16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4J1JMHUHIVFT 12 Mayw 1WI hur etmiştir. Gerçi tarihimizde lkti Geçlml devlet bütçesine bağlı ay* YAZAN: dar lçin kavgalar, kanlı sehpalar, dınlarımıı hürriyeti hep rejünden, Sultan Azızin hal'i, kısa bir zaman kahramanhk âbidesini yıkanuyordu. kardeş katilleri pek çoktur. Fakat dü barışma günüdür. Aynı zanıanda nesonra hâlâ esrarı çözülmemis. bulu Memleketini seven, çok temiı bir ka]»anunlardan beklemektedir. Hayat şünce ve kanaatinden dolayı asılma he fis murakabesi günüdür. Böyle oldunan ölüm tarzı, halk efkâruu yakın rakterde bulunan Mithat Pasa, bu ve istikballeri memuriyete bağlı bu men hemen yok gibidir. Galiba bu ğunu düşünerek yüreklere şefkat v» dan meşgul ettiği bir sırada, Osmanlı defa da Abdülhamidln tuzağına düînevi aydınlardan memleketin muhyüzden olacak, bizde fikirler bereketli yumuşaklık, akıllara durmusluk v« tahtına oturmuş olan Sultan Muradın mekte gecikmemisti. Yurda dönmüj taC OİdUgU Hinamilc, SÖZÜ ÖZÜ bİT, olmuyor, idealizm ağaeı aşı tutmu otunmışluk gelmesini diliyorum. Macuma günleri selâmlık resmine çıktığı evvelâ Suriye Valisi olmuş, aaorm da inandığı fikrin çetin ve kahrına da tac olmıyan insanlardan ve zümre larımın değil, yazaTnadı^ yor. neviyat adına kutsal ve mutsal neler zaman gösterdiği cinnet âsarı, ve a Izmir Valüiğjne geürilmiçti. Hel« bir yanıkh medenl bir cesaret beklemek lerden teşekkül eder. İnsan başkala kıntısı içinde bunaldığımı hissedeO halde, dün olduğu gibi bugün de vardır? Topyekunuııun yüzü suyu {udan ağıza dolaşan cinnet getirdiği ak$am yoklamasında Mektebi Harbi Hava şartlannın uygun githayli güçtttr. Bu yüzden, hangi siyasi nna muhtac olmadığı nisbette hür rim. Yazılarımı kontrol ederken kar düşüncenin önünde hiçbir darağacı hürmetine... Amin... ne dalr şayialar, Istanbulu karıştır ye talebesinin bennutad: iktidar gelirse gelsin onlar memnun dür. Gürülüyor ki, hürriyetin ga sıma çıkan ilk endişe, cümle bozuk. Hattâ eskiden olduğu gibi öyle mış, her kafadan bir ses çıkmasına Cidden nedir bu efendim? Padişahım çok yaja!.. diy» b« mesi, ziraî mahsullerin yükolmıyacaklardır. Çünkü, onlar hürri rantisi kanunlardan önce ferdin ken luğu, ifade düşüklüğü olması gere pek insanı kolay kolay hapis de edejebeb olmuştu. ğıraoağı yerde: Soğuk harb, slyasett» •ek olacağı ümidini verdi yeti, adaleti kendi cehdlerüıin dışmda di iradesindedir. îşte, bizde aydınla j girken onlar aklıma gehnez bile. Zih miyorlar. Öyleyse hayatımıza hâkim tavsadı, bizim Içbeynehnllelald] yürüAbdülâzizi öldürdüler, Sultan siyasette Mithat Paşa çok ya«a! diy» hay sadece arzulamakta ve nazarl bir şe rımızın ihmal ettikleri nokta bu. Şu ' nim hep, bu fikri, gümrükten mal ılan korku nereden geliyor? Hürri Murad, amcasının ölümünden doîayı kuması, bu haberin d* hafiyelerin dü. Tann beterinden esirgesin... Ona Bu yıl hava îartlarııun ekim İçin çok kilde, ideal bir devlet nizamı tasav nu çocuklarımıza açık olarak telkin kaçuır gibi, nasıl tehlikesizce ifade yetlerimizi zincirliyen nedir? Hayatı da âmin... oynattı! diyenler bulunduğu gibi, jurnailerile Saraya yetısUrilmesı, Abmliıaid geçmesı çeıidll ziral mahsullerln vur etmektedirler. Bulamayınca, ü etmek zorundayız k i hür olmak, fi edebilirim düşüncesine saplanır. Içi mızı teminat altına almadan fikir mü Abdülâziz, intihar etti, zaten o dülhamidi deliye çevirnüşti. Abdül yükıek olacağı ümidini vermektedir. Fakat acaba: midleri, iktidardan muhalefete, mu kir hürriyeünin o dovulmaz tadına me bir lansür yerleşmis; bunu ora :adelesine girmek... Ne asılma, ne, nun soyunda cinnet alâmetlerj görül hamid, aaltanata geçtiği iik günlerde « Banştık, sarma;hk, dolaştık! Bir hapis ve ne de sürgün, sadece oturG«çen ju 10 bin ton olan zeytinyafi dan hiçbir kanun çıkaramaz. ımzaladıgı vesikanın b ü â pefindc rekolıesl bu »ene 7080 bln tonu bul» halefetten iktidara doğru devamlı bir varmak İçin, fikirden önce onun gemüstür, ükrinde bulunanlar da roev kalbinl Şimdi anlıyorum: tmamı Azamı duğumuz koltuktan olmak tehlikesi. daha birimiz öbürümüzün idi. Mithat Paşadan bunu cebren caktır. Ozüm yüz bin tondan aşagı ol memnuniyetsizlik içinde seyretmek lişeceği zemlni hazırlamak gerekir. cuddu. Abdülâzizin iddia edildıği §eIster devlete, ister herhangi bir züm îmamı Azam yapan kitablardakl çi Hayata karşı bu kadar hazulıksız o kırmayız. Buna yemin ettlk, ahdimizl kilde ve içinde Mithat Paşanın, ba almağa karar vermi* gızlice Izmir mıyacaktır. Yaglı tohum ve bakliyatın tedir. Halbuki insanlar hürriyetlerinl reye veya insana dayanan kimse, ka lesi değil, Bağdaddaki dükkinı imif. îan bir insanın fikir hürriyetini han de tatacağız!» demekle bu defterler jında Seraiker Avnı Paşanın bulun havaüii kumandanı Kua Fa*a iie Iz da geçen uoeden bir mi&ll iaıla ola az çok kendileri yaratırlar; ve yaragi kanun temin edecek? kapatılabilir mi? duğu, kuvveüi bir kaç pehlıvanm da mirde ikamete memur Çerkes Hasa cağına muhakkak nazarüe bakılmakta tabildikleri nisbette de onu sosyal bir nunlar ne kadar mükemmel olursa Tevekkeli bu büyük mezheb kurucuBu küskünlükler, darguılıklar, hırBununla geçimi devlet kapısına bağ IU Bağdad Müftiliği ile, vicdanının bu ije katıldığı bir şebeke tarafından nın biraderi, Çerkes Osmanı, Mithat dır. Bu bolluk karj'uında margarin ya değer olarak gerçekleştirmeğe çahşır olsun, hür olamaz. garantisi olan dükkânını bir tflrlü de h olan aydınlanmızın, fikir adamla çınlıklar, karşılıklı biribirinden kusfeci bjr sekılde oldürülerek, işe birPaşanın tevkifine memur eyleoıifti gı fiatlarının dügmesi beklenmektedir. lar. Biz sanıyoruz ki, insanların hürO halde ne yapmah? Yapdacak ilk runızın kendi 3z işlerini bırakarak kulanmalar manevî sebeblere mi dağiştirmeğe rıza göstermemiş. B&?ta fmdık olmak uzere kuru meyBunu baber alan Mithat Paşa, docintihar süsü verildiği haberini, ısrarriyetleri kanunlann teminah alüna iş düşünen, yazan kimseler düsünceticaretle veya herhangl kazançlı bir yanıyor. yoksa asıllan maddi temeltu buiunan Fransız konsolosuna gi vanın da verimi bu yıl fazladır. Hava ahndığı zaman her sey hallohnuştur. lerini beyan etmeden önce, dünyalıkEskiden fikir ve kanaatlerinden dola dermeyan edenler bulunduğu giışle uğraşmalarmı, servet peeinde koş lerde mi? derek siyasi muJteci muanıelesı ya «artları musaıd gıtıi = ı •.aKdlrde her bi, Hakanı sakitin son derece izzeti turlu nuıiısul bol oUcaktır. Kanunlar hiç bir şeyi gerçeklestir larını teminat altına almalıdır. Onun layı insanları asarlar, derisini yüzer malarını müdafaa etmiyoruz. Fakat, Maalesef maddi temellere dayanıyoc nefsine düşkün bulunduğu, iktidar ve pılmasını rica etmi$, fakat Abdülhaler, ateşte kızartırlarmış. Halbuki, ça hiç olmazsa bu memlekette hür ol Ancak bu m&hsulün kelayca lhrıcı mez. Onlar, hürriyetin ancak gartla temin ettiği hürriyeti demokrasinin kudretinin tahdidine asla tahammül mid telâşa düserek Istanbuldaki Fran ğımızda bu oldukça güç bir hâdise. mak için namerde muhtaç ohnıyacak ki asıl dara bu. hiçbir kanunu gerçekleştiremez. İçin fiatların fırlamasına meydan verüHikftyesi judur: Türk mülerl çok edemediği için bizzat nefsine kıydı sız sefırüe aleiâcele anlaşarak Tunua memeıi, unbalâjlık çuval. kanaviç* M rıru hazırlar. Gerisi, insanın kendisiIçimizdeki korkunun sebebi, kanun Hususile memleketimizde fikir ve ka nisbette asgar! bü hsyat şartını ha düşiık bir hayat seviyesinde yasıyor ne düşen bir vazifedir. Şairin: ğmı söyliyenler de mevcuddu. Bu üzerindeki müddeiyatından vazgeç sauenin süratle temini (arttır. ların yetersizliğinden ziyade kendi naatîeri yüzünden ne devlet adam as zırlamanm lüzumuna, faydasına ve du. Hâlâ da öyîedir. Bu derekeye ken «Viran olan hanede evlâdü lyal van muamma, bir türlü halledilemiyordu. ıııek gartıle Mithat Paşanın teslimine Çoğu zaman mıstır; ve ne de asüacak kadar zorlu zaruretine işaret ediyoruz. Aksi hal dimizi müstahak sayamıyoruz. Sehirmısraı bizde, geçimi memurluğa bağlı kifayetsizligimlzdedir. Işte bu nrada, yeni padifahıa da gö seüri ikna eylemişti. Ifte bunun Übir düîünceye sahib babayiğitler ru de. medent cesaret dediğimiz şey: aydınlann tam bir ruh halini ifade elime kalemi aldıgım zaman yazdıklimlz ve köylümüz insan gibi hayat rülen gayritabii alâmetler, devlet ri zerine Mithat Paşa, mahiuzen IstanViran olası hanede evlâdü ryal var» sürmek emelindeylz. eaiini hem korkutmus, hem de telâ bula geürıimi}, Yıldız garayının Toeder. Gerçi bu ruh hali beğenilecek mısramdan öteye geçemez. sa düşürmüştü. Bu hale tam 93 gün kad köşküne sokularak burada hapbir şey değildir. Fakat, hakh bir maBaşka milletlcr kalkınıp dururken, Hürriyetini bizzat kendi iradesile tahammüi edilebilmişti. Fakat bir sedılmışti. Mithat Paşanın kâtibi Ofrereti ve realiteyi ifade ettiği muharbe girmcmlş olan bizlcr, üstellk teminat altına alamıyan insan, ken gün, Yıldızdaki havuza Sulıan Mura man S ı m Efendi, fiddetli bir ifkeoProL Dr. F. H. Saymeo Doe.: Dr. S. Erman Doe: Dr. H. K. Elbir zengin dostlara da sahih olduğunıuzu îıtinyed» Sel&metlı sokf.{ınd« 13/1 hakkak. Içtimaî şartlarımız, fikrt ladisine faydalı oiamadıŞı gibi cemiyeceye tâoi tutulmus iken bu vesıkadın kendisini kaldırıp atması, he^ıba katarak, diyelim ki plâıılanumaralı «vd* oturan Fasabahçe Sışe tiklâlin temeline malî istiklâli koyma le de faydalı olamaz. Zira her siyanın nerede bulunduğunu bir türlü rımızi sağlama bağlamadan bir ta Amcam, amcamı öldürdüler, bu soylememişti. Padijah, buna hiddet Cam fabrıkası hukuk müfavlrkrlndec dığı müddetçe, «viran olası hanede sî otorite ancak kun teşebbüslere giriştik. nu ben soylemedim, diye feryad et lenerek mumaileyhin ailesi efradı ile 45 yagında avukat Talât Onat dttn sabab evlâdü ıyal var> mısraı bize cesareÇekildik bzetü ikbal Ue babı hflkumesi üzerine, padişahın hastalığı son beraber BitUse sürülmeaini emretmiş, odasında asılı olarak buluxunu«tur. Gelgelelinı. sağlam bir dost eli bizl timizin hududunu tayin edecektir. metten» Beı gündenberi görünmiyen avukatın Aksi halde adama, Şinasi misillu derece vahim bir şekil almış, celbe Bitlis Vajısı de ışkenceye devam eygereği gibi tntmadı. . İran konışuya Mısraındaki tavra lahib insanlardilen yerli, yabancı doktorlar, Beşin lenügtı. Fakat Osman Sırrı Efendi 10 gün cvvel kangrenden ölen babası «maaşının kat'ı, rütbesinin ref i, mebile 1 milyon, bize yarım milyon. dan yılar ve onlai'a saygı pösterir. ci Muradın ciddl bir dınlenmeğe muh nın zevcesi Safiye Hanım, buna da nın tcısına tahacınjül ederaiyerek inti muriyettnden defi» diye bir derke(Dünkii haberler arasında dlkkarl Fakat maalesef memleketimizde. a çekmLştirı. Nüiusu bizimkinden a l Fiah 27.50 Hra taç olduğunda ittifak eylemişti. Şey yanamamij, evrak içinde bulduğu har ettiği sanılmaktadır. Meslekdasları arasında sevilen avukat Talât be^ârdı. nar yazıverirler. Unutmamak lazımsırlann sindirdigi bir memur zihnl Yunanhiarla da aynı kıyaslama çok hülislâm ise «cinneti tahakkuk eden bir kâğıdı ateşe tutmak suretile yaCesedl muayene eden odalet doktonı, dır ki, siyasi otorite her devirde ve yeti, aydın insan tipile kaynaşmış ve görüidü. bir Hükümdar ve Halıfenin emir ve zılaruım okunmasına hizmet etmiş, gbmülmeıüıe ızin vermistir. her türlü içtimaî bünyede tahakküm bir arada yaşamış bulunuyor. nchyetmesi, ümmeti İslâm için ha hâdıse telgraüa laraya arzedilmis, Bugün Doğu dünyasile Batı düııyaBİB KADIN INT1HABA temayülfindedir. Tarihte adaleti ile Bilumum M a t b a a c ı l ı k ve K i t a p ç ı l ı k Işleri fazanallah, badil tehlike olacağı ve Abaülhamid, Osman Sırrı Efendiyi Gerçi. devlete bağlı aydm tipi yesı. gelişmeleri geri kalmış As>a ve TEŞEBBÜS ETTİ tanınmıa büyük hükümdarlar ve devbu sebeble ol kimesnenin makamı affederek Istanbula celbetmış, meşrine bağımstt aydınlan çoğaltmak elAfrikayı kalkmdırma yarışına giriMerkez: Cafialoğlu Servilimescit S. 24 IstanbulTel. 22 09 68 ryübde Kurukavak caddesinde Sofu let adamlan bu meziyetlerini yaramuallâyi hilâfette ve saltanatı seniy hur vesikayı nihayet ele geçirmişti. bette ki sosyal hayatımızda bir ideşirken. Türk mllletinin zengin dostlar Çukurunda 8 numarah evde oturan tıh^larınuı bir mevhibesi olarak gejreyi Osmanide kalması tecviz edilir HAK KİTABEVİ Beyurt. Ontversite C»«J. l»t»«. al olroalıdır. Fakat, bunun güç ve Ian tarafından bu derece sıkıntı lcinZehra Karahan isminde bir kadm, koca tirmiş değillerdir. Onlara fazileti ve mi?« diye fetvâda sual sorması, «elgeç olacağını düşünerek hiç olmazMAK KİTABeVİ (BabıiH) Ankara Cad. 4 Utan. Osman Sırrı Bey, hâlen Bursada de terkedilmesl. tariiıin ibret levhacevab, caız olmaz> hükmüne vararak Evkai Müdürü Cahid Beyle bugün •ının kendisini sevmemesine UzUlerek. adaleti telkin eden, çevrelerindeki sa fikir adamlannın düşündüğünü HAK KİTABEVİ Vanıksarayler Sok. •• Utanbul Galatada Kıhtırn caddesindeo kendistnl stna yazılarak bir haldir. Türk milleSultan Muradın «iadei âfiyet. edin Denizyolları kontrol gubesi memur denlze atmijsa da kurtarılnuştır. Zehra hür kuvvetlerdır. Bu hür kuvvetler söylemek sancısını duyanların ken rinin fakir ve orta tabukalan arasınceye kadar makamı hilâfetten ve sal larmdan Ercümend Beylerin peder İJkyardım hastanesmde tedavl tltma ancak onun lütuf ve ianesine muhdilerini manen olduğu kadar maddeda hâsıl olan yeis ve füturu yâr ağtanatı Osmaniden uzaklaştırılmasını lerıdir. Bir muvaifakıyet üzerine Çer alınnvıs, tahküata baslanmıştır. ten de teçhiz etmeleri, düşüncenin yar nasıl olur da rarkedemez? Hayistemesi tabii idi. Bu hal karşısında kes Osman Bey, padışahın yâverliği(erefi bakurundan, bir zaruret olarak rettir. Edemiyor? devlet ricali ittifakla saltanata şehza ne tayin edılmiş, Rıza Pafa da terfi gözüküyor. Amerikan Harb Akademileri Şayed gerl kalmış mllletlede Abdülharaid Efendiyi davet et ıderek evvelâ kmit vc havalisi kuöğrencileri diin geldi Fikir tarihine dikkat edflecek o mişler Te Mithat Paşa, padişahtan bu mandanı olmuş, sonra da müşirli^e lursa, bir çok düsünürlerin kendileri rln dunımıı medenl Insanlığa zarar NATO memleketierinj ziyaret etmejçhususa dair yazıh bir vesika almış yükseltilerek Serasker, nasbolunmusne evvelâ maddi bir dayanak nokta veriyorsa. Türklye meselesl de, bey te olan Am«rikan Harb Akademtleri u nelmilel meselelerden blrinl teşkil etta. tur. sı buldukları gözden kaçmaz. lebelerlnden 3» kişilik bir grup, dün mektedir. Biz yanıyorsak, mahallede •aat 14 t* uçakla |ehrimlze gelmıjtlr. Esasen o zamanki devlet adamları, Yıldızda, Kadıasker Sırrı Efendinin Hattâ fıkar» Sokratet'in cesareti yangın var demektlr. Türkiyeyi selâTümgeneral Berr"ln baakanlıgındakl uzun yülar Ruslara karşı harbetmis. riyasetınde kurulan fevkalide mah gerisinde dahi, dostlarının, talebeleri mete çıkarmak, Türkiye dısının da Kaikasyadan geldikten sonra Çekme kemede, Abdülâzizin katli mevzuu e kaflle Ye»!iköy hava aUnında Tümgenin izhar ettikleri bir maddi güven vazifeleri sırasındadır. nerai Muamnıcr AkJla ve ukert erkâs ce Kaymakamhğmı yapmış îsmail le alınarak cerkâtibi şelıriyâri Zülüilü vardı. Bu güven olmazsa, düşünceyi tarafından karfilanmııtır. Refah Içlndekl memleketler çok deBeyin oğlu Çerkes Hasan vak'ası ile Said Paşanın tertib ettiği auallerl» Sayın mflsteıilerinin aceze güruhunun elinden kurtarmağa dunyasau değiştirmia olan Serasker Mithat ve Mahmud Pasaların, ve ma D. P. 0 merkezinde bayramlaşma ve ona kendi hayıiyetini lade etmeğe fa komşuda ateş bacayı sardıktan sonra pencerelerinden kafalannı lenHüseyin Avni Paşanın diktatörlüğün beyınci Fahri Beyin bu cinayette ijimkân yok. Demokrat ParUİUer jrarın saat 1113 tavi lenfavî uzatıyorlar. Asyada. Afden kurtulmus bulunuyor, yeni pa tirakleri bulunduğu, Necib Beyin aratmda D. P. 1 merkezind* bayram1 Düşünce hürriyeti, insanın kendi rikada türlü geç kalnıalar son devirdişahı da avuçları içine alcüklarını bizzat Hükümdarı sakıtı öldürdügü, laşacaklardır. sinde başladığı nisbette devlette ger de boyuna tesçil olunmuştnr. zannedıyorlardı. Fakat Abdülhamidi, bu kaç pehlivanın da bu işe yardım çeklesir. Gerçi Türk milletl. türlü nıüşküller hiç tanımıyorlardı. Gayet kumaz ve eıüği heyetin kararı ile guya mey Bah ^lmanya memleketimizden •Hem viran olası hanede...» hem Içindcn murizelerle kendillğlnden ~çısinsd bir insan olan yeni padişah, He dana çıkarümışür. Elimizde foto kop çiçek soğaru alıyor hürriyet davasL.. Belli ki ikiai bir kablldiğini tarih boynnra göstermlsyeti Vükelânın nüfuzundan kendisini yaları bulunan Yıldız mahkemesi zaarada olmuyor... Hela bizde... Haber aldıgımıza gör* Batı Alraantir. Bu eslâfın bn yaralan d fylleîlr. .> kurtarmak, istiklâlinı ele aimak da bıtlarında, Plevne kahramanı Gazi Kendi yajımızla kavnılmamrt yohrfiB vasında idi. Bunu bilhassa Mithat Osman Paşa, Dömeke Fâtfhi Gazi ya raenü»ketiıoizden 126 bin marklık «Ida bulnnız. Çaresi nedir? O çare nePaşaya bidayetle hissetlırınemek için, Etem Paşa gibi, daha bir çok paşa çek lOtmnı lthalln* karar vermlçtlr. Ithaiâ* temmuz aonuna kadar yapı niiz aklımıza geleıniyor amma. bnl azami bir itina göstermişti. Ne dedi larm ve beylerin bu uydurma hâdl lgcak T« her ltbalfttçı flrma taratından mamızdan ümidi kesmiyoruz. Lâkin ise onu yapmış, ne istedi ıse onu tas seye imza koymus olmaları, Sultan yapılacak talebln tutarı tahsia olunan bu buhran. •hanşahm, sarmaşalım, vıb eylemişti. Bu vesıkayı da bu se Abdülhamidin onlann üzerindeki hu mlktırın yuzd« yirmisinl a^nıyacaktır.' Bayram günleri açıkbr. Patıgaltı koklaşalımî» temenniierimizin cok, beble imzalamış, Mithat Paşaya tes dudsuz nüfuzunun bir tezahürü i a Bir deli, polisin elinden kaçü çok ötesinde bir buhrandır. Genc bllim etmişti. Fakat üç ay sonra Sultan yılmak lazım gelmektedir. Gerek bu zim hayramimız mübarfk olsnn. feMuradın şuuru yerine gelmeğe, has mulıayyel cinayette bizzat rolleri o A>dınan bir memur cezaretlnd* Ba TÜLÜN KÜSKÜSÜGÜZEL ne aramızda fyi geclnelim ama dogrntalık normal bir hal almağa başlamış lan, gerek iştirakleri guya zâhire çı kırkoy A|cil hastanesin» getirümekU ile «u aranırsa. ıztırah'anmızın kökli blh İşte Abdülhamid, bu hâdıseden karümış bulunan kimseler hakkında olsn Emln Karaarslan ismlnde bir dedl, Türk Ekspres Bank A. Ş. raz da disandadır. Dısandaki btganeson derece korkmuştu. Yıldız mahkemesinin verdiği idam evvelkl akjam Köpruy» çılttıgı zaman kalabalık arasına karışarak ortadan Merkez Muhasebecisi llktedlr. Dostlann Asyada ve AfrlkaMithat Paşaya verdiği yazıh veal hükmü, hakikatte padişahın arzusu kaybolmuştur. Bütün emnlyet tesitllitı da Işledikleri hatalar zincirinin TfirCEVAD YAYMAN na uygun bulunmuş, fakat râhiren kayı gtri almağa kalkmıştı. Tabiî, firart dellyl araır.aktadırlar. kiye baklası Ha pek hatalı. . Buna Mithat Paşa, buna muvafakat ede Abdülhamid, bir merharnet hissile v» nisanlandılar her an erlmizîe, kemigimlzle. zevkl âlicenablık jestile adı geçen kimselemezdi. Bir dükkânda yangın çıkü Baharye Kadıköy mizle. malietlmi/le. HAc«i7İı^mi7İ!», rin cezalarını müebbed kalebendliğe Mercanda Öruculer caddesüıde 18 nuBirincl sınıf: Yataklı fotöyler Bir gün kendisini ziyarete gelen tahvil eylemiştir. yedek parrasızlığimızla, duraklıyaıl maralı Salb Denurb^ v« Antonl BakMithat Paşayı, bir saat Yıldrzda in işlerlmlzle. düstiiğiimüz ümidsizlik ktlogluna ald lpllk dUkkanınd» düa Nuri, Mithat ve damad Mahmud tizar odasmaa beklettikten sonra, onu lerie hlssedlyornz. Turist sınıfı: Constellation ve Super dört yâverin jefakatile tevkif ettirip Pasalar, bu sebeble Arabistanm bir yangın çıkmıj, itfaiyenin gayretll* «önciurulmüştur. Yangının n P turetlc çıkBayranı ertesl rla, hayırb gftnler bir kaç saat sonra, Dolmabahçe Sa köşesinde iklimınin şiddeü, harareti tığı henuz tasbit edllememlîtlr. Constellation açaklan Pozlannın eanlandınr. Pangalü duga... rayının önünde istim üzerinde duran nin fazlalığı ile şöhret almıj, kuş «îzzeddin» vapurile hudud haricine, konmaz, kervan geçmez sozüne uy Robert Kolejde greve devam (V4NÛ) B sınıfı : 4 motörlü rahat uçaklaı Brendizi limanma gönderip, çıkart gun bir çöl kalesi olan Taife sürül edecek öğrencüer müslerdir. Nuri Paşa yolda çüdırmıs, mıgiı. Bir müddet Avrupada yaşıyan cezalandınlacak Mithat Paşayı, memlekette gördüğü diger ikisi tam üç sene, bu korkunç AYSEL SÖKMEN Bobert Kolejdekl ögrend grevl dün kuvvetli taraftarlarından korkarak zindanda hücre hapsine tahammüi İle de devam etmistir. eylemişlerdir. cazib tekliflerle tekrar memlekete Dün toplanan öfretmenler kurulu TALAT KAHYAOGLU davet etmiş. ona eski mevkiini vereAbdüihamid, bu ceza ile de halİ S T A N B U L Toksim. Cumhuriyet Cod. 7 Tel. :48220l ceğinl vadeylemişti. H?!k, Hürriyet kın nazarlaıından düşmediğini gör greve devam edecek ögrencilerln cezaN'ikâhlandılar. Undırılmasını kararlaştırmıstır. kahraroanı Mithat Paşaya hayrandı. düğü pasaların, sureti kat'iyede v ü Okul MÜdürünün Utiia ettlgl yolunA N K A . R A Yeni}eh!r Tel 28767 11/5/1936 Padisahm, ne 1293 Moskof seferinin cudlerinin ortadan kaldırümasına ka dakı söylentiler yalanlanmaktadır. mes'uüyetlerini Mithat Paşaya yuk rar vermiş ve feci hâdise 1884 yılı Dijer okullar gibi Robert KoleJ de letmesi, ne de Abdü'âzizin ölümün mayıâuıın 7 nci gece«i cereyan et dıln akiam bayram tatlline baslamıçtır. J V v LİRALIK de Mithat Paşanın guçu bulunduğu miştir. Mithat Paşanın yanına güenALİYE ARSAN Okul «alı günü açılacaktır. Gıeve na dair çıkardığı rivayetler, halk ü ler, paşayı kemend atarak boğmuş deyam edecei oğrencllerrn aayısınm ka ve zerinde tesir etmişti. Hiç bir çare. lar, çok güçlü kuvvetli olan damad barık olmıyacagı. aanılmaktadır. İHSAN AĞAB Mithat Paşanın, gönüllerde kurdutu Mahmud Paşa, uzun müddet mukaİKRAMlYElEnlMİZDER vemet ettiği için, bir çok klmselerin evlendiler yardımı ile tenasül âletleri koparüTeşvikiye 11 ıcayıs 1956 mak «uretile şehid edilmistir. îjte bu tSCt TÜRKAT hizmetleri üzerine Hicaz Valisi Topal Osman Paşa Müşirlik rütbesine terfl Ue BİN MÜŞTERİMİZ NEZAHAT DÜRER ettirilmiştir. ZavaUı hürriyet kahraÜMİD DAMAR manı Mithat Paşanın son sözü ju olile V. ] 4.46[12.1016.06|19.17121.05[ 2.44 muştu: Sayın dost, müşteri ve acentalarının Bayramını tebrik eder. nikâhlandılar Faydalanacaktır Dr. R\SAN TEZEL E. ] 9.30, 4.54| 8.50 12.001 1.49 7.28 Tel: 22 35 61 22 89 17 10 mayıs 1956 AUah, devlet v t millet» leval e\'endıler vermesin!» Bayram namazı: 5 Saai 22 Dakika Teşvikiye 11.5J956 =haberleri Hürriyet ve maddi güven Âbdülhamld ve Nithat Paşa Zeytinyağı f u a o : SAMTB NATÎZ TANSt Setıif i1 D •• c us ee E L E R 1 1 I ABAHA... Bu buhranısnızın kökü dışarda... üslüman okuyuculanmı» bayramlannı tebrik ederim. Bizim dinde bütüa bavramlar, dargmlana rekoltesi 80.000 tonu bulacak CAHİD TANYOL Bir avukaf intihar etti 1950 I 1 inci cilt 2 ci Bası İSMAİL AKGÜN MÜESSESELERİ { TİKR TİCARET BANKASI BAYRAMINI KUTLÂR • < Bet/rut~ FOTO ÖZEN ARZU ETTİĞİNİZ GÜNDE TERCİH EDECEĞİNİZ MEVKİDE FOTO ÖZEN HAZIRAN SONUNDA AIR FRANCE fllR LIBflN ŞEN İZMİR I Umumi Nakliyat Ambarı «CtnVIHURtYET» ta Tefrikasi: 55" taaaniar: Ninat Karanıagaralı ve Va.Nu Mamadadi, iki elinl birden kal I işaretti. Bu tenh* yerde, oeTeden, bine bastırdı: | nerelerden belirdi o kadar mür Güneş şarptı galiba... B«n ; teci Yahudi?... Lüle lüle saçlan ölejeğim dedi. I rüzgârda, sakalları ve etekleri savHaşim, sanki, Mamadadmın bu rularak koşuştular. sözlerini gürültüye getirmek isteNe şamata!... di. Ceketinin cebinden tabakasım Cemilin elindeki çakmağa saldırçıkarıp Mamadadıya uzsttı: dılar. İkl nefes çek, açılırsm bacı... Kapb biri çakmağı elinden CeAnberbu, zayıf bir sesle, ruhu milin... Yere attl. Topukauz taban:le ezdi. Sigaralan da dudaklanu teslim eder gibi; rmdan kaptılar. Kaldınma atıp çiğ Ben jigara işmem, dedi. nediler. Öyle ise sizler buyunm. Güler itirsz fettî. Bu anî hücum karşısmda dehşete Hani burada ateş yakllmazmış? Haşim. bir acayîb güldü: O kadarına da aldırmayın... Bir ayağımız tarafsız bölgede... Gülerle Cemil, sigaralan dudaklarına sıkıştırdılar. Haşimin, cebinde bo» yere kîbrit arandığını farkeden Cemil, çakmağtnı çıkanp yaktL tste ne olduysa o tnö» oldu. Bu «*kmağm yanıgı, s«nkl düşman slp«rl«rin« hücum emrl veren bir Gördüler ki... Gördüler ki, bel kemiği hastallğından bahseden sabık sürat jampiyonu Haşim, maniab bir yarışa iştirak etmiş gibi, tel örgülerden aşa sıçraya, tarafsız bölgeye dalmış, harabenin arkasına sapıyor. Kendi tabirile selâmete ulaşıyor. Gülerle Cem:l, hayret içinde onun arkasmdan bakıyorlar. Bu arada, Mamadadmın sevinci »esinde ayan oldu: Kaştı kurtuldu şok sükttr!... Arkasmdan bir tabanja bile patlauğıayan Gülerle Mamadadıyı, Ce tamadılar ule... Ben de vazifemi mil. koüannın himayesinde yan so yaptım, temize şıktım. kağa doğru süriiklüyordu. Gülerle Cemilin hayreti dübâlâ Yahudiler yumruklannı gıka sı oldu. ka hâlâ arkalanndjR geliyorlar, Vay, gene Mamadadmın parmağı! bağnşıyorlardı. Vay, demek gene emrivaki yaptı! Tam bu anda bagnsmalann • ki Ve bu seferkl emrivaki pek mütmeti değişti; ftdeta bir feryad na nifl... Pek sor durumda bıraktı onUni aldı kametleri... DikkaÜerlnin lan... de istikameti degiftt Hastmin kaemasına alet olduğuYeni heyecanın sebebtei aımym nu ögrendller ama, bütOn malumat raV Gülerle Cemil baaianm lan bundan ibaret... lşin mahiyediler. Uni kavramak İçin fu anda onu istintaka imkân yok... Zira işte Yahudiler, hemen orada peydah oluveren bir resmî polise, o çapraşık ibranice ile her halde durumu aolatıyorlar. Turistleri işaret ediyorlar. Polis, evvelâ sert yaklastl. Fakat, Cemilin «manevî heybetı i karaısında dört beş adım kala durup sayı saygı icab ettiren bir sahsiyetle muameleye giriseceğini kesttrerek fevkalâde nazik bir tavır takındı. Resmî selâm verdL Cemiı, ona fransızca sordu. Polis, fransızca bilmiyormuj. tngilizce anlaştılar. Polis memuru eli ile müphem bir işaret yaptı. Bu ismi ilk defa işittiği anlaşılıyor. Ve arkalannda cemaat, otomobıle kadar onlan takib etti. Polis, numarasını almış olacak otomobilisı... Hareketleri üzerine caddenin bir kösesine doğru seğirttiğini gördüler. İhtirnal telefona, ihtimal polis otomobiline kosuyordu. Güler, minidk keten mendilile alfunın terlerini silerken: Öf, ne badire atlattık! dedi. O anda gözleri dikiz aynasından. dadısınm mavi türbanına ilisti. Cemil Bey, şimdi nereye gidi Rehberimizin firarini hikâye yoruz? etmiş olacaklar size?... Cidden bil Tabit, konsoloshaneye, eocude havretteyiz. Dilimizi bildiği için ğum. bize yanaşmıştı. Kudüsün görül Çok rict ederim, yavas sfirfin cek muhtelif yerlerini gezdirdi. Nlarabayı... Yavaj sürun de şunun hayet buraya getirdi. Elimize birer kırdığı potun mahiyetini anlıyalım. sigara tutuşturdu. Mahallenin şartPolise hesab vermeğe mecbur kallarîna rağmen, bu noktada içmemadan evvel... nin caiz olduğunu söyledi. ÇakmaAnberbuya göstermeksizin elinl ğı çaktım. Bilmiyerek hücumu üzerime çekmis oldum. Rehberimiz bu uzatıp erkeğin dizini okşadı. Parmaklannın u o ı ile mânidar dofırsattan faydalanarak kaçtı, kundu: Pasaportunu gösterdi. Şimdi koa Elbette bu mesele bu kadarcık soloshaneye gideceklerini, akşam 1« kapanmıyacak. Kimbilir ne mah yemeğine orada bir ahpaba davetll kemeler huzuruna çıkacagız. Belkl olduklanru, eğer daha fazla irahat de bu geceyi tevkifhanede geçirevermesi gerekirse, orada hendisini ceğiz. Işık lskenceslne maruı kaaramalannı bildlrdi. lacağız. tstintaka eekecekler blzi... Kaçac rcfaberia laml ceydi, Romanlardaki gibi nSbet değisttre efendimî deSistire... Projekt51er altında... Yaniı» bir lainı vennediyse Ağız blrligi edelim bari. Hajim Temmim lmla. Cemil, genc kızın maksadmı kavramıştı. Göz ucuyla baktı: Cidden, Güler, bu sefer iyice mesul durumdayız dadm yüzünden... Aîisızın, Anberbunun dis çatırtısız, pürüzsüz sesini duydular: Ule siz şojuk mu kandırajak^... Jezaevine düşerseniz suşu kemdinizde arayın. Şünkü &niri kaşırdmız. Adamjağız jinayete ku: ban gitti Benim jürmüm devede kulak... B«n $u kırtipil koçujuyla naylon zarfı kaşırtüm. Cemil, «Ne?» diye haykınşını frene basıp otomobili zınk diye dur durmakla ıfadelendirdi. Kanapede dondü. Kollarını arka'uğa dayadı. Perçemi alnına düştü. Şimdi, kurşunl gözlerinin bakısı, Mamadadmın gözlerine eriml* kur şun gibi akıyordu: De bakayım >u kuşu, nasıl ettin bu işiT Anberbu, fena pısırdl. Kekeledi: Şok uzun bir hikâye... Neresinden başlıyajağımı bilemedim, Uzatma, öıetlel Dogu özetle ha, dadıl Gülerdgim, eğer bis bu Isr*elden kellemiı iki omzumuzua arasında sag T« salim çlkarsak bil ki dOnyanıı «n sanslı w««t»lftvi»nymıtlı. Çünkfl bu dadın... (Arkan ntr) GARANTİ BANKASI SUZAN DURAN Ue OSMAN BEKTAŞ nisanlandılar îstanbul 10.5.9M I I Haydarpaşa Lisesinden Yetişenler Cemiyeti Yurd içinde ve vurd disında bulunan HavdarDaşaîılann Bayramını tebrik eder. ARŞÎMİDÎS MÜESSESESl OTOMOBİL M4LZEMESİ TİCARETI T.A.Ş. Ainltterem doât vc AiüjtetiletinlH. tebtik edet.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle