12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
a Mayn 195i X SON Politika H A O E Kahireye gönderilen Rus silâhlan r Hddtse/trAr* BİR DAKlKA: Churchiirin hâdise Rusya ile ittifak mı? yarataıt bir nutku U H Yoluna sasırmaz k l Bugünlrrd* TürMytyt g olan bflyflfc dostumug tran vt KTaIif««i, hiç fflph«»iı, heptmiri» p*k eandan karttlayacağı bir misafir olacaktır. Tfllnut imkân olsaydı da, Majestelerdt* birim matbaaya kadar da bir tiyaret terefi riea edebtlleydik. Çiinkü tokağımınn tam köşebaşında tran Komolosluğu var. 0nun önü, ana caddeden bu yana, 5fi metre kadar asfaltlandı. Teşrifi Şehriyâri. şayed. birim matbaaya kadar tefmiî edtUe, mahaUece asfaltlanır, belkl de bu yaz, bt'raz olsun tozdan kurtulurduk! D. N. Sayın Churchill'in 1956 yılının mayıs ayında söylediği nutkun. on yıl önceki nutku gibi müspet tesirli olması ihtimallerl çok azdır. Moskovada bazi değişiklikler vu kua geldiği görülmektedir. Fakat bu degişütliklerin banş davasma yaradıgını kat*î bir şekilde söylemek için vakit erkendir. deliller mevcud değildir. Bu sebeble hür dünyanm. askeri birliğini muhafaza ederek ve Ikrisadî birliğini de kurarak Snvyetler Biriiği ile münasebetlerini devam ettirmesi şarthr. Halbuki ChurchüVin tekllfine nvularak Rusyanın NATOya davet edilmesi. bu teskflâtın esas vasfrnı kaybetmestne yol acacakhr. Meveod sartlar altında böyie bir and lasmaya anrak yeni bir (Miinich) veya yeni bir (YaUa) deniiebiür! ngilterenin sabık Başbakanı ih100 milyon dolar kaymetintiyar Churchill, evvelki gün İngiliz basını, Rusyanın da NATO'ya alınabileceAlmanyada bir konuşma yapde askeri malzeme teslim mıs, Moskovada vukua gelen ğinden bahseden sabık Başjbakanm sözlerini değisiklikleri eylmscr bir zaviyeden edilmif! mevsimsiz buluyorlar mütalea eylemiş, Busya lle Batı arasında ittifak aktedilebileceğinden, bu Washmgton 11 (A.P.) Ameriittifakın komünist Çine karşı m. Londra 11 (R.) İngilterenin sabık I « NATO'nun teşkilile temin «di kaîı idareciler, Sovyet bloku mem t\z olacaguıdan bahsetmiştir! Başbakanı ihtiyar Churchill tarafın len kuvvetler muvazenesi sayesind* leketlerinin Mmra takriben yüz Churchill. bugün tngilterenin Baş dan dün Almanyada Ai* la Chapelle Rusya ile müzakere edilebilir v« bakanı değildir. Fakat bu sözlerinin de söylenen bir nutku bugün bütün onunla bir arada yafamak kabil olur. milyon dolar kıymetind« sil&h ve geniş tepkiler husule getireceği ve İngiliz gazetelerinin birinci sahife Eğer Rusya peyk memleketlere hür asker! malzem» teslimatını tamamuzun boylu tefsirlere de yol açacağı sinde yer almaktadır. Churchill, Rus riyet ve bağımsızlıklannı iade eder ladıklanna dalr raporlan tetHk etmuhakkaktır. Sayuı Churchill'in bu mekt«dirl*r. •özleri. bundan 10 yıl önce Birleşik yada bazı değişiklikler vukua geldi ve Almanyanın birleştirilmesinl k«Mısınn »imdiye kadar komünist ğini, bundan mütehassis olduğunu bul ederse bu bir arada yajama, Amcrikada Fulton'da irad ettiği bir memleketlerden 200 kad«r Mig15 nutku bizlere hatırlarmıştır. O tarihte söylemiş ve Rusyanın NATO'ya alı ortakhk haline gelebilir.» tepkili ar uçağı, 50 ad»d İlyuşkin de ChurchlU Başbakan değildi. Bu nabileceğinden bahsetmiştir. Churchiirin nutku v« Moskov» jet bombardıman uçagı, 200 kadsr Muhazafakâr Daily Mail, Sir Winsna rağmen 1946 yıhndaki nutku müradyosu . him tesir yapnuşh. İngilterenin sa ton Churchill'in, Rusyanın NATO'ya ağır r t orta t«nk, 6 denlzalü, bir Paris 11 (a.a.) Sir Winston Churbık Başbakanı, o tarihte Rus tehli alınmasım hakikaten ima edip etmehayli top T » bir kaç torpida dsvkesine dikkat nazarlannı çekiyor ve diğini merak etmekte ve eski Basve chill'in dün Aix la Chapelle'de verdi riye fjemlsi edindiği tahmin edllumunıi efkân .Rusyanın hâkimiyet kilin Rusyaya «dostluk ve müsamaha ği nutuktan bahseden Moskova rad mektedir. ve akidelerini hududsuz bir şekilde elini uzattığı» kanaatini izhar etmek yosu şöyle demiştir: Bu malzeme daha nyade Pusymyaymak araısuna karşı» mütevakkız tedir. Churchill'i Sovyet Rusya ile halk davranmağa davet ediyordu. İstiyordu demokrasilerinin şimdi tatbik etmek nın modası eecmiş harb stoklannKomünist Daily Worker'e göre ise kd, İngiltere Ue Birleşik Amerika a te oldukları siyaset dolaj'isile, NATO dan temin edilmistir. Mısır bu »irasında askeri bir ittifak kurulsun. Churchill'in Rusyanın NATO'ya alın nun Sovyet aleyhtan mahiyetinin lâhlar mukabilinde Çekotlovakyaym masım istediğinde şüphe yoktur. Diyordu ki: arttığı manasım kaybettiğini kabul pamuk v« pirinç vermekrtejdir. MıMuhafazakâr «Daily Telegraph» gaetmiş gibidir. • Harb esnasındaki müşahedelerisırhlar bu ihfverisin teferruatını zetesi, «Bü>ük devlet adamı> nın me göre, Kus dost ve müttefiklerimiMoskova radyosu bundan sonra ?izli tutmaktadırlar. Rusya Ue Doğu Avrupa memleketlerin en az saygı gösterdikleri şey asrini büyük batı ittifakına almak lâzım Churchill'in nutkunun «Sovyet Ruskeri zaaftır!» geldiği şeklindeki teklifini tasvib et yada vuku bulan büyük değişiklikler Kabul edilmelidlr ki. tarihi «Ful mekte, fakat şimdiki halde bunu ve Rusya ile doğu bloku memleket Ankarada bir taşıt kazasmton nutku» zamanla tesirini göster lerini içine alan bir güvenlik paktı miş, Rus tehlikesine karşı İngiliz mevsimsiz bulmakta. Rusyanın NAda iki Amerikah ağır TO'ya dahil edilmesile bu müdafaa teklifine> dair olan kısımlarını, herAmerlkan askeri ittifakı çok daha bulunmaksızın teşkilâtının yıkılacağını kaydetmekte hangi bir yorumda genis bir şekilde kurulmu; ve miisyaralandı yayınlamıştır. pet neticeler de vermiştir. Churchillin ve şöyle demektedir: Ankara, 11 (Cumhurtyet . Teleks) Fulton nutkunun normal bir neticesi niHiııııınılllllllllllllllllllllllininilDlllllinillllllllMIIIMiı nıuııı»niH.«> Bu?ün çehrtmlzde Kavaklıdere semtin AUantik Paktı olmuştur. denüebilir. de ikl Amertkalınm ağır y»ralanma(ril« netlcelenen blr taşıt ka*s»ı olmuatur. 1956 yıhnda, gene sabık bir BaşT«nl Mecll» binasının önünd» vuku bakan olan ve 16 yaş alan Churrhill bulan k ı n d t 8838 plaka •ayılı arabs on yıl önceki nutku ile tezad teşkil parça parça olmuş •• otomobllln roo eden sözler sarfediyor, teklifler yapıtör kısmı, kazanm vuku buldugu yer yor! Neden? Bilhassa Rusyanın Atden blr hayll uzağa k»d»r fırlamıştır. lantik Paktına almması ihtimalinden Bu k a u netlceshıde »ğır Tmralanan bahsetmiş olması, artık bu teşkilâta Smtth, v« Sakdebla derhal Amerlkan Diyarbakır 11 (Telefonla) Mardlne San Dlago: 11 (a.a.) Hâlen «Con hastanealn* kaldınimiBİar v« tedavile lhtiyaç kalmadıği, bunun dağıtılması bağlı Zeydl köyünde bir gümrük erl valr» uçak lmalât şlrketlnde mühen rin* baslanmıssa d her lklsl de kom& & lâzım geldiği seklinde tefsir edilemez ml? Unutulmamalıdır ki. Rusya NA ve bir köy muhtarının ölümü ile netl dla olarek çalışan eskl Almmn fOM 7» «lrmlslerdlr. celenen müessif bir hadlse vuku bul âllmlerinden Dr. Kraft A. Bhrtck. dün TO'ya dahil edilmesi icin müteaddid muçtur: Ticaret Bakanlığı Tetkik akçam San DieRoda verdlfti konferan». taleblerde bulunmuştur. Gece saat 24 sıralarında Suriyeye geç ta, lnsanlann. 200 «eneye kadar »yd» , 50 sene Omrü içinde 29 ay uzadı lman (Die Welt) gazetesinin ver bir polisi çok fena dövmüslerdi. Podiği malumat» bakılacak o lis h&lft hastanede. r. lursa, insanlar son 50 yıl içind» 29 ay Reklâm merakı kazanmışlardır. Diyorlar ki: eklâm merakı neler yaptırmıyor? c 1955 yüında 65 yaşuıa ulasan bir Şikagoda bir (konserve hıyar) kimsenin, bundan elli yıl evvel aynı yaşa ulaşan kimseden 29 ay daha fabrikası, bütün Amerikan şehirlerinfazla yaşaması kuvvetle muhtemel de ve kasabalannda araştırmalar yap! maktadır. Gayesi, (Pickle veya Picdir.» Aynı gazetenin neşrettiği istatistik { kel) adını taşıyan en kalabalık aileyi lere göre, şimdi Alman erkeklerinin bulmaktır. (Pickle veya Pickel yüzde 6« sı ve kadınlarmın da yüz ingilizcede hıyar demektir. de 70 i 65 yajını geçtiktea »onra 8 Bundan, satışları arttırmak için islüyorlar! tifade edileceği de ilâve ediliyor. Tarih ve roman p II artiı dünyanın mahdrr. Ona Bİ1Ü50 tasarrul edemez. A R Gümriik erlerile köy 200 seneye kadar lüler arasmda kanlı ayda müstemlekeler kurulacak! bir hâdise nr.ekte olan 7 kişilik bir kaçakçı kafilesile yapılan müsadem« neticesinde k«ç^kçılar hududu aşıp kaçmışlardır. İzleri takib edilen kaçakçılarm Zeydi köyünd€fi çıkttğı tesbit edilmij. sabahleyin Gümrük Muhafaza onbasılarından Satılmış ile er Saban köye gelerek t»hkikata başlamışlardır. Kerpiç yapmakta olan Mehmed Demirk?sen ile Gümrük Muhafaza erleri arasmda çıkan münakaça kısa zamanbüyümüş. Şaban elindeki tabanca Ue ates açmıştır. Vakaya köy muhtarı Mehmed Yıldiî müdahal« ehnls, onbası ve erle köylüler arasınd» ıllâhlı bir müsadame olmuştur. Bu sıradı muhtar Mehmed Yıldız r* gümrük eri Şaban kursun lsabetll» derhal ölmüşlerdir. Jand^rma Alay Kumandanlı|ı T* Savcılık hâdlseye el koymuştur. veya roerth olmak üzere dlger blrçok sejryarelerde mü»tem!ekeler kumc»klannı soylemls v« sya tlk gldecek olan kâsiflerlTi kendllerlne, oturmak lçln, onc* plâstlk maddeden kücük «vler T» pacsklarını llâvt etmlştlr. Kurulu Başkanlığı Dr. Ehrlck, Merlh yıldızı u mlktar da da ol»a okrtjen t»b«ka»l!e c«vrtll oldujundan bu »«yyarey» ırltm«nln d«ha kolay olduğunu, h»tt» bu arsda, lk lime uygun nebatlar yetlsttrmenta mümkün bulundujhınu T» bu »uretle Merthte yasanabllecek blr »tmosfer yarstılmıç olacağını bellrtmlştir Ankara 11 (Cumhurlytt Telek») Haber aldıiımıza göre, mOnhal bulunan Ekonoml ve Ticaret Bakanlıgl tatklk kurulu ba$kanlıgin«. OOmrük v* Tekel BakınlıSı Möste«an P«rt«T Duru tsyin edllnılîtlr. Bir arkadaşımızın kın »ldu Israel gazetecilerinin greri Kudüs: 11 (ı.ı.) 500 taraelll g*zetecl ücretlerlnln »rttmlmısı lçln bu sabahtan ltlbaren greve baslamıslardlr. İsraeı gazetelerlnden çogu bugün 1ntlçar edememlîtlr. Gazeted arkadaslarımızdan Seyfi Özgenel 11* esi Nebahat Özgenelln dün sabah tzmirde bir kız çocukları dünyaya gelmljtir. Semiramlı adı verüen ytvruya unın ömürler dller, anne ve babasını tebrik ederlz. ÖLÜM Nafıa Önenin esi. Vefa Lisesi lngillzce ogretmeni Lâmla İrenin babası, Nejad İrenin kaympedert. Can trenin büytikbabaıı, Turan Bentürk, Selma Kutaydı, L#man ve Selmln Ziyaoülunun amcaları, Rukiye Ön«n vt Jüllde Bahtiyarın «nistelerl. Trakya Genel Müfettisligi HUIUJİ Kalem Müdtlrlüfünden emekil Bahnın komünist Rusya ile birlikte Yozgad ve Niksarda deprem komünist Çlne karşı İHifak kurması meselesine felince. bunun da mev Ankara: 11 («.a.) Devlet meteoro end sartlar altında imkânsız olriufrıı lojl umum müdürlüSründen bildlrlldl. muhakkaktır. Buciin için ve daha İlne göre bu »sbah saat 7.45 te Tozurua raman Moskova ile Pekin'ln şatta 2 sanlye Büren. »aat 9.25 t« de menfaatleri ayn ayn istikamette ce Niksar'da 2 sanlye süren haflf ve zalismektedir ve gelişecekrir. Fakat bir rarsız blrer deprem kaydedllmiştlr. ffln. komünist olmalanna ragmpn bu «H kütle arasmda bir catı<ma nlaraİh da muhakkaktır. Yalnız o ramana kadar. fkisi arasmda ezilmemek Içbı hür dünyanın rıirligini muhafa7.a etmesi de şarttır. Ömer Sami COŞAR P KIYIK Bayramınızı tebrlk eder. Son zamanlarda matbuahmızda Yakınşarka ve saltanatın ihtizar devri« • aid bir takım hatıralar intişar et* mektodir. (Başmakaleden devam) Bu hahralann bir kısnu; attığımiz anlaşmaya göre yann her Padişahın yakini olması sebebile hangi bir yabancı devlet. Tiirk adatarafsız olamazlar. Onlardan bunu islet kademelerinden eeçip de ke*»mek beyhudedir. Esasen bu hatırasinleşmiş bir karara itiraz edebilar bir nevi (Vie romancee) sayıldıklecek. efer kar«r o devleti reym lanndan tarihî vesika ohnaktan r i onun bir uyrueunu llçilendiriyorsa. yade bir (curiosite = merakh şey) mahiyetindedir. Bıınunla beraber biAvnıpa insan haklan komlsyonn *** linmesinde fayda olan, fakat tarih ilIşe el koyahilecektir. Çöplükte servet mi bakımından kıymet ifade etmiyen A\mıpa efkânmia beliren eğilim üliam Barber adında bir İngiliz bir çok merakh tafsilâtı ihriva ederdaha da ileridir. Bazı devletler şimçöpçüsü, Amerikan garnizonladiden kendi uyruklanna bile inrından birinin çöplüklerini elerken Hahralann diğer bir kısmı ise, vesan haklan komisyonuna şîkâyet şöyle bir servete kavuşmuştu: Don «ikalara ve bizzat müşahedelere isti hakkını tanımıslardir. Hür dürrsra durulmuj 14 kasa tavuk, 60 gömlek, «ad eder olduğu iddiasındadır. Böy52 mendil, dolu bira şişeleri, mühim le olunca tarih bakımından yarın bir vabancı bo>undnnıeu altına düsvesika teşkil edebilir. Bundan 100 semiktarda püro ve sigara! medikçe ki düşmiyecektir sekir on Bu serveti taşıdığı sırada yakalanan ne sonra meselâ Vahideddin devTİne yıldır pöze çarpan bu gelişme böydair tarih yazacak olanlar bugün gaçöpçü evvelâ kaçakçılık yapmakla itlece ilerliyecek ve bir eün adalet zetelerde intişar etmiş yazılan vesika ham edilmiş, hâdiseyi açıklaması ü saymak zorundadırlar. Çünkü yüz semüessesesi medent dünyanın miiszerine de «ithal edilmiş mala vergi ne sonraki tarih yazarına göre bize terek fjarantisi altmda Haha üstün ödemediğinden t30 sterlin» cezaya göre de öyledir ya! bu makaleler Dünyanın »perrol rezervası bir seviyeye ulasacaktır. veya hatıralar zamanının kontroluna 1946 yıhndanberi petrol ve gaz th çarptınlmıştır. Bir iiyesi oimakla övündüâTİmiit arzedilmiş ve hâdiselere yakınlıği do**• tiyaçlannın bir misli arttığı bildirilo aile Içinde üzerimfee alHıJımıı layısile vak'alann yaşamakta olan SM gene tonra en faktr dilenci mektedir. Halen dünyanın petrol remuasırlannın murakabesine maruı pörevi iyi başarmak Istiyorsak. hn zervalan 22 milyar ton tahmin ediladına bıraküan para Imk devletine aM tanavvnr ve çamektedir. Petrol sirketleri. daha uzun Oikago sehrjnde Kenneth Mc. Lean kalmıj eserjerdir. Binaenaleyh doğlısmalanmızı aynca bir de bu açı seneler petrolun ve gazm en mühim *y adında bir dilenci, bankalardan rudur, hükmüne vanlır. Amma, bu böyle ohnuyor, bir tarih yakıt olarak kalacaSını ve kâr hane bırine bir dolar tevdi etmij ve şu dan ele almayı nnnrmamaliyızdır. yazarının vesikalara ve hakikatlera lerinin dolacağını açıklamaktadırlar. şarü ileri sürmüs,tür: «Bu dolar, 500 NADtR NADİ sene sonra, yani 2456 senesi nisan olan hürmeti, bizim bir kısım yazıcıKıziardan mürekkeb ganester cetesi lanmızda veya hâtıra toplayıcılanir New York gazetesine göre. 13 ayında Şikage'nun en fakir dilenci mızda görülmüyor. yaşında kızlardan müteşekkil sine, mürekkeb faizlerile birlikte taTarihi eserler, roman olmadığmdan «gangster çeteleri» ortaya çikmıştır ve mamen kendisine ödenecektir. 2456 senesinde bu para, takriben muhayyelenin işe karışması bütün bir buniar New Yorkta Brooklyn'i haraca eseri sıfıra indirebilir. kesmektedirler. Her birinin bıçak ta 1 milyon dolar tutacaktır, Burada münakaşa kapısı açmağa se*** şıdığı ve bilhassa çivili kemerler beb olur diye misal vermeğe giris Cumhur Başkanı Celâl Bayar, dün kullandıkları ilâve ediliyor. Çok mes'ud olduğu için intrhar etti miyorum; amma bir kısmını yaşadısabah saat 9,20 ekspresile Ankaradan Daily News gazetesine gör», f« j£ merikada, Detroit'te bir elektrik ğınıız. bir kısmını bnhalanmızdan sıgelmis, Başbakan Adnan Menderes, çenlerde de bu kızlardan besini tev * * fabrikasında çalışmakta olan 19 caği sırağına dinlediğimiz bir takım miîletvekilleri, Vali ile sivil ve aske kif etmege muvaffak olan polisler yaşında Dorothy Bruchberger aduı hâdiseleri, bu hahralarda değişik görî erkân tarafından karşılanmıştır. da güzel bir kız, zehir içmek suretile rünce i^tpr istemez vüsııku hakkmda şöyle demişlerdir: Celâl Bayar ile Adnan Menderes, intihar etmi» v« fu garib mektubu Süpheye düşmekteyu. Bu şüphemizi : Son derece küfür ediyorlar, kamüteakıben, Haydarpasa liman, silo bırakmıstu": Izale için her tarihi eser gibi bu gibi tillerin bile kullanmadıklan söıleri ve dalgakıran inşaatı ile Et ve Balık . Fevkalâda bahtiyar re fevkalâ hatıra yazilannda. mehaz. vesika veKurumunun Haydarpasa soğuk havR sarfediyorlar.» de sevilmekte oldujumdan dola3ı ın ya nakledenin ismini görmek istiyo deposu insaatı çalısmalarmı ve daha Bundan bir hafta evvel, oyah me tihar ediyonım. Az da olsa, kötü nız. Böyle ohnayınca eserin taymeti sonra da Salıpazarı liman ve antre şin ceket giyen v • çete mensubları çünler görmek istrmivnrnTi.» (redaction ve diorraction) dan. yani po inşaatınuı son durumunu gözden tahrir güzelliği ve vakit geçirme kıygeçirmişler ve alâkalılardan irahat metinden Ueri gidemiyor. almıslardır. Son zamanlarda. bilhassa sahıslara •Id yazılan hahralarda bu eksiğe daima tesadüf ediyoruz. ı Hepsi Bir Kanıya Cıkar P Pariste bir ayda verllen traflk eezalan aris Belediyesi bir ay içinde (mart ayı) verdiği seyrüsefer cezala ruıı ilân etmiştir. Bu ay zarfında, muhtelif müddetler için 119 ehliyet geri alınmıştır. Diğer taraftan tek taraflı yol kaidelerine riayet etmiyen 13.242 şoföre de ceza kesümijtir. Kor na yasağını dinlemiyenler lçin 1316 ceza kesilmiştir. *** Bir Amerikan hapisanesindeki garib vak'a irleşik Amerikada Vancuvtr hapishanesinde şöyle bir hâdise e«reyan etmiştir: Katle teşebbüs eden ve agır hapis cezası giyen S mahkum, gardiyanlarından birini yakalamışlar, ellerinde bulunan bir usturajn boğazına dayamışlar ve mahallî gazete, suçsuz olduklanna dair uzun demecleri ihtiva eden 5zel bir nü>ha çıkarıncaya kadar bu tehiikeli durumu muhafaza etmişler. özel nüshayı eörünce gardiyanı serbest bırakmışlardır. *#* *•• *** Tercüme makineleri ir nutku, istanilen lisana BÜratle tercüme edecek makinelerin bu sene sonuna kadar hazu olacağı ilân ediliyor. Londrada intişar eden Finan cial Times gazetesine göre bu «ter cüme makineleri» saatte 3.000 ile 10.000 kelimeyi arzu edilen lisana çevirebilecektir. İngilterenin «elektronik beyin» eks perleri tercüme makineleri üzerindeki çalısmalarmı bitirmek üzeredir ler. B Onu hâdlseler yazmıştır. Hâdiselere kanşmış olanUrın da onn değistinneğe salahlyeti yoktur. . Roman böyle depdlr. Esasında hakikî vakalar mevcud olsa büe rnuelUfin karihası da işe kanşır. Ona klmse bir jey diyemez. Çünkü adı ustünde, o bir romandır. Yalnn «mellifin malıdır. l Bir de «Vie romaııcee» denüen çei s id vardır. «Romanlaştırümıs hayat. diye tercüme edebileceğimiz bu nevi esorlerin tarih bakmmdan kıymeö ön safta gelmez; fakat tarihi vak'alan canh hale sokması, bir nevi tarin edebiyah çeşldi teşkil eder. Hâdiseleri. tezadlan ve canh teferruatıle nakleden bu kitablarda uydurma muhavereler ve tas^irler bulunmasn zaruridir. Onun için tarihi vesika teşkil etmez, y B W Gumhur Başkanı dün geldi B NEŞ'ET ÖNEN 11 mayıı 195S cuma günü Hakkın r«hMerkez Bankasının «on bültenln* g»metin» kavusmujtur. Cenazcsi 12 mayu r« tedavüldeki p«r« mlktan t mllyar cumartesl günü Slsli C«miind« kılına ;5.3(!2.647 Ifradır. cak Iktndi namazını müteakıb ebedl Bu hesaba göre »mlıyond» geçen lstirahatgâhına tevdl »dil«c«lrtir. Mevla hsftaya nazaran 100 milyon lirahk blr rahmet «ylly». •rtış vardır. Tedavüldeki para 100 milyon arftı B. FELEK SevgiH «»kuyııcularımıza ve dostianmıza: Mübarek Şeker Bayramının hayırlı ve mesud geçmesini, böyle bir çok bayramrara sıhhat ve selametle erişmemizi Haktan dua ederim. B. F. Teg» albümti pktı Yarın Akşam Sabaha Kadar TAŞLIKTAKI ŞARK KAHVESİNDE Eden'in ikiidarı dünkü Belediye seçimini kaybefti Londra 11 fH.ı Lngiüz Muhafazakar Fartisi bugün yapılan Beledye seçimlerlni kaybetmiştir. Muhalefet Partisi olan İşçi Partisinin 386 yer kazandıgı ilân edilmiştir. Siyasi çevrelere göre, iktidarın son zamanlarda vaptığı hatalar seçmen kütlesinl muhalefete dojru kaydırmıştır. GÜZELLER BALOSU Alaturka, alafranga konserler Skeçler Sulukulç ekipl ve ceşidli eğler.celer. Pazar gecesini güzel ve eğlenceli geçirmek isteyenlere bu fırsatı kacırmamaları tavsiye olunur. Elbise serbesttir. Dâvetiyelerinizi Komedi Tiyatrosundan ve ŞARK KAHVESİNDEN alınız. Fıça mıçı, kaptanın gene ben olduğumu salun unutaytm deme! Kıymetll karikatürirt Togo'nım 26 senedenberl muntazaman çıkmakta ve büyük blr rağbet görmekte olan albümü bu sen« de nesredilmi» ve satışa çıkarılmıştır. Dört renkli güzel bir kapak içind* tabedtlmts olan yeni albümde bütün Türk muharrir ve sanatkârlaril* tanmmi| »ahsiyetlerin karikatürlerl re yanları, mllrî takım ve ordu takıml sporTOİannın imzalı krokileri bulunmakta Kongre tstanbul llVokullarında okuysn jroksul çocuklara yardıro cemlyetleri birUŞİnin yıllık kongresi 26 mayıs perşemb» günü saat 17 de CerrikaUa Bkokuhı büutında rapılacaktlr. Prenses Margaret, caz konserlerini takib ediyjr Londra: 11 (a.&.) p r e n s e s Margaret dün ve evvelsi gece, Amerikalı zen ci sanatkârlann verdiklerl caz konser lertnl takip etmiştir. Prenees. evrelkl gün meşhur Loıüs Armstronş orkestra smı ve dün de şarkırı Foroth Dandrld ge'nln konserinl dlnlemıştlr. C3 t , ÖLÜM Dul Bayan Hayganu^ Mendekyan ve evladı Ardafeş. Bay ve Bayan Haçü Satılmış. Bay ve Bayan Anrranl^ Mendekyan ve evlâdları e|l, babaları ve Mlyükbabaları Bay SETRAK MENDEKYAN'ın tNCİ GARAN ile Op. Dr. İSMAİL KAYABAL1 11.5.956 nişanlandılar İstanbul wfat ettiğini teessürle büdirirler. CenaJ« merasimi 13 mayıs 1956 yarınki pasar eünü saat 15 te Topkapı Surp NigogM Ermeni kilisesinde lcra olunacagı ikân olunur. Cenaze Levazımatı Becidyan Tel: 44 12 29 48 09 98 TEŞEKKÜR 10.5.956 günü toprafa. mlz aile büyüğümtiz tevdl ettiği. Dr. MEHMED ALİ AKSOY'un hastanede yattığı müddetçe kendlal ne yaiın alâkaiarmı esirgemiyen Haeeki hastanesl saym Başhekirnl Dr. Bükrü Hazım Tlner ve arkadaşları Ue son rünlerlnl rahat bir şekilde eeçtrmegini Baflıyan Üniversite tedaTi'kli nlgi »ayın Ord. Profesörü Sedat Tav»fa Profesör Nabl Kastarlak'a Baş asistan Dr. All Görpeye. Aslstan Dr. AU'ye. Dr, Orhan Özdeş'e. Dr. Güngör Salgeçe. Dr. Ahmed Cangürcülere Dr. Ahmed Arslan'a, Baş hemşire ve h»m. Sirelerlne, ve hlzmetl geçen diser müs tahdemlere. aynı zamanda cenaze me raslmlne lştirak etmek. ceienk yollamak ve tazlvette bulunmak suretile acımızı parlaşan bütün akr3ba ve dost lantnıza teşekkürü bir boro ve vazife blllriz. Alle»! efradı yalnız Türkiye İŞ Bankasının tratlı Küçülc Cari Hesaplan temin eder. Mufassal broşörlerimiz gijelerimizde emir lerinize âmadedir. İSTİKBALE GÛVENLE BAKINIZ SİZ OE BİR I.K.C.K AÇTtMNlZ ÂYİNİ RUHANÎ T5rk Farana Mü*s&esesl kurucnsu ve ltbi AGOP MİKAELYAN'ın ottosünün 1 inci yıldönümü münasebetüe İS mayıs 1956 yarınki pazar sabahı «•at U den 12 ye kadar Beyoğlu Balıkpazan Üç Horan Ermenl kllisesinde Jstirahati ruhu için âyln icr« kılrnacagı müteveöanm hâtırasını taziz etmek istlyen do«t T W arkadaslannıa malun»tlarına arzohmur. Mlkatlyan OguHan: Mlşel r* Berc Mîkaelyan TÜRKİYE H> BANKASI paramzın... istikbalinizin emniyetl baj, diş, ağnlan ile bayanlann maayyen ramanlarda ki sancılannı teskin için APARTMAN DAİRELERİ 30 Hariran çektltgiode *Bogançiadeld kpvr* man''ın mnhtegeın bir daiıesi • aynca ktymedi bir ÂBSA*ber gsbe ve ajao» tçin ayn tkraoaiyeleri • ber 100 liraya 1 bn*a Bomatizma, «iyatik. lambago ve «oğok algınl»gından müteyelljt agnlara ksrp Kadir gecesi okunan Mevüd için Açık Teşekkür Mübarek Kadir geced Süleymaniye Camiinden, radyolarımızla yayınlanan, Kuranı Kertm, Mev1:<U Ş«rif ve İlâhilerin nakli için bizlerden müzaheretlerini esirgemiyen büyiiklerimize, radyo mensublsrına vt okumak üzere davetimize icabet eden memleketimizm kıymetli ehli Kur'an ve Mevlidhanlarından okuyus sırasüe Hafız Mustafa Göl, Hafız Zeki Altın, Hafız Kemal Erdag, Hafız Abdülkerim Akşahln. Hafız Ali Gülses. Hacı Hafız Hasan Akkus, Hafız Esad Gerede, Hafız Kâni Karaca, Hacı Hafız Sadık, Hafız Mecid Sesigür. Haiız Hüseyin Sebilci, Hafız İsmail Danıs, ilâhüeri okuyan Fatihli Kardesler, Meviidl idare eden ve duayı yapan, İst. Be•ediye Mezarlıklar Md. lügü Baş imam'. S«yyid Hacı Haftr Nüsret Yefilçaya okudukJarı Kuranı Kerlm, Mevlidi Şerif ve üâhiler için hiç blr ücret kabul etmediklerlnden dolayı ayn ayrı teşekkür ederiz. D. F. Eminönü Kaza tdareHeyeti adına Reis Naci Öktem TEŞEKKÜR Ebediyete tatikal eden alle büyügümüz emekil »ıhhat memuru !. K N A P P MÜESSESESİ Savla dost ve müsterileriniri Seker Bayramını kutlar h«yırh iskr diler. Bartmh M. ŞÜKRÜ BAYSAL'ın Türk Ekspres Bank işde emniyet «e sOr*at cenaze törenine ijtırak eden, telefon. telgraf ve gerekse evimize kadar zahmet etmek suretile acımıza işttrak eden akraba ve dostlarımiza, Sıhhat Memurları Cemiyetin*. Doğubank T. A. S men»ublarına sonsuz minnetlerimizi sunarız. K»i: Halise Baysal Kızları: Şükran Şimîek Türkân İğmen Damadları: Cemal Şimşek Safder İğmen TUTUN BANKASI T. A. O. Muhterem nii.slerilerii.in bayramını sağhk dilekleri ile febrik eder BEŞIKTAŞ BAHÇESI Sayın •eyircilerinln mübarek Bayramını kutlar »aadetler diler: V ı bu akaandan itibaren sâheaer filmlerl* y«nl m*rsimc kapılannı açıyor. gOrrde 6 adete kadar atoıabHir OPON ŞEHZADE YEDATŞARLO İSTANBULDA İki büyük film Sinema: 8.45 de başlar • • • Tel: 48 20 00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle