14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT CUMHURtYET 11 Mayıs 195« K Vazan: ı'ASAR KEMAL \ R A C A O G L A N 13 MÜNİT FEHİ&ı )RAM KISM1: Bana Dokundun an: Tervnessee Williams Dons.d iham, Turkçetı: Sadık Balkan \1 TİYATRO Bir Melek Geçt! in: J. Bousquet H Falk: Turkçesi naz tnal; ISTANBUL BÖLL'MÜ m'ar Terzıhanesl {Yazan: Georges .ıau: Turkçesi. Mahmııd Yesari) TEVGÎLİ GOLGE (L'ombre Chere) zan: Jaeques Deval; Cevıren Mecrure evok ŞEHİR Tİ1ATB0LABI At tö«a«n »ayDoiau. Üfufun m»»lllğlnde ak blr leke kaldl. Sonra gerl dondü. Ak leke mavlde buyüdü. Sonra itiai fltede, yeşll, tâze bir çayırın ortatrnda durdu. Yayılmağa başladl. İ«te tam bu sırada, çamlarm ardından doludlzgln blr kız çıktı. At köpUrmuştü. Çayırda yayılan atı görünce atmın başmı çektl Blr tutam ot kopardı, yayılmakta olan ata doğru u»ul usuı gltmeğe. ba». lBfll. . KÜÇÜK SAHNE Yekâletler gazete okumaz mı Bir okuyucumuz, hangi âmme müesseselerinin halkm derdlerile uğraştığını sıra ile anlattıktan sonra, Vekâletlerin lâkaydlığma tee«süf ediyor. Biz de iştirak ederiz. A Mumammcr Karaca SARIK BAKAN Vodvıl 3 oerde UZ:.K ,,ıı L .r ...rıvü gellyor^a. U/.UA, ^..»aı, or^. .. tnz ıutıuu I.L oldugunu blr ttirlu keıtlremedt. ülu kayalıklardan, blr pınardan, ufkun ötmnden, çayırdan çlmenden gelen blr türkü. Durdu dinledi Turku o yeni gelen, deveyl kaldıran oğlanın »eeine benzlvordu. O sö> lüyordu. Klmblllr nerelerde »Oylüyor da esen yel alıp getlrıyor onun tetlnl... yayılmakta olan ata yaklaetı. Ar kaçmıvordu.. KUBU kucu boynunu ueatıyordu. Tuttu. Ama buna saıtı da... Bu atı blldl bll»ll at boyle kolarcacık, hemen geIlp tutulmamıştı. Kulak t«rdl, türltü dağlardan derelerden aşıp gellyordu. Bahar buguıu topraktan nasıi yeklntrae, bu turku de övI» r i k r n r J t l 'Onr«k'»n... •711 '35*. 1 ^ Ifi IV Turküye kulak vererefc geriye flondü. Tetlkt* gidlynrdu Bır yerlere raklaeıyordu Yakli*tıkç» «» ttirkü hüyUyorflu Iklndt üstü esen garBl yeil glbl blrd«n. turküvu t*m Hula£ının diblnde duydu. Atının baıını çtktt. Başınt çamlıta flotnı çeurince Kar3caoi'.âm gördü Turkuyu çagıranın o oldu?ulîu Midltl naltip butün bedenlnde blr çımg'.sm» dolastı Blr ftoç olflu Kenflislnl tutmasa at dah» attan flüsecfktl. B!rden. kfndlnde o'.maSan, agzından dOkulüverdl: « Sen hep dasiarda mı... Sen hep.. . dedl .. Sonra DUfliarı nasıl teyledlglne ktndl de âaş.ı Topârlandı. Karac»ogl»n daht karşılık rtnm»i»n oradan ueaklastı. hlh vat) 31 Mart 1956 da teplanan alelâde hissedarlar umumt heyeti «A» hisse senedlerıne "c 5 gayri safi temettü tevzıine karar vermiştır. Bu karar mucibince beher hisse senedine isabet eden 41 kuraş ve 45/00 gayri safi temettüden ^ 15 gelir vergısi tevkifatmdatı sonra kalan 35 kuruş 23/00 safi temettü 7 numaralı kuponun tevdii mukabilınde Eankanın. İstanbul, Gal.ita. Voyvoda caddesindeki idare merkezinde 1 haziran 1P5P dan itibaren tediyeye vazolunacaktır. İtalyada Nefis SELÂNİK BANKÂSI T.Â.Ş. Konak yerleri: İLÂN Garda ve Iseo gölleri, tarihî her nevi â»an nefîsesi, tabiî güzellikleri, yüksek dağlan ve birinci sınıf otellerile zengin şehir: Brescia Tafsilftt: OFFİCE NATIONAL tTALİEN DE TOURISME (ENIT) İstanbulda Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 161 No. İtalyan Ticaret Odasından ve ENTE PROVINCIALE PER IL TURİSMOBRESCIA ile bütün seyahat acentalanndan ahnabilir. İngiliz Kız Ortaokıdu Engîish High School for Girls Okulumuzun orta kısmına giriş imtihanı 19 haziran 1956 tarihinde saat 9.30 da yapılacaktır. 31 Mayıs 1956 perremhe tarihinden sonra hiç bir müracaat kabul edilmijecektir. Hususi ortaklk mukavelesile sahibi bulunduğumuz TÜRK SESİ Gazetesini müştereken ittihaz edilen kararla 25.4 1956 tarihinde kapsmış ve alâkalı müesseselere keyfıyet bildirilmiş bulunmSsına rağmen ortaklardan Atıi Sakar'ın yeniden TURK SESI gazetesini cıkartmıya başladığı ösrenilmistir. Kendisile ve gazetesile hiçbir alâka ve irtibatım olmadığı görülen luzum Ü2erine ilan olunur. Dr. Mükerrem Sarol A. Oguz Akal Okuyucularla Başbaşa> sutunu ile en çok ilgi gösteren daire. tstanbul Be.ediyesi ile ona bağlı dr.ireler. Bundan .onra sıra ile PTT. Devlet DemiryolOsmanelide sobacıbk ve tamirat işlerile meşguliim. arı. istanbul Sağlık MUriurluğü. nairen bazı kaynıakam ve belediye basDükkânıma lâzım olan malzemeyi tstanbuldan temin etanlıkları. derim. Dört gün evvel 450 kuruşa aldığım 200 mumluk. Bu sütunda daha bir çok Vekâ'.etleOptimus lüks borusuna bu defa 750 kıırus istenmistir. in. ıımum Mudnrluklerin, iktisadl devBir ihtikâr olduğumı düşünerck keyfiyeti Küçüket teşekkullcrinin alâkadar olacakları ir çok derd ve şikâyetler var. Bunpazar polis karakoluna bildirdim. Komiser tarafından: arın hiç Lnindcn cevab yok. j «Pahalı ise almayıver, bi? ne yapalım?» cevabı verildi. Merak ettığim cıhet şu: Acaba bu j Belediyeye başvurdum. yanıma terfik edilen sivil bir zevat gazeteni7İ taklbe vaklt mi buîa | memurla adı geçen mağ;:7?ya geldik. Mağaza sahibi: «Bu, mıyorlar, yoksa «adam sen de* deylp kâr haddine tâbi bir möl deüildir. Medieim fiatla sataş'kâyetlere aldırmıyoriar m ı ' Mustafa T.>şçı Sakarya C. No. 26 bilirim» dedi. Faturayı c"a 750 kurujtan doldurdu. Konservatuar konseri Kastamonu Yanımdaki memur ie cFatura verdiği için bizce 15 mayıs salı günü NOTUMUZ: yapılacak bir şey yoktur Belediye İktisad Müdürlüğüne saat 18.30 da Yeni KoSiyaset adamları hükumetl* mathu müracaat etmeklijiimiz îf.zımdır» cevabını verdi. Ben iş medi Tiyatrosunda Bos atın işbiriiğıni arzu ettlklerini soyler güç sahibi insanım, d&kikanin nazarımda büyük bir ton Senfoni Orkestrası ler Bu alâkasızlıkları. sözleri'.e niyet | solisti Vera Franees lerinin uymadıŞını pdEİertnek'edir. kıymeti vardır. bumın için daha fazla İstanbulda kalıp chil ve Fethi Kopuz tarafından piyaIrıdi hakikat olamaz! bu i;i takib edemedim. no ve keman rcsitali verilecektir. Butur. nıantıkçılar hjkikatlerinl. anAsıl anlıyamndığım cihet polis karakolu, zabıta Pazar günü Şan sinemasmda yapı cak, objekt'f umumi. küll! (insaniye memurları, kendilerine yapılan boyle bir ihbar karşıinsana veya 11 lacak olan Konservatuar konseri Bay şiimul) oiabilecekierinl. birhakikat olasında, niçin lâkayt kal^orlar Bu işler böyle takib edibir kısım insanlara gore ram dolayısile yapılmıyacaktır. mıvac.ıgım b'ldırmektedirler. lirse elbette ihtikârın t n r alınamaz. Piyaııo resitali Munevverlerimizın yuzde doksan doOsmanolı M. Kemalpaşa caddesi No: 11 kuzıı. hâlâ. fıkir hıırriyeti İle fikır ttalyan piyanisti Guıseppe PastigliSobacı Sabahaddin Yavuz ?narşisi, vicdan hürrıyeti ile vicdan one şehrimize gelerek 18 mayıs cuma esaretıni bırbirine karıştırmakta, ger NOTUMUZ : günü saat 21,15 te îtalyan Kültür çekiipi ve doğruluğu muhakkak o'.an Faturayı veren dükkân sahtbinin sarih adresi gaHeyetinde Chopin'in eserlerinden mü b r prensipe dayanmıyan. bizi birbirit teşekkil bir resital verecektir. 25 ya mlzle esaslı ve devamh olarak zetemizde mahfuzdur. şında olan genç piyanist, 1955 sene tırnııyan. tatbık sahasına koyduSumuz «İsHmlâkler kimseyi mağdur İmdadı sıhhi şoförlerinin sinde Varşovada yapılan Chopin kon zaman da en iyı. en uygıın neticeler; etmiyor» verip gayemize ulaştırmıyan ve dekurunda birinci gelmisti. dıırumları vsmlı olarak mnvaffak etmiyen şahsl Gazetemizin 16 4 936 tarihli nushaPlâk konseri İmdadı »ıhhî loförleri, memurlann sında intişar eden ^Manlfatura çarşısı veya zumrevî (kanaat) ve (inançl laAmerikan Habcrler Bürosundaki r mi7.ın ıhakikat) olibileceklerini zan ancak ikramive haklarından istifade stımlâkıne da,r» başlıklı yazı hk hakkınett.klerini. dıger haklarından hiç isti da Kmlâk vç Ist'mlâk MudurlvıSıinden: 16 mayıs ssat 18.30 da veıilecek olan netmekte. zaam etnıektedirler. fade edemediklenni yazıyorlar. Sıkmtı plâk konserinde şef Jaraslovi idare «Yapılan ı=timlâk herhmei bır cemiBu. telâfisi imkânsız o kadar büvtik sinde Prag Milli Tiyatro orkestrası bır hatadır ki. biz bıı hatayı irtikâb içinde bulunduklarından şikâyet edi yet veya teş=kkül için olmayıp Yapı tarafından Tchaikovsky'nin Kuğu ettiğımn müddetçe i?lerimızin yoluna yorlar Ynllar Kır.unur.un ve tmar piânının Gölü Bale Suiti (Swan Lake) çalına g:rmesi mılmkün de^ildir. Eğer işleriHaHç ve boya fiuııiknsı tatbilratı icabı olup lüzıtrr.lu istimlâk caktır. miz.in yoluna girmesini, yuzümuzım Denlzcülk Bar.kaBinın hlr boyı fab ve menafli umumiye kararı mevcuddur. Salı günü 18,30 daki caz konserinde gulmesini ve devamlı bir huzur. em rlkası kurmaca karar verdlglnl ve ku Mevzi'U b?hiS istimlâk Beled.yec* Modern Caz müziâine aid eserler niyet ve refih içinde gerçekten insan ru'.us yerl olarak Hnllç mıntaka«ının Emlâk \e Krerii Bankası vssıtasile çıca. gerçekten hür ve mesud yaşamak seçlldl*lnl bir müddrt önre çıkam BB k»rılmı« S 1 miiyon üralık satısından ( var. istıyorsak. bu devamlı hatalardnn ken rete haberlertnden ö^tenmlç bulunu. temin ed:!pn pnra ile yapılıp. ManffaVlyana Opereti geliyor dmizi kurtarmamız çarttır. turacılar OPV> eıi ile hiç bir ilgi'i buyontz. Haziran ayı başında Tahrana gideHalük Mecdet Doğan Hallçln ne glbl sebeb'erle artık bir lunmamnktadır. cek olan Viyana operetlerinden bir İ^t'mlâk snhn^ında bulunan gayriAlişan So. No 169 Kumkapı sanayl bdl^t^l olamıyacaŞı malumdur trup şehrimize de uğrıyarak 3 gün Bu konudıı sayın BeledlyemlEİn çok menkuller ise binlerce olmayıp: beletstanbul hassas davranaca^ı da muhskltaktır. diye mallrı ve aısaîar dahil olmak ümüddetle temsiller verecektir. Çimento yerine kireç? (Btr şehırll) p>e 37S parçadpn ibaret bulunmaktaMilli Oyunlar Festivall İnşaat mevsiminin b'.çında oimamız dır. Yapı ve Kredi Bankasımn teşvik hs«ebıle bazı tavsiyelerde bulunmak 4» ••»•4»> • • • • ••• Binolara konan kı>Tnet!er ise' bufriSnettiği ve Türk Oyunlarını Yayma ve curetini gosterdiğimden affınızı istirCcmiyeti • j ki) raviclere uvgım oiırak Be!»dty«'er taro ederim. Yaşatma Derneğınin tertib ettiği Istimlak Kinununıın f inci maddesi gekurmak istiyorum Eferdim: iki katta öç kat yıgma olaMilli Oyunlar Festivali. 19 temmu? re?irce kıynet takd''l yamlmaktadır. Perakende ma^Tzaîarında ve dan 29 temmuza kadar Açık Hava rak yaptıracagınız taş duvar. ruğla duGenf me'krtr kanunun 12 nci madtoptancı ma^azalarda çaîışan bıl var bına insaatlarınızı ve betonarme Tiyatrosunda yapılacaktır. do«i eFreSıncp mulk sahıbleripin kottln tezgâhtarların vazlveılnden karkar Insa.itlarınızın tuSia olduğu m:syonca konmuş olan kıymetlerle a* Resinı Serıri i hiç kimser.ln haberl yoktur. duvarlarını. taş olan bodrum duvaria| göruldiıeu takdirdo mağdur o'mama'îirı Onun iç.rı te7?,\htar!ann blr'.e~'.nı yıptırırken kireç harcı kullanmaNurullah Berkin ka şlp cprp.îvet veya derrek çiM blr icin tpbüg tarih ; nden ılıbıren on bes nızı tavsiye ederim Elazığa göre. hjrç re grupu talebelerinir teşekktu kurma'.an lâtım. O en gnn mrfmda asliye tmhkçmelerire mühfdelinde yu?de 50 kîdar bir tasarruf mn.n lsvPTenlP *e™2'"ı^'arlar arasergisi açılmıştır. Ser • mevcuddur, sizlerin bıılunduğıınuz yersınd» cıkacak lh'.l'4fı önlemek, biMir giye Ahmed Akat.> !orde de bıırım civarında olacağı mul?siz knlin «rkadaslara 1 bul» E<asen Ihbar sahibinin. arsisının taCevdet Altuğ, Oktay hckkaktır. Mpnfratlerinizi gö7önunde mak vç lcabına eöre nakdl yarrr.amı 3 50 M2 olup, üzerin^pki harab ™ bulundurunuz. Bu halde hem şahsî t,idtm vapmak mensublar arasınDıkmen, Ulvi Soyaslan: 3<) resımle işve ahşrb binast da 4 kat ol^ıayıp 2 5 sarruflar temin etmiş olur ve hem de. da ihtivaç gahiblprtne kefalet al ksttır Ve alâkalı Takdiri Kıvmet Koiştirak etmislerdir. ithaî Ptrp"1' ^ • ^d.ı kali'g mır çjmen tında borç para vermek v.a lhtt misyonunca. me»kur y^rîn tam^mırıa Resim ve Heykel Müzesi tolarm mlktarını azaltır. dolayısile yacları temin etmek. 12S62 lira 50 loırus kıymet takdir *Müze yüksek mimarı Sedad Çetin döviz tasarrufu temin etmış oluruz. Bu Bu cemlyetl kurmak İçin u4^'Tmi?tir » taşm yapmış olduğu Osmanlı mimnri sırnlarda her inşaatı çimento ile yaprasmnk lstiven arkada'snrm aşa Kalamış sahillerl tıkanmamıs sine aid 114 parça röleve ile birlikte; mak gıbi bir moda mevcuddur Dedeğıda vereceitlm adrese müracaat Ki7''tnprak. Kuyııbası IS Kamil Özpazar ve cuma günleri rnriç. hergün den. babadan gdrme kireç ne güne dııetme'.erlnl rica ederim des adresinden aldığımiî mpkruMa ruyor. Mukavemet bakımından kireç 10 dan 17 ye kadar açıktır. Tez^ahtar Kr.l^Tnıç sahil yolunun tıirlü bahaneyeter de ?rtar bile. Mehmed Ata Sokman Mayıs Ayı Varlık Neşriyatı Ier'e tıkatılmasındrn sıkayet olunMercan Tıâcılar No 73 İst tnşant muhendisi Nail Oğuz rraktsdır. Hep O Sarkı: Yakub Elâzıg Kadri. yeni ya7dıiı bu «FaİRncHİarın adina...» NOTUMUZ: Kartal Belediycsinin bir son romanında İstanbu Bakalım diğer meslekdaşlarınız fikfist^nbul Üniver"îitesinHe okuyan lun bir asır önceki rinize r e derier' Biz bu tavsiyenizi zelaçıklaması Iraklı gencler adına) diye mnphem bir i dekoru içinde eski za zele bolgesı memleketimiz içn yenn?dr« vfprpk hakikatte adre* ve islm Gaze'ermzln 20 4 956 tarihlı nüshasm biidirmiverek meknıb yazan gence: de buimnyız man askını canlandırmıştır. i İntişar eden «Bu plslttre tahîmmnl H,vkiki huvlyetiniıi bıldirirsenl» Cihan Seraskeri soka&ı Aylâklar: Rorrnlı Dilber romanını emlyoruz' baslıkıl yazı haSkında yazan Alberto Moravia'nm bu escri. Kadıkovun aüzel iemtlerlnden b'rt îartal Beiedsyesınden alınan maluma mçVtuhijnıırla alâkadar oluruz. «Falancaların adınn» diye mektub a göre: Na7ife Müren tarafından dilimİ7c çev olan Muhürdarın Cihan seraskerl to kaîınm perişan ve pla h?llnl sörmek • 1 BelPölvemİ7tn psas vazifeslnden >n?mak için onlaıın vekâletinl haiz olrilmistir. insana cldden ürtlntü veriyor. ' ulunan fırının kontrolü eerek Bele rr.ak r)1'â"nıdır. En ivisi kend: adına Mahkeme Kapısı: Said Faiğin bü iye doktorluıiu ve gerekse /abra me ya'rf ttır Haüm Ağrılı tün hayranlarını sevindirecek edebi iujunda sık sık ıfa • ~.~.*.~ Ortaköyde lâğimlı dere Cihan Seraskeri sokak No 36 , ..ı U ..^«,.^o =.» ..» .. ve temizll£,e bir hâdise. Haber gazetesinde çalışır Tanm Kooperatifleri memurları 1 â K a m l l t l n a gostenimek*edir. Anrak • Kışm basından beri Ortakov dereken yazmış olduğu Adliye röportaj. . . I fırının esk! uı'nasınrtp.n lsteniien nctt fiinliT mr^o'ıddlt yerlerınde ana lA^ıra ıkramıye alamıyorlarmış ! cenin alınmamnktj, fırnıcınm Beletll pn'lamı» ol'ip lAîım sulan açıkta akları. ilk defa olarak kitab halinde yaTürk çiftçlsinl kaîkmdırmık giyesl ! ve nizamlarına s\kırı harcietl guruldu matîtadır Bu v?z Bür.lerirde derp s u . yınlanmıştır. derhal tecztve Acı Su: Varlık Yaymevinin şiir le çalısan Tanm Kredi Kooperntıflerl ecîllaıek'e. Cılkpara cezası ile bildıri vu da olmndi'iındin deredp yalnız lâyaralı olduiu Memurları bucrün sıkmtı ve yoksul'uk '!"n BUVU akmaktadır Bütün muhitl yarışmasını Gülten Akmla birlikte ieinde bo*usmaktadırlar Ellmizde mi' len müstahdemln İse fırın ile blr alâ nis blr koku kopladıamdan fpcelerl ev paylasmış olan Teomaıi Karahun'un yonlarca lira devredip uelmektedlr. Eu kası oîmayıp ç?lı gettren olduğu lerde sür!\ık!e vatabıimekteviz. şiirleri. hal düşunulupsp ne cîpnıek olduiu peic vüzündekl yaralar da sıyrıktan lbaKem?! Deneey Üç Sehidler Destanı: Fazıl Hüsnii •& anlasıhr Hal bdvle lken bu gunrettlr. > ! Or^Tk^v Cudl Ef Sok No 6 İÇln verUler v s çıktıktm sonra efırnt Dağlarcanın çok beğenilmiş olan bu Hısan Yıldız 2 Su vn'.cusunun çizme ile su deae ancak 151 den başlamak üzere er. posuna elrd'.tı tmameıı hllâfı hakiOr.akov, Dereboyu 174 gü?el eserinin üçüncü baskı<;ı çıklı. çok (eskl me:nurlarım;z dahill 250 1 kat olup depomm kapalı, vanaların 1 Mehmed Tekgünler Varlık Mecmuası: Yaşar Nabi. FaOrtakov D?reboyu, Buyuk kuyu İse dışarda bulunması do'.avısı'.P suzıl Hüsnü, Said Faik. Oktav Akbal. rayı buîmaktad^r. Clkn:n7i No" 3 Mustafa Kemal Akşar yun açılma ve knpp.nma aüieliyealnln Sabahaddin Kudret. Zfıhir GüvpmHKaracabev: 501. S Merkez Torım depo iie bir alâknsı olmayıp dısardan nin yazıları ile çıkmıştır. Okuyucu arm en begendikleri yazarlar listesi devam ediyor. İhtikârla mücadele boyle olmaz SATILIK Stahlunion EİArport Gmbh Düsseldorf Turkiye satıcısı • DEMİR KERESTE LİMİTED ŞİRKETİ Karamustafaşa caddesi, Rüya Han 125. Tel: 44 71 43 Demir, saç, boru, teneke, çivi ve sair demir mamulleri İCA tahsisinden istifade eden sanayici ve NATO işi almış müteahhidlerin ihtiyaçları müsait şartlarla derhal temin edilir. EANRfiLARA KOOPERATIFLERE KELEPİR ARSA Bakırköyün içinde. elektrik. suyu ve yaninda hava?£2i bulunan Sümerbfnk mermır evleri kooperatifinin yaptırd:ğı ücyüz evin bitisiğindeki 8924 metre arsa; içindekı yeni binalarile 211 bın lira kıvmetle 15.5,1956 salı günü saat 16 17 arasında Bakırköy İcra Memurlugunda 955 293 talimat dosyasile satısa cıkarılmıştır. Kıymetinin yüzde yetmiş besine satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. i'ahat dosvada. r avBBMi Yeni İnşa Edilen SAFFET1 PASA OTELİ Alman menşe'i müstamel ev e^yası Şef bürosur.a aid bir kütübhane, bir yszıhane masası, sandalyeler ve masa. Mutfak büfesi ve mutfak masası. Radyolu ve pkaplı müzik dolabt ve bir antika komot. Fazla malumat için her gün bğlerlen evvel s?at 8 ile 10 arasında 44 24 68 telefon numarasına müracaat. zn T'iiiîer.'çl 21 l." Oaa n ^ z . J ı • Pi > Havel: Trlo, H a e n d e l : Soııat 2145 7 23 Açılış ve progrsm 7 30 Kur Haft^ının turizm konuşnıası 21.55 anı Kerlm 7 40 Taksım ıPl l 7 45 Serbest saat 22 00 B M Mec'ısır.de Haberler 8 00 Şarkılar ve türkuler buBrtln Hazırlıyan: F e t h l Kardes (Pl ) 830 HaHf batı müzl^l ıPl.) 22 15 Batı nıuzıei ıPl ) 22 45 Haber8 45 Saz eserlerl (Pl 1 9 0 0 Hafif ba ler 23 00 Çestdll soloiar (Pl > ^ tı müziğl (Pl.) 9 30 Dans müîlğı 23 30 Yarım saat d a n s . Pl.) 24 00 (Pl.) 10 00 Kapanıs. kapanış. ANKAKA Teknisyeni Aranıyor Beton lâboratuan beton ve betoniyerlerde çslı$mak üzere beton teknisyeni arsnıyor. İngilizce bilenler ter« eih edilecektir. TAMS P.K 9 Salihli BETON Büyük ve ferah odeları. her odada sıcak soguk suları, rahat ve muntazam banyolan, asansörü, kaloriferi, temiz ve itinalı servisi. eeniş istirahat salonu ve her türlü istirahatı karşılayacak tam konfor olduğu halde oteliTiiz ikinci sınıftır. Fiatlar da normaldir. Arzu edenlere sabah kahvaltısı verilir. İstanbula tesrif edecek sayın misafirlerin otelimizi bir defa ziyaretleri kendi menfaatleri icabıdır. Adres: Sirkeci Saffeti Paşa sokak No: 14 16 Telefon: 22 99 88 • KİRALIK H Mobilyah yalı katı her türlü konfaru havi. ASres, Vaniköv iskelesi yanı No. 46 müracaat: Yazıhane Tel: 44 3134 Ev: 688001 45 Çerkesköy Sulh Hâkimliğinden: 955/54 Sar... kaEaoinın Çerkeîkuy nahiyesine bağlı Pınarca köyfinden Hi^evin Hasko tarafından aynı adre<rte karısı Zevnep Hasko alevhlne Çerkesköy asllve hukuk mahkemesine ikame olunan boşprm^ davaaı npticestnde mah kemece davnlının slyabmda tara*1?.rın boşanmal^nm V'^r^r verümlş o'.up tf.rihl HSndan İtibaren• temyi« müd<tel 7rrfında her hansl blr itlraz ve Tenıvi^ vâkl o'.madıSı takdirde mezkur hul.mün kesinleseceğl tebllğ makamına kalm olmak USere llân olu» •ıur CS913> Basan <n yayan Cumhuriyet Matbaacılık » t Gazetecilik TUrk Anontm Sltkefl Cafaloğlu Ha'ke\r1 sokak So SO'41 Sahiblerl Devlet Kitabları IMüdürülğünde mevcud münhallere, Ortaokul ve Llse ınezunlarından, barem içi ve barem dışı ücretle, 35 yaşını geçmemiş, memur alınacaktır. Erkeklerın askerlik hizmetini yapmış olmaları şarttır, İsteklilerin 21 Mayıs 1956 pazartesi akşamına kadar Sultanahmed Maarif Meibaası içersinde Devlet Kitabları Müdürlüğüne müracaatları. 15960) NEMUR ARANIYOR İSTANBUL 11.58 Açılış ve proşram 12 00 DoOi 12.27 Açılış ve pros;ram 12 30 Senaid Voorhees ve nuizlül ıPl.) 12 30 Sevlm Tsnürek'ten s>ırk<lar 12 55 vllmiş orkestra parça'.an 13 00 ŞarSerbest saat 13 00 Habeıler 13 13 kılar: Ahmed Çaâan 13 30 Türku».:>vc Doiancay'dan türkuler 13.30ler 13 45 Hsbprler 14 00 Karısık OB Salon orkesfrası Halll Onaymp.n İdare me'.odl'.er dans ve caz rnuziJİ 14 30 slnde 14 00 Mustafa Seyrandan şar Sarkılar 15 00 Kıpamş. • kılar 14 15 Bailama'.arîa oyun hava 16 57 Açılış ve proçram 17 00 Akları 14 30 Çpştdll po'pun'er (Pl ) 15 00 İstnnbul radyosu sanatkârlar^ '!in konseri 17 30 Şarkılar: Rerep şekıld? ı ıki kelıme). 2 Amerika 15 30 Dans müzıği (Pl ) 16 00 Kapa Bim't 13 00 Metln Eulut ve arka kıfasını iki>e ayıran geçid. 3 Rekdaşları 18 15 Şarküar 18 30 Cuma lâm vas'tası. kadırları susiıyenlercen. 1116. aksarr.ı İçin müzik 19 00 Blr vsrrnıs 4 Akılhca hareket etme tarzı leski terim). 5 Dud2k!arının arasmdan 16 58 AçUış ve prajrttm 17 00 U'.\: •lr vokmııs 19 15 8ar:l*» P"1ifp icıne çekeıek 6 Mıışter: bulup elden e Hekımcıden şark:!ar 17 15 D ı n s Brten 19 45 Hıberler 20 00 Erdokeman melodılerı çıkaran. maternatikte kullsnılan bir mtızısı (Pl > 17 45 İnce BRZ Fahrı 'an ÇaDîı'dan harf. T Dağ knvuğu, Anadolumuzda Kopue ldareslnde 18 15 Koyün ea 2(1 15 Radro gazetesi 20 30 Melodlbir kasaba. 8 B.nanın kısımlarından, aıl ' l B 3 9 Ytırddan sesler Musaffer den melodive 20 45 Pıyano muzlıîi her insan bur.u yappbilir. Sohbe".er 21 10 P.ıtlvo klâsik Sn.nsözen ldareslnde 18 55 Serbest 2: \VKAR'D\N AŞAĞIYA: saat 19 00 Haherler 19 15 T a r l h Türk p.sikısl »oplu'.uâu 21 50 Dun1 S.cimı katedünıis sekilde fki en blr yaprak 19 20 Serbeat saat ya hikjyelerinden örnekler 22 00 Vivolonsel keîime:. 2 Eziyet etmeyi hvıy edin:9 30 İspanyot mnzıklerl (Pl.) 19 Î5 Senfomk müzik 22 45 1 \ e s r i n Akçan'dan sark . ar 20 15 Rad Mlcbael Overha?e 23 00 Carmen Ca mis vrlide (iki kelımeı. 3 Buyük 'o eazetesi 20 30 Serbest saati vallero'dan me'.oH'.e» 23 15 Haberlpr lutuf 4 İçirıe daldır.irck. 5 Inssn20 35 Muzaffer İlkar'dan ş.irSılat 23 30 Prosr".:n 23 33 Kamık ha Isrın hayatlarını kazantmk için sarfett.k'erinin varısı, bir erkek adı. 6 21 00 K a h r a m s n l a r eeçlyor Ferldun Fa flf muzık 24 00 Kapanıs Tersi «b'.kkınlık» manasınadır (e=ki tErml. Nota 7 Süvarinin gdz bebeği, Ingılteren,n eski ve meshur d plomstlarından. S Siftah, kadınlar (eskl UEUI çoğul). 1 1 1m 1 1 •! 1 1 ! 1 1 1 15 1 ı1 ;B ] 1 m 1 1 1 1 « 1 ROLDAV SAĞA:1 1 Yerlej.p kalmıs tesiri gorünür 11 1 1 4. s 4 96 1 e İstanbul Alman Mektebi Mezunları Cemivetinden: Bursa Kaplıcaları T.A.Ş. ÇELİK PALAS Yeni Berber Salonu WİLLt'nin bas kalfası SELIM KARADAĞ ın idaresinde teşkilâtlandınlmıjtır. 10 Mayıs Perşembe sabahından itibaren mevsim trcnleri başlıyarak tam teşkilatilp ziyaretçilere açık bulunacaktır. Tuzla İcmeleri v \ZIME NADİ ve ÇOCUKLAR1 CEVAD FEH3Iİ BAŞKUT Tazı Islertnl fi'len ldarc edm Mea'ul Mudür Cemiyetimizin aşağıdaki hususları görüşmek üzere 17.5 956 perşembe günü saat 18 de Alman Mektebindeki Cemiyet odasıtıda yapılacak fevkalâde umıımî heyet toplantısına âzaların iştirakleri ricö olunur. Toplantı nisabınm o gün hâsıl olmaması halinde içtima 24 5.1956 perşembe günü 8aat 18 e talik edilecektir. GÜNDEM: 1 Cemiyet nizamnamesinln 7. 12. 13. 15, 19 ve 27 inci maddelerinin tâdili ile nizamnameye hesablarm teftiş ve murakabesl hakkmda bir madde eklenmesi. 2 Müteferrik. »IL •İNİAİR E L|O »11 Rll ç O TİAİL!AİR A|K K LIA! L|E|L|İ m F EİNİ AİSİAİZ 1M A Z AİMİEİTPİE Y i Ğlil T\B\K\W p !A RİA SİIİAİZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle