19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CİJMHURfYEl • c/tn£ateın: 11 Mayıs 195« } TWai'*V MAHSySAvtMH.6ÛRLftlbAŞKAHI ALBAYHÜSAHETTİN ERTURK ABAHTANT ABAHA... Şarlatanlara bile basın hürriyeti tammrken,.. omada toplanan Milletlerarası Halk Sağlık Eğitinıi kongresinde tstan'.ul Üniversitesinden 1 Kazar. N**1Z IANSL Â&diiihamid devri ricali 33 sene saltanat sürmuş olan Abdülhamidin, bu uzun yıllarında devlet ricali olarak bir çok kimseler, saray erkânı olarak da pek çok zevat isbaşında bulunmuşlardı. Devlet ricalini şu isimlerde toplamak müm kündür, Avlonyalı Ferid Paşa, Erzurumlu Şapur lâkabı ile meşhur Said Paşa, Kıbrısh Kâmil Paşa, bir çok defalar sadarette bulunmuş olan Halil Rifat Paşa Osmanlı Imparatorluğunun en son Sadrazamı olmak bedbahthğına ugramış olan Tevfik Paşa, Şehremini Rıdvan Paşa, Dahiliye Nazırı Mem duh Paşa, Müşir Çerkes Zeki Paşa, Amavud Receb Paşa, Müşir Tatar Fevzi Paşa, Mabeyn Müşiri Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Dömege kahramanı Gazi Etem Paşa. Kars mü dafii gazi Ahmed Muhtar Paşa, Mü şir Sakir Pasa, Müşir deli Fuad Paşa, Beşiktas muhafızı ve Ç'rağan vak'ası kahramanı Yedisekiz Hasan Paşa ve daha bir çok kimseler zikredilebilir. Saray erkânı içinde ise başkâtib Tahsin Paşa, Abdülhamidin bütün felâketlerinin müsebbibi Arab Izzet Holu Paşa, Mabeyinci Ragıb Paşa. şifre kâtibi Asım Bey, Mabeyinci Arif, Faik, Bekir, Dağistanlı Emin Beyler, gene Abdülhamid devrinin bütün kötülüklerinin başmes'ulü Fehim Paşa. sakallı Mrhmed Paşa. Ta tar Şakir Paşa, serhafiye Ahmed Paşa, Abdülhamid devrinin zevk ve es,lencelerine vâkıf Kızlarajası Abdül gani Ağa, başmusahib Cevher Ağa, üçüncü musahib Nadir Ağa, Hazinei Hassa Nazırı Ermeni Ohanes Paşa ve gene bu meyanda üçüncü, dördüncü plânda sayılabilecek bir çok kimseler mevcuddur. Bu devlet ricali ile saray erkânınl birer birer gözden geçirirken za man zaman bunların berabpr. zaman zaman da rakib olarak çalışan ve birbirine muvazî sürüp gitmiş iki teskilâtın uzuvları olduğunu söyle mek faydalı olacaktır. Şapur Çelebi Said Paşa. İkinci Abdülhamid devrinde 9 defa sadarcte gelmiş olan müstesna zekâlardan biridir. Erzurumda doâmus olun. An karalı Seyyidzade Ali Namık Efen f dinin oğludur. tstnnbuMa ilk va?i esi Meclisi Vâlâ kâtibligi olmuştur. Abdülhamidin cülusu ile ma^evin başkâtibi olmuş ve siyasî hayata bura dan başlamıştır. Şapur Çe'ebi lâkabı ona Sinasirin bir hedive^idir. Hazinei Hassa ve Dahiliye Nazırlıklarından sonra sacforete getinlrvs'ir. AbrKİ"^midin her ne zaman başı sk«lsa. Said Pasa Sadrazam olurdu. tkinci Meşrutiyet inkılâbından sonra bile üç de fa sadarete gelişi bu zekâsının eseridlr. SaH Paşa. mükemr"Pİ bir muharrird'i. Bir çok maka'eieri sazete lerde intfcar etmiştir. Said Paşa si vasette Ingiliz politikasma t.i"ft a r bulunmuş ve her ne zaman Abdü'himîd tn?niz)erle dost olmak istese Said P a ' a ^ n faydalrmrmst'r. hizmetleri ve Osmanlı Rus harbin deki yararlyp üzerine paşa olmuş, Hersek fırkasına kumandan tayin ve ferikliğe terfi eylenüs, 6 ncı, 3 üncü ordular kumandanlıklarına getiril miş, 1896 da Trablusgarb kumandan ve valiliğine gönderilmiş, Meşrutiyetin ilânına kadar orada kalmış, fakat sürgün gelen zabitlere son derece iyi muamele ettiğinden Hürriyeti müteakıb İstanbula gelince, görülmemi? merasimle karşılanmı», Harbiye Na zuı olmuş, fakat üç gün sonra kalb sektesinden vazifesi başında ölünce muazzam bir törenle Sultan Mahmud türbesıne gömülmüştür. Gazi Osman Paşa. Plevne kahramanı, Tokadlı Yağcıoğullarındandır. Bir çok savaşlara girmis, bir çok mevkilere getirilmiş, Plevneden dönünce müşir olarak 7 sene Seraskerlik yapmış ve nihayet mabeyin müşirliğine tayın olunmuştur. Abdülhamid, vehim ve vesvesesi yüzünden bir çok meşhur adamları sarayında bulun durmaktan, onları islerıne karıştır maktan çekinmemiştir. Nitekim Yıl dız mahkemesinde Mithat Paşanın Abdülâzizin ölümünde hissesi olduğuna dair kararda Osman Pasanm imzası vardır. Gazi Ethem Pasa. Dömege kahra manı, Müşir Etem Paşa, tstanbulda doğmuş olup gümrük memurlarından Mustafa Ferhad Efendinin oğludur. Harbiyeden çıktıktan sonra Osmanlı Rus harbinde yararlıkları görülmüş, miralaylığa kadar yükselmiş, bir çok birliklerin kumandanlığmda bujunarak 189S te Müşir olmuştur. 1897 de Osmanlı Yunan harbinde başku mandan olarak orduyu zaferden za fere koşturmuş, Yunanlıları Dömegede bozguna uğratmıştır. Hürriyetin ilânından sonra Harbiye Nazırlığına gelmiş ve Mısırda vefat ettikten sonra na'şı İstanbula getirilip Eyübe gömülmüştür. Abdülhamid, Etem Paşanın da halk arasındaki iyi şöhretinden istifade ederek onu yanına almış ve Yıldız mahkemesinde Mithat Pasa aleyhindeki karara imza ettirmiş tir. Gazi Ahmed Muhtar Paşa 93 Osmanlı Rus harbinde Zıvin'de Ruslara müthiş bir darbe indirmış, Kars ve Erzurum kaleierinin müdafaasında büyuk bir şöhret temin etmiş ve Abdülhamid tarafından gazilik, Müşirlik rütbelen ve altın kılıcla taltif edilmiş. Mısıra fevkalâde komiser tayin edilerek tam 23 sene bu vazifede kalan, Bursada bır katırcınm oglu iken Harbiyeden Erkânıharb Yüzbaşısı olarak birincüikle çıkıp en yüksek mevkilere ulasmıftır. Hürıiyetten sonra Âyan Reısiiği ve Balkan Harbinde Sadrazamlık yapmış Fatih camıi avlusuna gömülmüştür. Darüşsafakanın ilk kurucularındandır. Mü^ır Deli Fuad Paşa U&küdar ve Kadıköyün tarassudu da Abdülhamid devTİndc Muşir Deli Fuad Pasaya veriımıçtı. Incirkojlu Müşir Kıbrıslı Kâmll Paşa. Said Paşanın Hasan Paşanın oğludur. Mısırda do£blr rakibl idl. Kıbr'sta. Lefko<;ede muş. İstanbulda okumus, Şurayı Asdoğmuş olun topçu yüzbaşısı Sa'ih keriye aza olmuş, İşkodra isyanıru, Efendinin oğludur. Kıbnsta ve Mı Kürd kıyamlarını bastırmış, Osmanlısırda tahsilini ikmai eden Kâmfl Pa Moskof Harbi sırasında düşmana zasa. arabca ve f?rscayı arta diH kadnr man zaman baskınlar yapmış, fevbilecek dereeede vıiVuf sahibi Mi. kalâde hizmetleri görülerek Müşüiiğe vekilliği ^skerîi"p intisab etriis, binhpcVSı > > yiıkselmiş, Başkumandan . • dar yükselmi«ti. Bir miMdet Mısır yapmış ve halkın sevgisini kazanValisi Abbas Ppsanm tercfiroanı ve mıştır. Yalnız hürriyetpervevr fikırkâtibi olmuş, sonra muMeHf vaüHİT lerın mümessili bulunur, Abdülhalerde bulunmuş. 1W4 t" Sa : d P."5arrn mıde de zaman zaman kafa tutar, yerine S,idrazamlı?a getirilmi'tir. Si tenkidler yapardı. Abdülhamid, dayasette Aîman poHtik»«:ın?ı r»ütema mad Mahmud Celâleddin Paşa aleyyll bulunan K'bnsh K«mil Pısa. M<> hindeki tahkikat sırasında bır baharei maslahateı bir HevM ad^mı olirak ne bularak Fehim Paşanın raporu tanmmis. a7İedi'ip tayin olnndutu üzerine riitbe ve nijanlarını alarak îzmlr Va'isf fken O*'M S^'d Pp<"»n<n Şjma sürmüş 6 sene orada kaldıkrüsvet aldıSı ve me«rmr hsvdud Ca tan sonra Mejrutiyette Âyan azası olkırcalıva yard'm etfi^i «e'iîn^» K; mus, Balkan Harbinde kendi isteğile "t yaşında tekrar askeri hizmete ı yer goçerek düşmanı Catalcada durdurnıtivetten sonra gene . . . , halef selef oimus, zamanında ,,...>„:! muştur. Berlin ve Viyana askerî hebagkmı ysmlarak znrla sadaretten P yet reısi olarak bulunmu» Millî Mülınmmtır. Nihnvet W'h™n ^önerek 80 cadelede Sıvas Kongresine îştirak etya*>r>''<< or»^q v»f't ptTi)«*!>. mış, Anadolunun mütehassısı olarak Tevfik Paşa. Son Osmanlı Sadraza istanbula gelip sarayı sıkıştırmış, Femıdır. Aslen Kırımhdır. Bahçesaray rid Paşayı istifaya mecbur etmiş ve lı Mirza Mustafa EfenJınin torunu, memleketin kurtuluşunu gördükten Tuna havalisi kumandanı Ferik Is sonra 96 >aşında ölmüş Eyübe gomai! Hakkı Pa?anın oğludur. Baba mulmüştür.. annesi Kırım Hanı Ahmed Gira\ ın kızıdır. Üsküdarda doğmuş ve tahsiAbdülhamid devrinin saray erkânı lini îstanbulda yapmış olan Tevfik içinde en mühimlerinin başında BaşPaşa, Mektebi Harbiyeden süvari mü kâtib Tahsin Paşa vardı. AbdülhamıIâzlmi olarak çıkmış, fakat askerlik de son derece sadık, verilen emrın ten çekilerek siyasî hayata atılmış. bir kelime dışına çıkmıyan bu zat, Italyada elçilik kâtibliği, Berlin, Vi türkçeden başka lisan bilmez, Bahriyana, Atina elçilikleri başkâtibliği, ye Mektubçuluğundan saraya gelmisPetersburg maslahatgüzarlığı yapmış; tır. Hıç bir fikir dermeyan fevkalâde murahhas olan Abdülkerln vazifesinden baska hiç bir i Paşanın karargâhında bulunmuş, bir rışmazdı. Tahsin Paşa saraya çok sefirliklerden sonra İkinci Meş gelir, ge< rutiyette sadarete getirilmiş. daha sonra gerek Sultan Mehmed Rssad, çalısudı. Daha sonraları Arab Izzet gerek Vahdeddin devirlerinde Sadra Paşa onun salâhiyetlerini almış, ona zam olmus. 91 yaşında memleketinde esnemek ve mutfaktan gelen yemekvefat etmiştir. leri ylyip. maaşını almak kalmıştı. IzArnavud Receb Paşa. Debrelidir. zet Paşa gözden düştükten sonra daha Arkası Sa. 5, Su. 1 ae Harbiyeden çıktıktan sonra bir çok VV/WUVW/V^M/V\MM/'V/ Türkler bahçeleri, koruları ve meslreleri evler^ kadar sevmişlerdir. Mimarimize tabiat bâkim olmuş, evlerimiz aynı zamanda denizi, tepeleri görebilecek kesik ve muhtelif cephelerde inşa olunmuştur. Eski İstanbullular bahar ve yaz Dün ögle üzerl Taşkaıapta bir traflk pollsl kullar.dığı clple 3 klşınîn mevsımlerinde sık sık mesirelere giyaralanmaaına sebeblyet vermlştlr. derler, buralarda musikile, sohbetle Traflk pollsl İhsan Gezer, ldaresinde şsd ve mesud zamanlar geçirirlerKl 204 pl&kalı clple Şehreminden Taş di. Yeditepe şehri İstanbulda evler kasaba lnsrken blr tu arabasının bey glrlerl ürkmüçtür. Hayvanlara çarpma ekseriya bahçeler içine inşa olunur, mak İçin dlrekslyonu sağa kıran tra meydanlar, caddeler ağaçlarla süslü flk polUl, yoldan geçmekte olan Me bulunurdu. lek Anafarta lsmlnde blr kadmla 6 Fatih Sultan Mehmed ağaçlara buyaşında Şevkl Çean lsmlnde btr ço jük bir muhabbet göstermiş, fethetcuga çarpmış, sonra lnşaata blndınnlş tlr. Kaza sırasında ŞevKl ve Melek tiğ; şehrin bir çok yerlerine kendi elile , a£ır sekllde yaralanmışlardır V,•.?.•..: ağaçlar dıkmişti. Boğaziçi kıyı. . L r Oureba hattaneslne yatırılarnk te | larındaki büyük korulardan başka a davl altma almmıştır. Trafik pollsı ( şehıin içinde de ağaçlı yerler buluyakalanmıstır. Kaza etrafında nöbet nuyordu. Fatihin üzerinde yeni çl savcı Fali Oözenman tahkikat yap rayı inşa ettırdiği Sarayburnu gcni} maktadır. ^^^^^ bir zeytinlikti. Yeni yapılan camılerln. saraylann Valinin teftişteri Vall T* BeledUe Relsl Prof. Gökay, avlularına, bahçelerine inşaatla beradun sabab bsraberlnde alakalı dnlre ber çamlar, serviler dikilirdj. Sulmüdürlerl olduğu nalde Edlrnekapı tanahroed camıinin avlusuna bina ile jra glderek Mlhrtmah camllnın rtra beraber bir çok ağaçlar dikiLnüş, asırfının açılmaaı faallyetlnl gözden ge lar gören bu ağaçlardan biri 4 mayıs çlrmlş, lBtlmlâk edllen blnalar Uma men yıkıldıktan sonra camlln etrafın 1927 gecesi fırtınadan devrilmişti. İstanbulda asırlık ağaçlardan bazıda blr park rlicude getlrtlmesl huıuaunda ilgllllere dlrelctlfler vermlşUr. larmın efsaneleri bulunur vc bunlar Vall. bllahâre Şehremini meydanını halk dilinde dolaşıp dururdu. Sultanve tanzlm edllen Hasekl parkmı gez ahmcd camii avlusunda çürüyüp, mlıtlr. devrilen iki buçuk asırlık çınar için Maliye Müsteşarhğı de (ağacın kovuklarından birinde bir ğc Mallyc Bakanlığı Musttşarlığına j y ,ll a n vardır, bazı günler ağaçtan ç:d ğ Bütçe ve Mall Kontrol Umum Müdürüj k a n a c a > i b K h k b u Jmum ] idi) j k a n a c a > i b K h k b u y,]anln Said Necmi Ergin tayin edılmiştlr Eskl Maliye MUstcşarı Mehmed lzmen denilirdi. lse Millî Reasüranı Umum MüdilrluğUÇubuklu da ismini bir .likâyeden ne getirilmiştir. , j almıştır. Evliya Çelebinin anlatüğıa g ö r e n Bir Aemrikan subayııun kasasıru j " , . ; Bayezid. bir gün oğlu . ve kendlsine bugünkü soyan hırsız yakalandı Levendde Sunbul sokağırda 35 numa. Çubuklu mevkiinde sekiz çubuk vurralı evde oturan Amerikan Kurmay muştu. Yuzbaşısı Harryr.in evlndekı kaaadan Sonra kendisine nasıhatle ve (al bu 555 dolar çalınmışîır. İkmel Şube 'ta ' cubuğu yere dik, sekiz seneye kadar ratından yapılan tahkikatta dolariarı, , meyvasını yersin) demiş, şehzade çu9 «nedenberi Harry'nin yanında çalı j bıığu toprağa dikmiş, babası dua etian " Muıtafa Vıldızın çaldıjı anlasılmıs m j ş v e (tızjjcjij d a iı meyva vermişti. ' " "•'" • ••» vs yakalanrcıstır. Mustaianın üzerind* Topkapı Saraymın birinci svlusun455 dolar bulunmi'Ş. 110 doları da satığı tesbit edılmştir. 455 dolar musa daki büyük çınarın da bir hikâyesi dere edılmiş, 100 dolar satılan yerden vardı Fatih zamanında haremde buahnarak Amerikâlı Yuzbaşıya verilmış lunan bir kız duvardan atlayıp katir. MusUia Yıldız, adalete t«Um edll çarken Darbhane önündeki çınar almiştır. tında bir adama tesadüf etmiş, ; dam Belediye kuzu eti tanzim satış c!a kzı çınarın kovuğuna saklayıp vaziyeti saraya bildirmişti. Fatih bu larına bugün başlıyor mükâfaten çınar civanna kurBelediye buguiden itiDjren Tahmis < K a sokağında kendi m?.lı 17 dukkânda kuzu ] kuzu n kçiler bekçileri ocafına memıır tanzlm satıplarına bashy^caktır. Bu etmiş, sonra d dan bu isim (Kazbekçimsksadla bol mıktarda kuzu mübsyaa . mübaya eden belediye, dükkânları »atışa hazır , vazlyete getirrrr5t:r. Dr. Ml'ALL YÜKSEL Tanzim sslıçları için keslme dün haşile lanmıstır. 17 düKkândan bir tanesl uctız fiatla sakatat satacaktır. Dr. AYDI.N Karamebmedoğlu Kıızular kllorj 450 kuruştan »atılacak evlendiler ve satK'sr arahksı? devam edecekur. tstanbul 10.V.1956 Giilhanc parki bayramda Bir trafik cipi dun ıkı kışıyı yaraladı Tarihimizde ağaç sev YAZAN: t ziyaretçilere kapanacak Beîediye Reisi Prof. Gokay, dün Gülhane Parkına glderek bahar ve îiçek hayramı haurfıklarını gözden geçirmiş bayramın geçen senelere nlsbetle daha guzal olması hususunda hazırlanan programı Incellyerek gerekli dlrektlf>ri vermljtlr. Bayram hazırlıklarının vaktlnde bltlrllrnesi i',:n curamtesl, pazar VB patartesl g^leri Gülhane Parkının rlyaretçilere kapatılması uygun görillmüstür. Bahar ve çiçek bayramı 20 mayıa pazar jrünü saat 15 te bnş'ıyacaktır. Paskalya için Yunanistana giden Rumlardan 60 ı dönmedi Şehrimiz Rıımlarından 623 blr lcafileyl paskalya münasebetile Yunanlstana göttlrep «Samsun» vapuru dün saat 16 da limnnımıza dönmüstür Gldenlerdcn 60 ı dönmiyerek Yunanlstanda kalm:stır. •Samsun» un dönüsunde Konaüco 'tlihya Ismlnde 69 yaşında blr Rum da kalb «ektesinden olmüşiür. ASRIN EN GÜZEL KIRAÜÇESİ Bugun çıkan Hayat mecmuasmın bir çok meraklı yazıları ve nefıs resımleri arasında Iran Kıralıçest Sürevvavıda bulacaksınız cami. çesme, imaret yaptamak gibi sevab sayarlardı. Ağaçlıklar şehirlilerin yazın günlerini alünda geçir Or:î. Prol. Dr. Tevfik Sağlamla diklerL dinlenip eğlendikleri yerler Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egelinin gittiğini ervelce habcrler «üdl. Meyva ağaçlarına ayrıca ehemmiyet tunumazda yazınıştık. Türkiye heverilirdi. Şehrin bazı sem'leri meyva yeti dokuz hekimden ibaretti. Bunlere) çevrilmişti. Bazı yabancı se Sörmez şaşalamış, gerdanına bir kılıc | larile meşhurdu 17 ve 18. asırlarda lardan bir kısmı Sağiık Bakanlığı yahatnamelerde Yeniçeriler çınarı is ındirilmişti.) Beylerbeyinden Çengelkoyüne doğru mümessili. hir kısmı Unesco miilî mile anılan 20 metre kutrundakı bu Babüsiaadeden girerken tagdakı ı u^ng,, b a h ç e ı e r kirazlıkU. IV. Meh komitesi mümessili. bir kısmı da asırlar görmüş ağaç 1928 yılında ta gövdesi oyulmuş çınar 18. asrın , m e d k i r a a ç o k s e v e r v e ı n e v s u n i n d e Ankara ve İstanbul İ'triversiteleri mamen kurumuştur. ikinci yarısmda henüz pek gene bir mirî bahçelerle beraber diğer bahçemiimessilleri idl. Topkapı Sarayı bugün de asırlık ağaçtı. Van Mour'un bir tablosunda çınarlar ortasında bütün tarihini ya ilk yülarının tazeliği içinde resmedıl ler de kiralanır, Padişah maiyet halKongrenin esas maksadı, halka, şatmaktadır. Orta kapının önündeki miştir. 111. Selimin muayede resmi kile beraber Istavroza göç ederdi. 19. muhtelif cephelerile sağlık korunçınarlar bu kapıya daha canh bir tablosunda da dibine yarmaklık çe asrın ikinci yarısındanberi de Meciması hakkında fikirler vermekti. mana vermekte kapıdan girince sol kilmiş şekilde gorünır İ idir. Bu çı diyeköy dutlarile meşhurdu. Halk dut zamanı buraya gelir. dinlenir, eğle Bu da hükumet teşkilâtı dışında daki 18 metre kutrundalci içi oyuk çınar kaç defa bu kapının önünde bay nir ve dut yerdi. . kurulmuı, menfaat sağinma^ı hedef nar, insana geçmiş bütün kükümram muayedpleri ve cüluslar seyretBazı semtlerde toplu bir halde bu tutmıvan hayırperveraae faaliyetdarları, vezirleri, bayram ve mamişti. ni. Sehmi tekrar tahta çıkar lunan çınarlar, kestaneler, serviler ten iharettir. Tiirkiyede de blr setem günlerini hatırlatmaktadır. mak için saraya giren Alemdar Mus İstanbula eski devirlerden ktlmış bi nedenberj bu tarz bir teşekkül Kubbealtı ve eski iç hazinsnin ötala Pasa, Babüssaadeyi zorla kjrdı rer güzel yadigârdır. Büyükderede vardır. nündeki çınarlar geçmiş zamanlarm rırken bu çınarın gölgesınde oturmuş, balıçeköyler, kemerler arasındaki şohayatta kalmıs yegâne hâtıralandır. çınar aynı kapıdan hükümdar cena se üstünde meşe. kavak ve çınarlar Türk beyeti. Romadaki kongreKuyu başmdaki sed üjtü'ido içi oyuk zelerinın çıkışlarına şahid olmuştu. Sultan Aziz zfmanında dikürilmişti. nin çalışmalanna gayet aktif şeçınar nice hükümdar gazabının şahidi olmuş, nice uçan kellelerı görEnderun avlusundd Hazme onun burada yalnız çınarlann sayısı 430 kilde iştirak etmiş Ve iyi tcsir bırakmış. Bu tcşkilâtm reisi b>r Amüstflr. Müverrihin (Sulu çınar) diye deki büyük çınar alünda «skiden du. hikâyesini anlattığı ağaç belki de ezan okunurdu. Patrona bir tertıble Haydarpaşada İbrahimağa çayınn merikalı imiş. Reisin raenrsub bubudur. Revan odasında öldürüldükten sonra daki eski kasra girerken solda ve a lunduğu Amerikadan ve mctnlekeİtalyndan sonra, (111. Murad zamanında iipahiler is yanındaki adamlan bu avluya alın sağıda sed üstünde yedi ağaç. Abdül tinde toplanılan celsetrin yan etmisler ve züyuf akçe sürenlerin mıs ve bazıları buracla oldürülmüştur. j hamidin yedi oğlu tarafından dikil Türkiye. üçüncü büyük başlarını istemişlerdi. Sarayın ikinci Bunlardan ikisi in. Ahmed kütübha misti. V. Murad. 11 Abdülhamid. V. riyasetini yapmN ve beyııelmiiel avlusu âsilerle dolmuş; Padişah, ve nesi yanındaki bü> uk servının riıbm Mehmed Reşad, VI. Mehmed Vahi idare heyetine de ittifakla aza sezirin ve Beylerbeyı Mehmed Paşanın de, biri Seferlı koğuşu önündeki Ay deddin, Kemaleddin, Burhaneddin, çilmiş. isunli erik ağacı önünde Nureddin efendiler tarafından dikilen kafalarının verilmesine nza göster nülbahar mişti. Dıvandan dışarı çıkarılan Bey canlarından geçmişlerdı. (Bu iki ağac bu ağaçlar simdi oraya yaz mevsimBu haberl vermekten asjl maklerinde doksan yıllık bir gcilge sal* lerbeyi Vezir Mehmed Paşa Sulu çı da bugün mevcud değildir). sadım. bahsi geçen kongre azası maktadır. nar ağacının dibinde cellâdı görür Eski İstanbullular ağaç dıkmeyi, arasında Örtma koparan bir mevEskiden Boğaziçinde ve sehrin di zudur. ••••••••«••»••••••» ğer bazı yazljklarında korular bul'iDünyamn pek çok yerlerinde dip nurdu. BoSaziçi koruları şimdi pek azalmıs, bir kaç yabancı nefaretha lomasız hekimler, iifiiriikçiiler ve neyle bir iki eski yalımıza inhisar et türlü hasletlerini lleri «iinip hastamiştir. Sehir içinde son yetmiş, sek lan tedavi etmeğe kalkanlar, iimisen senede meydana gelmiş korular d) kmk insardarı istismar edcnlet dan biri de Yıldız bahçesidir. U. Ab rogaunı;. Hattâ Fransayi. hattâ Adülhamidin Avrupadan getirttiği pek merikayı kaplayan bn gibi şarla««»»e* nadide fidanlarla yapılan bu koru Kemal Dirim Operet kumpanyasının blr çok kaza ve vi • »ehrin en güzel yerlerinden blrini tanlarla mücadele etmeği. kon^re, varifelerj meyamnds saymış. Hallâyetlerde ve bu kerre de (BALIKESİR( de repertuvan J teskil etmektedir. kın bn kabi] kimseler» karsı hbnaııza dahil bazı piyesleri ve bilhassa, Büyükdere ağaçlıklan eski deviryetj için tte yaptnalı diye grnp çalerde tahribe uğramış, Büyükderede lısmalarmda snaller sornlmnş. Büyükliman dvanndaki meşhur orDifer taraftan, gazeteierin. mecman da 1862 yılında yanmıştı. İle Geçenlerde Nişantaşında bir kaç çı mualann bazılannda, kendilerine narın budanıp, kesilmeslnden duyu reklâm yapmak Isteyen bazı doklan teessür gazetelerimizde belirtil torlar, meselâ: «Kalb hastasırra mistir. Sonradan bunun bir memurun tavsiyeler» başlıkh bir yazı neşrenu kâh KANTAR KARAKOLU ismlle temsil ettiği haber yanlışlıgından ilpri geldiği anlaşılmıs diyor. Hasta da, şahsan tedavi edlahnarak hakkında aid olduğu adlî makamlar jıezdinde tır. Sehrimizi süsleyen bu ağaçları lecek yerde, bu bastnakalıb maka> belediyemizin bir sanat ve tarih zev ledek) tavsiyelerle yetîniyor. Halkanunl teşebbüsata geçilırıiştir. kile sevdiğine ve koruyaeagına ina bukl. her ferdin hususf bir durumn Sözü geçen eserlerin KARACA'nın eserlerl olmadığını nıyoruz. ve mezkur piyeslerin asılları tahrif edilerek sırf şöhretvardır. Makaleyi okuyanlar yanlıa lerinden istifade için oynandığı, esas metinle zerre kadar Ağaç siirimize, ata sözlerimize gir yollsra sapabiliyorlar. Ekseriya, bn alâkası bulunmadığını muhterem halkımıza arz ederiz. miş ve ulu ağaçlar her vakit yaşlı .n jazılardaki tavsiyeler, hakiki müsanlar gibi sevgi ve alâka görmüş tehassı«!»r tarafından yazıbnamıjKARACA TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ tür. Pir Sultan Aptal (Öt benim san tır. Zararlıdırlar. ••••••••»••••••••••••••••••»••••••••»•••••••••« tanburam cenin aslın ağacındandır ağaç dersetn gönüllenme kırmrzı gül «Halk sağlık eğitimi» mensubla» ağacındandır,) demektedir. n. birbirlerlne sormnşlar: Atalanmızm ağaç yas iken eğillr Mücadele asulümüz ne olm»» ağaç ne kadar uzarsa sââ^eriîemez lıdır? " ~' ağaca balta vurmuşlar, sapı bendenBu arada, Mısır delegegj ayafa dir demiş ajaca çıksa papucu yerde kalmaz ağacı kurd. insanı derd kalkıp demis kl: yer agacın serti, insanm merdi Biz Mısırda blr «uul taklb edl» meyvalı ağacın başı yerdedir r.5aç yoruz. Vsuliimiizii her memleket» fidan iken eğilir, firian iken düzelir) teşnıil edelim. Faydalı olncaktır. sözlerinl söylemlslerdir. Ne gibi? Haluh Y. Şehsuvaroğîu SAYIN HALK!M1ZIN DİKKATNAZARINA: (ETNAN BEY DUMÂSIN) "CİBALİ KARAKOLU,, Mısırda tıbbî neşriyata sansflr koyduk. Miitehassts bir heyet oku» yor; b*n de bn Wn başındaynn; eğer hilfisiz yahud lararlı bir yazı ise bu tıbb! mflkale. pazetelere, mecmualar» basılmıyor. Ahalj de rarar gönııüyor. tşte bu teklif, hnrriyete âşık bütün ileri memleketler mensublarau birdermire çileden çıkarmıs: Hür neşriyat üzerine baskl mı?... Sansfir mü?... Bunlar dünyanın neresinde kaldı ki biz burada tatbik edelim?... Asla!... B!« kendi memloketlerimizde de, kongremiz vasıtasile başka yerlerde de bıına meydan verdirmeği istemeylz! demişler. Mücadele çaresi olarak da şunu göstennisler: Her yerde «arlatanlar bulunabilir... Onlar dahi fikiıierini yazabilsinler. söyleyebilsinler... Fakat akh basında eianlar elbette onlara galib ffelecekrlr... Bu gibî bâdiseler oldukça S?61ık Bakanlıklanmız v« bizlm teşkilStımız yanlı^ haberlerl dogTultucu malumatı umumî e(kâra Inanılır Slimlerin kalemile verir... Bu şekHde dhazlanalım, kâfidir... karar Matbnat hürrtyetlni. fîkrini sövlemek hürriyeHrri talıdid etmemek için, medenî milietler. sariatanlann bile kalemini kırmak. a*zmı tıkamak hakkmı kendinde bnlamtyor. Hele bakın sa dünyanm işineî Bir de bakın bizim memleketin gidişine! (VâNu) Röntgen filmi için tahsls verildi Köntpm füml Ihtiyacını göz önünde tutan Ticaret P'knnlığı film ithall için tejbirler almıstır. Bu arada Bakanlık 50 bin dolariık '•"! b(r tahsis kabul etmiîtir. Emniyet Umum Nîüdürlüğünde mesrcki konferanslar Emniyet 1 lncl çube müdurtl Yaşar YlfUle, 2 ncl sube mfldürü Er^un Gok öer.lz ve 5 inc! ju'oe mudürJ Celâl Kosova .em.nive* ıırinm müfürlJiü tarafından tetttp edilen meilekl konfemeilekl bulunmas karaya d?vet r „ , . KonieransIar 11 i!â 3 hazıran tarihJeri arasında verilecektlr. MAYIS 11 RAMAZAN : s V. | 4.47 12.1016 06 19.16 21 03^ 2.46 E. ] 9.32 4.55 8.50 12.00 1 48 7.30 6. S A Y I S I BUGÜN CIKTI sajTnış, siyah meeon şapkalı, siyah setreli, topuksuz potinli genç ve ihtiyar Yahudiler... Saçlarl bukle bukle bellerine uzamış, sırtlarında kılh urbalar, çıplak ayaklarında sandallar, bir takım serdengeçti din adamları.. Hepsinin de yüz ifadelerinde taassub okunuyordu. Mahalle rini gezmeğe gelmiş adamlan, gözle rile sanki recmedlyorlardı. Yabanla ra çatmak için bahane arıyor gibiydiler. Haşim, onları bir tel örgünün tam yar'na yaklaştlrdı. Bu tel örgü, asfa!t caddehi bir tren geçecekmiş gibi enlilemesine kesiveriyordu. Yahudi mahallesinin sona erdiği noktadan itibaren "Kimseye aid olma j yan arazi» harabe halindeydi. Muharebelerle yıkılmış binalann, bahçelerin, sokaklarm ötesinden berisinden yabani otlar fışkırmı^tı. Ve yine harp devrinden kalma barikadlar, te! örgüler dikkate çarplyordu. Arap nöbetçilerin nerede oldukları Manastırdakinin aksineburadan belli değildi. Anberbu. hep o esrarengiz, acaip tavruyla, titremesini yenerek sordu: Demek jephe buradaydı? Burası hudud? H=sim. bir mânidar baktı ona: Evet Hacıkalfa... Sonuna geld'k. Burası hudud! Tel örgüden asıverip şu harabenin arkasım vurulroadan tuttun muydu, Ürdün (Arkası var) topraklan». TÜRK S EKSPRES BANK •CUMHURÎYET» in Tefrikasi: Gergln, kunı adale... «Kış» desen fırlayacak teke... Ama hastaym'3 iSte... Cemil Eren, onu tetkik ederken: Beiki de doktorunuz yanhş teş his koymuştur? dedi. Peki, röntgene ne demeü?... Ama ben. röntgene rEgmen, doktora ragmen... Güler itiraz etti: Siz çıkrnayıp e^agıda bekleyln... Biz göz atar. ineriz. Yok hayır, Güler Hanım! Ken dimi size rehberlik etmek zevkirıden mahrum bırsk"n''"aca&'m. Çıkmağa başladı eîâstikî merdiveni... Mar.adadınm titremesi arttl. İstersen sen bekle. dâdı. . Gördük'erimizi tar'f ederiz. Anberbu cevab bile verecek durumda deeil. Belki de konusursa dişlerinin ffene takırdıvaoa^'n'lan korkuyor Çene kem'k'erini sıkıyor. BununU beraber Gülerden ve Cemilden ev^ei merdive^e ssld'.rdı. Dualar okuduğu etrafma üfleyişin vluya indiler. ler. Önlerinde koskoca bir şehrin oanoraması açılmıştl. Mürteciler mahallesini gösterecek Haşim, elir.in geniş bir hareke miş Haşim... tile izah etti: Asfalt sokaklardan gene otomo İşte eski Kudüs! Ürdünün e jillerini yürüttüler. i lindeki kısım... Şehrin tarihî baNihayet bir köşebaşına geldiler k'mılan klymetli parçaa... İsrael. önde. Cemilin yanında oturan dekiler ancak modern mahalleler Haşim. dıreksiyona elini yurdu: dir. Bugün cumartesidir. Oteye giTarihî Kudüsün meşhur binala demeyiz. İnelim burada. Vaza nlar: Nihaı Karanıağaralı ve VaNıı rım uzaktan birer birer gösterp Önümüzde yol açık. Neden giden anlaşılıyordu. | ki Ürdün askeriru de müslüman zahat verdıkten sonra, yakınlann demez mişiz? usulü selâmladı. Bir kat... Bir kat daha... daki arazide bulunan tel örgülerle Haşim, arkadan bu suali soran Merdivenler gittikçe Sıratlaşıyor. Ürdün askeri nezaketle selâml çevrili bölümü işaret etti: ;enc kıza başını hafifçe döndürerek Yokuş vukarı Sırat köprüsü... Idı. Buralarl da kimseye aid olmı cevab verdi: Nihayet bövlece bir taraçaya var Haşim, iki böiümün ortasındaki yan topraklar, Anberbu bacı! dedi Mutaassıb Yahudiler, eski itidılar. Silâhlı bir Israel askeri hu uçurumvari boşhığun dibini gösBu bacamsı sipsivri yüksek ver kadlsrı gereğınce cumartesi günledud bekçiliği ediyordu bu taraça tererek: de, Anberbtmun d'sleri, kara bir ri ateş yakılır.asma müsade etmezda... Dikkatlerini ilk çeken bu oltakır ler. Otomobilin içindeki çakıntıları Bu molozlann altmda üç ta îeyleğin gagası gibi tskır du. D kkstlerini ikinci çeken de: ne Arab tankı Molotof bombalarile vurdu. da kivılclm dolayıslyla ateş saydıkSağ tarafından. hemen oracıkta. ay tahrib edilmiştir Molotof bomba Gene ne oldu sana, dadı? larından, kendi hükümlerinin yünı binanrn öbür bölümünde İsrae larma «Molotof kokteyl» i de der Yüje Tanrım enjamımı hayıra rüdüğü bu mahalleye Cumartesi Hn harb halindeki düşmanı Ürdü ler. Bu bombalaruı ne olduğunu tebdil etsin derim, başka bir şey günleri otomobil sokmazlar. nün silâhlı askerleri... Aralarında biliyor musur.uz? dedi. diyemem. Çaresiz indiler. bir odal'k mesafe var yok... Fakat Biliyorum. Cemil Bey anlat Lâhavle! Haşim yine önden ilerlerken: bu mesafe bır avlu koridoruntm u mıştı. Güler, kuskulanmağa başladı Burada «kimseye aid olmıyan çurumu ile böîünmüş. Tanklann içinden şehid o!an D.dısı ya bir pot kırdı. yahud bir bölge» nin tam yanına, yani tel örGü'.er iğilip baktı. Aşağıdakl bu Arab askerleri çıkanlpmamıstır. pot kırmak üzere bulunuyor da güye geliyoruz. Mutaascıplar makoridor avlu. bombardıman artığı Halen bu molozların altmda ve korkuyor O;un bu halini çok gör hallesi hududdadır, dedi. molozl?rla doluvdu. tanklann içirıde Kömülüdürler Mü müştür Fakat yanlarında türkçe Anberbu en arkada kalmıştı. ToCemil. evvelfi tsrael askeri ni se tareke pünü bu manastıra bir hü bilen yabancı bir adam olduğu için puklarını sürüyordu Sanki idam lâmladı. Bugün cumartesi Idi. Ya cum olmustu. Sehir buradan zsp kurcalamıyor. Bu gayrtabiiliğin se sehpasına gidiyordu. Cemilin dikhudilerin sırf cumartesiye mahsus tedilemedi. Tahr b edilen tanklar bebini soramıyor. kati onun üzerinde toplanamadı. bir selâmlan vardın «Sabat şa da o noktada övlece kaldılar... Bu Haşim, onlara, şehrin buradan Sokaktan gelip geçenlerin, köşebalom!» Bövle diyerek cumartesi se koridor, kimseye aid olmjyan ara daha er.teresan bir yerini göstere şılarını tutup araîarında derirı ba! ziderdfr Simdi şu tarafta bulunan ce5i vs'dile gene öne düştü. ?mını verdl. hklere dalanlann kılıklarına kıyaSonra, Türklüğfln tartfsillljfrnı aynı mahlvetteki ar?zive bakınız. îskele merdivenlerden birbirleri fetlerine bakiyordu. Yüzlerine öTaraçaiun öbür yanına yüınidü nin ellerini tutarak bin müskülâtl, rr;ür boyu ustura vurmağı haram göstermek ister gibi, karşı tarafta T.E.B işde emniyet ve sür'at Ş E N S E S Tiyatrosunda SEMİRAMİS'in iştirakile Her akşam Portekizin BALE Heyeti ve memleketimizin yegâne dansözü ÇIKLET KRALI 3 Perde 10 Tablo B&yramda 3 gün gündüz saat 15 te. Gece saat 21,15 temsiller devam edecektir. İ OTEL RESTORAN I Bugünden itibaren I Sayın mügterilerinin emrifledir. Telefon: 55 18 60 61 62 63 SUAD1YE % • § SATIUK ARSA Otel, nazino ve apartıman yapmağa müsait fevkalâde manzaralı Boğaza ve Marmaraya nâzır Cihangirde 770 nıetJ rekare arsa satılıktır. Taliblerin 44 62 91 No. lu telefona müracaatlan.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle