11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
COMMDKİYKT |••••»••»••••••••••••••• [ • Ordular boks şampiyonasında < II Mayıs 195« L. Aktaş Mısırlıyı j yendi Kasımpaşa İ. Spor iîe 44 berabere haldt STA0 Do'mabahçe (Llgln llfc devresinde Fenerbahçe ] gtadmda Istanbulsporun 40 ga . Up geldifl maçı 621 56 llra odesen • 528 klşl se\retmiştir ) ISTANBULSPOR Sablh Alâ '. addin, Merlh Kamll, Kasım, • Ünal Ihsan Avdemlr, Ibra • hlm Erdogan Yuksel \ K4SIMP\SA Mehmed Falih, '. Salih Sener Seraceddln, Tay yar Zuhtü, Çetta, Metin, Nu ' reddln Niyazl HAKEMLER Orhan Gönül • (Izmir) l'e Rıfat Atakanı ve Ab ' dü'fet Çahşkan (Istanbul) ' GOL Ibrahim D 24 Metin '. D 27 Aydem r D 36 Aydemlr • D 39 Eener D 43 Metin D 60 " Zuhtü D 62 Yuksel D 83 '. +•••»•••••••••••••»•••• îstanbulsporlularm başladığı oyun karşıiıklı hucumlar arasında geçıjrordu tlk fırsatı Istanbulsporlular, Aydemır vasıtasıle kaçırdılar Nıhayet 24 uncu dakıkada Ibrahim, kale agzında Seraceddınmn başından topu kaparak kafa ıle Istanbulspora golu kazandırdı. Hemen muteakıb hücuma geçen Ka •ımpaşahlar, 27 ncı dakıkada Metı mn çektığı şut. kale çızgısı uzerınde Merıhjn ayağına çarparak ağları buldu. Durum, 11 berabere olduktan sonra, oyun yavaşladı. Istanbulsporlular, 36 ncı dakıkada Ajdemır vasıtasıle hucuma geçtıler Aydemırın Kasımpaşa mudafıını ekarte ettıkten sonra, çektığı bılgılı şut, Istanbulsporu tekrar galıb getı ren gol olarak ağları buldu. Istanbulsporlular, adamakıllı hâkım oldukları maçın 39 uncu dakıkasında Aydemırın surup çektığı fevkalâde şutla uçuncu gollerını de kazandı lar. Devrenın sonlarına doğru anî bır Kasımpaşa hucumunda topu kale ağzında yakalıyan sağhaf Şener, Bikı bır şutla ıkıncı golu takımına temın ettı Bu sırada Istanbulspor kalecısı Sabıh, golu yapan oyuncuya tekme attL Devre de boylece 32 Istanbulsporun lehıne kapandı. îkıncı devrede Kasımpaşalılar rakıb lerıne nazaran daha ustun oynuyorlardı Nıtekım bu ustunluklerının semeresını 15 ıncı dakıkada rakıb mudafaasının bır hatasmdan ıstıfade eden Metının yakın mesafeden çektığı şutla aldılar ve 33 berabere oldular Hemen bu golden ıkı dakıka sonra gene anî bır Kasımpaşa hucumunda zamansız bır çıkış yapan Sabıhın uzerınden Zuhtu topu Istanbulspor kalesıne yuvarlıjarak dorduncu golle rını elde ettıler. Oyunun sonlarına doğru, Istanbul K.Ayasofya Gençlik Kulüsporlular açılarak Kasımpaşa kale büniin tertib ettiği Bayram smı sıkıştırmağa başladılar. Nıhayet 38 ıncı dakıkada tstanbul kupası maçları sporlular ustun oyunlarının golunu >aptılar Kombme bır hucumda Yuk Kuçukayasofya Gençlik Kulubu selın sıkı şutu ıle beraberlıgı temın tarafından organıze edılen bayram ettıler Gerı kalan dakıkalarda her kupası maçları muhıtm gayrıfedere ıkı takım da galıbıjetı lehlerıne çe kulublerının ıştırakıle yarın Cıncı vırmek ıçın bu>uk gayret sarfettıler sahasında başlayarak uç gun devam amma, netıcejı değıştırmedıler ve o edecektır. yun, 44 beraberlıkle sona erdı tirecek golden kurtardı. Lutfl Aktas (Turkiye) Mustafa DerBır dakıka sonra bu sefer Ayde mırın çok sıkı bır şutunu Mehmed, vışe (Mısır) galıb gelmıştir. fevkalâde bır fedakârane jatışla bertaraf ettı. Napoll 10 (a a ) Dunya ordulararası boks binncılıkleruıe burada devaro eoılmıştır Karşılaşmalarda $u neticeIer ahnmıstır 52 kilo Jose Vargas (B Amerlka) Sançez Or+ega \ 3 sayı ile Lıbeer (FranKa) Bulend Kıtere (Turkıye) sayı üe galıb gelmıştir 67 kılo Andre Schepler (Fransa) Orhan Çetmkola (Turkı\e) bırmcı ravundda Seyid El Şazıl (Mısır) Nıelsen 1 (B Amerıka) sayı hesabı İle yenmıştır Theodoro Chınaco (Italya) Mateussen e (Hollanda) bırıncı ravundda galıb gelmıştir Dünya kupası güreş karşılaşmalanna lştirak edecek mllletlerden, Lübnan 6 Grekoromen ve 2 serbestçl Rumanva da 8 Gre^oromencl ile ls'ırak edeceklerini blldlrmlşlerdir Çekoslovakya lse musabaKalara gelemlveceglni kat î olarak blldırmiştlr Sampiyonava lştirak edecek mllletlerln cevab günü dun akşam sona ermlstir Dün akşandan itlbaren cevab gönderen mllletler şampljonaya lştirak edemlyecekıerdir Lübnan, takım kadrosunu şöyle blldlrmlştlr Grekoromen" 52 kllo Nakl» Ahmed, 37 kllo Dünya kupası güreşlerine iştirak miiddeti dfin biiti Nakouzl Mlchel 62 kllo Naassan Elle, 67 kl'o Awarkl Ibrahim, 73 kllo Ido H<CTm 79 kllo Rouaıanos Yacoub Serbest 67 kilo Khalll Nazem 79 ki lo Eld Assad R^n«r\anın mutıtemel takım kadrosu çudur ^ • • • • »••••••». 52 kl'o PlİTUlesko (Cernea), 57 kllo Horvath 62 kılo Sultz (Popescu), 67 kllo Cue (Gheorghe), 73 kilo Bularca 79 kllo Beluslea, 87 kllo Buzor (Suin Aîır Suli Şampiycmaya lştirak edeoek dlger devletlerin °ı reş kadrolarmı peyderpey neşredecegiz Dünya kupası güreş karşılaşmaları:: ••••«»»••••••• Avrupa liginde durum Sportklubu net bir şekllde 30 yeneMacaristan Bu haftanm en onemli Ug maçı Nep bilmişir Vleıca zaMf rakibl G A K yı gol yaSmuru İle 61 yenmlştlr Aus stadmda 100 bln seylrcl onlrnde Voroş Lobogo İle Honved aragmda oynandı *ria ^dmlra vı 43 ve R?n"1 Stı.rllau\ 1 Millı solaçık Zlbor suz ovnayan Hon güçiukle 21 venebiİTilşlerdir Puan red Hıdeekutinln takımına 32 mağ oedıeinde W acker 35 Rapld 32 Vien lub olmaktan kurtulamamıştır EVorog na 29 Austria 26 puan İle sıralanıyor takımı Dozsa'yı (Uypeşt) 31 yenme l a r Ital>a ğe muvaffak olmuştur Dorog lkl haf Llğ liderl ve Leftenn eskl takımı Fla evvel Honvedi de 10 venmıştı Sal orentlna bu hafta da m ab edllemea otaryan Kınizsl (Ferensvaroş) ara1 Trlestina ile maçı 11 berabere bitsında maç 11 berabere bltmlştir Pu tl Kadrosurda Nordahl ve Sc^ifflno an cedvellnde Voröş Lobogo 14 Hon 4lbl meşhur an hulunduran Milân kuv ved 11, Klnlzl " n m t'< sıralanıyorlar vetll Juventus İle 00 benbere kaldı > En populer takımlardan olan InterAvnsturya Bu haftakl llg maçlannda, llder nazionale Genoa vı 30 mağlub ettl Wacker en kuvvetll raklplerinden Dr Şaroşi nln çalışfrdıSı Roma 'fkıra Torino yu 21 maSlub e ^ 5 ir Puan cedve'lnde FlorraMna 47 Mılan 36 In Istanbul (B) boks takımı *er 34 puan üe sıralanıvorlar Rafet GERÇEK Olimoiyadiarda GrekoRomen güreş neticeieri Yazan: HALUK S 4 N rınde yapılan yed cı modem ohmpıyad oyunlarının Greko Romen gureş stılınde şu nıhaî netıceler alınmıştır 61 kılo 1 Fnnpr ""ın>, 2 Kohkonen (Fın) 3 ' on (Isveç) 87 kılo 1 Ohlgren flsveç), 2 (Fın) Bolıng (Fın) 3 Varge (Macar) Ağır 1 Lındfors (Isveç) 2 Ağır 1 Saarele (Fın), 2 Olın Hansen (Danımarka), 3 Nıemınen (Fın), 3 Yensen (Danımarka) (Fın) 1920 Anvers olimpi\adı 1920 yılında Belçıkada Anvers şeh1924 Paris olimpiyadı 1924 yılmda Parıste yapılan sekizıncı modern o h m p n a d ovunlarının grekoromen gureş stılınde 56 kılo 1 Putsepp (Estonya), 2 Ahlfors (Fın), 3 Ikonen (Fın). 61 kılo 1 Antılla (Fın), 2 Tojvole (Fın), 3 Malmberg (Isveç). 66 kılo 1 Frıman (Fın), 2 Keresztes (Macar), 3 Westerlund L (Fın) 66 kılo 1 Ware ifın), 2 Tammırıen (Fın) 3 Onderson (Norveç). 66 kılo 1 Ware (Fın), 2 78 kılo 1 Yohansson (Isveç) 2 Malmstron (Isveç) Rosenquıst (Fın), 3 Erıksen (Da87 kılo 1 Yokonsson (tsveç) nımarka) 2 Kleın (Estonya), 3 Osıkamen 87 kılo 1 Westergen (lsveç>, (Fın) 2 Lındfors (Fın), 3 Perttıla 3 1912 Stockholm Olimpiyadı 1912 yılında Stokholmda yapılan beşıncı modern olımpı>ad oyunlarının Greko Romen gureş stılınde şu nıhaî netıceler ahnmıstır 61 kılo 1 Koskelo (Fın> 2 Gerstocker (Alman), 3 Losanen (Fın> seçmeleri 26 mayısta Bursa (A) takımlle karılaşacak olan Istanbul (B) boks takı1 seçmelerl 19 20 mayısta Dolmabah a «tadında boks salonunda yapılacak ır 43 galıb duruma geçen KasımpaF.Bahçe istirahat edecek şalılar, rakıblerme nazaran daha duzgun oynamağa başladılar. Maamafıh Fenerbahçe futbol takımı bu haf Istanbulsporluların anî hucumları tayı ıstırahatle geçırecek ve şundılık da Kasımpaşalılar içın daıma tehlı hlç bır karşılaşma yapmıyacaktır kelı oluyordu Bu arada kalecı evîzmır Altay takımırun şehrımıze ge velâ Aydemırın, sonra da Ihsanın çek llp Fenerbahçe ıle revanş maçı yap tığı şutlan hemen kolayca tuttu. mak ıstemesı yalanlanmaktadır Altay 35 ıncı dakıkada Erdoğanın şutunu kulubu bo>le bır muracaatte dahı çok krıtık bır durumda gene Meh bulunmamıştır. med, takımını berabere duruma ge«KUiuuı>imm>ıı<uıııııııuanııınınıııııııiJiııııuHUiır.ınıııuııııııı:ıııııııııııııııU!i.Miıı>ııııııiHtııııııııı.ıııtııııııırı Adalet, kampa girmiyor Brezilyalılar Natthews'a bir gsimüş kupa vefdiler Loodra, 10 (R) Brezllya Ingllte re mllll maçında Ingilizlerin attığı dört golde de hlssesl olması dolayıslle Brezll ya futbol federasjonu dünyanın en bü yük futbolcusu 41 yaşındakl sağaçık Stanley Matthewsa gümü; blr kupa vermlştir Büyük futbolcu gösterl maçlannda yer alacak ve futbola dair konferanslar verecektlr Adalet profesyoneı futbol takımı pa zar günü Beşlktaşla yapacağl mUhlm karşılaşma lçln kampa glnnemeye ka rar vermlştir Adalet klübü umumi Beşiktaş dün kampa girdi 78 kılo 1 Westerlund U (Fın), k&tlbi Fahrl Somer blr arkadaşımıza bu hususta çunlan soylemlştlr Pazar gunu Adalet ile karşılaşacak 2 Lındfors (Fın), 3 Steınberg olan Beşlktaş futbol takımı dun ken (Estonya) • Taktmımız bu maç lçln kampa dl sahalarınaa yaptıklan antrenmanı glrmlvecektlr Bursada tedavlde bulu 87 kılo 1 Westergen (Isveç), ? Aynea Kenya futbol federasyonu Af muteakıb akşam kampa girmlşlerdir nan K Erol ve Ayhanın sskatlıklan henüz geçmemlştir» fakat pazar gun rikada Stanley Matthew» lçin blr tur Halen sakat olan Receb bu hafta da Svensson (Isveç) 3 Pellmen (Fın). Ağır 1 Deglane (Fransız), 2 takımda oynamıyacaktır Kaled Bükü maçta takımlannd» yer alacaklar ne tertlp etmlştlr Matthews bugün Istanbul defansı bır akını onlerken lendln de oynayacağı şüphelldlr dır > uçakla Nairoblje bareket etmlştlr Rosenguıst (Fın), 3 Bade (Macar). iımHii'iıiMiınıııııııııuuDmıııınııııiiiıııııuıiiimııııiMiııııııımıınııımııımHnıınıınıiınııi rjıumıaipnıııımıııımıiHiıııııiHittıııııııiHuııınıtıırııııııııııiHSiınnııniMUiıitnııınHiıııiMMiıiHiıiRiıııiHiıınnıırHiifiıııııı^ ııııııııııııııııııııııııııuıı» ••••••»••••••••••»••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••<•••••••< TEPEBASIGÂZINOSUNDÂ Mevcud programa ılâveten YARIN AKŞAMDAN itibaren ve her pazar MATINE TEPEBASI CAZİNOSV Sayın müşterilerinin bayrammı kutlar. YARIN AKŞAMDAN İtibaren ESMA Tel: 44 26 90 '•Suheylâ Panseler ". '• Huseyın Coşkuner " Hamdı Tokay Sevim Aynur Rafet Tatlıparmak Ismail Sençalar Akın Ayten Erdem Belkis Ozener Ismail Karadaş Hâmıd Dıkses Yaşar Anlı Huseyın Mandal Hasan Erkoç \\ / YENİ ACILÂN MODERN PAZAR GÜNLERİ SAAT 2.30 da İÇKİSİZ MATİNE PİYERLOTİ PİYALE makarnaları diğerleri gibi değildir? Çünkü, hîç el değmeden. tamamile otomatik btr tarzda yapılan imalât, hamurda kimyevî bir değişiklik vuku bulmadan makarnalan kurutmak için kullanılan en modern tesisat ve, nihayet, fennin en son buluşlarından faydalanılarak imal edilen bu yegâne hamur, müstehlik için TAM bir GARANTİ sağlar. Tam manasile bir gıda hifzlsıhhas» Muhafazası mükemmel Lezzet nefaseti Pişerken şeklin kaybotmaması Her Yerde Konsümasyon (250) Kr. İSPANYOL BALLET PAKO RODOLJO (Avrupanm en güzel balesi) \ : Otelinin Lokantası 16 Mavıs çarşamba gunü alaturka ve alafranga nefıs yemekler.le açılacağını sayın muşterılerımıze mujdelerız. PIYER LOTI OTELI TEL 27 17 00 Piyer Lotı Cad Beledıye Istanbul ŞEN S E S ORKESTRASI \ TEPEBASI GAZİNOSU'nda Mevcud programa ılâveten YARIN AKŞAMDAN itibaren Her akşam ve her pazar Havaların musaadesizliğı dolayıslle bir müd det içın yeni açılan taras ıle bırlıkte SALON da proçrama devam edılecektir. ; Salonumuzda yeni açılan taras da emsalsiz manzara, nefis yemekler temiz servis, ucuz tarıfe. (SAZ ve SOLOLAR, Orkestra, ve Avrupanın en guzel balesi) ve bir çok ', surprızler « Salı akşamından ıtibaren 20 kişılık buyuk revü ooeret Tel 44 26 90 .••••••• •••••»••••••••••••••••••••••••••• + •••••••••••»+•••••!»•••••••••••• PiVALE VTI« MAKTAŞ MAKARNACILIK ve TİCARET T.A Ş. Bayrakh Izmır Tel 15958 15827 Istanbul Satıj Bürosu. Tutungumruk Yağcılar sokak 16 Tel 27 47 68 ZIT KÂRDEŞLER Tel44 26 90 MATINESI Super OTEL LOKANTA PAVY0N Fevkalâde konfor Hârıka manzara Nefıs yemekler ıtınalı sprvis RAINB0W N MÜZİK DANS AÇILIYOR Telefon 36 09 81 BALE PERLON PERION Restor=m'da EpiTH LÂLESEN ve arkadaslan. Pavyon'da KÂMTJRAN BILSEL ve Trıosu. Meşhur Şekerci 14 MAYISTA MODA ALİ MUHİDDİN HACIBEKİR Bahçekapı Hâmidiye caddesi Beyoğlu îs tiklâl caddesi Karaköy Kadıkoy ıskele caddesi ve yeni açılan Galata Şubesı Havyar Ham BAYRAM AKÎDE ŞEKERİ SADE LOKUM ŞEKERİ SATIŞLARI BAŞLADI 280 I FISTIKLI LOKUM 480 I B A H F M ŞEKERİ 700 I 300 || FINDIKLI LOKUM 340 BBADEM EZMESİ 500 AKİDELİ BAYRAM ŞEKERİ AKıDESÎZ BAYRAM ŞEKERİ KARIŞIK LOKUM 460 520 340 İçın mağazamıza lzdiham ÇELİK EŞYÂ FABRİKASI Akraba, dost ve müşterilerinin Şeker Bayramını candan kutlar, sıhhat ve saadetler dıler MAHMUT OZFER OZFER • • Her uçu PE R L O N ıphğı ile ımâl ee fc Bursa Kaplıcaları T.A.Ş. CELİK PALAS Tecrubelı ıdare âmırı alınacaktır. Taliblerin Çelık Palas da Mudırıyete muracaatları. Mübarek Bayramı Hacıbekır şekerı ıle tes'ıt edebilmeniz olmadan mubavaatınızı yapmanız nca olunur. I İsfanbul Umum Sigorfa Şirkefinden: Samsunda Saadet caddesl 111 adresinden sigorta işlerile ıştığal eden Bay Mehmed Alı Teoman'ın girketimızın Samsun bolge mufettışi bulunduğu; Şırketımız namına sigorta teklifi kabule merun bulunduğu, şırketımızce tanzim edılmig mukavelelere müteallık makbuz tutarlarını tahsıle salâhiyettar bulunduju gorulen luzum üzerıne tavzihen ilân olunur. ••••tt»»*«»»»»*»**»f»*»»tt«tt»»*•••••••»••••••• KİRALIK Beyoğlunda Yeni Melek sineması yanında parke, kalorıfer ve asansorlu, konforlu yazıhane daıreleri ve 60 M2 lik tıcari bodrum kirahktır. Mür: Tel: 48 17 62 veya 44 39 83 TEPEBAŞI GÂZINOSUNDÂ Mevcud programa ilâveten YARIN AKŞAMDAN Itıbaren ve her pazar MATINE'de BU nefes kadar ince CORAPLAR Bacaklarınıza BAMBAŞKA bir güzellik katar Şahiıt Tek ve Partönerl Tel 44 26 90 J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle