14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1996 model yeni f«rç«TCİ«rU« p«k yakında karjınua çıkacattır. B«yoğlu tstiklâl Cad. No: «7 (ZEİSS Ac«ntan) T«l: 44 14 33 32 nci yıl sayı 11.421 um OUMPİYAD Topfan Tufiafiye Mağazası KLJRUCUSU: Y U N U S N A D Muhterem müşterilerinin Bayramını kutlar. İstanbul Marpuççular Çarşılı Gürün Han No: 23 1 inci kat ve mektut adresl. Cumhurıyei Istanbul Posta Kutusu Istsnbuı No 246 Telelonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298 Yazı ts'en: 224299, Mtbaa £*429f Cnmartesi 12 Mayıs 1956 Baro içtimaımn men'i Fual Köprülü Adnan Menderes avukatları şaşırttı ihtilafı Ânkarada giinfin mevzuu Ankara avukatları, Adalet Bakanlığınm böyle bir karar veremiyeceğini söylfiyorlar DP. Bir Kapıya Çıkar Ankara, 11 (CumhuriyetTelekg) doğru olduğu kanaatini muhafaza etAdalet Bakanlığınm Baro fevkalâde mektedir. C Esaa bakımından 1M toplantıy» umuml heyet toplantuını menetmesi flzerinc Ankara Barosu idare meclisi Iztn vermeme keyflyetlnln baro genel dün ikinci bir toplanb yapmif •• fiç kuruluna kanunla tanınmış olan aelft bağda;maıına lmk&n muhalife karşı 8 oyl» ıu kararı al hlyetle Adalet Bakanlıgı » S.yoktur. D 958 tamifttr: rlhll yazısmda »ynı şekllde bir top«A Kanunda nezaret hakkının lantı taleblnln İstanbul barosunca ter bizzat Adalet Bakanı tarafından kul Tlç edUmedlglnt blldlrmektedlr. Hal. lanılacağı tesbıt ediLmiş olduğuna gö bukl İgtinbul barosu ldare beyetl bu re, Adalet Bakanı yerin» Müsteşarın karen bugtts yanl 10 S 936 tarlhlnde tasarrufta bulunman tnucibi münakaKarar.n IODUIKU IM fevka'.ade top ja görülmüstür. lantı tslep T« karannm kasuna uygun B ldare hey*Ü toplanma tale lu£u bellrtllmektt, fakat baronun ka binln 50 den fazla imzayı havi bu nunen İjrar Kl&hlyetl olmadıgı cihet lunması aebebilc kanunl bakımdan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ankara Barosu ldare Meclisi, Bakanlığın tebliğini müteakıb tekrar toplanarak şayanı dikkat kararlar aldı Genel Başkan vekili, parti işlerile u^raşffiiyor, bu işleri bizzat Adnan Menderes ve Tevfik îleri görüyorlar D.P. den ihracı düşünülen Cemal Köprülünün darama henüz aydinlanmadı, Fnad Köprülünün nüdahalesinden sonra havanın yumnşadıeı tahminleri ileri sürülüyor Ankara 11 (Cumhuriyet Teleks) D P Genel Başkan vekili Fuad Köprülünün partiden istifa ettiğine dair çıkan haberler bugün hem Köprülü ve hem de Genel Merkez tarafmdan valanlanmıstrr. Ancak Prof. Köprülü ile D.P. Genel Başkanı arasında ihtilâf bulundueu ve dün de yazdığımız gibi bu ihtilâfın partiden ihraçlar mevzuunda oldugu siyaî mehafilce bilinmektedir. Bu arada bir müddettenberi, Prof. Fuad Köprülünün D. P, Genel Başkan vekilligini tedvir etmedigi ve parti islerile bizzat Menderesin meşgul olduŞu. teskilâtla temaslara ise Genel Kurul üyesi Tevfik İlerinin memur edildiei öğrenilmistir. Filhakika evvelce parti isleri Prof. Köprülünün ürerinde bulunmakta idi. Bir kaç aydanberi bu durum d«6ismistir. A r k a s ı Sa 5 S ü . l d e dmı şimdi haürlamıyorum; İkiııci Cihan Harbmden önce Moskovada Birleşik Amerika Devletlerim temsil eden bir büyük elçinin hâüralannı okumustum. Bü yük Elçi, kitabında Amerika uyruğu bir ustabaşıyı hapisten knrtarmak için nasü çalıştığnu, meseleyi Bnt adliyesinb» elinden ahp f gartlar altında diplomatik bir öaelliğe kavuşturduğunu uzun boylu anlatır. İki devlet arasında büyüme istidadı gösteren ve büyük elBabasile istişareden sonra D.P. il başkanhğından çekîldiği anlaşılan Orhan çinin çok enerjik demarstenna yol açan mesele, nihayet bir ustabasıKöprülü, kenditine atfen Ajans tarafından yayınlanan tavzihi başkalannın nın Rus pofisi tarafından yakalanBaftaya Moskovaya gidecek olan yazıp Ajansa verdiğini söylüyor ması jibi baait bir olayte. Böyta Fransn Başbakanı Guy Mollet bir olay şayed İsveçte, Norveçt», ( gündenberi, Orhan Köprülünün İngilter* veya Fransada gecse 4» Sultanahmeddeki evinin 222119 nubir Amerikan vatandaş» o memlemaralı telefonunu çeviren gazeteciler ketlerden birinde tevkif «<HHn ilk defa olarak dün cevab alabilmijmahkemeye verilseydi, resm! Amelerdir. rikan temsilcileri mevknf vatandaıUmumî efkârı TS gündenberi meflarile ilgilenmeye lerreee lümm gul eden tl Başkanı Orhan Köprülü förmiyeceklerdi. Çünkü adını saymuamması. nihayet aydınlanmış budığım memleketlerde adalet müeslunmaktadır. leseleri, tıpkı Birleşik Devletlerde Hatırlanacağı gibi Orhan KSprülü, olduğn gibi, bağımsızdır, hükumeI gün önce bazı gazetecnere W be Mareşal Tito, bn polltikarun Batı r Türk lirası mukabili memleketitin tesiri altmda değildir, her ttiriu GAZ... OAZ! Resim, Eskişehirüe gaz iaı alabllmek içın kuyruk olan kadınları ve erkekieri yanat vcpmis, Q^., fi Sfft^. Bürosu nrizft U10e.W» <Warhk riral Ue Doğtıyu banşrırmağa •iyasal etkilerin dışında, yerli ya teriyor. Fif aJtRakh b bltivor nra »anıyorsunuzT Bir d« g*z alabilnıek icin kuyrufa jörecekler... Tanrı bülteni ile de yayınlanan sözleri, ermahsulât satılacak, antaşma yanyacağinı söylüyor bancı, sn bn farkı gSzetmekshrin, Hazreti Eyüb sabn ihsan tyley»... te«i akşam kendi lsmlne izafeten G«dün imzalandı nel Merkezce Anadolu Ajansı vasıta Paris 11 (R.) Fransız Yugo«nrf adalet dağitma amacile is. gösile tavzih edilmiştir. rür. Sovyet Rusyada İse durum lav müzakereleri bugün sona ermi} Ankara 11 (a^.) Türkiye ve BirOrhan Köprülü. amatör bir DP 1 1 başkadır. Orada bütün devlet müleşik Amerika hükumetleri bugün olarak kalmakta devam edeceftinl açık ve müşterek bir teblığ neşredilmıştir. esseselerile beraber, mahkemeler de Türk lirası mukabili ödenmek üzere lad.ktan sonra, telefonda sunlan 114 tici memleket, münasebetlerini kuvhükumetin emri altındadır. Sovyet ve etmlştlr: vetlendireceklerini ve Birleşmiş MilTürkiyeye 11.100.000 dolarlık ziraî « Bfiımtımı tokftr edecek deSlvatandaşlannm da, yabancı nynıkmahsulât satılması hakkında bir an Arkasi Sa. 5. Sü 3 te llm. Sözlerlm, benlm esas görUşlerlm laştnaya varmıslardır. Anlaşma Halann da politik veya keyfî sebebdlr İnaanlarm bası prenılplerl vardır riciye Vekâleti İktisad! İşbirliği Umulerle hapse atılıp mahkum ettirilkl, bunlardan fpra^at edemezler Bir mî Kâtibi, Melih Esenbel ve Amerimeleri olağan işlerdendir. Hukuk Arkası Sa 5. Sü. 3 te Orhan Koprulü kan Maslahatgüzarı Foy D. Kohler devleti prensiplerini benimsemiş tarafından imzalanmıştır. olan memleketler temsilcileri is«, Bu anlaşma, Türkiye ve Birleşik uerede olursa olsnn, kendi vatanAmerika arasında 12 martta imzaladaşlarını haksızhğa karşı korumaknan ve Turkiyenin 4 milyon dolar tan »orumludurlar. Hukuk anlayışı Arkası Sa. S, Su. 1 de onlannkine uymıyan diyarlarla Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) münasebetlerinde daima dikkatli Sovyetler Birliğinin Türkiye ataşe olurlar. Nitekim, adı geçeif ustamiliter muavini yarbay Vasiliyeviç başı hikâyesinde Amerikan Büyük Nikolai îoçenko, dün şehrimız MalteEvlenme memurluğıında dün S Elçisi (adı galiba Davis İdi) haftape semtinde casusluğa teşvik suçunu BayTamı müteakıb Karaosmanoğlu ve Bölükbaşı dakikada bir olmak üzere 77 tarca uğraşmış, sonunda da adamı işlerken cürmümeşhud halinde yakaçiftin nikâhı kıyıldı konuşmalar yapacaklar, D.P. de bir miting tertib lanmıştır. Rus polisinin elinden kurtarmıstır. Mevsuk bir kaynaktan öğrendiğimiOtuz yıl önce kıtrtulduçumuz kaederek mukabil taarruza geçecek Ankara U (a.a.) Belediye Evze göre, bu yüm şubat aj^ başlarm pitülâsyoırlar belâsma karşı direlenme memurluğu bugün 77 çiftin da memlefcetimize gelen ataşemiliter nen Batıh devletler, bu ntanç venikâhım kıyarak bu mevzuda yenl muavini îoçenko, kısa bir müddet Izmir 11 (Telefonla) Ramaza pacaklan konuşmalardan başka ikrid rejimi yürütebilmek Içbı hep bir rekor tesis etmiştir. Boylece Ansonra bilhassa subaylarımızla ve genç nın başmdanberi sükunet içinde tidar partısi de mukabil taarruz kara Evlenme Memurluğu bir gundabizdeki adalet sisteminin yeniliğini lerimizle irtibat teminine çalışmıs ve görünen siyasî havanm bayramı için bu bölgeyi merkez ıttihaz etİleri sürüyorlardı. Atatürk devrim Arkası Sa. S Su 2 de mahrem askerî vesaiki temin için bey müteakıb yeniden hararetleneceğj miş görünmektedir. leri içinde Türkiyeyi medeni milhude gayretler göstermiştir. ve partilerin Egeyi yeniden kamIlk olarak pazartesi günü D P. Kendisine Yugoslav profesörü gfisü letler hizasına yaklaştıran en göveren ve daima sivil dolaşan Îoçenpanya merkezi haline getirecekleri nin iktidara geçtği günün altmcı füs kabartıcı hamle, hukuk alako, şüpheli hareketleri dolayısile povolunda bir çok belirtiler mevcud yıldönümü olarak büyük çapta kutnında harcanan gayretler sonunda lis tarafından takib edilmeğe başlandur. Hür. P. Genel Başkanı Fevzi lama törenleri yapılması kararlaşbaşanlmıştır. İkinci Cihan Harbi mış ve nihavet, dün suçüstü yaka Lutfi Karaosmanoğlu ile C.MP. sonundanberi bn alanda dünya öltınlmıştır. Bundan sonra hazıranın lanmıştır. Rus casusu, diplomatik Genel Başkanı Osman Bölükbaşı baslanna doğru Adnan Mendereçüsünde hızlı ve muazzam bir gemuafiyetlerden istifade ettiği cihetle lişme vardır. San Francisko'da imnın bir kaç gün ara ile Egede ya Arkası Sa. S. Sü. 2 de tevkif edilmemiş ve beynelmilel dipSovyet Ataşemiliter muavini Arkast Sa. 5, Sü 4 te talanan insan haklan beyannamesi Vasilyeviç Nikolai İoçenko milletlerarası münasebetlerde yeni bir hukuk anlayısına yol açmışrır. Millî Savunmada olduğu gibi, adalet dağıtımında da hükümranlık hakkı ikinci plâna kaymakta, müşDün çarşılar mahşeri andınyordu, bilhassa şekerci terek medeniyet anlayışı öne feçmektedir. Avrupa insan haklan kodükkânlannın önlerinde 20 30 metreyi bulan misyonu şimdiden bir nevi milletkuyruklar görülüyordu lerarası yargıtay rolü oynamaya başlamıstır. Altına birim de imza NADİR NADİ Arkan Sa. i, Sü. S U Orhan Köprülü dün meydana çıktı ve istifasını açıkladı Amerika ile yapılan yeni anlaşma Yngoslavya tarafsız kalacak Rtts Sefareti ataşemiliter muavini casusluk suçundan yakalandı Hükumet, yarbayı Sovyet Elçiliğine teslim etti ve derhal memleketimizi terkeylemesinin teminini istedi Ânkarada Egede partilerarası siyasî kıyma rekoru kampanya tekrar başlıyor kırıldı Şeker Bayramı Bir Türk folklor ekipi Kıbnsta Rum tethişcileri Amerikaya cağrılıyor dün iki İngiHzi astılar AtinadaU jngiliz Sefirinin hudud dışı edilmesl isteniyor (Yazıst 5 inci sahtfemizde) Diinyanın en meşhur empresaryosu Sol Hurok, ffıalk oyunları ekipimizi seçmek üzere yakında memleketimize gelecek Amerikada bir kaç ay evvel faaliyete geçen Amerikan Türk Folklor cemiyeti, bir halk oyunlan ekipimizin Amerıkava davet edilmesi işini önemle ele almıştır. Bu teşebbüsü fmanse eden dünyanın en büyük empresaryosu Sol Kurok, ECELLE BLBLN BLKUNA Dunyaalâkalılarla temaslarda bu'unmak nın en kuçük fü terbıvecılerlnden bırl ve gerekli anlaşmaları vapmak uze yukauda eorulen çocuKtur Bu kuçuk re önümüzdeki günlerde şehnmize çocuk terbiye ett'ğ' 4 ton ağ:rhğındakl fıllenn ayakları a'tın? buyuk bir futurgelecektır Şımdıye kadar B'riştiği suzluk içnde vatrn=>kta ve seyırcüeri Arkası Sa. 5, Sü. 2 de heyecana boğmaktadır i dükkânlannın birinin onünde dün sıra bekleyenler la para istiyecek şoförlerin Trafik Müdürlüğüne bildirilmesi, vatandaş lardan rica edılmektedir. Gazetemız de diğer arkadaşları gibi yerini GazetecUer Cemiyetinin çıkaracağı BajTam gazetesıne bıraka rak pazar ve pazartesı günleri çık mıyacak, salı günunden itıbaren neşir vazifesine devam edecektir. Boğaz hatrında büyük vapnrlar işletilecek Şehir Hatları Işletmesi, Bayram münasebetüe Bofaz hattına büyük vapurlar tahsis edecektir. Fakat te ferlerde esasb bir değişiklik yapıl Arkası Sa. S, Sü. lde l Atinadakj ton hldlselerde kalabalık bir nümayişci kütlesine karşı koymaya Yunan polisine taş ve sopalar «tüırken Bugun Şeker Bayrammın birinci gunudur. Resmî daıreler, okullar ve hususî muesseseler dun akşamdan itıbaren Bayram tatilıne başlamış lardır. Resmî daireler ve okullar salı gunu açüacaktır. Arıfe dolayısile dün oğleden sonra Mahmudpaşa, mahşerî bir hal almıştır. Şekerci dukkânlarının kapısı ö nünde 2030 metreyi bulan kuyruklar görülmuştür. Bayram müddetince nakil vasıtası sıkmtısını önlemek için E.T.T. otobüs ve tramvaylarmm hepsı faaliyet halinde bulunacaktır. Şeker BajTammı fırsat bilerek faz KİTABA UYDURDUK J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle