tel«r A» intlMLr «den tarzlh, b&na ald d«ftlldir. IıUfamı Antaray» Genel İd&r* Kurulun* göndermlı bulunuyorum.» Tekrar İıtanbuı ÜnlrersltMİ KdebU Tat Falsulteslndekl asaatanlık vazlfeslne döneceğml bcllrten Ornan Köprtt lü, lstifk edlp etmem* husıuundakl kafi kararım, baban Dıı İşlert Bakanı Fuad Köprülü~nün ParUtekl Na. to Bakanlar Konseyl toplantısım müteakıb İstanbula döndügünde, onunl» yaptıgı latlçareden tonn Termlstü1. Orhan KSprUiuden boça'.an DP. lıtan bul İ; Başkanlı^ı Ta^lfestne, İl tdar« Kurulu üyelerlr.den Hayrt Gönenln ge Urllecegln* muhakkak nazarll* bakü. maktadır. Orhan Röpruia aynca, gazatelcrln Terdlgl haberleT hllafır.u, < günden b* rt kayıp olmayıp lıtanbulds bulundu gunu. dunımun kaUyet kubetmetl TI etrafm blr&z yat:şma«ı İçin zUln çalmauna ra^mezı telefonun açılmamasını tenblh ettlglnl söylemiştir. D.P. latanbul teşkllâM ç«Trelerl, Köprülü allestle, dlğer D.P. Uderlerl »maındakl lhtllâfm, lnklşafmı merak U beklem«ktedlrler. Kayhan SAÖLAMER KIZ A GUR YE MEHMET GÜR ALTIN EVLER tnsaat Koll. Şti Sayın dost ve mflsterilerlnin Bayraraını candan kutlar. (BaştaTafı 1 inci sahifede) fBaştarat» 1 tnci satııtede) Şeker Bayramı sin tekrar Izmire gelerek yeni bir miting tertib edeceği gelon haberler arasındadır. CAI.P. nin yapacaji toplantılar Ankara 11 (CumhuriyetTeleks) C.MP. mayıs ayı sonlannda öç slyasl toplantı yapaeakür. 20 mayılta Konyada, 23 mayısta Çankında ve 27 mayısta da Zonguldakta vapılacak olan mitinglerde, C.MJ*. Genel Başkanı Osman Bölükbaîi i!e partül mflletvakilleri ve genel idare kurulu azalan hazır bulunacaklardır. Bölükbaıı bu toplantılarda birer siyasî konuştna yapacaktır. Rus Sefareti ataşemiKferi casuslnk suçnndan yakalandı lomaıi kaideleri mucibinot derhal Sov yet sefaretine iade edilmiştir. Kendisinin bu vaziyet karfismda personna non grata, yanl diplomatik ııfafa ni hayet bulan bir kirns* olduğu, Dış tşleri Bakanlığı tarafmdan, Sovyet se faretine bildirilmi? va derhal memleketimizi terketm<~«inm tprnini, ıcfaret ten istenmiitir. Vasiliyeviç Nikolai loçenko, önfl müzdeki günlerde memlekeüne gonderilecektir. URAS RADYO « lâmbalı mobüyalı yeni tlp satısa çıkanlınntır. Satış yerl: VEDAT URAS ve ORTAĞI Haraççı All «okak No. 29 Galata Telefon: 44 64 35 Telgral: VEDURAS (Baştarafı 1 Inci tahiferie) T A N SA Saatîeri Mümessilliği Sayın dost ve müjterilerlnin Bayramını candan kutlar. MUSA AKÇAYLI Emlnönü Arpacılar cad. No. 21 PARK HASTAHANESİ Tanınmıs Mütehassis Heklmler Urafından her oe«id ameUolmiyanlar icia en son tedavi yat, o ağrısıı doğum, çocuklan usulleri, kemlk, basur hastalıklan için elektrik tedavileri~ Mftkemmel person«l ve yemek, itinah bakıtn temlzrik. ucuzluk. Hastanenin otomobili hasta ve doktorlarin emrindedh". Gülh«n« Parkı Adlî Tıp Yoku«u: Teî: 22 03 36 Müessiâ ve Müdürü Dr: OperatSr Rahime Batu (Baştaraiı I ı n n f â ) mıyacaktır. Ancak, ihtiyaç gösteren hatlar,, zuhurat postalarile takviyo edilecektir. Valinln Bayram mesajı Bayram dolayısile, Vali ve Belediye Rcisi Prof. Gökay basına şu mesajı en fazla nikâh kıyma rekonmu Beyoğlu Evlenme Memurluğundan almı}Vermiştir: «Bütün hemserilerimin Bayramını to. Evlenme Memurluğu bugün 8.50 de kutlar, mes'ud Bayraralar düerim.» Prof. Gökay, yarın Temizlik Perso günün ilk nikâhını kıymış ve hiç faneline bir öğle yenıeği ziyafeti vere sıla vermeden her beş dakikada bir cektir. çiftin nikâhını kıyarak 8 saat 40 dakika çalışmiîtır. Gl. Grussendorf İzmirden gekli Ramaıan ve Kurban Bayramlan Altıncı Muttefik T;Ktık Hava Kuv arasmda yapılacak evlenmelerin uğur Tetleri Kumandanı T ımgeneral Grus getirmiyeceği hakkında halk arasmtendorf. dün sust 15 tc husuâ bir uçakla daki inanı? dolayısile bugün Belediye lziıiircten gelmiştir. j Evlenme Memurluğu ekspres nlkâhTumgeneral Grussendorf, bugiln Ame lar kıymak zorunda kalnustır. Bu *rika Başkonsolosluju bınsrmda. Altıncı rada zamarun müsaid olmarıgı dolaMuttefik Taktik Hava Kuvvetleri ve Türkiyenin NATO Sivunın» Cam!ası yısile Evîenme Memurluğu bir bu Içindekl ehemmiystli vaziyeti ve Turk kadar evlenme talebini, bayramdan Hava Kuvvevierln'n durumu etraünda j sonraki günlere bırakmak suretile blr konferans verecektir. | karşılamışür. Ankarada nikâh kıyma rekorn kırıldı Baro içtimaının men'i avnkatları şaşırttı (Baştarafı 1 inci sahifede) YAPI TASARRUFU AZ FAİZ + UZUN VADE + YETER KREDİ T ÜRRİT E EMLÂK KREDİ BANKASI TUITTtl «İTABE VI Bütün müşteri, dost, büyüklerinin ve yurttaşlarının mübarek Şeker Bayramını saygı ile kutlar, kendilerine hizmet etmekle zevk ve jeref duyar. Sahaflar, 18. Beyazıd Istanbul Satıîık Apartıman B«yoğlunda T«m Tom mahalle»! Kumbaraa yckuaunda CamM Feyzi sokak No: 2 Kargir «partımaa k&N ba«ı M dair*U mltında dört dükkAnı v« ynrmda 4 No: Vnhofflt b»rmb«r Kl metr* kar»dlr. Isald fuyu »UMtö, lctaııfeul B««lııct 8U0B Huk«k Hk y«nl «dlly« aanyıncUU utl« Mİonunda U5M6 t 1516 arası Müluaktır. Do^m »55/89» le Bakanlık tasarnıfun% blzzanır oyul duğu bellrtllraektedlr. Avukatlar Muhlddln Kılıç. Semlh Kı «ılSaya, F»TU Clğlrgan tae muhalefet ;«rblerlnde Ozet olarak aByl* demekte dlrler: •Baro ldar* mecllainln 8.S.9M tarlhlnde lttlhaz ettlgl ksnr kanuna uv«undur. Çünkü baroya kayıdlı 112 aru kat tarafmdan lmzalanmıs TI 85 lncl maddeelnln UçUncü bendlnd* raüsarrsh müzaktre merruunu da lhtlva et Mğl görUlmustOr. BaKaıüıJın bahri ge kanunu. Lefkoje 11 (R.) Bugün Kıbnsın çen yazısroda da avukatlık muhtelif jehirlerde EOKA gizli tes nım 63 Oncü maddeslnd* umuml hcye t!n vazlfelertnln tadad edlldlgl, bu T» kilâü tarafmdan dağıtılan beyanna zlfeler meyanmda da hâJtlru tmnlnatı melerde kaydedildiğine göre, dün Sonusunun mevcud olmadığı yolund»idam edilen Karaolis ve Dimitriu a kl noktal nazanna Utirak etmemektedındaki iki Ruma karşılık bugün vlz. ÇUnkü 63 Oncü maddenln (P) ben Gordon Hill ve Ronnis Shilton adında d!ne göre mesle* îşlerln» ald tefcllfler de bulunmak bakkı açıSça meveuddur. iki Ingillı onbaşısının asıldıklan bil Kaldı kl aynı maddenln »on fıkrası da dirilmektedir. bu kanunda yazılı dlŞer hususlan Ifa Bu askerler 7 aydan berikayıbdı. eylemek şekllndedlr. Bu fı&ranın 65 Adada yalnız Türk dükkânlan, âmme lncl maddeslnln lklncl fıkrasının m&servisleri ve yiyecek satan mağazalar nâsını da çumulü lçlne aldığında füp îıe yoktur. Bu bakımeîan talepnamenln açıktır. rurname kısmmda yazılan hususlar avukatlık mesletlnln çeref T» rakarla Karaolis sokağı Atina 11 (R.) Atina Sehir Mecüsi, ifasına mutedalr olan 73 öncü madde Ingiliı sefaretinin bulunduğu sokağın nin ruh TI makaadma tamamen mtıtabık olduğundan baro umumt heyetl adını bugün değiştirmiî ve sokağa nin toplanmsm tferektl^l kanaattDdedün asılan Karaolis'in adını vermiştir. y Aynca, hükumet, Karaolis ve DiFethi Çelikbaşın Zafere cevabı tnitru'nun ailelerine kaydı hayat şarAnkara, 11 (Cumhuriyet Telekı) tile maaf bağlamıştır. Zafer gaz«teslnln bugünkü nüshaaınYunan İş Sendikalan Federasyonu da (dün ak dedifcleririe bugiin k»ra hükumetten, tngiliz Büyük Elçisini dlyenler), (memurlann tekaüde levmemleket dışma çıkarmasını istemiş fci mevzuunda F. Çellkbas kaç Jlklr ka lıbına glrmlstlr?) başlıklı blr y»« neş tir. redllmlçtlr. Gümüldne ve Dedeağaç muhiti, tnBu yazıda. t yargıtay ttyealle 13 t«fllit mallanna boykot yapmağa ka mlnatlı haklmln emekUye aevkl behls rar vermlftir. konasu edllmekte v« bu münasebttle, Yunan Ziraat Vekili, îkinci Cihan Çetlkbaş'm îkuekll Sandığı kanunu Harbinde tngilizîerin verdigi liyakat n^n 39 uncu maddesl üzerlnd» Meel'sde açılan muhtelif mazakerelerde, rnadalyasım bugün sefire iade etmiş her defasmda başka nkrl »avundutu ttr. yazümaktadır. Bu yazı münasebstlle. bugün kendlsile göniştüfümüz Fethl Çellkbaa ldcilalan yalanladıktan sonr» çunlan ffiylemlştlr: Saym Adalet Bakanmm 16 hâklml emekliye sevkeden «on Sanunl tasar. rufunun anrme Tlcdanmda hiiîule ge i tlrdlğl derln ızdırap ve lnflaı meydan letleri takviye edeceklerini ilân et dadır. Bunu duymamak İçin lnsanm mişlerdir. Diğer taraftan Mareşal Tito vicdanı nasır tutmuş olmaE! lâzımdır. verdiği beyanatta, Yugoslavvanın taD.P. cln Zafer gaze.eslnln. lrlll ufak rafsız kalacağını ve bu tarafsızlığın lı, bellrîl bellrslz muharrlrlerlne tavsl da batı ile doğuyu banştırmaya yara ye edeylm, bunlardan 1950 ye kadar C.H.P saflarmda çalıçıp DJ». nin Urtlyacağım söylemiştir. dara gecmeslnden blr müddet sonra Fransz idarecileri gelecek hafta Zafer gazetesine stöç edenler tabll bllMoskovaya hareket edeceklerdir. Yu mezler, bllemezler. Am» Türk mllletl goslav Devlet Reisi de gelecek ay blllyor T» unutmuyor. Rusyaya gidecektir. D.P. nin 9 mayıı 1950 d« gene Zafer gazeteslnde yaymlanan »eçlm beyanna «nesl hal* TaUmda^ rlcdanında yajamaktadır. O ne güzel beyannamedlr. Tarabbl. Okurken heyecan duymamak îzmlr 11 (TeleforJa) Bundan 7 bugün blle münıltun olmıyan beyanna sene önce evli clduğu halde yanın mede, bakmız vatandaşlar, haklmler da çahfhrdığı Mithat adlı bir ijçinin ve memurlar hakkında ne videdllmi»nüfus kâğıdırı ele geçirerek onun is tlr: .Memlekette lstlkran teyld ve vamile aynca evleneT! Musa Ofhız is taTidaş haklannı temlnst altmda bulundurmak balcım.ndan tam lstlMâllminde biri hakkında bugün çifte ev ne kavuçturmak •zmlnde olduğumu» lilik ve sahtekârhk suçlanndan taki blr adalet clhazı yanında İdare clhazıbaU ba«lanmı?tır. Hâdise Mithatın mımn, lktldar de«?meslnra teslrlerin•vlenmek istemesi üzerine meydana dan OMUII T» jainıs kanunun «mnn çıkmifür. Taraflar bugün karakola d» T» mnietla hlunettnd» bulunmaaı nı nrnrl rSnneiteyl»..» çagmUnca Musanın 7 aenedir mht» Turk mlll«tl ^nninrtı toucHn ntoa hfiviyetl* «rli bulundu|u kadın, ko mıy».iLl»nn balâ tarUı k«rfi»mda. h»eU eaauun rfizun* tflkfirmfl}, «beo n a i durum» dufm*kten kurt«nl«.cafclarmı 7 yüdır kocam olarak billyordum. Umld »denlerd^nlm. Conabıhak butiln Halbuki aen madrabaz, aahtek&r bfr mlllcUn yardrmom olran. Adalet Bakanmdan aordugum ıumladammışsın. Haklkt isminl bllt btnlar İçin uuş «tm«rtnlw, MMUSU ko4 M afatedfau dr/t bagzrmıstır. nüjacajım tlb«tt«.> Kıbrısfa Rum tethisçileri dün iki İngilizi asfılar T V R K I Y Martine Carol ve kocası dün Ankaradan döndiiler Jransız film yıldızı Martine Carol il« kocası rejisör Christian Jaguea, dün «at 15 t* uçakla Ankaradan donmüslerdlr. Karıkoc« »aıuıtkarlar. laat İT de Fransıı tttanbul Baîkonsolosîuğunda îereflertn* verllen kokteylde, saat 21.15 te Saray ılnemasmda müştereken hazırladıkları blr fllratn galasınd» haiT buhınmuslardır. Karıkoca ianatkârlar, bugün tst«nbulun tarihl re görülmeğe deger yerlertol »zeceVIer ve yarın akjam uçakla Telavlv'e gideceklerdir. VAKIFLAR BANKASI Sermaye»i: 50.000.000 T. L. Önümüzdeki İki Keşide Plânını TAKDİM EDER I* 15 Mayıa çekilifinde: eKH*soom*ouoeoo« NATO Savunma Koleji öğrendlerinden bir grup geliyor NATO'nun muhtelif memleketlerin! gezmekte olan 65 kişilik NATO Savunma Koleji talebelertnden bir grup bugün »at 14.30 da özel uçaklartle Yefllköye gelecekür. Grup 14 mayısta Ankarayt gîdeeekttr. 2 talihliye 4 talihliye Bir şahıs için tutan 120,000 lirayı aşabilen 160.000 lira tutarında 40.000 liradan Bir kadm kocasmı bıçakla yaraladı Bakırköy Yenimahalleîind» Ontemmuz caddesinde Jl numaralı evde oturan Fatma Küçükarman Isminde blr kadm. koca«ı Necdetle yemek yilzünden yaptığı mür.akaşa sırasinda ekmek bıçağım kaparak kocasmı sol bacağından yaralamıştır. Yarafı tedavi altına alınmış, Fatma yajcalanarak tahklkata baslanmiftır. ömür Boyunca * Aylık Gelir | Mesken ve Mefnışat Kredui Yugoslavya farafsız kalacak 17 Temmuz çekilişinde: İ İ 1 talihliye Bir şahıs için | I 8 talihliye Darülâceze MUdUrünün bir açıkraması Darüîâceze Mudürü ve Baştablbl Turgud Babaoğludan su roekrubu aldık: «Gszetenizin 8 mayıs 1956 günlü ve 11417 sayıîı nüshasmın 3. sahlfe 5. sütununda (Darüiâceze Müdürü bir hastayı dövmü?) b£|lıklı yazmın asağıdakl Hkilde ta%zihinl rica ederlm. Müessesemizde aceze iken kaydı terkin olunan Sabrl Arıbul, hakkında vaki ırüteaddld jlkiyet üzerlne Müessese İnzibat Kunüuna sevkedllmlş ve kurulea yapılan tetklkat ve t.hklkat «onunda dlğer aceze meyanmda kendisine gösterilen sefkatl lstismar ederek müessese disiplinini bozduğu neticeslne varılarak komlsyonca kaydının terkinine karar veriîmiş ve müessese İle olan alâkası kesilmiştlr. Yemeklerin lena olusu T» dövuldügü hakkındakl iddlaları tezvirden baska blr |ey dejlldlr.» b k l Müı«i«r Umum atOdfirfl Haül Kldenln mefhur blr Ahnaa ı m m ı tarttındtn japılmn yaftlı boy» portrMİ. all«ıl tarafmdan Topkjpı Sarayı müsctln* hedly» •dllmlfUr. Portr» müzcnln rwtm falerlsln* konmu» v« MUz* MQdürluSU aUattn* U§«kküıi«rim BU(UTmfttlr. [120.000 i = lirayı aşabilen 1 35.000 Liradan 28 talihliye ?«0.000 lira tutannda 25.000 | Omür Boyunca I 1 Aylık Gelir | lıııııııııııııtııııııınııııııııııımmıimniınri Metken Kredist PARA lira tutarında Cifte evlilik • * Hesabmızdald het 100 liraya bir kur'a ntımar*«, Taşradan gönderilen paralarm havale flcretmî bankamtı Mer. ANKARA • İSTANBUL İZMİR BURSA MÜSTESNA EVSAFTA SATILIK ARSALAR (U1S) Bo«tancıda, Altıntn>enin en iyi blr yerindc ranjrana İki köjebaaı «"J, £*?*** •atüılrtır. Müracaat: Çarsamb», <mmarUat V pasar gOaU«H MMİtap^ BafdAd ta otobu» durağında No: 4 BEYAZ KÖŞK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle