11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mayıs 1958 PFOf VTMBÜS'ün MACERALA Rl: CüMHURİYET Adalei Bakanlığı Ankara Barosa içtimaını menetti SEYAHAT MEKTUBLARI Durum böyle iken, bugün Adalet Bakanhğjndan Baroya bir yazı gelmiştir. Bu yazıda Avukatlık Kanununun 81 inci maddesi ileri sürülerek, fevkalâde toplantınm menedildigi bildirilmektedir. Kanunun 81 inci maddesine gSre, Kudüsün otuz yü önce kurulmaya Adalet Bakanı avukatlarla idare meclisi ve Baro Reisliği üzerinde neza başlanmış, sâkin bir mahallesindeyiz. Yontma, krem renkli taştan büyük ret hakkını haizdir. Adalet BakanlıSınm toplantıyı me binalar. San kerhibâ hisirü veren bu netmesi, 16 hâkimin emekliye sevki taş, sanki mukaddes gehre imanlı ve Temviz azalannın randevu Isteği ruhları çekmek için Arzı Mev'udun nin reddi hâdisesinin kapa»ılmak is topraklaruıa karışmış. Muntazam du(2 n d sahifeden devam) tenmesi seklinde tefsir edilmektedir. varları, yemyeşil bahçeler... Arabamız, bir yerde durdu. Dar, vasıta gir(Bnstarafı 1 incı sahifede) Filhakika sızan haberlere göre Ba miyecek kadar dar bir sokak: Alhateerübeli olarak vaziîesine devam etdarî tedbirlerin alınacağı ihtar edil kanlık, Temvizdeki tonlantı hâdise rızî. Mahallenin adı, Rahavya. Gözüm, Giridde karışıklık (Baştarafr 1 inci «ohifede) miştir. sine dair takibptı durdurmuştur. Cumhur Başkanlığı köşkünü arıyor; Bugün Grıdde NATO'nun blr üssünde miştir. Arab Izzet Paşa Şamda rüşvetle tan sonra mühim karışıklık çıkmakarışıklık çıkmıştır. Kıbrista Ikl Hum Bu arada Duncan Eaüentine, has Yalnız Bakanlığın bu çekildeki yahud saraymı... Sormuyonım. Elmeshur olmuş Holo Paşanın oğlu , dığın bildirmiştir. Yalnız bazı tedhlşçinln !dpm edilmeîeri üzenne müdahalesi de avukatlar arasmda ü bette öyle bir bina, bana kendini tadur. Beyrutta Fransız Kolejinde oku : yerlerde bombalar atılmı?, bir İn Yun^nlı Işçiler crrev yapmışlar ve İn talığını ileri sürerek Robert Koleje züntO yaratmıştır. nıtacak. Seksen, yüz adım gittikten muş., Istanbula gelerek hafiyeîiğe in giliz a§:r surette yaraknmıştır. Po giHz aleyhtarı jrSrterllerde bulunmuş uğ'pmamaktadır. sonra alçak duvarlı bir bahçeye girTstanbul 8vuk«tlannın takriri Diğer taraftan hâdise ile alâkalı tisab etmiştiT. Serkl Doıjanda md ! lis, nümayişçüeri cop kullanarak lardır dik. Taş bir keçi yolu. Geçtik. Dik olan Millî Eğitim Bakanı Ahmed Öreddedüdi Atinadakl yabancılar korku içlnde zel, mektebin dahilî bir meselesi olhimce bir zatm paltosunun cebinden dağıtmıştır. Bazı hâkimlerin Bakanlıkça emek duruşlu bir asker beni selâmladı. Her dirler. Bunlara tehdid mektublan gelbir mektub ve bir cüzdan aşırmış, zaman gibi: maktan çıkan boyknt hâdisesi hakkın Atinada kanşıklık devam ediyor fakat yakalanmıştır. Hîfiyeüği yü Atina 10 (R.) Dün ciddl karışık ırektedir B'r tns:'ız diplomatı »Yunan da tahkikat yapılmasuıı bildirmiştir. liye sevki muamelesinin tetkiki için Şalom!. hükumetl vazlyete hâklm olamıyor haBaro Umuml Hevetinin fevkalâde zünden ticaret mahkemesi reisi ol Mslara sahne olan Atinsda bugıin de yatımız emnlyette de?ll.. demlstir. Ted Dün Koleje giden Maarif MüfettişleDedim ve yürüdük. Solda bir tahta toplantıva c?5ırılmasını içteven ve muştu. Meşhur falcı Ebülhüdanın nümayisler yapılmıştır. Kıbrista ikl ted hisçilertn yabancılılan kaçırmak iste ri, hazırladıkları raporu bugün AnBarova kavıdlı alrmırtan fazla avu ve basık bina. Geniş bir kapı. Küçük desteklemesi ile sarayda i§ bulmuş, h:şçinın idam edildlklerin« dalr haber diklerine <1»'r ^ayialar dolsşmaktadır. karaya göndereceklerdir. kat tprafindsn imzalanmış olan tak bir otel holüne benziyor. Esmer, bajı Abdülhamidin maiyetine girmiştir. Atina radyo^u tarafından verillnce ta Bu Inçiliz dlpolnntı, evirirı 2S poîi? rir Baro tdare Hevetince tetkik edil açık bir gene subay. Hariciyeden olan lebeler nümay:ş yapmışlar ve poüsle tarafmdan konınmakta o!du*unu söyAbdüihamid müteaddid defalar: mi'îtir. Bu tskririn ihtlva etti&i mu rehberim hemen tanıştırdı: len.lstlr. Memleketimde İzzet gibi bir çarpışmışlardır. Cumhur Başkanımızın yaveri! cib sebeb, Avukatlık Kanununun uDiâer taraftan bu hâdiseler ve bilKomuristler Atınada duruma hâklm •damım varmış da niçın haberim ol Şalom!. hassa dünkü nümayişlerde 7 klşlnin öl oln.ak lçln tahrlkâtı arttırmaya çalışmım! heyetin fonksivonlannı tesbit Diamış, ben asıl böyle bir adam arı mesi ve 200 e vakın klmsenin de yaraVe ibranice teşekkür ettim: eden 63. maddesinde v?r"h seb=bler yordum. Bu kadar yakınımda oldu lanması Iktidara karşı muhalefetln çok maktadırlar. Todaraba... mevanında bulunmad'Şından idare İngiltere ile miin'sebetler ğunu neden kimse haber vermedi, sert hücumlar yapmasına yol açmıştır. Kabui defterı duruyordu. lsaret etheyetl, Baro Umum! Heyetinin fevkesilecek mi? Yunan muhalefet partileri bu aktam dermiş. 43. üncü devre Levazım, tstihkâm kalâde toplantıya davetine mahal ol tiler; imzaladım ve içeri girdik. BuAtina 10 (R.) Bu akşsm Atina radİzzet, Sadrazam Halıl Rifat Paşayı muştsrek bir beyanname yayınlamışlar rası, raflarında kitablar, duvarlarında ve nümayislerde kan dökülmesinden yosur.un spikeri tngiltere aleyhinde «ok Süvari Yedek Subay Okulunu bitiren mndıSına karar vermiştfr. Çekiştirmekle işe başlamış, faknt muyağlı ve suluboya tablolar bulunan hukumetln mesul olduîunu Han ederek agır b'r konuşma yapmıa ve Londra İle talebelere dün tstihkâm Okulunda Baronun bu rpd V»r»i "ırerinp tak bir giriî odası. Onu da geçtilc Bir vaffak olamamıştı, yalnız Saıd Paşayı Karamanlis'in lstifasını lstemlşlerdlr. siyast nünasebetlerin kesilmesi lâzırn diplomalan tevzi edilmiştir. riri veren avtıîtatlar, hadise zikret salon. Geniş, ferah. Duvarları sarı ciYıldızda tehdid etmiş, trgiliz sefare Muhalefet partlleri üderlerinin Krala geldf , söv'en'ist r Spıker demiştlr ki. Merasime tstiklâl Marşı ile başlantine ilticaya mecbur eylemişti. Daha da bosvurriuklar! ve Karamanlis'in az «Artık Infriü? tmparatoluîuna thtiyacı mış. Levazım ve Maliye Okulu Ko meden 60 imzalı yenl bir müracaatte lâiı tahta. n'z yok. munasebetler) keselim.» bulunarak Baronun fevksipde tonlan»onra Ebülhüdayı bila gammazladı. llri htedikierl ilâve edllmektedlr. Zaten bu binanın neresine baktımDiğer Uraftan tefsirci Arrerıka aley mutanı TuSgeneral Fevîi Göksaltık tıya çağırılmasinı tekrar Istemtslerdir. sa hep tahta. Kapı da yok. < Ancak O bile Padişaha: Karamanüs hükume".nln tc tî'er! Babir konuşma yapmıştır. Bir talebemedhalden itibaren bu tahta bara Efendimiz, İzzet öyle ;ıhlâksız kanı ise bu akşam bir tebliğ neşreüniş hinde de knr>u«mıi5nır. nin. Komutana verdiği cevabdan sonAt:na radyoîu bu gecekl kayı iki eşit kısma ayıran bir boşluk dır ki bir gün sizi, vatanı bile satar, ve dünkü nümaylşleri komunlıtlerin Yunanhları Ingiltereden nesriyatında, ra her okulun Komutanı mezunlara lntikam alvar. Tâ ileride bir koltukta, açık renk herkese hıyanet eder, Padişaha bu tahrik ettiklerinl ve kan dökülrnesine mak Için «nnd lcrrpve.. d davet etmıs ; dialomalarını dağıtmıştır. burlarm sebebiyet verdlklerinl blldire kurşun! elbisell, yaşlıca bir zat otuadanu niçin yanında tutuyorsun de nrhştir. ve hattâ Yunanh genclerin and lcmeye Levazım Okulundan 256, tstihkamruyor. önOnde bir kitab var. jniştl de gene sürememişti. Abdülha Önümüzdekl günlerde Yunan P»rlâ b=ışladıklarını da bildlmıistir. Sp'ker dan 240. Süvariden 106 yedek subay Beni görünce ayağa kalktı. Dik dumidin akıl hocası idi. Rus sefirinden mer.tosunda çok sert tartışmalar olaca IngüizJerden •k8t>pklpr» dıye bahset me7un olmuştur. fflajtarafi 1 »nct ruyordu. Boylu, geniş omuzlu, levend Yıldızda odasında tokatlanmn, fakat £ı anla;ı!maktadır. Muhalefet blrlesmlj mlştir. Her üç okulun mezunlan 5§!eden muvazi olarak, tstanbul Gümrük bir adam. Yüzü ciddî. Açık renk keAtina radyosunun, tngillzler aleyhînbunu da hazmetmişti. SaraıJa küçük ve Karamanlis hükümetine ad«mi itlmad : önce Cumhuriyet âbidesîne çelenk Muhafaza Başmüdürlüğü de kadro narlı gözlüklerinin arkasından mabir odada oturur, yer, içer, çalışırdı. o\"u verilmeyni istemist r. Bununla ilgill de açıkea tahrikatta bulunması. bura koymuşlardır. sunu bir misli artınp bu gibi hâdi vi, zeki iki göz bakıyordu. Hemen eAcele yemek yer, bir kaç lokma ile b'r teklif Meclije getlrilecektir. Muha dakl tngiliz kolonlsinln korkusunu daha lini uzattı. Sıktım. Yumuşak, sıcak lefet partileri, Yunan hdkumetinin Kıb da arttırmıstır. Clddl hâdiseler çıkmaUcsksavar oknlnnda seleri azaltmağa karar venniftir doyardı. Hr kim, hangi saatte «araya rısta ik! tedh!şc!r!n ldsrn edilmeîerine jından korkulmpktadır. 4310 uncu devre Uçnksavar Yedek Ankarada ve jehrimlzde bart ayın bir el. Dalre şeklinde konmus dört, gelse İzreti karsısında bulurdu. tm I ır.ânl olamadığını ve Atinada da kan Bugün Yunan basını ağıı blrliği yabeş koltuğun ortasında duran basit parâtorluğun bi'tün nişanlamu aldı. | dökülmesine sebebiyet verdiğinl kay parak İngiltere ile siyasi münasebetle Subay mezıınlannın diploma tevzi da açılmış olan muhafaza memur ve tabil, tahta masanm medhale yamerasiml de dün saat 15 te yapılmısMeşrutiyet inkılâbile Avrupaya kaçü. detmektedirler. luğu imtihanında kaıananlar bu kın köşesindekini bana gösterdi. Orln derhal kesilmesini istemektedir. tır. Mısırda oldü. İstiklâl Marsını müteakıb Okul Ko günlerde kadroya almarak derhal turdum. O da karşıdan gelip yanunDiğer saray erkânı içinde Ragıb daki koltuğa yerleşti. Mütareke zamutanı Tufeeneral trfan Alptekin bir vazifeye başlablacaklardır. manmda İstanbula gelip hayatımıza Paşa, Fehim Paşa Serhafiye Ahmed Öğrendiğimize göre, Denizyollan karLşmış beyaz Ruslann türkçesini ukomı<ma vapmıstır Bir talebenin cePaşa mühimdir. vabmdan sonra okul mezunlanna tşletmesi gemilerinde umumiyetle zaktan hatırlatır bir söyleyisle: Bunlardan Fehim Paşa Esvabcı diplom>lan verilmlştir. küçük çapta, armatör şileplerinde Sefa geldiniz, dedl. tsraele bu «k îsmet Beyin oğludur. Sarayda büyüİ7mirde yapılan tören ise genis mikyasta kaçak eşyanm gel'siniz mi? müş. Harbiyeden zadegân sınıfından (Baştarafi 1 >nc vnh'fcdc) tzmir 10 I» a.) M11II Müdafaa Veçahşıldığı Böyle olduğunu söyledikten sonra Yüzbnşılıkla çıkmış. Padışahın •.iveri ' arasına sokulmuştur. Bu arada Kir oyuncunun yaptıklan bir faule bir VftTeti tTmlr Temsll Bürosundan blldl memlekete sokulmağa anlaşılmıştır. Ancak, yolcu gemi bir avdır gezdigim bu küçük memleolmuş, yirmi beş yaşında Pa^a ol kor İnciyan adında biri tarafından dirsek hareketile mukabelede bulu rilmistir: muş, namuslu adamları sürdürmüş, itilen yaşlı kadm yere vuvarlanmıştır. nan Modasporlu Turanı maçın ha43 üncll dBnem Ulastırma Yedek Su lerinde bu çeşid vak'alann daha ketteki büyük yapıct gayreti hayranhalka kan kusturmuştur. Meşrutiyeti Fenalaşan kadın koma halinde Cer kemi Tevfik Artun sahadan ihrac et bavHrı. bufrün Ulaçtırma Okuhında ya sık \rukua geldiği de alâkalı makam lıkla seyrettiğimi anlattım, bunu bamüt»akıb Bursadan kaçarken yakala rahpasa hastanesine kaldınlmış ve miştir. Daha evvelce de Haşim ha pılan bir meTaslm'e. sanlı ordumuzun larca tesbit edilmiştir. Yolcu gemisi çaran bir devletin başında bulunduğu için kendisini tebrik etmeme munarak halk tarafından linç edilmktir. tedavi altma almmışsa da kurtanla kemler tarafından ihrac edılmiş, fa «iinnns k"tı1*n!«1ard!r. ve şileplerle yurda getirilen kaçak ] saadelerini rica ettim. Dediklerimi THrepde harır bulunnn davetliler taSarayın musshibleri Gar.i Ağa, Ha mıyarak ölmüştür. STIÇIU yakalanrmş mallaruı kıymeti tutulan istatistik dikkatle dinlerken bu ciddi yüz pemkat itlraz neticesinde tekrar oyuna rafınrian Y?dcV Pubavlara diplomalan fiz Behram Ağp. Cevher Ağa, Nadir hrkkında tahkikata başlanıruştır. almmıştır.. Bu karar karsısında Mo ve bu arada. eSltlm devre'iid» bnsarı lere nazaran, senede 1 milyon lira beleşiyor, mavi gözlerin içi hazla doAğa. Padişahın bütün hususiyetlerine luyordu. Sözlerim arasmda üç bin daspor takımı sahadan çekilmis ve eöîteren okul birlncl. iklncl ve üçün yı bulmaktadır. vâkrf klmselerdi. Abdüîhamid devri, aynı zaraanda da Turkiye şampiyo ri «'«A h^dive^r verilmiçtîr. Gümrük Muhafaza Başmüdür yıl süren vatan hasreti devresi tâbiri bir çok klmselerîn saray etrafmda Bir köylü, yeğenini öldürdü Yedek Subiy mar»ınm söylenmesl ve geçmiştl. Memleketi hakkmdaki götoplanıp istikbal beklediği bir devirdi. ' Tokad, 10 (TelefonUO Merkeze nasını terketmiştir. Eenc t»?mrnler'n v«ntık!»rı eedd res lüğü memlekete sokulmaÇa çalışı rüşlerime teşekkür ettikten sonra Bu hâdiseyi müteakıb bir basın top m'n''?n sonrs mfTn^rvr son verilmtoir lan tabanca ve tabanca merrnileri şunları söyledi: bağlı Beşören köyüade Hamdi Sansar YARIN üzerinde hassasiyetle durmaktadır. I adında bir köylü, yeğeni 25 yaşında lantısı yapon Modaspor idareeileri Pek üç bin değil. Romalılarm Son bir sene içinde İtalya menşeli gelişinden, bundan maada tslâm iski Arifi filinta Ue öldürmüştür. îd hskem Ttvfik Artuna maçtan önce Abdülhamid ve Mithat Paşa I diaya göre. cinayete sebeb, Arifin itirazda bulunduklarını söylemi?ler , Büyük şehirlerimiz arasmda 50.000 aded tabanca mermisi mu tilâsmdan, 647 den sonra da burada ; serkeşliâi olmuştur. Arifin köyde da dir. daima bir Yahudi Komünotesi mevsadere edilmiştir. Bu durum kar?ısında Merkez Ko telefor ve telgraf muhabere ima tabanca ile gezdiği, şunu bunu Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı cud olmuştur. Musallibîn (Haçlılar tehdid ettiği. hattâ, bu halinden ba mitesi bugtln saat 16 da. Federasyon veya EhliSalib demiyordu^ zamanuıMaarif Vekili Fransaya nın kaçakçılığı önlemek maksadile, da daha az, fakat her zaman bu Koimkânlan arttınlıyor basınm bile şikâyetçi olduğu ileri ise 17 de birer toplantı yaparak hâ | yabancı sulara işleyen gemilere bi münofe vardı. Demek üç bin yıl dedavet edildi sürülmektedir. Hamdi Sansar adalete diseyi gözden geçireceklerdir. Ankara 10 (Telefonla) Posta Telteslim olmuştur. Gecenin ikinci karşılaşmapında Ga graf ve Telefon Idare<=i uzun vadeli iş rer gümrük muhafaza memuru ve fll, 1300 yıl kadar bir ayrılık. Fakat Ankara, 10 (THA> Haber alındı latasaray. Izmir Karşıyaka takımını 1 programının tatbiklne hızU devam et rilmesi hususunda yakında teblı muhakkaktır ki. bu memleket hiç bir Jfına göre, Maarif Vekili Ahmed Özel Halısının çalındığinı. hırsız fcat yapması kuvvetle muhtemeldir. zaman Yahudisiz kalmamıştır. Eiı teh S459 mağlub etmiştir. Maçıi ilk dev mektedlr. Fransız hükumetl tarafından Franyakalanmca öğrenmiş resi 3622 Galatasaray lehine bitmiş IzmırIstanbulAnkara ve Sıvasarasır Bu da yukanda bahsedildiği ^ibi likeli zamanlarda bile Yahudiler, bu saya davet olunmuş ve bu davet VePolls, Tuncay Coşar ve Rüşıü Özer tir. da ?eh:r>rarası telefon ve teigraf muha kadronun genişletihnesinden sonra toprakları terketmemişlerdir. kü tarafından kabul edilmiştir. adhırında İkl hırsız yukalamış Te bu Sayuı Cumhur Başkanı doğru söybere imkânlarını büyuk ölçüde arttıraMaarif Vekîli Ahmed Özele Müşte y.k bir taban h»l:sı ele geclrmiştir. cak olan ve Türkiyede ilk defa tesis mümkün olacaktır, Denizcilik Ban lüyordu. Fakat beni tashih etmiyorjar Osman Faruk Verimer'in refakat E'e gecea taban balısıııın, Bpyazıdda Izmir Radyosunun dalgası edilen «r?dyoling» si^temlerının muka kası üst makaTiları da Gümrük ve du. Çünkü Yahudi milletinden değıl, •OfinctUrk caddeslnde Sirvanizâde soedeceği bildirilmektedir. velesı bugaıı saat 17 de P. T. T. Umum İnhisarlar Bakanlığı ile temasa geç Yahudi Devletinden bahsediyordum. kağında 19 nınnaralı eFthııIIah YıldıMildnrh.tü binasmda müteahhld Fransız mstir. Kaç?kcıhk'a bu yolda mü Nitekim sözleri birtikten sonra kengene değişiyor Süne mücadelesincîe Diyar rırnın evinden çalındığı anlasılmışS. F. R. firraası mümessili P. Desgrets tır. Ev sahibi, halısınırı çalındığını antzmir 10 (Telefonla> Bundan 10 du Lau ile P. T. T. Umum Mudüru cadele iırpsmdn. eümrük muhafr.za difine söylediSm zaman fikrimi nezac"k dun halı kendisine teslim edll I gün evvel alınan bir kararla dalga Cahid Akyar arasında İm2alanmıstır memurlarınm yabancı memleket ketle tasdik etti. bakır çif tçileri rekor kırdılar dlğl raman öŞrenmiş ve hsyretler lçln uzunluğunu değiştiren Izmir radyosu Bunlar konuşulurken, bizim evlâdlerde alınan tedbirleri görmek PUDiyarb3kır 10 cTelefonla 2 hafta de kalmıştır îınza merasiminde, Münakalât Vekili içensmde Diyarbakır çiftçileri tarlaaynı metrede başka kuvvetli istas Arif Demlrer. Frar.sız Sefaretl Muste retile de bilgilerini gersişletebile hklarımıza pek benzer bir gene kız, basit bir tepsi içinde üç bardak solarında toplamıj oldukları s^aneye karyonlar bulunduğu için rahaîça dm çarı, Devlet Demiryolları Umum Mü cekleri alâkahlarca beürtilmektedir. ğuk su, üç mavi fincanda üç alaturka Iilık. mücadele reisllğlnden 1 milyon lenememekteydi. Bu mevzuda ya j düru Safa Yalçuk. P. T. T. dalre relsİZZ bin 448 hra 30 kıırus a!:nak surteile Dr. HAFIZ CEMAL Dısarıdan gelen eşvanıs sadece kahve getirdi. Kibar ev sahibi: pılan bir çok şikâyetler gözönünde |leri ile basın te*n<:lcileri hazır bulun Buyurumız!. rekor kırmışbrdır. muayene momuru tarafından konDahiliye Miitehassısı tutularak radyonun bayram sabahın muştur. ZNU tüne mücadelesine bu ayın 20 Deyince suyu içtim ve kahveyi de Umum Müdürlük. ayrıca, Istanbul dan itibaren eski dalga uzunluğu clan ?ehririn telefon hi)'f eni de 210 bin trolur.un do*urdu*u aksaklıklar ua içmeğe başladım. Oturmamız. bir ReLOKMAN HEKİM dnde 30 uçakia başlanacaktır. Bıhndlği dikkate almmıştır. Bu baklTdan isicumhur kabulü olduğunu bana ugibl kftylülerden Eünenln kllosu 50 liraDinvanvolu 104 Tel: 22 23 98 j 45. 45 metreye dönmesi kararlaştırıl aboneye çıkarmak için bugvınlerde yeni gümrük ksnunu ile yalnız musyene nutturmuş, olgun ve kâmil bir insadan satın alırjnakta idi. mıştır. blr aniaşma yapacaktır. memurlarına verilm;5 olan kontro! nın yazlık evinde kahve içerek yasalâhiyeti. muhafaaz memurlarma pılan bir sohbet hissini vermeğe başda teşmil edüecektir. Bu mevzudî lamıştı. Söz, Türk diline geçti. Sayın Benkanunda yapılacak tadilât hazırb^ı nı deruhde eden komisyon Güm Zvi 1912 de îstanbula gelmiş. Hiç rük ve İnhisarlar Bakanhğında ça türkçe bilmiyormuş. Üç, dört ayda dilimizi öğrenmiş ve Hukuk FakülIlsmağa başlamıstır. tesine devama baslamış. 1913 sonuna Aldıgımız malumata göre. hava kadar da orada okumuş. Birinci Dün ve deniz yclu ile bir senede vasatî ya Harbi başmda Türkiyeden ayrılOPON, baş, diş, adale, sfnlr, olarak 1 milyon Türk lirası değe mış. Bizim, eski harfleri değiştirdigimizden, hattâ Osmanlı lehçesini daromatizma siyatik ve lumbago rinde kaçak eşyanın memleketimi ha millileştirdiâimizden överek bahze sokulmasma teşebbüs edilmek setti. Zaten kendisi kuvvetli bir fiağrılarına karşı faydalıdır. tedir. Bazı yollarla yurda giren ma lolog. Bu konuda eserleri var. Yeni hn miktan tabiatile mechul ise de harfler sayesinde bizde okuma yazSagiık mevzuunda ailenin en yakın dos'bunu'n da bir hayli yekun turtuğu manın kolaylaşmış «lacağmı söyletunurt doktorunuz olduğunu unutmayınız anlaşılmaktadır. Önümüzdeki ay dikten sonra bu nisbetin ne sularda lann seyahat mevsimi olması dola olduğunu sordu, yüzde elliye varmakta oîdugunu söyleyince. eskiden yısile, yoîcuların yurda dönüşle bu nisbetin yüzde altı, yedi oluşunu rinde daha sıkl b'r gümrük ırma hatu"ladı ve hatırlattı. yenesine tâbi tutulmalan içi'n alâIbraniceyi millî bir dil olarak kakah makamlarca veni bir tamimde bul etmelerinin. tsraele muhtelif dil bulunulduğu da öğreniLmiştir. konuşarak gelen türlü menşeli YaGümrök ve İnhisarlar Bakanlığı hudileri müşterek hayata hazırlamn yukarıds bahsettiSimiz Snleyici madaki zaruretten doğduğunu, BenYahuda'nm büyük bir himmetle bir tedbirleri almasile bu sene kaçak lugat yaptığmı. ondan gonra da koçılık hâd'selerinin nisbeten azala misyonlar halinde çahşıhp bunun GÜNDE 6 ADETE KADAR ALINABİLİR cağı tahmin edilmektedir. zenginleştirildiğini açıkladı. YahudiCenab OZA\KAN lerin dil bakımından îrlandalılara Devlet Başkanı Ben Zvi ile mülâkaî Yazan: Hasan Âli Yöcel Marn'ne Carol ile kocası den Ankaraya gitliier Abdülftâmid devri ricali Kıbrista iki tedhişçi dün sabah idâm edüdiler Robert Kolejdeki öğrenci boykolu devam ediyor Yeni yedek subay larımız Kaçakçılığa karşı yeni tedbirler alınıyor Kahve yüzünden bir Baskethol şampiyonakadın öldü sında hâdise BAŞ AGRILARINA KARŞI ON Fransız film yıldızı Martine Carol ile kocası tanjnmış rejisör Christiaa Jagues, dün saat 11 de Hilton «telin^e bh basın toplantısı yapmıslardır. Karıkooa sanatkârlar, Fraasn filmlerinin sürümlerini arttırmak gayesile 80 günlük bir dünya aeyabenzediğini söyleyen Devlet Başkanı, hatine çıkmışlar ve ilk merhale olaIrlandalılarm milli dillerini okullarda rak Türkiyeye uğramışlardır. oktıttukları halde aralarında konuşChristian Jagues. seksapeîte katfın madıklarını, umumî hayatU ingiliz yıldıılarm muvaffakıyetlerl üzeriBdeld ceyi kullandıkJarıru, bu bakımdan tesirleri etrafında sorulan bir su»le ceYahudilerin bu meseleyi tamam hal vrben, < Fılmde. elinde makinell taban» letmis olduklarını iftihar gösteren bir ca bulunan bir gar.gster yerlne çırıl çıp» lak bir ksdın gdrmeyi tetdh ederim» eda ile tafsil etti. Sayın BenZvi'nln, bana söylen dem stir. Seksape'e olan zaafın. memleketlere tlâv» eden diğine göre, yirml dakikalık vakti Christlan gore değist'ğini İngllterede, Japues, meselâ varken zaman ilerliyordu. Berabe bir k'dm yıldıı için bunsuı sâhrct* rimde olan hariciye memurunun yü kavuşmanın hemen henıen fankâıuız züne bakıyordum. Bir çok kabul ve oldugufu s6zl«r1ne ilâve *tmlçtir. mülâkatlan ve bir o kadar işi olChr'çtlan JaeuM'in verdiŞİ maHtraata ması tabit bir devlet adamını fazla göre. dostları kerdlisne. Ttırkiyede blr rahatsız etmekten çekiniyordum. Ni fi!m çevirmesi •ek!1fir>de btılunmuşlartekim kabul defterinl Imzalarken <3T. Fakat m'tkemmel bir mevzu bulamabenden önce aynı günde zlyarete gel dıfından işe bKSlıyaTnnmıstır. Zir». miş olanlar bulunduğunu isimleri Turk Fransız tşbirüfi netleestBde hlzasına koydukları tarihlerden anla meyd^na getirüeeek bir fihnln, evvelmıştım. Halbukl Ctımhur Başkanı ye emirde z mi!!«ti. ^c.ra da biltiln dünyayı kosröm ni bir bahis açtı: Yahudi muhacir ve tatmln ermesi !5zımdır. Eski fllmiere dekorlarla oyn?nan tarih! leri ve İsraelden giden Arablar me rafbetin azaldıfını acıklıyan tamnmıg selesi. rejisöz. orii.nal fikirlerl olan herkest, Biz, diyordu, 1948 denberi mem bunları nçıklamağa davet eün'îtîr. lekete 700.000 Yahudi yerleştirdik. Mavi bir tayyör piyen Martin» Carol, Onlara iş verdik, onlan çalıstudık, genç bir kız iken jdealinin hsstabtkıcıhk bundan maada onlara lisan öğrettik, olduğunu söylenıiştir. Ayrıca Türlriyede, okuttuk. Halbuki bize göre 400, en çok tpssvvur etmedi*! renk ve fevktlâdeligi 500 bin, onlara 800, hattâ 900 bin A buldugunu zikretmlşUr. Müşterek basın toplantısında. gazeted rab, Filistinden gittiler.. Emir ElHüseyin Müfti, Almanlarla, Hitler'le ve foto muhablrtnden tfyEde. M«rtin« beraber olmuştu. O zamanlar. bir Carol"un hanımh erkekH hayranttn hafta sonra Filistıne geri dönecekle stlonu doldıırmuş. ba^ın mpnsubld rini soyleyerek Arabları memleketi vazifelerini Ifada . corluk çekmistrr. terketmeğe teşvik etmişti. 400 bin ve Martine Ciroi ve Christisn J*gu«a, 13 fala» ya 800 bin, adedin ehemmiyeti yok; saathazırte. saat 21.15 te verilecek Ankada bulurunak üzere uçakia kaç olursa olsun, bu Arablar boş du rsya gitmijlerdir. ruyorlar, işlettirilmiyorlar. Onlar BirAnkarada leşmiş Milletlerden yardım da görüAnkara, 10 (Telefonla1) Martin* yorlar. Biz, böyle bir yardım görme Carol ve eşi, bugün Ankaraya geldık. Yalnız (kaynak kelimesini bula mişlerdir. Fransız Büyük ElçİKİ btt madı, ibranicesini sordu ve cuımtyi akşam elçilikte sanatkârlar fereâne, şoyle tamamladı) kendi kaynakları bir kokteyl vermiştir. ToplantKİ» mızdan istifade ettik. Fakat bu isi Devlet Bakanı Celâl Yardımcı ve eşi, muvafiakıyete götürdük. Türkiye bazı milleU'ckilleri, Güzel Sanatlar mübadelede bir milyon muhacir aldı. Umum Müdurü, Konservatuar MüHiç kimseden, hiç bir yardım görme dürü, gazeteciler ve şehrin ileri den onları memlekete yerleştirdi. A gelen bir kısım sahsiyetlert hanr rablar, niçin bu işi yapmıyorlar? bulunrnuşlardır. Devlet Bagkanı, hatırımda kaldığı Kokteylden sonra Buyiik sir.em*di kadarile naklettiğim bu sözleri soy bir gala verilmis misafir sanatkâria. lerken bundan önceki sâkın adam rm da hazır buiunduklan bu galada değildi. Hararetlenmiş, daha da can Martine Carolun bazı filmleri göst*. lanmış; göğsünü kabartarak, elini eli rilıniştir. min üstüne koyarak konuşuyordu. Zihnlndeki en mühim meselelerden birinin Arab muhacirleri işi olduğunda süphe yoktu. Nezaketini fena kullanmaktan çekinerek kendisine beni iyi kabullerinden dolayı teşekkür ettim ve kalktık. Kanadlı kapıfi olmıyan daha içerideki ve son sa(Bastarah 1 incı sahifede) iona doğru yürüdü. Tabil, kendisini Genel Müdurü Kamuran GSrgün, f«takib ettim. neraller, E.T.T. Müdür muavini SafBurada bir toplantı vardı. Sıcak fet Gürtav, şirket mümessilleri v« memleketlere uygun, hafif kıyafetle kalabalık bir davetli kütlesj hazır burile beş, altı erkek ve orla boylu bir iunmuştur. hanım vardı. Devlet Başkanı Madam Vall ookayın gfindercU^l mtaa] .SaBen Zvi'ye beni tanıtU. Konuşarak dat Erkoğlu tarafından okunmus. mtl medhale kadar geldik. Medhalin ka teakıben Prof. Kâmuran Gorgün »» pısız kapısı üstünde büyük bir lsrael şlrket rpüdurn kısa blrer konuşma y»p arması vardı. «Ben de biraz türkçe mışlardır. Daha sonra tonda] 41etl böl bilirim» diyerek misaürinin dilinde ge kutn&ndanı tarafından u^urla al. konuşmak nezaketinde bulunan Ba m«ı dl!e411e harekete geçlrtlmlçtlr. Blldlrildığine göre, TTalrya bavallsl yan Başkan: memleketlmlEin 1 numaralı petroı b61 Bunu okul çocukları yaptı ve bi gesl addedllmektedlr. Tapılan tetUkze hediye ettiler, dedi. Gördüğünüz !er neticesinde Romanya petrollertnllı parlak, sarı işlemeler, samarl' çöpftn menşelnln bu bölgede bulunduğu an dendir. Bizim için altından daha kıy (aşılmıştır. Bu sebeble yabancı senna yeyl teşvik kanunundan faydalanarak metli. Cumhur Başkanı yaşımı sordu. 58 Trakyada petrol arama imUyaa lat dünyanm en buyük petrol şlrkeUarl olduğunu söyleyince: arasında mUcadele mevzuu olmus, n« Ben sizden on dört ya» daha tlcede Luleburgaz Te clvar.nda petrol büyüğüm. Politikada değilsiniz, de arama imtiyazı İstanbul Ubll gaı 11. ğil mi? Daha gencsiniz, döncbilirsi mlted şlrketlne Tertlmlstlr. Bu bolganın doğu ve batısında da arama lmtt. nlz, dedi ve ilâve etti: Dünya Devlet Reisleri içinde be yazı Shail ve Ksso kumpanyalarına tanim gibi türkçe bilen var mı, acaba? nınmıştır. Ayrıca blr Danlmarka • tn Bununla Türklere yakınlığmı açıkla glllz şlrkettne de arama ruhsatı »«11aıesl muhte.ııe'.dır. mak vesilesmi buldu ve dustluğundan Diğer uç !;irketln gene bahsetti. Kendisine ve saym bayana sondaj ameUyeîerineönümusdeklögrenll glrlşeceği ivi kabu'Ieind'n dolayı teşekkür et mıştlr. tim, ayrıldık. A\TII taş patikadan çıHâ'.eıı İstanbul tabli gaz llmited or kıyorduk. Tahta srayın yeşil dışmı taklıgı lflO bin hektar ruhsat sahast seyrediyordum. BenZvi, buradan dahlllnde sonöa] ame.ıyeslne devam et biraz ileride küçük bir kulübede 30 mektedlr. Bu sahanın gravlmetre »a yıl yaşamış. Dört yıl önce Başkan manyetometre etüdiert tamamlanmıs olunca bu kulübeden çıkmak isteme tır. Başlanan sondajlardan beklenen nerıce Trakyamn Jeolojlsl hatckmda miş. Sonra bu tahta binayı yapmış kat î raalumat edlnmefetır. İlk olarak lar. Arkadaki apartımanda da üç 400500 metreye kadar lnüecektir. odalı bir dairesi varmış. Orası ua Tne Ralph M. Parsons Company Bat evi. İstiklâl Harbinde dövüşürken rn.in Raflne lnşaatını yap^ıış olan fir» ölen çocuklarını kaybetmiş bu acıh madır ana babayı düşünerek dar yoldan Aynı saha dRhlünde tabll gac tabaka :ar:::i da r35'an v a sı muhtemeldlr. caddeye çıktım. Ttknlsyenler Tr.ikjada rengln petrol dam.Tlarına rart,..manın bü\ük blr la tiniil dahuiıvle bulundugunu ve üKolejdeki atletizm mıdlı olduklarmı belirtmeîitedlrler. Aynı şlrket bllâhare tstanbulcıa pet müsabakası rol ve tatii ga^ı tiisTlye edecek refi^e Dün saat 15.30 da Robert Kole] sa ler ve dlğer teslsler kuracaktır. Tesls hasında Robert Kole], Kabataş ve De ler i?:n lü?umlu malzeme Amerikadan rllz, Ast Subay okulları arasında çe gemllere pejderpey yüSletilmektedır. şldll atîetlzm musabakaları yaoılmış Düne kadar blr milyon doiarlık maltır. Robert Kolejln an'ânevl spor gu zeme gönderünüştir. nüne hazırlık olmafc Uzere yapılan yaE.T.T. İdareslnln lstlrakile kurulan nşmalarda. Robert Kole] 75 puanla bi İstanbul tabll gaz Ltd. Şlrketi Türklye rlncl, Kabataş Llsesl 33 puanla lkmcl pe;rol!erl anonlm ortaklığı haıiç, Tür Denlz Ast. Subay okulu da 16 puanla klyeae ilk sondaj amellyeslne glrlşen üçüncü olmuşlardır. Bu arada İlhan tesekküldür.. Bllgltay (Roberı Koîej) 4 22.1.10 la TUrkiyede mevoud yeraltı servetlert Kmin Doybak'a aid 1500 metre mek nto işletılrnesl ve deger'enölrllmesl teb rekorunu 4 05 1 10 la kırmıştır. İçin şırlşllen İlk ciddl teşebbusün baDiğer taraftan Robert KoleJ bayrak şarı Ue netlcelenmesl temennl edllmek takımı, mekteb rekorutıu yenilemiş tedir. tir. Yapılan bütün yanşmalarda Robert KİP KoleJ blrlncl Te Kabataş Llsesl de ikinci gelmlşlerdlr. Lüleburgazda petrol sondajına başlandı Rampla maçlannm biletleri Beşşiktaşm davetlisi olarak şehrimize gelecek olan Uruguayın Rampla jünior futbol takırmnın pazartesi günü yapacağı maç için biletler şu şekilde satışa çıkarılacaktır. Numaralı bilet 7.5 lira, Kapah 3 lira, açık 2 lira ve duhuliye de 1 liradır. : bcri DpKTOR ve SNÎlltTvi HastabkLu Tarık Ziya Kırbâkari 300 LİRA VADELİ 100 LÎRA VADESİZ HESAB AÇANLARA ZARÎF BAYRAM HÂTIRALA RI 1956 PLÂNIMIZA DAHİL 12 BAHGELİ EY, 6 ŞİRİN VİLIİ ve 300.000 LİRALIfC PARA İKRAMİYELERİ NiŞANTAŞI o Aj n:ıınız EMRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA HESÂB AÇANLAR İÇİN HUSUSi BİR D O 31 Mayıs Keşidemizde 3 BAHÇELİ EV ve 25.000 Liralık Muhfelif Para İkram iyelerl U BA BAHÇELİ EV K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle