19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYFT 12 Mayıs 19M K A R A C A O Ğ L A N 7ASAK KZMAL MÜNtr rSHOt TİYATROL ŞEHIR TİYATBOLARI DRAW KISMI: Baru DokundUB • • Yazan: Tennessec WUlianı» Donaid Windham; Ttirkçeji: Sadık Baıkan; ifKNt TtYATRO: Blr Melek GfçO Yazan: J. 8ousquet H Falk: Türkçesl: Yılma? tnal; tSTANBUL BÖL&İrO: Hanımlar Terzlhanesl (Yazan: Georges Teydeau: T<Jrkç«i: Mahmııd Yeıarl) KÜÇÜK SAHNE SEVGÎLt GÖLG1 (L'ombr* Chere) Yazan: Jaegues Deval; Cevlrer Meörure Alevok Mumammor Karaca S A B I K B A K A N Vodvil 3 oerde Çarşı pazarda hasta hayvan satıslan Pendikte pazar günü kurulan pazarda satılan bütün küme» hayvanlan gözle göriinür şekilde hasta idi. ölüm halinde bulunanlan köylüler hemen kesiyor, morarmış etlerile satıyorlardı. Tüyleri yerli hayvanlan da hastalandıracak şekilde saçılıyordu. Kontrolsuz pazarlarda satılan hayvanlar, şehrin her yerine hayvan hastahğı bulaştırıyor BULMAC • « « 4 5 8 * O gün, bu gündür kıza d r şeyler oldu. Oldu tm.1, kendl de iarkında degü Yalnız her ke« dalıp dalıp gittlğ'.nln farkında . Gün akaamlara dek dalıyor, dalıp dalıp gldlyor. Belkblr gunde, blr kerecik. o d» blr İKI dakkacıt ayıkıyor. Gündüz hayallnde, fttce düsünde dedlgl... Sonra gflnlerden blrgıln, blr türkü aardı ortalıjı... Dzak blr türkü Blr almıştı kl dört blr yam" Tanık, »evdaiı.. Blr türkü yüreglnden yaıaladı onu... Çektl. Öt<lere, uzaklan çektl. O gldlyor, türkıi çeklyordu. Düjtü ardına.. Hayal lçlndeydl Düs ıçlrıdeydl. Çamlar, çlmenler, ak bulutlar... Blr yar Tardı, top r?gı türlü renk'.eydl ., Gün ıeıgı altmda dur,nadan renk deglştlriyordu toprak. Morundan kırmızıaına, yeşlllnden turuncusu. aanaından pembesln» kadar. Talp yalp »dlp duruyordıı Onu geçtl. ܧt basında kayalıklar vardı. Kar tallann yuvan. Kayalıklarda ulu çamlar v&r sı. BlUur yeşlll blr pınar dökülüyordu kayalıklardan. Türkü kayalıklara dofru çekiyordı a> ı 1 1 1 M 11 1 1 1 1 !« 1 111 1 1 I*IH 1 11 1 1 ae ı ı ın • I I I ı ı m gehrimizln muhtelif yerlerinde kuru!an pazarlarda. toprak mahsullerlnln fiatları blle. dütkânlarda satılan mallarınkinden pahalıdır. Flat bakımından kontrol olmadıeı gibl sıhnat. bakımından da kontrol yoktur. Meselâ Pendikte « mayıı pazar günü bütün küme« hayvanlannın lbikleri morarmi}. kuyrukları «arkmıj, ölümlerlne ramak kalmıştı lbikleri ve etlerl son derec* morarmış olanların da aceleyle kesüerek müşteriye sokuşturulduğu görülüyordu. Manzaralan itibarile hastalanmamış görünen hayvanlar da bir ik! £ün sonra satıldıkiarı yerlerde öldül« ve hasialık sirayetine lebeb oldular. Pazaralrın kontrol altına alınmaları lâzımdır. Artist, başhekimden şikâyetçi Kı\m«tli aktör tkrahim Delidenl»den. Çahşma Bakanma hitaben yazılmış bir açık mektub aldık. Işç! Sıgortaiarı Tepebaşı bolgesinın başhekiırmıden acı acı sikâyet eden artist Ifadesînden anlaşıldığma göre, kendlsi fena halde rencide edilmlj. İbrahim Delidenlı mektubunu | u satırlarla bitiriyor: Bunun en hoflr zararı, ücreümden sigortaya h«ray kırk iki küsur llra kesillrken kendısine (başhekime) rastlayıp da Ikirtcl blr skandala duçar olmak endişesile haricde hususi tedavi görmek zorunda kalışımdır.» B:r hastanede bir artistin bu derece slnlrlendirilme^nıe ttzüldük Ziya Gokalp'ın kitabı Muhterem gaısetenizın. 18IV 1956 tarihlı sayısmda; Zlya Gökalpın «Türkçulüğun Esasları» eserini bulamadıgımızı arzetmiştim. Saygıdeğer Yurddaş Kitabevinln bu kıyır.e'Ji eserln lkinci baskısım yaptığını; bana hediye ettiğl mezkur kitabı. 1.V.1956 eünıi ahnca öğrendlm. Süleyman Özel Lesko köyü başoğretmeni Taşhea Mektubu yazdıktan sonra bir kere okumah tsmail Can; Karagümrllk Kurtağa Sena »okak No. 3 polis emeklisl malul Ed^rnekapı Mektubunuz vazih değlldir. Numaralar da birblrini rtıtnıuyor. 31alatyada umumî kütübhane yok Malatyada 1953 te bir kütubhane açılmıştı. Fakat bir kaç ay sonra o da k^pandı Kıt ıblarını lıseye verdiler Yanl o zamandan bu tarafa halk hizrBetindt blr kütübhanemiz yoktur. (İmzasız) «Kızların ve erkeklerin nezih toplantılarma muhtacız» Meden! çehresi ltlbartle Ankaranm memleketlmlzln en gürtâe bil şehrt oldujur.da buyük blr »ksertyet müTteflktlr Zafen bu aebebledlr kl son senelerdf bllhassa tstanbul elbl tablat zerafetlerlle dopdolu olan blr şehrl terkederek Ankaraya gellp yerleşen lnsanlarm adedl hiasedlllr dereoede artmakradır Ben de bunlardan blrlslylm. Fakat bekâr blr eenç olmak sıfatlle Ackara'dan yalnız kendl besabıma değll memleketlmlz hesabma da büyük blr Bİkâyetlm var. Ben Te blrçok killtür'ıü. nezlh ve lçl hayat dolu eenç »rkadaşlarım kız arkadaşlar lle topluca gezlp eflenme bakımından İmralı'da yaşıyan mahkumlnrdan pek tarkh de*illz Bıınun sebebl heplmizce mRlum oldu*u lçln lzah p*mlyece^lm. Ankarada yaşıyan blz gençler her yerde oludŞu glbl heplmlz blr yolunu bulup felekten istedlSlmlzden bol güzel günler çalıyoruz, fakat blzlm lstediiimlz kat'lven bu deSUdlr. ÇUnkü heplmlz blr manevî tatmlnslzllk ve topluca eŞlenememenln h&sıl ettl^l moral bosukluğu lçlndeylz Aynca, yaptığımız glzll eglenceler lçlmlzde cemlyete kar»ı büytik yıkmtılara ve yanlış rnarı!ş:ara »ebeb oluyor. Tarınm ey kadmlarüe aramı? herarün blraz daha açılmaktadır. Bu hem blzlm lçln üem kızl&nmız lçtn zararlı oluyor. Akranlann blrblrine yaklajmaaı lçln kızlarımızdan lnkllâbçı blr hamle bekledlîlmlzl Te medeni anlayıaı hakikaten haznıetmlş genç Türk kızJarı olduklannı lapat etmelerlnı blr kerre daha tekrar etmek lsterlz. (HÜTİyet manfus) Trenlerin izdihamı karşısmda... Sayın gazetenizin 14.4.195« tarlhil niiçha?ındaki .Tren yolcularına biraz kolaylok eösfenlemez mi'» baîlıkiı yazı inrelendi: Yerîeri numaralanmış olan trenlerden gayrisinde. seyahat edilen mesafe. yolcu adedmin tenevA'iıü £ibi sebebler dolayısile lzdihamın vukuu önceden kestlrilemiyeceği cihetle yolcu1?r tren vaziyetinin seyahatlerine elverişli bulunup bTHınm^dı?ıTi! eoz örrr"'ie nıta^ak bilet alırlar. Bu suretle bllet almıs iken bi'âhare yolculuktsn sarf;nazar etien!ere. meriyet müddeti içinde salShtyetl! memurlarımıza vize ettlrmek kaydü fartile beher biletten 50 kurujtan az 200 tcunıstan fazla olmamak üzere bilet bedelinden yüzde 10 tevkif eidlerek İade olurmr. Ancak. trerılerln lâîvı. karsilık tren bulunrmması veya yolun kapanmış olması eibi. Umamen isletmeyi llgilend'ttn sebeblerle seyahate baslıyamıyan veya devam edemiyen yolculara hlç blr tevkifat yapılmaksızın bilet ücrtleri aynen İade olunmaktadır. D. D. Yolları Umum MUdürlügü 1 ' SOLDAN SAĞA: 1 Sınirli kuçük bayan (lki kelime,. 2 Tersl taleve verlp kül eder» manasma bir filld:r. Bir veşıd ıçkınm >arısı. 3 Bazı hasUhklar bu yapılmadan iyi olmaz. 4 Bir kalabahğı millet yapan faktörlerden blri. 5 Butun dünyaya yardım elini uzatan bir diyar. 6 Dell ve akılsız manasına çok eski bir terlm, blr takı. ^ Küsad ederek. 8 Cok hos ve güzel. eskl Türk devletlerlnden blrl. f //fi w YUKARroAN ASAĞIYA: 1 Uzun müddet zarfmda nadıren (!kl kelimeı. 2 Içli dıslı. 3 Beyaz unsur (lki kelimel. 4 Havvan mahsulü Ubil marmflât. bir cins hukılmdar. 5 Böyle insan şimdi giıç bulunuyor. çevrllince bîr ırk m^nsubu olur 6 Orta Asya öküzü, noU. 7 Seciye (yenl terim), tersi moîorîü mavnrıdır. 8 Şahsl blr »ayı. 1 2 3 4 5 8 7 w C gttti, türkü vakiajtı. Türkü kıçmıyordu ırtık. Birdtn türkO yertnde kalır glbl, artık ötelere çekllmea oldu Ku korkuyl», blr uykudan uyanmanın ürküntüıüyl» gözlerlnl araladı, klrplklerlnln arasındsn baktı. Karaeaoglanı gördü Gö» göze geldller. Oö» göze bylecene kaldılar. Sonn Karac« utullacık ayağa kalktı. Kıza. dogru blr lkl td;m attı durdu. Kız da duruyordu. Ar»:«nnd» blr adımlik blr U7akUk vardı. Donmu» glbl duruyorlardı. Kımıldamadan duruyorlardı. Ellerlnl uzatsalar. ellerl blrlblrlnln lçlndeydl. Uzatamıyorlardı. Kolları kökünden kırılmıs, düşmüs ırtblydl. Blr düş lçlndt, blr uzak türkü lçlnd», türkulerin cennetl lelnde, pınarın yeşll bllluru lçlnde ktldılar blr an.. Nasıl oldu. n»sıl c:madı. kendllerinl, yartyana, kue&k kucağa buldular. İİNfflKlllLlİ/Ş K|A|T|WH|A|T1A VI \ ¥ 7 i flZlf İB'EİLİLİ! PIAİNİAİMİAİPİL t İL'AlNplLlAIK KİİİYİAÎSİEİTH E|M|E|RİE!K|«|N SIAİT|A!N|f|P;i Arzuya göre mi. nizama göre mi? Beyoğlunda bir hsan oğretme mektebinden mektublaşarak ineiüzce Bgrenlyonjm. Servetin ders ve testi mektubla adsLme gelir. Ber> testi cevablandırır servise yolîarım. Servıs de testi tashih ecerek baııa iade eder. Bu geliş. benim gönderişim ve servisin iade işi şimdiye kadar açık zarflaria yapıhyordu. Bug"üne kadar da böyle zarflardan beşini üçcmiz P. T. T si ile yolladım. Fakat altıncısını postaya götürdüğümde bay memur «zarfı yapışık oîmaksızın» alamıyacagmı söyledl. Sizden soruyorum; bu memur arzusuna göre ml yoksa kanuna g8re mi vazife yapıyor? Zarfın kapatılması âzımsa neden i!k bes mektubu açık kabullendi? Orsal Yararbaç Pınarbaşı Kayserl Bu siitunda parti propagandası yapanıayız Eski harlcîye memurlarından Bay Şeref K.: Uzun mektubunuzun reticesl, mevcud partilerden birlnin propfgandasile neticelenlvor. Bu sürunda hıç blr partlnin propagandasını yapamayız. MYÖİBU6(İNKOPR06RAM CArkası var) I Osman Canbay Rifat Caner Sayın müsteri ve dostlarına nes'eli Bayramlar diler. DİKİŞÜ \\K ARA SIGORTA T.A.O. Sayın dost ve müşterilerinin Şeker Bayramını kutlar. Toptan ve Perakende ^=s=^ g a t l ş Yerleri: 1 Galata, Necatibey cad. No: 61 ve 69 Tel 44 85 08 2 Büyük Postane karşısı Lâstik Şti. No: 3032 Tel: 22 09 32 Blucin Pantalonlan Emsalsizdir. • 27 mayıstan 21 hazirana kadar AKDENİZ ve AVRUPA Gezisi Müracaat: MÎLLI FILM DOKTOROĞLU SEYAHAT Acenıaları Ankara İzmiı Sirkeci Taksim Saym eş, dost ve meslekdaslarınırı mubarek Şeker Bavramını candan kutlular. ŞAHABAHADDİN TULGAR Işık ve Uğur Boyahaneleri Ahmed Erdoğan ve Ortakları Koll. Şti. Muhterem sanayicilerin, akraba ve dostlannın Bayramlarını tebrik eder. IŞIK BOYAHANESİ Feriköy Baruthane cad. Lala Şahin sok. No. 106 1 UĞUR BOYAHANESİ Sultanahmed Cankurtaran Ahırkapı Cad. No. 3 Fıdan'dan şarkılar 22 00 Şarkı ve ANKARA dans fPl.) 22 45 Haberler 23 00 Ba 7 28 Açılıa Te program 7.30 Bay tı müzlgl (Pl.) S3 30 Tatll geeesl ram beyltlerl Te şarkılar 8 00 Ovun prot'ramı ıP'..) 24 00 Kapanıs. havaian (Pl.) 8 30 Haberler 8 45 Hafıf batı müzlfl (Pl.) 9 30 BayİSTANBUL ram münasebetlle konuşma 9.45 8.27 Açıl:ş ve program 8 30 BayDans müzl^l (Pl.) 10.00 Radyo sa ram sabahı melodileri 9 00 Oyun rtatk&rları konserl 10.30 Temsll havaları 9.15 Haberler 9.30 Saz 11 00 Haflf müzlk (Pl.) 11.15 Vals eserleri 9 45 Agız armonikası lle neler (Pl.) 11 30 Klâslk batı mü şeli melodüer 10 00 Sevilmlj sesler z!âl (P!) 12 00 Bavran mün?.=ebe Sevi'.mis şarkılar 10.30 Hafii orkestlle konuşma !2 15 M'.lsette orkest tra mü7İği Günümüzün sevilmiş parraları (Pl.) 12 30 Kar"şık şarkılir ve çaları 11 30 Ssrkılar 12 00 Opetdrkuler 12 55 Serbest saat 13 00 ret melodileri 12.20 Dans cız ve haHaherlır 13.15 K\iba'da dan» (Pl ) 13 40 Nerlman Sansözenden türkü fif yemek müziği 13 00 S'rKiiar: Muler 14.00 Kadm ses topiuluğu Sıdı allâ Gökçay 13.30 S?z eserler: ka Çandarlı ldareslnde 14 30 H'.vise 13 45 Hrberler 14 00 Sarkılar: Em'.n tlcumhur Armonl mızıkası Sef: İhsan Gündtız 14.20 Haftanın programı Künçer 15 00 Batı m(İ7i:i ıPl.ı 14 30 Dans müziği 14 45 lki Akorde'.5 30 Amer'.kada ha^Tl^nan özel mü onla melodiler 15.00 Cumartesl konzlk programı 1S00 Kay.b mektııb serl 15 30 Şarkılar N'adir Hilkat ÇuN ları ve kapanış. ha 16 00 Rsdyo Tiyatrosu 16 30 Hakkın D^rman fasıl heveti 17 0f 16 58 Açılış ve pro^ram 17.00 Rad Oyurt b.^valan 17 15 Üç sazdan meyo çoouk santj 18 00 Radyo lle İrıst lodiler! 17 30 Caz saati IS.00 Tırk l!7ce 18 15 İneesaz Fahrl Kopuz lda muiik si d'rleyici istekleri 18.30 Ca? restnde 18 55 Serbesr saat 19 00 | müzisi İS 50 Eğitim saati 19 00 |S?rkılnr: Mefharet Yıldırım 19 30 Haberler 19.15 Tar'.h'en blr yaprak 19 20 Serbest saat 19 30 Bef I Sevinç Tevs ve arkadasları 19 45 H.('e Chapel ve PranS Sinntra sövlüyor berler 20 00 Şarkılar: Şaveste Acar ' Pl ) 19 45 Konuşma Çetln Altan 20 15 Radyo Gizetesi 20 3n Dirleylei ;n r,n Keman «To'fr! Ci!»n Erdoia'j istekleri 21 00 Şarkılar: Zeki Mürer Canlı 20 15 Radvo £r?7etesi 20 21 2130 Di?ry Gil'espie 22 30 S?hirSerbejt saat 20 35 Nevin Demirdö de bu hafta 22 45 Cumart<?'!; secesi içir ven'den ssrkılar 21.00 Hnfta sonıı rr.üzik 23 15 Haberler 23 30 Progsohbetl Reflk Ahmed Sevengll 21 15 ram 23 33 Dans ve caz rrüziği 24 00 All Cand<ın türkü'er 21.30 Mediha Kspamş. Sayın müşterilerinin Bayramını tebrik eder sıhhat ve saadetler diler. ALTIN KASAB Müessesesi Savın müşteri ve dostlarmın Bayramını kutlar. Eminönü Mevdam MEHMET KAVALA ÖÇKEN KOLLEKTİF ŞİRKETİ Sayın dost ve müşterilerinin bayramlarını tebrik eder. BEBEK GAZİNOSU Sayın müşterilerinin Seker Bayramını candan tebrik eder. ne?'eler diler. Satılık yüksek iratlı emlâki, büyük inşaata elverişli kıymetli arsaları bulunan, gayri menkullerinize değerile alıcı, ve ipotekle para bulan uzun seneler tanıdığınız Bütün müşteri ve dostlarımızın Bayramını tebrik eder, saadetler temenni ederim. KÂZIM BİRSON Dokuma Makineleri Leyazımı Tarakçılar caddesi No. 80 İstanbul BAYLAN İMREN Çikolata ve Şekerleme Fabrikaları sayın dort ve müşterilerinin Şeker Bayramını saygile kutlar, saadetler diler. Refik Müfid Sadıkoğlu Kardesler Sayin dost v« müşterilerinin Seker Bayramınl kutlar saadetler diler. \ m» LEİPZİG FUARI ' D İ A TEXTÎL BERLİN TÜRKİYE UMUMÎ MÜMESSİLt İRFAN BîLIK Akraba, dost ve muhterem müşterilerinin Bayramını tebrik eder. Beyoğlu Taksim Sarayı. Tel: 71 63 36 İst. Lâleli [ Cerrahoğulları Umuml Nakliyat, Vapurculuk ve Ticaret T.A.Ş. Dost ve müşterilerinin Şeker Bayramını kutlar. saadetler diler. Rıza Ülkii ve Nizamettin Ülkü Kollektif Şirketi Akraba, dost ve müşterilerinin Şeker Bayramını kutlar. sıhhat ve saadetler diler. ŞADİ ATAGÖKSEL Muhterem dost ve müşterilerinin Bayramlarını tebrik eder saadetler diler. Telefon: 22 08 10 Telçraf: ATAGÖKSEL Aşirefendi caddesi Cemal Nadir sokak Büyük Milâs Han 206 İstanbul. İstanbul Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikası bütün üyelerinin ve kardeş sendikaların Ramazan Bayramlarını tebrik eder, sağ'ık ve başarılar diler. İdare heyeti NOT: Sendika merkezimiz Bayramın 3 üncü pazartesi BÜnü acık bulun?cakt'r. ÖLÜM Bay SAVA DEĞİRMENCİOĞLU vefat etm'ştir. Cenaze merasımi pcuar günü 13 5 1956 ve saat 14 te Samatyada Ayios Nikolaos Rum kiüsesinde icra olunacağı teessür'e bildirilir. İsbu ilân hususî davetiye yerine kaimdir. Eşi ve evlâdları Cenaze Levazımat: Yani Lud=roı 44 97 06 NEW YORK .V • • : " ' " . ' SATILIK Yeni Leica M3 Fotograf Makinesi Saat 18 den sonra 55 29 06 ya müracaat C i K LET | NİTIAT DEVREZ Av ve Silâh Malzemesi İthalâtçısı Sayın müşterilerinin ve dostlannın Şeker Ba^amını tebrik eder. hanrl' i=!er diler HAYRİ TAMAN Halefi ve NİHAT DEVREZ ŞİRKETİ Her çeşid elektrik malzemesi ithalât toptan ve perakende satıs Sayın mü$terilerinin ve dostlannın Seker Bayramını tekrik eder havırlı isler diler. Yeni İnşa Edilen SAFFETİ PASA OTELİ Büvük ve ferah odsları. her odada sıcak soğuk su ları rahat ve muntazam banyoları, asansörü. kaloriferi. ter'ıiz ve itinalı servisi. geniş istirahat salonu ve her türlü Istirahatı karşılayacak tam konfor olduğu halde oteli•niz ikinci sınıftır. Fiatlar da normaldir. Arzu edenlere sabah kahvaltısı verilir. İstanbula teşrif edecek sayın misafirlerin otelimizi bir defa ziyaretleri kendi menfaatleri icabıdır. Adres: Sirkeci Saffeli Pasa sokak No: 14 16 Telefon: 22 99 88 r Küçükpazar: Sabunhane Sok. No. 12/5 K1RALIK I Yeşil Bursa Umumî Nakliyat Türk Limited Ortaklığı Sayın meslektaş, dost ve müşterilerinin Bayramlarını candan kutlular ve hayırlı işler diler. Ş A N Sinemasında Şeker Bayramında ailece gidilip fevkalâde yer, hiç şüphesiz kl eğlenilecek Beyoğlunda Yeni Melek sineması yanında parke, kalorifer ve asansörlü, konforlu yazıhane daireleri ve 60 M2 lik ticari bodrum kiralıktır. MürTel: 48 17 62 veya 44 39 83 I »•KAVAKLI"1 Her r.evi oto ahm satımı yapılır Tel: 44 39 73 Müracaat: Saat 10 12: 18 arası •••i ! ZATİ Bursa Kaphca.arı T.A.Ş. CELİK PALAS Tecrübeli idare âmiri alınacaktır. Taliblerin Çelik Palaa da Müdiriyete müracaatları. SUNGUR'un R E V Ü S Ü ' dür. Müslüman Tük ve Amavut kardeslerin Şeker Bayramını tebrik eder, BayTamlaîrnanın Bayramın ikinci günü Beyoftlu'ndr Sakoz ağaçı caddesinde Ü&üt sokağmda No: 20'2 de Dernek lokalinde sabah 9 dan aksam 17 ye kadar vapılacaSmı biîdirim KIRALIK Lokanta. depo. matbaa olI maya çok elverişli 80 m2 bodI rum. Yeni Adliye sarayı ya I I runda Klodfarer Caddesi U | leurlu İs hanj. Tel: 22 5184. ZAYİ Merkez Bankası Ankara fubesinden aldığım 11 ekim 1954 tarih v« 132 sayılı 1483 90 Doiarlık tahsıs vesikasınm transfer nüshasını zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisin:n hükmü yoktur. Cafer Bs'er Baaan ve yayan Cumhurtyet Matbaacılık v« Gazetecilik Türk Anoniro Şlrketl CağaloSlu Halkevi sokak No 30/41 Sahiblerl N\ZIME NADİ ve ÇOCUKLARI Yaz.1 Ijlerinl fi'len idare eden Mes'ui Müdür CEVAD FEHMİ BAŞKUT HARİKALAR Suare: 9,30 Matine: 3,30 Bayramda her gün matinelerimiz vardır. Çarşamba günleri tenzilâtlı matine. Tel: 48 67 92 TürkArnavud Kardeşliği Yardımlaşma Derneği
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle